Free Essay

Biology

In: Science

Submitted By namalexsz
Words 863
Pages 4
Introduction:
Trong hơn 30 năm, virus Ebola đã cùng với những lần định kì của căn bệnh sốt xuất huyết ở Trung Phi, gây ra dịch bệnh nghiêm trọng cho những người bị nhiễm. Tỉ lệ tử vong trong quá trình dịch dao động từ 50% đối với chủng virus Sudan EBOV (SEBOV) lên đến 90% đối với chủng virus Zaire (ZEBOV). Một ổ dịch đến cuối năm 2007, gây ra bởi 1 chủng virus EBOV mới ở Uganda, loai này ít nguy hiểm hơn SEBOV và ZEBOV với tỉ lệ tử vong chỉ 25%.
Tiểu phần của EBOV chứa 1 loại gen RNA không lây nhiễm khoản 19 kilobases được mã hóa 7 cấu trúc protein và 1 phi cấu trúc protein. Thứ tẹ của loại gen này là 3’ ở phần đầu, nucleoprotein, virion protein (VP) 35 (VP35), VP40, glycoprotein, VP30, VP24, polymerase L protein và 5’ ở phần sau. 4 protein này-nucleoprotein, VP30, VP35 và polymerase L protein-được liên kết với ge RNA của virus ở tổ hợp ribonucleoprotein. L protein và VP35 tạo nên tổ hợp polymerase, polymerase chép lại và nhân rộng gen EBOV. L protein cung cấp hoạt động của tổ hơp đó cho RNA-phụ thuộc RNA polymerase. Loại protein này la mục tiêu lý tưởng cho sự can thiệp kháng virus không chỉ vì sự ức chế của nó dẫn đến việc gần như mất hết các trình tổng hợp RNA, mà còn vì sự thiếu vắng của vài loại protein tương tự trong tế bào động vật có vú. VP 24 và VP 35 cũng là mục tiêu đầy hứa hẹn cho sự can thiệp kháng virus kể từ khi 2 loại này được chỉ ra là có những tác động ngăn chặn trên phản ứng interferon loại chủ 1. Đặc biệt, VP 35 đóng vai trò là yếu tố chống lại loại 1 interferon bằng cách ngăn chặn hiệu lực của yếu tố quy định 3 interferon và có thể ngăn chặn cả sự sao chép của interferon beta. Phù hợp với các phát hiện này, sự biến đổi của ZEBOV VP35 làm cho 1 virus thích nghi avirulent trên lợn Guinea. Biểu hiện của VP24 cản trở tín hiệu loại 1 interferon, và sự biên đổi trong VP24 được liên kết thích nghi bởi ZEBOV để cho thấy sự lây nhiễm ở chuột và lợn Guinea.
Mặc dù không có vắc xin hay cách xử lý sau khi nhiễm trong việc kiểm soát sự lây nhiễm EBOV, vẫn đã và đang có sự tiến triển ở những năm qua trong việc phát triển các loại vắc xin ngăn ngừa sự lây nhiễm EBOV trên động vật linh trưởng ko phải con người. Tiến trình phát triển thuốc kháng virus và các biện pháp sau khi nhiễm đã đang chậm lại nhiều. Can thiệp RNA là biện pháp đầy hứa hẹn trong việc trị bệnh gây ra bởi virus. Quả thật thì can thiệp RNA đã được dùng trong hệ thống tế bào và loài gặm nhấm để cản trở sự nhân lên của 1 vài tác nhân gây bệnh trên con người. Tuy nhiên, tính hiệu quả của biện pháp xử lí bệnh lây nhiễm trên loài linh trưởng không phải con người này chỉ được đánh giá qua 2 nghiên cứu. Can thiệp nhỏ ở RNA (siRNAs) đã cản trở sự nhân rộng của virus viêm gan B không gây chết ngườitrên 1 giống khỉ con nhỏ thay thế, cái này giống với virus viêm gan C ở người. siRNAs chống lại hội chứng hô hấp cấp tính nặng đã ngăn chặn sự nhân lên của virus trong thí nghiệm trên loài khỉ con Rhesus không gây chết người. Tuy nhiên, kích thích miễn dịch không sửa đổi siRNAs đã được dung ở cả 2 nghiên cứu đó lại có khả năng gây ra sự hiểu sai về kết quả nghiên cứu. Cho đến tận bây giờ, tính hiệu quả của việc can thiệp RNA-đóng vai trò xử lý sau khi nhiễm bệnh, vẫn chưa được kiểm chứng với những bệnh chết người trên động vật linh trưởng không phải người.
Trong 1 nghiên cứu trước đây, chúng ta đã xác định được EK-1, 1 kiểu can thiệp nhỏ ở RNA nhắm vào polymerase của ZEBOV L protein, cản trở sự nhân lên của ZEBOV trong ống nghiệm và hoàn toàn bảo vệ được lợn Guinea nhiễm ZEBOV. Mặc dù EK-1 có tác dụng, chúng ta chọn cách dung 1 cocktail của 3 siRNAs trong nghiên cứu hiện tại, mỗi cái cho ZEBOV L protein, VP24, và gen VP35 cho những nghiên cứu về sau trên động vật linh trưởng không phải người trên tiền đề là sự kết hợp của các siRNAs sẽ hỗ trợ nhắm đến sự can thiệp RNA thoát đột biến, như đã được chỉ ra với HIV-1 và virus bại liệt. Nhờ việc tập trung vào 3 loại sản phẩm gen của virus, chúng ta cũng nhắm đến việc vô hiệu hóa khả năng hoạt động của virus ttrong 3 giai đoạn khác nhau tại vòng đời của nó.…...

Similar Documents

Premium Essay

Biology

...Pre-AP Biology Chapter 2 Test Chemistry of Life Multiple Choice (1 point each) Identify the choice that best completes the statement or answers the question. ____b 1. The space surrounding the nucleus of an atom contains |a. |protons. |c. |neutrons. | |b. |electrons. |d. |ions. | ____c 2. If an atom contains 3 protons, 4 neutrons, and 3 electrons, its mass number would be |a. |3. |c. |7. | |b. |4. |d. |11. | c____ 3. Isotopes are atoms of the same element with the same number of protons and |a. |a different number of |c. |a different number of neutrons.| | |electrons. | | | |b. |a different number of |d. |the same number of neutrons. | | |molecules. | | | ___d_ 4. Which of the following......

Words: 1501 - Pages: 7

Free Essay

Biology

...ECOPHYSIOLOGICAL AND CYTOPATHOLOGICAL IMPACT OF POULTRY LITTER ASH (PLA) TO Paramecium caudatum THESIS CHRISTIAN DICK D. IGNACIO DEPARTMENT OF BIOLOGY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES MARIANO MARCOS STATE UNIVERSITY CITY OF BATAC, 2906, ILOCOS NORTE March 2013 ECOPHYSIOLOGICAL AND CYTOPATHOLOGICAL IMPACT OF POULTRY LITTER ASH (PLA) TO Paramecium caudatum A Thesis Presented to The faculty of the Department of Biology College of Arts and Sciences Mariano Marcos State University City of Batac, 2906, Ilocos Norte In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY by CHRISTIAN DICK D. IGNACIO March 2013 ACCEPTANCE SHEET This thesis entitled ECOPHYSIOLOGICAL AND CYTOPATHOLOGICAL IMPACT OF POULTRY LITTER ASH (PLA) TO Paramecium caudatum prepared and submitted by CHRISTIAN DICK D. IGNACIO, in partial fulfillment of the requirement for the degree of BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY, is hereby endorsed. DOREEN D. DOMINGOAdviser | Date signed | HENEDINE A. AGUINALDOCommittee Member | Date signed | MA. TEREZA A. BLANCOCommittee Member | Date signed | DIONICIO S. BUCAOStatistician | Date signed | RITHA REYESEnglish Critic | Date signed | Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree BACHELOR OF SCIENCE IN BIOLOGY. FLORDELIZ R. ESTIRA Department Chair Date signed: PRIMA FE R. FRANCO DEAN Date signed: BIOGRAPHICAL SKETCH The researcher was born on the 15th...

Words: 1556 - Pages: 7

Premium Essay

Biology

...trains the heart to pump more blood per stroke. Exercise also trains the muscles to use oxygen more efficiently, taking even more stress off the heart. A resting heart rate above gender averages could mean that the heart is weak or that the body is not using oxygen efficiently. The results were reliable because all scientific procedures were followed during the experimentations. Better still, a well improved result would been attained if factors that could affect pulse rate such as age, sex temperature were considered, for instance considering different age groups and also both male and female sexes. References • Phil Bradfield, John Dodds and Judy Dodds and Norma Taylor (2001) as level biology. • Don Mackean and Brian Jones (1985) 2nd edition introduction to human and social biology. • Http/www.fitness.com_exercise_affect_pulse. ...

Words: 851 - Pages: 4

Premium Essay

Biology

...shock damage is due to lipid phase transitions in cell membranes: a demonstration using sperm as a model. Journal of Experimental Zoology 265 (4):432-437. Strauss, G., & Hauser, H. (1986). Stabilization of lipid bilayer vesicles by sucrose during freezing . Proc Natl Acad Sci U S A. , 83(8), 2422–2426. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC323309/?page=1 McNeil P.L., Steinhardt R.A. 1997. Loss, restoration, and maintenance of plasma membrane integrity. Journal of Cell Biology 137 (1) 1-4. Malhotra, S.K.2012.Companion Biology. S. Dinesh and Co. Jalandhar, New Delhi, Bangalore, Ranchi, Cochin, Hyderabad and Patna. Mitchel, G., Roe, G., Creasey, D., Brand, D., Lisson, P., Marx, R.,and Matcalfe, R..2012. Biology 190A Laboratory Manual. Department of biology, University of Victoria, Victoria, B.C. Reece, Jane B., Urry, Lisa A., Cain, Michael L., Wasserman, Steven A., Minorsky, Peter V., and Jackson, Robert B. 2011. Biology Custom Edition Of University Of  Victoria. Benjamin Cummings San Francisco, California Appendix Table 1. Absorbance values measured at different temperatures using a spectrophotometer Temperature | Absorbance at 475nm | Average | Std.Deviation | °C | 1 | 2 | 3 | 4 | | | -8 | 1.699 | 1.835 | 1.83 | 1.03 | 1.5985 | 0.332722482 | 8 | 0.052 | 0.076 | 0.05 | 0.005 |......

Words: 2164 - Pages: 9

Free Essay

Biology

...not be effective in humans. However, the thyroid glands secrete hormones that increase metabolism to generate heat. Also when it is cold some muscles cause you to shiver in order to create heat. Conclusion I’ve learned that the key is homeostasis means “staying the same”. This is valuable. Our body temperature is an important factor to our being. This is the key to remaining healthy. Our receptors monitor the environment. The control center formulates the response. Nerve impulses are output and then effectors then carry out the change. Our body has a natural sense to stay warm. In turn, our body also knows how to react to its environment. This is the cycle. Reference: Ireland, K. A. (2012). Visualizing human biology (4th ed.). Danvers, MA: Wiley....

Words: 509 - Pages: 3

Premium Essay

Biology

...The coconut palm (Cocos nucifera) is a member of the Arecaceae family also known as the palm family. According to UCC Biology Department, “The spelling cocoanut is an archaic form of the word. The term is derived from 16th-century Portuguese and Spanish coco, meaning "head" or "skull". Coconut can be dated back to the story of Sinbad the Sailor, One Thousand and One Nights. He is known to have bought and sold coconuts during his fifth voyage. Its Malayalam name, Tenga, was used in the complete description of coconut found in Itinerario by Ludovico di Varthema published in 1510. Even earlier, it was called nux indica, a name used by Marco Polo in 1280. The origin of the coconut plant is to be discussed because no one really knows. O.F. Cook was one of the first modern researchers to draw conclusions about the location of the origin of Cocos nucifera based on its current-day worldwide supply. He predicted the coconut originated in the Americas, based on the fact that American coconut populations dominated the European connection. The oldest fossils known of the modern coconut dating from the Eocene period from around 37 to 55 million years ago were found in Australia and India. According to author VanZile, J (2014), “Cocos nuciferas are large palms that can grow up to 30 m (98 ft.) tall, with pinnate leaves 4–6 m (13–20 ft.) long, and pinnae 60–90 cm long; old leaves break away cleanly, leaving the trunk smooth.” Coconuts are categorized into two general types: tall and......

Words: 1453 - Pages: 6

Free Essay

Biology

...This is an annotated list of biological websites, including only notable websites dealing with biology generally and those with a more specific focus. Actionbioscience -- sponsored by the American Institute of Biological Sciences (AIBS) -- providing articles by scientists, science educators, and science students on issues related to seven bioscience challenges: environment, biodiversity, genomics, biotechnology, evolution, new frontiers in science, and bioscience education Animal Diversity Web -- created by the staff at the Museum of Zoology at the University of Michigan -- collecting the natural history, classification, species characteristics, conservation biology, and distribution information of thousands of species of animals Animal Genome Size Database -- created by Dr. T. Ryan Gregory of the University of Guelph in Canada -- publishing genome size estimates for vertebrate and invertebrate animals Animal Science Image Gallery -- a work of the United States Federal Government -- containing images, animations, and video for classroom and outreach learning Bioinformatic Harvester -- a bioinformatic meta search engine at KIT Karlsruhe Institute of Technology -- working for human, mouse, rat, zebrafish, drosophila and arabidopsis thaliana information Catalogue of Life -- compiled with sectors provided by 52 taxonomic databases from around the world -- planned to become a comprehensive catalogue of all known species of organisms on Earth ......

Words: 645 - Pages: 3

Premium Essay

Biology

...Lab 1 Introduction, Classification, Kingdom Cyanobacteria Principles of Biology II Laboratory: BSC 1011L Professor Pamela L. Pannozzo Microscopy • Compound Light Microscope – Pass light through a specimen – Magnification 400-2000X • Dissecting Microscope/Stereoscope – Pass light under and on top of a specimen – View specimens in 3-D – Magnify surface features – Magnification 20-40X • Electron Microscope – Scanning Electron Microscope (SEM) • Magnification 25,000x • Photomicroscopy – Camera attached to compound light microscope – Transmission Electron Microscope (TEM) • Magnification 50,000X The Microscope Procedure for using the Microscope • • • • • Turn on light Always begin with 4X objective lens Lower stage to lowest position below objective lenses Insert slide Raise stage using coarse adjustment to find specimen, scan slide using slide adjustment knobs • Use fine knobs to achieve sharp focus • Adjust light through condenser height and diaphragm • Never use the coarse adjustment knob while using the 40X objective lens Procedure for Storing the Microscope in this Laboratory • • • • • • Turn light OFF Remove slides Raise stage Turn objective to the lowest (RED) power Wrap cord around microscope base Return microscope to appropriate cabinet Systematics • Study of biological diversity • Phylogeny = evolutionary history of a group of related organisms • Taxonomy = branch of biology concerned with naming and classifying biota into categories based on similarities......

Words: 611 - Pages: 3

Premium Essay

Biology

...BIO 101 – Principles of Biology Simon, E. J., Dickey, J. L., & Reece, J. B. (2013). Campbell essential biology with physiology (4th ed.). Boston, MA: Pearson. Resource: MasteringBiology Access Log into MasteringBiology. Instructions for logging into MasteringBiology and accessing the investigations are found in the "MasteringBiology Access" document located on the student website. Complete the MasteringBiology Lab: Chapter 23 Investigation: How Is Cardiovascular Fitness Measured? * Take notes in the investigation's notebook as you perform the experiments. * Answer the questions associated with the investigation. Save your answers as a Microsoft® Word document. * Click the  Submit for Grading  button. * Type your e-mail address in the appropriate field. Your results will be e-mailed to you. * Copy your results and paste them into a Microsoft® Word document. Click the Assignment Files tab to submit your assignment. Web Site: http://media.pearsoncmg.com/bc/bc_campbell_essentials_5/process_qz/42A/index.html Blood moving through the blood vessels exerts pressure against the vessel walls. This blood pressure is highest in the aorta. It decreases as the blood moves through the arterioles, capillaries, venules, and veins. With each contraction of the heart, you can feel the expansion and recoil of the elastic arteries where they pass near the surface of the skin. This is the pulse. When you take your pulse, you measure heart rate – the number...

Words: 934 - Pages: 4

Free Essay

Biology

...UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN CENTRE FOR FOUNDATION STUDIES FOUNDATION IN SCIENCE MAY 2015 FHSB1214 BIOLOGY I TUTORIAL 4 ENZYMOLGY ESSENTIAL Student’s Guide: At university level, the tutor facilitates student learning without spoon-feeding. Therefore, you are expected to: • Read your textbook, attempt the questions before the tutorial • You may enter the class and sign your attendance after showing your tutor that all tutorial questions have been completed; even if you don’t know how to do, write something - you’re not advised to leave answers blank in the finals. • Write answers on board if you wish to receive tutor feedback (no answer, no feedback) • Be independent: consult textbooks or dictionaries on your own first before asking the tutor • All questions are compulsory. 1 mark may reflect 1 answer point. (No half mark is awarded in the finals marks) (Source : Final Examination, Apr 2015) Q1. (a) Pyruvate kinase is an enzyme that catalyse the transfer of a phosphate group from phosphoenolpyruvate to adenosine diphosphate during glycolysis. i) Define the term “enzyme” and state its function. (2 marks) ii) Explain why pyruvate kinase can only catalyse this reaction but not other reactions. (3 marks) (b) Figure 1.1 shows the result of an investigation using enzyme sucrose to break down sucrose......

Words: 707 - Pages: 3

Free Essay

Biology

...Physics, Chemistry, Electronics, Electrical Engineering, Information Engineering, Mechanical | |Nature Sciences A |Engineering, Naval Architecture, Agriculture Engineering, Civil Engineering, Architecture, Environmental | | |Engineering, Applied Chemistry, Chemical Engineering, Industrial Chemistry, Textile Engineering, Metallurgical| | |Engineering, Mining Engineering, Mercantile Marine, Biotechnology and et cetera. | | |Agriculture, Agricultural Chemistry, Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Food Science, Fisheries, | |Nature Sciences B |Pharmacy, Hygienic, Nursing, Biology, Medicine, Dentistry and et cetera. | 2. TENURE OF SCHOLARSHIP The tenure of scholarship is 5 years except for Medicine and Dentistry 7 years as from April 2016 inclusive of 1-year intensive Japanese language Course. The grantee who has graduated and been admitted into the master’s course of a graduate school during the term of scholarship could have his/her term of scholarship extended as a result of selection. Scholarship term will be extended for two years at the maximum, and no extension shall be made beyond this period. 3. QUALIFICATIONS • Age: Applicants must be Malaysian passport holders’ age between 17 to 22 years old as of 1 April 2016 (i.e. born between 2......

Words: 814 - Pages: 4

Premium Essay

Biology

...Biological psychology also explores questions of how the brain itself is connected to consciousness. Basically, this branch of psychology emphasizes the goal of relating biology to the issue of psychology. It is sometimes also called psychobiology, biopsychology, physiological psychology or behavioral neuroscience. Brain functioning is the main areas of focus for biological psychology. By studying the brain, biological psychologists attempt to answer questions such the best way to help with recovery after brain damage, or what specific part of the brain helps us learn language or is involved in storing memories. They might also study what biological factors make people more likely to be affected with psychological disorders. Biological psychology has its roots in scientific and philosophical traditions from as early as the 18th and 19th centuries. For example, Rene Descartes (1596-1650) suggested that there was a specific part in the brain (the pineal gland) that connected the body with the mind. Although this was not correct, it did introduce the idea of studying specific parts of the physical brain when trying to explain the roots of behavior. (Robinson, 1995) In 1890, XXXXXXX XXXXX published The Principles of Psychology, which made the claim that the scientific study of psychology should be rooted in biology. As a science, biological psychology can be traced back to studies of anatomy (specifically neuroanatomy). By performing experiments on living creatures,......

Words: 786 - Pages: 4

Free Essay

Biology

...and altruism, endosymbiosis and eukaryotic cell evolution, evolutionary developmental biology, phenotypic plasticity, epigenetic inheritance and molecular evolution, experimental bacterial evolution, and computer simulations (in silico evolution of digital organisms). In addition, we discuss the expansion of the modern synthesis, embracing all branches of scientific disciplines. It is concluded that the basic tenets Dedicated to Prof. Dr. Dr. hc mult. Ernst Mayr on the occasion of his 100th birthday U. Kutschera ()) Institut für Biologie, Universität Kassel, Heinrich-Plett-Strasse 40, 34109 Kassel, Germany e-mail: kut@uni-kassel.de Fax: +49-561-8044009 K. J. Niklas Department of Plant Biology, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA of the synthetic theory have survived, but in modified form. These sub-theories require continued elaboration, particularly in light of molecular biology, to answer openended questions concerning the mechanisms of evolution in all five kingdoms of life. Introduction Physicists and chemists investigate the properties and interactions of objects, such as electrons, photons, and atoms, which are physically uniform and invariant in their characteristic traits and behavior. Accordingly, a single experiment adducing the properties of a single entity (e.g., electron or proton) can be used to extrapolate the properties of all comparable entities in the universe. In biology, the “science of the living world,” both past and present (Mayr 1997), the......

Words: 17126 - Pages: 69

Premium Essay

Biology

...AS Biology: OCR Syllabus Module 1.1.1 3.1 AS Unit: Cells, Exchange and Transport Module 1: Cells 1.1.1 Cell Structure Candidates should be able to: (a) state the resolution and magnification that can be achieved by a light microscope, a transmission electron microscope and a scanning electron microscope; Light Microscope Transmission Electron Microscope Scanning Electron Microscope Resolution 0.2 μ (200nm) 0.2nm 0.2nm Magnification ≈ ×1500 / 2000 Over 500 000 250 000 (b) explain the difference between magnification and resolution; Resolution “the ability of an optical system to distinguish between two adjacent objects” Magnification increases the apparent size of an object” Resolving power “the degree of detail that can be seen with a microscope” The resolving power is inversely proportional to the wavelength of the radiation used (i.e. the shorter the wavelength, the greater the resolution). (c) Stains: (d) explain the need for staining samples for use in light microscopy and electron microscopy; - most biological structures are transparent the stain gives a contrast between different structures the stain combines with certain chemicals in the structure - Iodine solution: Starch → blue-black - Eosin solution: cytoplasm → pink - Feulgens agent DNA → dark red / purple - Aceto-orcein agent calculate the linear magnification of an image (HSW3); Page 1 of 8 AS Biology:......

Words: 1909 - Pages: 8

Premium Essay

Biology

...Biology From Wikipedia, the free encyclopedia For other uses, see Biology (disambiguation). Biology deals with the study of the many varieties of living organisms. Clockwise from top left: Salmonella typhimurium, Phascolarctos cinereus, Athyrium filix-femina, Amanita muscaria, Agalychnis callidryas, and Brachypelma smithi Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, origin, evolution, distribution, and taxonomy.[1] Biology is a vast subject containing many subdivisions, topics, and disciplines. Among the most important topics are five unifying principles that can be said to be the fundamental axioms of modern biology:[2] 1. Cells are the basic unit of life 2. New species and inherited traits are the product of evolution 3. Genes are the basic unit of heredity 4. An organism regulates its internal environment to maintain a stable and constant condition 5. Living organisms consume and transform energy. Subdisciplines of biology are recognized on the basis of the scale at which organisms are studied and the methods used to study them: biochemistry examines the rudimentary chemistry of life; molecular biology studies the complex interactions of systems of biological molecules; cellular biology examines the basic building block of all life, the cell; physiology examines the physical and chemical functions of the tissues, organs, and organ systems of an organism; and......

Words: 3394 - Pages: 14

Christine Mendoza 2018 | Ch.8 : I'm Scared | Bill Skarsgård