Free Essay

Autobiografické PasážE V DůVěRnýCh SešItech Paní Sei šóNagon

In: Other Topics

Submitted By ikasashi
Words 3178
Pages 13
UNIVERZITA KARLOVA
Filozofická fakulta
Ústav Dálného Východu

Seminární práce
AUTOBIOGRAFICKÉ PASÁŽE V DŮVĚRNÝCH
SEŠITECH PANÍ SEI ŠÓNAGON

Pavla Minxová
Leden 2014

Obsah
1.

Úvod

3

2.

Struktura textu

4

3.

Interpretace díla

5

4.

Umělecký konstrukt versus historická realita

6

4.1.

Historický kontext díla

6

4.2.

Rekonstrukce reality

7

4.3.

Aware versus okašii

9

4.4.

Práce na objednávku?

10

5.

Závěr

11

6.

Seznam použité literatury

12

2

1. Úvod
Osou této práce jsou autobiografické pasáže díla Makura no sóši (doslova
"Podhlavníkové sešity", v českém překladu Miroslava Nováka vyšlo jako Důvěrné sešity) paní Sei Šónagon (964?-?) ve světle historického kontextu. Díky znalostem historických faktů a jejich porovnáním s obrazem reflektovaným v tomto díle můžeme odkrýt další možnou rovinu autorčina vyprávění, na první pohled umně ukrytou za povětšinou veselou fasádou, a formulovat tak zajímavé hypotézy ohledně okolností vzniku díla či interpretace jednotlivých vyobrazených epizod.
V rámci celé práce je použito české transkripce japonštiny, japonská jména jsou uváděna dle japonských zvyklostí v pořadí příjmení (rodové jméno) – osobní jméno.Výjimku tvoří seznam literatury a citace v poznámkovém aparátu, kde respektuji přepis japonštiny vydavatelů jednotlivých děl. Biografická data uvedená v závorkách za jmény významných osob stejně jako veškerou ostatní použitou dataci čerpám z knihy Japonská literatura 712 1868 Zdenky Švarcové (pokud není uvedeno jinak).
Výchozím zdrojem informací mi logicky bylo samo zkoumané dílo, konkrétně jeho český překlad, tedy Důvěrné sešity. Publikací, která mi pomohla celé téma uchopit a která mi pomáhala utvářet si náhled na celou problematiku byl článek Naomi Fukumori Sei
Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History. Kompletní seznam literatury viz sekce
"Seznam použité literatury".

3

2. Struktura textu
V textu díla standardně rozlišujeme tři typy pasáží, a to seznamy, úvahy a deníkové záznamy. Ovšem uspořádání těchto pasáží v rámci celého díla je předmětem dlouhodobé vědecké diskuse a bádání. Důvěrné sešity totiž známe pouze z pozdějších opisů (nejstarší dochovaný byl pořízen více než dvě stě let po vzniku Makura no sóši, které vznikalo pravděpodobně okolo r. 998), jelikož originál se nedochoval a původní znění nám tudíž není známo. Podoba těchto opisů se v průběhu staletí měnila, odrážejíc dobové literární trendy i preference individuálních opisovatelů.
Opisy můžeme v zásadě rozdělit do dvou1 skupin: náhodně uspořádané texty, v nichž se tři výše zmíněné styly střídají bez zdánlivého řádu, a texty organizované, v nichž jsou jednotlivé styly jasně odděleny a uspořádány do skupin. Jednotlivé opisy se však liší nejen uspořádáním pasáží, ale i jejich počtem a nezřídka i co do obsahu, což lze přičíst nejen nepozornosti opisovatelů, ale i jejich tvořivosti a vlastním literárním ambicím.2
Opis zvaný Maedakebon ("Kniha domu/rodiny Maeda"), patřící do druhé skupiny, je nejstarším dochovaným (pochází ze 13.století), čímž pro některé badatele vykazuje nejvyšší míru autentičnosti. Zastánci tohoto typu opisů se dále domnívají, že text, pojednávající o množství rozličných námětů a vykazující takovou míru rozmanitosti stylů psaní, nemohl být psán bez nějakého organizujícího principu.
Oproti tomu zastánci náhodně uspořádaných textů tvrdí, že tato struktura nejlépe zachovává strukturu, kterou použila sama autorka – organizované texty jsou pak důsledkem pozdějších interpretací textu. Navíc rozdělení Důvěrných sešitů na základě rozdílnosti stylů je nutně zavádějící, jelikož jednotlivé pasáže mohou obsahovat více stylů a nelze je tak vždy přesně rozeznat. Je pravděpodobné, že původní dílo bylo sepsáno jako plynulý text bez rozlišení jednotlivých pasáží.3 A právě tato volná forma díla zřejmě sváděla mnohé opisovatele k tomu vnést do něj nějaký řád.
Zatím se stále nedošlo k obecně uznávané, optimální verzi. V novějších bádáních se však zpravidla jako výchozí používá opis zvaný Sankanbon ("Třísvazková kniha"), který spadá do kategorie neuspořádaných opisů a považuje se za relativně nejbližší původnímu textu (především kvůli asociativnímu propojení mezi pasážemi různých stylů). Tato verze je
1

FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History. In The Journal of the Association of Teachers of Japanese, 31.1:1-44, 1997, p.2. Miroslav Novák v poznámkách k českému překladu Makura no sóši uvádí kategorie tři.
2
SEI, Šónagon., NOVÁK, M. (trans.), Důvěrné sešity. In Zápisky z volných chvil. Praha: Odeon, 1984, p.322.
3
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.2.

4

však zjevně neúplná, a proto je dále porovnávána s ostatními opisy a doplňována o chybějící pasáže.4 Autobiografické pasáže, kterým se v této práci budu především věnovat, v podstatě odpovídají pasážím typu deníkové záznamy. Jak již však bylo řečeno, rozdělení textu podle stylů je místy zavádějící. Sei nezřídka plynule přechází z jednoho stylu do druhého; často se např. pasáž, která začne jako výčet, změní v úvahu, případně je podepřena popisem epizody z autorčina života.

3. Interpretace díla
Interpretace textu se v průběhu historie měnila, a to nejen vzhledem k objevování nových variant opisů díla, ale také díky objevům na poli relevantních historických událostí a dostupných informací o autorce. Obecně lze říci, že se jedná o text, pomocí kterého můžeme vykonstruovat obraz dvorského života období Heian (794-1186), jelikož velká část díla je věnována barvitým popisům dvora císařovny Teiši (977-1000), manželky císaře Ičidžóa (9801011) a patronky Sei Šónagon. Zastánci této historické interpretace díla považují Důvěrné sešity za jeden z nejdůležitějších zdrojů informací, který je o daném období k dispozici - a právě autobiografické pasáže by logicky měly mít největší výpovědní hodnotu jakožto záznamy událostí, které se skutečně odehrály. Historické relevanci těchto pasáží Makura no sóši se budu podrobněji věnovat v hlavní části práce (viz kapitola č.4).
Častěji však byly Důvěrné sešity považovány za pouhý doplňkový text při studiu soudobé kultury a literatury. Důležitost textu samotného totiž většinou leží ve stínu známějších literárních počinů dané doby, především historicky prvního psychologického románu Gendži monogatari ("Příběh prince Gendžiho") – Makura no sóši bývá pouze využíváno při faktografickém ověřování v rámci výzkumu tohoto díla paní Murasaki Šikibu
(978?-1019?), jejíž nepříliš pozitivní názor na Sei Šónagon je notoricky známý.
Část výzkumu se soustředí na loajalitu a obdiv Sei Šónagon vůči osobnostem z vysokých imperiálních kruhů, především císařovně Teiši, a jejich životnímu stylu, která se místy zdá být téměř patologická (tuto tendenci je možné do jisté míry vysvětlit – viz další kapitola). Dále bývá poukazováno na autorčin nedostatek empatie vůči lidem nižších stavů –
4

např. Zápisky z volných chvil, p.322. Miroslav Novák zde používá jinou variantu názvu tohoto opisu , a to
Sangenbon.

5

což se zdá být důsledkem její adorace nejvýše postavených aristokratů. Spíše než opovržení vůči obyčejnému lidu však paní Sei vyjadřuje nelibost pramenící z jakékoliv neadekvátnosti situace. Prostý člověk jako takový má pro autorku dokonce určité kouzlo; tyto dojmy v textu několikrát popisuje. Ne-aristokrat pokoušející se o šlechtické manýry jí však svou neadekvátností přijde až odpudivý5.
Někteří badatelé vnímají dílo jako hlas obecně reprezentující heianský aristokratický život, jiní vidí Důvěrné sešity jako zrcadlo nitra jedince a osobnost Sei Šónagon pokládají za základní a výchozí bod jejich zkoumání textu. V díle se snoubí obě tato hlediska; subjektivní ladění pomáhá autorce machinovat se způsobem popisu určitých událostí. Tím se jí dostává mocného nástroje, pomocí kterého může ovlivňovat výsledný obraz a vykreslovat skutečnost dle svých představ a zároveň bez svévolného fabulování.

4. Umělecký konstrukt versus historická realita
Mít na paměti historické pozadí vzniku díla je samozřejmě vhodné při interpretaci jakéhokoliv textu. Ovšem vzhledem k tomu, že autorka Důvěrných sešitů je zároveň jednou z hlavních postav tohoto z části autobiografického díla, znalost reálného historického pozadí autorčina života a popisovaných událostí je věcí přímo nezbytnou. Jak již bylo naznačeno, Sei
Šónagon své Sešity využívá jako prostředek propagace určité vize historie: vykresluje portrét císařovny Teiši a jejího dvora v žádoucích barvách. Abychom tedy mohli posoudit způsoby, kterými Sei Šónagon manipulovala zpodobněním světa kolem sebe, a důvody, které ji k tomu mohly vést, podívejme se nejprve ve stručnosti na historická fakta dané doby.
4.1. Historický kontext díla
Historické záznamy doby, kterou ve svých Sešitech popisuje paní Sei (r.967-10006, jak se podařilo zjistit podrobnou analýzou např. hodností popisovaných osob atp.), odkrývají značné sváry mezi mužskými členy vládnoucího rodu Fudžiwara. Ten se již po mnoho desítek let udržoval v centru moci a opanoval císařský dvůr systematickým provdáváním svých dcer do císařské rodiny. Patronka Sei Šónagon, císařovna Teiši, ke které Sei nastoupila do služby nejspíše roku 993, byla dcerou Fudžiwara no Mičitaky (953-995). Mičitaka byl v letech 990993 regentem kanpaku a od r.993 až do své smrti v r.995 zastával funkci kancléře, Daidžó
5

ANGLES, J., Watching Commoners, Performing Class: Images of the Common Peoplein the Pillow Book of
Sei Shônagon. In Japan Review, 2001, 13:33-65, p.43.
6
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.5.

6

daidžina.7 Díky vysokému postavení svého otce a také díky tomu, že sama byla oblíbenou manželkou císaře Ičidžóa, těšila se Teiši u Dvora maximálním privilegiím.
Moc Fudžiwarů se však obrátila v její neprospěch, jelikož ani sám císař mnoho nezmohl, když její otec zemřel v průběhu epidemie a pomyslné žezlo dostal do rukou jeho bratr Fudžiwara no Mičinaga (966-1027), Mičitakův rival v soupeření o moc, a jeho stoupenci.8 Ten u císaře prosazoval svou dceru Šóši - samozřejmě na úkor Teiši, která tak zůstala bez potřebného politického zázemí. Úpadek její a jejích kruhů je tak v přímé souvislosti se vzestupem moci Mičinagy. Aby toho nebylo málo, rok po úmrtí otce byli za napadení a urážku císaře Kazana (předchůdce Ičidžóa, vládl 984-986) posláni do vyhnanství
Tešini bratři Korečika a Takaie. 9
Je poměrně zajímavé, vzhledem k tomu, co bylo řečeno, že je to právě tato doba úpadku Teišina dvora, kam Sei Šónagon situuje většinu popisovaných událostí a kdy své
Sešity pravděpodobně reálně sepisuje.
4.2. Rekontrukce reality
Bez znalosti historického kontextu lze z textu samotného jen těžko rozpoznat, v jak nejistém a upadajícím postavení se císařovna Teiši a její dvůr nacházely. Odkazy na úmrtí
Mičitaky a následný neblahý vývoj událostí lze sice pečlivým pročítáním vypozorovat, nicméně drtivě převládající dojem z popisované doby je plně prodchnut slavnostní atmosférou, především v souvislosti s formálními dvorskými záležitostmi, a autorčinou jízlivostí na úkor ostatních aspektů dvorského života.
Pozorným zkoumáním textu tak nutně dojdeme k určitým nesrovnalostem, zejména tedy mezi historickými fakty týkajícími se politického úpadku císařovny Teiši a tím, co o nich
Sei Šónagon uznala za vhodné napsat – to jest téměř nic. Porovnáním s jinými soudobými prameny dospějeme ke zjištění, že Makura no sóši je možné brát jako relativně důvěryhodný historický zdroj, především co se týče prostých faktů. Případ vynechaných negativních událostí života císařovny Teiši však dává znát, že se autorka zjevně nesnažila o veskrze realistické a vyčerpávající zachycení skutečnosti. Lze zde vycítit snahu o vykreslení života na dvoře této císařovny (i její osoby) v celé jeho nádheře, jakoby nezkaleného souběhem neblahých událostí. Můžeme se domnívat, že Sei se zde především snažila tento obraz zatavit do skla svého vyprávění a ukázat tak všem čtenářům (současným i budoucím), že dvůr
7

FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.5.
Tamtéž, p.6.
9
Tamtéž, p.7.
8

7

císařovny Teiši byl, navzdory nepřízni osudu, místem nejvytříbenějšího vkusu, místem, které hrálo v tehdejší době významnou roli na poli kulturním, estetickém i intelektuálním. Na
Důvěrné sešity tak může být v prvé řadě nahlíženo jako na snahu o doložení slávy císařovny
Teiši a jejích kruhů.
Záměr předložit čtenářstvu tento obraz jakoby zamražený do rámu přítomnosti podporuje i časté používání přítomného času ve vypravovacích pasážích a náhodná chronologie popisovaných událostí.10 Odkazy na minulost většinou evokují slávu dob minulých a propůjčují tak svým prostřednictvím "současnému" světu popsanému v Makura no sóši velkolepou atmosféru a přispívají k dojmu kontinuity tradice vytříbeného vkusu.
Porovnáme-li popis událostí, který představuje Sei ve svých Sešitech, se záznamy stejných historických událostí v jiných pramenech, je zřejmé, že Sei Šónagon prezentuje unikátní perspektivu. Zatímco historická díla jako Eiga monogatari ("Příběh skvělé doby") z
r.1092 nebo Ókagami ("Velké zrcadlo") z r.1119 zaznamenávají úmrtí Teišina otce Fudžiwara no Mičitaky a následnou ztrátu politického zázemí a podpory jeho dcery11, Sei těmto událostem, jak již bylo řečeno, téměř nevěnuje pozornost (třebaže se bezpochyby jednalo o zcela zásadní události, které ovlivnily život její patronky i jí samotné a které by tudíž zdánlivě měly mít v autobiografických pasážích náležité místo).
Je třeba dodat, že dvě výše zmíněná díla, Eiga monogatari a Ókagami, rozhodně nepodávají objektivní obraz skutečnosti, jelikož jejich jádro tvoří glorifikace politického vzestupu Fudžiwara no Mičinagy. Nabízejí nám tak však možnost zajímavého porovnání s obrazem, který předkládá Sei Šónagon. Eiga monogatari například obsahuje kapitolu pojednávající o Teišině smrti. Na začátku této kapitoly je Teiši vyobrazena naříkající nad svým nejistým osudem a přemítající nad zlými znameními, která provázejí její těhotenství.12
V Makura no sóši můžeme sice najít několik málo pasáží, kde je vyjádřen císařovnin zármutek a kde prosí své dvorní dámy, aby se navrátily k jejímu dvoru (většina dvořanů se v té době pravděpodobně nechtěla politicky zdiskreditovat projevováním náklonnosti
Mičinagovu "nepříteli"). Sei však stupeň tragédie umně maskuje popisem epizod, které více než cokoliv jiného znázorňují blízké pouto, které má císařovna se svými dvorními dámami.

10

FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.13.
Tamtéž, p.6-7.
12
Tamtéž, p.9.
11

8

Aware vs. okašii
Představíme-li si ještě jednou situaci, v níž se Teiši po smrti svého otce ocitla, je nám jasné, že Sei Šónagon měla k dispozici dostatek materiálů k tomu vytvořit literární obraz nešťastné a odvržené ženy. Obraz, který by snadno mohla využít k navození atmosféry silného emocionálního pohnutí, patosu – onoho času velmi oblíbeného a ceněného estetického ideálu aware. Ačkoliv koncept aware samozřejmě do značné míry estetiku Makura no sóši ovlivňuje, nevystihuje celkový tón díla. Ten udává spíše přídavné jméno okašii, slovo, které se v textu poměrně často vyskytuje.13 Význam slova závisí na tom, v jakém kontextu je použit; nejčastěji se překládá jako "zábavný" nebo "zvláštní". V kontrastu k aware, které evokuje hlubokou emocionální odezvu na nějaký podnět, naznačuje okašii spíše momentální prchavý půvab, pobavení pramenící spíše z důvtipu než z citového pohnutí. V souladu s tímto tvrzením se Sei (raději než na poněkud tragické okolnosti ohrožující císařovnu) soustředí na vykreslení detailů, které čtenáře zaujmou a pobaví nebo vyvedou z míry spíše než navodí melancholickou náladu.
Doložme to na příkladu epizody, ve které se "její Výsost ráčila odebrat do domu
Narimasy, podtajemníka v úřadu císařovny"14. Tato pasáž je pozoruhodná tím, jak odvádí pozornost od Teišina nešťastného osudu, který je ovšem možné mezi řádky vysledovat.
Incident s úzkou branou (kočár s dvorními dámami byl na bránu tohoto úředníka příliš rozměrný, a dámy se tak do domu musely dopravit pěšky a vystavit se tak nepříjemným pohledům dvořanů, "dokonce i nižších"15) a Narimasovo neohrabané chování jsou indiciemi naznačujícími nestandardnost situace. Za normálních okolností by Sei pravděpodobně detailně popsala velkolepost císařovnina průvodu, jako jinde popisuje veškeré formální události u Dvora. Avšak důsledkem Mičinagových machinací žádná taková pompéznost, kterou by bylo možné popsat, tentokrát k vidění nebyla. Ve stejné době, kdy byla císařovna nucena opustit svou rezidenci (jak bývalo v době těhotenství zvykem, setrváním by místo rituálně znečistila) se Mičinaga vydal do své venkovské rezidence v Udži a všichni mladí aristokraté, kteří by jinak pravděpodobně císařovnu na její cestě doprovázeli, tak byli zaneprázdněni v Mičinagově průvodu.16 Narimasův dům coby útočiště císařovny tak byl velmi pravděpodobně pouhou ctností z nouze. Těhotenství bylo zřejmě poslední šancí pro
Teiši i její bratry na politický vzestup po smrti otce, jelikož narození syna jí mohlo zajistit
13

FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.15.
Zápisky z volných chvil, p.15.
15
Tamtéž, p.15.
16
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.18.
14

9

pevné postavení u Dvora. Mičinagovo počínání bylo vůči císařovně velkou urážkou a dává najevo, že Mičinaga Teiši stále považoval za politickou hrozbu.
Sei zde popisem detailů a zábavných či překvapivých příhod navozuje atmosféru okašii a odvádí tak pozornost od ponížení a patosu situace. Čtenář si tedy z této pasáže odnese výjev Sei Šónagon, hubaté dvorní dámy, která, k obveselení všech přítomných dam, neustále doráží na společensky neobratného Narimasu, a laskavé císařovny, která Sei domlouvá a nebožáka se zastává.
4.4. Práce na objednávku?
Je pravděpodobné, že motivací autorky k sepsání Makura no sóši byl prostý fakt, že se jednalo o zadaný úkol. Několik pasáží knihy naznačuje, že se mohlo jednat o práci na objednávku, pravděpodobně ze strany dvora císařovny Teiši.17 Třebaže z textu není možné vysledovat přesnou identitu zadavatele, obsah díla vskutku naznačuje, že autorčiným cílem bylo zachytit to nejlepší z její služby na císařovnině dvoře. A ač autorka v díle sama tvrdí, že ji nenapadlo, že by její zápisky snad někdo měl číst a že utajeny nezůstaly proti jejímu přání18, zní to spíše jako předstírané tvrzení někoho, kdo si je dobře vědom faktu, že píše pro obecenstvo. Další motivací však mohla být také snaha autorky očistit své jméno v očích císařovny a jejích stoupenců.19 Sei byla totiž obviňována, že je v přízni Mičinagy, úhlavního nepřítele
Teiši a jejího dvora. Sama autorka se o těchto spekulacích vyjadřuje jako o pomluvách a urážkách (které ji ovšem urazily natolik, že se odebrala do ústraní své domovské rezidence a na čas přestala na císařovnin dvůr docházet)20. Jak lze ze Sešitů vysledovat, Sei skutečně byla
(alespoň po jistou dobu) Mičinagovou obdivovatelkou. Ovšem její činy, popsané např. v Eiga monogatari, jasně svědčí o tom, na čí straně Sei Šónagon stála. V neblahé době císařovnina těhotenství to byla právě ona, kdo Teiši nabízel neutuchající podporu a snažil se o oživení atmosféry jejího dvora vystupujíc v roli notorického optimist a bonvivána.21 Uvědomíme-li si, že většina dvořanů by se v té době zřejmě nechtěla riskovat ztrátu politických bodů veřejnými styky s Mičinagových "nepřítelem", loajalita Sei vůči své patronce se jeví vskutku obdivuhodnou. Tato varianta se však zdá být méně pravděpodobnou, přihlédneme-li k sebevědomé povaze autorky a zřejmých sympatií, které vůči ní císařovna Teiši chovala.
17

FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.10-11.
Zápisky z volných chvil, p.198.
19
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.12.
20
Zápisky z volných chvil, p.112.
21
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History, p.9.
18

10

5. Závěr
Na základě výše zmíněných zjištění a hypotéz můžeme formulovat zřejmou charakteristiku Makura no sóši – tou je selektivita v prezentaci detailů týkajících se císařovny
Teiši a jejího dvora a její účel, totiž představení žádoucího obrazu tohoto prostředí a jeho jakési zakonzervování v čase. Třebaže se z větší části jedná o nedoložitelné hypotézy, mnoho argumentů hovořících pro tuto teorii se zdá být poměrně přesvědčivých. Přinejmenším nám tento náhled umožňuje na dílo nazírat z jiné perspektivy.

11

6. Seznam literatury
ANGLES, J., Watching Commoners, Performing Class: Images of the Common Peoplein the
Pillow Book of Sei Shônagon. In Japan Review, 2001, 13:33-65.
FUKUMORI, N., Sei Shônagon’s Makura no sôshi: A Re-Visionary History. In The Journal of the Association of Teachers of Japanese, 1997, 31.1:1-44.
SEI, S., KIMBROUG, KELLER R., Apocryphal Texts and Literary identity: Sei Shônagon and The Matsushima Diary. In Monumenta Nipponica, 2002, 57.2:133-171.
SEI, Š., NOVÁK, M. (trans.), Důvěrné sešity. In Zápisky z volných chvil. Praha: Odeon,
1984.
ŠVARCOVÁ, Z., Japonská literatura 712 – 1868. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

12…...

Similar Documents

Free Essay

V for Vendetta

...that I saw for the first time, V For Vendetta, blew my mind when I started analyzing it deeper. The movie is based around the idea of social change and revolution. The main character, V, can only be considered a ‘terrorist’ despite the well meaning he has behind his actions. This movie has fans in great numbers due to our ability to relate with V. His charisma shows through making him seemingly charming and dramatic. The movie is a symbol of rebellion, the possibility of a simple idea changing the world. As I watched the movie, a theme of terrorism seemed to arise. V is made to be likable yet he is doing anti government actions and behaving in a way that we would usually be more resilient against and brutal towards. The idea that V is fighting against an all-controlling government helps us accept that V is technically a good guy, fighting for freedom like the United States. Another common theme throughout the film is lies and deception. The government shields the truth from the public, even though they know it couldn’t possibly be true. For example, when they lie about the blowing up of the statue in the beginning. The government continues to lie about the state of danger the country is in by showing inaccurate news reports of officers shooting their own peers who happened to be dressed like V, but the government portrays the fallen officer as V, himself. The use of lies in the story line only continues when V takes Evey by false imprisonment. V portrays himself as the......

Words: 716 - Pages: 3

Free Essay

Charter V. Public

...public schools barely passing the state standards, and some not passing at all and needing to be completely reformed, charter schools offer a much needed option for parents. Many charter schools, while government funded are also privately backed. This allows for better teacher recruitment, even traveling to other states to find the most qualified candidates. The added financial resources also allow for more current curriculum and additional tutoring resources. These are especially important to English Language Learners, Spanish / English Immersion, Exceptional Education and Special Education students. The additional curriculum and teaching staff that can be provided make charter schools a great option for all students, not just the ELL, SEI, and SPED. Smaller class sizes and additional teacher’s aides allow for more one on one time to ensure that each child is getting the attention that they need and that learning disabilities are caught at the early stages, and also that exceptional education students are noticed, tested and placed within the appropriate grade level for their capabilities earlier than would be in an overcrowded public school. Discipline is yet another area in which charter schools differ from public schools. One charter school in Yuma, Arizona for example uses the military as a basis for how children should act. Students are taught to walk single file on the right side of the walkway, not to speak out of turn, to respect their elders, and so on. ......

Words: 953 - Pages: 4

Premium Essay

Horne V. Flores

...How might the Horne v. Flores US Supreme Court Opinion affect the instruction for English language learners across America ? In my experience I think that the Court opinion affected positively to the instruction for ELL across America considering that nowadays we have a better education according to the statistics shown by the government in addition to that every state has their own rules and policies that are overseeing for those to be compliant with the US government. Which of these areas do you believe have affected your school most and which do you see affecting the US as a whole? 1) the lower courts should have given more consideration to Arizona’s change to structured English immersion from bilingual education as its primary means for serving LEP children - the impact of the SEI/ELD ELL learning program. In response to this question I believe that the ELL program is working efficiently at least in my school and that I have a living proof that is my step-daughter, she came to live with me and my husband since the year school started so I had a chance to be on top of her education progress and even a student is not considered to be a native speaker until 7 years of exposure to the language, she can communicate with native speakers at her own level. The four hours a day that she spend in the English Immersion Classroom and 4 more hours a week to work on specific skills that she needed most help in, those extra hours has helped her a lot and that could not be...

Words: 444 - Pages: 2

Free Essay

Goal V

...Competency Goal V Sheniene Moore Rasmussen College Author Note This assignment is being submitted on April 14, 2013, for Elizabeth Darkhabani’s EC120/EEC1734 Section 01 Health Safety and Nutrition Spring 2013. Ensuring a well-run, purposeful program responsive to participant’s needs As an early childhood educator I must have knowledge and understanding of children and their process of development and growth, training in the policies and guidelines of the childcare facility, skills to implement developmentally appropriate practices, age appropriate curriculum and effective communication skills to build and maintain relationships with the families in order to ensure a well-run, purposeful high-quality program responsive to participant’s needs. High quality standards in early education for children are met with implementing these six major goals. The first goal is to maximize the health status of the child. I would implement this goal by keeping the environment and the toys that the children use clean and sanitized daily. I would also discuss with parents care routines such as brushing and flossing and suitable times for bed to maintain the well-being of their child at home. The second goal is minimizing risks. Posting emergency procedures and practicing them periodically is what I would do to minimize risks of panics in an actual emergency. The third goal is using education as a tool. I would access community resources such as dentists and doctors to come and......

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Normile and Kurniawan V. Miller; Segal V. Miller

...Normile and Kurniawan v. Miller; Segal v. Miller 3313 N.C. 98; 326 S.E.2d 11; 1985 N.C. LEXIS 1521 Facts: Plaintiff-appellants (Normile) made an offer on the defendant (Miller) seller’s home. Defendant responded with a counter-offer. The plaintiff never accepted or rejected the counter-offer and believed the house was still on the market. The next day the defendant sold the house to the plaintiff-appellee (Segal). The plaintiff-appellants are suing for specific performance, as did the plantiff-appllee, in separate actions which were consolidated by the lower court. The counter-offer by the defendant did not constitute a binding and enforceable contract. The defendant then properly revoked the counter-offer by selling the property to plaintiff-appellee and thus gave plaintiff-appellants notice of that revocation. Procedural history: Appealed from Court of Appeals for North Carolina. Currently at Supreme Court of North Carolina. Issue: Was there a clear offer and acceptance between Normile and Miller? Holding: No, Miller’s counteroffer was a revoke of Normile’s offer since it was never accepted by both parties and was not a mirror image contract. Rule of Law: An offer is a promise to do something or to refrain from doing some specific thing. An offer is the manifestation of willingness to enter into a bargain, so made as to justify another person in understanding that his assent to that bargain is invited and will conclude it. An acceptance is an offeree’s......

Words: 419 - Pages: 2

Free Essay

Nao Sei

...ideas then finding their way into painting and architecture. The most influential philosophical ideas for the Quattrocento were those Neoplatonic ideals that found their way through allegory into poetry and painting, and that interested even several powerful noble patrons. As early as 1438 there was a debate at Ferrara between Platonists and Aristotelians, the Roman Catholic Church being a proponent of Aristotle. The arrival in Italy of many Greek scholars after the Turkish conquest of Constantinople in 1453 was of major importance in providing the opportunity for a greater diffusion of Platonic thought. Those who embraced it were called "humanists" and were even encouraged by the papacy for a few years in the person of Pope   14  Nicholas V (1447-1455); under the Medici the Platonic Academy was established at Florence with the guidance of Marsilio Ficino and Pico della Mirandola. Thus Neoplatonic philosophy played a part in determining the nature of many courtly commissions, and indeed colored the patron's concept of the artist's role. Aside from the specifically Neoplatonic content to be found in much of the earliest performance art, the idea that the Earth itself is but an imperfect representation of the perfect forms to be found only in the empyrean lent to Neoplatonically inspired rituals the weight of being considered parallel realities, that is, creations at least as "real" as the world around them. Thus, as the officially acknowledged erectors of parallel......

Words: 38936 - Pages: 156

Free Essay

Beginning Sei Strategies

...Beginning SEI Strategies Kristin Edwards Grand Canyon University ESL-523N September 11, 2013 Module 5 – Beginning SEI Strategies Vocabulary Development Approaches | Analysis(Describe the approach; determine how to use the approach in lessons.) | Application(After analyzing offer specific ways to apply the approaches in lessons.) | Advantages | Extension Strategies | TPR | Total Physical Response is physical response that is giving off by students that is followed behind a giving command. | Activities that are listening and responding that are used by various ESL programs for beginner ELLs. | Activities are used to prepare students to follow and understand commands that may hear require a physical reaction. | Demonstrate desired behavior. Help student respond language expressions that they are not familiar with. | Storytelling | To communicate effectively through oral language that is sensual and that is pedagogically sound. | Educator can combined the TPR approach and have the children act out this storytelling that has the students pantomime the story. | Just by informing the students about target cultures, students will benefit in getting familiar with other cultural experiences from children in the classroom. | Read aloud while pointing to the material being read to connect the material that is written to that is oral. | Contextual Clues | Language assistance for comprehension and/or expression is accessible for students who need assistance......

Words: 399 - Pages: 2

Premium Essay

Mapp V. Ohio

...Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) was a very important case and turning point in our nation's history. It changed our legal system by extending the evidence exclusionary rule that was originally decided in Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914). It also marked the final incorporation of the fourth amendment into the due process clause of the fourteenth. The exclusionary rule was created in Weeks which prevented the federal government from using evidence that is found during an illegal search without a warrant. Years later in Wolf v Colorado, 338 U.S. 25 (1949) the Supreme Court ruled that both state and local governments must obey the fourth amendment by getting a warrant before conducting a search. The court also said the exclusionary rule did not apply to the states allowing state prosecutors to use illegally seized evidence in trial. Mapp v. Ohio gave the Supreme Court the chance to overrule Wolf and apply the exclusionary rule to the states. Mapp v. Ohio was quite the interesting case. It started on May 23, 1957, when three Cleveland police officers arrived at Dolly Mapp's home regarding information suggesting that a person wanted for questioning in connection with a bombing was hiding in the house, and upon a large amount of paraphernalia in the home (Mapp v. Ohio). The officers demanded entrance but Ms. Mapp refused entrance to the home without a search warrant after telephoning her attorney (Mapp v. Ohio). They took surveillance of the house and arrived......

Words: 1696 - Pages: 7

Free Essay

Foakes V Beer

...Consideration There are many definitions of considerations but the most readily accepted is that of (Lush J in Currie v Misa) “some right, interest, benefit accruing to one party or some for bivalence, detriment, lost or responsibility given, suffered or undertaken by the other”. The price at which the promise is bought - (Dunlop v Selfridge) There are 3 types of consideration; 1. Execute; that is a promise in exchange for a performance of an act. (reward) 2. Executory; this is where there is mutual promises between the two parties, where the obligation constituting the consideration is still to be performed. 3. Pas t; where the defendant makes a promise after the act was performed. Therefore, if A out of gratitude, promises B a reward for something B had already done before A’s promise B cannot sue on the promise. B’s consideration for the promise is already over and done with, in the past. The general rule is past consideration is not consideration. (Roscorla v Thomas) Re: Mc Ardle: - however there are exceptions to the general rule; 1. Common Law Exception; past consideration will support a subsequent promise if the consideration was given at the request of the promisee. (Lampleigh v Braithwaite) N.B. In the Privy Council decision of Pao on Lau Yit Long Lord Scarmanlay down the necessary conditions to apply; a. The act must have take place at the promiser’s request. b. The parties must have understood that the act was to be remunerated, wither by...

Words: 1020 - Pages: 5

Premium Essay

V Chip

...The V-Chip Nicholas Vess XCOM/225 8 November 2013 Charles Webster The V-Chip Most television programs are now assigned a rating according to the system established by the television industry and, based on these ratings, the V-Chip can block content deemed not suitable by the owner. This is very effective when trying to block unsuitable programing from children. Since the device blocks anything rated inappropriate, children will not see the offensive material. Parents can now be certain that even when their children are watching television in another room, the content will still be suitable. Live shows may be a little more difficult to censor in this manner, however most live show get coded with a rating as well, based on the nature of the event. Video games, music and movies are harder to censor. As with anything else, the discretion of the parents has to come first. The parents are the ones who have to educate their children on what is and is not suitable to watch, play or listen to. I believe that the V-Chip has become a scapegoat for some parents, making them think it is no longer their responsibility to shield their kids for offensive programming. People are still going to complain, but television stations have done what they have needed to. I feel that any concerns about programming should be cordially denied. If you are not a fan of the program being shown, there are literally hundreds of other television stations......

Words: 278 - Pages: 2

Free Essay

Sei Capstone Lesson

...activities reinforce the comprehension and discourse as well as content or language objectives I have set for my ELLs? | Lesson Integration Checklist: * My Content and Language Objectives support each other. * I differentiated my language objectives to accommodate my students’ proficiency levels. * I used my students’ proficiency levels when choosing my instructional strategies to support their content and language learning. * I chose activities that integrate speaking, writing, reading, and listening to the extent possible. * I differentiated my assessment to accommodate my students’ proficiency levels. * My assessment reflects the targeted language from my lesson’s mentor text or source. Steps in Building an SEI Lesson * With Mentor text/source complete the following steps: * CCSS & write content objective/Select text * Analyze/Parse text * Choose & Tier vocabulary * Write language objective/s * Provide anticipatory set of main concepts & connect with previous lessons * Select strategy to pre-teach vocabulary * Formulate questions to draw on background knowledge.* * Select Reading comprehension strategy * Consolidation of content & skills * Assessments -------------------------------------------- [ 1 ]. For more information about WIDA ACCESS Scores and levels, see http://www.wida.us/assessment/ACCESS/ “Interpretive Guide for Score Reports” [ 2 ].......

Words: 590 - Pages: 3

Premium Essay

Dsm V

...disorder; that are sufficiently severe to affect the patient's mood or functioning; or that influence the choice of medications for treating the mental disorder. • Axis IV: Psychosocial and environmental problems. These include conditions or situations that influence the diagnosis, treatment, or prognosis of the patient's mental disorder. DSM-IV-TR lists the following categories of problems: family problems; social environment problems; educational problems; occupational problems; housing problems; economic problems; problems with access to health care; problems with the legal system; and other problems (war, disasters, etc.). • Axis V: Global assessment of functioning. Rating the patient's general level of functioning is intended to help the doctor draw up a treatment plan and evaluate treatment progress. The primary scale for Axis V is the Global Assessment of Functioning (GAF) Scale, which measures level of functioning on a scale of 1–100. DSM-IV-TR includes three specialized global scales in its appendices: the Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS); the Defensive Functioning Scale; and the Global Assessment of Relational Functioning (GARF) Scale. The GARF is a measurement of the maturity and stability of the relationships within a family or between a couple. Diagnostic categories The Axis I clinical disorders are divided among 15 categories: disorders usually first diagnosed in infancy, childhood, or......

Words: 3417 - Pages: 14

Free Essay

V for Vendeta

...3434 11/23/15 V for Vendetta Analysis WR 111 C Analysis In the film, V for Vendetta, the director James McTeigue implies that ideas are bulletproof because the idea lives on through the people you've touched. The movie starts off with V saving a fearful women named Evey. She is scared of everything because her parents were killed and she watched her mother get beaten by government officials. V then goes on to explain his beliefs and ideas, and he even shows her his first act of rebellion by destroying the Old Bailey. They then run into each other a couple more times before the main events of V imprisoning Evey to help her lose her fears. She ends up wanting to die rather than give up any information for V's arrest. V does this to help her lose her fears and see what he had to go through partially. His main thing was for her to lose her fears so she would help him execute his main act of rebellion to free the society of their fear and for his ideas to live on. Once he gets all of London to follow his idea, he knows his idea will be bulletproof and it will live on through everyone he touched. V was a victim of a government ran epidemic. The government was experimenting on London natives trying to find a substance to make a super soldier who held a cure and use a illness to be a devastating chemical warfare weapon. V actually held the cure and he was the super soldier the government was trying to make. The whole laboratory went up in flames and burned down unfortunately...

Words: 1076 - Pages: 5

Premium Essay

Tate V. Florida and King V. Florida

...punishment in the constitution. These two cases have caught the attention of the public due to the nature of the crime and also the outcome of the court’s decisions. In 2001, Lionel Tate, 12-years-old, is convicted of a first degree murder for killing six-year-old playmate Tiffany Eunick. According to Tate’s defense attorney, the defendant was imitating wrestling stars when he claimed that he unintentionally killed the victim. Tate was sentenced to life imprisonment without parole. Tate could have been charged with manslaughter as the rules for manslaughter are geared towards charging a person for negligence versus intent to kill. However, the judge felt the slaying was “cold, callous and indescribably cruel.” In the case, King v. Florida, Alex King, 13, and Derek King, 14, were charged with first degree murder, arson and were given under 10 years in prison without parole. The King siblings killed their sleeping father and then set their house on fire to cover up their crime. The defense attorney said the brothers wanted to escape from their father and be with their neighbor, Ricky Chavis. It was said that Alex was in love with Chavis and that the old neighbor is sexually interested with the minor child. The difference between the Tate case and the King case is that the one was tried by a jury and the other was tried by a judge. Consequently a jury may be more likely to make decisions based on how persuasive the lawyers are and be much more lenient on the......

Words: 506 - Pages: 3

Free Essay

Elektromobily V Cr

...VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁRSKA Manažerské rozhodování Téma seminární práce: Analýza zavedení elektromobilů značky Renault na český trh Bc. Darina Bujdová Bc. Katarína Šeniglová Obsah 1 2 Úvod .....................................................................................................................4 Charakteristika problému a jeho analýza...............................................................5 2.1 2.2 2.3 3 Objekt RP: elektromobil .................................................................................5 Subjekt RP a jeho cieľ .....................................................................................5 Príčiny problému a analýza aktuálnej situácie v ČR ........................................6 Charakteristika prijatého riešenia .......................................................................11 3.1 3.2 3.3 Renault a jeho modely .................................................................................11 Spôsob dobíjania EV Renaultu ......................................................................13 Konkurencia Renaultu v e-mobilite ..............................................................15 4 5 Kritéria hodnotenia .............................................................................................18 Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti ...................................19 5.1 Pravdepodobnostní strom .............................

Words: 9564 - Pages: 39

Thám Tử Lừng Danh Conan chap 1013 | ROMs and modifications | The Fog 1980 1080p BluRay REMUX AVC DTS-HD MA 5 1-EPSiLON