Free Essay

Cabaran Dalam Kesatuan Sekerja

In: Business and Management

Submitted By kasutbiru
Words 3887
Pages 16
Topik : Cabaran-Cabaran Yang Berlaku Dalam Kesatuan Sekerja

1.0 DEFINISI KESATUAN SEKERJA
Kesatuan sekerja adalah suatu elemen penting dalam perhubungan perindustrian. Kesatuan Sekerja terdiri daripada sekumpulan pekerja yang bergabung untuk melindungi kepentingan bersama dan mengadakan perundingan dan perjanjian bersama dengan majikan demi menjamin hak dan faedah pekerja. Kesatuan sekerja adalah pertubuhan yang bukan sahaja terhad kepada pekerja-pekerja biasa malahan termasuk mereka yang berada dalam kategori pengurusan, penyelia, eksekutif dan sebagainya. Kewujudan kesatuan pada dasarnya berfungsi mengimbangi perbezaan kedudukan antara majikan dan pekerja. Dengan wujudnya kesatuan yang bersifat sebagai ‘orang tengah’, berbagai-bagai masalah yang melibatkan majikan dan pekerja dapat diatasi. Kesatuan sekerja bukan hanya berminat mengenai kehidupan ahli-ahli mereka semasa waktu bekerja tetapi juga secara meluas menggalakkan kerajaan meluaskan perundangan dan memperkenalkan polisi-polisi yang akan memberi faedah kepada pekerja-pekerja pada amnya. Kesatuan-kesatuan sekerja tersebut dengan dana-dana yang mencukupi juga cuba memberi kemudahan secara langsung kepada ahli-ahli mereka dalam bentuk kursus latihan, biasiswa, kemudahan bercuti dan skim-skim insuran. Di samping itu, pekerja juga memperoleh faedah-faedah tertentu mengikut perjanjian bersama seperti mana yang dituntut oleh kesatuan tanpa mengira sama ada dia adalah ahli kesatuan ataupun tidak. Dari sudut pandangan seseorang majikan, pekerja yang menganggotai kesatuan sekerja boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan.

2.0 SEJARAH KESATUAN SEKERJA
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja dahulunya dikenali sebagai Pejabat Pendaftaran Kesatuan
Sekerja telah ditubuhkan dalam bulan Julai 1946 untuk menguatkuasakan Enakmen Kesatuan Sekerja 1940. Di bawah enakmen ini, sebuah kesatuan sekerja yang ditubuhkan diwajibkan memohon untuk pendaftaran kepada Pendaftar Kesatuan Sekerja. Pendaftaran kesatuan sekerja bermula dalam tahun 1947 dan pada penghujung tahun tersebut sebanyak 298 kesatuan sekerja telah didaftarkan dengan jumlah keahlian seramai 195,113 orang. Nama Pejabat Pendaftaran Kesatuan Sekerja telah ditukar kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja dalam tahun 1989. Gelaran Ketua Jabatan telah juga ditukar daripada Pendaftar KesatuanSekerja kepada Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja untuk mencerminkan peranan dan tanggungjawab yang sebenar selain daripada mendaftarkan kesatuan sekerja.

3.0 JENIS-JENIS KESATUAN SEKERJA
Kesatuan Sekerja di Malaysia terbahagi kepada 2 sektor utama iaitu kesatuan sekerja pekerja sektor awam dan kesatuan sekerja pekerja sektor swasta. Di samping kesatuan sekerja di atas yang melibatkan para pekerja, terdapat juga kesatuan yang melibatkan kesatuan majikan.

(1) KESATUAN SEKERJA PEKERJA SEKTOR AWAM
Sektor awam termasuk perkhidmatan awam, badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan atau dirujuk sebagai sektor kerajaan. Contohnya Kesatuan Kebangsaan Profesion Perguruan dan Kesatuan Jururawat Malaysia. Akta Kesatuan Sekerja 1959 memperuntukkan bahawa pekerja-pekerja sektor awam hanya boleh membentuk dan melibatkan diri dalam kesatuan mengikut jenis pekerjaan, jabatan atau kementerian. Walaupun demikian, kebiasaannya apabila timbul persoalan berkaitan dengan gaji, syarat perkhidmatan dan sebagainya, perkara ini akan dibincangkan oleh Kongres Kesatuan Sekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) dengan pihak kerajaan di peringkat kebangsaan. Pegawai dalam perkhidmatan awam tidak boleh menyertai mana-mana anggota kesatuan sekerja, kecuali yang diperkenankan oleh Yang Dipertuan Agong melalui Warta, tertakluk pada syarat-syarat yang mungkin dikenakan. Selain itu, terdapat juga golongan pegawai yang dikecualikan langsung daripada menganggotai kesatuan sekerja iaitu anggota Polis Diraja Malaysia, anggota perkhidmatan penjara, Angkatan Bersenjata, pegawai yang bertugas dalam keupayaan sulit atau keselamatan, pegawai awam yang dilarang di bawah mana-mana undang-undang bertulis supaya menyertai kesatuan dan pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Iktisas.
(2) KESATUAN SEKERJA PEKERJA SEKTOR SWASTA
Terdapat dua jenis kesatuan sekerja dalam sektor swasta iaitu kesatuan sekerja kebangsaan dan kesatuan sekerja dalam syarikat. Pekerja boleh memilih untuk menyertai kesatuan sekerja kebangsaan atau kesatuan sekerja dalam syarikat. Kesatuan sekerja kebangsaan mempunyai jumlah keahlian yang besar, kepimpinan yang berpengalaman dan dana yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitinya dengan lebih efektif. Kesatuan sekerja dalam syarikat pula merujuk kepada kesatuan sekerja yang ditubuhkan dalam sesebuah organisasi dan hanya menerima pekerja yang berkerja dalam organisasi tersebut sebagai ahli.
Kesatuan Sekerja Pekerja Swasta juga mempunyai hak untuk berunding dengan majikan berkaitan dengan aspek pekerjaan termasuk gaji, elaun, ganjaran dan lain-lain tetapi tidak menyentuh isu prerogatif pengurusan. Selain itu, Kesatuan sekerja juga mempunyai hak untuk mengambil tindakan industri seperti mogok, piket dan lain-lain sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang buruh negara. Sekiranya masalah pertikaian tidak diselesaikan maka kesatuan sekerja swasta boleh membawa kes ini ke Mahkamah Industri untuk dibicarakan.

4.0 TUJUAN KESATUAN SEKERJA

(a) Menjadikan sebagai ahli Kesatuan semua pekerja yang disebut di bawah Peraturan 3 (1) dan memajukan kepentingan mereka dalam bidang perhubungan perusahaan, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan.

(b) Mengatur perhubungan di antara pekerja dengan majikan bagi maksud melaksanakan perhubungan perusahaan yang baik, meningkatkan daya pengeluaran dan memperolehi serta mengekalkan bagi ahli-ahlinya sukatan gaji yang adil dan sesuai, syarat-syarat pekerjaan yang berpatutan dan keselamatan pekerjaan.

(c) Mengatur perhubungan di antara ahli dengan ahli atau di antara ahli dengan lain-lain pekerja atau di antara ahli dengan Kesatuan atau pegawai Kesatuan atau di antara pegawai Kesatuan dengan Kesatuan dan menyelesaikan sebarang perselisihan atau pertikaian di antara mereka itu dengan cara aman dan bermuafakat atau melalui jentera penimbangtara menurut kehendak Peraturan 27 dan 28.

(d) Menolong menjayakan dengan wang atau lain-lainnya kerja atau hasrat sesuatu pertubuhan atau badan yang sah yang mempunyai tujuan hendak memajukan kepentingan-kepentingan pekerja, Kesatuan sekerja dan ahli-ahli Kesatuan sekerja, menurut peruntukan- peruntukan Seksyen 50 dari Akta Kesatuan Sekerja 1959.

(e) Memajukan kebajikan ahli-ahli Kesatuan dari segi sosial, kebendaan dan pendidikan menurut undang-undang yang difikirkan munasabah oleh Persidangan Perwakilan atau Majlis Jawatankuasa Agung.

(f) Menubuhkan kumpulan wang kebajikan jika di persetujui oleh Persidangan Perwakilan dan menggubalkan peraturan-peraturan tambahan untuk mentadbir dan mengawal kumpulan wang itu.

(g) Secara amnya melaksanakan sebarang tujuan Kesatuan sekerja yang sah di sisi undang-undang.

5.0 CABARAN-CABARAN DALAM KESATUAN SEKERJA

(1) KEGAWATAN EKONOMI
Kegawatan ekonomi merupakan satu cabaran yang paling serius dihadapi oleh kesatuan sekerja kerana akan mengalami kemerosotan keahlian kesatuan sekerja. Perkara ini menyebabkan ramai pekerja akan diberhentikan terutamanya bagi pekerja yang separa kemahiran kerana tidak dapat menampung kos pengeluaran operasi syarikatnya. Keadaan ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat dan pekerja menghadapi masalah dalam kos kehidupan. Contohnya di Britain pada tahun 1979, Kesatuan Sekerja mencapai keahlian sebanyak 13,289 juta orang tetapi angka tersebut telah menurun sebanyak 9 juta orang pada tahun 1992. Manakala pada tahun 1980 sehingga 1990-an para pekerja kurang berminat menyertai Kesatuan Sekerja kerana perubahan yang berlaku dalam struktur dan bentuk kerja yang baru. Selain itu juga, apa yang berlaku di Korea Selatan di mana kadar penggangguran telah meningkat kerana pekerja tidak lagi berminat menyertai kesatuan sekerja disebabkan oleh tidak mampu membayar yuran keahlian kesatuan sekerja.
Di samping itu, mereka berpendapat tidak ada apa-apa faedah yang akan diterima sekiranya mereka menyertai kesatuan sekerja. Hal ini kerana ramai pekerja mulai hilang kepercayaan terhadap pemimpin kesatuan sekerja pada masa kini yang sentiasa berkonflik dalam aspek perebutan jawatan tertinggi kesatuan sekerja. Contohnya di Malaysia pula kemelesatan ekonomi yang berlaku pada tahun 1997 daripada laporan yang diterima menjangka kadar pemberhentian pekerja sektor elektronik mencecah sehingga 90,000 jika ekonomi terus lembap. Jumlah itu kira-kira 50% daripada jumlah pekerja sektor elektronik seluruh negara iaitu 180,000 orang. Keadaan ini menyebabkan banyak pekerja diberhentikan.
(2) PERUBAHAN DALAM BENTUK PEKERJAAN
Perubahan dalam bentuk pekerjaan juga merupakan satu cabaran kepada kesatuan sekerja misalnya pada masa kini majikan lebih berminat mengambil pekerja sambilan terutamanya golongan wanita yang dapat dilihat di dalam sektor perkhidmatan seperti industri perhotelan, insurans, pengkeranian dan pendidikan yang lebih memerlukan tenaga golongan wanita. Hal ini menyebabkan golongan tersebut tidak berminat menyertai kesatuan sekerja kerana mereka tidak bekerja sepanjang waktu atau tetap dalam sesebuah syarikat.
Tambahan lagi ramai kaum wanita yang masih lagi tidak faham peranan kesatuan sekerja dan kepentingnya dalam kehidupan mereka. Hal ini juga disebabkan oleh golongan tersebut mendapati dengan cara itu mereka dapat menguruskan masa dengan lebih tepat di antara pekerjaan dan juga pengurusan keluarga. Keadaan ini menjadikan golongan wanita terutamanya yang sudah berumah tangga mempunyai masa yang lebih untuk diluangkan bersama-sama keluarga. Tetapi perkara-perkara ini sudah menjadi lumrah di negara-negara barat. Mereka sudah biasa bekerja dua atau tiga tempat kerja dalam satu hari. Mereka menganggap dengan cara ini mereka akan dapat mengumpul pendapatan yang lebih tinggi berbanding bekerja hanya di satu tempat sahaja. Selain itu, mereka juga menganggap cara ini lebih fleksibel di dalam pengurusan masa.
(3) PENGIKTIRAFAN KESATUAN SEKERJA OLEH MAJIKAN
Mengikut Akta Hubungan Industri 1967, sekiranya majikan tidak mengiktiraf kesatuan sekerja maka sukar bagi kesatuan sekerja berfungsi secara aktifnya dalam sesuatu industri. Walaupun sebuah kesatuan sekerja telah didaftarkan dengan sempurna tetapi masih tidak boleh berfungsi dengan berkesan tanpa pengiktirafan daripada majikan. Hal ini menyebabkan kesatuan sekerja tidak boleh mengadakan apa-apa perhubungan dengan majiakan yang tidak mengiktiraf kesatuan sekerja tersebut. Contohnya pada tahun 2001 sebanyak 92 kes tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja di bawah seksyen 9 (2) Akta Hubungan Industri 1967 dilaporkan oleh Jabatan Hubungan Industri, Kementerian Sumber Manusia. Selain daripada itu majikan menganggap kesatuan sekerja hanyalah merupakan satu gangguan sahaja dalam sesebuah syarikat, bukannya membantu dalam proses meningkatkan kualiti dan produktiviti pekerja.
Cabaran inilah telah dihadapi oleh Malaysia Trade Union Congress (MTUC) dan National Union Plantation Workers (NUPM). Kebanyakan syarikat swasta tidak menggalakkan para pekerjanya menyertai kesatuan sekerja kerana takut adanya ancaman seperti mogok dan piket yang akan dilancarkan oleh pihak kesatuan sekerja. Keadaan tersebut boleh menyebabkan sesebuah syarikat mengalami kerugian yang besar. Perkara ini juga akan mengganggu sistem organisasi sesebuah syarikat yang boleh membawa kemudaratan kepada syarikat tersebut. Akibat daripada perkara tersebut, perundingan kolektif tidak dapat dijalankan di antara pihak majikan dan juga pekerja. Isu-isu yang berkaitan seperti upah, kebajikan, hak pekerja, keselamatan, kesihatan serta bonus tidak dapat dibincangkan oleh pihak kesatuan sekerja.

(4) PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI MAKLUMAT
Penekanan pengguanaan teknologi maklumat merupakan satu kejayaan Malaysia dalam menghasilkan Projek Multimedia Super Coridor (MSC) di Putrajaya Kuala Lumpur. Penggunaan teknologi maklumat telah memberi kesan terhadap golongan pekerja dan juga kesatuan sekerja. Perkara ini menyebabkan berlakunya pembuangan dan pertukaran kerja di kalangan para pekerja. Hal ini disebabkan oleh pengguanaan alat-alat IT seperti komputer, mesin dan juga alat-alat lain yang canggih yang tidak memerlukan tenaga keringat pekerja kerana alat-alat teknologi canggih ini dapat dijalankan tanpa memerlukan tenaga pekerja yang ramai. Alat-alat teknologi canggih ini boleh dikawal dengan menggunakan jumlah tenaga pekerja yang sedikit sahaja yang mempunyai kemahiran dan juga pendidikan dalam penggunaan teknologi maklumat. Hal ini akan menyebabkan pekerja yang tidak berkemahiran dalam penggunaan teknologi tidak akan diperlukan oleh organisasi tersebut dan golongan ini akan menghadapi masalah.
Contohnya kajian yang dijalankan di Syarikat Terma oleh Cecelia Ng pada tahun 1994 dari Universiti Pertanian Malaysia (UPM) mendapati 4000 hingga 5000 orang pekerja lebihan dan telah dikurangkan semasa pengenalan teknologi itu lebih kurang 200 orang pekerja ditukarkan ke jabatan lain ekoran pengenalan komputer di syarikat tersebut. Keadaan ini didapati bahawa pihak majikan mengeksploitasi terhadap pekerja kerana boleh menghalang kenaikan pangkat seseorang staf dalam jangka masa panjang. Pertukaran kerja baru akan melambatkan kerja seseorang dan juga hilangnya motivasi kerja berbanding sebelum ini.
(5) ANTIKESATUAN SEKERJA OLEH SYARIKAT MULTINASIONAL
Terdapat indikasi halangan dalam pertubuhan kesatuan sekerja di dalam sesebuah syarikat .syarikat milik kerajaan berusaha menentang penubuhan kesatuan sekerja. Mereka ini merupakan syarikat milik penuh atau separa kerajaan. Walaupun kesatuan sekerja boleh ditubuhkan dalam sesuatu syarikat tetapi mempunyai banyak sekatan-sekatan yang dilakukan. Contohnya kesatuan pekerja-pekerja elektronik yang sehingga kini tidak berjaya ditubuhkan. Syarikat-syarikat gergasi ini hadir atas jemputan perniagaan kerajaan tetapi pekerja tidak dapat pembelaan malah ditindas.

Selain itu juga, terdapat tindakan syarikat yang menggalakkan ‘in-house union’ yang bermaksud menyekat suara secara kolektif dan mengecilkan keupayaan sesebuah kesatuan sekerja. Contohnya dengan meminimumkan jumlah pekerja di dalam kesatuan sekerja sebanyak 30 orang sahaja. Perkara ini menyebabkan kutipan yuran yang diambil tidak mampu memberi kekukuhan kewangan di dalam persatuan-persatuan sekerja. Ia juga akan menyebabkan kesatuan sekerja merosot akibat daripada kekurangan penyertaan keahlian para pekerja.
Contohnya kebanyakan syarikat multinasional dari Amerika Syariakat membawa anti kesatuan sekerja atau dasar kesatuan tunggal dengan alasan kekuatan aktiviti dan pergerakan kesatuan sekerja yang berlaku di United Kingdom membuatkan syarikat multinasional dari Amerika Syarikat mempunyai masalah membuka kilang di negaranya sendiri. Alasan yang digunakan oleh Amerika itu menjadikan kesatuan sekerja sebagai satu penghalang yang besar kepada operasi perniagaan mereka.
(6) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Pengurusan kerja lebih menekankan pekerja untuk meningkatkan produktiviti tanpa memberi sebarang ganjaran. Ini bermaksud pengurusan sumber manusia mahukan pekerja lebih komited terhadap matlamat, misi dan visi sesebuah organisasi. Pengurusan sumber manusia juga mengamalkan sikap pluralist yang tidak suka dengan kewujudan kesatuan sekerja. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung amalan yang diterapkan oleh pengurusan sumber manusia mengurangkan minat para pekerja terhadap kesatuan sekerja. Oleh sebab itu Amerika Syarikat dan Syarikat Multinasional mengamalkan dasar anti kesatuan sekerja. Mereka menganggap urusan-urusan pekerja boleh di selesaikan dengan mudah tanpa campur tangan kesatuan sekerja.
Daya penarik ciri-ciri pengurusan sumber manusia ialah kenaikan gaji mengikut prestasi yang menampilkan banyak keistimewaan kepada golongan pekerja. Dalam sistem kenaikan gaji mengikut prestasi (PRP), seseorang pekerja boleh dinaikkan gaji atau pangkat tanpa merujuk pada perjanjian kolektif.
Perjanjian kolektif mengambil masa yang panjang untuk membuat sesuatu perubahan dalam organisasi, maka harus merujuk kepada kesatuan sekerja. Keadaan ini telah membantutkan kenakan gaji dan pangkat dalam kalangan pekerja yang bermotivasi tinggi dan rajin bekerja. Penghargaan amat penting dalam pengurusan sumber manusia. Di samping gaji dan pangkat, insentif-insentif lain yang diperkenalkan adalah seperti perkongsian keuntungan, bonus, saham dan kemudahan-kemudahan lain. Pada masa sekarang banyak syarikat yang memperkenalkan skim penyertaan dan penglibatan pekerja seperti pengurusan kualiti menyeluruh, ISO, kumpulan mutu kerja dan sebagainya. Kelebihan skim ini ialah pihak pengurusan menurunkan kuasa kepada pekerja untuk membuat sesuatu keputusan pengurusan.
(7) GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
Gangguan Seksual di tempat kerja merujuk kepada perlakuan seksual yang tidak diminta, diundang atau ditawarkan. Terdapat pelbagai bentuk gangguan di tempat kerja seperti gangguan lisan, gangguan dari segi isyarat, gangguan visual, gangguan psikologikal dan gangguan fizikal. Justeru, ia akan memberi cabaran kepada kesatuan sekerja untuk menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. Terdapat banyak kes yang melibatkan gangguan seksual di tempat kerja tetapi tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Selain itu, golongan wanita ini tidak mendapat pembelaan.
Seterusnya, gangguan seksual sudah tentu memberikan kesan negatif terhadap mangsa. Mangsa akan merasa tempat kerja adalah kawasan yang tidak selamat dan akan menyebabkan masalah ketidakhadiran untuk bertugas. Sudah tentulah prestasi kerja mangsa juga akan menurun dan menyebabkan mangsa diambil tindakan yang tidak sepatutnya berlaku, contohnya diberikan teguran serta amaran dari Ketua Jabatan. Dalam jangka masa yang panjang, keadaan mental mangsa yang tidak menentu boleh menyebabkan mangsa mengambil tindakan yang tidak rasional yang boleh mendatangkan mudarat kepadanya seperti cubaan membunuh diri dan sebagainya. Justeru, masalah gangguan seksual di tempat kerja merupakan cabaran yang berat buat kesatuan sekerja dalam menangani masalah ini.
(8) ANCAMAN PENYAKIT
Ancaman penyakit juga memberi cabaran kepada kesatuan sekerja. Hal ini demikian kerana pada masa kini banyak pekerja yang diberhentikan oleh pihak majikan bagi mengurangkan kos operasi. Contohnya, dahulu semasa negara dilanda Sindrom Pernafasan Yang Teruk (SARS). Banyak pekerja terutamanya dalam perkhidmatan perhotelan diberhentikan kerana penurunan mendadak bagi tempahan bilik hotel, katering dan bankuet tetapi adalah tidak wajar sekiranya tenaga kerja sedia ada diberhentikan.
Menurut Menteri Sumber Manusia pada masa itu, Datuk Dr Fong Chan Onn (sekarang Datuk Seri Dr. S. Subramaniam sebagai Menteri Sumber Manusia) menasihatkan pengusaha hotel menganggap ancaman SARS itu sebagai 'fenomena sementara'. Pembuangan pekerja ini menyebabkan timbulnya masalah kepada pekerja kerana kehilangan punca pendapatan. Seterusnya masalah pengagguran juga turut akan bertambah. Datuk Dr Fong Chan Onn berkata, sekiranya perlu pengusaha juga boleh memberikan cuti perubatan dalam tempohantara 14 hingga 22 hari kepada pekerja seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
6.0 STATISTIK KEAHLIAN KESATUAN SEKERJA

BILANGAN KESATUAN DAN KEANGGOTAAN
KESATUAN SEKERJA
DI MALAYSIA, 2006-NOV 2012

TAHUN | KESATUAN | KEANGGOTAAN | 2006 | 631 | 801,585 | 2007 | 642 | 803,212 | 2008 | 659 | 805,565 | 2009 | 680 | 806,860 | 2010 | 690 | 803,289 | 2011 | 697 | 800,171 | NOV 2012 | 702 | 798,250 |

BILANGAN KESATUAN SEKERJA MENGIKUT SEKTOR
DI MALAYSIA, 2006-NOV 2012

SEKTOR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | NOV2012 | SWASTA | 396 | 407 | 421 | 436 | 439 | 441 | 446 | KERAJAAN | 130 | 130 | 132 | 137 | 139 | 144 | 144 | BADAN BERKANUN DAN PENGUASA TEMPATAN | 92 | 92 | 92 | 93 | 98 | 98 | 101 | MAJIKAN | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | JUMLAH | 631 | 642 | 659 | 680 | 690 | 697 | 702 |

BILANGAN KESATUAN SEKERJA MENGIKUT INDUSTRI
DI MALAYSIA, 2006-NOV 2012

INDUSTRI | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | NOV2012 | PERTANIAN,PERHUTANAN DAN PERIKANAN | 55 | 55 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | PERLOMBONGAN DAN KUARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PEMBUATAN | 150 | 154 | 159 | 162 | 169 | 177 | 180 | ELEKTRIK, GAS DAN AIR | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | PEMBINAAN | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | PERDAGANGAN | 19 | 21 | 24 | 32 | 32 | 30 | 28 | PENGANGKUTAN DAN TELEKOMUNIKASI | 61 | 62 | 63 | 65 | 64 | 59 | 56 | PERKHIDMATAN | 295 | 298 | 303 | 311 | 317 | 326 | 332 | JUMLAH | 631 | 642 | 659 | 680 | 690 | 697 | 702 |

BILANGAN KEANGGOTAAN KESATUAN SEKERJA MENGIKUT JANTINA
DI MALAYSIA, 2006-NOV 2012

TAHUN | BIL KESATUAN | JUMLAH | LELAKI | PEREMPUAN | 2006 | 631 | 801,585 | 484,016 | 317,569 | 2007 | 642 | 803,212 | 485,306 | 317,906 | 2008 | 659 | 805,565 | 486,978 | 318,587 | 2009 | 680 | 806,860 | 487,679 | 319,181 | 2010 | 690 | 803,289 | 485,747 | 317,542 | 2011 | 697 | 800,171 | 482,653 | 317,518 | NOV2012 | 702 | 798,250 | 480,934 | 317,316 |

SUMBER : Laman Web Rasmi Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja.

7.0 LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH DALAM KESATUAN SEKERJA

(1) AKTA GAJI MINIMA RM900.00
Akta Gaji Minima mesti digubal untuk melindungi pekerja-pekerja bergaji rendah daripada belenggu kemiskinan dan penindasan. Sukar untuk menjalani kehidupan sihat dan bermaruah tanpa pendapatan sekeluarga kurang daripada RM2,000 sebulan. Hal ini kerana kos kehidupan di Malaysia terlalu tinggi akibat penswastaan dan harga barang keperluan asas tinggi setiap bulan perlu membayar pinjaman rumah, pinjaman kereta, sewa rumah, bil air dan api, bil telefon, kos perubatan, kos pengangkutan untuk diri dan anak-anak selain pakaian, makan minum dan lain-lain.
(2) 40 JAM KERJA SEMINGGU
8 jam kerja sehari, 5-hari kerja seminggu dan 2-shif kerja sahaja.
Waktu kerja panjang menafikan para pekerja berhak untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Ini dapat mengurangkan masalah gejala sosial. Kerja lebih masa (overtime) adalah pilihan pekerja dan tidak harus dipaksa. Kerja overtime tanpa batasan juga mengakibatkan kemalangan industri, keletihan dan hilang fokus.

(3) PEMBENTUKAN TABUNG KHAS.
Bertujuan membantu pekerja-pekerja yang dibuang kerja. Dicadangkan kepada majikan dan pekerja untuk menyumbang sebanyak RM1.00 dan RM0.50 masing-masing. Semasa kemelesetan ekonomi, golongan pekerja adalah kumpulan paling teruk menerima akibatnya iaitu kehilangan kerja, pemotongan gaji dan pengurangan kerja lebih masa (overtime). Demi membantu pekerja-pekerja ini, tabung ini perlu diwujudkan untuk membantu para pekerja bagi memenuhi keperluan asas mereka sehingga mereka mendapat kerja baru seperti mana yang terdapat di negara-negara Eropah, Scheme Social Security.

(4) BONUS MINIMA 2 BULAN GAJI DAN KENAIKAN GAJI 6% SETAHUN.
Bonus merupakan bayaran setahun sekali sebagai pembahagian keuntungan di antara majikan dan pekerja. Tetapi, pekerja sebagai rakan kongsi kedua hanya menerima sumbangan dalam bentuk bonus daripada keuntungan syarikat. Bonus juga sering digunakan untuk mendikriminasi antara pekerja kerana kebiasaanya ia merupakan keputusan majikan.
(5) LANJUTKAN CUTI BERSALIN BERGAJI PENUH DARI 60 HARI KE 90 HARI.
Suami/ Penjaga harus diberi minima 7 hari cuti bergaji.
Tuntutan ini penting kerana ia memberi masa yang optima untuk ibu bersalin mendapat jagaan kesihatan yang sempurna, memberi peluang untuk ibu dan anak menjalinkan hubungan kasih sayang untuk membina asas perkembangan emosi, sosial dan mental seseorang anak dalam membina keluarga bahagia disamping galakkan penyusuan susu ibu sepenuhnya. Isu ini telah mendapat perhatian umum.
Dahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (sekarang jawatan tersebut dipangku oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak) yang mengemukakan untuk menambah cuti bersalin bagi kakitangan sektor awam dari 60 hari ke 90 hari. Ini adalah satu isu yang sudah sekian lama menanti untuk diberi perhatian dan kelulusan oleh pihak kerajaan untuk dikuatkuasakan.
Selain itu, pada bulan Jun 2000, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) telah menerima Maternity Protection Convention (ILO 183) and Recommendation (Recommendation 191). Mengikut ILO 183, semua wanita bekerja harus diberi minima 14 minggu cuti bersalin.
Selain itu, pekerja sektor swasta juga perlu diberi cuti yang panjang selepas bersalin. Menurut Saraswaty, seorang aktivis pekerja di Perak, hampir 50% daripada tenaga kerja dalam sektor swasta di negara ini adalah golongan wanita.

(6) HAK MENUBUHKAN KESATUAN DI SETIAP KILANG DAN TEMPAT KERJATANPA SYARAT/ SEKATAN.
Perlembagaan negara memberikan hak berpersatuan. Kesatuan sekerja perlu untuk menjamin hak dan kebajikan pekerja dan Kesatuan sekerja juga membolehkan pekerja melaksanakan rundingan dengan lebih berkesan. Oleh itu, syarat-syarat dan proses pendaftaran kesatuan perlu dikaji semula.
(7) GANGGUAN SEKSUAL
Peranan kesatuan sekerja dan majikan adalah penting dalam menangani isu ini. Masalah ini akan dapat dicegah, ditangani dan dibasmi dengan berkesan sekiranya terdapat tindakan bersama oleh majikan dan kesatuan sekerja. Majikan seharusnya memilih pendekatan secara rundingan dengan melibatkan kesatuan sekerja dalam membentuk dan menubuhkan mekanisma dalaman bagi mencegah dan membasmi gangguan seksual. Penyertaan kesatuan sekerja boleh membawa kepada komitmen yang lebih padu dari golongan pekerja untuk menerima pakai dan mematuhi mekanisma dalam perkara tersebut.
Kesatuan sekerja mempunyai peranan yang jelas dalam membantu mewujudkan suasana kerja yang bebas dari gangguan seksual. Kesatuan sekerja juga boleh memberi sumbangan dalam mencegah gangguan seksual melalui peningkatan kesedaran dan kepekaan ahli-ahli terhadap isu ini dan dalam memastikan bahawa tingkah laku ahli-ahlinya tidak menimbulkan masalah gangguan seksual. Kesatuan sekerja juga seharusnya bekerjasama dengan pihak majikan dalam melaksanakan program-program promosi dan pendidikan bagi mewujudkan budaya kerja yang menjamin suasana kerja yang selamat dan sihat di mana setiap pekerja tanpa mengira jawatan atau status dihormati maruahnya dan bebas dari sebarang bentuk gangguan, penghinaan dan ancaman yang berbentuk seksual.

8.0 KESIMPULAN

Satu kesimpulan yang boleh dibuat ialah peranan kesatuan sekerja adalah penting dalam menjaga kepentingan tiga pihak iaitu pekerja, majikan dan kerajaan bagi meningkatkan produktiviti dan kualiti hidup supaya negara dapat membangun dengan pantas dalam merealisasikan wawasannya. Dengan pertambahan bidang pekerjaan, peningkatan tenaga pekerja, perkembangan sektor perkilangan dan industri, perhubungan perindustrian menjadi semakin unik, kompleks dan kian mencabar. Kesatuan sekerja dilihat sebagai suatu badan atau organisasi yang menjadi tempat ‘perlindungan’ pekerja-pekerja daripada sebarang bentuk eksploitasi oleh majikan. Dengan adanya jurang perbezaan dan kedudukan antara majikan dengan pekerja maka amat wajar sekali kesatuan sekerja diwujudkan sebagai ‘orang tengah’ kepada dua pihak terbabit.
Pergerakan kesatuan sekerja berpendapat bahawa pekerja-pekerja bukan semata-mata faktor pengeluaran. Mereka sewajarnya dihargai sebagai rakan kemajuan dan perlu dilayan berdasarkan pengiktirafan dan status mereka dalam masyarakat. Kesatuan sekerja berharap kerajaan dan majikan tidak meminta kesatuan sekerja menjadi rakan hanya pada waktu-waktu sukar dan mengenepikan atau mengabaikan pekerja-pekerja apabila keadaan ekonomi memuncak. Walau bagaimanapun untuk menjayakannya, semua kesatuan sekerja yang wujud di negara ini perlulah bersatupadu dan mengelakkan pertelingkahan sebagaimana yang terjadi dalam perlantikan wakil ke persidangan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) seperti tahun-tahun sebelumnya. MTUC, CUEPACS dan Pertubuhan Buruh Malaysia (MLO) masing-masing berebut peluang untuk menjadi wakil Malaysia ke persidangan tersebut sedangkan urusan perlantikan wakil ke persidangan itu terletak pada budi bicara Menteri Sumber Manusia.

9.0 RUJUKAN

• Balakrishnan Parasuraman. (2006). Pendekatan dan Amalan : Hubungan Industri Di Malaysia. Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur.
• Shah Rollah Abdul Wahab, Lily Suriani Mohd Arif Roziana Shaari, Siti Fatimah Bahari, Nor Akmar Nordin, Azizah Rajab Dan Tee Sher Bee. “Persepsi Pekerja Terhadap Kesatuan Sekerja : Satu Kajian Di Hotel Di Johor Bahru” Dlm Amalan Latihan Dan Pembangunan Sumber Manusia Di Malaysia, Hlm. 200-217, 2009.
• Hamidon Khalid (Sarjana Pengurusan, Universiti Malaya). Peranan Yang Boleh Dimainkan Oleh Kesatuan Sekerja. http://reocities.com/Eureka/promenade/1212/kesatuan.html • http://cuepacs.blogspot.com/2008/10/peranan-yang-boleh-dimainkan-oleh.html
• http://thestorytellingmyworld.blogspot.com/2011/07/perhubungan-industri.html…...

Similar Documents

Free Essay

Norma Islam Dalam Ekonomi

...NORMA ISLAM DALAM EKONOMI Islam adalah sebuah agama yang memuat ajaran yang bersifat holistis mencakup semua aspek kehidupan dan berlaku universal bagi setiap muslim. Islam denan akidah dan syariahnya merupakan aturan sekaligus jalan hidup yang dibuat Allah, pencipta manusia. Zat Yang Maha Mengetahui, Mahaadil, dan Mahabijaksana yang tidak saja mengatur manusia dengan diriNya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal muamalah. Kesempurnaan dan universalitas Islam ini dapat kita jumpai dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 208 : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya dalam surah Al-Ma’idah ayat 3 : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah], (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka......

Words: 439 - Pages: 2

Free Essay

Kewajiban Dalam Buddhisme

...KEWAJIBAN DALAM PERSPEKTIF BUDDHIS Tugas 5 AGAMA BUDDHA II Dosen Pengampu : J. Effendie Tanumihardja, Dr. Dr. Ir. SU DISUSUN OLEH : SUANDY HALIM 11/315631/EK/18449 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013 Pengertian Hak Dan Kewajiban Kehidupan akan lebih harmonis jika manusia mengerti dan melaksanakan hak maupun kewajibannya. Hak merupakan kewenangan untuk bertindak, kewenangan untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya diperoleh. Sedangkan kewajiban merupakan tindakan untuk memenuhi dan melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Hak dan kewajiban berlaku dalam kehidupan baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota sekolah, masyarakat dan sebagai Warga Negara. Antara hak dan kewajiban saling berhubungan, seseorang belum tentu mendapatkan haknya jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Demikian pula orang belum tentu melaksanakan kewajibannya jika haknya tidak dipenuhi. Tetapi lebih baik jika terlebih dahulu melaksanakan kewajiban sebelum mendapatkan yang menjadi haknya. Hak dan kewajiban disebut juga dengan kewajiban timbal balik yang akan terlaksana dengan baik jika berlangsung dua arah. Kewajiban timbal balik dikhotbahkan oleh Buddha dalam Sigalovada Sutta kepada pemuda Sigala ketika beliau ber-pindapata. Khotbah ini diberikan ketika pagi-pagi sekali Sigala dengan rambut dan pakaian basah, menyembah ke berbagai arah bumi dan langit untuk melaksanakan pesan ayahnya sebelum meninggal. Sigala merupakan pemuda yang......

Words: 2610 - Pages: 11

Free Essay

Politik Dalam Islam

...Pengertian politik dan politik dalam islam Kata politik di dalam bahasa Latin adalah Politicus dan dalam bahasa Yunani adalah politicos, arti dari kedua kata yang bermakna sama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga suatu kota kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis maknanya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pengertian politik sebagai kata benda ada tiga. Jika dikaitkan dengan ilmu artinya ; 1. pengetahuan mengenai kenegaraan (tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan). 2. segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya)mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. 3. kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Di dalam bahasa Arab dan ilmu politik islam dikenal istilah siyasah yang artinya pengurusan atau pengaturan. Jadi, asal kata siyasah berasal ari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurusi kepentingan seseorang. Di dalam kamus Al-Muhith menyebutkan “Sustu ar-ra‟iyata siyasatan.‟ Maknanya, “Saya memerintah dan melarangnya denga suatu aturan.” Makna tersebut mencerminkan adanya aktivitas pengaturan urusan rakyat oleh suatu pemerintahan dalam bentuk perintah dan larangan. Pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Islam adalah metode kehidupan yang unik, berbeda dengan agama maupun ideologi lainnya. Dari segi wilayah ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurusi masalah ruhiah (spiritual), namun......

Words: 1346 - Pages: 6

Free Essay

“Pengaruh Komunitas Dalam Perilaku Konsumen”

...“Pengaruh Komunitas Dalam Perilaku Konsumen” Sikap serta perilaku konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pengaruh kelompok. Kelompok dimana seorang konsumen berada dan memiliki pengaruh langsung disebut sebagai membership group. Membership group terdiri dari dua jenis yaitu primary group (Keluarga, tetangga, dan rekan bekerja) dan secondary group yang bersifat lebih formal serta memiliki interaksi lebih jarang (komunitas hobi, perkumpulan keagamaan, perkumpulan profesional). Munculnya berbagai kelompok ini ternyata dapat dimanfaatkan oleh sejumlah brand dalam menciptakan tren baru dimasyarakat. Sebuah komunitas bersepeda yang menamakan diri Bike to Work sukses menciptakan trend pergi bersepeda ke kantor bagi masyarakat Jakarta. Tidak hanya itu Polygon, sebuah brand sepeda terkemuka bahkan bersedia menjadi sponsor bagi komunitas tersebut. Polygon mengeluarkan sepeda khusus dengan tema Bike to Work. Contoh lain ditunjukan dengan fenomena olahraga lari yang belakangan menjadi tren baru bagi masyarakat. Sebuah komunitas bernama IndoRunner pun muncul sebagai wadah terbesar bagi komunitas olahraga lari di Jakarta. Dengan memanfaatkan social media, komunitas ini pun tumbuh menjadi sebuah komunitas yang besar dengan kegiatan yang rutin dan terorganisir. Melihat perkembangan tersebut, Nike sebagai brand olahraga terbesar mulai merangkul komunitas tersebut dengan mengadakan berbagai event olahraga lari. Kini fenomena olahraga lari ini semakin menjadi trend......

Words: 527 - Pages: 3

Free Essay

Ihsg Dalam Statistik

...IHSG dalam Statistik Posted on December 27, 2008 by parahita   Terdapat sekumpulan teori yang menyatakan bahwa ada suatu hari, bulan, atau waktu tertentu di mana pergerakan indeks mengalami anomali.  Oleh karenanya berdasarkan teori-teori tersebut kita bisa mengetahui kapan waktu yang bagus atau jelek untuk berinvestasi. Teori-teori tersebut biasanya disebut dengan efek kalender. Teori-teori yang sudah umum didengar antara lain adalah monday effect, january effect, october effect, dan beberapa teori lainnya. Apakah teori-teori tersebut benar? Yah, namanya juga teori, bisa benar bisa juga tidak. Terkadang malah terdengar seperti mitos. Walaupun begitu, mungkin ada rasa penasaran yang timbul dalam hati kita untuk membuktikan kebenaran teori-teori tersebut. Saya akan mencoba membeberkan bagaimana perilaku IHSG pada waktu-waktu tertentu. Saya tidak akan mengikuti teori yang ada. Saya hanya akan mencoba memaparkan data dan Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana hasilnya [pic] 1.   Bagaimana perilaku harian IHSG (Senin – Jumat)? Mitos yang beredar selama ini adalah jangan trading di hari  Jumat karena banyak trader yang menjual sahamnya. Hari Jumat yang merupakan hari perdagangan terakhir mengandung risiko yang besar karena pada hari Sabtu Minggu kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi. Benarkah? Dengan mengolah data harian IHSG dari tahun 1984 sampai dengan 2008 (Desember) ternyata hasilnya adalah sbb: [pic] Tidak seperti mitos yang ada, pada hari Jumat IHSG......

Words: 1716 - Pages: 7

Premium Essay

Leadership in Valuation - Kepemimpinan Dalam Penilaian

... Leadership in Valuation – Human as Intangible Assets 1086 hari lagi kita akan sampai di penghujung tahun 2015 dengan delapan (8) target MDG (Millenium Development Goals) yang dicanangkan PBB. Dalam kurun waktu 2.82 tahun ke depan seluruh dunia bersepakat dan bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, seluruh manusia mendapatkan pendidikan dasar, terlaksananya kesamaan gender, penurunan kematian anak-anak, peningkatan kesehatan Ibu yang baru melahirkan, memenangkan pertarungan terhadap HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, Sustainabiliti Lingkungan, dan pengembangan kerjasama pengembangan dunia. BANK Ki MOON, SEKJEN PBB mengatakan “ Antara Sekarang dan tahun 2015, kita harus meyakinkan bahwa KITA MEMEGANG JANJI YANG KITA BUAT. Konsekuensi dari TIDAK memegang janji adalah KEMATIAN, PENYAKIT, KESUSAHAN YANG TIDAK PERLU, KEHILANGAN KESEMPATAN BERJTUA-JUTA MANUSIA”. Waktunya singkat: hanya 2.82 tahun lagi. Diperlukan KOMITMEN Para LEADER/PEMIMPIN agar Target ini tercapai…. Bagaimana dengan Indonesia? Angka 0,617 - HDI (Human Development Index) Indonesia, berada di bawah Afrika Selatasn (0,619), bahkan Uzbekistan (0,641) BANYAK SEKALI yang masih harus dilakukan ,…Apakah ada harapan Indonesia mencapai TARGET atau bahkan memenangkan Momentum GLOBAL???? Riset para Pakar mencengangkan dan memberikan harapan besar bagi Indonesia: Goldman Sachs melihat INDONESIA menjadi 1 dari 10 Ekonomi terbesar di dunia di tahun 2050, “Morgan Stanley Guru” – Ruchir Sharma GURU......

Words: 857 - Pages: 4

Free Essay

Amanah Dalam Perniagaan

...Amanah dalam perniagaan Oleh WAN JEMIZAN W. DERAMAN dan AHMAD TERMIZI MOHAMED DIN Elakkan diri daripada membeli produk tiruan atau cetak rompak kerana kita sebenarnya menganiaya penjual. -Gambar hiasan MEREKA yang terlibat dalam dunia perniagaan tentunya mengetahui betapa hebat ujian dan dugaan untuk membuka perniagaan dan untuk membawa perniagaan ke mercu kejayaan. Dalam mengejar kejayaan yang terlalu tinggi untuk dijulang, ditambah pula dengan iklim persaingan yang terlalu hebat, para peniaga terdedah kepada ruang yang banyak untuk membuat penipuan atau sekurang-kurangnya menyembunyikan kebenaran. Produk-produk yang ditawarkan kepada pengguna kadang-kala penuh dengan penipuan dan eksploitasi. Pengguna menjadi mangsa kerana kerakusan mencari harta kekayaan secara tamak haloba yang tidak berkesudahan. Antara penipuan yang kerap berlaku ialah menyembunyikan sifat sebenar barangan yang dijual. Produk-produk yang ditawarkan kadang-kala tidak menepati spesifikasi yang telah digembar-gemburkan dalam brosur, risalah dan sebagainya. Iklan-iklan yang memaparkan tentang produk sama ada di televisyen, surat khabar, papan iklan dan sebagainya cuba memberikan penerangan tentang kelebihan yang ada secara melampau dan berlebih-lebihan. Akhirnya, pengguna akan terpukau dan terus membuat pembelian walaupun pada asasnya mereka tidak memerlukan produk tersebut sehingga sanggup untuk berhutang. Apabila pengguna membuat pembelian dan pulang ke rumah masing-masing, akhirnya didapati barangan......

Words: 8374 - Pages: 34

Free Essay

Hegemoni Dalam "Princess"

...HEGEMONI BUDAYA DALAM PRINCESS KARYA JEAN P. SASSON 1. Pendahuluan a. Latar Belakang Apresiasi sastra menurut Damono (2002: 6) adalah penghargaan yang didasarkan pada penghayatan terhadap sastra. Oleh sebab itu, diperlukan upaya membaca dengan cermat dengan maksud memahami kandungan dan cara menyampaikan kandungan itu. Untuk tujuan tersebut, ada dua kecenderungan dalam menganalisa karya sastra yaitu secara tekstual dan politis atau sosiologis. Hal ini dikemukakan oleh Budianta sebagai berikut: Dalam perkembangannya, teori-teori sastra mengikuti dua kecenderungan: yang pertama – kita sebut saja kecenderungan tekstual – adalah yang merespon dan mendobrak teori-teori objektif (new criticism, formalisme, strukturalisme) tetapi tetap memakai sebagai kerangka acuannya konsep-konsep yang digagas oleh strukturalisme.... Yang kedua – kita sebut saja kecenderungan politis/sosiologis – adalah yang menerapkan teori-teori mutakhir dalam wilayah yang lebih luas, yakni yang melihat sastra dalam kaitannya dengan berbagai dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah teori-teori neomarxis, teori postcolonial, new historicism, dan kajian budaya (Budianta, 2002: 41). Princess merupakan kisah nyata yang menceritakan kehidupan di Arab Saudi dari sudut pandang seorang putri kerajaan Saudi dengan nama samaran Sultana. Sang Putri meminta temannya yang berkewarganegaraan Amerika, Jean P. Sasson, untuk menuliskan kehidupan wanita di Arab Saudi...

Words: 3066 - Pages: 13

Free Essay

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...SUMBANGAN PENDIDIKAN DALAM MEMPERKASAKAN TAMADUN BANGSA : PERSPEKTIF ISLAM Berdasarkan jurnal Sumbangan Pendidikan dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa: Perspektif Islam karya Ahmad Munawar Ismail dan Noranizah Yusuf, pendidikan adalah aspek yang boleh membentuk nilai-nilai moral dan mampu juga membangkit kemusyikilan dalam kalangan masyarakat. Hal ini berbeza dalam pendidikan Islam, kewujudan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Al-Sunnah dan Hadith bukan digunakan untuk keimanan sahaja tetapi untuk mendidik dan memupuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam sesebuah masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam merupakan sesuatu ajaran yang luas skopnya, bersifat holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri,......

Words: 743 - Pages: 3

Free Essay

Kapan Kita Dibaptis Dalam Roh Kudus

...“Kapan kita dibaptis oleh Roh Kudus?” PENDAHULUAN Pengertian Roh Kudus Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat Kristiani dan adalah pribadi penolong yang memimpin kita, dalam bentuk Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikan-Nya ke surga. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh tersebut berfungsi sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Roh Kudus di dalam Alkitab Roh Kudus yang membuat orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus lah yang memampukan mereka menjalani hidup seorang Kristen. Roh Kudus itu tinggal didalam diri setiap orang Kristen sejati. Roh Kudus digambarkan sebagai “Penghibur” atau “Penolong”, dan memimpin mereka menuju jalan yang benar. Orang Kristen juga percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia khusus kepada orang Kristen. Karunia itu meliputi karunia-karunia karismatik seperti nubuat, berbahasa Roh, menyembuhkan, dan pengetahuan. Orang Kristen percaya bahwa karunia-karunia tersebut hanya diberikan pada masa Perjanjian Baru. BAPTISAN ROH Baptisan Roh yang disinggung oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3:11b dengan kata-kata "Baptisan roh kudus dan api" baru diberikan kepada yang bersangkutan oleh Yesus jika dia setelah pertobatannya itu benar-benar melaksanakan......

Words: 2513 - Pages: 11

Free Essay

Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi

...EKONOMI KERAKYATAN DALAM ERA GLOBALISASI Bahasa: Indonesia Penulis: Mubyarto Judul Jurnal: Jurnal Ekonomi Rakyat Nomor: Th. I - No. 7 - September 2002 Bidang: IlmuEkonomi Kata Kunci: Ekonomi, globalisasi Abstrak Pada waktu itu (1979) kami ajukan ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Ringkasan dan Implikasi Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran......

Words: 1255 - Pages: 6

Free Essay

Peranan Remaja Dalam Membentuk Sahsiah Diri Yang Terpuji.

.... PERANAN REMAJA DALAM MEMBENTUK SAHSIAH DIRI YANG TERPUJI Membentuk akhlak dan sahsiah remaja menurut Islam adalah merupakan kewajipan semua pihak, bermula dari ibu bapa, pendidik, masyarakat, pemimpin dan yang lebih penting adalah diri remaja itu sendiri. Berdasarkan anggaran bilangan remaja yang mewakili lebih daripada separuh rakyat Malaysia hari ini, ternyata usaha pembentukan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Satu modul yang lengkap dan terbaik perlu diasaskan bagi memastikan pembentukan remaja Islam adalah menepati arahan Allah SWT dan Rasul SAW. Syariat Islam yang telah diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW telahpun lengkap sebagai satu cara hidup dan sekaligus sebagai panduan untuk merencanakan hidup remaja secara baik dan berkesan. Akhlak remaja mencerminkan dimana tahap kemajuan pribadi sesuatu umat. Oleh yang demikian pembentukan akhlak remaja perlu dilandaskan kepada nilai-nilai murni menurut kacamata Islam. Kesilapan dalam membiarkan remaja memilih sendiri arah tuju mengikut pandangan mereka sahaja boleh menghancurkan generasi akan datang. Islam bukanlah agama berbentuk lambang semata-mata tetapi Islam adalah sebagai satu cara hidup yang telahpun sempurna. Islam didatangkan dengan etika yang mesti dipatuhi oleh semua golongan. Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara syubhat. Seorang muslim mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram dan berjaga-jaga daripada melakukan perkara yang syubhat. Remaja mestilah menutup......

Words: 1852 - Pages: 8

Free Essay

Etika Dalam Bisnis International

...ETIKA DALAM BISNIS INTERNATIONAL BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Pendahuluan Sejak dahulu kala bisnis – atau pada waktu itu masih terbatas pada “perdagangan” – menjadi sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan-kebudayaan yang berlain-lainan. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antara bangsa-bangsa. Bertentangan dengan ekspansi politik yang terus-menerus membawakan peperangan dan penderitaan bagi negara-negara bersangkutan, maka perdagangan justru sempat menyebarkan perdamaian dan persaudaraan. Sejarawan besar dari Skotlandia, William Robertson (1721-1793), menegaskan bahwa “perdagangan memperlunak dan memperhalus cara pergaulan manusia”. Hubungan perdagangan dengan pengertian “asing” rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia, karena salah satu arti “dagang” adalah “orang dari negeri asing”. Dengan saran transportasi dan komunikasi yang kita miliki sekarang, bisnis internasional bertambah penting lagi. Berulang kali dapat kita kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi ekonomi: kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia, sehingga hampir semua negara tercantum dalam “pasar” sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomi. Gejala globalisasi ekonomi ini berakibat positif maupun negatif. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir...

Words: 1586 - Pages: 7

Free Essay

Peran Akuntan Dalam Pasar Modal

... TUGAS INDIVIDU PASAR MODAL & MANAJEMEN KEUANGAN PERAN AKUNTAN DALAM PASAR MODAL DISUSUN OLEH: NINDA ELISAWATI 10/314323/EE/5932 KELAS D FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011 PERAN AKUNTAN DALAM PASAR MODAL Profesi seorang akuntan meliputi semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Begitu banyak peran akuntan dalam perkembangan ekonomi saat ini tidak terkecuali dalam pasar modal. Kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek merupakan kegiatan yang ada dalam pasar modal. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti:menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal juga bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Semakin berkembangnya perekonomian, menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas......

Words: 1460 - Pages: 6

Free Essay

Kasus Perbedaan Budaya Dalam Pemasaran

...KASUS PERBEDAAN BUDAYA DALAM PEMASARAN INTERNASIONAL Memanfaatkan perbedaan budaya sebagai strategi pemasaran Secara tradisional, pengiklan global telah memasuki pasar baru dengan mempertahankan tema otomotif dalam negeri dalam kampanye iklan mereka dan menerjemahkan tema-tema ini langsung ke dalam bahasa lokal. Pada tahap awal ini terjemahan itu hanya dijuluki voiceovers di rumah-pasar iklan televisi diproduksi. Secara bertahap strategi ini berevolusi untuk mempekerjakan bakat-bakat lokal untuk menyediakan terjemahan langsung menggunakan tema yang sama dan dialog. Tetapi bahkan terjemahan ini bakat-bakat lokal berlari risiko yang bermasalah atau sangat memalukan. Sebagai contoh, Coca-Cola, "Coke Menambahkan Life" tema beberapa tahun lalu diterjemahkan ke pasar Cina sebagai: "Coke Membawa Leluhur Anda Kembali dari Graves mereka". Tidak sampai Coke dan McDonalds dihadapkan dengan penjualan lesu dan keuntungan di pasar luar negeri bahwa mereka diperbaiki situasi dengan mengembangkan kampanye benar-benar lokal di masing-masing pasar. Meskipun pengiklan global lebih banyak mengadopsi strategi ini, banyak masih tetap dalam "satu ukuran cocok untuk semua" kamp. Mereka mematuhi filosofi desa global bahwa kita semua memiliki selera yang sama dan perilaku. Apa yang membuat situasi Pepsi unik di Kanada pada umumnya, dan Quebec khususnya, adalah bahwa Quebec dapat dilihat sebagai negara dalam negara. Dari perspektif media, adalah pasar sendiri. Ini terpisah dari sisa......

Words: 406 - Pages: 2

Play Movie | 1x13 Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia | reloj Alpha (2018) en línea en espanol