Free Essay

Banking

In: Business and Management

Submitted By gerda09
Words 731
Pages 3
1.Bármilyen törlesztési konstrukcióról is van szó, előfordulhat, hogy az adós nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit. A takarékszövetkezet elsődleges célja az egyes hitelek esetén a hátralék felhalmozódásának megelőzése, továbbá az adósok fizetőképességének a fenntartása. Mindehez szükséges, hogy a hátralékos ügyfelekkel azonnal felvegyék a kapcsolatot. Kapcsolatfelvétel szempontjából elsődleges telefonos megkeresésre kell gondolni, de lehetőség van személyes kapcsolatfelvételre vagy SMS küldésre is. Bármelyik esetben közölni kell a tényt, hogy hátralékot regisztrált a takarékszövetkezet és azt mielőbb rendezni kell. 2.A nem problémamentes kategóriába besorolt követelések esetében a takarékszövetkezet arra törekszik, hogy e követelések esetében megakadályozza a minősítési kategória romlását. A nem problémamentes kategóriába tartozó követelések kezelése az alábbi lépéseket foglalja magába: A kirendeltség feladatai: • Kintlévőségek tőke és járulékos költségei törlesztésének rendszeres figyelemmel kísérése • Személyes kapcsolatfelvétel az adóssal az esetleges átütemezésről, türelmi idő meghosszabbításról, hitelkondíciók újratárgyalásáról. • Fedezetek értékállandóságának figyelemmel kísérése, szükség esetén pótlólagos fedezet bekérése. • Fizetési késedelem bekérése esetén felszólító levél kiküldése az adósnak, adóstársaknak és készfizető kezeseknek. • A kirendeltség nyilvántartásában szereplőváltozásokról értesíteni kell a központi hitelcsoportot.

3.Központi hitelcsoportok feladatai: • Újbóli személyes és telefonos kapcsolat felvétele az adóssal az esetleges átütemezésről, türelmi idő meghosszabbításáról, hitelkondíciók újratárgyalásáról a felmondás és további intézkedések elkerülése végett. • Felszólítás és kapcsolatfelvétel során történő megbeszélés eredménytelensége esetén hitel felmondása, követelések lejárttá tétele. • Fedezetek érvényesítése • Végrehajtási eljárás megindítása • Csőd- felszámolási eljárás teendői • Perré alakult ügyek továbbítása a jogi képviselőkhöz

4. Nem problémamentes követelések kezelése során, a követelés kezelésére vonatkozó dokumentumok: • Felszólító levél • Hátralék kimutatás • Tárgyalásról szóló igazgatósági határozat • Helyszíni szemle dokumentumai • Fedezetek dokumentumai • Végrehajtás dokumentumai • Követelés eladás dokumentumai • Csőd- felszámolási eljárás anyagai Ezeket mind a hiteldossziéhoz kell csatolnia az ügyintézőnek.

5. A hitelfigyelési eljárás egyik félnek sem jó, ezért a bankok kompromisszumra törekszenek pl.: átütemezik a hitelt, tehát módosítják az edereti feltételeket annak érdekében, hogy az adós végül is fizetni tudjon. A fizetési késedelemben lévő hiteleket a banknak minősíteni kell, amelynek során az adott hitelhez céltartalékot szükséges képezni. 5 féle minősítési kategória létezik. A problémamentes kategóriába tartoznak azok, akiknek 1-30 napig terjedő hátralékuk van. A külön figyelendő csoportba tartoznak azok, akiknek 31-60 napig terjedő tartozásuk van. Ezeknél a követeléseknél a takarékszövetkezetnek mindent meg kell tennie, hogy az ebbe a kategóriába sorolt követeléseket ne kelljen a problémás kategóriába sorolnia. Rendszeres havonta negyedévente visszatérő intézkedések: • Annak ellenőrzése, hogy a tőke, kamat, és járulékos költségek fizetése határidőre megtörténik-e. • Nemfizetés esetén felszólító levél kiküldése adós, adóstárs és kezesek részére. • Rendszeres fizetés beérkezésének ellenőrzése.
A 3. csoport az átlag alatti követelések: ide azok tartoznak, akiknek 61-90 napig terjedő hátralékuk van. Rendszeresen visszatérő intézkedések: • Fizetések havi gyakorisággal történő figyelemmel kísérése • Ismételt késedelem esetén felszólító levél kiküldése utalva a kölcsönszerződés kitételeire és ennek következményeire • Több részletben folyósítás esetén újabb részlet kifizetésének felfüggesztése

4. csoport a kétes követelések, ide azok tartoznak, akiknek 91-365 napig terjedő tartozásuk van. Rendszeres intézkedések: • Adóssal, kezesekkel való rendszeres kapcsolattartás • Munkabér, nyugdíj letiltás érvényesítése, ezek rendszeres havi beérkezésének megfigyelése
Az utolsó csoportba a rossz követelések tartoznak, azaz azok az adósok, akiknek 365 napon túl terjedő adósságuk van felhalmozódva. Ebbe a kategóriába sorolt követelések esetén a takarékszövetkezet arra törekszik, hogy várható veszteségeit optimális szintre csökkentse. Ebben a szakaszban a fő cél a meglévő biztosítékok érvényesítése a veszteségek mérséklése érdekében, valamint a takarékszövetkezet tulajdonába jutott fedezetként szolgáló vagyontárgyak hasznosítása.
Hátralékos ügyfelek esetén az 5. nap után kap egy SMS-t: Az ön hitelénél hátralékot regisztráltunk, kérjük mielőbbi rendezését Hajdú Takarék. 10 nap késés után az adóst levélben is felszólítják hátraléka rendezésére. 15. napon ismét SMS-t küldenek az ügyfélnek: Hátralékos hitelt sürgősen rendezni. Hajdú Takarék. 25 napos késésnél kezest és az adóst is felszólítják. Ha ezekre sem reagál, az ügyfél ismét megkeresik telefonon.

6. A központi hitelinformációs rendszerben tárolt adatok szerint 2010 első negyedévében tovább folytatódott a hátralékos hiteltartozással rendelkező háztartások számának emelkedése, ugyanis 2010 első három hónapjában összesen újabb 36500 90 napon túli késedelmet regisztráltak. A hátralékkal rendelkező adósok száma december végére átlépte az újabba történelmi csúcsot jelentő 825000 főt, ami 2009 végéhez viszonyítva 4,6%-os emelkedést jelent. A hátralékkal rendelkező vállalkozások száma 2008 óta tartó folyamatos enyhe csökkenése tavaly decemberben átmenetileg megtörtént. 2010 első negyedévében újraindult a rendszerben tárolt adósok számának süllyedése éves és negyedéves alapon egyaránt. 2009 végéhez viszonyítva 0,6%-kal kevesebb vállalkozás rendelkezett hátralékos hitellel.

7. A nem problémamentes hitelek aránya 17,1%-kal növekedett idén március végére a lakossági hiteleknél. A vállalkozók hitelénél a nem problémamentes hitelek az előző negyedévi közel 20 százalékpontos növekedéssel elért, 30%-ot meghaladó szinten maradtak. Ennek kétharmada külön megfigyelendő hitel.…...

Similar Documents

Premium Essay

Banking

...distill down to some very real and definable goals and practices. Various financial services adopted by green business are banks, credit card companies, insurance companies, consumer finance companies, stock brokerages and investment funds. Banking sector for great banking has its own significance. Green banking means promoting environmental friendly practices and reducing carbon footprint from banking activities. To aid the reduction of external carbon emission, bank should finance green technology and pollution reducing projects. The present paper aims to highlight Indian initiatives by various banks adopting green banking in India. Further, an attempt has been made to enlist certain strategies of adopting green banking. Defining green banking is relatively easy. It means promoting environmental-friendly practices and reducing your carbon footprint from your banking activities. This comes in many forms. Using online banking instead of branch banking. Paying bills online instead of mailing them. Opening up CDs and money market accounts at online banks, instead of large multi-branch banks. Or finding the local bank in your area that is taking the biggest steps to support local green initiatives. Any combination of the above personal banking practices can help the environment. So this leads to the question, which banks are green. In general, online banks and smaller community banks have better track record than larger banks. For instance, take a look at the banks that......

Words: 611 - Pages: 3

Premium Essay

Banking

...Executive Summary Mobile Banking (Vishavjit Singh & gurjeet singh brar) Mobile devices have increasingly become tools that consumers use for banking, payments, budgeting, and shopping. The use of mobile phones in order to effectuate banking transactions is bound to increase in a significant way in the near future. This growth in mobile financial services not only depends on technological advances, but also on consumer confidence in the provided services. Almost every person has a cell phone now and knows how to use it. In our fast-paced, ever-connected world, mobile technology is an attractive if not essential feature that banks can offer their customers. But mobile banking does not merely benefit banking customers. In terms of customer satisfaction, service costs, and security, mobile technology benefits banking institutions themselves. Customers are giving more portion of their lives to their cell phones. So financial institutions are adopting Mobile banking to fulfill customer’s needs via mobile phone. This would both be benefit for customers and financial institutions. * It would help banks provide their customers with their regular services online. * It would save the money and time of the banks. * It’s a faster and cheaper way of communication for banks. * Mobile phones can be taken anywhere so the banking can be done by the customer anytime and anywhere. Problems: Well there are few problems using the mobile banking. One has to keep the......

Words: 333 - Pages: 2

Premium Essay

Banking

...  Role of Banks for developing the Economy of Bangladesh Role of Banks for developing the Economy of Bangladesh Introduction Banks over the years, have become a significant aspect of an economy. With the on going financial depression, the position of banks have become all the more important in the course of working of the money market and hence the economy of a nation. The banking sector forming a portion of the financial sector primarily works as a financial intermediary generating money supply. From the different macro economic models , banks have been found to be a part of the supply side of the economy . However, over time banks have transformed from merely money generating organizations to a multi tasking entity. In this paper, we shall deal with the role of banks in the context of the world economy as well as the Bangladesh economy . The first section will illustrate the functions of a bank along with its classification. In the second section, we shall discuss the role of a banks as a major component of the service sector rendering to the economy as a whole. In the third section, we would like to empirically validate our hypothesis with a comprehensive data analysis. The recession in the US market and the global meltdown termed as Global recession have engulfed complete world economy with a varying degree of recessional impact. World over the impact has diversified and its impact can be observed from the very fact of falling Stock market,......

Words: 6647 - Pages: 27

Premium Essay

Banking

...A PROJECT REPORT ON FINANCIAL SERVICES OF BANKS Submitted to University of Mumbai in Partial fulfillment Of the requirement of the Degree of B.Com ³BANKING & INSURANCE´ Under guidance of PROF. RUEEN PATEL VPM¶S K.G Joshi College of Arts N.G Bedekar College of Commerce Thane (E) Academic Year: 2010-11 BYJEMINI.J.PATIL ACKNOWLEDGEMENT In completing this project I am deeply conscious of my debt to all those, without whose warm support, enragement & guidance this project was not possible to complete. I am specially greatful to Prof Rueen Patel my guide to this project, She actually gave the life to this project and guidance of my parents & friends this project took shape. They also provided me much needed criticism & encouragement. Jemini Patil DECLARATION I am Jemini J. Patil studying in T.Y.Banking & Insurance hereby declare that I have done a project on ³Financial Services provided by Banks´. As required by the university rules, I state that the work presented in this thesis is original in nature and to the best my knowledge, has not been submitted so far to any other university. Whenever references have been made to the work of others, it is clearly indicated in the sources of information in references. Student (Jemini. J. Patil) Place: Thane Date: October, 2010 EXECUTIVE SUMMARY Banks are the Financial Institution which satisfies the individual & group goals with proper systems of rules, regulations, policies, services, procedures &......

Words: 11527 - Pages: 47

Premium Essay

Banking

...E- Banking System in Pakistan ` E- Banking System in Pakistan Written by, Muhammad Rahimuddin rud777@hotmail.com 691205 0694 Syed Asif Abbas Bukhari asifbukhari82@hotmail.com 720512-1234 Supervised by Eva. Wittbom School of Management Blekinge Institute of Technology Ronneby, Sweden Thesis for the Master‟s degree in Business Administration, Spring-2010 Blekinge Institute of Technology, Ronneby, SWEDEN Thesis for the Master‟s degree in Business Administration Spring, 2010 I E- Banking System in Pakistan ABSTRACT Our this research work is based on the E-banking technology in which customers can access more accurate, quicker and rapid banking services from the computerized banking system. This system has also been adopted by the international banks as well as by the local banks in Pakistan to give efficient services to their elite customers. The purpose of our research work is carried out to unlock the significance that Pakistani banks are connected with this type of e-banking technology that is being implemented by the banks for providing the electronic services to the customers and in what extent this technology is relevant to customers. This research work will also help to determine whether the ebanking services are more efficient, accurate and rapid banking services. Thesis for the Master‟s degree in Business Administration, Spring-2010 Blekinge Institute of Technology, Ronneby, SWEDEN II E- Banking System in......

Words: 18788 - Pages: 76

Premium Essay

Banking

...H. Gibson, J. Goddard, P. Molyneux and G. Tavlas, as well as participants of the 3rd Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (December 2004, Athens) for very helpful comments. The views expressed in this paper do not necessarily reflect those of the Bank of Greece. Correspondence: Panayiotis P. Athanasoglou, Economic Research Department, Bank of Greece, 21 E. Venizelos Ave., 102 50 Athens, Greece, Tel. +30210-320 2449 Email: pathanasoglou@bankofgreece. 1. Introduction During the last two decades the banking sector has experienced worldwide major transformations in its operating environment. Both external and domestic factors have affected its structure and performance. Despite the increased trend toward bank disintermediation observed in many countries, the role of banks remains central in financing economic activity in general and different segments of the market in particular. A sound and profitable banking sector is better able to withstand negative shocks and contribute to the stability of the financial system. Therefore, the determinants of bank performance have attracted the interest of academic research as well as of bank management, financial markets and bank supervisors. The majority of studies on bank profitability, such as Short (1979), Bourke (1989), Molyneux and Thornton (1992), Demirguc-Kunt and Huizinga (2000) and Goddard et al. (2004), use linear models to estimate the impact of various factors that may be important in......

Words: 11509 - Pages: 47

Premium Essay

Banking

...days in the case of bills purchased and discounted, 4. Interest and/ or installment of principal remains overdue for two harvest seasons but for a period not exceeding two and half years in the case of an advance granted for agricultural purpose. NPA represent bad loans, the borrowers of which failed to satisfy their repayment obligations. Michael (2006) emphasized that NPA in loan portfolio affect operational efficiency which in turn affects profitability, liquidity and solvency position of banks. Non-Performing Assets (NPAs) of the Indian banking sector have been rising in 2011-12, reached at 2.9% from 2.4% in 2008-09. NPA represent bad loans, the borrowers of which failed to satisfy their repayment obligations. Michael (2006) emphasized that NPA in loan portfolio affect operational efficiency which in turn affects profitability, liquidity and solvency position of banks. Non-Performing Assets (NPAs) of the Indian banking sector have been rising in 2011-12, reached at 2.9% from 2.4% in 2008-09....

Words: 302 - Pages: 2

Free Essay

Banking

...Lichtenstein & Williamson: Consumer Adoption of Internet Banking UNDERSTANDING CONSUMER ADOPTION OF INTERNET BANKING: AN INTERPRETIVE STUDY IN THE AUSTRALIAN BANKING CONTEXT Sharman Lichtenstein Deakin University, Australia sharman.lichtenstein@deakin.edu.au Kirsty Williamson Monash University and Charles Sturt University, Australia kirsty.williamson@sims.monash.edu.au ABSTRACT This paper reports key findings from an interpretive study of Australian banking consumer experiences with the adoption of internet banking. The paper provides an understanding of how and why specific factors affect the consumer decision whether or not to bank on the internet, in the Australian context. A theoretical framework is provided that conceptualizes and links consumer-oriented issues influencing adoption of internet banking. The paper also provides a set of recommendations for Australian banks. Specifically, the findings suggest that convenience is the main motivator for consumers to bank on the internet, while there is a range of other influential factors that may be modulated by banks. The findings also highlight increasing risk acceptance by consumers in regard to internetbased services and the growing importance of offering deep levels of consumer support for such services. Gender differences are also highlighted. Finally, the paper suggests that banks will be better able to manage consumer experiences with moving to internet banking if they understand that such experiences involve......

Words: 12503 - Pages: 51

Premium Essay

Banking

... “Internet banking enables bank customers to handle account management and perform account transactions directly with the bank through the internet.  This is also known as internet banking. Online banking has made personal and business banking faster, more efficient and safer”. Every service offered by any company or institute have its own advantages and disadvantages. Same here internet banking is a service which is offered by banks. Its disadvantages are given as below: Advantages of Internet BankingThere are plenty of perks offered by banks to customers who adopt internet banking over the traditional visit physically to the nearest branch office. Convenience: This is the single most important benefits that outweigh any shortcoming of internet banking. Making transactions and payments right from the comfort of home or office at the click of a button without even having to step out is a facility none would like to forego. Keeping a track of accounts through the internet is much faster and convenient as compared to going to the bank for the same. Even non transactional facilities like ordering check books online, updating accounts, enquiring about interest rates of various financial products etc become much simpler on the internet. Better Rates: The banks stand to gain significantly by the use of internet banking as it implies lesser physical effort from their end. The need to acquire larger spaces for offices and employ more staff to deal with the customers is......

Words: 1394 - Pages: 6

Free Essay

Banking

...RISK MANAGEMENT DEFINITION OF RISK: 1. Risk in finance is defined in terms of the variability of actual returns on an investment, around an expected return, even when those returns represent positive outcomes. 2. The decisions on how much risk to take and what type of risks to take are critical to the success of the business. 3. The essence of good management is making the right choices when it comes to dealing with different risks. 4. In banking, the risk is the possibility that a borrower or counterparty will fail to meet its obligations in accordance with the agreed terms, both in terms of time and quantity. 5. Risk does not come alone – the default of one firm may cripple affiliated firms such as suppliers, customers and banks. RISK MANAGEMENT: 1. Risk Management is a planned method of dealing with the potential loss or damage. It is an ongoing process of risk appraisal through various methods and tools. 2. Risk Management involves not only to protect oneself against some risks but also to decide which risks are to be exploited and how to exploit them. 3. Risk Management covers credit decision making, performance assessment, pricing, capital computation, provisioning etc. 4. Risk Management covers the following: a. It assesses what could go wrong b. It determines which risks are important to be dealt with c. It implements strategies to deal with those risks. 5. Risk Management is not – ...

Words: 5577 - Pages: 23

Free Essay

Banking

...June 02, 2014 MY Banking Sector SECTOR RESEARCH | Malaysia NEUTRAL Analyst Desmond Ch’ng, ACA (603) 2297 8680 (unchanged) Loan growth slows to 10% YoY    Industry loan growth moderated to 10.0% YoY in Apr 2014 from 10.2% YoY in Mar 2014. All HH loan segments continued to register softer growth except residential property. Still NEUTRAL on the sector; BUYs are AMMB, HL Bank and HLFG. MPHB Capital is also a BUY with a TP of MYR2.42. desmond.chng@maybank-ib.com What’s New Industry loan growth was 10.0% YoY in Apr 2014, with household (HH) loans expanding at a more moderate 11.6% YoY in Apr 2014 vs 11.7% YoY in Mar 2014, while non-HH loan growth was a slower 7.9% YoY vs 8.3% YoY in Mar 2014. Positively, cumulative PDS issuances to date are 4.5% higher versus the same period last year. Also positive is the fact that industry fundamentals remain solid, with an all-time low gross NPL ratio of 1.8%, strong loan loss coverage at almost 105%, stable interest spreads and a stable loan/deposit ratio at 85%. What’s Our View Banks have become more selective in their approval of residential property loans but demand is likely to hold up due to: (i) expectations of higher property prices post GST; and (ii) prevailing negative real rates that will encourage investors to seek an inflation hedge. Whether this will prompt further property measures remains to be seen. Overall loan approval rates continue to soften while application trends have yet to see a meaningful...

Words: 7677 - Pages: 31

Premium Essay

Banking

...Assistant Banking Center Manager at Gessner and Kempwood Job Apply now » Date: May 24, 2012 Location: Houston, TX, US Assistant Banking Center Manager at Gessner and Kempwood-1201185 Assistant Banking Center Manager I We invite you to explore the award-winning culture, people, rewards and opportunities that make Comerica Bank so special. Make your next career choice a confident one. The Assistant Banking Center Manager is responsible for contributing to the overall success of a Retail Banking Center by 1) meeting or exceeding sales goals, 2) providing effective leadership, 3) achieving prescribed customer service levels and 4) executing operational management objectives. Position Competencies Successful incumbents possess integrity, are trustworthy, action oriented, well organized, have business acumen, focus on the customer, have high decision quality, direct others, have strong written communication skills, motivate others and promote problem resolution. Comerica Bank uses IBM Lotus Notes for database, calendaring and e-mail functions. Reporting Information/Location This Assistant Banking Center Manager (ABCM I) position is located at 2820 Gessner Road, Houston, TX 77080 and reports to the Banking Center Manager. Position Responsibilities 1. Sales Leadership a. Assist the Retail Banking Center Manager in providing direction and leadership to banking center employees with emphasis on achieving sales goals, remarkable customer service and......

Words: 677 - Pages: 3

Premium Essay

Banking

...analyze the role of information technology (IT) in the Indian banking industry. Indian banks are investing heavily in the technologies such as automated teller machine (ATMs), net banking, mobile banking, tele -banking, credit cards, debit cards, smart cards, call centers, CRM, data warehousing etc. It is essential to evaluate the impact of information technology on the performance of Indian banks in terms of extended value added services and customer satisfaction thereby. Foreign banks and Private sector banks which took more IT initiative, were found to be more efficient and more competent force than public sector banks in India. Based on the article, technological innovations have enabled the industry to open up efficient delivery channels. It is said that IT has helped the banking industry to deal with the challenges the new economy poses. The study examines the views of banking customers on the implementation of IT in banks. According to the author, private and foreign banks use more IT-related banking services than public sector banks. Keywords and Abbreviations: Awareness level, Banking sector, Customer Satisfaction, ITeS, Security ATM – Automated Teller Machines / Any Time Money CBS – Core Banking Solution IAM – Investment and Assets Management CRM – Customer Relationship Management GRC – Governance Risk and Compliance IDRBT - Institute for Development and Research in Banking Technology INFINET - Indian FInancial NETwork......

Words: 318 - Pages: 2

Premium Essay

Banking

...Act, Sec 17 suggests that a fraud means and includes any of the acts by a party to a contract or with his connivance or by his agents with the intention to deceive another party or his agent or to induce him to enter in to a contract. Banking Frauds constitute a considerable percentage of white-collar offences being probed by the police. Unlike ordinary thefts and robberies, the amount misappropriated in these crimes runs into lakhs and crores of rupees. Bank fraud is a federal crime in many countries, defined as planning to obtain property or money from any federally insured financial institution. It is sometimes considered a white collar crime. The number of bank frauds in India is substantial. It in increasing with the passage of time. All the major operational areas in banking represent a good opportunity for fraudsters with growing incidence being reported under deposit, loan and inter-branch accounting transactions, including remittances. Bank fraud is a big business in today’s world. With more educational qualifications, banking becoming impersonal and increase in banking sector have gave rise to this white collar crime. In a survey made till 1997 bank frauds in nationalised banks was of Rs.497.60 crore. This banking fraud can be classified as: • Fraud by insiders • Fraud by others Fraud By Insiders Rogue traders A rogue trader is a highly placed insider nominally authorized to invest sizeable funds on behalf of the bank; this trader secretly......

Words: 3880 - Pages: 16

Premium Essay

Banking

...1. Introduction to banking sector Whenever you think of Banks what comes to your mind? Your salary account, your savings account or if you are a businessman your current account. Maybe you are also thinking about loans you took from a bank – your home loan, your car loan or your personal loan. But, did you ever pause to think how does this industry actually work – What is the structure of the Indian Banking Industry? What is its business model? How does a bank make money? What is its future outlook? Let us demystify it. The Banking industry plays a dynamic role in the economic development of a country. The growth story of an economy depends on the robustness of its banking industry. Banks act as the store as well as the power house of the country’s wealth. They accept deposits from individuals and corporate and lends to the businesses. They use the deposits collected for productive purposes which help in the capital formation in the country. Today, the Indian Banking System is known the world over for its robustness. The Reserve Bank of India is the central/apex Bank which regulates the functioning of all banks operating within the country. The banking system, largely, comprises of scheduled banks (banks that are listed under the Second Schedule of the RBI Act, 1934). Unscheduled banks form a very small component (function in the form of Local Area Bank). Scheduled banks are further classified into commercial and cooperative banks, with the basic difference in their......

Words: 602 - Pages: 3

MyWebFace | Parks and Recreation | Greer Garson