Free Essay

3, 3, 3 at Isa Pang 3

In: Other Topics

Submitted By reiko
Words 366
Pages 2
3,3,3 at isa pang 3

Kain, tulog, aral. Kain, tulog, aral. Kain, tulog, aral. Kain, tulog, aral. Daily routine ng mga estudyanteng gustong makapagtapos ng pag-aaral. Naaalala ko pa, high school student pa lamang ako at iba pa ang pananaw ko sa buhay. Parang lagi na lang napakarami ng gagawin at lagi na lang akong nag-iisip kung bakit kailangan ko pang magtapos samantalang maaari naman akong magtinda na lamang kung saan, mabubuhay pa rin naman ako kahit hndi ako nagtapos hindi ba? Nagbago ang pananaw ko sa buhay noong 4th year high school na ako at handa na akong harapin ang hamon sa akin ng buhay. Binabalak ko na hindi na pumasok ng kolehiyo kahit na alam ko na may sapat naman kaming pera para matustusan ang aking pag-aaral. Nagbago ang lahat ng makita ko ang dati kong kaibigan, si kuya Eman. Magaling siya, matalino at napakabait. Tinanong ko siya kung bakit pagala-gala lamang siya sa kalye gayong dapat ay nag-aaral sya. Isang malungkot na ekspresyon ang naging sagot niya sa akin. Binigyan niya ako ng payo na mag-aral ako at tumuloy ako sa kolehiyo dahil ito lamang ang tanging magiging panlaban ko sa buhay at ito rin ang unang pundasyon ko upang makatayo ako sa sarili kong mga paa. Napaka swerte ko daw sapagkat nariyan pa ang mga magulang ko upang sumuporta sa akin. Sa tuwing ako daw ay pagsasabihan huwag daw akong magalit dahil is lang ang ibig sabihin nito, mahal ako ng mga magulang ko kaya gusto nila akong i-tama. Sa ngayon ako ay isang second year college student na at hanggang sa araw na ito ay dala-dala ko pa rin sa aking isipang ang payong binigay niya sa akin. Ang mga salita at pahayag na nagbago ng pananaw ko sa buhay. Mahirap man ang pagiging estudyante, alam ko na makakamit ko rin ang guisto ko. Alam ko na tama ang landas na pinili ko. 3 hakbang (kain, tulog, aral) sa loob ng 4 na taon ay talagang malaking bagay na dahil sa pamamaraang ito makakamit ko ang walang hanggang tagumpay. 3 hakbang sa loob ng aking 4 na taon sa kolehiyo. . .…...

Similar Documents

Premium Essay

Chapter 3

...CHAPTER 3 COMPUTING THE TAX SOLUTIONS TO PROBLEM MATERIALS | | | | |Status: |Q/P | |Question/ |Learning | | |Present | in Prior | |Problem |Objective |Topic | |Edition | Edition | | | | | | | | | | | | 1 |LO 1 |Tax formula | |Unchanged |1 | | 2 |LO 1, 5, 8, 9 |Transactions with various income tax effects | |Modified |2 | | 3 |LO 1 |Gross income: inclusions | |Modified |3 | | 4 |LO 1 |Gross income: exclusions | |Modified |4 | | 5 |LO 1 |U. S. income tax: applicable to U.S. citizens and residents | |New | | | 6 |LO 1 |“Deductions for”: meaning and various designations | |Unchanged |6 ...

Words: 7011 - Pages: 29

Free Essay

Chapter 3

...Noong nasa tamang edad na siya at nakakaya na niyang lumangoy sa ilog ay gumawa ng daan ang mga buwaya para sa kanya. Ang dalawang bato ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at kakayahan. Walang hirap niyang naibabato ang kalabaw sa kabila ng bundok siya ay labing-dalawang taong gulang. Kaya niyang bunutin ang puno ng betel na parang damo. Dahil ditto, ang mga tao mula sa mga malalayong lugar ay pumunta upang siya ay makita. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Biuag ay nababagabag at hindi Masaya. Sa bayan ng Tuao, nahulog ang kanyang loob sa isang dalagang hindi mapantayan ang kagandahan. Walang makapagsabi kung saan siya nagmula at kung sino siya. Inibig siya ni Biuag. Ang kanyang paggising ay ang imahen ng dalaga. Mayroong isa pang binata mula sa Malaueg, ngayon ay Rizal, na biniyayaan din ng kapangyarihang tulad ng kay Biuag. Noong si Malana ay labing-walong taong gulang, isang mapanirang bagyo ang sumira sa pananim ng Malaueg. Ang mga tao ay nasa bingit ng kagutuman. Ang kanilang natatanging pag-asa mula sa kagutumanang mula sa bayan ng Sto. Nino, isang malayong lugar. Mahirap at delikado ang distansyang tatahakin dahilang ilog ay malawak at pinalilibutan ng mga buwaya. Kusang inako ni Malana ang pagtahak sa mapanganib na paglalakbay. Narrating niya ang lugar ay ang nilagay ang mga kaban ng palay sa pitong balsa. Sabik na hinintay ng mga tao ang pagbabalik ni Malana. Dasal ang inialay nila para sa kaligtasan ni Malana. Noong nakita nila ito, ipinabigay niya......

Words: 1192 - Pages: 5

Premium Essay

Unit 3 Lab 3

...Unit 3 Lab 3 In order to find your IP address, press your window key and R key to bring up the search box. Type CMD to bring up command prompt, then type ipconfig to get your IP address, Subnet mask and default gateway. For this computer I got, • IP Address : 10.61.108.40 • Subnet Mask : 255.255.252.0 • Default Gateway : 10.61.110.1 Everyone is assigned an IP address, it’s like you house address you need it in order to surf the web your IP address is tied to you and to be able to create a routing table ,that enables faster communication. When you open a web browser and type in a domain, it’s going to take you to that domain. Once again a domain name is like your house address but using words to get there. There are 2 ways you can put in a domain name, you can type www.whatever.com or whatever.com. In the 90’s when internet was introduced to the public, you had to type www in order to get to a website now you don’t have to use www it will automatically fill it in when you press the enter key. When you use the address bar you will see http (Hyper Text Transfer Protocol) or https, the “S” stands for secure socket layer, a secured page mainly for payments online or credit card information. Open Application is the process of accessing the physical layer to tell the OS to start the application. It’s one of many hidden system folders containing important files and documents that help Windows operating systems to run. This will establish a......

Words: 290 - Pages: 2

Premium Essay

Mod 3

...Retained Earnings Accum. Oth Comp. Inc Stockholders’ Equity January 30, 2010 $2,990 $(9,069) $10,815 $155 $4,891 Sale of stock 4 4 Purchase of stock (1,797) (1,797) Net income 1,204 1,204 Other comp. income 30 30 Cash dividends (252) (252) January 29, 2011 $2,994 $(10,866) $11,767 $185 $4,080 M2-23 (10 minutes) 2011 2012 Beginning retained earnings $89,089 $ 69,634 Add: Net income (loss) (19,455) 48,192 Less: Dividends 0 (15,060) Ending retained earnings $69,634 $102,766 M2-24 (10 minutes) Johnson & Johnson Statement of Retained Earnings For Year Ended January 2, 2011 Retained earnings, January 3, 2010 $70,306 Add: Net earnings 13,334 Add: Other retained earnings changes (63) Less: Dividends (5,804) Retained earnings, January 2, 2011 $77,773 P2-40 (30 minutes)   Balance Sheet Income Statement Transaction Cash Asset + Noncash Assets = Liabil- ities + Contrib. Capital + Earned Capital Rev-enues – Expen-ses = Net Income Cash 10,000 CS 10,000 • Shareholders contribute $10,000 cash to the business in exchange for common stock +10,000 Cash = +10,000 Common Stock   – = WE 500 WP 500 • Employees earn $500 in wages that have not been paid at......

Words: 2884 - Pages: 12

Premium Essay

Jet2 Task 3 3

...local Chambers of Commerce. They can advise on which options are the best for the company. (NET, 2014) Ways to manage working capital- Having a Collection department to make sure bills are getting paid monthly from debtors. Accounts payable is another department for managing working capital. Paying bills to suppliers will show them they care about their business. (iac, 2014) Lease vs. Buy In this scenario it is better to lease, Competition Bikes will save money by not having to put out more cash or a large down payment. 4. Merger- The combining of two companies, generally by offering stockholders of one-company securities in the acquiring company in exchange for stock. The terms of the merger 1 share of competition bikes for every 3 shares of Canadian bikes company. The earnings per share before the merger is Competition bikes is .032/ share and Canadian bikes is .121. Combined is .053 Acquisition- Is the purchase of one company by another in which no new company is formed. Terms: a buyout after 5 years, earnings per share 1.43/share. With all the money that is being spent up front with net present value and an offer price of $286,000 this is to much money to pay up front for the company. I say that Competition Bikes should Merger with Canadian bikes because it makes their share of the market go up. Also it is cheaper to merger instead of acquire a new business. (iac,......

Words: 727 - Pages: 3

Premium Essay

Chapter 3

...Chapter 3 Analyzing the Marketing Environment 1) You are directed to study the actors close to the company that affect its ability to serve its customers-departments within the company, suppliers, marketing intermediaries, customer markets, competitors, and publics. What are you studying? A) the macroenvironment B) the microenvironment C) the marketing environment D) the demographic environment E) the global environment Answer: B Diff: 1 Page Ref: 66 Skill: Concept Objective: 3-1 2) Which of the following terms is used to describe the factors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with target customers? A) the marketing environment B) the cultural environment C) strategic planning D) target markets E) the marketing mix Answer: A Diff: 1 Page Ref: 66 Skill: Concept Objective: 3-1 3) You are directed to study the demographic, economic, natural, technological, political, and cultural factors that are larger societal forces affecting your company. What are you studying? A) the macroenvironment B) the microenvironment C) the external environment D) the marketing mix E) the global environment Answer: A Diff: 1 Page Ref: 66 Skill: Concept Objective: 3-1 4) Which of the following is NOT a type of factor in a company's macroenvironment? A) demographic B) economic C) technological D) competitive E) political Answer: D Diff: 1 Page Ref:......

Words: 9613 - Pages: 39

Free Essay

Assignment #3

...Chapter 7 4) Solution: Network From-To | Route | Total Length (ft) | 1-2 | 1-2 | 80 | 1-3 | 1-3 | 130 | 1-4 | 1-4 | 140 | 1-5 | 1-4-5 | 190 | 1-6 | 1-3-6 | 180 | 1-7 | 1-4-5-7 | 350 | Final Network 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 1 1 2 2 22) The path with the least weight for the problem results in a total of 2400. The lowest weight path: * 1-2: 400 * 2-3: 4500 * 3-6: 120 * 5-6: 175 * 6-7: 250 * 7-9: 235 * 9-10: 260 * 7-8: 271 * 4-8: 240 32) The maximum flow you can have through the problem is 18. To do this you must follow this route throught the ventilation system: * 1-2: 9 * 1-4: 8 * 1-3: 1 * 2-5: 6 * 2-3: 3 * 3-5: 1 * 3-6: 3 * 4-6: 3 * 4-7: 5 * 5-8: 7 * 6-7: 3 * 7-8: 8 Case Problem: The Pearlsburg Rescue Squad Solution Route | Distance | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek – Blakes Crossing – Holbrook | 44 | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek – Homer – Wellis Farm | 35 | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek – Blakes Crossing – Bottom Town | 35 | Pearlsburg – Morgan Creek – McKinney Farm | 23 | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek – Homer | 24 | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek | 19 | Pearlsburg – Morgan Creek – Cedar Creek – Blakes Crossing | 29 | Pearlsburg – Kitchen – Stone House | 24 | Pearlsburg – Kitchen – Cutter’s Store | 30 | Pearlsburg – Morgan Creek | 12 | Pearlsburg – Quarry | 15 | Pearlsburg –......

Words: 254 - Pages: 2

Premium Essay

Project 3

...Problem Set 3 Name: Kaitlin Charles Problem Set 3 is to be completed by 11:59 p.m. (ET) on Monday of Module/Week 6. 1. Data for the market for graham crackers is shown below. Calculate the elasticity of demand between the following prices. |Price of crackers |Quantity Demanded (per month) | |$3 |80 | |$2.5 |120 | |$2 |160 | |$1.5 |200 | |$1 |240 | $1.00 - $1.50: 0.45 $1.50 - $2.00:0.78 $2.00 - $2.50: 1.29 $2.50 - $3.00: 2.2m If the price of graham crackers is $2.50 should firms raise or lower their prices if they want to increase revenue? Explain this in terms of elasticity. The firm should lower their prices 50 cents in an attempt to raise revenues. The elasticity of demand from 2.50-2.00 is 1.29, meaning with a reduction in prices there would be an elastic effect on quantity demanded. The maximum profit would be reached at the price of $2 because of the increased in demand with the price reduction. 2. Assume the competitive market shown below faces a short run price of $10. Using the graph below, identify the following: Profit maximizing output: 110 ...

Words: 617 - Pages: 3

Premium Essay

Case 3

...Acc 600 CASE 3 Presented below are four independent situations which you as a Manager Trainee employed with Your Company have been asked to evaluate. Evaluate each situation based on what each requires. To receive a promotion depends upon how your respond. Situation One Your Company makes 45,000 units per year of a part it uses in the products it manufactures. The unit product cost of this part is computed as follows: Direct material $16.00 Direct labor 20.00 Variable manufacturing overhead 5.00 Fixed manufacturing overhead 23.00 Unit product cost $64.00 An outside supplier has offered to sell the company all of these parts it needs for $53.00 a unit. If the company accepts this offer, the facilities now being used to make the part could be used to make more units of a product that is in high demand. The additional contribution margin on this other product would be $275,000 per year. If the part were purchased from the outside supplier, all of the direct labor cost of the part would be avoided. However, $16.00 of the fixed manufacturing overhead cost being applied to the part would continue even if the part were purchased from the outside supplier. This fixed manufacturing overhead cost would be applied to the company's remaining products. Required: a. How much of the unit product cost of $64.00 is relevant in the decision of whether to make or buy the part? Relevant cost per unit $ Direct materials-$16.00 Direct labor-......

Words: 1722 - Pages: 7

Premium Essay

Case 3

...116.223/F435/W13/F435All4Feb12.html Problem #2: (Winter 2013) Salvage value = $28,000 tax basis = $19,000 tax rate = 30%. Presented and discussed in class on Feb. 12, 2013: http://10.101.116.223/F435/W13/F435All4Feb12.html Problem 3: (Winter 2013) Salvage Value = $84,000 tax basis $92,000 tax rate = 30% Presented and discussed in class on Feb. 12, 2013: http://10.101.116.223/F435/W13/F435All4Feb12.html Problem #4: (Spring 2014) Machine costs $50,000 now Depreciation over a 5-year MACRS life Three years from now, we will sell this machine for $11,000. What will be the ATSV of the machine in three years? 34% Presented and discussed in May 7, 2014, class: http://10.101.116.223/F435/S14/F435All4May7.html Problem #5: (From Quiz #3-B, Fall 2014) initial cost = $10,417,000.00 expected salvage value in 10 years= $3,260,000 marginal tax rate = 34% 15-year MACRS depreciation Problem #6: (From class on Nov. 4, 2014, when preparing for HW#5) Old Machine: marginal tax rate = 34% if sold now, salvage value = $4,000 net book value or tax basis = $2,100 if sold in 4 years, salvage value = $2,500 If kept, then depreciation will be: time depr(old) 1 $300 2 $200 3 $150 4 $100 Presented and discussed in Nov. 4, 2014, class: http://10.101.116.223/F435/f14/F435All4Nov4.html...

Words: 264 - Pages: 2

Premium Essay

Chapter 3

...The primary objective of the International Monetary Fund is to ________. A) encourage euro adoption B) promote exchange rate stability C) establish a unilateral system of payments D) foster the power of the foreign exchange market Answer: B Diff: 2 Learning Outcome: Summarize the roles of the international monetary system and global capital market Skill: Concept Objective: 1 2) The Bretton Woods Agreement established a system of fixed exchange rates under which each IMF member country set a ________. A) quota B) par value C) gold standard D) nominal interest rate Answer: B Diff: 2 Learning Outcome: Summarize the roles of the international monetary system and global capital market Skill: Concept Objective: 1 3) In order to join the IMF, a country must contribute a certain sum of money, called a ________. A) special drawing right B) trade balance C) monetary reserve D) quota Answer: D Diff: 1 Learning Outcome: Summarize the roles of the international monetary system and global capital market Skill: Concept Objective: 1 4) Which of the following best describes the special drawing right? A) an international reserve asset created to supplement members' existing reserve assets B) the official currency for international trade established by the World Bank C) a substitute for the fixed value of gold as determined by currency rates D) a contribution made by countries to join the IMF Answer: A Diff: 2 Learning Outcome: Summarize......

Words: 6397 - Pages: 26

Free Essay

Psyc325 Week 3 Quiz 3

...PSYC325 Week 3 Quiz 3 Click Link Below To Buy: http://hwaid.com/shop/psyc325-week-3-quiz-3/ Biopsychology Question 1 of 12 1.0/ 1.0 Points Prior to migraine attacks, sufferers often experience A.headaches. B.fortification illusions. C.indigestion. D.amnesia. Question 2 of 12 1.0/ 1.0 Points Which of the following is accomplished by the ciliary muscles? A.pupil constriction B.accommodation C.tracking D.both A and B Question 3 of 12 1.0/ 1.0 Points Mammals without cones tend to A.be blind. B.be nocturnal (active mainly at night). C.eat lots of carrots. D.be totally blind during the night. Question 4 of 12 1.0/ 1.0 Points Color vision is mediated by A.the photopic system. B.rods. C.the scotopic system. D.rhodopsin. Question 5 of 12 1.0/ 1.0 Points Simple images that are stabilized on the retina start to A.vibrate. B.continually disappear and reappear. C.change shape. D.increase in brightness. Question 6 of 12 1.0/ 1.0 Points Transduction refers to the A.perception of lights. B.disappearance of visual stimuli. C.transmission of sensory signals to the cortex. D.translation of one form of energy to another. Question 7 of 12 1.0/ 1.0 Points Like the sensory systems, the sensorimotor system is A.hierarchical. B.parallel. C.functionally segregated. D.all of the above ...

Words: 462 - Pages: 2

Premium Essay

Week 3

...Week 3 1) Index- A file that relates key values to records that contain those key values. 2) Systables- The portion of the system catalog that contains table information. 3) primary key- A minimal collection of columns in a table on which all columns are functionally dependent and that is chosen as the main direct- access vehicle to individual rows. 4) foreign key- An column or collection of columns in a table whose value is required either to match the value of a primary key in a table or to be null. 1. Define entity integrity and referential integrity Entity integrity is the rule that no column that is part of the primary key may accept null values. Referential integrity is the rule that if table A contains a foreign key that matches the primary key of table B, then the value of this foreign key must either match the value of the primary key for some row in table B or be null. 2. Can a view be a form of security? Explain! A view can be a form of security because you can control what data can be rendered in that view therefore protecting what’s not seen in that particular view. 3. Provide example of CREATE TABLE command. When would you use this command? I see (SmallCust table, into precedes From) but do not know what to do with these commands. I don’t know how to exactly write them please provide some examples of how exactly these should look. 4. What is the difference between DROP and DELETE commands? It depends on if your using the drop index or drop......

Words: 349 - Pages: 2

Premium Essay

Week 3

...EXERCISE 14-3 (15–20 minutes) 1. | Divac Company: | | | | | | | | (a) | 1/1/10 | Cash | 300,000 | | | | | Bonds Payable | | 300,000 | | | | | | | | (b) | 7/1/10 | Interest Expense | | | | | | ($300,000 X 9% X 3/12) | 6,750 | | | | | Cash | | 6,750 | | | | | | | | (c) | 12/31/10 | Interest Expense | 6,750 | | | | | Interest Payable | | 6,750 | 2. | Verbitsky Company: | | | | | | | | (a) | 6/1/10 | Cash | 210,000 | | | | | Bonds Payable | | 200,000 | | | | Interest Expense | | | | | | ($200,000 X 12% X 5/12) | | 10,000 | | | | | | | | (b) | 7/1/10 | Interest Expense | 12,000 | | | | | Cash | | | | | | ($200,000 X 12% X 6/12) | | 12,000 | | (c) | 12/31/10 | Interest Expense | 12,000 | | | | | Interest Payable | | 12,000 | | | | | | | Note to instructor: Some students may credit Interest Payable on 6/1/10. If they do so, the entry on 7/1/10 will have a debit to Interest Payable for $10,000 and a debit to Interest Expense for $2,000. EXERCISE 14-6 (15–20 minutes) Schedule of Discount Amortization | Straight-Line Method | Year | | Cash Paid | | Interest Expense | | Discount Amortized | | Carrying Amount of Bonds | Jan. 1, 2010 | | | | | | | | $2,783,724.00 | Dec. 31, 2010 | | $300,000 |......

Words: 2075 - Pages: 9

Free Essay

Ac430Unit 3

...Carol Kilpatrick Unit 3 assignment May 7, 2012 C:3-1 High Corporation incorporates on May 1 and begins on May 10 of the current year. What alternative tax years can High elect to report its initial year’s income? The High Corporation can choose either the calendar year or the fiscal year. A calendar year a 12 month period ending on December 31th and a fiscal period is also a 12 month period ending on the last day of each month other than December. For the fiscal year the High Corporation would start on the set up date of May 1th and end April of the following year. High Corporation decides to use the calendar year then it would be the day it opened its doors May 10th to Dec 31th of the same year. C:3-11 Why are corporations allowed a dividends-received deductions? What dividends qualify for this special deduction? So they will not be tripled taxed for the same dividends that they are already being doubled taxed. Dividends received from other domestic corporations and from certain foreign corporations. C:3-18 Describe the three types of controlled groups? Parent-subsidiary control group- the one corporation (parent corporation) must directly own at least 80% of the voting power of all classes of voting stock or 80% of the total value of all classes of stock of a second subsidiary. Brother-sister control group-There are two ways in this category the 50%-80% and the 50%-only definition. The 50%-80% is that the group of two or more corporations is a brother-sister...

Words: 524 - Pages: 3

1x30 La reina de Franklin | Quà tặng | Soultaker (13)