Free Essay

Ca Dao Thách Cưới

In: English and Literature

Submitted By linhchi
Words 881
Pages 4
CA DAO THÁCH CƯỚI
Em là con gái nhà giàu
Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao
Cưới em trăm tấm gấm đào
Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón Nghệ đội đầu
Một người một cái quạt Tàu thật xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Ðình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung
Cưới em chín chĩnh mật ong
Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò
Cưới em tám vạn trâu bò
Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
Thách thế mới thỏa trong lòng
Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân
Cưới em ba họ nhà Trời
Đi xuống hạ giới cùng người rước dâu
Ngọc Hoàng cũng phải xuống chầu
Thiên Lôi, Thủy Tế đứng hầu đôi bên
Cầu vòng, mống cụt kéo lên
Xe mây ngũ sắc đưa viền tận nơi.
Cưới em có cánh con gà
Có dăm sợi bún, có vài hạt xôi
Cưới em còn nữa, anh ơi!
Có một đĩa đậu, hai môi rau cần
Có xa dịch lại cho gần
Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi
Hay là nặng lắm anh ơi!
Để em bớt lại một môi rau cần.
Cưới em chín quả cau vàng
Cưới em chín chục họ hàng ăn chơi
Vòng vàng kéo lấy mười đôi
Lụa là chín tấm, tiền rời nghìn quan
Gọi là có hỏi có han
Mười chum rượu nếp cheo làng là xong.
Chín con gà luộc cho tươi
Chín mâm xôi sói chàng đơm cho đầy
Cau non chín thúng rõ đầy
Rượu chín trăm hũ chàng rày đưa sang
Trước là theo tục lệ làng
Nhà em chật hẹp xin chàng chớ lo
Xin chàng lấy chín con bò
Chín gánh gạo nếp, chín vó rượu tăm
Gạo tẻ chàng sửa chín trăm
Chàng trông cho rõ kẻo lầm chàng ơi.
Xin chàng lấy chín mâm xôi
Chín con gà luộc lễ nơi ông bà
Trước là lễ tổ tiên nhà
Sau là bạn hữu người ta trông vào
Xin chàng chín tấm gấm đào
Để may chăn áo, còn bao may mùng
Xin chàng chín chén vàng hồng
Để thiếp kéo nhẫn, kéo vòng đeo tai ...
... Xin chàng lấy chín cành huê
Cành bạc lá bạc nở ra huê vàng
Rễ nó ăn xuống dọc ngang
Nụ nó bằng vàng, quả nó đồng đen
Chín cây chín ả nàng Tiên
Đánh đu cành bạc giữ gìn cành hoa
Trước là phong cảnh nhà ta
Sau để trong nhà cho dễ làm ăn
Nhà thiếp thực là khó khăn
Tiền nong chẳng có nhất văn một đồng
Xin chàng chín chiếc thuyền rồng
Chiếc thì đón rể chiếc hòng đưa dâu
Xin chàng lấy chín con trâu Chín mươi mẫu ruộng thì dâu mới về

Người ta thách lợn thách gà
Còn em chỉ thách một nhà khoai lang
Củ to thì để mời làng
Còn như củ nhỏ họ hàng ăn chơi
Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi
Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà
Còn như củ rím, củ hà
Để cho con lợn, con gà nó ăn

Em là con gái lỡ thì
Thầy mẹ thách cưới làm chi vẽ vời
Giàu thì ba quả phù tang
Khó thì hũ rượu cho làng uống chơi
Còn như của vụn của rời
Đàn bà con trẻ ăn chơi trong nhà
Rượu thì chín cảnh khiêng ra
Trâu thì chín chục, lợn hòa một trăm
Cưới em một vạn đôi trằm
Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền
Vàng mười chín nén tinh nguyên
Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao
Cưới em vải vóc lụa đào
Quần the áo lĩnh xếp vào năm rương

Xin chàng chín tấm gấm đào
Một trăm hạt ngọc, chín mươi chín ông sao trên trời
... Gan rồng trứng muỗi cho tươi
Lông nách con ếch nấu với lông đuôi bạch xà Xin chàng trăm trứng ba ba
Chín chục sừng gà chọn lấy cho tinh
Xin chàng trăm rễ cột đình
Kiến trắng chín gánh gan cá kình nghìn ba

Mẹ ơi, năm nay con mười tám tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn năm quan
Cau chẵn năm ngàn
Lợn béo năm con
Áo quần năm đôi
Mẹ ơi, năm nay con hai mươi ba tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn ba quan
Cau chẵn ba ngàn
Lợn béo ba con
Áo quần ba đôi
Mẹ ơi năm nay con ba mươi hai tuổi rồi
Chồng con chưa có mẹ thời tính sao?
Con chim khách nó mách có hai bà mối
Mẹ ngồi thách cưới:
Tiền chẵn một quan
Cau chẵn một ngàn
Lợn béo một con
Áo quần một đôi…...

Similar Documents

Free Essay

Đạo Đức Kinh Doanh

...Phần 3. Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam – thực tại và giải pháp: A. Thực trạng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam Đạo đức kinh doanh là một vấn đề mới ở Việt Nam. Các vấn đề như đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp… mới chỉ nổi lên kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới và tham gia vào quá trình quốc tế hóa và tòan cầu hóa vào năm 1991. Trước đó, trong thời kinh tế kế hoạch tập trung, những vấn đề này chưa bao giờ được nhắc tới. Trong thời kỳ bao cấp, mọi hoạt động kinh doanh đều do Nhà nước chỉ đạo, vì thế những hành vi có đạo đức được coi là những hành vi tuân thủ lệnh cấp trên. Do khan hiếm hầu hết hàng hóa tiêu dùng, để mua được đã là rất khó, nên không ai có thể phàn nàn về chất lượng hàng hóa. Vì cầu vượt quá cung, chất lượng phục vụ trong mạng lưới cung cấp vô cùng thấp nhưng ít người dám than phiền. Vào thời gian đó, các ngành công nghiệp của Việt Nam chưa phát triển, có rất ít nhà sản xuất và hầu hết đều thuộc sở hữu nhà nước, nên không cần quan tâm đến vấn đề thương hiệu hay sở hữu trí tuệ. Hầu hết lao động đều làm việc cho nhà nước, nơi mà kỷ luật và chế độ lương thưởng đều thống nhất và đơn giản. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam tham gia quốc tế hóa, có nhiều phạm trù mới được xuất hiện như: quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, đình công, thị trường chứng khoán… và vì thế khái niệm đạo đức kinh doanh trở nên phổ biến hơn trong xã hội. I. Nhận thức của người Việt......

Words: 2759 - Pages: 12

Free Essay

Cas Entremont

...Cas Entremont Question 1 : Diagnostic externe (3 points) |Opportunités |Menaces | |Marché en croissance (pâtes pressées : +3,7% volume) |Baisse des prix de ventes | |Evolution de la conso favorable aux innovations |Augmentation prix mat. 1ères | |Emergence de nouvelles tendances de consommation |Progression des MDD | |Retour des produis « faits mais à la maison » |Concurrence marques nationales (notamment Président) | | |Investissements en markéting (et notamment en com) nécessaires | | |(coûts) | | |Réticence des distributeurs | | |Banalisation du produit | Facteurs clés de succès : • Capacité d’innovation • Répondre aux nouvelles tendances de consommation • Investissements en communication •......

Words: 313 - Pages: 2

Premium Essay

Services by Ca

...Services by CA An important phenomenon of recent times is the rapid growth of the accountancy profession. The vast changes occurring in the economy of the country have been placing great responsibilities on the Chartered Accountants. It also constitutes a challenge to the profession to bring to bear their knowledge and skill in their specialised fields of activity. The types of functions generally performed by the Chartered Accountant are varied. The more important ones amongst them are discussed below. Accountancy This includes the writing up of accounts and the preparation of financial statements. It encompasses a wide area ranging from simple Book keeping to complex financial analysis. Auditing Possibly one of the most important functions of a Chartered Accountant, it is here that his specialised training, skill and judgment are most often called into play. The purpose of auditing is to satisfy the users of financial statements that the accounts presented to them are drawn up on correct accounting principles and that they represent a true and fair view of the state of affairs of the organisation. Taxation With a number of taxes on the statute book, current and continuing tax information has become vital to the effective economics of business management. The assessment of taxes is very closely linked with financial accounts. The Chartered Accountant with his experience in accounts is in an advantageous position for preparing the returns for tax purposes, representing...

Words: 1140 - Pages: 5

Premium Essay

Lung Ca

...Case Study April 6, 2010 Primary Diagnosis Lung CA with acute mental status change secondary to underlying pneumonic process. Abstract On April 3, 2010 a 61-year-old white female, suffering from a pancoast tumor, presented to the emergency room with altered levels of consciousness and confusion. The patient had gone through her fifth cycle of chemotherapy when she became very confused today. She was then brought to the emergency room where she was evaluated and had testing done. A CT scan of the patients head showed no signs of acute abnormalities. The chest x –ray re-demonstrated the pan coast tumor with possible underlying infection. Sinuitis also was noted on the CAT scan. The patient was admitted to the floor because of her shortness of breath and level of confusion. Antibiotics were administrated for the pneumonic process and Neupogen was given. The patient was put on oxygen therapy and aerosol treatments and later was transferred to the ICU because of respiratory failure. The patient was placed on a mechanical ventilator when sent to ICU with the new status of DNRCC-A and was extubated on 3/6/10 and died. Past Medical History The patient has a history of depression and acute mental status change. The patient has a surgical history of an A-port insertion. History of Present Illness The patient came into the emergency room complaining of confusion and weakness after her fifth cycle of chemotherapy was done earlier that day. Physical Exam on Admission ......

Words: 1746 - Pages: 7

Premium Essay

Ca Technologies

...CA Technologies Cloud Confrontation Cloud computing has been talked about so heavily the last few years it almost made you believe that 100% adoption would happen almost immediately. What is somewhat amusing is that using services in the cloud isn’t really as new as some people believe. Many consumers and business folks are now just being made aware that they are using cloud services. Also raising awareness is the fact that today’s network speeds are facilitating the possibility of widespread cloud adoption by consumers and businesses when before it was not possible. CA Technologies found itself in a position that many IT shops and vendors have struggled with over the past few years. Deciding between trying to keep intact what you had worked so hard to build and introducing a quantum shift in your IT business model was quite the conundrum. CA had a profitable balance sheet built on thirty plus years of accrued knowledge and experience. However, their management was savvy enough to realize that they couldn’t rest on their laurels. They identified that they had to position themselves for the move to cloud computing or possibly get left behind by competitors and the industry. CA did react quickly by acquiring companies to enhance their cloud portfolio offerings. While some may have viewed this as a reactionary move by the company, I believe their strong leadership did so based on facts and a new company strategy. In the years prior to the cloud acquisitions, CA......

Words: 795 - Pages: 4

Free Essay

Cas Esprit

...Esprit : Une marque internationale de vêtements QUESTION 1 Quelle serait la stratégie marketing la plus appropriée (segmentation, ciblage, positionnement) pour la marque Esprit en Europe ? A travers l’Europe, « chaque consommateur est un cas particulier à traiter sur mesure». En effet, les européens ne présentent pas les mêmes codes vestimentaires au sein d’un même pays, et à plus forte raison d’un pays à l’autre. Il convient alors de fragmenter le marché en sous-ensembles homogènes déterminés selon des critères précis. La stratégie menée par le groupe Esprit ces dernières années a fait l’objet de modifications importantes. En effet,  « l’entreprise a choisi d’accorder la priorité à plusieurs marchés considérés comme stratégiques plutôt que de chercher à se développer dans un nombre important de pays ». En somme, Esprit tend à privilégier le qualitatif et l’existant plutôt que le quantitatif et la prospection dans de nouveaux pays. Esprit va alors se focaliser sur ses marchés phares que sont l’Allemagne (44,9% des ventes au niveau mondial), le Benelux (15,4%) et la France (9,1%) qui représentent à eux trois 81% du CA réalisé en Europe. Esprit segmente son offre en 12 lignes de produits (« women casual », « man casual », « women collection », «  shoes », « edc women », « kids », etc) : l’entreprise cherche ainsi à offrir un large éventail de produits à ses clients. Les consommateurs de la marque Esprit sont d’âge moyen, urbain, de niveau d’instruction élevé. Le......

Words: 2433 - Pages: 10

Free Essay

Tran Hung Dao

...HỌC: Nghệ thuật lãnh đạo ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN GVHD: Lê Cao Thanh Nhóm thực hiện: Nhóm 1 TP.HCM, tháng 10 năm 2014 * ------------------------------------------------- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP CLC – 12DQT1 MÔN HỌC: Nghệ thuật lãnh đạo ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN GVHD: Lê Cao Thanh Danh sách thành viên nhóm STT | Họ và tên | MSSV | 1 | Hồ Như Minh Dung (nhóm trưởng) | 1212010040 | 2 | Hồ Lữ Phương Vy | 1212010361 | 3 | Vũ Minh Khoa | 1212010111 | 4 | Trần Thúy Nga | 1212010161 | 5 | Huỳnh Văn Diệu Hằng | 1212010101 | 6 | Phạm Thị Thu Hương | 1212010092 | TP.HCM, tháng 10 năm 2014 MỤC LỤC 1. Sơ lược tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 2 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nghệ thuật lãnh đạo của Trần Hưng Đạo 2 3. Phân tích, đánh giá nghệ thuật lãnh đạo của Trần Hưng Đạo 2 4. Bài học rút ra cho các bạn sinh viên 2 1. Sơ lược tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý (1228). Ông là con thứ 2 của Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, mẹ là Đoan Túc. Quê Ông ở làng Tức Mặc, xã Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định. Viết về sự khai nguyên của dòng dõi nhà Trần, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên chép rằng :"Có người tên Kinh đến ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá". Như vậy......

Words: 5855 - Pages: 24

Free Essay

Cas Casino

...Celle-ci, définie et appliquée depuis une dizaine d’année, est composée de divers choix stratégiques. On constate tout d’abord qu’il y a eu une croissance externe, avec un doublement de la taille du groupe en 4 ans. Avec le rachat d’enseignes (Monoprix, GPA), l’acquisition de magasins concurrents (le mutant) ou la création d’un partenariat d’affiliation sur près de 90 magasins le mutant à travers un contrat de licence d’approvisionnement, le groupe CASINO réalise une croissance externe d’envergure. Or avec l’acquisition à 100% d’un distributeur « premium » (monoprix) et de magasins orientés vers le discount (Le mutant), le groupe reste fidèle à sa stratégie multi-format, à savoir le discount, le qualitatif, la proximité et l’e-commerce. Et ça paye : La publication annuelle de 2014 a été saluée, avec une progression de tous les indicateurs (dividende par action, bénéfice net, Ebitda, chiffre d’affaires.) La croissance organique est également source de satisfaction pour le groupe CASINO. Grâce aux apports des réseaux Franprix, de Leader Price, ainsi que de l’agence Mercialys, la croissance organique du groupe est en progression de 2,8% pour au 2ème trimestre 2014. Depuis 2004, différentes stratégies sont appliquées au sein du groupe CASINO. Au niveau Corporate tout d’abord, avec une stratégie de diversification entamée avec Mercialys, qui agit dans le secteur de l’immobilier, ainsi que la création de Casino Banque qui prête de l’argent à des particuliers qui souhaitent......

Words: 1730 - Pages: 7

Free Essay

Cas Icone

...Cas Icône et Cie I. Rappel des faits Pierre Legras exploite une galerie de tableau. Pierre pense mettre son fond en société, celui-ci a une valeur 30 490 euros. Il dispose d’une somme de 60 980 euros pour avoir un local commercial. Olga une amie apporterait à la future société un brevet dont la valeur est estimée à 7623 euros. De plus, Tatiana, Maruschka, Paul, Herbert et Jacques apporteraient 1525 euros chacun. Pierre hésite entre les 4 formes de sociétés commerciales : la société en nom collectif, la société à responsabilité limitée, la société anonyme, et la SAS. II. Problématique juridique 1. Sa femme ne joue-t-elle pas un rôle ? 2. La nature du capital apportée convient-elle ? 3. Peut il racheter le brevet d’Olga ? 4. Quelle société choisir ? III. Définitions Fonds de commerce : Ensemble des éléments mobiliers - corporels (ex : mobilier) et incorporels (ex : enseigne, bail commercial) - qu’un commerçant ou un industriel regroupe en vue de la recherche d’une clientèle. Cela constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent. Il n’y a pas de fonds de commerce s’il n’y a pas de clientèle propre (clientèle fidélisée). Régime matrimonial : statut qui va gouverner les intérêts pécuniaires des époux dans leurs rapports entre eux mais également avec les tiers. Son objet étant de régler le sort des biens actifs et passifs des époux pendant le mariage et à sa dissolution. En règle générale, on se marie dans le régime......

Words: 645 - Pages: 3

Premium Essay

Cv Dao Ha My

...CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name: Dao Ha My Sex: Female Nationality: Vietnamese Place and date of birth: Haiphong city, October 26th, 1995 Address: Room 512, An Lac block of flats, Phung Khoang precint, Nam Tu Liem district, Hanoi Marital status: Single Telephone number: 0944581163 Email: my26101995@gmail.com EDUCATION BACKGROUND * 2014 – Present The second - year student in FTU Major in Business English Getting two encouraging scholarships of Business English department for excellent students in two terms of first year * 2011 Full scholarship as “Exchange student” to the USA WORKING EXPERIENCE * June, 2014 – Present Tutoring 10 year - old student in English * 2012 Teaching assistant in Paragon - English center in Haiphong KEY SKILLS * Communication skills: Good The experience at work and through my voluntary jobs has improved my ability to communicate effectively with everybody, especially children. It also taught me the importance of listening, supporting and respecting the others. * Language skills: good command of English, especially in speaking * Organizing skills: Experience of working as a member of organizing department in two clubs at university and after that, as the manager department helps me learn how to balance between activities, part time job and study. Besides this, I learn how to arrange the suitable timetable. EXTRA – CURRICULAR ACTIVITIES * 2013 – Present: Manager of organizing...

Words: 401 - Pages: 2

Free Essay

As, Ca, Pdf

...that they behave in a socially desirable way.   But whether the regulations will have to be in the nature of a nudge or a shove depends upon how  the regulated entities respond to. When the regulations are simple and the regulated entities comply  with the  regulations  in  letter  and  spirit  so  that  the objective  of the regulator  is  achieved,  it  is  not  necessary  for  regulations  to  be  complex  and  detailed,  which  makes  both  administration  and  compliance difficult.   In addition, several socially and economically useful activities may also not be undertaken in the face  of such elaborate regulatory regimen.  COMPANIES ACT 2013  Some important provisions of the CA 2013 are discussed below:‐  The Board of Directors Recognising that the Board of Directors is the ultimate source of governance in a company, the new CA  2013 addresses the issues relating to its composition of the and functioning comprehensively in order to  enhance its efficacy.   The Act specifies that each company should have at least one ‘resident’ director who has stayed  in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year.   Large  companies  will  also  need  to  have  at  least  one  woman  director  on  the  Board  and ......

Words: 128478 - Pages: 514

Premium Essay

Ca Technologies

...Case Study–C3 E-Business Strategy 1. CA technologies value was about $12.45 billion in early 2011. The firms traditionally was working on mainframe business, its suite of virtualization and security products, as well as a new mainframe platform release from IBM that would mean renewals and upgrades for the organization. CA technologies started with a focus on IBM’s mainframe market introducing CA sort which delivered full function sort, merge and copy capabilities and helped the company hit $5million within a year. CA focused on developing mainframe software that streamlined and automated mainframe operations lowering cost and freeing IT staff to work on more strategic projects. CA Technologies mainframe software had broadened to include workload scheduling software, security management products, helpdesk, application development and databases. The company grew to hold the number one or two market share position in many of these market segments. When it acquired Uccel Corporation in 1987 it became the largest independent vendor of mainframe infrastructure software, and in a span of two years it became the first software company to exceed $1 billion in revenue. CA Technologies approach is based on our Business Service Innovation (BSI) roadmap – a common set of guiding principles and disciplines that CA Technologies advocates to deliver any innovative business service. When applied to cloud computing, the BSI roadmap outlines core competencies that enterprises and service......

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Mother Dao

...Mother Dao, the Turtle-like Filmmaker Vincent Monnikendam in a surrealistic style uses propaganda film shot by colonial companies to indict them of the atrocities they committed. The images osculate between images of the indigenous people and the colonial machine. . They were originally filmed to portray the people as primitive, needy and sickly but Monnikendam turns our view, showing us early images of beauty and then gradually introducing the viewer to the toll of colonial oppression, until the end when the land and people are left raped, diminished and used up. In the Quick and the Dead, Rony repeatedly explains surrealism as the blurring of “the logical distinction between what is imaginary and what is real” and the “hallucination that is a face,” and the juxtapositions of logical dreams and the shock of nightmares. It is these mixings and blurrings that give so much power to the message of Mother Dao. It is these juxtapositions that heightens the impact of the images of the native peoples and their land At minute 2:07 of the movie continuing to 3:01 are three images that make for a beautiful sequence of the indigenous people leading a simple lifestyle, completely comfortable in their homeland. It begins in a village with a campfire. An older gentleman is in the center with children laughing and moving around him. There is a fence against what appears to be vegetation they are growing for harvest. What was shot to show primitiveness reveals such......

Words: 814 - Pages: 4

Free Essay

Cas 3m

...------------------------------------------------- MARKETING RELATIONNEL ÉTUDE DE CAS 3M ÉTUDE DE CAS 3M QUESTION 1 : Comment l’orientation client aide-t-elle 3M – dont la culture organisationnelle, depuis l’origine de la société, est profondément marquée par la technologie – à améliorer ses performances aux niveaux marketing et financiers? Les 50 000 produits de la compagnie sont innovants et se vendent dans environ 200 pays. L’entreprise a continuellement su mettre en place et lancer depuis ses origines des solutions innovantes destinées à faciliter la vie de ses clients. L’orientation client de la compagnie permet de créer une loyauté à long terme et un partenariat durable avec le client. En d’autres mots, 3M vise à développer une stratégie défensive. Cette stratégie défensive s’illustre par une mesure de niveau de satisfaction Six Sigma qui consiste en mettre en place des méthodes d’analyse des besoins de ces marchés. De plus, lors de l’expansion des dernières années au niveau international, qui s’est effectuer sous forme d’acquisition, on sous-entend qu’il possédait déjà une certaine base de données client à l’étranger, qu’il ont du adapter et modeler au système 3M. Ceci leur donne un avantage en réduisant la compétition, mais aussi en établissant rapidement un lien avec une clientèle qui sans cette acquisition aurait été difficilement réalisable. De plus, le centre d’affaire 3M est un extranet sécurisé qui permet au client pré-autorisé de faire ces achats......

Words: 1346 - Pages: 6

Free Essay

Bai Ca Ngat Nguong

...Tên: Dương Thị Hồng Loan Lớp: 11a5 Tác phẩm: BÀI CA NGẤT NGƯỞNG (Nguyễn Công Trứ) 1. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: * Ngất ngưởng: xuất hiện 5 lần. (Ngất ngưởng: Trạng thái của một đồ vật có chiều cao trong tư thế ngả nghiêng, không vững chắc, lúc lắc, chông chênh, gây khó chịu cho mọi người) * ngất ngưởng chính là sự ngang tàng, phá cách, phá vỡ khuôn mẫu hành vi “khắc kỉ, phục lễ” của nhà nho để hình thành một lối sống thật hơn, dám khẳng định chính mình, khẳng định bản lĩnh cá nhân bắt nguồn từ ý thức về tài năng và nhân cách của bản thân. ~~> Đó chính là nội dung xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, làm nổi bật cá tính con người ông. * Trên cơ sở ý thức về tài năng và nhân cách cảu bản thân, Nguyễn Công Trứ trong “bài ca ngất ngưởng” đã phô trương, khoe sự ngang tàng, sự phá cách trong lối sống của ông, lối sống ít phù hợp với khuôn khổ của đạo Nho. Ngất ngưởng chính là sự ngang tàng, phá cách, phá vỡ khuôn mẫu hành vi “khắc kỉ, phục lễ” của nhà nho để hình thành một lối sống, thật hơn, dám là chính mình, dám khẳng định bản lĩnh cá nhân… Ngất ngưởng đối lập với lễ, danh giáo. 2. Những lời tự thuật: a) Quãng đời làm quan: * Trong thời gian làm quan, Nguyễn Công Trứ đã thể hiện thái độ “ngất ngưởng” của mình rất nhiều trong các tp của ông, như: ông cho rằng kẻ làm trai là phải mang lấy cái nợ và phải......

Words: 1141 - Pages: 5

Premiere Pro 1: Cài Đặt Project Và Tìm Hiểu Preference | Watch movie | hot pink short strapless prom dresses