Free Essay

Background of Rukun Negara

In: Historical Events

Submitted By heng0102
Words 2327
Pages 10
Latar Belakang
Pembentukan ideology iaitu Rukun Negara Malaysia adalah disebabkan oleh berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum. Hal ini demikian kerana pada zaman dahulu, kedatangan British serta dasar-dasar imigrasi liberal ke Malaysia telah mengubahkan gaya hidup masyarakat Malaysia. Demi mengeksploitasi kekayaan semulajadi Malaysia, pihak Inggeris telah menggalakkan kemasukan tenaga buruh yang banyak dari China dan India untuk bekerja di lombong bijih timah dan juga estet dan perbuatan ini telah menyebabkan pertambahan bilangan pelbagai kaum di Malaysia pada masa tersebut.
Seterusnya, pihak British berpendapat bahawa pertambahan bilangan pelbagai kaum di Malaysia akan mengugatkan kedudukan pihak Inggeris di Malaysia , maka kerajaan Inggeris telahpun melaksanakan dasar pecah untuk memisahkan ketiga-tiga kaum utama seperti Melayu, Cina serta India dari aspek pekerjaan dan juga tempat tinggal untuk mengelakkan kewujudan perpaduan mereka. Kebanyakkan kaum Melayu akan dipindah ke desa dan hanya terlibat dalam sector pertanian manakala kaum Cina akan tinggal di Bandar dan terlibat dalam perniagaan. Kaum India pula tinggal di dalam estet-estet dan hanya sedikit daripadanya tinggal di dalam Bandar. Selain itu, dari segi pendidikan, ketiga-tiga kumpulan ini tidak akan mendapat sukatan pelajaran atau kurikulum uang sama dan keadaan ini berterusan sehinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dasar pecah ini telah berjaya dilaksanakan dan ini membawa kesan interaksi kepada pelbagai kaum iaitu interaksi mereka hanya terbatas di pejabat dan pasar sahaja. Apabila ini berlaku maka lahirlah perasaan prasangka antara satu kaum dengan kaum yang lain.
Sebelum kemerdekaan, kekacauan telah berlaku di Pulau Pinang dan selepas kemerdekaan, kekacauan yang sama juga berlaku di Pulau Pangkor, Bukit Mertajam serta Pulau Pinang sekali lagi tetapi peristiwa kekacauan ini hanya berlaku secara kecil-kecilan sahaja. Seterusnya tercetus peristiwa yang merupakan satu detik hitam dalam sejarah negara iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 ini adalah rusuhan antara kaum yang telah menyebabkan kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda yang tinggi di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh pilihanraya umum 1969 di Malaysia.
Dalam pilihanraya umum 1969 tersebut, terdapat banyak isu-isu sensitif seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu serta kekayaan orang bukan Melayu telah dibangkitkan dan ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan antara satu sama lain. Pada masa tersebut, parti perikatan gagal memperolehi majoriti dua per tiga dalam Dewan Rakyat manakala Parti Gerakan dan DAP yang berjaya mendapat sebanyak 25kerusi telah mengadakan perbarisan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu dan perkara ini telah memberikan pengaruh negatif kepada kaum Melayu. Akhirnya, demi melakukan bantahan kepada parti DAP dan juga Parti Gerakan , UMNO telah mengambil keputusan untuk menlakukan perarakan balas. Hal ini telah mewujudkan suasana yang tegang dan penuh emosi maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya , negara telah diisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Darurat tersebut adalah bertujuan untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal, memberi masa kepada pihak yang terlibat bertenang dan berfikir secara rasional dan akhirnya untuk memberhentikan kekacauan yang berlaku.
Selepas kejadian 13 Mei 1969 yang amat serious tersebut, kerajaan telah membuat keputusan untuk mencari satu fomula bagi mengatasi kejadian 13 Mei 1969 maka wujudlah Majlis Gerakan Rakyat (MAGERAN) yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Fungsi MAGERAN ini adalah untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna serta mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara penduduk Malaysia.
Seterusnya , Majlis Perundangan Negara telah diwujudkan di bawah Undang-Undang Darurat yang diwartakan pada tahun 1970. Fungsi utama Majlis ini merupakan penelitian isu-isu perpaduan Malaysia serta mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud di kalangan rakyat dan juga sebagai penasihat kepada MAGERAN tentang isu-isu yang bersambung dengan perhubungan dan integrasi kaum di Malaysia. Ahli-ahli wakil Majlis Perundangan Negara terdiri daripada menteri-menteri yang menganggotai MAGERAN, wakil-wakil kerajaan-kerajaan negeri , parti-parti politik, wakil-wakil daripada kumpulan-kumpulan agama, kumpulan-kumpulan professional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, wartawan , persatuan guru-guru dan kumpulan minority. Mesyuarat pertama telah dianjurkan pada tahun yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud. Setelah perbincangan dan pengajian selama beberapa bulan , akhirnya wujudlah satu rumusan bahawa satu ideologi perlu diwujudkan yang mampu menyelesaikan masalah perpaduan kaum Malaysia dan ideologi tersebut adalah Rukun Negara.
Konsep Rukun Negara adalah satu ideologi negara yang mengandungi prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, nilai –nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi askpek keagamaan , kebudayan , ekonomi, politik dan perundangan tanpa mengira kaum, warna kulit, bangsa dan agama. Justeru, konsep rukun negara ini dapat memberi garis panduan yang lebih ketara kepada penduduk yang berada Malaysia.Hal ini membolehkan setiap warganegara Malaysia menyerapkan nilai-nilai murni seperti kesetiaan kepada Raja dan Negara, kepercayaan kepada Tuhan , keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang di Malaysia serta mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan.
Terdapat lima prinsip hidup dalam Rukun Negara yang harus dijadikan pegangan hidup oleh setiap rakyat di Malaysia supaya dapat membentukan masyarkat yang lebih baik. Lima prinsip hidup tersebut adalah mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, memelihara cara hidup demokratik , mencipta sesuatu masyarakat yang adil dan kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi yang kaya dan pelbagai corak dan yang terakhir adalah membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi.
Salah satu kesan baik perlaksaan prinsip hidup ,mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat iaitu kebanyakan rakyat akan menganggap diri-sendiri sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, warna kulit, agama ,bahasa masing-masing dan menjayakan sesuatu bersama-sama demi menjaga keamanan dan kebajikan negara. Sebelum perlaksaan ini , pelbagai masalah-masalah akan wujud di kalangan rakyat Malaysia seperti ketidakseimbangan ekonomi. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai kepercayaan, bahasa dan kaum di Malaysia. Justeru , setiap rakyat harus mempunyai satu hasrat iaitu membentuk satu bangsa dan negara untuk mengatasi masalah demikian. Contohnya, ketiga-tiga kaum utama di Malaysia akan berkerjasama dalam menjalankan perniagaan.
Selain itu , perlaksaan prinsip hidup seperti memelihara cara hidup demokratik juga dapat menjamin kebebasan hak assasi dan kebebasan kegiatan-kegiatan setiap rakyat Malaysia. Namun begitu, hak-hak yang diperuntukan adalah dilarang untuk mengapi-apikan hubungan antara satu sama lain atau memansuhkan sistem demokrasi di negara ini. Apabila berlakunya sebarang masalah di negara , maka kepentingan negara harus diutamakan lebih daripada kepenting sesuatu bangsa supaya dapat menjamin kestabilan dan keamanan Malaysia.
Seterusnya prinsip hidup yang menciptakan satu masyarkat yang adil dan kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama dapat mengagihkan semua kekayaan dalam negara ini secara setara kepada semua rakyat Malaysia. Prinsip ini juga dapat memberikan peluang kepada pihak yang lebih lemah untuk menikmati kekayaan dalam negara ini. Pihak-pihak yang lebih kuat akan menolong pihak yang lebih lemah supaya mereka tidak disingkir dalam bidang-bidang tertentu. Masyarakat yang adil juga adalah bebas daripada penindasan. Contohnya, penindasan seseorang ataupun penindasan golongan terhadap yang lain akan dapat dielakkan.
Dalam Malaysia, terdapat pelbagai jenis kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India , maka wujudlah pelbagai agama, adat resam dan juga kebudayaan masing-masing. Oleh itu , pembentukan satu cara yang liberal terhadap tradisi membolehkan masyarkat di Malaysia mempunyai kebebasan dalam pengamalan agama ,adat resam dan juga kebudayaan masing-masing yang selaras dengan tujuan perpaduan negara.
Yang terakhir adalah membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi. Ini dapat mempengaruhi rakyat Malaysia supaya berhasrat untuk memajukan negara Malaysia dengan menggunakan bidang sains dan teknologi supaya perkembangan negara Malaysia dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sempadan pada dunia kini. Prinsip ini juga akan membawa Malaysia menuju ke arah Wawasan 2020 iaitu menjadi sebuah negara yang maju pada tahun 2020.
Penjelasan Maksud Lima Prinsip Rukun Negara
Di samping itu, terdapat juga bahagian kedua dalam prinsip Rukun Negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan.
1) Kepercayaan Kepada Tuhan
Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat.
Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan tetapi agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali.
Jawatankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagain prinsip pertama dalam Rukun Negara
Dengan mengamalkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan , maka rakyat Malaysia akan saling hormat-menghormati antara agama masing-masing dan juga kebudayaan yang diamalkan. Penindasan agama antara satu sama lain dapat dielakkan.

2) Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Salah satu prinsip yang terdapat di dalam konsep rukun negara Malaysia adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Hal ini menyebabkan berlakunya pengamalan sistem demokrasi berparlimen dan Raja Berpelembagaan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara di Malaysia. Tambahan pula, setiap negeri juga mengamalkan sistem beraja manakala Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang , Melaka, Sabah dan Sarawak . Perpaduan rakyat pula dapat dilambang oleh Ketua Negara, Raja-raja dan juga Yang di-Pertua Negeri.
Apakah kesetiaan kepada raja dan negara? Kesetiaan kepada raja dan negara adalah bermaksud bahawa setiap warganegara Malaysia hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.
Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dapat melahirkan sikap kesetiaan dan kecintaan di dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum serta umur dan sikap-sikap tersebut boleh dijadikan kebanggaan kepada negara. Sikap kesetiaan tanpa berbelah kepada raja dan negara juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyepadukan penduduk-penduduk Malaysia. Prinsip ini membolehkan penduduk Malaysia berubah menjadi insan yang cinta akan negara, bertanggungjawab serta sanggup berkorban untuk negara pada bila-bila masa demi menjaga keselamatan dan keamanan negara. Sifat bertanggungjawab dapat dilihat apabila penduduk-penduduk tidak membuang sampah di merata-rata atau tidak membuang benda-benda dari atas tingkat bangunan manakala sifat sanggup berkorban untuk negara dapat dilihat melalui askar-askar Malaysia jika berlakunya peperangan di Malaysia. Mereka akan sanggup berkorban untuk Malaysia demi mempertahankan Malaysia dan menjaga keamanan Malaysia.
3) Keluhuran Perlembagaan
Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini , hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara Malaysia. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara.
Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh man-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan. Malaysia menentukan pola politik dan keududkan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat.
Terdapat beberapa perkara-perkara utama dalam perlembagaan adalah berkaitan dengan kedudukan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sultan-Sultan Melayu , kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan, kedudukan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, hak-hak istimewa orang Melayu di Semenanjung dan bumiputera di Sabah dan Sarawak.
Walaubagaimanapun , kaum bukan bumiputera juga diperuntukan hak-hak adil seperti pemberian taraf warganegara Malaysia kepada mereka seperti mana yang termaktub di dalam Perlembagaan. Perkembangan bahasa-bahasa selain daripada bahasa rasmi, Bahasa Melayu seperti Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil tidak dihalang. Tambahan pula , orang bukan Islam bebas untuk menganuti dan mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing. Hak assasi rakyat juga dijamin oleh Perlembagaan Malaysia.
Oleh itu , semua warganegara Malaysia diwajibkan supaya menghormati dan mematuhi aspek-aspek yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.
4) Kedaulatan Undang-undang
Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu, kedaulatan perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup masyarakat dan negara tidak aman dan stabil. Oleh itu , undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa.
Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dengan bergerak lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan di mana semua ahli masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaiman yang dijamin Perlembagaan. Hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan.
Kedaulatan undang-undang harus sentiasa dipertahankan agar setiap ahli masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Melalui prinsip ini , kesedaran ini dapatlah diwujudkan dalam pemikiran rakyat Malaysia.
5) Kesopanan dan Kesusilaan Prinsip yang terakhir ini menekan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warganegara yang bersopansantun dan bersusila selarasa dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarkat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kesopanan dan kesusilaan dapat dilihat pada tingkah laku dan tutur kata seseorang. Bahasa yang lembut dan bersopan santun serta tingkah laku yang baik akan menjamin perhubungan yang harmoni dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Prinsip ini jika dipratikkan akan membentuk individu berdisiplin dan bermoral yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni dan bersatu-padu.…...

Similar Documents

Free Essay

Rukun Negara

...First: Trust in God. It does not matter what religion you practise, every religion only preaches good teachings. So Malaysians, should stop fighting about race/ religion and enjoy our good peace and harmony with each another. Do not allow any political party to belittle any race/ religion or to tear our country apart for their silly personal gains (politicians who work for any particular race/ religion should be brought to court for being racist.) Secondly: Supremacy of the Constitution. We should all practise democracy. It doesn’t matter how small or big. We fought really hard for our freedom and independence only to have it taken away by the very own people we elect to represent us. Hence we should all find ways to make Malaysia more democratic. It might be small baby steps, but every little bit eventually adds up just as the recent political tsunami has proven. We the people of Malaysia, should demand for more elections, from kampung heads to state assembly persons, to local councillors. Every single position that could be voted for, should be voted for. Hence the Rakyat would have more say over any issue. We will have our independence once again. Thirdly: Justice/Gloriousness of Law. Laws are there to protect us, the Rakyat. They are not meant to be used at the whim and fancy of our politicians. However, as many Malaysians never want to uphold the laws anyway, it allows the corrupt and unscrupulous politicians to get away with many other bigger sins. We must uphold......

Words: 407 - Pages: 2

Free Essay

Rukun Negara

...Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) Suite 109, Tingkat Satu, Kompleks EUREKA Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Oktober 2009 SENARAI AHLI PASUKAN KAJIAN Ketua Kajian Profesor Badaruddin Mohamed, USM Ahli Pasukan Kajian Profesor Ambigapathy Pandian, USM Profesor Fauziah Md. Taib, USM Profesor Yang Farina Abdul Aziz, UKM Profesor Madya Shukran Abd. Rahman, UIAM Profesor Madya Sarjit Kaur, USM Profesor Madya Rozinah Jamaludin, USM Profesor Madya Ahmad Nurulazam Md. Zain, USM Dr. Munir Shuib, USM Dr. Melissa Ng Lee Yen Abdullah, USM Dr. Vikneswaran Nair, Taylor’s University College Penyunting Teks Laporan Profesor Madya Noriah Mohamed, USM Pegawai Penyelidik Pn. Shida Irwana Omar, USM Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Akronim Pengenalan Dan Skop Kajian iv iv iv vi Bab 1 1.1 1.2 Malaysia Ke Arah Hab Kecemerlangan Pengajian Tinggi Antarabangsa, 2020 Pengambilan akademik pelajar antarabangsa di Malaysia Unjuran pelajar antarabangsa di Malaysia untuk tempoh 2009 hingga 2012 1 3 7 Bab 2 Faktor-Faktor Pemilihan Malaysia Sebagai Destinasi Pengajian Pelajar Antarabangsa 9 Bab 3 Garis Panduan Yang Sedia Ada Berhubung Dengan Pengurusan Dan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Di Malaysia Rekod dan prestasi IPTS Kursus yang ditawarkan Unit/Pejabat pelajar antarabangsa Kemudahan tempat tinggal Pemeriksaan keselamatan Insuran pelajar antarabangsa Dasar pemulangan yuran pengajian Makluman kepada kedutaan negara asal pelajar......

Words: 15290 - Pages: 62

Free Essay

Rukun Negara

...This has been done namely through the setting up of the Integrity Management Committee in all ministries, departments and agencies of the Federal Government as well as the State Governments. However, there is no mechanism thus far to involve other sectors, such as the private sector, political parties, non-government organizations, religious groups, the media, women, youth and students in an integrated and coordinated movement to enhance integrity. It is in this regard that the government has formulated the National Integrity Plan (NIP) which will act as a master plan to guide all of the above sectors. The formulation of the NIP is predicated upon the spirit and principles of the Federal Constitution, the philosophy and principles of the Rukun Negara as well as the aspirations of Vision 2020. The overall objective of the NIP is to fulfill the fourth challenge of Vision 2020, namely, "to establish a fully moral and ethical society whose citizens are strong in religious and spiritual values and imbued with the highest ethical standards." The NIP is an integrity plan that has evolved from the aspirations of our people and our country. It has been formulated in accordance with our own mould with Malaysians of all ethnic and religious groups as its stakeholders. The plan takes into account the views and suggestions presented at a series of national seminars, involving representatives from almost all sectors of the society. Thus the NIP reflects the hopes and aspirations of......

Words: 6682 - Pages: 27

Free Essay

Principles of Rukun Negara

...AS MALAYSIANS of all races prepare to commemorate the 53rd Merdeka anniversary, I would like to stress once again the very fundamentals that have brought us together which are the very principles contained in the Rukun Negara, our national philosophy. Through its five tenets (Belief in God; Loyalty to the King and Country; Upholding the Constitution; Rule of Law, and Good Social Behaviour and Morality) the Rukun Negara has formed the principles of our nationhood and these should be inculcated in our younger generation who are the future leaders of our country. The Rukun Negara is our guide for nation-building and should be respected by all. It is a shared vision for national unity and its principles should always be upheld and practised. Many people are taking unity for granted. Even more saddening is that 40 years after the proclamation of the Rukun Negara, it appears that many have forgotten about its five tenets and what they stand for, while others still need to be reminded about the national philosophy. Some have again played to the race gallery for their own personal agenda and selfish ends. This is not a healthy development for in a multi-racial, mutli-religious and multi-cultural country like Malaysia, continuous effort must be made by all Malaysians to nurture and reinforce unity. We must be prepared to reduce our strong sense of ethnicity in order to achieve a “Bangsa Malaysia”. Malaysians should start accepting each other as Malaysians......

Words: 568 - Pages: 3

Free Essay

Keharmonian Dan Kesejahteraan Negara

...LANGKAH-LANGKAH KESEJAHTERAAN DAN KEHARMONIAN NEGARA Negara Malaysia telah menyambut ulang tahun kemerdekaannya yang ke-56 tahun dan ini melambangkan bahawa Malaysia sudah pastinya mempunyai perkembangan daripada pelbagai aspek, termasuk pembangunan negara serta pembangunan masyarakatnya. Melalui pemantapan dan gabungan dua aspek utama, iaitu negara dan masyarakat dalam keadaan harmoni, ia sememangnya mempengaruhi akan kemajuan dan arus pemodenan sesebuah negara (Wan Othman Wan Halim, 1992). Namun, teras utama dalam mencapai status negara-bangsa yang berjaya, kesejahteraan, dan keharmonian kaum merupakan aspek yang amat penting. kesejahteraan dan keharmonian antara kaum kunci kejayaan negara didalam mengharungi pelbagai rintangan selama ini, Hasilnya Malaysia mampu berdiri teguh sehingga dikagumi dunia luar. Harus di fahami usaha membangunkan negara dan pada masa yang sama mewujudkan keamanan bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan, lebih lebih lagi dalam sebuah negara yang berbilang etnik dan agama. Namun kita bersyukur sejak sekian lama masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersama dengan rukun dan damai. Apa yang menyedihkan kebelakangan ini ada ada sahaja berita yang cuba menggugat keharmonian dan kesejahteraan negara. Antara langkah yang dilakukan oleh negara kita untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan ialah dengan menggalakkan semangat perpaduan kaum dalam kalangan rakyat. Kesedaran untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara berbilang kaum seperti di ......

Words: 1316 - Pages: 6

Free Essay

Background

...Background Bellevue Doing business south of the metro is always a pleasure at The Bellevue Manila. Evoking the unhurried lifestyle of the Alabang community, The Bellevue Manila exudes an environment of easy elegance from its Asian-inspired lobby and reception area to its fine dining outlets and recreational facilities. Each of its 456 deluxe and suite rooms has been meticulously designed to provide guests a relaxing stay. This is matched by the staff’s inspired service, ensuring that the guest’s every need is met. Indeed, The Bellevue Manila gives businessmen and travelers a five-star destination experience like no other. Vivere A jewel in southern Metro Manila, Vivere Hotel in Alabang is a towering 31-storey five star deluxe hotel. Featuring 200 elegantly appointed rooms and suites each with interiors that reverberates the beauty of the local culture, the hotel provides business facilities and recreational amenities for both business and leisure travelers. Make the most out of your stay as we invite you to re-kindle your love for sumptuous home cooking as we prepare all the elements for a great get together with family & friends amidst the scenic view of Laguna de Bay and the Metropolis. Crimson Discover true elegance at the new Crimson Hotel Filinvest City, Manila.  We will create for you an atmosphere of tranquility, subdued elegance and new expression of cosmopolitan life at its finest in the vibrant and green Filinvest City. Crimson Hotel Filinvest City,...

Words: 401 - Pages: 2

Free Essay

Principle Rukun Negara

...Perniagaan Internet Oleh : Aridz Ridzuan Nota: Tidak dibenarkan untuk menerbitkan sebarang bahagian di dalam ebook ini di dalam apa bentuk sekalipun. Hakcipta adalah terpelihara. Terima kasih. 1 Kata – kata aluan Terima kasih kerana mendapatkan ebook ini. Sebelum anda terus mengikuti perkembangan yang ada di dalam ebook ini, elok saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama sebenar saya ialah Ahmad Ridzuan Bin Abd Rahman. Saya menggunakan nama samaran sebagai Aridz di dalam sebarang kegiatan saya di dalam internet. Saya telah menjalankan perniagaan di Internet semenjak lima tahun dahulu secara separuh masa daripada rumah. Saya sebenarnya bekerja sebagai seorang jurutera senior di dalam bidang R&D di sebuah syarikat multinasional di ibu negara yang mempunyai hampir tiga ribu orang pekerja. Saya sudah bekerja selama hampir sepuluh tahun di beberapa buah syarikat tempatan senaraian awam dan juga multinasional seperti Motorola (M) Sdn. Bhd, Unisem (M) Berhad, StatsChipPAC (M) Sdn. Bhd dan Omega Semiconductor (M) Berhad. Kini, saya masih bekerja di sebuah syarikat multinasional di Kuala Lumpur. Saya telah melibatkan diri di dunia perniagaan internet ini setelah saya melanggani perkhidmatan broadband streamyx tanpa had di rumah. Aktivitiaktiviti yang saya lakukan hanyalah berkisar kepada pembacaan suratkhabar di internet, email, forum dan sekadar melayari laman- laman web. Saya merasakan ada sesuatu yang saya boleh tingkatkan di dalam penggunaan internet ini. Ianya adalah......

Words: 3948 - Pages: 16

Premium Essay

Background

...Background Introduction Company Company was founded in 1968 in Nashville, TN as a single hospital. It was the nation’s first hospital corporations, quickly from their beginnings they ventured in assembling a group of hospitals. Their commitment is “to care and improve human life and strive to deliver high quality, cost effective healthcare in the communities they serve. They are composed of 165 hospitals and 115 freestanding surgery centers in 20 states and with a branch in England that employs approximately 204,000. Recent Performance As of August 29, 2014 HCA stock was at $69.82 a share compared to its competitor THC who was at $61.18 a share. HCA earnings rose in the second quarter 14% as the admissions and benefits from the U.S. healthcare policy overhaul. Their doubtful accounts declined 29% to$ 728 million from $1.02 billion a year prior. Their sales growth in the present quarter is 9.23% a 0.19% increase from the previous quarter. Their quarterly return on assets was 6.48% (net income $1,932 mil divided by assets $29,822 mil) and the median is 4.83%. Their gross profit as of June 30, 2014 was $7,698,000.00 Customers HCA’s customers vary from a wide range of individuals. They provide services to individuals who need outpatient services such as labs, mammograms, x-rays, CT scan and more. Other customers are individuals who need emergency services such as stroke patients, trauma, burns and more. Others are patients who are scheduled for......

Words: 370 - Pages: 2

Free Essay

Rukun Negara

...INTRODUCTION BACKGROUND ANALYSIS AND IMPLICATION OF THE TRAGEDY THE OBJECTIVES OF RUKUN NEGARA THE PRINCIPLE OF RUKUN NEGARA CONCLUSION REFERENCE INTRODUCTION Even though most of the people in the country has heard of Rukun Negara, the understanding and the level of knowledge about it varies very much between each individual. Most of them only know about the existence of the Rukun Negara, while some are only able to repeat the principle. However, there are some who understand the meaning as well as the message and the demands of each principle. Rukun Negara should be taken as a guide in our day-to-day living because it is a set of “national tenets” that teaches us the right norms of behaviour. There are two types of dimensions of relationship involved wherever there is human interaction. These two relationships are relationship among fellow human beings and relationship with god. Both of these two dimensions of relationships are recognised by all religions and all profess doing the right things in life. The principles of Rukun Negara ideologise the level the level of authority that control and guide us from the level of god down to the state level, institutions level and finally the self level. The entire background of the ideology and the purpose for creating it must be clearly understood by an individual to internalise the spirits of Rukun Negara. Ideology means a scheme of ideas at the basic of a system. When we say that Rukun Negara is a......

Words: 1609 - Pages: 7

Free Essay

Rukun Negara

...Rukun Negara (National Principles) INTRODUCTION OF RUKUN NEGARA The Rukunegara or sometimes Rukun Negara (Malay for "National Principles") is the Malaysian dec-laration of national philosophy instituted by royal proclamation on Merdeka Day, 1970, in reaction to a serious race riot known as the May 13 Incident which occurred in 1969. The incident proved at that time that Malaysian racial balance and stability was fragile at best. Immediately thereafter, the Malay-sian government sought ways to foster unity among Malaysians. One of the methods used to encourage unity is the Rukunegara. BACKGROUND OF RK ----was formulated with the purpose to serve as a guideline in the country’s nation-building efforts. ---was proclaimed on August 31, 1970 by the Yang di-Pertuan Agong IV. OBJECTIVE OF RK • Achieving a greater unity for all her peoples • Maintaining a democratic way of life • Creating a just nation shall be equitably distributed • Ensuring a liberal approach to her rich and diverse cultural traditions, and • Building a progressive society which shall be oriented to modern science and technology. Recitation It is a norm for primary and secondary public schools in Malaysia to recite the pledge weekly during a compulsory assembly. Pledge reading follows immediately after the singing of the Malaysian national anthem, Negaraku. Of some interest, the Rukun Negara could usually be found behind the cover of every exercise book that is typically used by primary and......

Words: 949 - Pages: 4

Free Essay

Five Principles of Rukun Negara

... 12-16 1 Acknowledgement We are grateful because we manage to complete our "Pengajian Malaysia 2" assignment within the time given by our lecturer Miss Irna Nursyafina. This assignment can't be done without the effort of my partner, Jesslie Ng Hui Yee. Last but not least, we would like to express my gratitude to our course mates for their constant support and guidance.
 2 Introduction What is Rukun Negara? It was born on 31 August 1970 headed by the Malaysia's second prime minister, Tun Abdul Razak and it is formulated by the National Consultative Council. The purpose to form this principles are to created unity of various race in Malaysia after the disturbing peace of different races in 13 May 1969. It had proven in Malaysia that racial issues and stability fragile of the happened riots. After the formation of Rukun Negara in Malaysia, cases of racist incidents that involve hundreds of people death are prevented. Formation of Rukun Negara is one of the method to help Malaysian to stay together in one unity. The Principle of Rukun Negara consists of 5 principles, which is Belief in God, Loyalty to King and Country, Upholding the Constitution, Rule of Law and Decorum and Morality. 
 3 1.0 Belief in God Believing in God is a personal faith and everyone has the right to believe in God's existence. Belief in God is to believe that our father is there with us and bless us all the time. It doesn't matter what religion you practice, every......

Words: 2077 - Pages: 9

Premium Essay

Taman Negara

...Historical and current legislations of Taman Negara National Park Peninsular Malaysia. Abstract The study was conducted to discuss the historical and current legislation pertaining to the establishment and administration of the Taman Negara National Park, Peninsular Malaysia. Established in 1938 and 1939 as King George V National Park, the park was named Taman Negara National Park after independent in 1957. Estimated to be 130 million years old and with an area of 4,343 sq kilometers, the highest mountain in the peninsular, Gunung Tahan (2,187 meter) is allocated in the area. Taman Negara National Park is a combination of three protected areas in three states, Taman Negara Pahang National Park, Taman Negara Kelantan National Park and Taman Negara Terengganu National Park. Currently all the three states has its own legislation, namely Taman Negara Enactment (Pahang) No.2, 1939 [En.2 of 1938], Taman Negara Enactment (Kelantan) No.14, 1938 [En.14 of 1938] and Taman Negara Enactment (Terengganu) No.6, 1939 [En.6 of 1358]. In Malaysia, some laws are federal legislation. Others are state enactments. Not all legislation enacted will apply to the whole Peninsular, the state of Sabah and Sarawak. To provide for the establishment and control of National Parks and for matters connected herewith, the Federal National Parks Act (Act 226) was introduced in 1980. This federal act shall not apply to the three states. Since this is the constitutional position, constraints......

Words: 408 - Pages: 2

Premium Essay

Rukun Negara

...the 16th century. This ethnic and cultural diversity is reflected in the wide variety of languages spoken and religions practiced in Malaysia, even within the same ethnic group, various traditions exist. Modern Malaysia is increasingly forced to confront the tensions arising from this diversity, and the politics of race and religion. Malaysia has much room for Malaysians to understand one another and to see each other as equal parts of an indivisible nation. National unity is a key target of government policy hence the Department of National Unity is tasked with promoting greater integration amongst the country’s various communities. However, numerous government policies and laws differentiate between Malaysians on the basis of ethnic background, to the point that many feel they have been the target of discrimination. Overall Malaysians are pleased with the progress the country has made in coming to terms with its plural and diverse nature. Yet, there is still significant room for improvement and ensuring that every Malaysian believes there is a place for them under the Malaysian sun. National unity can be integrated through the practice of equal rights. When this act is carried out, the majority and minority races will receive equal treatment in any form of help that is being given out. If that this practice fails to be carried out, dissatisfaction, anger and hurt that is felt by the marginalized groups or races will cause racial issues to surface and disrupt the country’s......

Words: 4555 - Pages: 19

Free Essay

Rukun Negara

...akan menghantui kehidupan masyarakat. Justeru, bagi membentuk sebuah negara yang padu mesti ada etika dan falsafah kenegaraan yang dapat membina kecintaan (patriotisme), kesetiaan, permuafakatan dan perpaduan rakyatnya. Di negara kita, kerajaan telah menggubal Rukun Negara sebagai falsafah, etika dan ideologi (doktrin) negara. Sewajarnyalah setiap rakyat memahami latar belakang, objektif dan prinsip Rukun Negara itu. Dari segi latar belakangnya, Rukun Negara digubal setelah berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut telah mendorong pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan satu formula bagi memulihkan perpaduan kaum yang lebih utuh dan kental. Rukun Negara digubal sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Rukun Negara telah menjadi dasar kesatuan dan perpaduan bangsa serta pedoman bagi kegiatan hidup masyarakat pelbagai kaum dan budaya di negara ini. Rukun Negara mempunyai lima objektif, iaitu: untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; dan, untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. 2.0 LIMA PRINSIP RUKUN NEGARA 1) KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Prinsip ini menggambarkan......

Words: 2324 - Pages: 10

Premium Essay

Rukun Negara

...the In-Command is a symbol of national unity. Loyalty to King and Country means, that every citizen shall devote the whole loyal, honest and sincere to His Majesty the King. At the state level, citizens are required to devote their loyalty to the king who ruled the country of their residence without reducing the loyalty to the King. [Edit] Supremacy of the Constitution This principle is pressing need for people to accept, obey and defend the Constitution or the glory. Constitution is the supreme source of law. Its function is to provide protection to every citizen of this country their rights and privileges as citizens. Every Malaysian citizen is required to respect, appreciate, and understand the purpose and contents of history and background of the formation of the Constitution. Constitution was drafted based on the consensus of all races and all parties in the country. Thus it is a social contract of the people that can not be questioned and threatened by any individual or any party. Constitution of Malaysia to determine the pattern of political and socio-economic status in this country. It is a source of reference for all matters relating y system of government, legal status and socio-economic rights of the people. [Edit] Rule of Law Justice is founded on the rule of law in which all citizens equal before the law in the country legally. Fundamental freedoms guaranteed to all citizens of Malaysia. State law based on the Constitution. By the sovereign to be accepted......

Words: 809 - Pages: 4

DarkWing Duck Tales Chip N Dale Tale Spin Disney Series Complete Box/DVD Set(s)$155.21 23d left | Watch Movie | we happy few