Free Essay

Cervixcancer in the Period of 1925-31

In: Science

Submitted By mholtslag
Words 2840
Pages 12
Cervixcarcinoom

Een literatuuronderzoek naar artikelen uit het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde, tussen de periode 1925-1931 en het heden

M. J. Holtslag
0905585
Groep 4
10 april 2012
LUMC
Geneeskunde jaar 1
Abstract

Literatuuronderzoek is verricht naar de pathogenese, diagnose, behandeling en prognose van cervixcarcinoom in de periode 1925-1931. De bevindingen zijn vervolgens vergeleken met huidige technieken en kennis over cervixcarcinoom. Hiervoor is gebruik gemaakt van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie en GoogleScholar. In 1925-1931 was de oorzaak van cervixcarcinoom onbekend. De diagnostische middelen waren een vaginaal toucher en proefcurrettement. Operaties en radiotherapie waren standaardbehandelingen, chemotherapie bevond zich toentertijd in een experimentele fase. Afhankelijk van patiënt-delay werd de prognose slechter alhoewel het relatief late verschijnen van klachten een goedaardig proces indiceerde. Tegenwoordig is de diagnostiek verbeterd middels uitstrijkjes, HPV-test, colposcopie, echografie en hysteroscopie waarmee cervixcarcinoom in een vroeg stadium gedetecteerd kan worden. Voor premaligne laesies worden portiosparende technieken (cryochirurgie en laserevaporatie) en destructieve technieken (lisexcisie en exconisatie) gebruikt. Afhankelijk van het stadium cervixcarcinoom worden conisatie, radicale hysterectomie met mogelijkerwijs bilaterale pelviene lymfadenectomie en trachelectomie of conisatie in combinatie met bilaterale pelviene lymfadenectomie. Door de vooruitgang in de diagnose en de behandelingen is de prognose voor cervixcarcinoom sterk verbeterd.

Inleiding

Cervixcarcinoom is een kwaadaardige woekering van cellen uitgaande van het epitheel van de cervix uteri (baarmoederhals)1. Dit verslag is bedoeld om de toename van kennis over het cervixcarcinoom te bepalen door literatuuronderzoek van artikelen. In de resultaten wordt ten eerste besproken wat destijds bekend was over de pathogenese, diagnose, behandeling en de prognose van cervixcarcinoom. Ten tweede wordt weergeven wat de huidige kennis is met betrekking tot dezelfde onderwerpen. Vervolgens worden in de discussie de bevindingen uit de periode 1925-1931 vergeleken met de bevindingen uit het heden.

Materiaal en Methode

De benodigde artikelen waren gevonden door in de jaargangen 1925-1931 te zoeken in de database van de website van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Voor de huidige kennis over cervixcarcinoom werd gebruik gemaakt van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie. Voor aanvullende informatie werd gebruik gemaakt van de websites van het Nederlands Kanker Instituut, het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu, Medistart, Oncoline en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Uit de gevonden informatie bleek dat niet veel informatie beschikbaar was over cervixcarcinoom in de periode 1925-1929. Door de zoekopdracht uit te breiden naar 1931, was dit opgelost.

Resultaten

Periode 1925-1931

Pathogenese In de jaren 1925-1931 bestonden enkele theorieën over het ontstaan van cervixcarcinoom. De incidentie van cervixcarcinoom lag lager bij ongehuwden of kinderloze gehuwden2. Tevens bestond een theorie dat de incidentie bij kinderloze vrouwen hoger lag3. Een verklaring hiervoor kon zijn dat de inwendige afscheidende klieren niet normaal waren en dus de bevruchting in de weg stonden3. Over erfelijke factoren was toen niet veel bekend3. De daadwerkelijke oorzaak van cervixcarcinoom was toentertijd niet bekend. Wel waren bepaalde factoren te noemen die gezien werden als risicofactoren en de kans op baarmoederkanker vergrootten. Zware bevallingen werden gecorreleerd aan een grotere kans op cervixcarcinoom4. Wanneer onbehandeld, leidde de kanker tot bloedingen, aanvreting of samendrukking van naburige organen, infectie en uitputting waarop de dood volgde2.

Diagnose De symptomen bestonden voornamelijk uit metrorrhagieën en soms uit menorrhagieën. Verder hadden patiënten in sommige gevallen pijn, een gespannen gevoel in de onderbuik en een onwelriekende afscheiding2. Op basis van deze symptomen werd lichamelijk onderzoek verricht dat uit een inwendig palpatorisch onderzoek oftewel een vaginaal toucher bestond. Daarbij werd gepalpeerd naar verdachte vergroeiingen en tumoren. Het was echter onmogelijk om kleine carcinomen op de tast waar te nemen, waardoor mogelijkerwijs het carcinoom over het hoofd gezien kon worden en metastasering onoverkomelijk was5. Wanneer een vaginaal toucher het cervixcarcinoom niet bevestigde en de arts niet overtuigd was, kon hij een microscopisch onderzoek van het proefcurrettement uitvoeren. Hierbij werd door een currette een biopt van de baarmoedermond genomen. Bij microscopisch onderzoek van het biopt konden afwijkende cellen aangetoond worden en de diagnose cervixcarcinoom stellen2.

Behandeling De behandeling van de ziekte werd onderverdeeld in verschillende categorieën; operabele gevallen en inoperabele gevallen (technisch, klinisch of de recidieven). Radiotherapie kon als adjuvante therapie gegeven worden2. Bij chemotherapie werden enkele goede resultaten gehaald, deze behandeling bevond zich echter nog in een experimentele fase waardoor hierover weinig informatie te vinden is2. Operatieve behandeling bleek een zeer krachtig middel te zijn tegen cervixcarcinoom, mits het proces van de kanker klinisch beperkt gebleven was tot het orgaan zelf6. Verschillende operatieve behandelingen werden uitgevoerd. Bij de radicale panhysterectomie werd het cervixcarcinoom uitgebrand met een thermocauter of elektrocoagulatie met het diathermietoestel. Hierbij werd een zeer diepe vernietigende werking op de kankercellen verkregen6. Tevens gebruikelijk was een hysterectomie, waarbij het gehele baarmoederlichaam werd verwijderd. Deze behandeling bleek een grote genezingskans te hebben. Een zeer grote operatiesterfte bestond echter vanwege infecties en andere complicaties tijdens de operatie2. Aansluitend op een operatieve behandeling werd vaak radiotherapie toegepast om een hogere genezingskans te bieden2. Wanneer een operatieve behandeling wegens technische redenen of een slechte algemene toestand niet mogelijk was, bood bestraling niet onbelangrijke genezingskansen2. Twee soorten bestraling zijn te onderscheiden, namelijk radium- en röntgenbestraling, welke beide gericht waren op het bekkengebied2. Ook werd een intrauterine radiumbehandeling gehanteerd. Deze bestond uit het plaatsen van met radium gevulde buisjes in het bekken, die op hun plaats gehouden worden door verscheidene zilverdraadkettingen. Zo werd de bestraling zo gericht mogelijk in de door kanker meest aangetaste gebieden gegeven. Dit is de radium-Wertheim methode2.

Prognose De prognose van cervixcarcinoom hing in grote mate af van het stadium waarin deze ziekte ontdekt werd. De ziekte werd vaak gemeld bij een arts 6 weken tot 4 jaar na het begin van de eerste klachten. Door het grote tijdsbestek dat hiertussen zat, was af te leiden dat cervixcarcinoom meestal een, in de aanvang, goedaardig proces was. Vaak bleef cervixcarcinoom lang in de cervix uteri beperkt2.

Heden

Pathogenese De meest voorkomende oorzaak voor cervixcarcinoom is het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus (HPV). HPV beslaat ongeveer 100 types die in hoogrisico en laagrisico types worden verdeeld. Laagrisico types veroorzaken anogenitale wratten en larynxpapillomen. Hoogrisico types zijn carcinogeen en kunnen carcinomen op de penis, anus, cervix en vulva veroorzaken. Twee hoogrisico types, HPV types 16 en 18, veroorzaken circa 70% van de cervixcarcinomen, respectievelijk 53% en 17%. De overige 30% wordt veroorzaakt door andere hoogrisico types7. De belangrijkste risicofactor voor besmetting met HPV is seksueel contact met meerdere partners8. Risicofactoren die de kans vergroten op cervixcarcinoom zijn overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk9. Blootstelling aan diëthylstilbestrol (DES) verhoogt de kans op het normaliter zeer zeldzame clear-cell carcinoom aan de vagina en baarmoeder op jonge leeftijd aanzienlijk10. Het ontstaan van dysplasie en de ontwikkeling daarvan tot cervixcarcinoom kan vele jaren in beslag nemen11. Allereerst ontstaan afwijkingen in transformatiezone. Deze zone bevindt zich tussen het endocervicale cilinderepitheel en ectocervicale plaveiselepitheel. Door metaplasie wordt het cilinderepitheel omgezet naar plaveiselepitheel waarbij een gestoorde differentiatie kan optreden onder invloed van HPV, dysplasie of cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) genaamd8. Cervixcarcinoom is morfologisch verdeelbaar in planocellulaire carcinomen (75-80%) en adenocracinomen (20-25%). Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen grootcellig verhoornende, grootcellig niet-verhoornende en kleincellig niet-verhoornende carcinomen. Mogelijke differentiatie vormen zijn mucineus, papillair, endometroïd en clear cell8. Metastases paracervicaal in de parametria en in de iliacale en obturatoriusklieren komen het meest voor. In latere fases vindt metastering ook plaats naar de para-aortale klieren en de hematogene uitbreiding plaats. Doorgroei vindt vooral plaats naar de vagina, de parametria, het septum rectovaginale en de blaasbodem8.

Diagnose Door bevolkingsonderzoek voor cervixcarcinoom worden alle vrouwen vanaf 30 tot 60 jaar elke vijf jaar opgeroepen voor een uitstrijkje. Bij een uitstrijkje van de cervixhals worden met een spatel cellen afgenomen van de cervixhals. Vervolgens worden deze op een glaasje afgestreken zodat ze na kleuring onder de microscoop gecontroleerd worden op afwijkingen12. Bij milde dysplasie spreekt men van CIN I, bij matige dysplasie van CIN II en bij ernstige dysplasie van CIN III. Als er ongeremde proliferatie en de architectuur van de epitheellaag verstoord is, is er sprake van een carcinoma in situ. Carcinoma in situ en ernstige dysplasie vormen de classificering CIN III8. Een uitstrijkje met onvoldoende kwaliteit voor een betrouwbare diagnose moet herhaald worden. Naast de classificering volgens Papanicolaou wordt in Nederland ook het KOPAC-B systeem gehanteerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen8. Groep 1 heeft geen afwijkingen en wordt het uitstrijkje na 5 jaar herhaald8. Groep 2 heeft licht atypische afwijkingen. Na 6 maanden wordt het uitstrijkje herhaald met tevens een HPV-test. Indien het uitstrijkje en de HPV-test normaal is, volgt na 12 maanden een uitstrijkje. Indien deze normaal is, is het volgende uitstrijkje volgens het regulier bevolkingsonderzoek. Bij afwijkingen wordt de patiënt doorverwezen naar een gynaecoloog8. Groep 3 heeft atypische afwijkingen en wordt verwezen naar een gynaecoloog8. Een colposcopie wordt toegepast bij een vrouw met een afwijkend uitstrijkje. Hierbij wordt met de colposcoop zicht verkregen van de transformatiezone van de cervix en een biopt genomen voor nader histologisch onderzoek. Een 3% azijnzuur oplossing wordt aangebracht om afwijkende plaveiselcellen wit te kleuren en te lokaliseren8. Biopten worden diathermisch of met een proefexcisietang geoogst8. Een inwendige echografie, waarmee onregelmatigheden in het slijmvlies waargenomen worden, is een gebruikelijk onderzoek. Aan de hand van uitgezonden ultrageluid wordt met een transducer de dichtheden van weefsel bepaald. Hieruit wordt een beeld opgemaakt via de computer waardoor afwijkingen waargenomen worden13. Bij hysteroscopie van de baarmoeder wordt met een endoscoop de binnenwand van de baarmoeder gecontroleerd op afwijkingen14.

Behandeling De vaccins tegen HPV zijn actief tegen HPV types 16 en 187. HPV-vaccins bevatten ‘virus-like particles’ welke uit gerecombineerde delen van de HPV-kapseleiwitten bestaan. De vaccins bevatten geen oncogene virus-DNA maar zijn wel in staat om een sterke immunologische reachte op te wekken8. CIN I laesies en kleine CIN II worden niet behandeld omdat de kans op regressie ongeveer 70% is. Progressieve CIN I/II en de grotere CIN II/III worden middels verwijdering of destructie van de transformatiezone behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van destructieve technieken (lisexcisie en exconisatie) en portiosparende technieken (cryochrirurgie en laserevaporatie)8. De eerste keuze van behandeling is de lisexcisie. Met behulp van diathermie wordt met een metalen lus de gehele transformatiezone uitgesneden tot een diepte van 6 mm. Het weggesneden weefsel wordt vervolgens histologisch onderzocht8. Bij exconisatie wordt een kegelvormig stuk weefsel uit de portio verwijderd. Deze behandeling is primair diagnostisch en is tevens therapeutisch als uit histologisch onderzoek blijkt dat de CIN-laesie verwijderd is8. Bij cryocoagulatie wordt met een zilveren probe de transformatiezone bevroren. De probe bereikt een temperatuur van -70 graden Celsius gedurende 2 á 5 minuten waardoor er vriesletsel van 5 mm diep ontstaat. Vanwege de destructie van de cellen kan aanvullend histologisch onderzoek echter niet worden verricht8. Met CO2-laserlicht worden de cellen van de transformatiezone bij laserevaporatie sterk verhit zodat de cellen exploderen. Zo kan de weefsellaag van gewenste diepte verwijderd worden. Aanvullend histologisch onderzoek is niet mogelijk vanwege de destructie van de cellen8. Behandelingen van het cervixcarinoom zijn afhankelijk van het stadium waarin het cervixcarcinoom verkeert. Deze stadia worden gedefinieerd in de FIGO-indeling voor cervixcarcinoom. Bij stadium IA1 volstaat een conisatie. In het geval van het ontbreken van een kinderwens, heeft uterusextirpatie de voorkeur8. Indien bij stadium IA2 geen kinderwens bestaat wordt een radicale hysterectomie verricht. Dit is de chirurgische standaardbehandeling. Bij deze operatie wordt de uterus verwijderd, tezamen met het parametrane en paravaginale weefsel aan weerszijden van de uterus en het bovenste gedeelte van de vagina. In aansluiting daarop wordt een pelviene lymfadenectomie uitgevoerd15. Huidig onderzoek wordt nu ook verricht naar het voorkomen van beschadiging van de autonome zenuwen in de kleine bekken. Deze spelen een belangrijke rol bij de werking van de blaas, endeldarm en voor het seksueel functioneren16. Indien er wel een kinderwens bestaat, wordt trachelectomie of conisatie in combinatie met een pelviene lymfadenectomie verricht8. De voorkeursbehandeling bij stadium IB2-IIA is een radicale hysterectomie met bilaterale pelviene lyfadenectomie. Ook kan radiotherapie kan gegeven, ook in de vorm van brachytherapie. Soms wordt ook chemotherapie als neoadjuvante therapie gegeven8. Bij stadium IIB-IIIB is de behandeling primair chemotherapie8. In stadium IV van cervixcarcinoom is de prognose erg slecht en zullen behandelingen daarom voornamelijk palliatief zijn8.

Prognose De prognose voor 5-jaarsoverleving van stadium I en II voor cervixcarcinoom bedraagt tussen de 60 en 99%. De 5-jaarsoverleving voor patiënten met cervixcarcinoom met stadium III en IV is tussen de 10 en 40%17.

Discussie

In 1925-1931 bestonden al enkele theorieën over het ontstaan van cervixcarcinoom. Tegenwoordig is bekend dat circa 70% van de cervixcarcinomen veroorzaakt worden door het humaan papillomavirus. Er is een toename van kennis omtrent risicofactoren, het ontstaan van premaligne laesies en de verschillende types cervixcarcinomen. Diagnoses werden in 1925-1931 voornamelijk gesteld op basis van klachten van patiënten. Vervolgens werd een vaginaal toucher uitgevoerd waarbij de cervixhals en mond gepalpeerd werden voor verdachte vergroeiingen. Mocht de arts niet overtuigd zijn dan kon een biopt middels proefcurettement genomen worden voor histologisch onderzoek. Tegenwoordig worden vrouwen tussen de 30 en 60 jaar opgeroepen voor bevolkingsonderzoek waarbij een uitstrijkje genomen wordt. Als het uitstrijkje premaligne laesies indiceert, wordt een colposcopie toegepast. Ook zijn andere diagnostisch middelen voorhanden zoals de HPV-test, echografie en hysteroscopie. Behandelingen werden in 1925-1931 toegepast op basis van de verdeling van patiënten tussen operabel in inoperabel. Tegenwoordig worden de patiënten verdeeld op basis van de stadiering van de premaligne laesies volgens CIN en cervixcarcinoom naar de classificering volgens FIGO. In 1925-1931 waren de radicale panhysterectomie en hysterectomie de standaard behandelingen. Als een operatie niet mogelijk was, werd radiatietherapie gebruikt voor de behandeling van cervixcarcinoom in de vorm radium en röntgenstraling. Heden worden premaligne laesies behandeld met destructieve of portiosparende behandelingen zoals lisexcisie of exconisatie (destructief) en cryocoagulatie of laserevaporatie (portiosparende). Bij cervixcarcinoom wordt aan de hand van het stadium en de aanwezigheid van een kinderwens de behandeling bepaald. Bij stadium IA1 volstaat conisatie en bij ontbreken van een kinderwens wordt uterusextirpatie toegepast. Radicale hysterectomie wordt toegepast bij stadium IA2 en in aanwezigheid van een kinderwens wordt trachelectomie of conisatie met pelviene lymfadenectomie. De voorkeursbehandeling in stadium IB2-IIA is een radicale hysterectomie met bilaterale pelviene lymfadenectomie. Ook wordt radiotherapie gegeven en soms chemotherapie als neoadjuvantetherapie. In stadium IIB-IIB is de behandeling primair chemotherapie en in stadium IV zal de therapie voornamelijk palliatief zijn. De prognose in 1925-1931 hing voornamelijk van de patiënt zelf af. Patiënt-delay en het onvermogen van de arts om vergroeiingen te detecteren, zorgden vaak ervoor dat cervixcarcinoom zich verder kon ontwikkelen. Tegenwoordig worden vrouwen opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek waardoor in combinatie met de huidige medische technieken, de prognose sterk is verbeterd. Voor patiënten met stadium I en II cervixcarcinoom is de 5-jaarsoverleving tussen de 60 en 99%. Voor patiënten met cervixcarcinoom stadium III en IV ligt de 5-jaarsoverleving tussen de 10 en 40%. Opmerkelijk is het verschil van de hoeveelheid informatie die beschikbaar is over in de periode 1925-1931 en het heden. Ook opmerkelijk is, is dat desondanks de ontbrekende kennis over de pathologie van cervixcarcinoom, veel van de toenmalige behandeling ten grondslag liggen aan huidige behandelingen, zoals de radicale hysterectomie of brachytherapie. Ook werd destijds al geëxperimenteerd met het combineren van operatieve behandelingen met radiatietherapie en/of chemotherapie, wat nu gemeengoed is.

Bronnenlijst

1. Everdingen JJE van (ed). Pinkhof Geneeskundig Woordenboek. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, 2012

2. Hoed D den (ed). Kanker van het Baarmoederlichaam. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1928; 72: 4654-61

3. Deelman HT. Baarmoederkanker en zwangerschapsveelvuldigheid. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde 1931; 75: 3168-9

4. Snoo K de. Leucoplakie en baarmoederkanker. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1931; 75: 1286-95

5. Deals F, Backer P. de (eds). Stand der Behandeling van Kanker van den Baarmoederhals. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1925; 69: 229-43

6. Scheffelaar Klots TH (ed). Kanker van de Baarmoeder. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1925; 69: 167

7. Kocken M, et al. Vaccinatie ter preventie van cervixcarcinoom. Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie 2006; 14: 121-25

8. Heineman MJ (ed), Evers JLH, Massuger LFAG, Steegers EAP. Obstetrie en Gynaecologie: de voortplanting van de mens. Elsevier Gezondheidszorg. 2008: 805-19

9. http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Patiënten/Kanker+en+Behandeling/Soorten+kanker/Baarmoederkanker.html; bezocht op 5 juni 2011

10. Meijer van Putten JB. DES-dochters hebben ook vaker cervixkanker. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2000;144:1452

11.Kumar V, Abbas AK, Fausto N. Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease. Elsevier Saunders. 2005: 1072-79

12. http://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaarcervixcarcinoom/onderwerpen/Beoordeling/; bezocht op 2 juni 2010

13. http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Patiënten/Kanker+en+Behandeling/Patiënten+traject/Diagnostisch+onderzoek/Echografie.htm

14. http://www.nki.nl/Ziekenhuis/Patiënten/Kanker+en+Behandeling/Patiënten+traject/Diagnostisch+onderzoek/Hysteroscopie.htm; bezocht op 4 juni 2011

15. http://www.gynaecologie.nl/content/baarmoeder/baarmoederhalskanker-behandeling.asp; bezocht op 19 juli 2011

16. Trimbos JBMZ, Kenter GG, Maas CP, Deruiter MC (eds). Zenuwsparende Radicale Hysterectomie bij Cervixcarcinoom. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2003; 147: 1344-7

17. http://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=29036&richtlijn_id=633; bezocht op 18 februari 2012…...

Similar Documents

Free Essay

Cory Monteith Dies at 31

...Cory Monteith dies at 31. What an early age to die right? I was never a Glee fan but for a short period, ummmm say 1 season, I actually enjoyed it because of Noah! Of course, I never did discount the talent of Rachel and Finn. Cory Monteith's life was cut tragically short on Saturday, July 13. The Glee star, who celebrated his 31st birthday on May 11, was found dead in a hotel room at the Fairmont Pacific Rim Hotel in Vancouver, Canada, police announced in a press conference. According to Vancouver PD, emergency personnel arrived at the hotel shortly after noon, at which point Monteith was pronounced dead on the scene by paramedics. The coroner is investigating cause of death. Foul play is not suspected. "We are so saddened to confirm that the reports on the death of Cory Monteith are accurate," the actor's rep said in a statement to Us Weekly shortly after news broke of the tragedy. " We are in shock and mourning this tragic loss." PHOTOS: Stars gone too soon Monteith had recently completed treatment for substance addiction. On March 31 of this year, he announced via his rep that he had voluntarily checked himself into rehab, buoyed by the support of his girlfriend, Lea Michele, and others. "Cory is a beloved member of the Glee family, and we fully support his decision to seek treatment," 20th Century Fox TV said in a statement at the time. "Everyone at the show wishes him well and looks forward to his return." In recent weeks, the actor had seemed......

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

Intertestamental Period

...INTERTESTAMENTAL PERIOD NEW TESTAMENT ORIENTATION I NBST 525 AN ANALYSIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF MASTERS OF ARTS IN RELIGION LIBERTY THEOLOGICAL SEMINARY BY: LYNCHBURG, VIRGINIA SUNDAY, OCTOBER 9, 2011 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION……………………………………………………………1 THE INTERTESTAMENTAL PERIOD…………………………………….1 HEROD THE GREAT’S PALESTINIAN RULE…………………………...7 CONCLUSION………………………………………….…………………..9 INTRODUCTION The Intertestamental period is the time between the last book in the Old Testament and the first book in the New Testament. This period is said to be around two centuries or about 400 years long. This particular timeframe dubbed the “Intertestamental period” is filled with numerous changes in power, war, struggles, treachery and events that changed religious record. This period is vastly rich in history and dramatically impacted the New Testament leading up to and during the time of Christ. This paper will explore the roughly 400 years that make up this era and examine the role that Herod the Great played in shaping the religious and political groups Jesus encountered. THE INTERTESTAMENTAL PERIOD The last sections of the Old Testament illustrate Darius the Persian as the ruler over Persia. At the time Judea was part of the Persian Empire. In 597 B.C. Judea was conquered by Nebuchadnezzar who was the King of Babylon this ended Jewish independence. Nebuchadnezzar had decided to take certain knowledgeable......

Words: 2964 - Pages: 12

Free Essay

Intertestament Period

...LIBERTY UNIVERSITY INTERTESTAMENT PERIOD PAPER A RESEARCH PAPER SUBMITTED TO DR. BOB KENDALL FOR NEW TESTAMENT INTRODUCTION IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE MASTERS OF PASTORAL COUNSELING DEGREE IN THE LIBERTY UNIVERSITY SEMINARY BY JASON MOORE OMAHA, NE OCTOBER 2013 CONTENTS INTRODUCTION………………………………………………………………………………1 SILENCE WITHOUT SILENCE...……………………………………………………………..2 SUMMARY………………………………………………………………………………….….7 iii INTRODUCTION For many people the transition from the Old Testament to the New Testament is strange and considerably confusing. Without knowing what took place in the “silent years”, it very well can be a difficult task to make the leap from the Old Testament to the New Testament. The Old Testament world looks and sounds completely different from the world the New Testament describes, however, the same spirit inspired the writings of both canons. It must be known to the reader that the Old and New Testaments complement each other. In order to get the full understanding and the entire picture of God’s Word, you must understand them together. But, in order to understand them together, there is the time period of 400 years that are not included. This 400 year time frame plays a huge part in understanding how the two different worlds of the Old and New Testaments come together to make a comprehensive story. The “Intertestamental Period” is a short amount of time in relativity to the rest of Biblical history, but this short time frame...

Words: 2509 - Pages: 11

Premium Essay

Romantic Period

...Romantic period Noah, Patrick, and Wickert Facts about the romantic period -Lasted from 1800-1860 The Romantic era was a period of great change and emancipation The Romantic era allowed artistic freedom, experimentation, and creativity. The Romantic Period or the Romantic Era is known as Romanticism -William Wordsworth - Born April 7, 1770 - Cockermouth, Cumbria, England - Went to school at Hawkshead Grammar school before going to St. Johns College. --His popular poems are…. - A character - A Night-piece - A night thought -A poet’s Epitaph - A morning exercise and many more… His famous quotes are… - “ The child is the father of the man” - “Imagination, which in truth Is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind, and reason, in her most exalted mood. In the winter of 1798-79 he wrote many of his greatest poems and also traveled with Coleridge and Dorothy. In 1807 he started the publication of Poems in 2 volumes which included “Resolution and Independence” William Blake -William Blake was born November 28th 1757 in London England - Blake was a poet, painter, and printmaker - Most famous poem is “The Tyger” - Some other poems are “and did those feet”, “a cradle song”, “a dream”, “a song”, and many more. - He was said to see visions - One instance of this is when his brother died in 1787; he said he saw his brother’s soul ascend into heaven. This greatly influenced his later poetry. - In 1800 Blake moved......

Words: 311 - Pages: 2

Free Essay

France Period

...Tuileries, are conceived during his rule. In 1665, the great Roman Baroque master Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) comes to Paris and submits several designs for the palace's remaining structural component: an eastern facade. Louis XIV rejects these designs and entrusts the project to Louis Le Vau, Charles Le Brun, and Claude Perrault (1613–1688). Completed in 1670, the eastern facade is a triumph of French classicism, with its grand colonnade and center pavilion that recall ancient Roman temple architecture. • 1666 A branch of the Académie is founded in Rome; eight years later the Prix de Rome is established, awarding a period of study in Rome to gifted painters, sculptors, and (after 1720) architects. These institutions stress the importance of a firm grounding in the classical tradition so integral to the Académie's curriculum and crucial to French art of the period. • 1669 Louis XIV orders the construction of a royal palace at Versailles, a small town outside of Paris. Work begins under Louis Le Vau, designer of the Garden Front; Le Vau dies in the following year, and Jules Hardouin Mansart (1646–1708) takes over the project. The interior is dominated by the great Galerie des Glaces (Hall of Mirrors) flanked by the Salon de la Guerre (War) and Salon de la Paix (Peace). The lavish decorative program, executed by Le Brun with stucco reliefs by Antoine Coyzevox (1640–1720), a sculptor with a particular gift for portraiture, reflects Baroque ideals. Equally lavish are the......

Words: 10574 - Pages: 43

Free Essay

Intertestamental Period

...UNIVERSITY ACCOUNT OF THE INTERTESTAMENTAL PERIOD IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE NBST 525 LIBERTY BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY BY LYNCHBURG, VIRGINIA August CONTENTS INTRODUCTION 1 BIBLIOGRAPHY 2 INTRODUCTION The “Intertestamental period”, or the “Second Temple Period” represent a period within history, which upholds an interpretation for both Christianity and Judaism. According to Judaism, this era acknowledges the “Second Temple Period”, which exemplifies the Jewish Diaspora. First, “diaspora” simply means “dispersion” or “scattering.” This dispersion or scattering began through the efforts of the Assyrians when they defeated Israel in 722 B.C. In effect, the Jewish nation dispersed all over the Middle East, Egypt, and Babylon. These individuals literally disappeared from antiquity due to the results of the Jewish Diaspora. However, Nebuchadnezzar endured the Jewish populaces to inaugurate a cohesive group within Babylon around 597 B.C. Nevertheless, the subject of this essay will focus on the Christian assessment of the “Intertestamental Period.” For centuries, Christian intellectuals describe the era from the final quarter of the fifth century B.C. to the first century A.D. as the “Intertestamental Period.” This era arises with the reconstructing of the Jewish temple in the late sixth century, and terminating with its annihilation in A.D. 70. The “Intertestamental Period” represents a significant account of the......

Words: 2999 - Pages: 12

Free Essay

To What Extent Did Emperors Successfully Manage to Elect a Successor During the Period 31 Bc to Ad 96?

...To what extent did emperors successfully manage to elect a successor during the period 31 BC to AD 96? Nominating a successor was definitely a focal problem with every emperor recorded in Roman history, and doing it successfully was undeniably a problem that needed a solution for the Roman Empire, as no one was ever happy about what had been decided. However, it was a much more complex issue for all the emperors of the period 31 BC to AD 96; nonetheless there was no single solution to this problem. However not every appropriate successor elected meant that they would be successful in becoming the next definite emperor, as many died even before the emperor of that time did, or they were challenged and then under suspicious circumstances, murdered. The central reason of all the convolutions involved in trying to find an adequate successor, was mainly due to the Roman belief that family praise and glory were the most important things any Roman with authority should consider. And it by no doubt dominated the Romans on how they behaved. Augustus had introduced laws that the princeps or the title of the emperor could not be passed down like a monarchy, but could only be approved by the senate, but it eventually became inheritable. The senate had historically been allowed to pass on their status to their descendants, and so succession within the family was by no doubt acceptable, we can prove this by highlighting the fact that Augustus himself wanted to choose a successor who had...

Words: 3321 - Pages: 14

Free Essay

Intertestamental Period

...LIBERTY UNIVERSITY Inter-Testament Period Paper A RESEARCH PAPER SUBMITTED TO DR. DEREK R. BROWN IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE NBST 525 LIBERTY BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY BY Donald Reul LYNCHBURG, VIRGINIA November 1, 2012 Contents Introduction ……………………………………………………………………………. 1 Alexander the Great ……………………………………………………………………. 1 Dividing the Empire…………………………………………………………………… 4 Ptolemaic Dynasty ……………………………………………………………………. 4 Seleucid Dynasty …………………………………………………………………….. 6 Antiochus Epiphanies ………………………………………………………………. 8 Maccabean Period …………………………………………………………………… 10 Mattathias ………………………………………………………………….. 10 Jonathan ……………………………………………………………………. 12 Simon ……………………………………………………………………….. 13 John Hyrcanus ……………………………………………………………… 14 Aristoblus ……………………………………………………………………. 15 Alexander Jannaeus …………………………………………………………. 16 Aristobulus II ………………………………………………………………… 17 The Roman Period ……………………………………………………………………. 18 Antipater II …………………………………………………………………… 18 Phasael ………………………………………………………………………. 19 Herod the Great ……………………………………………………………… 19 Conclusion ……………………………………………………………………….. 21 Introduction Gaining insights into the “Inter-Testament Period” provides New Testament readers with a heightened perception of the world into which Jesus came. The interval between the final words spoken by Malachi and the New Testament narrative has often been referred to as the “four hundred silent years”. ......

Words: 7681 - Pages: 31

Premium Essay

Critical Period

... Second Language Acquisition and the Critical Period Hypothesis Second Language Acquisition Research: Theoretical and Methodological Issues Susan Gass and Jacquelyn Schachter, Editors Monographs on Research Methodology Second Language Acquisition and the Critical Period Hypothesis Edited by David Birdsong University of Texas LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS Mahwah, New Jersey London This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2009. To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’s collection of thousands of eBooks please go to www.eBookstore.tandf.co.uk. Copyright © 1999 by Lawrence Erlbaum Associates, Inc. All rights reserved. No part of the book may be reproduced in any form, by photostat, microform, retrieval system, or any other means, without prior written permission of the publisher. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers 10 Industrial Avenue Mahwah, NJ 07430 Cover design by Kathryn Houghtaling Lacey Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Second language acquisition and the critical period hypothesis/ edited by David Birdsong. p. cm. — (Second language acquisition research) Chiefly papers presented at a conference held Aug. 1996, Jyväskylä, Finland. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8058-3084-7 (alk. paper) 1. Second language acquisition—Congresses. I. Series. P118.2.S428 1998 401′.93–dc21 98–42609 CIP ISBN 1-4106-0166-8 Master e-book......

Words: 4930 - Pages: 20

Premium Essay

The Baroque Period

...The Baroque Period was the age of reason when minds and imaginations opened up new worlds of scientific knowledge as well as artistic creativity. (Fleming, 75) The Baroque era was a period of opulence and magnificence that gave off a powerful awe inspiring style that was full of flamboyant concepts and overall dramatic quality. From Venice, as well as from Rome and the centers where international mannerism flourished, the roads to Baroque art fanned out in all directions. The style of Baroque art was so diverse that it’s difficult to determine what classifies it as being art of the Baroque era. Although Baroque art has many diverse artistic manifestations there are certain general characteristics that appear in all three types of Baroque art. The Counter Reformation Baroque style focuses on astonishing and overpowering its audience. Art of this time was also enlisted in serving the purposes of the church militant. The Aristocratic Baroque style focuses on glorifying the position and asserting national power and prestige. The last style of the Baroque age, Bourgeois Baroque, was marked by the concentration on down-to-earth common people of the middle class. The individuality of each style of the Baroque period is visibly distinctive, yet similar in their own exclusive approaches. The Counter Reformation art, which focused on the command of the church, was created by the Jesuits in 154. It was also dynamic and religious due to the influence of the church. In Artemisia......

Words: 652 - Pages: 3

Free Essay

Period Analysys

...------------------------------------------------- PERIOD ANALYSIS Period analysis show the inter-temporal dimension of production theory. It was developed by Alfred Marshallin his “Principles of Economics”, 1890, and has remained practically unaltered since. It tries to explain howequilibrium is achieved and explains the adjustment processes to reach it, going from the short-run equilibrium to the long-run equilibrium. His method is able to classify forces with references to the length of time needed for the production process; and then confine in ceteris paribus those forces that are of less importance with regards to the specific time we are considering. Four periods can be distinguished: very short-run, short-run, long-run and very long-run. The very short-run period is normally not studied as it is considered irrelevant. It is a period characterized by having all its production factors or inputs, fixed; thus implying there can be no change in their quantities.Costs are therefore considered to be fixed and logically there is inexistence of technological progress in this period. The short-run period is a period in which some factors remain fixed while others may vary in their quantity. Capital elements, such as equipment, are considered fixed factors while labour is considered to be a variable factor.  During this period, cost analysis has a large dependence on marginal cost and average total costs. But, since not all factors can be increased, this will result...

Words: 2028 - Pages: 9

Premium Essay

Unit 31

...Unit 31: Fashion Retailing M1: to achieve the merit analyse your findings My two retailers that I have chosen are Primark, which are a department store, and JD sports which are a franchise. These two retailers have both their advantages and disadvantages individually as retailers and it is my task to explain and point out these advantages and disadvantages. Primark is a department store, a department store characteristic features include * Large-scale retail stores * More than one department under one roof * Each department specialises in a particular kind of trade * They are located in the important central places of the big cities They follow a basic principal; it is easier to sell more goods to the same customers if a large variety of goods are presented than to sell the same kind of goods to many customers, Primark follows this principal acting as universal suppliers. Advantages of department stores like Primark: Shopping convenience: They allow customers to purchase all their goods under one roof instead of purchases different goods from different stores, this is a convenience to both customers and Primark as it saves the customers time and saves Primark time and labour Wide choice: The wide choice of goods Primark supplies allows customers to select goods of their liking from large stock of goods of different qualities like brands, design, colours, styles etc. Economies of large scale: Departmental stores, being large-scale......

Words: 1614 - Pages: 7

Premium Essay

Sensitive Periods -

... Please write the essay title in FULL below: |Define the term Sensitive Periods and link them appropriately to the child’s first stage of development. | | | |Explain how you would support these sensitive periods during this first crucial stage. | | | |Briefly outline the stages of growth (planes of growth). | | | |Define the term sensitive periods and give full details of the six main periods, together with examples to show your understanding. | | | |Explain why it is important to support and facilitate these periods during the child’s first stage of development (birth – 6). ......

Words: 2384 - Pages: 10

Free Essay

The Scopes Monkey Trial 1925

...The Scopes Monkey Trial 1925 The Scopes Monkey Trial demonstrates how religious fundamentalists used the power of the state to promote their view of society. Like the Prohibition laws used to legislate morality laws against the teachings of evolution in high schools attempted to legislate thinking. The Tennessee antievolution law (the Butler Act) came to national prominence in 1925. The American civil liberty union wanted to test the law and needed a teacher willing to be arrested for breaking the law. John T. Scopes the 24-year-old science teacher and a football coach at Dayton High School agreed to be the defendant in the case. He had thought the evolution theory at the school and had therefor broken the new law the punishment under the law was a 100$ fine under the law. In the summer of 1925 the case was brought to the Dayton courthouse with 150 members of the press in attendance. The state prosecutor was a fundamentalist William Jennings Bryan. Farmers in the families rushed though the heat wave as they were looking forward to Brian defending their bible against the idea “Everyone’s great grand pappy was a monkey”. Judge John. T. Raulston from Fiery Grizzard stated that the issue was not the truth of the evolution or the wisdom of the law it simply if the John T. Scopes had broken the law. Scopes agreed that he taught the theory of evolution and was fined a 100$. Brian had won the case but it was a hollow victory as Scopes defense Clarance Darrow had made......

Words: 349 - Pages: 2

Free Essay

The Indian Succession Act, 1925

...THE INDIAN SUCCESSION ACT, 1925 ACT No. 39 OF 1925 1* [30th September, 1925.] An Act to consolidate the law applicable to intestate and testamentary succession 2*; WHEREAS it is expedient to consolidate the law applicable to intestate and testamentary succession 2*; It is hereby enacted as follows:-PART I PRELIMINARY 1. Short title..-This Act may be called the Indian Succession Act, 1925. 2. Definitions.- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-(a) "administrator" means a person appointed by competent authority to administer the estate of a deceased person when there is no executor; (b) "codicil" means an instrument made in relation to a will, and explaining, altering or adding to its dispositions, and shall be deemed to form part of the will; 3* [(bb) "District Judge" means the Judge of a principal Civil Court of original jurisdiction;] (c) "executor" means a person to whom the execution of the last will of a deceased person is, by the testator's appointment, confided; 4* [(cc) "India" means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir;] (d) "Indian Christian" means a native of India who is, or in good faith claims to be, of unmixed Asiatic descent and who professes any form of the Christian religion; (e) "minor" means any person subject to the Indian Majority Act, 1875 (9 of 1875.), who has not attained his majority within the meaning of that Act, and any other person who has not completed the age of eighteen years; and...

Words: 55484 - Pages: 222

WEB, HDRip | Gingerbread Spice Palette Palette De Fards À Paupières Style Too Faced En Stock! | Another Time