Premium Essay

Asub

In: Business and Management

Submitted By heng1998
Words 11856
Pages 48
2014 TOPIC PAPERS

NO.
1

TITLE
Inflation

PAGE
3

2

External Stability

5

3

Unemployment

7

4

Labour Markets

9

5

Financial Markets

11

6

Economic Growth

13

7

Ecologically Sustainable Development

15

8

Globalisation

17

9

Income Distribution

19

10

Developing Economies

21

Produced by “Plain English Economics Pty Ltd” PO Box 522 Jannali NSW 2226 Email: plain.english@bigpond.com
Disclaimer: While every attempt is made to ensure the accuracy of information contained in this publication, no liability is held by the producers as a result of any use of the contents of this document.

Topic one: Inflation
Inflation (%pa)

5%

Inflation remains within target
4%

There has been some volatility in the actual official or “headline rate” of inflation over the past
3 years. There was a spike in inflation in mid
2011, when the CPI hit 3.5%.This primarily reflected higher food prices as floods around the country and the North Queensland cyclone in early 2011 caused supply shortages of several fruits and vegetables. Over the course of 2012 there was a reversal of this effect, as food supply levels normalised and prices fell as a result. The
CPI hit a low of 1.2% in mid 2012. Since then, the headline CPI growth rate has generally been on an upward trend. At 2.9%, the March 2014 CPI is at the upper end of the Reserve Bank target range. Growth
Rate %

Consumer
Price
Index

March
2014
Quarter

Year to
March
2014

Year to
Mar
2013

0.6%

2.9%

2.5%

2%
1%
Headline CPI

Underlying Inf lation

Mar-14

Mar-13

Mar-12

Mar-11

Mar-10

Mar-09

Mar-08

Mar-07

Mar-06

0%

Mar-05

A period of relatively soft demand in the domestic economy since the Global Financial Crisis is likely to be one factor that has contributed to…...

Similar Documents

Free Essay

Baker

...7), sh: - Uuendamine, - Kohalik salvestamine, - Seadehaldur, - Partnervõrgutehnoloogia, - Sisukaitsetehnoloogia ja - Adobe’i veebiteenuste kasutamine; - Garantii välistamine (punkt 1.1), ja; - Vastutuse piiramine (punktid 10 ja 17). Pärast selle lepinguga nõustumist võib seda kasutada teie ja kõigi isikute vastu, kes on Tarkvara omandanud ja kelle nimel seda kasutatakse. Kui te lepingutingimustega ei nõustu, siis ärge Tarkvara Kasutage. 1.3 LISATINGIMUSED JA -KOKKULEPPED. Adobe lubab teil Tarkvara Kasutada üksnes kooskõlas käesoleva lepingu tingimustega. Mõnede Tarkvaras sisalduvate kolmanda isiku materjalide kohta võivad kehtida muud tingimused ja sätted, mis tavaliselt on toodud eraldi litsentsilepingus, seletusfailis, mis asub niisuguste materjalide läheduses või kolmanda isiku tarkvara käsitlevates teadetes ja/või lisatingimustes ning -sätetes „Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions“ aadressil http://www.adobe.com/go/thirdparty_ee. Juhul kui selle lepingu tingimuste ja sätetega tekib vastuolu, on sellised muud tingimused ja sätted kõigi selle lepingu suhtes ülimuslikud. 2. Määratlused. „Adobe“ tähendab Delaware’i äriühingut Adobe Systems Incorporated aadressiga 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, kui on kohaldatav käesoleva lepingu alapunkt 12 (a). Muul juhul tähendab see äriühingut Adobe Systems Software Ireland Limited aadressiga 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iiri Vabariik, mis tegutseb......

Words: 151760 - Pages: 608

Free Essay

Majamat

...Majandusmatemaatika 1. Gaussi meetod e. elimineerimise meetod täpselt määratud süsteemi korral (võrrandite arv=tundmatute arv): maatriksisjäätakse kõik peadiagonaali elemendid 1ks, kõik ülejäänud elemendid muudetakse 0ks. Selleks valitakse igast reast ja veerust ühe korra juhtelement. Ühest reast või veerust mitu korda juhtelementi valida ei saa. Juhtelemendi rida lahutatakse või liidetakse teistele ridadele, et ülejäänud ridadest saada samasse veergu kus juhtelemend asub nullid. N: -1 2 1 1 ! 7 1 3 -1 1 ! 4 1 8 1 1 ! 13 1 1 1 1 ! 6 Mittestabiilse süsteemi korral: Kasutusele tuleb Crameri valem. X1 =x1(maatriks)/kogumaatriks Crameri valemit ei kasuta ükski arvutiprogramm, sest see võib anda väga suure vea. Gaussi meetodis saab arvutusvigade vähendamiseks valida juhtelemendiks maksimaalse absoluutväärtusega arvu (antud veerus kui ka kogu süsteemis). Gaussi meetodiga saab leida ka pöördmaatriksit. Pöördmaatriks on olemas vaid regulaarsel maatriksil. Def: Ruutmaatriksit A nim regulaarseks kui selle determinant ei võrdu 0ga ja singulaarseks kui võrdub 0. Def: Regulaarse maatriksi A pöördmaatriks A-1 peab rahuldama võrrandit A*A-1 =A-1 *A=E, kus E on vastavat järku ühikmaatriks. Lahendskeem: (A!E)- >Gaussi teisend->(E!A-1 ). N: 2 4 8 -2 0 2 4 6 8 2. Leontjevi staatiline mudel 1 2 lõpptoodang y kogutoodang x 1 100=x11 160=x12 240 500 2 275 40 85 400 sisemine tarbimine Leontjevi mudel aitab leida samasugust tabelit järgmise aasta jaoks,......

Words: 351 - Pages: 2

Free Essay

Testing

...contact Shep Iiams [vibooks@ns.net] for info.). • Snow, Marshall. 1997. Comprehensive Price List of Crime, Mystery, Thriller & Detective Fiction, 1997 Edition, A. 800+ pp, 55,000+ entries of different books in 2 comb bound volumes. Derived from over 350 different dealers catalogs, • Zempel, Edward N. and Linda A. Verkler. 1996. Book Prices: Used & Rare. 798 pp, hardcover. 8-3/4 x 11-1/4. Peoria, Ill. Spoon River Press. Containing prices on over 30,000 mainstay books in all of the major subject areas, this is often the first guide book collectors and dealers reach for. DEALER GUIDES: • Ethridge, James M. and Karen, editors. 1997. Antiquarian, Specialty, and Used Book Sellers, 1997-98: A Subject Guide and Directory. (ASUBS). 863 Pages; 6 x 9 format in flexible cover. Omnigraphics, Inc. PO Box 31-1601, Detroit, MI 48231. 5,261 Dealer Listings / Specialty Index of 2,000 Topics / Personal Name and Store Name Indexes. The largest, most informative guide to the U.S. OP book trade ever published for dealers, librarians, collectors, researchers. • Siegel, David S. & Susan. The Used Book Lover's Guide Series. home page. P.O. Box 193, Yorktown Heights, NY 10598. Book Hunter Press. Six regional guides to 6,500 used book dealers in the USA, including open shops, by appointment and mail order only dealers. "All the information you need to find the books you're looking for, from a detailed description of the dealer's stock to travel directions and city,......

Words: 36393 - Pages: 146

Free Essay

Ipo About My Cunt

...„Õppejõud“ ning lisatakse õppejõu ees- ja perekonnanimi ning teaduslik kraad. g) kõrgkooli asukoht (linn) ja aasta. Tiitellehel olev tekst vormistatakse fondiga Times New Roman, fondisuurusega 14 punkti, tsentreeritult, reavahe 1 rida. Õppeasutuse nimi ja töö pealkiri on läbivalt suurtähtedega ning rasvases kirjas. Eriala nimetuse ja õppeasutuse nimetuse vahele jäetakse üks tühi rida. Autori nimi kirjutatakse õppeasutuse nimetusest 8 cm kaugusele. Autori ja pealkirja ning pealkirja ja töö üldnimetuse vahele jäetakse üks tühi rida. Juhendaja andmed paiknevad paremal 1/3 kaugusel töö üldnimetuse ja ilmumisaasta vahel. Kaasjuhendaja või konsultandi olemasolul kirjutatakse nende andmed esimese juhendaja andmete alla. Töö ilmumiskoht ja -aasta asub lehekülje viimasel real. Lõputöö tiitellehe pöördel esitatakse nõuetekohane autori deklaratsioon (Lisa 2). 1.2.3. Sisukord Sisukord (Lisa 3) genereeritakse automaatselt, selle eeltingimuseks on pealkirjade vormindamine laadidega (Heading 1, Heading 2, Heading 3; eestikeelses MS Wordis vastavalt Pealkiri 1, Pealkiri 2, Pealkiri 3). Kõik töö alljaotused esitatakse koos leheküljenumbriga. Järjenumbritega (kümnendsüsteemis araabia numbrid, näiteks 1.; 1.2.; 2.3.1. jne) tähistatakse ainult sisulise osa peatükid ja nende alapeatükid. Kõik lisad esitatakse sisukorras koos pealkirjaga. Pealkirjade vormindamist on kirjeldatud lk 8 p 11. 9 1.2.4. Loetelud tekstis Teadusteksti kõik loendid tuleb nummerdada. Loetelud tähistatakse......

Words: 8891 - Pages: 36

Proposer une amélioration | Kanchigai Hime to Usotsuki Shimobe | Скачать APK