Free Essay

Biologija

In: Other Topics

Submitted By majuskatz
Words 432
Pages 2
GEN-osnovna jedinica nasljednog materijala. GENOM zovemo svaki dio molekule DNK koji se prepisuje u RNK.Sastav-od molekula DNK.Osobine-morfoloske,fizioloske,biohem.i psiholoske(covjek).Biokatalizatori-njihova sinteza se nalazi pod kontrolom DNK,odnosno gena.LOKUS-stalno mjesto gena na hro.
ALELI-varijante istog gena.Nasljedna osobina-se ostvaruje u biosintezama proteina.
Interakcija gena-uvijek prisutna i predstavlja opcu geneticku zakonitost.GENOTIP-cjelovit sistem.FENOTIP-ukupnost vidljivih svojstava.
MODIFIKACIJE-varijante fenotipa uslijed aktivnosti spoljasnjih faktora.

I M.Z:ukrste li se cisti varijateti roditelja za neku osobinu u F1 generaciji potomaka doc ice do ujednacavanja osobina i svi potomci su heterozigoti.
II M.Z:ukrste li se potomci F1 generacije koji su heterozigoti u F2 generaciji doci ce do razdvajanja osobina u odnosu 3:1.
Dominantno:1 alel u potpunosti dominira u odnosu na drugi alel iz lokusa gena;posljedica ovog naslj.da heterozigoti nose dominantni fenotip.Intermedijarno:Javlja se nepotpuna dominantnost 1 od alela.Dom.alel kada se nadje u heterozig.stanju ima drugaciji nacin ispoljavanja.Kodominantno:Kod ovog nasljedjivanja oba alela su potpuno aktivna i podjednako ucestvuju u formiranju svojstva.

Autozomalno-prati pravila M.Z. i vezano za nasljedjivanje gena koji se nalaze na autozomima.Polno-vezano-nasljedjivanje uslovljeno genima na x odnosno y hromozomu.
MONOGENESKE OSOB:osobine koje odredjuje jedan par alela.Multipli alelizam-usljed promjena u naslj.materijalu odredjenog lokusa,moze da nastane vise od 2 varijante gena.(Primjer.promjenlj.boje krzna kunica).
POLIGENSKE OSOB:se nasljedjuju pod uticajem veceg broja razlicitih gena.
PROBOJNOST GENA-ucestalost u kojoj se izvjesni genotip ispoljava u populaciji.
IZRAZAJNOST-predstavlja mjeru intenziteta ispoljavanja osobine koju gen opredjeljuje I moze varirati od osobe do osobe.

MUTACIJE-promjene koje se desavaju na nasljednom materijalu.Mogu biti:negativne(stvaraju teska oboljenja),pozitivne(organizmi prilagodjavaju sredini i dolazi do evolucije) i neutralne.Mutacije su vezane za funkciju enzima,pa se zovu enzimopatije.Nasljedne bolesti se dijele na:
1.Promjene na nivou DNK:
-Delicije:fizicko ostecena DNA kojim dolazi do cijepanja nekog segmenta DNA,te dolazi do gubitka tog dijela DNA molecule.
-Duplikacije:mutacije gdje dolazi do dupliranja odredjenih baza gena.

-Besmislene-nastaju kada dodje do zamjene 1 baze u tripletu sa drugom bazom
-Mutacije sa pomakom-dolazi do pomjeranja gena sa jednog mjesta na drugo.
2.Promjene na nivou proteina:
-CRM pozitivne(mutacijom proteina moguce dokazati imunoloskom metodom)
-CRM negativne( nije moguce dokazati imunoloskom metodom)
3.Pomjene u funk.celije i organizma:
Su mutacije koje dovode do poremecaja metabolickih funkcija i organa.
Mutageneza-Proces nastajanja mutacija
Nastaju pod djelovanjem mutagenih faktora:
1.Bioloske mutagene(virusi,bakterije)
2.Hemijski(hemikalije..)
3.Fizicki(radioaktivno,kozmisko )…...

Similar Documents

Free Essay

Alry

...izvedi prisvojne pridjeve. a) Visoko - _______________ b) Bihać - ________________ c) Mostar - _______________ d) Norveška - _____________ 108. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve nastavcima –ov, -ev, -in: a) Amir - ______________ b) Hercegovac - _____________________ c) Bosanka - ____________________ d) učitelj - ______________ 15  ISPITNI KATALOG ‐ BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  | ZADACI     109. Zaokruži rečenicu koja je pravilno napisana. a) Jedan moj prijatelj njemac pričao mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću. c) Jedan moj prijatelj Njemac pričo mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. 110. Podvuci četiri pravilno napisane riječi. bijologija, avijon, biologija, trčo, historijski, historiski, avion, trčao 1.7. Leksika 111. Zaokruži DA ili NE. a) Skup riječi jednog jezika naziva se leksika. b) Homonimi su riječi istog glasovnog sastava, a različitog značenja: npr. luk-oružje, luk-povrće c) Riječi koje imaju suprotno značenje nazivaju se sinonimi. d) Arhaizmi su novonastale riječi. DA DA DA DA NE NE NE NE 112. Poveži sinonime tako što ćeš pored termina na desnoj strani napisati odgovarajuće slovo. a) konsonant akcenat ________ b) leksem potencijal _______ c) naglasak suglasnik _______ d) kondicional riječ _______ 113. Poveži frazeme s njihovim značenjem upisujući odgovarajuće slovo. _____ sjetiti se a) naći se u neobranom grožđu b) ustati na lijevu nogu _____ biti neraspoložen,......

Words: 11012 - Pages: 45

Katana Maidens Toji no Miko (25) | EngView Package Desi | First Man El Primer Hombre BluRayRip AC3 5.1