Free Essay

Bien Dang Thanh

In: Computers and Technology

Submitted By xuanduy1210
Words 5481
Pages 22
Chöông 4 TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Khi tính bieán daïng thanh, ngöôøi ta thöôøng tính theo töøng tröôøng hôïp chòu löïc cuûa thanh. tröôùc heát, haõy tính bieán daïng cho töøng tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát.

ξ1. KHI THANH CHÒU KEÙO NEÙN ÑUÙNG TAÂM: Treân maët caét ngang thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm chæ coù thaønh phaàn löïcc doïc N2 taoï ra öùng suaát phaùp σz, öùng suaát phaùp thì gaây ra bieán daïng daøi. Giaû söû thanh chòu keùo neùn ñuùng taâm döôùi taùc duïng cuûa löïc P (hình 7.1). Trong chöôg tính beàn ta ñaõ coù bieåu thöùc (6.1) duo Nz = dz EF dz A A’ Δ P

Bieåu thöùc naøy cho ta bieát bieán daïng daøi töông ñoái cuûa moät ñoaïn dz naøo ñoù thì baèng tyû soá giöõa löïc doïc Nz cuûa ñoaïn ñoù vôùi ñoä cöùng EF cuûa thanh.

Hình 7.1

(E: heä soá modules ñaøn hoài cuûa vaät lieäu, F: dieän tích tieát dieän ngang cuûa thanh) Töø (6.1) ta tính ñoä bieán daïng daøi tuyeät ñoái trong ñoaïn dz: du = Nz dz EF

(7.1)

136

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Ta coù theå phaùt trieån coâng thöùc treân ñeå tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cho caû ñoaïn chieàu daøi cuûa thanh baèng phöông phaùp tích phaân xaùc ñònh :

Δ = ∫ du 0 = ∫
0 0

Nz dz EF

(7.2)

(7.2) laø coâng thöùc toång quaùt ñeå xaùc ñònh bieán daïng tuyeät ñoái cho caû chieàu daøi cuûa thanh chòu keùo (neùn) ñuùng taâm. Tuy nhieân trong tröôøng hôïp tính toaùn cuï theå ta coù theå chia ra caùc tröôøng hôïp sau: 1) Neáu Nz = const, EF = const trong suoát chieàu daøi cuûa thanh thì:
Δ = Nz EF

(7.3)

2) Neáu Nz ≠ const, EF ≠ const, tröôøng hôïp naøy coù theå laø bieåu ñoà löïc doïc thay ñoåi theo töøng ñoaïn, hay thanh ñöôïc laøm baèng nhieàu loaïi vaät lieäu khaùc nhau noái laïi (E≠ const) hoaëc caáu taïo thanh coù maët caét ngang thay ñoåi. Ñeå tính toaùn cho ñôn giaûn , ta neân chia N zi = const vaø thanh ra thaønh n ñoaïn sao cho treân moãi ñoaïn coù chieàu daøi laø i thì E i Fi bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh seõ ñöôïc tính baèng coâng thöùc:
Δ =∑ i =1 n

N zi i E i Fi

(7.4)

Thí duï 1:
D 30 mm 20 mm 20 mm C P2 = 5KN B P1 = 2KN A 2 2 NZ(KN) P3 = 7KN 4 4

Tính bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh coù sô ñoà chòu löïc vaø kích thöôùc nhö treân hình veõ. Cho E = 2.105 N/mm2, dieän tích maët 2 2 3 caét ngang : FAB = 20 mm , FBC = 30 mm , FCD = 60 mm2.
3

Ñeå tính toaùn bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh coù bieåu ñoà Nz thay ñoåi theo töøng ñoaïn, ta duøng coâng thöùc (7.3)
Δ =∑ i =1 3

Hình 7.2

N zi i N AB AB BBC BC N CD CD = + + E i Fi EFAB EFBC EFCD

137

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Δ =

2.10 3.20 (−3.10 3 ).20 4.10 3.30 + + 2.10 5.20 2.10 5.30 2.10 5.60 = 0,01 − 0,01 + 0,01 = 0,01mm

Vaäy bieán daïng daøi tuyeät ñoái cuûa thanh laø 0,01 mm.

ξ2. TÍNH BIEÁN DAÏNG GOÙC KHI THANH CHÒU XOAÉN: Khi thanh chòu xoaén (xoaém thuaàn tuyù hay uoán vaø xoaén ñoàng thôøi) treân maët ccaét ngang coù moment xoaén Mz. Thaønh phaàn noiä löïc naøy gaây ra bieán daïng goùc goïi laø goùc xoaén töông ñoái ϕ cuûa thanh. Cuõng trong chöông tính beàn ta coù bieåu thöùc (6.4): dϕ MZ = dz GJ o ñöa vaøo bieåu thöùc naøy ta cuõng coù lyù luaän vaø caùch tính bieán daïng goùc khi thanh chòu xoaén töông töï nhö khi tính bieán daïng daøi khi thanh chòu keùo neùn ôû phaàn treân. dϕ = Mz M dz → ϕ = ∫ dϕ = ∫ z dz GJ o 0 0 GJ o
MZ ϕ O Z

Hình 7.3 (7.5)

GJo: Ñoä cöùng cuûa thanh. G: heä soá modules ñaøn hoài tröôït. Jo: moment quaùn tính choáng xoaén cuûa maët caét ngang ñoái vôùi taâm O. Ñoái vôí tieát dieän troøn: J o = πR 4 πD4 ≅ ≅ 0,1D4 2 32 Mz GJ o

• Neáu Mz = const, Gjo = const: ϕ =

• Neáu Mz ≠ const,Gjo ≠ const, chia ra thaønh n ñoaïn sao cho

138

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT n Mzi M = const ⇒ ϕ = ∑ zi i GJ i i =1 GJ oi

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

(7.6)

ξ3. TÍNH BIEÁN DAÏNG KHI THANH CHÒU UOÁN PHAÚNG:
3.1. Khaùi nieäm:

Khi thanh chòu uoán ngöôøi ta thöôøng goïi laø daàm. Sau khi chòu uoán truïc thanh vaãn naèm trong maët phaúng taûi troïng thì goïi laø uoán phaúng. Truïc daàm sau khi bò bieán daïng thì ñöôïc goïi laø ñöôøng ñaøn hoài. Trong maët phaúng Oyz, phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài ñöôïcc bieåu dieãn baèng haøm y = f(z). Khaûo saùt bieán daïng cuûa daàm chòu taùc duïng cuûa löïc P nhö hình 7.4. • Xeùt moät ñieåm K baát kyø treân truïc daàm, sau bieán daïng ñieåm K dòch chuyeån ñeán K’, ta goïi KK’ laø bieán daïng daøi cuûa thanh daàm taïi K. • Ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn, ngöôøi ta phaân KK’ thaønh hai thaønh phaàn: Thaønh phaàn u song song vôùi truïc z (naèm ngang),trong ñieàu kieän daàm coù bieán daïng beù chuyeån vò u raát nhoû so vôùi v neân coù theå boû qua. Thaønh phaàn v song song vôùi truïc y (thaúng ñöùng) ñöôïc goïi laø ñoä voõng cuûa daàm. Ta thaáy ñoä voõng cuûa daàm phuï thuoäc vaøo toïa ñoä cuûa maët caét ngang cuûa daàm, neân coù theå bieåu dieãn phöông trình cuûa ñoä voõng bôûi haøm: v(z) = y(z) (phöông trình ñöôøng ñaøn hoài). dz y K u


θ K K’

P K θ z

v

Hình 7.4

• Trong quaù trình chòu uoán maët caét ngang vaãn phaúng vaø xoay moät goùc θ, ta goïi bieán daïng goùc θ laø goùc xoay cuûa maët caét ngang. Goùc xoay taïi K chính laø baèng heä soá goùc cuûa tieáp tuyeán vôùi ñöôøng ñaøn hoài taïi K’, cho neân ta coù theå tính: θ(z) = y’(z) = v’(z)

139

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Vaäy ñaïo haøm baäc nhaát cuûa ñoä voõng (hay ñöôøng ñaøn hoài) laø goùc xoay cuûa maët caét ngang khi daàm bò bieán daïng.
Toùm laïi: Khi tính bieán daïng cho thanh chiuï uoán ta caàn tính:

-

Ñoä voõng: v(z) = y(z) Goùc xoay: θ(z) = y’(z)

Nhö vaäy, ñeå tính ñoä voõng hay goùc xoay, ta phaûi bieát haøm y’(z), coù nghóa laø ta caàn phaûi coù phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài.
3.2. Phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài:

Xeùt moät ñoaïn cong dz hình 7.5 cuûa ñöôøng ñaøn hoài cuûa phöông trình (7.6): dθx: bieán daïng goùc cuûa hai maët caét ngang khi dz bò uoán cong ρ: baùn kính cong cuûa ñöôøng ñaøn hoài. Trong ñieàu kieän bieán daïng vaø kích thöôùc beù ta coù moái quan heä: dz = ρdθ x ⇒ 1 dθ x = ρ dz (1) dz dθ

ρ

Trong chöông tính beàn, ta ñaõ chöùng minh ñöôïc bieåu thöùc (6.2) dθ x Mx = dz EJ x

Hình 7.5

do ñoù:

1 Mx = ρ EJ x

(2)

Maëc khaùc, theo toaùn hoïc ñöôøng ñaøn hoài ñöôïc bieåu dieãn bôûi haøm y(z), neân ñoä cong cuûa noù ñöôïc tính theo coâng thöùc:
1 y '' (z) =± ρ (1 + y ' 2 (z))
3

2

(3)

So saùnh giöõa (2) & (3), ta coù theå vieát:

140

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

M y '' (z) =± x EJ x (1 + y ' 2 (z))
3 2

(4)

(4) laø phöông trình vi phaân toång quaùt cuûa ñöôøng ñaøn hoài. Tuy nhieân, ñeå tính toaùn ñöôïc ñôn giaûn vaø coù keát quaû ñuùng vôùi thöïc teá, ta coù xem voâ cuøng beù baäc cao y’2(z) ≈ 1 vaø choïn moät daáu sao cho phuø hôïp vôùi quy öôùc daáu cuûa y’’(z) vaø Mx (löu yù raèng EJx laø ñoä cöùng cuûa daàm, laø ñaïi löôïng luoân döông). Ñeå xeùt daáu giöõa y’’(z) vaø Mx, ta khaûo saùt quan heä cuûa chuùng qua söï bieán daïng trong heä truïc Oyz (hình 7.6). Ta nhaän thaáy:
O z

y’’(z) vaø Mx luoân ngöôïc daáu nhau, neân phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài seõ laø: y '' (z) = − Mx EJ x

(7.7)

y

Mx > 0 y’’ < 0 Hình 7.6

Mx < 0 y’’ > 0

Döïa vaøo (7.7), ta coù theå tính ñoä voõng vaø goùc xoay baèng phöong phaùp tích phaân baát ñònh.

3.3. Tính ñoä voõng vaø goùc xoay baèng phöông phaùp tích phaân baát ñònh:

Töø sô ñoà löïc ñaõ cho ta vieát ñöôïc bieåu thöùc moment uoán laø haøm Mx(z). Töø ñoù ta thieát laäp phöông trình vi phaân gaàn ñuùng cuûa ñöôøng ñaøn hoài: y ' ' (z ) = − M x (z ) EJ x (7.7’)

Tích phaân laàn thöù nhaát ta seõ ñöôïc phöông trình cuûa goùc xoay: θ(z) = y ' (z) = M (z ) dy = ∫− x dz + C dz EJ x

(7.8)

Tích phaân laàn thöù hai ta seõ ñöôïc phöông trình cuûa ñoä voõng hay phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài:
⎛ M (z) ⎞ v(z) = y(z) = ∫ ⎜ − ∫ x + C ⎟dz + D ⎜ ⎟ EJ x ⎝ ⎠
141

(7.9)

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Trong ñoù C vaø D laø caùc haèng soá tích phaân seõ ñöôïc xaùc ñònh tuøy theo ñieàu kieän lieân keát cuûa daàm.
Thí duï 2:

Cho daàm console chòu taùc duïng cuûa taûi löïc phaân boá ñeàu q (hình 7.7). Haõy vieát phöông trình goùc xoay vaø ñoä voõng cuûa daàm. q Giaûi:

Choïn goác toïa ñoä z = 0 taïi ngaøm O. Ta coù bieåu thöùc: M x = − q ( − z )2 2

O

z

-z

A

Hình 7.7

thay vaøo (7.7) ta coù phöông trình vi phaân cuûa ñöôøng ñaøn hoài: y'' (z) = q 2 EJ x

(

2

− 2 z + z2 )

θ(z) = y ' (z) = y(z) =

q ⎛ 2 z3 ⎞ z − z 2 + ⎟ + C (a) ⎜ 2EJ x ⎝ 3⎠

q ⎛ 2z 2 z3 z4 ⎞ − + ⎟ + Cz + D (b) ⎜ 2EJ x ⎝ 2 3 12 ⎠

Xaùc ñònh haèng soá tích phaân theo ñieàu kieân lieân keát ngaøm cuûa daàm. Do tính chaát cuûa ngaøm ta coù: Taïi z = 0 thì y(0) = 0, θ(0) = 0 thay vaøo (a) vaø (b) ta ñöôïc C = D = 0. Vaäy phöông trình cuûa goùc xoay vaø ñoä voõng laø: q ⎛ 2 z3 ⎞ 2 θ(z) = y (z) = ⎜ z− z + ⎟ 2EJ x ⎝ 3⎠
'

(c)

q ⎛ 2z 2 z3 z4 ⎞ − + ⎟ y(z) = ⎜ 2EJ x ⎝ 2 3 12 ⎠

(d)

Döïa vaø (c) vaø (d), ta seõ ñöôïc goùc xoay vaø ñoä voõng taïi ñaàu töï do A coù toïa ñoä z = laø:

142

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

θA =

q 3 6 EJ X

; yA =

q 4 8EJ x

Thí duï 3:

Thieát laäp phöông trình goùc xoay vaø ñoä voõng cuûa thanh daàm ñaët treân hai goái töïa chòu taùc duïng cuûa löïc P nhö hình 7.8. Xaùc ñònh phaûn löïc taïi A vaø B, ta ñöôïc:
VA = Pb , VB = Pa z2 A z1 a b C P B

Baøi toaùn naøy, daàm ñöôïc chia thaønh hai ñoaïn AB vaø CB, bieåu thöùc cuûa Mx vaø phöông trình cuûa ñöôøng ñaøn hoài ñöôïc vieát nhö sau: Ñoaïn AC ( 0 ≤ z1 ≤ a)
Mx1 =
'' y1 = −

Hình 7.8

Ñoaïn CB ( a ≤ z2 ≤ )
Mx 2 = y ''2 = − y '2 = − y2 = − Pb z 2 − P( z 2 − a)

Pb

z1

Pb z1 EJ x Pb 2 z 1 + C1 2 EJ x Pb 3 z1 + C1z1 + D1 6 EJ x

Pb P z2 + ( z 2 − a) EJ x EJ x Pb 2 P z2 + ( z 2 − a) 2 + C 2 2 EJ x 2EJ x Pb 3 P z2 + ( z 2 − a) 3 + C 2 z 2 + D 2 6 EJ x 6 EJ x

' y1 = −

y1 = −

Ñeå xaùc ñònh 4 haèng soá tích phaân C1, C2, D1, D2 ta döïa vaøo caùc ñieàu kieän lieân keát khôùp cuûa daàm nhö sau: + Taïi z1 = 0 thì y1(0) = 0 vaø z2 = thì y2( ) = 0. + Taïi z1 = z2 thì y1 = y2 vaø y1’ = y2’. Töø caùc ñieàu kieän treân ta tìm ñöôïc:

143

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

(1) ⎧D1 = 0 ⎪ 3 3 P( − a) ⎪ Pb (2) ⎪− 6 EJ + 6 EJ + C 2 + D2 = 0 x x ⎪ 3 ⎨ Pba Pba 3 − + C1a + D1 = − + C 2 a + D2 (3) ⎪ 6 EJ x 6 EJ x ⎪ ⎪ Pba 2 Pba 2 (4) − + C1 = − + C2 ⎪ 2 EJ x ⎩ 2 EJ x

Giaûi heä 4 phöông trình treân ta tìm ñöôïc :
D1 = D2 = 0 C1 = C 2 = Pb ( 6 EJ x
2

− b2 )

Vaäy phöông trình ñoä voõng vaø goùc xoay cuûa töøng ñoaïn daàm laø: Ñoaïn AC ( 0 ≤ z1 ≤ a ):
Pb ⎛ θ1 = y = ⎜ EJ x ⎝
' 1 2

Ñoaïn CB ( a≤ z2 ≤ ):
2 1

z ⎞ −b − ⎟ 6 2⎠
2

Pb θ2 = y = EJ x
' 2

y1 =

Pb ⎛ ⎜ EJ x ⎝

2

z3 ⎞ − b2 z1 − 1 ⎟ 6 6⎠

Pb y2 = EJ x

⎡ ( z 2 − a) 3 ( + ⎢ 6b ⎢ ⎣

⎡z2 ⎢ 2 − ⎢2 ⎣

(z

2

− a)
2

2

2b2

− b 2 )z 2 6

− b2 ⎤ ⎥ 6 ⎥ ⎦

z3 ⎤ − 2⎥ 6⎥ ⎦

Qua hai thí duï treân ta thaáy, phöông phaùp tích phaân baát ñònh laø caùch tính cô baûn ñeå vieát phöông trình vaø xaùc ñònh ñoä voõng vaø goùc xoay. Tuy nhieân neáu daàm chòu löïc phöùc taïp, phaûi chia ra n ñoaïn thì caàn thieát laäp ra n phöông trình vi phaân ñöôøng ñaøn hoài. Töø ñoù phaûi xaùc ñònh 2n haèng soá tích phaân. Vieäc naøy seõ laøm baøi toaùn trôû neân phöùc taïp khi n caøng lôùn. Vì vaäy khi daàm chòu löïc phöùc taïp ta seõ duøng nhöõng phöông phaùp khaùc. Sau ñaây giaùo trình seõ giôùi thieäu hai phöông phaùp khaùc laø haøm ñaëc bieät & nguyeân lyù naêng löôïng.
3.4. phöông phaùp haøm ñaëc bieät ñeå tính ñoä voõng vaø goùc xoay: 3.4.1. Ñònh nghóa:

144

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Haøm ñaëc bieät baäc n : fn(x) = < x – a >n, vôùi tính chaát:

⎧∞, x = a - Neáu n < 0: f n (x) = ⎨ ⎩0, x ≠ a

fn(x) a fn(x) a

x (x-a)n

⎧(x − a) , x ≥ a - Neáu n ≥ 0 : fn (x) = ⎨ ⎩0, x < a n x

+ Khi n < 0 :

−∞ x ∫< x −a >

x

n

dx =< x − a > n +1

< x − a > n +1 + Khi n ≥ 0 : ∫ < x − a > dx = n +1 −∞ n 3.4.2. ÖÙng duïng haøm ñaëc bieät ñeå tính chuyeån vò toång quaùt (ñoä voõng, goùc xoay) cuûa daàm chòu uoán:

ÔÛ chöông 4, coâng thöùc (4.6) & (4.7), ta coù moái quan heä:
Q y (z) = ∫ q(z)dz + C' M x (z) = ∫ Q y (z)dz + C' z + C' '

(7.10) (7.11)

Vaø trong chöông 7, coâng thöùc (7.7) vaø (7.8), ta coù coâng thöùc tính goùc xoay θ vaø ñoä voõng cuûa daàm nhö sau: EJxθ = ∫ − M x (z)dz + C EJxy = ∫ EJ x θdz + Cz + D (7.12) (7.13)

Töø 4 coâng thöùc naøy ta nhaän thaáy raèng, neáu taûi troïng ngoaøi ñöôïc dieãn taû thaønh moät haøm taûi troïng phaân boá “ lieân tuïc “ döôùi daïng ñaëc bieät, thì ta seõ tính ñöôïc haøm θ(z) vaø y(z) moät caùch nhanh choùng. Ñoù laø nhöõng haøm ñaõ ñöôïc “ lieân tuïc hoùa”.
145

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Chuù yù raèng hai haèng soá C vaø C’ luoân luoân baèng khoâng, do ta choïn goác toïa ñoä taïi ñaàu traùi cuûa thanh. Nhö vaäy theo phöông phaùp naøy, sau khi tích phaân ñeå xaùc ñònh θ vaø y ta chæ caàn xaùc ñònh hai haèng soá tích phaân theo ñieàu kieän bieân.

• Caùc daïng haøm ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng daïng taûi troïng thoâng thöôøng: Taûi troïng q M0 a q a q a q a q a z

Haøm ñaëc bieät

q = M0.-2

(7.14)

W0

z

q = W0.< z – a >-1

(7.15)

q0

q(z) = q0 , z ≥ a …… z

q = q0.< z – a >0

(7.16)

qo b

Baäc nhaát …z

q=

q0 < z − a >1 b−a

(7.17)

qo …z b

q=

q0 < z − a >2 2 ( b − a)

(7.18)

Döïa vaøo caùc daïng haøm phaân boá ñaëc bieät cô baûn treân, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc haøm phaân boá ñaëc bieät cho caùc daïng taûi troïng khaùc baèng caùch chuyeån ñoåi caùc daïng taûi troïng ñoù veà 5 daïng taûi chuaån treân.

146

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Thí du ï 4: q(z) q0 z a b = a q(z) q0 . . .z b q0

q(z) = qo.< z – a >0 – q0.< z – b >0

q0 A B

=

q0 A B

+

A

B q0

A q

z

q1 =

− q 0 2 2q 0 z + z a2ø a
B q0 A

z

q1 =

− q 0 2 2q 0 z + z a2ø a q0 B 2q0

2q q2 = 0 z a

q0 a = AB

q

q2 =

2q 0 z a

a = AB

Thí duï 5:

Xaùc ñònh ñoä voõng taïi ñaàu C cuûa thanh chòu löïc nhö hình 7.9.
Giaûi:
P a Hình 7.9 b

Duøng phöông phaùp haøm ñaëc bieät. Böôùc 1: Xaùc ñònh phaûn löïc lieân keát: RA = P ; MA = Pa. Böôùc 2: laäp haøm löïc phaân boá vaø tích phaân. q(z) = RA< z >-1 – MA< z >-2 – P< z – a >-1 Qy(z) = ∫ q(z)dz = R A < z > 0 −M A < z > −1 − P < z − a > 0

147

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

M x (z) = ∫ Q y (z)dz = R A < z >1 −M A < z > 0 −P < z − a >1 = P < z >1 −Pa < z > 0 −P < z − a >1

EJ x θ(z) = ∫ − M x dz = −

P P < z > 2 + Pa < z >1 + < z − a > 2 + C 2 2

Ñieàu kieän bieân: z = 0: θ(0) = 0 ⇒ C = 0
EJ x y(z) = ∫ EJ x θ(z)dz = − P Pa P < z >3 + < z >2 + < z − a >3 +D 6 6 2

Ñieàu kieän bieân: z = 0 ; y(0) = 0 ⇒ D = 0 Vaäy: y (z ) = P [− < z > 3 +3a < z > 2 + < z − a > 3 ] 6EJ x

Ñoä voõng taïi C: yC =
2 P [− L3 + 3aL2 + (L − a)3 ] = Pa (3L − a) > 0 : höôùng xuoáng 6EJ x 6EJ x

3.5. Tính chuyeån vò theo phöông phaùp naêng löôïng: 3.5.1. Nguyeân lyù chuyeån vò khaû dó:

Chuyeån vò khaû dó laø chuyeån vò voâ cuøng beù sao cho trong caùc chuyeån vò ñoù caùc lieân keát cuûa heä khoâng bò phaù vôõ.
Nguyeân lyù: Ñeå heä coù 1 lieân keát hoaøn thieän ôû traïng thaùi caân baèng taïi moät vò trí naøo ñoù, ñieàu kieän caàn vaø ñuû laø toång coâng cuûa taát caû caùc löïc ñaët leân heä trong caùc chuyeån vò voâ cuøng beù laø baèng khoâng.

Moät lieân keát hoaøn thieän laø 1 lieân keát maø toång coâng cuûa caùc phaûn löïc trong taát caû moïi chuyeån vò khaû dó cuûa heä laø baèng khoâng. Aùp duïng nguyeân lyù naøy cho 1 vaät theå ñaøn hoài. Ví duï coù heä ñaøn hoài ôû hình 7.10.

148

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

P A

1 1

ds

2 2

B

Goïi ds laø phaân toá voâ cuøng beù ñöôïc taùch ra bôûi hai maët caét (1-1) vaø (2-2) caùch nhau 1 khoaûng ds. Heä ñöôïc xem nhö 1 taäp hôïp caùc phaàn töû ñaøn hoài ds. Döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc P vaø caùc phaûn löïc taïi A vaø B, treân caùc maët (1-1) vaø (2-2) xuaát hieän caùc thaønh phaàn noäi löïc.

Hình 7.10

Neáu gaây ra 1 chuyeån vò khaû dó, coâng khaû dó goàm coù coâng ngoaïi löïc Wc vaø coâng noãi löïc Wi phaûi baèng khoâng. Wc + Wc = 0
3.5.2. Coâng thöùc Mohr ñeå xaùc huyeån vò: ds C Pm 1 1 H K 2 2 K D B Mm Nm 1 A a) Hình 7.11 ds b) 1 Qm 2 Mm Qm 2 Nm

(7.19)

Xeùt baøi toaùn phaúng (hình 7.11): Tính chuyeån vò theo phöông K-K cuûa troïng taâm maët caét qua D. Goïi traïng thaùi chòu löïc ñaõ cho laø traïng thaùi “m”. Noäi löïc vaø ngoaïi löïc ôû traïng thaùi naøy ñöôïc duøng chæ soá m ñeå ñaùnh daáu.

Chuyeån vò theo phöông K do löïc ôû traïng thaùi “m” gaây ra ñöôïc kyù hieäu Δkm. Pm cuõng gaây ra caùc chuyeån vò cho moät phaân toá baát kyø naøo ñoù cuûa heä. Xeùt phaân toá ds, goïi Nm, Qm, Mm laø caùc thaønh phaàn noäi löïc cuûa phaân toá (hình 7.11b) treân 2 maët caét (1-1) vaø (2-2). Caùc thaønh phaàn noäi löïc naøy taïo neân caùc chuyeån vò töông ñoái giöõa 2 maët caét: - Chuyeån vò doïc truïc: Δds m =
N m .ds EF M m .ds (hình 7.12a) EJ

(7.20) (7.21)

- Chuyeån vò goùc töông ñoái: Δdϕ m =

149

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

1 Δdϕm Qm γtb

2

⎞ ⎛ EJ ⎜ρ = ⇒ ds = ρ.Δdϕ m ⎟ ⎟ ⎜ Mm ⎠ ⎝

ρ 1

- Chuyeån vò tröôït töông ñoái giöõa 2 maët caét (hình 7.12b):
Qm Δβm

Mm 1

2

ds Mm 2 1 2

Δβ m = γ tb .ds =

τ tb .ds G

a) Hình 7.12

b)

trong ñoù γtb, τtb: goùc tröôït tyû ñoái trung bình vaø öùng suaát tieáp trung bình do Qm gaây ra treân maët caét.

Theo chöông 6: τ tb = η. ñeàu. Vôùi:

Qm , η laø heä soá ñieàu chænh vì do Qm gaây ra treân maët caét khoâng F

- Maët caét chöõ nhaät: η = 1,2. - Maët caét troøn Do ñoù: Δβ m = η. ds C Pm 1 1 H K

: η = 32/27. (7.22) Baây giôø ta thöû töôûng töôïng taïo ra 1 traïng thaùi “k” baèng caùch boû qua taát caû caùc löïc ôû traïng thaùi “m” vaø ñaët vaøo phöông k 1 löïc Pk (hình 7.13a). Pk vaø caùc phaûn löïc Rk gaây neân caùc thaønh phaàn noäi löïc Nk, Qk vaø Mk treân caùc maët caét (1-1) vaø (2-2) (hình 7.13b).

Q m .ds G.F
K 2Mk Pk B 2 D Mk Nk 1 ds b) Hình 7.13

1 Qk

2 Mk Qk 2 Nk

A

a)

150

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Vì heä laø 1 heä caân baèng neân coâng cuûa noäi löïc vaø ngoaïi löïc cuûa heä trong baát kyø 1 chuyeån vò khaû dó naøo cuõng phaûi baèng 0. Ta choïn traïng thaùi bieán daïng cuûa traïng thaùi “m” nhö laø chuyeån vò khaû dó. Coâng cuûa ngoaïi löïc khi ñoù: Pk.Δkm = We (coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “k” ñöôïc thöïc hieän treân chuyeån vò ôû traïng thaùi “m”). Theo (7.19): Pk.Δkm + Wi = 0 (7.23)

Chuù yù raèng caùc phaûn löïc taïi A vaø B khoâng sinh coâng, vì ôû A: goái khoâng di chuyeån theo 2 phöông vuoâng goùc, taïi B: goái khoâng di chuyeån theo phöông ñöùng. Xeùt phaân toá ds, coâng ngoaïi löïc: dWe = Nk.Δdsm + Qk.Δβm + Mk.Δdϕm Theo nguyeân lyù chuyeån vò khaû dó, ta coù: dWe = Nk.Δdsm + Qk.Δβm + Mk.Δdϕm + dWi = 0 ⇒
Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds N .N .ds dWi = −⎜ k m + k m + η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.24) (7.25)

Vaäy coâng cuûa ngoaïi löïc toaøn heä phaúng:
N .N .ds Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds Wi = −⎜ Σ ∫ k m +Σ∫ k m + Σ ∫ η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.26)

Daáu Σ chæ toång caùc thanh trong heä, ∫ chæ pheùp toaùn tích phaân treân suoát chieàu daøi cuûa moãi thanh. Thay (7.26) vaøo (7.23) vaø choïn Pk = 1 ñôn vò khoâng thöù nguyeân, ta seõ coù coâng thöùc tính chuyeån vò Δkm (chuyeån vò toång quaùt):
N .N .ds Q .Q .ds ⎞ ⎛ M .M .ds Δ km = ⎜ Σ ∫ k m + Σ ∫ k m + Σ ∫ η. k m ⎟ EJ EF GF ⎠ ⎝

(7.27)

Trong ñoù: Mk , N k , Qk laø caùc thaønh phaàn noäi löïc trong heä ôû traïng thaùi “k”: Pk = 1 gaây neân.

Coâng thöùc (7.27) goïi laø coâng thöùc Mohr. Ñoái vôùi baøi toaùn khoâng gian, coâng thöùc Mohr coù daïng:
151

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Δ km = Σ ∫ +Σ∫

M .M .ds Mxk .M xm .ds M .M .ds + Σ ∫ yk ym + Σ ∫ zk zm + EJ x EJ y EJ p Q .Q .ds N zk .N zm .ds Q .Q .ds + Σ ∫ η. xk xm + Σ ∫ η. yk ym EF GF GF

(7.28)

Chuù yù raèng khi Δkm > 0 thì chuyeån vò thöïc seõ cuøng chieàu vôùi chuyeån vò löïc ñôn vò Pk vaø ngöôïc laïi.
Pk = 1 Mk = 1 D K

Mk = 1 Pk = 1 K Hình 7.14

Treân ñaây ta tìm chuyeån vò thaúng theo phöông k. Muoán tìm goùc xoay taïi K, ta seõ taïo ra traïng thaùi “k” baèng caùch ñaët vaøo D moät moment: Mk = 1 vaø aùp duïng (7.24). Luùc ñoù, Δkm = ϕ (goùc xoay). Do ñoù Δkm goïi laø chuyeån vò toång quaùt. Khi muoán tìm chuyeån vò thaúng hay goùc xoay töông ñoái giöõa 2 maët caét taïi 2 ñieåm baát kyø, ta taïo traïng thaùi “k” baèng caùch daët 1 heä 2 löïc hay 1 heä 2 moment ngöôïc chieàu khoâng thöù nguyeân vaø trò soá: 1 ñôn vò.

3.5.3. Moät soá ñònh lyù quan troïng: a) Ñònh lyù veà coâng töông hoã: Phaùt bieåu: “Coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “m” thöïc hieän treân chuyeån vò cuûa traïng thaùi “k” thì baèng coâng cuûa ngoaïi löïc ôû traïng thaùi “k” thöïc hieän treân chuyeån vò ôû traïng thaùi “m” ”.
P k .Δ km = Pm .Δ mk = ∑ ∫ M k .M m N .N Q .Q ds + ∑ ∫ k m ds + ∑ ∫ η k m ds (7.29) EJ EF GF

b) Ñònh lyù veà chuyeån vò ñôn vò:

Neáu hai traïng thaùi “m” vaø “k” ñeàu laø traïng thaùi do löïc ñôn vò taùc duïng theo phöông m vaø phöông k gaây neân. Khi ñoù caùc chuyeån vò Δkm vaø Δmk laø caùc chuyeån vò ñôn vò vaø ñöôïc kyù hieäu laø δkm vaø δmk. δ km = δ mk = ∑ ∫ M k .M m N .N Q .Q ds + ∑ ∫ k m ds + ∑ ∫ η k m ds EJ EF GF

(7.30)

Phaùt bieåu: Chuyeån vò ñôn vò theo phöông k do löïc ñôn vò theo phöông m gaây neân thì baèng chuyeån vò theo phöông m do löïc ñôn vò theo phöông k gaây neân.
152

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Thí duï 6: Tìm ñoä voõng taïi B vaø goùc xoay taïi A cuûa 1 thanh chòu löïc nhö hình (7.15a) (boû qua caùc aûnh höôûng cuûa löïc caét). Giaûi:
1 a) A z /2 1 B /2 q C z

- Ta xem traïng thaùi ñaõ cho cuûa thanh laø traïng thaùi “m”. Heä truïc toïa ñoä ñaõ ñöôïc choïn nhö hình veõ. Goïi z laø toïa ñoä cuûa maët caét 1-1:
Mm = q qz 2 qz .z − = ( − z) 2 2 2

Hình 7.15 A z 1 1 Pk = 1 2 2 C z

b)

- Ñeå tính ñoä voõng taïi B, ta taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.15b: z z 1 M k (1−1) = ; M k ( 2−2 ) = − = ( − z) 2 2 2 2

z

Mk = 1 z Aùp duïng (7.27): c) A

1 1
2 0

C

z

Δ km = y B = ∫

Mk (1−1) .M m M .M dz + ∫ k ( 2−2 ) m dz EJ EJ
2

y B = 2.

5q 4 5 q 4 . = > 0 ⇒ ñieåm B chuyeån vò theo chieàu Pk . 4.192.EJ 384 EJ

- Ñeå tính goùc xoay taïi A, ta taïo neân traïng thaùi “k” nhö hình 7.15c:
Mk = z −1 , 0 ≤ z ≤

z q −q 3 z( − z)( − 1)dz = < 0 ⇒ goùc xoay taïi A coù chieàu ngöôïc 2EJ ∫ 24 EJ 0 vôùi chieàu M k ñaõ choïn.
⇒ Δ km = ϕ A =
3.5.4. Phöông phaùp nhaân bieåu ñoà Vereshchagin:

153

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Khi maët caét ngang cuûa thanh khoâng thay ñoåi hay thay ñoåi treân töøng ñoaïn, khi ñoù caùc tích phaân trong coâng thöùc Mohr seõ coù daïng:
I = ∫ F(z).f (z)dz
0

(7.31) Chuù yù raèng traïng thaùi “k” laø do löïc taäp trung hoaëc moment taäp trung baèng ñôn vò gaây neân. Do ñoù, Mk (z) ôû traïng thaùi naøy luoân laø haøm baäc nhaát. Vì theá, trong daáu tích phaân cuûa (7.31) luoân coù 1 haøm baäc nhaát theo z. Tröôøng hôïp naøy pheùp tích phaân coù theå ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp ñoà thò nhö sau: - Giaû thieát treân 1 ñoaïn daøi töø 0 ñeán naøo ñoù cuûa

F(z) f(z)

dΩ G

f(z)

0

z zG

dz

z F(z)

thanh, haøm f(z) laø 1 ñöôøng cong baát kyø, coøn F(z)=az + b laø phöông trình 1 ñöôøng thaúng (hình7.16). z F(zG)

0 Hình 7.16

- Thay vaøo (7.31): I = ∫ (az + b).f (z)dz
0

Trong ñoù: f(z)dz = dΩ: vi phaân dieän tích cuûa ñoà thò f(z). Do ñoù: I = ∫ (az + b).dΩ = a∫ z.dΩ + b∫ dΩ = a.z G .Ω + b.Ω
0
Ω Ω

I = (a.zG + b).Ω = Ω.F(zG)

(7.32)

Vôùi zG: hoaønh ñoä troïng taâm cuûa dieän tích Ω cuûa ñoà thò f(z) vaø F(zG) laø tung ñoä cuûa ñoà thò F(z) taïi zG cuûa ñoà thò f(z). Ñoái vôùi 1 soá daïng ñoà thò thöôøng gaëp, dieän tích vaø toïa ñoä troïng taâm ñöôïc cho trong baûng sau:

Bieåu ñoà

Dieän tích
154

Toïa ñoä troïng taâm

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

zG h 2 2 3

- zG
1 3

zG

-zG

h

G

h1

zG a G zG Baäc 2

-zG b -zG G -zG h

h2

G

( h1 + h 2 ) 2

(h1 + 2h 2 ) 3(h1 + h 2 )

(h 2 + 2 h 1 ) 3( h 1 + h 2 )

h 2

a+ 3

b+ 3

zG

h 3

3 4

1 4

h

Baäc 3

zG

G -zG

h 4

4 5

1 5

h

Baäc 2 zG

G -zG

2 h 3

5 8

3 8

h

Baäc 2 zG

G -zG

2 h 3

2

2

h

155

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Bieåu ñoà

Dieän tích

Toïa ñoä troïng taâm zG - zG

qa 2 2

zG

Baäc 2

G q (a + 2 -zG

)2

a

q [ 6

2

+ 3a(a + )]

6a 2 + 8a 2 + 3 3 zG = . 2 4 3a + 3a 2 + 3
6a 2 + 4a − zG = . 2 4 3a + 3a
2 2

+ +

3 3

Baäc n

zG

G -zG

h

h n +1

n +1 n+2

1 n+2

G zG -zG

h

h

1 2

1 2

Thí duï 7: Laøm laïi thí duï 6 baèng phöông phaùp bieåu ñoà Vereshchagin. q a) A B /2 q 2/8 /2 C

- Goùc xoay taïi A: taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.17b: Theo (7.32):
2 q 2 . θA = . 3 8

Mk = 1 b) C

−q 3 ⎛ 1⎞ 1 .⎜ − ⎟. = ⎝ 2 ⎠ EJ x 24 EJ x

- Tính ñoä voõng taïi B: taïo traïng thaùi “k” nhö hình 7.17c:
1 5 q 4 ⎛2 q 2 ⎞ 5 = y B = 2⎜ . . ⎟. . . . 3 8 2 ⎠ 8 4 EJ x 384 EJ x ⎝

Mk

1

1/2 156

Giaùo Trình CÔ KYÕ THUAÄT

CHÖÔNG 7: TÍNH BIEÁN DAÏNG THANH

Pk = 1 c) /4 C

Nhö vaäy: goùc xoay taïi A seõ ngöôïc chieàu vôùi chieàu cuûa Mk vaø ñoä voõng taïi B cuøng chieàu vôùi Pk.

Mk
Hình 7.17

157…...

Similar Documents

Premium Essay

Thanh Thuỷ

...The world of Nestlé Table of contents 16 16 18 18 20 21 21 22 Nutrition, health and wellness Nestlé. Good Food, Good Life Research & Development Nutrition: the core of the Nestlé business Priority on nutrition, health and wellness Nestlé Nutrition – a specialist nutrition business The Nestlé Nutrition Council and the Nestlé Nutrition Institute Looking to the future Nestlé: almost 150 years pioneering nutrition and health 26 27 28 30 32 32 33 People, products, brands Putting the consumer first Food is local Nestlé – a company built on brands Contributing to nutrition, health and wellness Ensuring quality and food safety Wherever, whenever, however The changing consumer 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 48 48 50 How Nestlé runs its business Principles, not rules A multi-cultural business Looking after the environment Sourcing raw materials A network of local companies Benefi ting local economies Nestlé in the community: reaching out beyond our business Consistent, sustainable growth People are Nestlé’s greatest asset Wide variety of career opportunities How our business is organised Other Nestlé Group companies The world of Nestlé 52 Nestlé website and Nestlé publications Website and publications 1 2 Welcome to Nestlé The aim of this booklet is to introduce ourselves to you, and to share with you some special insights into the many facets of our Company. Nestlé is the largest food and beverage company in the world. It is also well on its......

Words: 7146 - Pages: 29

Free Essay

Duy Vat Bien Chung

...Phép biện chứng duy vật 11:01 Dao No comments Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook HAI NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1. Nguyên lý mối liên hệ phổ biến a. Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Đối lập với quan điểm biện chứng, quan điểm siêu hình coi sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng trong thế giới là những cái tách rời nhau, giữa chúng không có sự liên hệ tác động qua lại, không có sự chuyển hóa lẫn nhau và nếu có chỉ là sự liên hệ mang tính chất ngẫu nhiên, gián tiếp. Ngược lại, phép biện chứng duy vật cho rằng, sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng của thế giới không phải là sự tồn tại tách rời và cô lập lẫn nhau, mà chúng là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó những mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc và phụ thuộc, qui định lẫn nhau, chuyển hoá cho nhau. Ví dụ: tự nhiên theo nghĩa rộng, là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan. Xã hội chỉ là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt, phụ thuộc vào các qui luật tự nhiên, nhưng mặt khác còn phụ thuộc vào những qui luật xã hội, trong đó con người là chủ thể của lịch sử xã hội. Do đó, xã hội không thể là cái gì khác, mà chính là một bộ phận đặc thù, được tách ra hợp qui luật của tự nhiên, là hình thức tổ chức vật chất cao nhất của vật chất trong quá trình tiến hoá liên tục, lâu dài của tự nhiên. Tính chất của mối liên hệ: tính khách quan, tính phổ biến và tính......

Words: 8067 - Pages: 33

Free Essay

600 Câu Thành Ngữ, Tục Ngữ Trung – Việt Đối Chiếu

...600 câu thành ngữ, tục ngữ Trung – Việt đối chiếu 1 Anh em khinh trước, làng nước khinh sau 家火不起,野火不来 2 Áo gấm đi đêm 锦衣夜行 3 Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi 食饭不忘种田人 4 Ăn bẩn sông sâu 不干不净、吃了长命 5 Ăn bơ làm biếng, hay ăn lười làm 好逸恶劳 6 Ăn cám trả vàng 吃人一口, 报人一斗;吃人糠皮, 报人黄金 7 Ăn cây táo rào cây sung (cây xoan ) 吃力扒外 8 Ăn có nhai, nói có nghĩ 食须细嚼、言必三思 9 Ăn cơm chúa, múa tối ngày 饱食终日、无所事事 10 Ăn cơm gà gáy, cất binh nửa ngày 鸡啼饱饭、三竿出兵;起个大早、赶个晚集 11 Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng 吃一家饭、管万家事 12 Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván 过河拆桥 13 Ăn chẳng có khó đến thân 好事无缘,坏事有分 14 Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn 择善而从 15 Ăn độc chốc mép 独食独生疮 16 Ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời 笨口拙舌 17 Ăn mày đòi xôi gấc (ăn trực đòi bánh chưng) 乞丐讨肉粽 18 Ăn miếng trả miếng 以眼还眼、以牙还牙 19 Ăn một bát cháo, chạy ba quãng đồng 吃一碗粥、走三里路 20 Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành 天理良心、到处通行 21 Ăn nhạt mới biết thương mèo 落魄方知穷人苦 22 Ăn ốc nói mò; nhắm mắt nói mò 瞎说八道;向壁虚造 23 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 食果不忘种树人 24 Ăn quàng nói bậy, ăn nói lung tung 信口开河 ;信口雌黄; 胡说八道 25 Ăn vụng đổ vạ cho mèo, vu oan giá họa 屈打成招 26 Ăn xổi ở thì , mổ gà lấy trứng 杀鸡取卵;杀鸡取蛋 27 Ba bà chín chuyện; tam sao thất bản 话经三张嘴,长虫也长腿 28 Bà con xa không bằng láng giềng gần 远亲不如近邻 29 Ba đầu sáu tay 三头六臂 30 Ba mặt một lời 三头对案; 三面一词 31 Ba mươi chưa phải là tết 别言之过早 32 Bán trôn nuôi miệng 皮肉生涯 33 Bát nước đổ đi khó lấy lại 覆水难收 34 Bắn đại bác cũng không tới 八竿子打不着 35 Bằng mặt không bằng lòng 貌合神离 36 Bắt cá hai tay 双手抓鱼 37......

Words: 5240 - Pages: 21

Premium Essay

Dang

...Sex Sells For decades, marketers have been using sex to lure people into buying their products. Sex is being shown on Commercials, T.V adds, Magazines, and even billboards. Subway had designed a billboard that clearly states “SEX!! Now that we got your attention, eat at Subway.” Remember that Subway is a restaurant so why would they make an advertisement that doesn’t display any food? The whole ad is pure text. What exactly is Subway trying to prove here? Subway is proving that sex sells The reason for Subway using “sex” in their advertisement is because they know that most people would want to read it. They know that most products that are advertised with any form of sexual imagery are more likely to be bought by individuals. It was a clever move by Subway to make the advertisement on a billboard, because the word “sex” can easily grab a driver’s attention especially when it is written in big black bold letters. Unlike other advertisements that actually use sexual images, Subway’s billboard is different because they are not using anyone or anything that is related to sex. Because their advertisement doesn’t involve falatio, then the advertisement is suitable for anyone to see it. Their intended audience is mainly drivers; only because that is usually what billboards are made for. Billboards are meant to catch the driver’s attention; that is why they are displayed on a giant canvas. The real audience could be anyone because it is displayed outside in the public where......

Words: 466 - Pages: 2

Free Essay

Tại Sao Một Số Người Luôn Thành Công Trong Cuộc Sống

...Tại sao một số người luôn thành công trong cuộc sống? Giống như những người khác tôi cũng đã rành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc tại sao một số người lại rất thành công trong cuộc sống và số khác lại không. Và những nhân tố nào trong thành công nằm trong sự kiểm soát cá nhân và những nhân tố nào nằm ngoài. Những người thành công có thể là họ rất thông minh, hoặc sống trong một môi trường được giáo dục tốt, hoặc họ có suy nghĩ tích cực, tuy duy mở, đầy nghị lực mạnh mẽ một cách tự nhiên ??? Các nhân tố quan trọng để thành công trong cuộc sống: 1. Những Người Thành Công Luôn RA QUYẾT ĐỊNH Và HÀNH ĐỘNG Nhiều khi chưa biết hành động của mình là đúng hay sai nhưng họ vẫn quyết định thực hiện nó. Dù đúng hay sai thì nó vẫn luôn luôn tốt hơn là đứng nhìn và không hành động gì cả. Như tổng thống Roosevelt đã nói: “Bình thường người ta đưa ra một phương pháp và áp dụng nó. Nếu thất bại hãy thẳng thắn chấp nhận và thử lại một lần nữa. Điều quan trọng hơn cả là bạn phải thử một cái gì đó.” 2. Những Người Thành Công Làm Những Công Việc Mà Thậm Chí Họ Không Cảm Thấy Thích. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong các nhân tố quan trọng hàng đầu, rất nhiều người trong chúng ta rút lui hoặc từ bỏ những việc mà ta không cảm thấy thích làm, mặc dù nó có thể đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm, bài học quý báu hoặc một sự thay đổi lớn về chất lượng cuộc sống (sức khỏe, tài chính…).(VD: bạn biết chắc chắn nếu bạn giỏi Tiếng Anh thì bạn có thể dễ dàng xin được việc tại các......

Words: 1630 - Pages: 7

Free Essay

Rào Cản Truyền Thông Và Biện Pháp Cải Tiến Thực Trạng Này Tại Các Trường Mầm Non

...Rào cản truyền thông và biện pháp cải tiến thực trạng này tại các trường mầm non Ths. Lê Bá Lộc Khoa Quản lý Giáo dục Trường Cán bộ QLGD Tp.Hồ Chí Minh Thông tin, truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý của người Hiệu trưởng trường học nói chung, trường mầm non nói riêng. Nó là công cụ, phương tiện để Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý nhà trường. Bất kỳ một nhà trường nào cũng tồn tại và thực hiện mối liên hệ giữa ba hệ thống: hệ thống quản lý (chủ thể quản lý: đưa ra các quyết định quản lý), hệ thống bị quản lý (đối tượng quản lý: thực hiện các quyết định quản lý), hệ thống thông tin (làm cầu nối giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý). Truyền thông là quá trình trao đổi những thông tin và chia sẻ những ý tưởng, cảm giác, thái độ với người khác từ đó làm nảy sinh ra những mức độ thông hiểu giữa hai hay nhiều người. Nói cách khác, truyền thông là sự di chuyển thông tin từ người này sang người khác bằng cách sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Truyền thông phụ thuộc vào sự kết hợp các yếu tố ngữ cảnh, văn hóa, môi trường. Trong quá trình truyền thông có rất nhiều trở ngại làm cho thông tin bị sai lạc, mất mát, giảm hiệu quả, thậm chí gây phản tác dụng. Những trở ngại này được gọi là nhiễu hay rào cản. Trong công tác quản lý trường học cũng xuất hiện những rào cản đòi hỏi nhà quản lý phải nhận biết và tìm cách khắc phục để nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện các hoạt động của nhà trường. ......

Words: 1401 - Pages: 6

Free Essay

Biến Đổi Khí Hậu

...VIỆN CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÔN: MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN ___((___ TIỂU LUẬN: ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN SỨC KHỎE CON NGƯỜI GVHD : GS.TSKH. LÊ HUY BÁ SVTH: TRẦN NAM OANH_07715021 Lớp : ĐHMT3B T.p Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 7 năm 2009 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn đến trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp cơ sở, vật chất cho chúng em được học tập như ngày hôm nay; cảm ơn Viện Công Nghệ Và Quản Lý Môi Trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được học môn Môi Trường Cơ Bản. Và đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Tiến Sĩ Khoa Học Lê Huy Bá – thầy phụ trách môn Môi Trường Cơ Bản đã cung cấp kiến thức về đề tài “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sức khỏe con người” cho em. Theo em, đây quả là một đề tài hay và bổ ích. Trong quá trình thực hiện bài tiểu luận, do thời gian có hạn cộng với hiểu biết còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót; mong thầy thông cảm và góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy. MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2 I. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2 1. Khái niệm về biến đổi khí hậu 2 2. Nguyên nhân 2 2.1. Do các quá trình tự nhiên 2 2.2. Do hoạt động của con người 2 3. Tác động 6 3.1. Thể hiện 6 3.1.1. Sự ấm nóng toàn cầu 6 3.1.2. Elnino và Lanina 8 3.2. Ảnh......

Words: 13744 - Pages: 55

Premium Essay

Financial Statement Analysis of Bien Hoa Sugar Jsc

...ASSIGNMENT Financial Statement Analysis of Bien Hoa Sugar JSC 2011-2012 Lecturer : Nguyen Phan , PhD Student : Pham Chi Minh Student code : CGSVN00015842 Ho Chi Minh City, March 2014 Table of content A. Overview of Bien Hoa Sugar Joint Stock Company 1 1. History 1 2. The achievements 1 3. The company’s organization 1 4. Leadership and management capacity 2 5. Charter capital 2 6. The deverlopment orientation 3 7. Business development plans in the future 6 8. Prospects for development 6 B. Analysis of financial statement 7 I. Analysis of the general situation. 7 1. Assets allocation 7 2. Capital structure 12 II. Analysis of business performance . 14 III.Analysis of financial indicators 17 1. Analysis of short-term solvency 17 2. Analysis of assets using effectiveness. 19 3. Analysis of long-term solvency 21 4.. Analysis of profitability 22 References A. Overview of Bien Hoa Sugar Joint Stock Company Summary of the company 1. History In 1968, the company was founded under the name of Bien Hoa Sugar Factory with the main product – light brown sugar with a capacity of 400 tons / day and rhum distillery. The company is headquartered at Road No. 1, Bien Hoa I Industrial Zone, Dong Nai.Total area of the company is 198,245.9 m². Through continuous development and technological innovation to diversify product lines till 2001, the company officially was put into equitization and became BH joint stock company. In 12/2006,......

Words: 7573 - Pages: 31

Premium Essay

Thanh Ninh

...Without exception, companies that outperformed their industry peers excelled at what we call the four primary management practices: strategy, execution, culture, and structure. And they supplemented their great skill in those areas with a mastery of any two out of four secondary management practices: talent, innovation, leadership, mergers and partnerships. The winning combination the 4-1-2 formula for business success that consistently follows this formula has better than a 90% chance of sustaining superior business performance. 4 Primary practices Strategy: Devise and maintain a clearly stated, focused strategy To be clear about what your strategy is and consistently communicate it to customers, employees, and shareholders begins with a simple, focused value proposition that is rooted in deep, certain knowledge about your company's target customers and a realistic appraisal of your own capacities. need to be able to fine-tune your focus in response to new technologies, social trends, or government regulations Execution: Develop and maintain flawless (hoan my) determine which processes are most important to meeting their customers' needs and focus their energies and resources on making those processes as efficient as possible take the same critical eye to product and service quality deliver offerings that consistently meet customers' expectations. clear about the standards they have to meet. don't necessarily strive for perfection-unless perfection is......

Words: 440 - Pages: 2

Free Essay

Bien O Mal

...respuesta. Ahora bien, nos preguntamos si el ser humano es bueno o malo, si nacimos “diseñados” de los antepasados o aprendemos por nuestro ambiente o circulo social. A mi pensar, la calidad de bueno o malo esta vinculada al egoísmo; buenos son quienes reducen su egoísmo para buscar el bien del prójimo y malos quienes siempre privilegian su propio bien. Para autores como Jean Jacques Rousseau, el ser humano es bueno e inocente por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. En su libro “El contrato social”, Rousseau habla de “el buen salvaje”, concepto que utilizaba para referirse al hombre natural, que vive feliz hasta que aparecen el egoísmo, el ansia de riqueza y la propiedad, con la sociedad y la injusticia. Podría decir que no se trata de que los humanos nazcan buenos, sino que en las primeras etapas de su crecimiento, al estar desprovisto de contenidos culturales previos y no disponer de la información que le provee la experiencia, el hombre carece de intenciones buena o malas. Pero la oposición entre hombre solidario y hombre social no es real; el hombre por su naturaleza no puede mantenerse al margen de la vida social. Yo no estoy de acuerdo ni con una postura ni con la otra. Para mí, el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza; simplemente, porque por naturaleza no existen ni el bien ni el mal. Lo bueno y lo malo es una construcción humana sugerida con la cultura, que varia en cada persona. Una persona que no sabe discernir entre el bien y el mal, no......

Words: 376 - Pages: 2

Free Essay

Dang

...Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt Nội dung phim: Khôi là một thanh niên vừa lên thành phố Hồ Chí Minh từ quê ở Nha Trang sau khi bị gia đình đuổi vì biết được anh là người đồng tính. Đông gặp Khôi và kết bạn với anh, mời anh về nhà ở chung nhà trọ mà Đông đang ở với Lam, người mà Khôi không biết chính là người tình của Đông. Tại nhà trọ, Đông và Lam đã cướp hết tài sản của Khôi, rồi sau đó Đông bỏ Lam với số tiền cướp được. Vài ngày sau, Lam tìm thấy Khôi đang ngủ bụi, anh đã trả lại quần áo và giấy tờ cho Khôi và hai người trở thành tình nhân. Lam trở lại làm nghề mại dâm trong khi Khôi tìm cách bán sách. Đông trở lại và quấy rầy hai người, nhưng bị Lam lấy dao đâm vào bàn chân. Rốt cuộc thì Khôi bỏ Lam vì anh không thể ở với người làm nghề mại dâm. Lam bắt đầu giở trò cướp giật với các khách hàng của mình, và cuối cùng bị một nạn nhân trước kia giết chết. Đây là một bộ phim của tác giả Vũ Ngọc Đãng và được sáng tác vào năm 2011 lấy bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh vào những năm gần lại đây về vấn đề đồng tính và nghề nghiệp mại dâm tại Việt Nam Cả thế giới có nên chấp nhận giới tính thứ ba hay không ? Về vấn đề về giới tính và quyền bình đẵng của mỗi người trên toàn thế giới thì ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia thuộc Châu Á nói chung thì vấn đề những người đồng tính đã không được chấp thuận từ lâu vì văn hoá của mỗi dân tộc , trong bộ phim Hot boy nổi loạn thì tác giả đã cho chúng ta thấy về cuộc sống của những......

Words: 1124 - Pages: 5

Free Essay

BìNh đẳNg GiớI

...Bất bình đẳng giới Vấn đề bình đẳng giới đang thu hút được sự quan tâm của xã hội, không chỉ là những người phụ nữ mà ngay cả những qúy ông cũng đang cùng nhau tìm kiếm các phương pháp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về điều này. Trước hết, chúng ta cần biết bất bình đẳng giới nguyên nhân chính là do nhận thức của con người. Vậy nên việc thay đổi suy nghĩ cho các lớp thế hệ nằm ở phương pháp giáo dục, việc truyền bá thông qua phim ảnh, báo chí và những điều kiện tuyển dụng việc làm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Về giáo dục, trước đây sĩ số học sinh nam đến trường cao hơn nhiều so với học sinh nữ, riêng tỉ lệ nữ giới đạt danh hiệu tiến sĩ, giáo sư hơn thấp hơn nam giới từ 5 đến 18 lần vào năm 2007. Điều này cho thấy định kiến từ gia đình tạo nên sức ép quá nặng cho các em học sinh. Vì thế, các cán bộ giáo viên, cán bộ tuyên truyền cần tăng cường các biện pháp giáo dục tư tưởng cho các em, đặc biệt là học sinh nữ, để các em có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng ta cần cho các em biết rõ việc bình đẳng giới chính là biện pháp để chống lại những bất công xã hội, chống lại nạn đói nghèo, lạc hậu. Nhà trường nên tổ chức các hoạt động cho tất cả học sinh để tạo cơ hội cho các em thay đổi được tư tưởng cổ hũ ngay từ lúc còn đi học. Truyền thông cũng là một phương pháp tiếp cận với nhiều người. Vì thế, việc sản xuất một bộ phim hay một đoạn quảng cáo cũng ảnh hưởng ít nhiều đến người xem. Khai thác thế mạnh của từng giới đặc biệt là phái nữ để đưa vào phim ảnh góp phần......

Words: 836 - Pages: 4

Free Essay

Economia Del Bien Comun

...Oscar Rodríguez Microeconomía 15/4/14 La economía del bien común En la economía del bien común, la economía pasa de estar orientada según los principios de competencia y deseos insaciables de lucro del capitalismo común hacia los valores de la cooperación y solidaridad. El éxito empresarial como meta deja de estar basado en el éxito económico de la empresa y se concentra en el beneficio que la empresa brinda a la sociedad. El bien común en este nuevo orden económico será definido en una asamblea democrática elegida y anclada en una constitución. Existirá una nueva métrica para saber si se están cumpliendo los objetivos de la economía. Esta será llamada el balance del bien común. Esta métrica tiene como pilares la dignidad humana, la responsabilidad social, la sostenibilidad de la actividad, y la solidaridad con los grupos involucrados en la estrategia. En este nuevo orden, el capital deja de ser un fin, y se convierte en un simple conducto del bien común. El salario máximo de todos los habitantes será hasta 20 veces el mínimo legal. Las actividades financieras de las empresas se limitaran a actividades que puedan generar un impacto positivo, tales como inversiones, repago de crédito, pago de crédito, ahorro, pago de salarios, y créditos sin interés a otras empresas. Las actividades restringidas o prohibidas serán la implementación de prácticas que tengan como fin el monopolio, inversiones de alto riesgo (acciones y futuros), distribución de dividendos a accionistas,...

Words: 419 - Pages: 2

Free Essay

Top 5 Ứng Dụng Nghe Nhạc Đẳng Cấp Miễn Phí

...BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Bài 1: Tìm các thông tin còn thi u, cho biết số liệu cuối năm N của công ty X ế như sau: Tỷ số Nợ = 40% Hệ số thanh toán nhanh = 0,8 Hiệu suất sử dụng tổng TS = 1,5 Vòng quay hàng tồn kho = 6 Kỳ thu tiền = 18 ngày Lãi gộp = 80% * Doanh thu Giả định 1 năm có 360 ngày. Doanh thu: ??? Tài sản TSNH Tiền mặt Phải thu Hàng tồn kho TSDH Tổng TS Giá vốn hàng bán: ??? BCĐKT ngày 31/12/N (Đơn vị: triệu VND) ??? Nguồn vốn ??? Phải trả 25.000 ??? Vay ngắn hạn ??? ??? Vay dài hạn 60.000 ??? Vốn cổ phiếu thường ??? ??? Lợi nhuận giữ lại 95.000 ??? Tổng NV 370.000 Bài 2: Công ty NKD có các số liệu sau đây (Đơn vị: triệu $) Tiền 100 Tài sản dài hạn 283,5 Doanh thu 1.000 Lợi nhuận sau thuế 50 Tỷ số thanh toán nhanh 2 Tỷ số thanh toán hiện hành 3 Kỳ thu tiền 40 ngày ROE 12% Hãy tính các số liệu sau của công ty: Khoản phải th u, nợ ngắn hạn, tài sản ngắn hạn, tổng tài sản, ROA, vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn. Bài 3: Bảng dưới đây trình bày số liệu chọn lọc về ba doanh nghiệp. Mặc dù chúng có quy mô ổng tài sản bằng nhau, song dữ liệu cho thấy giữa chúng có t những khác biệt rất quan trọng. Hãy giải thích tầm quan trọng của những sự khác biệt này thông qua phân tích các tỷ số tài chính của chúng: Đơn vị: triệu VNĐ Doanh nghiệp Khoản mục A B C Tổng tài sản 1000 1000 1000 Doanh thu 2000 3000 800 Lợi nhuận sau thuế 40 40 40 Nợ 400 500 0 Bài 4: Các báo cáo tài chính c công ty T&G trong một số năm gần đây cung ủa cấp một số thông tin như sau: Năm Khoản mục 1 2 3 4 Tổng...

Words: 2944 - Pages: 12

Free Essay

Philippines, Trung Quốc Hạ Nhiệt Ở Biển Đông

...Trong khi đó, một tàu của Cục Nghề cá Philippines cũng rút khỏi khu vực này, Bộ Ngoại giao quốc đảo Đông Nam Á cho hay. Hiện chưa rõ những cuộc trao đổi kể trên được thực hiện khi nào, cũng như thời điểm mà các tàu của cả hai phía được di chuyển tới vị trí hiện nay. Hai tàu của Trung Quốc nhập với 6 tàu khác của nước này ở ngay phía ngoài khu vực bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham. Chiếc tàu của Philippines thì cùng với một tàu khác của nước này đậu cách đó không xa, người phát ngôn Raul Hernandez của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết. Tuy nhiên, Hernandez cho hay vẫn còn 30 tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn tranh chấp, trong khi không có tàu cá hay ngư dân Philippines nào có mặt tại đây. Ông cho biết thêm rằng cả Philippines và Trung Quốc đang tiếp tục trao đổi để giải quyết tranh chấp. Phát ngôn viên Edwin Lacierda của Tổng thống Philippines, Benigno Aquino cho rằng việc cả hai bên cùng rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham là một bước đi đúng hướng. "Đây là một sự hạ nhiệt căng thẳng và chúng tôi đánh giá cao việc làm của cả hai phía nhằm tránh làm trầm trọng tình hình ở khu vực đó (bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham)", ông Lacierda nói. Căng thẳng ngoại giao Manila - Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 8/4 khi Philippines phát hiện một số tàu cá của Trung Quốc tại bãi cạn cách đảo lớn Luzon của Philippines khoảng 230 km về phía tây. Soái hạm BRP Gregorio del Pilar của Philippines được cử đến nhưng bị hai tàu hải giám của Trung Quốc ngăn chặn việc bắt giữ các ngư dân nước......

Words: 375 - Pages: 2

Office Tab Enterprise 9.20. | Sleeping with the Enemy 1991 Movie Free Download 720p BluRay | Wendell Pierce