Free Essay

Alry

In: Other Topics

Submitted By aleksinho
Words 11012
Pages 45
EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole

ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Stručni tim za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: Esma Sarajlić Fadila Mešanović Suvada Muftić Niđara Maglajlija Elbisa Zečević

februar, 2013. godine

Sadržaj
1. UVOD ................................................................................................................................................................................... 1 2. Opći ciljevi ispita i ishodi znanja ......................................................................................................................................... 1 A) JEZIK ................................................................................................................................................................................ 1 B) KNJIŽEVNOST .................................................................................................................................................................. 2 3. Vrste zadataka i ocjenjivanje .............................................................................................................................................. 2 . 4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE .................................................................................................................................................. 2 ZADACI .................................................................................................................................................................................... 3 1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis) ..................................................................................................................... 3 1.1. Razvoj jezika ............................................................................................................................................................. 3 1.2. Fonetika i fonologija ................................................................................................................................................. 4 1.3. Morfologija .............................................................................................................................................................. 7 1.4. Sintaksa ................................................................................................................................................................. 11 1.5. Tvorba riječi ........................................................................................................................................................... 13 . 1.6. Pravopis/ortografija .............................................................................................................................................. 14 1.7. Leksika .................................................................................................................................................................. 16 2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura .................................................................................................... 18 2.5. Medijska kultura ................................................................................................................................................... 28 . Rješenja zadataka ................................................................................................................................................................. 30 . PRIMJER URAĐENOG TESTA ................................................................................................................................................ 48 Literatura .............................................................................................................................................................................. 50 .

1. UVOD
Na osnovu člana 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), učenici, nakon završene devetogodišnje osnovne škole, polažu Eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene u toku devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost koji obuhvata najvažnije programske sadržaje iz maternjeg jezika i književnosti, što će poslužiti učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak daljeg školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definiranim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci označeni brojevima od 1 do 200, kao i označeni brojevi rješenja zadataka.

2. Opći ciljevi ispita i ishodi znanja
Ovim ispitom se želi provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti, koje su učenici razvili u toku devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima postavljenim kada je u pitanju proučavanje maternjeg jezika i književnosti, prema Nastavnom planu i programu devetogodišnje osnovne škole. Poslije završenog devetog razreda osnovne škole, učenici/učenice bi trebali/trebale:  poznavati jezičku i pravopisnu normu i dosljedno je primjenjivati,  razumjeti sadržaj i značenje književnoumjetničkog teksta, sadržaj i namjenu neumjetničkog teksta,  poznavati i koristiti književnoteorijske termine.

A) JEZIK
U oblasti jezika učenici/učenice bi trebali/trebale:                  poznavati historijski razvoj maternjeg jezika; poznavati razvoj i vrste pisama; definirati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika; definirati i razlikovati jezičke jedinice; prepoznavati, razlikovati, tumačiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja; poznavati osnovna pravila akcentiranja (vrste akcenta/naglaska, mjesto akcenta/naglaska u riječi, naglašene/akcentirane i nenaglašene/neakcentirane riječi, pojam akcenatske/naglasne cjeline); poznavati i razlikovati vrste riječi i znati njihove morfološke osobine (značenja, promjene, gramatičke kategorije); poznavati i razlikovati službu/funkciju riječi u rečenici; razumjeti i primjenjivati načine sklapanja jednostavnih rečenica u složenu; razumjeti i prepoznavati odnose među klauzama u složenoj rečenici; prepoznavati vrste nezavisnosloženih rečenica i znati tipične veznike; prepoznavati vrste zavisnosloženih rečenica; poznavati tvorbu riječi (prefiks, sufiks, korijen riječi, načini tvorbe riječi); poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi, upotreba riječce ne, pisanje riječi s glasovima: č, ć, dž, đ, j,h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraćenica, upravni govor); primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika; prepoznavati različite funkcionalne stilove.

1 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 1. UVOD

B) KNJIŽEVNOST
U oblasti književnosti učenici/učenice bi trebali/trebale:                     razlikovati narodnu/usmenu od umjetničke/pisane književnosti; prepoznavati vrste i obilježja narodnih/usmenih pjesama; poznavati formalne i suštinske osobenosti književnih rodova; poznavati nazive književnih vrsta; definirati književne vrste; prepoznavati osjećanja izražena u lirskoj pjesmi; uočavati i određivati stilska izražajna sredstva; prepoznavati vrstu pjesme prema motivu; primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha; prepoznavati i određivati vrstu pjesme prema obliku; prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu književnog djela na osnovu datog odlomka; povezivati naziv djela i ime autora; povezivati vrstu i naziv književnog djela; definirati pojam epskih vrsta različitog porijekla; prepoznavati motive i kompoziciju; karakterizirati lik na osnovu datog odlomka; razlikovati pojedine dramske vrste prepoznavati suštinu dramske radnje, dramskog sukoba, oblike dramskog govora (monolog i dijalog); određivati kompoziciju dramskog djela; poznavati određene pojmove iz medijske kulture (televizija, štampa, snimanje filma, strip).

3. Vrste zadataka i ocjenjivanje
U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa:  davanjem odgovora na pitanje kojim se traži precizno navođenje podataka;  dvočlanim izborom (DA/NE);  višečlanim izborom (tri, četiri ili pet ponuđenih odgovora): a) prepoznavanjem tačne tvrdnje, i b) zaokruživanjem tačnog odgovora na osnovu ponuđenih rješenja.

4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE
Vrijeme rješavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se može nalivperom ili hemijskom olovkom. U pisanju se moraju koristiti isključivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i čitljiv. Broj bodova koji se može osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom. Zadatak, koji se sastoji iz dva ili četiri dijela, boduje se, također, jednim bodom (npr. 2 x 0, 50 = 1 bod ili 4 x 0, 25 = 1 bod). Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je:  netačan,  zaokruženo više odgovora, a traži se jedan, i  nečitko i nejasno napisan.

2 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | 3. Vrste zadataka i ocjenjivanje

ZADACI
1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis)
1.1. Razvoj jezika 1. Dopuni. a) Jezik je sredstvo ________________________________. b) Prvi pisani jezik svih Slavena je _____________________________ jezik. 2. Zaokruži tačan odgovor. Konstantin (Ćirilo) je tvorac: a) glagoljice b) latinice c) ćirilice 3. Odgovori. a) Kojim pismom je napisana Povelja Kulina bana? ________________________________ b) Koja pisma su u zvaničnoj upotrebi danas u savremenom bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku? _________________________________________________ 4. Zaokruži tačan odgovor. Prvo slavensko pismo je: a) latinica b) ćirilica c) glagoljica 5. Zaokruži tačan odgovor. Književnost pisana na bosanskome jeziku, a arapskim pismom zove se: a) narodna književnost b) arapska književnost c) alhamijado književnost

3 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

1.2. Fonetika i fonologija 6. Dopuni. a) Glas je govorna jedinica, a znak kojim se ona bilježi u pismu naziva se _________________. b) Glasovi nastaju radom ___________________ organa. c) Glasovi u našem jeziku dijele se na ____________________, sonante/glasnike i suglasnike/ konsonante. d) U našem jeziku ima pet samoglasnika/vokala. To su: _____________________________. 7. Zaokruži DA ili NE. a) Nauka koja proučava glasove na razini govora naziva se fonetika. b) Kada se u pojedinim riječima nađu glasovi koji ne mogu stajati jedan do drugog, onda dolazi do glasovnih promjena/alternacija. DA DA NE NE

8. Dopuni. a) Promjena zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u prednjonepčane suglasnike č, ž, š ispred e ili i naziva se _________________________________________. b) Glasovna promjena u kojoj dolazi do spajanja nepalatalnih suglasnika s glasom j pri čemu se stvaraju palatalni suglasnici naziva se __________________________. c) Ako se glas a u pojedinim oblicima iste riječi javlja, a u drugim oblicima ne javlja, takvo a naziva se _______________________. d) Promjena zadnjonepčanih suglasnika k, g, h u suglasnike c, z, s ispred samoglasnika i naziva se _____________________________. 9. Navedi nazive glasovnih promjena koje su izvršene u navedenim riječima. a) čovjek - čovječe ___________________________ b) burek - buregdžija _________________________ c) ruka - ruci _______________________________ d) brz - brži ________________________________ 10. Napiši naziv odgovarajuće glasovne promjene. Pazi! Jedan ponuđeni naziv će ostati neupotrijebljen. (druga palatalizacija/sibilarizacija, prva palatalizacija, jotovanje, jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe) a) ispisati, svadba _____________________________ b) oraščić, pažnja _____________________________ c) vučem, druže _______________________________ d) glađu, grmlje _______________________________ 11. Napiši traženi oblik riječi i odredi glasovnu promjenu. a) oblik genitiva jednine imenice gledalac - ____________________ b) glasovna promjena - ________________________ 12. Napiši nominativ i genitiv množine imenice čitalac. a) nominativ množine - ____________________ b) genitiv množine - _______________________

4 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

13. Napiši koje si oblike riječi dobio/la dodavanjem nastavaka i odredi glasovnu promjenu. a) duh-e > _______________________ b) pek-em > ______________________ c) glasovna promjena _____________________________________ 14. Navedi naziv glasovne promjene od koje se odstupa u oblicima riječi: raznježiti, mlaznjak, ozljeda, jedanput. _________________________________________ 15. Dopuni. U riječima sudski, odšetati, podtip nije došlo do prelaska glasa d u glas t zato što su ovo primjeri odstupanja od _____________________________________________. 16. U svakom paru riječi podvuci riječ koja je pravilno napisana. a) predsjednik ili pretsjednik b) slušalac ili slušaoc c) jedamput ili jedanput d) bežični ili bezžični 17. Napiši riječ koju si dobio/la dodavanjem prefiksa i prepoznaj glasovnu promjenu. a) bez+pravni > __________________ b) glasovna promjena _______________________________________ 18. Napiši oblik deminutiva navedene imenice i prepoznaj glasovnu promjenu. a) hljeb - ______________________ b) glasovna promjena - ______________________________________ 19. Napiši glagolsku imenicu od navedenog glagola i prepoznaj glasovnu promjenu. a) voziti - __________________ b) glasovna promjena - _______________________________________ 20. Napiši slovima redni broj od glavnog broja osam uz navedenu imenicu. Prepoznaj izvršenu glasovnu promjenu. a) _________________ razred b) glasovna promjena - _____________________________ 21. a) Napiši oblik komparativa pridjeva mlad. _______________ b) Napiši kako je nastao glas đ u dobijenom obliku komparativa.__________________ 22. Ijekaviziraj riječi. a) hteo - _______________ b) osmeh - _______________ c) vežba - _______________ d) primer - ______________ 23. Napiši nominativ množine navedenih imenica. a) snijeg - _________________ b) lijek - __________________ 24. Odgovori. Koja se glasovna promjena izvršila u primjerima: grm – grmlje, prut – pruće, brz - brži? _________________________________

5 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

25. Odgovori. a) Kako glasi dativ množine imenice prijedlog? _____________________ b) Koju glasovnu promjenu uočavaš? _______________________________ 26. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Riječi sljez, sljeme i ozljeda su primjeri odstupanja od: a) druge palatalizacije/sibilarizacije b) jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe c) jednačenja suglasnika po zvučnosti 27. Dopuni. Osnovna glasovna jedinica koja se izgovara jednim artikulacionim pokretom naziva se ________ 28. a) Riječ Egipat podijeli na slogove - _____________________ Iz iste riječi: b) prepiši jedan samoglasnik/vokal - ___________ c) prepiši jedan suglasnik/konsonant - _________ d) prepiši zatvoreni slog - _____________ 29. Riječ vodoinstalater rastavi na slogove.___________________________________ 30. Pažljivo pročitaj navedene tvrdnje. Zaokruži DA ili NE. a) Jednosložne riječi imaju samo silazne akcente. DA NE b) Otišao je u Konjic. U navedenoj rečenici riječ u je proklitika. DA NE c) Došao je iz Konjica. U navedenoj rečenici riječ iz je enklitika. DA NE d) Neakcentirana riječ stoji ispred ili iza akcentirane riječi i čini s njom akcenatsku/izgovornu cjelinu. DA NE 31. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. U jednoj od navedenih riječi nosilac sloga je sonant/glasnik r. Koja je to riječ? a) leptir b) radnik c) trn d) rijeka 32. Zaokruži slovo ispred riječi s kratkim akcentom. a) mak b) rod c) zlato 33. Napiši nazive četiri vrste akcenta/naglaska u našem jeziku. _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

6 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

34. Zaokruži da li je sljedeća tvrdnja tačna. Proklitike su svi jednosložni i neki dvosložni prijedlozi, veznici (i, pa, te, ni, a, da, kad) i riječca ne. DA NE

1.3. Morfologija 35. Dopuni. S obzirom na promjenljivost/promjenjivost, riječi se dijele na: ____________________________, ____________________________, ____________________________. 36. Zaokruži slovo ispred promjenljive/promjenjive vrste riječi. a) ja, naš, neko b) a, ali, pa c) jučer, ovdje, nekad 37. Zaokruži slovo ispred nepromjenljive/nepromjenjive vrste riječi. a) lijep, visok, mlad b) u, na, po c) pjevam, šetaš, trčimo 38. Dopuni. U našem jeziku postoje tri vrste promjenljivosti/promjenjivosti riječi. Napiši njihove nazive. a) promjena po padežima - ___________________________________ b) promjena po licima i vremenima - ___________________________ c) stepenovanje/poređenje - __________________________________ 39. Zaokruži tačan odgovor. Imenice voda, kamen, šećer su: a) vlastite b) zajedničke c) gradivne d) zbirne 40. Zaokruži tačan odgovor. Imenice klasje, telad, cvijeće su: a) zajedničke b) gradivne c) vlastite d) zbirne 41. Napiši kojoj vrsti riječi pripadaju podvučene riječi u sljedećim rečenicama: a) U školi smo mnogo naučili i lijepo smo se družili. _______________________________ b) Učenici se temeljito pripremaju za testove. __________________________________ c) Ah, danas sam tako sretan! __________________________________ d) Govorite li bosanski? _______________________________________

7 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

42. Zaokruži tačne odgovore. Koje dvije gramatičke kategorije nisu svojstvene pridjevima? a) vid b) padež c) način d) broj e) rod f) lice 43. Odredi u kojim padežima su podvučene riječi. a) Kupio sam poklon majci. __________________________ b) Djeco, pišite pažljivo! ______________________________ c) Živim u Sarajevu. _________________________________ d) Čitam zanimljivu knjigu. ___________________________ 44. Zaokruži tačan odgovor. U kojem su padežnom obliku izdvojene riječi? U maju će putovati prema Italiji. u maju: a) lokativ b) dativ prema Italiji a) lokativ b) dativ

45. Pročitaj sljedeću rečenicu i riješi zadatke. Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. 1.Izdvoj. a) glagol __________________________ b) opisni pridjev ____________________ c) gradivni pridjev __________________ d) veznik __________________________ 2. Odredi tražene funkcije/službe riječi u rečenici. a) subjek(a)t ___________________ b) objek(a)t ____________________ 46. Dopuni rečenice odgovarajućim oblikom imenice, pridjeva ili glagola koji se nalazi u zagradi. a) On je _______________ (htjeti) ići na izlet. b) Za nastanak (alpsko) ________________ skijanja zaslužni su Skandinavci. c) Otac i kćerka su _____________________ (zaspati). d) U našoj ulici ima puno _________________ (davalac) krvi. 47. Napiši odgovarajući naziv padeža ili pitanje. NAZIV PADEŽA PITANJA 1. ______________________ ko? šta?/što? 2. Genitiv _____________________ 3. Dativ _____________________ 4. Akuzativ _____________________ 5. ______________________ oj! hej! 6. ______________________ (s) kim? (s) čim? 7. Lokativ _____________________

8 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

48. Zaokruži rečenicu u kojoj je upotrijebljena prisvojna zamjenica za svako lice. a) Ja imam moju knjigu. b) Ja imam svoju knjigu. 49. Napiši oblik komparativa navedenih pridjeva. a) lijep - __________________ b) dobar - _________________ 50. Napiši oblik superlativa sljedećih pridjeva. a) jak - ________________ b) visok - ______________ 51. Zaokruži slovo ispred grupe riječi koje se ubrajaju u lične zamjenice. a) ko, šta, koliko b) neko, nečije, nešto c) ja, on, vi d) moj, svoje, vaš 52. U svakoj navedenoj rečenici zaokruži po jednu prisvojnu zamjenicu. a) Ljudi cijene tvoju iskrenost. b) Vaše znanje će vam otvoriti nove puteve. c) Samo radom i upornošću možete ostvariti svoje snove. d) Naša skromnost je odraz lijepog odgoja. 53. Zaokruži DA ili NE. a) Riječi kojima se upućuje na lica, predmete, njihove osobine, kao i neke okolnosti kojima se lica i predmeti određuju, nazivaju se zamjenice/upućenice. DA NE b) Odnosne zamjenice u zavisnosloženim rečenicama povezuju klauze i imaju službu veznika. DA NE c) Lične zamjenice su polupromjenljive/polupromjenjive riječi. DA NE d) Lična zamjenica za svako lice je sebe/se. 54. Napiši zamjenice u odgovarajućem obliku. a) Danas _______________ boli zub. (ja) b) Dugo smo _____________ čekali. (on) c) Jučer __________ nisam vidio. (ti) d) Krenut ću s _________ na izlet. (vi) 55. Odgovori. Šta su glagoli? ________________________________________________________________ 56. Navedene glagole razvrstaj prema značenju: pisati, cvjetati, ležati. radnja: ____________________________ stanje: _____________________________ zbivanje: ___________________________ DA NE

9 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

57. Od svršenih glagola načini nesvršene: a) ispričati_________________________ b) uraditi__________________________ c) napisati_________________________ d) položiti_________________________ 58. Zaokruži bezlični/nelični glagolski oblik. prezent, imperfekt, futur I, glagolski pridjev radni, imperativ 59. Pridruži odgovarajući broj glagolskom obliku. 1. prezent doći ____ 2. perfekt dođem _____ 3. infinitiv doći ću _____ 4. futur I došao sam ____ 60. Dopuni. S obzirom na to da li razlikuju lice ili ne, sve glagolske oblike dijelimo na: a) ___________________________ b) ___________________________ 61. Pažljivo pročitaj navedenu rečenicu i riješi zadatke prema zahtjevima. Djevojčica lijepo pjeva. a) U kojem glagolskom obliku je glagol u navedenoj rečenici? ____________________ b) Istu rečenicu napiši tako da glagol bude u perfektu. _________________________________ c) Istu rečenicu napiši tako da glagol bude u futuru I. __________________________________ 62. Glagol željeti napiši u oblicima muškog i ženskog roda jednine glagolskog pridjeva radnog. a) __________________ b) _________________ 63. Odredi kojoj vrsti riječi pripadaju podvučene riječi u navedenoj rečenici. Kupio sam zanimljivu knjigu i brzo ću je pročitati. a) sam - _________________ b) zanimljivu - __________________ c) knjigu - ___________________ d) brzo - ________________ 64. Odredi kojoj vrsti riječi pripadaju izdvojene riječi. Damir i Esma žurno su išli prema školi. a) Damir, Esma - ________________________ b) žurno - ______________________ c) prema - ______________________ d) i - __________________________ 65. 1. Zaokruži tačan odgovor. Riječi: od, do, ispred, uz, pored, mimo su prilozi. 2. Pročitaj rečenicu i izdvoj tražene vrste riječi. Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet. Omer Hajjam a) prijedlog ____________ b) pomoćni glagol biti/jesam u futuru I ______________ c) zamjenicu ____________ d) imenicu u nominativu jednine ________________ DA NE

10 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

66. Zaokruži tačan odgovor. Kojoj vrsti pripadaju navedene riječi? žuljevit, bodljikav, milostiv, valovit a) imenicama b) pridjevima c) glagolima 1.4. Sintaksa 67. Odgovori. Koji su samostalni rečenični članovi? a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ d) _____________________ 68. Odredi funkciju/službu riječi u rečenici. Ona je redovno pisala zadaće. a) b) c) d) predikat - ___________________________ subjekat - ___________________________ objekat - ____________________________ priloška odredba - ____________________

69. Odredi funkciju/službu riječi u rečenici. Djeca ljeti jedu sladoled. a) jedu - ______________________ b) djeca - _____________________ c) sladoled- __________________ d) ljeti - ______________________ 70. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Svi smo željeli dobro uraditi test. U navedenoj rečenici predikat je: a) željeli uraditi b) željeli dobro c) smo željeli uraditi d) smo željeli dobro 71. Odredi tražene službe/funkcije u navedenoj rečenici. Maja, matematičarka, na takmičenjima ostvaruje najbolje rezultate. a) apozicija________________________ b) atribut_________________________ c) objekat_________________________ d) priloška odredba________________________ 72. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. U kojoj rečenici je upotrijebljen imenski predikat? a) Saša je napisao pjesmu. b) Kenan je želio pročitati knjigu. c) Vedrana je glumica. d) Sara bi rado pomagala starim i iznemoglim osobama.

11 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

73. Zaokruži tačan odgovor. Od ponuđenih primjera sintagma je: a) kuća b) kuća na brdu c) na brdu d) Kuća je na brdu. 74. Odgovori. a) Šta je rečenica? _____________________________________________________________________________ b) Šta su klauze? ____________________________________________________________________________ 75. Zaokruži slovo ispred proste/jednostavne proširene rečenice. a) Išao je u školu strepeći kako će uraditi pismeni zadatak. b) Listajući knjigu, pronašao sam mudre izreke. c) Dođi na igralište čim se vratiš iz škole. 76. Dopuni. Odnos među klauzama u složenoj rečenici može biti: a) _________________________ b) _________________________ 77. Zaokruži dvije tvrdnje koje se odnose na navedenu rečenicu. Amir čita knjigu, a Nina se igra u dvorištu. a) Odnos među klauzama je zavisan. b) Odnos među klauzama je nezavisan. c) Navedena rečenica je sastavna. d) Navedena rečenica je rastavna. e) Navedena rečenica je suprotna. 78. Pored svake rečenice napiši da li je zavisnosložena ili nezavisnisložena. a) Našli smo ključ koji smo izgubili. ______________________ b) Jedno misli, a drugo govori.___________________________ c) Sve je utihnulo i grad spava. ___________________________ d) Nismo zaboravili kako se tvori perfekt. ___________________ 79. Ispred svake rečenice napiši odgovarajući broj. 1. sastavna _______Nebo se naoblačilo, dakle bit će kiše. 2. vremenska _______ Edo je uzeo knjigu i stavio je u ruksak. 3. zaključna _______ Ići ćemo na izlet gdje smo se dogovorili. 4. mjesna _______ Kad sam položio ispit, čestitali su mi. 80. U navedenoj rečenici prilošku oznaku (označenu u zagradi) izrazi odgovarajućom vremenskom rečenicom. (Opravši ruke) dječak je sjeo za sto. ________________________________________________________________________

12 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

81. Napiši odgovarajući veznik. Pazi! Dva će ostati neupotrijebljena. samo, ako, nakon što, iako, ni, bilo da a) Otišao je u šetnju ____________ je pročitao lektiru. b) __________ prestane padati kiša, ići ćemo na izlet. c) __________ su ga mnogi hvalili, film mi se nije svidio. d) Napisala je zadaću iz matematike, __________ jedan zadatak nije uradila. 82. Zaokruži slovo ispred sastavnih veznika. a) a, ali, nego, već, no b) samo, jedino, osim c) i, pa, te, ni, niti d) dakle, zato, stoga e) ili, bilo da 83. 1. Navedenu rečenicu napiši u inverziji. Moramo uvažavati naše različitosti ako želimo živjeti u slozi i ljubavi. ____________________________________________________________________________ 2. Pročitaj rečenicu i zaokruži tačan odgovor. Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet. Omer Hajjam Navedena rečenica je: a) mjesna b) vremenska c) uzročna 84. U sljedećim rečenicama pravilno upotrijebi prijedloge. Pazi, uzrok ili namjera! zbog, radi a) U školu idemo ____________ učenja i druženja. b) Nije došao u školu ______________ bolesti. 1.5. Tvorba riječi 85. U riječi neradnik odredi: a) prefiks - _____________ b) sufiks - _____________ 86. Od riječi put napiši dvije nove riječi dodajući navedeni prefiks i sufiks. a) uz - _______________ b) nik - ______________ 87. Zaokruži četiri riječi pravilno napisane. fotoaparat, tlako-mjer, tamno-zeleni, vodopad, klima-uređaj, radio-aparat, buba-mara, gluho-nijem, autoput, crvenoplavi 88. U navedenom nizu riječi prepoznaj i napiši korijen riječi. domovina, domar, domaći, domaćica korijen riječi: ___________

13 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

89. Dopuni. a) Nove riječi koje nastaju izvođenjem nazivaju se __________________________. b) Nove riječi koje nastaju slaganjem nazivaju se ___________________________. 1.6. Pravopis/ortografija 90. U svakom paru podvuci pravilno napisanu riječ. a) najjužniji – najužniji b) lijepši – ljepši c) čuđenje – čudženje d) voljeo – volio 91. Zaokruži slovo ispred tačno napisanog broja. a) osamnaesti - 18 b) hiljadu dvjesta osam - 1208. c) dvije hiljade trinaesta - 2013. d) dvadeset prvi - 21 92. Podvuci četiri pravilno napisane riječi. neučim, ne mogu, ne pažnja, nesloga, nećeš, nepjevam, ne bismo, ne bi smo

93. U svakom paru podvuci pravilno napisani naziv. a) Dvor na Uni (grad) – Dvor Na Uni (grad) b) Trg Djece Sarajeva - Trg djece Sarajeva c) Marijin dvor - Marijin Dvor d) Sjedinjene Američke Države - Sjedinjene Američke države 94. Napiši pravilno afrikate č, ć, dž, đ. a) ru__ak b) pi__ama c) zada__a d) ro__endan 95. Podvuci pravilno napisanu rečeničnu konstrukciju. a) Pišem olovkom/s olovkom. b) Oni su putovali s vozom/vozom. c) On se umorio/se je umorio. d) Naučio sam pjesmu napamet/na pamet. 96. U sljedećim rečenicama prepoznaj pogrešno napisane riječi i napiši ih pravilno. a) Samnom je išla u kino.______________________ b) Ne pažnja građana uzrokuje požare u šumama._______________ c) Neznam ništa o njemu.______________________ 97. Upiši glas koji nedostaje. a) (ja) bi___ b) o__ladim c) odma___ d) zama___nem 98. Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice. a) Mi bi želili posjetit Zemaljski muzej u Sarajevu. b) Mi bismo željeli posjetit zemaljski Muzej u Sarajevu. c) Mi bismo željeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu. d) Mi bi smo želili posjetiti Zemaljski Muzej u Sarajevu.

14 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

99. Prepiši nazive poštujući pravila pisanja velikog i malog slova. a) banjalučanin _______________ b) renesansa _________________ c) austrijski _________________ d) bosanac __________________ 100. U svakoj grupi riječi jedna je nepravilno napisana. Napiši je pravilno. a) nemam, nerekavši, nemoj __________________________ b) ne sviram, ne čovjek, ne idi __________________________ c) naj jeftiniji, najdragocjeniji, najmršaviji __________________________ d) djedov, sestrin, bosančev __________________________ 101. Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj su pravilno upotrijebljeni interpunkcijski/pravopisni znaci. a) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici: „Da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“ b) Siguran sam, obrati se Sanjin svojoj drugarici: „Da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“ c) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici, „da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“ 102. Napiši pravilno sljedeće primjere: a) kanton sarajevo - ___________________________ b) stari grad (u Sarajevu) - ________________________ c) sarajka - ____________________________________ d) aerodromsko naselje (u Sarajevu) - _______________________ 103. U sljedećim rečenicama nedostaju zarezi. Napiši ih tamo gdje su potrebni. a) Derviš-paša Bajezidagić mostarski pjesnik pjevao je o Mostaru. b) Kenane dođi kod mene kad budeš mogao. 104. Podvuci pravilno napisani oblik. a) oni peču / oni peću / oni peku (3. l. mn. glagola peći) b) doći čemo / doći ćemo / doćemo 105. Napiši skraćenice za sljedeće primjere: a) doktor ______________ b) centimetar ___________ c) i slično ___________ d) Ministarstvo unutrašnjih poslova ________ 106. Podvuci ono što je pravilno napisano. a) Omer-paša/Omer paša b) fra-Petar/fra Petar c) auto-škola/ autoškola d) bosanskonjemački rječnik/bosansko-njemački rječnik 107. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve. a) Visoko - _______________ b) Bihać - ________________ c) Mostar - _______________ d) Norveška - _____________ 108. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve nastavcima –ov, -ev, -in: a) Amir - ______________ b) Hercegovac - _____________________ c) Bosanka - ____________________ d) učitelj - ______________

15 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

109. Zaokruži rečenicu koja je pravilno napisana. a) Jedan moj prijatelj njemac pričao mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću. c) Jedan moj prijatelj Njemac pričo mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. 110. Podvuci četiri pravilno napisane riječi. bijologija, avijon, biologija, trčo, historijski, historiski, avion, trčao

1.7. Leksika 111. Zaokruži DA ili NE. a) Skup riječi jednog jezika naziva se leksika. b) Homonimi su riječi istog glasovnog sastava, a različitog značenja: npr. luk-oružje, luk-povrće c) Riječi koje imaju suprotno značenje nazivaju se sinonimi. d) Arhaizmi su novonastale riječi.

DA DA DA DA

NE NE NE NE

112. Poveži sinonime tako što ćeš pored termina na desnoj strani napisati odgovarajuće slovo. a) konsonant akcenat ________ b) leksem potencijal _______ c) naglasak suglasnik _______ d) kondicional riječ _______ 113. Poveži frazeme s njihovim značenjem upisujući odgovarajuće slovo. _____ sjetiti se a) naći se u neobranom grožđu b) ustati na lijevu nogu _____ biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga c) pasti na pamet _____ biti previše zaljubljen d) zaljubiti se do ušiju _____ naći se u neugodnoj situaciji 114. Napiši za navedene riječi odgovarajuće: a) sinonime: talasi ________________ pendžer __________________ b) antonime: brz __________________ bogat____________________ 115. Poveži naziv s grupom riječi upisujući odgovarajuće slovo. a) nivo, šou, bife, bicikl ______ žargonizmi b) mliko, greota, đe, fala ______ dijalektizmi c) keva, ćale, lova, murija ______ tuđice/posuđenice d) mobitel, euro, bankomat ______ neologizmi 116. Dopuni. U našem jeziku postoji pet funkcionalnih stilova: 1. ____________________________________ 2. ____________________________________ 3. ____________________________________ 4. ____________________________________ 5. adminstrativno-poslovni/administrativno-pravni stil 117. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak i zaokruži tačne odgovore.

16 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

„Jesenas je umro moj djed. Prije bi čovjek rekao da je usnuo nego umro. Zadnjih se pet godina nije baš ni u čem promijenio jer se upravo nije šta imalo na njem promijeniti. Kao srebro bijela kosa nije mogla još bjeljom postati, naborano čelo i lice sa plavim i crvenkastim piknjicama bilo je i ljeti i zimi jednako, kao iz kamena isklesano, a hod i govor ostao mu isti (...)“ Josip Kozarac, Moj djed I) Kojem funkcionalnom stilu pripada navedeni tekst? a) novinarsko-publicističkom stilu b) naučnom stilu c) administrativno-poslovnom stilu d) književnoumjetničkom stilu e) razgovornom stilu II) Zaokruži slovo ispred odlika koje se odnose na navedeni tekst. a) objektivnost, prisustvo terminološke leksike b) slikovitost, subjektivnost c) službenost, neemotivnost 118. Napiši naziv funkcionalnog stila ispod svakog odlomka: a) „Prvi put sam sve ovo ispričao jednoj djevojci, i prvi put ovako, u nekoj vezi, od početka do kraja. Tako sam i sam sebi složio razložnu priču, koja se dotle uvijek gubila u komešanju odvojenih dijelova (…)” ___________________________________ b) „Čovječije oko sastoji se od očne jabučice uložene u salom ispunjenu očnu šupljinu. Njegov zaštitni aparat sastoji se iz gornje i donje vjeđe, trepavica, obrva, sluznica i spojnica. (…)“ ___________________________________ c) “Snijeg, kiša i minusi nanijeli su nove štete Historijskom muzeju BiH i Kinoteci BiH. Baš kao i prošle godine u ovo doba, kulturne institucije od državnog značaja bore se sa poplavama (…)” ___________________________________ d) Enes: Vozdra, jarane. Nema te dva dana u školi. Blago tebi. Mi danas imamo kontrolni iz matematike. Admir: Ma, šuti, jarane, poplavilo nas je pravo. Izlila se Brka po cijelom selu. ___________________________________ 119. Dopuni. a) Molba, žalba, potvrda, oglas, biografija pišu se _____________________________________ stilom. b) Vijesti, izvještaji, reportaže, novinski članci pišu se __________________________________ stilom 120. Dopuni. Stručno i naučno ocjenjivanje knjige, filma, pozorišne predstave, emisije, muzike naziva se _________________________

17 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura
2.1. Usmena književnost 121. a) Dopuni. Književnost je __________________________________________________ b) Navedi književne rodove. 1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 122. Dopuni. Prema postanku/porijeklu književnost se dijeli na: a) ______________________________________ b)______________________________________ 123. Dopuni. Izmišljene priče u kojima se govori o čudesnim, fantastičnim događajima nazivaju se ___________________. 124. Odgovori. Šta je basna? ___________________________________________________________________ ______________________________________________. 125. Dopuni. Lirska narodna pjesma u kojoj se pjeva o ljubavnom bolu, čežnji, neostvarenoj ljubavi, o gradovima, planinama, rijekama naše domovine naziva se _________________________. 126. Napiši nazive epsko-lirskih književnih vrsta: ________________________ ________________________ ________________________ 127. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Svatovske pjesme, uspavanke, tužbalice su: a) narodne epske pjesme b) narodne lirske pjesme c) narodne epsko-lirske pjesme 128. Zaokruži dvije osobine koje pripadaju sevdalinkama. a) kratka prozna vrsta b) motivi ljubavne boli i čežnje c) zaplet radnje d) motivi gradova naše domovine 129. Zaokruži dvije balade u ponuđenim naslovima. a) Smrt braće Morića b) Lipa Naza vodu gaza c) Pejzaž d) Smrt Omera i Merime

18 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

130. Pročitaj stihove narodne pjesme i zaokruži tačan odgovor. Razapela sam ljuljku pod šljivom i detetu je dobro... Kiša pada, okupa ga. Lišće sleti, pokrije ga. Koza prođe, podoji ga. Vetar dune, uljulja ga. Spavaj, sine, mirno spavaj, slušaj majku i ne plači. Romska narodna pjesma Kojoj vrsti narodne lirske pjesme pripadaju navedeni stihovi? a) sevdalinka b) tužbalica c) uspavanka 131. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove: „Šta se bijeli u gori zelenoj? Al' je snijeg, al' su labudovi? Da je snijeg, već bi okopnio Labudovi, već bi poletjeli Nit' je snijeg, nit' su labudovi. Nego šator age Hasan age“ a) Napiši naslov i vrstu epsko-lirske pjesme iz koje su navedeni stihovi. ___________________________________ b) Prepoznaj stilsku figuru (pitanje – negativan odgovor – pozitivan odgovor) u navedenim stihovima i napiši njen naziv. _______________________________________________ 132. Dopuni. a) Stih “Dvoje su se zamilili mladih” po dužini je _____________________________. b) U narodnoj lirskoj pjesmi Ljubavni rastanak „zumbul“ i „kada“ imaju ljudske osobine. Takvo stilsko izražajno sredstvo naziva se ___________________________. 2.2. Lirika 133. Dopuni. Lirske umjetničke pjesme po motivima se dijele na: a) misaone/refleksivne b) ____________________________ c) ____________________________ d) ____________________________ e) ____________________________ 134. Navedi ostale osobine pjesničkog jezika. a) emocionalnost b)_____________________ c)_____________________ d) ____________________ e) ____________________

19 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

135. Napiši naziv vrste lirske pjesme pored navedenih odlika. (patriotska/rodoljubiva, refleksivna/misaona, socijalna/društvena i deskriptivna/opisna) a) Lirska pjesma u kojoj se govori o društvenim odnosima, o nepravdi i nejednakosti, o teškom životu siromašnih ljudi ___________________________ b) Lirska pjesma prožeta osjećanjima ljubavi prema zavičaju, domovini, njezinim ljepotama, ljudima – ____________________ c) Lirske pjesme u kojima dolazi do izražaja pjesnikov misaoni svijet, pjesnikova razmišljanja o nekom životnom problemu - ______________________ d) Lirska pjesma u kojoj se iskazuju misli i osjećanja kroz opis prirode - ___________________ 136. Dopuni rečenice tako što ćeš napisati odgovarajuće nazive lirskih pjesama koje su se razvile još u antičkoj književnosti. (elegija, idila, oda, himna) a) Pjesma uzvišenog i patetičnog tona koja slavi neko božanstvo, prirodnu pojavu, značajnu osobu naziva se ____________________________. b) Pjesma koja izražava žaljenje za nečim što je prošlo ili što je daleko i nedostižno naziva se_____________________________. c) Pjesma o sretnom domaćem životu u kojoj se slavi mirni seoski život, ljepota i čistota prirode naziva se __________________________. d) Svečana pjesma uzvišenog tona u kojoj se veliča ono što pjesnik smatra vrijednim divljenja (proljeće, ličnost, organizacije, društva...) naziva se_______________________. 137. Zaokruži tačan odgovor. Pjesma u kojoj se izražava tuga, sjeta, žal za nečim što je prošlo naziva se: a) haiku pjesma b) elegija c) patriotska pjesma d) sonet 138. Odgovori. Šta je sonet? ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 139. Pažljivo pročitaj stihove pjesme Oblak Dobriše Cesarića. (…) Vjetar visine ga je njiho, I on je stao da se žari, Al oči sviju ljudi bjehu Uprte u zemne stvari. I svak je išo svojim putem: Za vlašću, zlatom ili hljebom A on – krvareći ljepotu – Svojim nebom. (...)

20 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

a) Prepiši stihove koji su posvećeni oblaku. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ b) Prepiši stihove koji su posvećeni ljudima. ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ c) Napiši koji se stihovi rimuju. _____________________________ d) Odredi vrstu strofe. ______________________ 140. U navedenim stihovima prepoznaj i napiši tražene stilske figure. „Silni cvrčak sjetno cvrči, jasan Kao srebren vir;“ A. G. Matoš, Notturno a) onomatopeja - ________________________________________ b) poređenje - __________________________________________ 141. Pažljivo pročitaj stihove pjesme Veče na školju A. Šantića. Prepoznaj i napiši stilske figure, vodeći računa o ponavljanjima obilježenih glasova. a) ________________________ Pučina plava Spava, Prohladni pada mrak, Vrh hridi crne b) _________________________ Trne Zadnji rumeni zrak. (...) 142. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove. Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki: A kto je ta šta je ta da prostiš Gdje li je ta Odakle je Kuda je Ta Bosna Rekti A zapitani odgovor njemu hitan tad dade: Bosna da prostiš jedna zemlja imade I posna i bosa da prostiš I hladna i gladna I k tomu još Da prostiš Prkosna Od Sna

a) Napiši naziv pjesme iz koje su navedeni stihovi. ___________________________________ b) Napiši ime autora.______________________________________ c) Kojoj vrsti lirskih pjesama pripada navedena pjesma? ______________________________ d) Prepiši jedan arhaizam iz navedene pjesme. _________________

21 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

143. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove. Stećak mramorni ćuti govorom scena po boku, jači od kandža kiše, povampirenja i krađe. Njegov mjesec i sunce, što znače posmrtne lađe, davno su prevezli dušu, vjekuju sad u doku. (…) Zašto sam došao ovdje, kad sve već ovdje piše? Posljednju blijedu zelen s jesenjom travom dišem. Čuj, zvoni zrelo stablo – to lijes mi teše žuna. (…) a) Dopuni. Navedeni stihovi su iz pjesme Stećak koju je napisao _________________________. b) Iz prve strofe prepiši riječi koje se rimuju. ________________________________________ c) Dopuni. Ovakvu rimu nazivamo ____________________________ d) Druga navedena strofa po broju stihova je _______________________. 144. Pažljivo pročitaj stihove pjesme Opomena A. B. Šimića i odredi da li su tačne navedene tvrdnje. Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda! (…) a) Obraćanjem lirskog subjekta riječima “Čovječe pazi…” naglašena je bliskost i ljubav koju lirski subjekt osjeća prema DA NE svakom čovjeku. b) U strofi je prisutan vezani stih. 145. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove: Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana I rujni već dašak struji večeri snene i meke A parkom cvjetnim tiho - k'o b'jele sablasti neke Nijeme se pružaju sjene visokih bujnih platana. Musa Ćazim Ćatić, U aleji Napiši nazive stilskih figura koje prepoznaješ. a) Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana_________________________ b) A parkom cvjetnim tiho – k'o bjele sablasti neke _______________________ 146. Poveži pjesmu i autora tako što ćeš dopisati odgovarajuće slovo. a) Modra rijeka _____ Sergej Jesenjin b) Zašto tone Venecija _____ Mehmedalija Mak Dizdar c) Gazel o Mostaru _____ Abdulah Sidran d) Pismo majci _____ Derviš-paša Bajezidagić 2.3. Epika 147. Dopuni. Najopsežniji i najsloženiji prozni oblik u kojem pripovjedač niže brojne događaje, likove, opise, prikazuje društvo kao cjelinu, naziva se _____________________. 148. Lijevu i desnu kolonu poveži upisujući odgovarajuće slovo. a) ono o čemu se u djelu govori _____ tema b) statički i dinamički _____ fabula c) niz međusobno povezanih događaja _____ likovi d) glavni i sporedni _____ motivi DA NE

22 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

149. Napiši. Redoslijed događaja u pričanju može biti: a) _____________________________ b)_____________________________ c)______________________________ 150. Dopuni. Nosioci radnje u epskom književnom djelu su __________________________ i dijele se na ________________________ i ___________________________. 151. Poveži termin sa njegovim objašnjenjem tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo. a) protagonist _______ lik koji se svojim stavovima suprotstavlja glavnom liku b) antagonist _______ glavni junak, nosilac glavne radnje i pokretač zbivanja 152. Zaokruži tačnu tvrdnju. a) Motiv je najmanja tematska jedinica. b) Retrospekcija je isto što i hronologija. c) Pripovijetka je priča ispričana isključivo u dijalogu. d) Esej je isto što i ogled. 153. Zaokruži tačan odgovor. Pripovijetku Duga napisao je: a) Ivo Andrić b) Dinko Šimunović c) Ćamil Sijarić 154. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. U pričama Ive Andrića Deca, Kula i Knjiga djeca doživljavaju: a) najljepše životne trenutke b) bezbrižne trenutke c) strahove i traume d) trenutke koji nisu vrijedni pažnje 155. Pročitaj sljedeći odlomak i napiši naziv djela i ime autora. (...) Sjutradan, pušući poput guska, djed je doperjao sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu: „A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva, ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a?! Nije zelen? Pazi ti nje!” (...) a) Naziv djela: _____________________________________ b) Ime autora: ______________________________________ 156. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak iz djela Breza, zatim odgovori na postavljena pitanja. (...) „Tanka je ona i slabašna. Ali visoka i strojna. Pa dok druge cure i snaše koračaju kao medvjedi, u njenom hodu ima nešto ritma, možda čak i elegancije. Oči su joj plave, plavlje od jasnoga neba, a za kosu rekoše neki da je crvenkasta, a neki da je zlatna i pozlaćena.“ (...) a) Kojoj književnoj vrsti pripada djelo Breza? ______________________________ b) Ko je autor tog djela? _______________________________ DA DA DA DA NE NE NE NE

23 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

157. Pažljivo pročitaj navedene odlomke i odgovori na postavljena pitanja. 1. „Nosač Samuel Mačoro bio je tada čovjek svojih trideset pet godina. Bio je dosta koštunjav, mršav, blijed i malo sipljiv... Kod bijele česme spuštao je svoj sepet, skidao mastan fes, saginjao kosmatu glavu i pljuskao se vodom po neobrijanom licu...“ 2. „Taj Jakov, koji se stalno vukao po selima, natezao sa seljacima pazarujući od njih stoku, koji je spavao po hanovima sa kiridžijama, kočijašima i mesarima i koji se vječno svađao sa čobanima, taj riđi Jakov postajao je iz godine u godinu sve suroviji. I kao dječak bio je žestok. Sad je bio i prijek i ljut...“ a) Iz kojeg djela su navedeni odlomci? ____________________________________ b) Ko je autor ovog djela? _________________________________ c) U kojem odlomku su izražene karakterne osobine ličnosti? ________________________ d) U kojem odlomku su opisane fizičke osobine ličnosti? ____________________________ 158. Zaokruži tačan odgovor. Statički motivi u epskom književnom djelu pokreću radnju. 159. Dopuni. Pričanje u 1. licu naziva se ___________________________________________ 160. Dopuni. Ahmet Šabo i njegova supruga Tijana glavni su likovi u romanu_________________________ kojeg je napisao ______________________________. 161. Pažljivo pročitaj sljedeće objašnjenje i odlomak pa riješi zadatke: U prvi mah nakon izlaska iz bolnice, Minja je sjetna, razočarana. Stric Avdo joj se obraća riječima: „Sad ti moram reći da ono što uz pjesmu ide, što dolazi samo često nije pjesmovito, ali šta možemo, tako je to. Svi smo mi u istom kolu i igramo. Igraj i ti. Igraj što bolje možeš, jer to nam jedino ostaje. Igraj dok ne padneš. Kao Aska otpleši svoj čudesni ples, i ne očekuj, ništa ne očekuj od igre...“ Nura Bazdulj-Hubijar a) Podvuci naziv djela kome pripada navedeni odlomak. Aska i vuk, Ruža, Ruta Tannenbaum, Mrak na svijetlim stazam b) Napiši kojem književnom rodu pripada navedeni odlomak. __________________________ 162. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak pa zaokruži tačan odgovor. A.G.Matoš (…) Nemirne oči gledaju i ispituju sve, izvjedljiv duh prelijeće sve i reagira na sve naglo, brzo, ogorčeno, razdragano, pravedno, nepravedno, svejedno, ali neumoljivo reagira. Izgleda kao da ga sve stvari i ljudi i događaji nevidljivo intervjuiraju, a on brzinom, koja zadivljuje, daje odgovore neštedimice osobno, nepravedno često, ali ih uvijek daje, i pri tom se ne radi o točnosti i spretnosti kojom odgovara. (…) Ivo Andrić Navedeni odlomak je iz: a) romana b) pripovijetke c) dnevnika d) eseja 163. Odgovori. Šta je putopis? _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ DA NE

24 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

164. Zaokruži tačan odgovor. Mula Mustafa Bašeskija napisao je: a) putopis b) ljetopis c) memoare d) dnevnik 165. Dopuni. Djelo Nekrolog jednoj čaršiji napisao je naš poznati putopisac ___________________________. 166. Poveži vrstu djela i autora tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo. a) ljetopis ______ Anna Frank b) putopis ______ Abdulah Sidran c) dnevnik ______ Mula Mustafa Bašeskija d) scenarij ______ Isidora Sekulić 167. Pročitaj odlomak i odredi oblik kazivanja. (...) Uz padine bregova penju se strmi i u pesmama opevani sarajevski voćnjaci, a između njih se ruše, kao tanke lavine snega, bela mnogobrojna i tako karakteristična stara muslimanska groblja. Sa sumrakom koji polagano pada, belina njihovih nadgrobnih kamenova ističe se sve jače. (...) Ivo Andrić, Jedan pogled na Sarajevo a) pripovijedanje b) unutarnji monolog c) opisivanje 168. Pažljivo pročitaj odlomke iz romana Zeleno busenje Edhema Mulabdića. Ispod svakog odlomka napiši koji je oblik kazivanja zastupljen: dijalog, monolog, opisivanje, pripovijedanje a) Čuvati kuće svoje, kao što se eno ostali razbjegoše, sjedit uz ostalu svojtu, skrštenih ruku, sramota, a da ti dušman uđe u zavičaj pa možda i u kuću! Pa zašto i ne bih! Čuvati staru majku svoju, a i Ajišu (...) ____________________________ b) Noć je tamna da se prst pred okom ne vidi: no nije pusta i nijema kao druge (...). _____________________________ c) Ahmet prođe mimo svoju kuću; časak jedan prisluškivao, pa kako vidje da je i u njeg sve budno, krenu kud je pošao. (...) ____________________________ d) - Ali svejedno; ti ćeš mene pričekati, je li? - A što me to pitaš? - Ma eto onako, ne zna se kako se more okrenut! ____________________________ 169. Poveži naziv djela i autora tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo. a) Čistač obuće ____ Zlata Kolarić-Kišur b) Suze kojih se stidim ____ Nedžad Ibrišimović c) Nepoznati ljudi ____ Ranko Pavlović d) Starac i more ____ Ernest Hemingvej 2.4. Drama 170. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

25 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

Drama je: a) duže epsko djelo sa mnogo likova i događaja b) kraće epsko djelo u kojem je predstavljen jedan događaj c) književno djelo napisano za izvođenje u pozorištu 171. Navedi. Kompozicionu strukturu dramkog književnog djela čine: __________________________________ __________________________________ __________________________________ 172. Obilježi brojevima od 1 do 5 redoslijed faza u razvoju dramske radnje. ___ preokret/peripetija ___ zaplet ___ uvod/ekspozicija ___ rasplet ___ vrhunac/kulminacija 173. Navedi dvije osnovne dramske vrste: a) ______________________ b) ______________________ 174. Zaokruži DA ili NE. a) Drama je književno djelo u stihu ili prozi. b) Didaskalije ili remarke su dio dramske radnje. 175. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Najmanja tematska jedinica u dramskoj radnji naziva se: a) poglavlje b) čin c) scena/prizor 176. Dopuni. Osnovni oblik kojim se ostvaruje radnja u dramskom djelu je _________________. 177. Pažljivo pročitaj navedeni odlomak, potom riješi zadatke. SUDAC (…smije se, govori nešto i udara jazavca po njušci…). DAVID: Vidi, gospodine, vidi kako diže njušku, kako te razumije! SUDAC: Kad je rođen; koliko je star ovaj tvoj lopov, Davide? DAVID: Nije on star. Mlad je on još. a) Napiši naslov djela iz kojeg je preuzet navedeni odlomak. ____________________ b) Ko je autor tog djela? __________________________________ c) Koja je ovo vrsta dramskog djela? _____________________ d) Prepiši didaskaliju iz navedenog odlomka. _______________________________________________________ DA DA NE NE

26 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

178. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Molijerov Tvrdica je: a) pripovijetka b) roman c) novela d) drama e) crtica 179. Napiši naziv dramske vrste: a) Romeo i Julija - ________________ b) Tvrdica - _____________________ 180. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Historijsku dramu Veliki vezir napisao je: a) Mehmedalija Mak Dizdar b) Abdulah Sidran c) Nedžad Ibrišimović d) Derviš Sušić 181. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Djelo Veliki vezir Derviša Sušića je: a) historijski roman b) historijska drama c) historijska pripovijest 182. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Komediju Ožalošćena porodica napisao je: a) Petar Kočić b) Branislav Nušić c) Miloš Crnjanski 183. a) Dopuni. Djelo Romeo i Julija napisao je_________________________________ b) Podvuci tačan odgovor. Romeo i Julija je: komedija; tragikomedija; tragedija 184. Dopuni. a) Upute glumcu, reditelju i drugima koji učestvuju u postavljanju dramskog teksta na pozornicu nazivaju se _________________________________. b) Prilagođavanje epskih književnih vrsta dramskoj formi naziva se _______________________. 185. Po uzoru na poznatu baladu Hasanaginica, istoimene drame napisala su dva naša književnika. Navedi ime jednog književnika. _______________________________________ 186. Dopuni. a) Dramska radnja se temelji na dramskom __________________________. b) Svaki dramski čin se sastoji iz manjih dramskih cjelina koje se nazivaju _________________. 187. Poveži naziv i vrstu djela tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo. a) Aska i vuk ____ tragedija b) Legenda o Ali-paši ____ komedija c) Romeo i Julija ____ roman d) Ožalošćena porodica ____ pripovijetka

27 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

188. Podvuci uljeza u svakom nizu. a) sonet, novela, gazel b) roman, elegija, pripovijetka c) romansa, tragedija, komedija d) sevdalinka, balada, roman

(lirske književne vrste) (epske književne vrste) (dramske književne vrste) (usmena književnost)

189. Među sljedećim imenima pisaca zaokruži ime nobelovca. a) Edhem Mulabdić b) Meša Selimović c) Ivo Andrić d) Miroslav Krleža 2.5. Medijska kultura 190. Dopuni. a) Umjetnost oživljene pokretne slike naziva se ____________________. b) Tri osnovna filmska roda su: _____________________ _____________________ _____________________ 191. Zaokruži tačan odgovor. a) Komedija, ljubavni i naučnofantastični film su vrste igranih filmova. b) Pripovijetka Breza Slavka Kolara je ekranizirana. DA DA NE NE

192. Dopuni. Ličnost koja rukovodi postavljanjem na scenu pozorišnog, filmskog ili televizijskog djela je _____________________. 193. Dopuni. a) Scenarij piše __________________ b) Knjigu snimanja pravi _______________. 194. Dopuni. Film koji prikazuje stvarne događaje, stvarne ljude u stvarnom prostoru i životnim situacijama naziva se ___________________ film. 195. Zaokruži tačan odgovor. Faza u stvaranju filma u kojoj se vrši selekcija i povezivanje kadrova naziva se: a) sinopsis b) scenarij c) montaža d) snimanje 196. Napiši ime bosanskohercegovačkog režisera/reditelja koji je dobio Oskara za film Ničija zemlja. _____________________________________ 197. Zaokruži tačan odgovor. Osnovna izražajna sredstva pozorišta/kazališta su govor, gluma i scenografija. DA 198. Napiši po jedan primjer za navedene vrste medija. a) printani mediji: __________________________________ b) elektronski mediji: _______________________________ NE

28 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

199. Dopuni. Niz slika koje međusobno objedinjuje neka radnja i tekst naziva se _______________. 200. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Kojim su se redom pojavljivali mediji? a) radio, novine, televizija b) novine, televizija, radio c) novine, radio, televizija

29 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | ZADACI

Rješenja zadataka
1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis) 1.1. Razvoj jezika 1. a) sporazumijevanja b) staroslavenski jezik/crkvenoslavenski jezik, (2 x 0, 50) = 1 bod a) glagoljice, 1 bod a) bosančicom/bosanskom ćirilicom b) latinica i ćirilica, (2 x 0, 50) = 1 bod c) glagoljica 1 bod c) alhamijado književnost 1 bod

2. 3.

4. 5.

1.2. Fonetika i fonologija 6. a) slovo/grafem(a) b) govornih c) samoglasnike/vokale d) a, e, i, o, u (4 x 0, 25) = 1 bod a) DA b) DA (2 x 0, 50) = 1 bod a) prva palatalizacija b) jotovanje c) nepostojano a d) druga palatalizacija/sibilarizacija (4 x 0, 25) = 1 bod a) prva palatalizacija b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti c) druga palatalizacija/sibilarizacija d) jotovanje (4 x 0, 25) = 1 bod a) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe c) prva palatalizacija d) jotovanje (4 x 0, 25) = 1 bod

7.

8.

9.

10.

30 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

11.

a) gledaoca b) promjena l u o (2 x 0, 50) = 1 bod a) čitaoci b) čitalaca (2 x 0, 50) = 1 bod a) duše b) pečem c) prva palatalizacija 1 bod jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe 1 bod jednačenja suglasnika po zvučnosti/jednačenja po zvučnosti 1 bod a) predsjednik b) slušalac c) jedanput d) bežični (4 x 0, 25) = 1 bod a) bespravni b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti 1 bod a) hljepčić b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti 1 bod a) vožnja b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe 1 bod a) osmi b) nepostojano a 1 bod a) mlađi; b) d + j = đ 1 bod /jotovanjem

12.

13.

14. 15. 16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

a) htio b) osmijeh c) vježba d) primjer (4 x 0, 25) = 1 bod a) snjegovi/snijezi b) lijekovi (2 x 0, 50) = 1 bod

23.

31 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

24. 25.

jotovanje 1 bod a) prijedlozima b) druga palatalizacija/sibilarizacija (2 x 0, 50) = 1 bod b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe 1 bod slog 1 bod a) E – gi – pat b) samoglasnik – e/i/a; c) suglasnik- g/p/t d) pat (4 x 0, 25) = 1 bod vo-do-in-sta-la-ter 1 bod a) DA b) DA c) NE d) DA (4 x 0, 25) = 1 bod c) trn 1 bod a) mak 1 bod kratkosilazni, kratkouzlazni, dugosilazni, dugouzlazni 1 bod DA 1 bod

26. 27. 28.

29. 30.

31. 32. 33. 34.

1.3. Morfologija 35. promjenljive/promjenjive, nepromjenljive/nepromjenjive, polupromjenljive/polupromjenjive 1 bod a) ja, naš, neko 1 bod b) u, na, po 1 bod

36. 37.

32 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

38.

a) deklinacija b) konjugacija c) komparacija 1 bod c) gradivne 1 bod d) zbirne 1 bod a) prijedlog b) prilog c) uzvik d) riječca/čestica/partikula (4 x 0, 25) = 1 bod c) način f) lice (2 x 0, 50) = 1 bod a) dativ b) vokativ c) lokativ d) akuzativ (4 x 0, 25) = 1 bod a) lokativ b) dativ (2 x 0, 50) = 1 bod 1. a) otvara b) lijepa c) gvozdena d) i 2. a) riječ b) vrata (2 x 0, 50) = 1 bod a) htio b) alpskog c) zaspali d) davalaca 4x 0, 25) = 1 bod 1. Nominativ – ko? šta?/što? 2. Genitiv – (od) koga? (od) čega? 3. Dativ - kome? čemu? 4. Akuzativ – koga? šta? 5. Vokativ – oj! hej! 6. Instrumental - (s) kim? (s) čim? 7. Lokativ – (o) kome? (o) čemu? 1 bod

39. 40. 41.

42.

43.

44.

45.

46.

( 47.

33 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

48. 49.

b) Ja imam svoju knjigu. 1 bod a) ljepši b) bolji (2 x 0, 50) = 1 bod a) najjači b) najviši (2 x 0, 50) = 1 bod c) ja, on, vi 1 bod a) tvoju b) vaše c) svoje d) naša (4 x 0,25) = 1 bod a) DA b) DA c) NE d) DA (4 x 0,25) = 1 bod a) mene/me b) njega/ga c) tebe/te d) vama 1 bod Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje i zbivanje. 1 bod radnja: pisati stanje: ležati zbivanje: cvjetati 1 bod a) pričati b) raditi c) pisati d) polagati 1 bod glagolski pridjev radni 1 bod 3 doći 1 dođem 4 doći ću 2 došao sam (4 x 0, 25) = 1 bod

50.

51. 52.

53.

54.

55. 56.

57.

58. 59.

34 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

60.

a) lične b) bezlične/nelične 1 bod a) prezent/prezentu b) Djevojčica je lijepo pjevala. c) Djevojčica će lijepo pjevati. 1 bod a) želio b) željela (2 x 0, 50) = 1 bod a) pomoćni glagol biti (jesam)/enklitički oblik pomoćnog glagola biti (jesam)/pomoćni glagol b) pridjev/opisni pridjev c) imenica/zajednička imenica d) prilog/načinski prilog (4 x 0, 25) = 1 bod a) imenice/vlastite imenice b) prilog/ načinski prilog c) prijedlog d) veznik (4 x 0, 25) = 1 bod 1. NE 2. a) na b) će biti c) nas d) svijet (2 x 0, 50) = 1 bod b) pridjevima 1 bod

61.

62.

63.

64.

65.

66.

1.4. Sintaksa 67. a) predikat b) subjek(a)t c) objek(a)t d) priloške/priložne/adverbijalne odredbe/oznake 1 bod a) je pisala b) ona c) zadaće d) redovno 1 bod

68.

35 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

69.

a) predikat b) subjek(a)t c) objek(a)t d) priloška/priložna/adverbijalna odredba/oznaka za vrijeme (POV/AOV) 1 bod c) smo željeli uraditi 1 bod a) matematičarka b) najbolje c) rezultate d) na takmičenjima (4 x 0, 25) = 1 bod c) Vedrana je glumica. 1 bod b) kuća na brdu 1 bod a) Rečenica je skup riječi ili samo jedna riječ kojima se iskazuje misao (obavijest, poruka, pitanje). Rečenica je misao iskazana riječima. Rečenica je obavijesna/komunikacijska jedinica. b) Klauze/surečenice su proste/jednostavne rečenice sastavnice složene rečenice. (2 x 0, 50) = 1 bod b) Listajući knjigu, pronašao sam mudre izreke. 1 bod a) nezavisan b) zavisan 1 bod b) Odnos među klauzama je nezavisan. e) Navedena rečenica je suprotna. (2 x 0, 50) = 1 bod a) zavisnosložena b) nezavisnosložena c) nezavisnosložena d) zavisnosložena (4 x 0, 25) = 1 bod 3. Nebo se naoblačilo, dakle bit će kiše. 1. Edo je uzeo knjigu i stavio je u ruksak. 4. Ići ćemo na izlet gdje smo se dogovorili. 2. Kad sam položio ispit, čestitali su mi. (4 x 0, 25) = 1 bod Kada (čim, nakon što, pošto) je oprao ruke, dječak je sjeo za sto. 1 bod

70. 71.

72. 73. 74.

75. 76.

77.

78.

79.

80.

36 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

81.

a) nakon što b) ako c) iako d) samo (4 x 0, 25) = 1 bod c) i, pa, te, ni, niti 1 bod 1. Ako želimo živjeti u slozi i ljubavi, moramo uvažavati naše različitosti. 2. b) vremenska (2 x 0, 50) = 1 bod a) radi b) zbog 1 bod

82. 83.

84.

1.5. Tvorba riječi 85. a) ne b) nik (2 x 0, 50) = 1 bod a) usput b) putnik (2 x 0, 50) = 1 bod fotoaparat, vodopad, klima-uređaj, autoput (4 x 0, 25) = 1 bod dom 1 bod a) izvedenice/izvedene riječi b) složenice/složene riječi 1 bod

86.

87. 88. 89.

1.6. Pravopis/ortografija 90. a) najjužniji b) ljepši c) čuđenje d) volio (4 x 0, 25) = 1 bod c) dvije hiljade trinaesta - 2013. 1 bod ne mogu, nesloga, nećeš, ne bismo 1 bod

91. 92.

37 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

93.

a) Dvor na Uni (grad) b) Trg djece Sarajeva c) Marijin Dvor d) Sjedinjene Američke Države 1 bod a) ručak b) pidžama c) zadaća d) rođendan 1 bod a) olovkom b) vozom c) se umorio d) napamet (4 x 0, 25) = 1 bod a) sa mnom b) nepažnja c) ne znam (4 x 0, 25) = 1 bod a) (ja) bih b) ohladim c) odmah d) zamahnem 1 bod c) Mi bismo željeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu. 1 bod a) Banjalučanin b) renesansa c) austrijski d) Bosanac 1 bod a) ne rekavši b) nečovjek c) najjeftiniji d) Bosančev (4 x 0, 25) = 1 bod c) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici, „da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“ 1 bod a) Kanton Sarajevo b) Stari Grad (u Sarajevu) c) Sarajka d) Aerodromsko Naselje (4 x 0, 25) = 1 bod

94.

95.

96.

97.

98. 99.

100.

101. 102.

(u Sarajevu)

38 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

103.

a) Derviš-paša Bajezidagić, mostarski pjesnik, pjevao je o Mostaru. b) Kenane, dođi kod mene kad budeš mogao. (2 x 0, 50) = 1 bod a) oni peku b) doći ćemo (2 x 0, 50) = 1 bod a) dr. b) cm c) i sl. d) MUP 1 bod a) Omer-paša b) fra Petar c) autoškola d) bosansko-njemački rječnik (4 x 0, 25) = 1 bod a) visočki b) bihaćki c) mostarski d) norveški 1 bod a) Amirov b) Hercegovčev c) Bosankin d) učiteljev 1 bod b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću. 1 bod biologija, historijski, avion, trčao (4 x 0, 25) = 1 bod

104.

105.

106.

107.

108.

109. 110.

1.7. Leksika 111. a) DA b) DA c) NE d) NE (4 x 0, 25) = 1 bod c) akcenat d) potencijal a) konsonant b) leksem (4 x 0, 25) = 1 bod

112.

39 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

113.

c) sjetiti se b) biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga d) biti previše zaljubljen a) naći se u neugodnoj situaciji (4 x 0, 25) = 1 bod a) valovi, prozor b) spor, siromašan (4 x 0, 25) = 1 bod c) žargonizmi b) dijalektizmi a) tuđice/posuđenice d) neologizmi (4 x 0, 25) = 1 bod 1. književnoumjetnički stil 2. naučni stil 3. novinarsko-publicistički/žurnalistički stil 4. razgovorni stil (4 x 0, 25) = 1 bod I) d) književnoumjetničkom stilu II) b) slikovitost, subjektivnost (2 x 0, 50) = 1 bod a) književnoumjetnički stil b) naučni stil c) novinarsko-publicistički/žurnalistički stil d) razgovorni stil (4 x 0, 25) = 1 bod a) administrativno-poslovnim/administrativno-pravnim b) novinarsko-publicističkim/žurnalističkim (2 x 0, 50) = 1 bod kritika/kritički prikaz 1 bod

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura 2.1. Usmena književnost 121. a) Književnost je vrsta umjetnosti. Književnost je vrsta umjetnosti čije je osnovno sredstvo izražavanja riječ. Književnost je sveukupnost napisanih i nenapisanih djela. b) 1. epika 2. lirika 3. drama (2 x 0, 50) = 1 bod

40 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

122.

a) narodnu/usmenu b) umjetničku/pisanu 1 bod bajke 1 bod Basna je kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje. 1 bod sevdalinka 1 bod balada romansa poema 1 bod b) narodne lirske pjesme 1 bod b) motivi ljubavne boli i čežnje d) motivi gradova naše domovine (2 x 0, 50) = 1 bod a) Smrt braće Morića d) Smrt Omera i Merime (2 x 0, 50) = 1 bod c) uspavanka 1 bod a) Hasanaginica, balada b) slavenska antiteza (2 x 0, 50) = 1 bod a) deseterac b) personifikacija (2 x 0, 50) = 1 bod

123. 124. 125. 126.

127. 128.

129.

130. 131.

132.

2.2. Lirika 133. b) opisne/deskriptivne c) ljubavne d) društvene/socijalne e) rodoljubive/patriotske (4 x 0, 25) = 1 bod slikovitost, ritmičnost, melodičnost, ekspresivnost (4 x 0,25) = 1 bod

134.

41 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

135.

a) socijalna/društvena b) patriotska/rodoljubiva c) refleksivna/misaona d) deskriptivna/opisna (4 x 0,25) = 1bod a) oda b) elegija c) idila d) himna (4 x 0,25) = 1 bod b) elegija 1 bod Sonet je pjesma sastavljena od dva katrena i dvije tercine. Sonet je pjesma sastavljena od 14 stihova raspoređenih u dva katrena i dvije tercine. 1 bod a) Vjetar visine ga je njiho, I on je stao da se žari, A on – krvareći ljepotu – Svojim nebom. b) Al oči sviju ljudi bjehu Uprte u zemne stvari. I svak je išo svojim putem: Za vlašću, zlatom ili hljebom c) 2. i 4. stih d) katren/četverostih (4 x 0,25) = 1 bod

136.

137. 138.

139.

140.

a) silni cvrčak sjetno cvrči b) cvrčak jasan kao srebren vir (2 x 0, 25) = 1 bod a) asonanca b) aliteracija (2 x 0, 50) = 1 bod a) Zapis o zemlji b) Mehmedalija Mak Dizdar/Mak Dizdar c) rodoljubivoj/patriotskoj pjesmi d) kto, rekti, imade (4 x 0, 25) = 1 bod a) Skender Kulenović b) boku-doku, krađe-lađe c) obgrljena rima d) tercina/trostih (4 x 0, 25) = 1 bod

141.

142.

143.

42 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

144.

a) DA b) NE (2 x 0, 50) = 1 bod a) metafora b) poređenje (2 x 0, 50) = 1 bod d) Sergej Jesenjin a) Mehmedalija Mak Dizdar b) Abdulah Sidran c) Derviš-paša Bajezidagić (4 x 0, 25) = 1 bod

145.

146.

2.3. Epika 147. 148. roman 1 bod a) tema c) fabula d) likovi b) motivi (4 x 0, 25) = 1 bod a) hronološki b) retrospektivni c) kombinovani 1 bod likovi, glavni, sporedni 1 bod b) lik koji se svojim stavovima suprotstavlja glavnom liku a) glavni junak, nosilac glavne radnje i pokretač zbivanja 1 bod a) DA b) NE c) NE d) DA (4 x 0, 25) = 1 bod b) Dinko Šimunović 1 bod c) strahove i traume 1 bod a) Bašta sljezove boje b) Branko Ćopić 1 bod

149.

150. 151.

152.

153. 154. 155.

43 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

156.

a) pripovijetka b) Slavko Kolar 1 bod a) Nosač Samuel b) Isak Samokovlija c) u drugom odlomku/2. odlomak d) u prvom odlomku/1. odlomak (4 x 0, 25) = 1 bod NE 1 bod ich-forma/ja-forma 1 bod Tvrđava; Meša Selimović 1 bod a) Ruža b) roman 1 bod d) eseja 1 bod Putopis je granična književna vrsta u kojoj pisac subjektivno i slikovito opisuje neku ljude i atmosferu. 1 bod b) ljetopis 1 bod Zuko Džumhur 1 bod c) Anna Frank d) Abdulah Sidran a) Mula Mustafa Bašeskija b) Isidora Sekulić (4 x 0, 25) = 1 bod c) opisivanje 1 bod a) monolog b) opisivanje c) pripovijedanje d) dijalog (4 x 0, 25) = 1 bod zemlju, predio, krajolik,

157.

158. 159. 160. 161.

162. 163.

164. 165. 166.

167. 168.

44 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

169.

b) Zlata Kolarić-Kišur c) Nedžad Ibrišimović a) Ranko Pavlović d) Ernest Hemingvej (4 x 0, 25) = 1 bod

2.4. Drama 170. 171. c) književno djelo napisano za izvođenje u pozorištu 1 bod tema dramska radnja likovi 1 bod 4 preokret/peripetija 2 zaplet 1 uvod/ekspozicija 5 rasplet 3 vrhunac/kulminacija 1 bod a) tragedija b) komedija 1 bod a) DA b) NE (2 x 0, 50) = 1 bod c) scena/prizor 1 bod dramski dijalog 1 bod a) Jazavac pred sudom b) Petar Kočić c) komedija (satira) d) smije se, govori nešto i udara jazavca po njušci (4 x 0,25) = 1 bod d) drama 1 bod a) tragedija b) komedija (2 x 0, 50) = 1 bod d) Derviš Sušić 1 bod

172.

173.

174.

175. 176. 177.

178. 179.

180.

45 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

181. 182. 183.

b) historijska drama 1 bod b) Branislav Nušić 1 bod a) Viljem Šekspir/Šekspir b) tragedija (2 x 0, 50) = 1 bod a) didaskalije/remarke b) dramatizacija (2 x 0, 50) = 1 bod Milan Ogrizović ili Alija Isaković 1 bod a) sukobu b) prizori/scene (2 x 0, 50) = 1 bod c) tragedija d) komedija b) roman a) pripovijetka (4 x 0, 25) = 1 bod a) novela b) elegija c) romansa d) roman (4 x 0, 25) = 1 bod c) Ivo Andrić 1 bod

184.

185. 186.

187.

188.

189.

2.5. Medijska kultura 190. a) film b) igrani film dokumentarni film animirani film (2 x 0, 50) = 1 bod a) DA b) DA (2 x 0, 50) = 1 bod režiser/reditelj 1 bod

191.

192.

46 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

193.

a) scenarist b) režiser/reditelj (2 x 0, 50) = 1 bod dokumentarni bod c) montaža 1 bod Danis Tanović 1 bod DA 1 bod a) novine, časopisi, magazini, knjige, stripovi, enciklopedije... b) radio, televizija, kompjuter, internet (2 x 0, 50) = 1 bod strip 1 bod c) novine, radio, televizija 1 bod

194. 195. 196. 197. 198.

199. 200.

47 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Rješenja zadataka

PRIMJER URAĐENOG TESTA
Šifra: _______________________ PRIMJER URAĐENOG TESTA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Zaokruži tačan odgovor. Konstantin (Ćirilo) je tvorac: a) glagoljice b) latinice c) ćirilice 2. Napiši glagolsku imenicu od navedenog glagola i prepoznaj glasovnu promjenu. a) voziti - vožnja b) glasovna promjena - jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe II Pročitaj sljedeću rečenicu i riješi zadatke. Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. 1. Izdvoj. a) glagol otvara b) opisni pridjev lijepa c) gradivni pridjev gvozdena d) veznik i 2. Odredi tražene funkcije/službe riječi u rečenici. a) subjek(a)t riječ b) objek(a)t vrata III Pored svake rečenice napiši da li je zavisnosložena ili nezavisnisložena. a) Našli smo ključ koji smo izgubili. zavisnosložena b) Jedno misli, a drugo govori. nezavisnosložena c) Sve je utihnulo i grad spava. nezavisnosložena d) Nismo zaboravili kako se tvori perfekt. zavisnosložena 1. Dopuni. a) Nove riječi koje nastaju izvođenjem nazivaju se izvedenice. b) Nove riječi koje nastaju slaganjem nazivaju se složenice. 2. Poveži frazeme s njihovim značenjem upisujući odgovarajuće slovo. a) naći se u neobranom grožđu c sjetiti se b) ustati na lijevu nogu b biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga c) pasti na pamet d biti previše zaljubljen d) zaljubiti se do ušiju a naći se u neugodnoj situaciji V 1. Podvuci pravilno napisani oblik. a) oni peču / oni peću / oni peku (3. l. mn. glagola peći) b) doći čemo / doći ćemo / doćemo 2. U sljedećim rečenicama nedostaju zarezi. Napiši ih tamo gdje su potrebni. a) Derviš-paša Bajezidagić, mostarski pjesnik, pjevao je o Mostaru. b) Kenane , dođi kod mene kad budeš mogao.
(2 x 0, 50) 1 bod Bodovi

I

(2 x 0, 50) 1 bod

(2 x 0, 50) 1 bod

1 bod

IV

(2 x 0, 50) 1 bod

48 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | PRIMJER URAĐENOG TESTA

VI

VII

Zaokruži rečenicu koja je pravilno napisana. a) Jedan moj prijatelj njemac pričao mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću. c) Jedan moj prijatelj Njemac pričo mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. Dopuni. 1. Stih “Dvoje su se zamilili mladih” po dužini je deseterac. 2. Lirska narodna pjesma u kojoj se pjeva o ljubavnom bolu, čežnji, neostvarenoj ljubavi, o gradovima, planinama, rijekama naše domovine naziva se sevdalinka. Navedi ostale osobine pjesničkog jezika. a) emocionalnost b) slikovitost c) ritmičnost d) melodičnost e) ekspresivnost 1.Pročitaj sljedeći odlomak i napiši naziv djela i ime pisca. (...) Sjutradan, pušući poput guska, djed je doperjao sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu: „A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva, ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a?! Nije zelen? Pazi ti nje!” (...) a) Naziv djela: Bašta sljezove boje b) Ime autora: Branko Ćopić 2. Navedi. Kompozicionu strukturu dramskog književnog djela čine: tema dramska radnja likovi 1. Dopuni. a) Umjetnost oživljene pokretne slike naziva se film. b) Tri osnovna filmska roda su: igrani film dokumentarni film animirani film 2. Zaokruži tačan odgovor. Osnovna izražajna sredstva pozorišta/kazališta su govor, gluma i scenografija. DA NE

1 bod

(2 x 0, 50) 1 bod

VIII

1 bod

IX

(2 x 0, 50) 1 bod

X

(2 x 0, 50) 1 bod

Ukupan broj bodova Članovi komisije: 1.__________________ 2. __________________ 3. __________________

10

49 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST |

Literatura
Nastavni planovi i programi:     Nastavni plan i program VIII razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Kantona Sarajevo Nastavni plan i program VIII razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Federacije Bosne i Hercegovine Nastavni plan i program IX književnost Kantona Sarajevo razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i

Nastavni plan i program IX razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Federacije Bosne i Hercegovine

Udžbenici za IX razred:   Džibrić, Amira: Naš jezik za IX razred osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2012. Verlašević, Azra; Alić, Vesna: Čitanka – udžbenik za IX razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme, Zenica, NAM Tuzla, 2012.

Udžbenici za VIII razred:      Hadžihrustić, Almira: Bosanski jezik 8 – udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011. H. Dubočanin, Alija; Mitić-Rorić, Ljiljana: Čitanka za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2011. Grupa autora: Svezame, otvori se! – Čitanka za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, NIK Sezam d.o.o., Sarajevo, 2011. Verlašević, Azra; Alić, Vesna: Čitanka – udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme, Zenica, NAM Tuzla, 2011. Zekić, Zdravka: Naš jezik 8 – za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2011.

Stručna literatura:      Džanko, Muhidin: Bosanski jezik i književnost u nastavi- metodički pristupi, EuroCom, Sarajevo, 2003. Halilović, Senahid: Pravopis bosanskoga jezika, Preporod, Sarajevo, 1996. Halilović, Senahid: Pravopis bosanskoga jezika - priručnik za škole, Sarajevo, DOM ŠTAMPE, Zenica, 1999. Idrizović, Muris: Književnost za djecu, Savez društava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998. Jahić, Dževad, Halilović, Senahid, Palić, Ismail: Gramatika bosanskoga jezika, DOM ŠTAMPE, Zenica, 2000.

50 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Literatura

      

Lešić, Zdenko, Teorija književnosti, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2005. Lešić, Zdenko i drugi: Suvremena tumačenja književnosti i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2006. Mikić, Krešimir: Medijska kultura za 6. razred osnovne škole, Zagreb, 2004. Mujezinović, Fatima Nidžara: Čas lektire – korelacija užih nastavnih oblasti, interpretacije, Svjetlost, Sarajevo, 1998. Pašić, Nedžad: Metodika bosanskog jezika i književnosti, Prosvjetni list, Sarajevo, 1998. Pjanić, Ratmira: Film u nastavi maternjeg jezika (bosanskog, hrvatskog, srpskog), Svjetlost, Sarajevo, 2006. Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

51 ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Literatura…...

Similar Documents

Premium Essay

Strategic Management: Auto Industry

...production closer to the consumer driving the major source of growth. FIGURE 1 - LIGHT VEHICLE ASSEMBLY BY MARKET TYPE INDUSTRY SEGMENTS Three market segments were chosen to perform a more thorough analysis:  Fully electrical vehicles – brands such as Tesla Motors;  Sport utility vehicles (SUV) – brands such as Honda;  Low-price, low-end – brands such as Tata Motors. To access the competitive environment and the potential return of each market segment, a Porter’s Five Forces model was used, which results are presented in Table 2. Because several factors are common to all segments, they are presented as shared factors to ease the interpretation. Factors that increase attractiveness are presented in green and those that increase riv alry are presented in red. ELECTRICAL THREAT OF NEW ENTRANTS SUV LOW-PRICE High entry/exit barriers: : Capital requirements : Economies of scale : Access to distribution channels Government policies THREAT OF SUBSTITUTE PRODUCTS High switching costs Low switching costs Price-performance SUPPLIERS BARGAINING POWER Industry less concentrated Low switching costs Undifferentiated products Difficult forward integration BUYERS BARGAINING POWER Low volume/buyer Differentiation Effect on costs (fuel efficiency) High switching costs RIVALRY AMONG COMPETITORS Industry growth Low number of competitors High number of competitors High exit......

Words: 1280 - Pages: 6

Premium Essay

Reflection Paper on Interview Questions

...information with his boss and also with the man- ufacturing, distribution, and marketing arms of the company, he helped improve product turnover and boost flagging sales. This kind of story is terrific fodder for successful interviews, and it’s the kind of example you should be trying to provide. Are You a Risk-Taker or Do You Prefer to Play It Safe? What Do They Want to Hear? In most cases, the ideal candidate will be a little of both. Interviewers who ask this question are probing for intimations of innovation and creativity. Are you the shepherd or just one of the flock? But they also want to find out whether you might turn into a loose cannon who will ignore company policies and be all too ready to lead a fatal cav- alry charge. Again, this is a highly (company) cultural question. The interviewer might personally prefer Stonewall Jackson, CEO, to be leading his troops into battle but probably wouldn’t want him to be Controller. Variation ■ Tell me about the last time you took a risk. Was it the right deci- sion? What would you have done differently? If You Could Start Your Career Over Again, What Would You Do Differently? What Do They Want to Hear? Interviewers use hypothetical questions to get candidates to think on their feet. They expect you to “know your lines” when it comes to the facts about your career and education. But how will you react when you have to drop your guard and ad lib? Unless......

Words: 52390 - Pages: 210

Free Essay

There Once Was a Young Wild Pony

...alme almf almg almh almi almj almk alml almm almn almo almp almq almr alms almt almu almv almw almx almy almz alna alnb alnc alnd alne alnf alng alnh alni alnj alnk alnl alnm alnn alno alnp alnq alnr alns alnt alnu alnv alnw alnx alny alnz aloa alob aloc alod aloe alof alog aloh aloi aloj alok alol alom alon aloo alop aloq alor alos alot alou alov alow alox aloy aloz alpa alpb alpc alpd alpe alpf alpg alph alpi alpj alpk alpl alpm alpn alpo alpp alpq alpr alps alpt alpu alpv alpw alpx alpy alpz alqa alqb alqc alqd alqe alqf alqg alqh alqi alqj alqk alql alqm alqn alqo alqp alqq alqr alqs alqt alqu alqv alqw alqx alqy alqz alra alrb alrc alrd alre alrf alrg alrh alri alrj alrk alrl alrm alrn alro alrp alrq alrr alrs alrt alru alrv alrw alrx alry alrz alsa alsb alsc alsd alse alsf alsg alsh alsi alsj alsk alsl alsm alsn also alsp alsq alsr alss alst alsu alsv alsw alsx alsy alsz alta altb altc altd alte altf altg alth alti altj altk altl altm altn alto altp altq altr alts altt altu altv altw altx alty altz alua alub aluc alud alue aluf alug aluh alui aluj aluk alul alum alun aluo alup aluq alur alus alut aluu aluv aluw alux aluy aluz alva alvb alvc alvd alve alvf alvg alvh alvi alvj alvk alvl alvm alvn alvo alvp alvq alvr alvs alvt alvu alvv alvw alvx alvy alvz alwa alwb alwc alwd alwe alwf alwg alwh alwi alwj alwk alwl alwm alwn alwo alwp alwq alwr alws alwt alwu alwv alww alwx alwy alwz alxa alxb alxc alxd alxe alxf alxg alxh alxi alxj alxk alxl alxm alxn alxo alxp alxq alxr......

Words: 29642 - Pages: 119

Good Girls | Adrian Collins | Le Paris du Moyen Age - Claude Gauvard, Boris Bove.azw3