Free Essay

Den Globale Verden

In: Business and Management

Submitted By Fransiska
Words 2219
Pages 9
Den globale verden
Fælles del
1.a
Tabel 1 viser de enkelte erhvervsgruppers opfattelse af, hvilken betydning globaliseringen vil få for Danmark, hvor den procentuelle andel af hver gruppe, der mener, at globaliserings betydning er henholdsvis ”meget eller ret positiv”, ”Hverken positiv eller negativ” samt ”ret eller meget negativ” er beregnet. Desuden er en x2-test for uafhængighed udført på talmaterialet, hvilket gav en testsandsynlighed, p-værdig, på 0.01, hvilket er under et fastsat signifikansniveau på 0,05. Dermed er der ikke statistisk belæg for at acceptere nulhypotesen, der lyder, at der ingen sammenhæng er mellem hvilken erhvervsgruppe, man tilhører, og den opfattelse, man har af globaliseringens betydning for Danmark. Således er der statistisk evidens for at hævde, at ens opfattelse af, hvilken betydning globaliseringen vil få for Danmark, er afhængig af den erhvervsgruppe, man tilhører. Dette kan også ses i tabel 1, hvor 63% og 65% af henholdsvis højere funktionærer og selvstændige er meget positive overfor globaliserings betydning for Danmark, men dette tal ligger mere end 20 procentpoint herunder på 43% for de adspurgte ufaglærte arbejdere. Ser man på, hvem er er mest negativ overfor globaliseringens betydning for Danmark, er tallet højst hos de respondenter, der er under uddannelse. 10 % er denne erhvervsgruppe er enten ret eller meget negativ overfor globaliseringens betydning, mens dette tal kun er 5 % hos de højere funktionærer. Endelig er der blandt erhvervsgrupperne forskel på, hvorvidt man overhovedet ser globaliseringens betydning for Danmark som noget positivt eller negativt. Blands de ufaglærte og faglærte arbejdere samt lavere funktionærer har mellem 38% og 49% ikke udtrykt en positiv eller negativ indstilling overfor spørgsmålet. For selvstændige og de adspurgte under uddannelse er dette tal henholdsvis 29 % og 27 %. selvom de adspurgte erhvervsgrupperne har tilhørerende højere funktionærer, selvstændige og folk under uddannelse synes at være mere positivt indstillet overfor globaliseringens betydning for Danmark, betyder det altså ikke, at de øvrige erhvervsgrupper er negativt indstillet – tværtimod mener de i højere grad, at globaliseringen hverken har en negativ eller positiv betydning for Danmark.
1.b
Af Dansk Industris (DI) globaliseringsredegørelse fremgår det, at Danmark indtager en ottendeplads på konkurrenceevneindekset for 2012. Dette er en fremgang på to pladser i forhold til 2011, hvor samme konkurrenceevneindeks blev udarbejdet. Dette er kun en fordel idet indekset fortæller, hvor godt Danmark og virksomhederne i landet klarer sig i den globale økonomi i forhold til de øvrige lande i OECD. Der er mange faktorer, der har betydning for Danmarks placerings på indekset, hvoraf fem væsentlige af disse faktorer er opstillet i nedenstående model:

Model: Faktorer, der har betydning for Danmarks konkurrenceevne.

For at kunne foretage de nødvendige investeringer, der kan øge produktionen og Danmarks BNP, skal den danske stat samt virksomhederne i landet havde adgang til den nødvendige kapital for at investeringerne kan realiseres. Ved at sikre virksomheder i landet gøre finansieringsmuligheder kan konkurrenceevnen altså forbedres. En altafgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed er desuden, at der er en effektiv infrastruktur i det land, men opererer i. Ved at have velfungerede fysiske anlæg, der muliggør transport og kommunikation i landet, forbedres virksomhedernes muligheder for levering af råvarer og halvfabrikata til en eventuel produktion, en efterfølgende afsætning af det producerede samt levering ad serviceydelser i det tertiære erhverv. Derfor er infrastruktur en væsentlig faktor, der har betydning for konkurrenceevnen i Danmark. For at kunne konkurrere på det globale marked skal virksomhederne i Danmark kunne øge produktiviteten år efter år. Ved at forbedre produktionsfaktoren arbejdskraft kvalitativ gennem en bedre uddannet arbejdsstyrke, kan virksomhedernes produktion øges, hvormed Danmarks uddannelsesniveau er en anden væsentlig faktor, der ligger til grund for Danmarks konkurrenceevne. ved at have en stabil valuta i landet, som finansmarkederne og virksomhederne har tillid til, er der et større incitament til at foretage investeringer i Danmark, idet en stabil valuta ikke skaber frygt om, at værdigen af ens aktiver falder som følge af inflation. Dermed er der ved en stabil og lav udvikling i inflationen økonomisk sikkerhed for virksomhederne og andre økonomiske foretagender til at placere investeringer og kapital i Danmark, hvormed inflation også er en betydningsfuld faktor for Danmarks konkurrenceevne.
Sidst i modellen er skattesatser nævnt som en faktor, der har betydning for Danmarks konkurrenceevne. Har Danmark forholdsvis høje erhvervsskatter i forhold til de økonomier, landet konkurrerer med, kan incitamentet til at foretage investeringer her i kongeriget være mindre end i andre lande med lavere skatter. Samtidig vil virksomhederne have færre midler til yderligere investeringer i deres produktion, hvis en stor del af deres økonomiske overskud tilfalder den danske stat, hvilket igen har indvirket på landets konkurrenceevne.

Delopgave B
2

For virksomheder er en væsentlig produktionsomkostning lønninger til ansat personale. Det er for en virksomhed ideelt at holde produktionsomkostningerne så lave som muligt, da dette forbedrer virksomhedens samlede økonomiske resultat. Er lønniveauet i et land relativt højt, svækkes virksomhedernes konkurrenceevne, hvis ikke andre produktivitetsmæssige faktorer gør sig gældende. Derfor kan man ved at sammenligne lønomkostningerne i dollar (AO) pr. time for industriarbejdere i udvalgte lande i 2008. Desuden er disse arbejdsomkostninger for hvert land sammenlignet med lønomkostningsniveauet i OECD og også lønomkostningens niveauet i Danmark. Arbejdsomkostningerne pr. time for industriarbejdere i Danmark er blandt de højeste hos de lande der er repræsenteret i tabel 2, og udgør blandt andet 150 % af det arbejdsomkostningsniveau, der er gennemsnittet i OECD-lande, hvilket vil sige, at omkostningerne for industriarbejdere er 50 % højere i Danmark end det er gennemsnittelige niveau for samme i OECD. Desuden ses det, at der blandt landene i tabellen kun er Norge, der har højere industriarbejderomkostninger end Danmark. Polens, der ligesom Norge ligger geografisk tæt på Danmark har i tabellen laveste omkostninger for industriarbejderomkostninger, der kun udgør 20 % af samme i Danmark. Således kunne Danmarks konkurrenceevne være bedre, når den beskrives ved at sammenligne landets lønomkostningsniveaumed andre landes ditto. Ser man på figur 3 i bilag B1, er det også helt tydeligt, at de danske lønstigninger er 2001 til og med 2008 har været konsekvent højere år for år med en enkelt undtagelse sammenlignet med de gennemsnitlige lønstigninger i landets 25 største handelspartnere i samme årrække. Kan de højere danske lønstigninger ikke forklares med en tilsvarende forøgelse af arbejdskraftens produktivitet, er konkurrenceevnen altså blevet svækket i den nævnte årrække. Ser man på resultatet af Danmarks betalingsbalances løbende poster, har der i mange år tegnet sg et betydeligt overskud her, hvilket betyder, at landet samlet set er eksporterer flere varer og tjenesteydelser samt modtager kapital i form af eksempelvis renter og overførsler fra EU end landet importerer. Dette ses i tabel 3, hvor udviklingen på betalingsbalancens løbende poster er vist i årrækken 2001 -2010. derudover er indekstal med basis i år 2001 beregnet på baggrund af de løbende posters overskud.
Det vedvarende og siden 2008 stærkt stigende overskud på betalingsbalancens løbende poster er en god indikation for Danmarks konkurrenceevne, da varer og tjenesteydelser i tilfredsstillende grad afsættes i udlandet, hvormed den danske økonomi tilføres kapital. Dog er det værd at bemærke, at et overskud på de løbende poster ikke entydigt er en indikation for en god konkurrenceevne, da det store overskud siden finanskrisens indtræden, hvor overskudddet stiger fra indeks 55,1 i 2007 til indeks 228,5 i 2010, også kan skyldes en svag efterspørgsel og et svækket forbrug på det danske marked, hvormed mindre importeres til landet, hvilket fører til et større overskud, så længe indtægterne holder sig på et nogenlunde stabilt niveau. Samlet set er det dog positivt for den danske økonomi og også et udryk for, at landet har en god konkurrenceevne, når overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er så konsekvent og i perioder stigende, som det er tilfældet. Undersøger man tabel 2 i bilag B1 er det dog et udtryk for en svagere dansk konkurrenceevne, når landets markedsandele på det største eksportmarked, Tyskland, er faldet med 23 % på 10 år fra 2000 til 2012. I otte ud af de ni øvrige største eksportmarkeder er Danmarks markedsandel af det pågældende lands import også faldende, hvilket indikerer, at andre økonomier er bedre til at konkurrere på det globale marked, hvilket relativt antyder en svækkelse af Danmarks konkurrenceevne i de seneste 10 år. Det kan altså konkluderes med udgangspunkt i materialet i bilag B1, at Danmarks konkurrenceevne de sidste 10 år er svækket, når man blandt andet ser på arbejdsomkostningerne pr. time for industriarbejdere i Danmark, der er 50 % højere end det gennemsnitlige niveau for samme OECD. Dette skyldes, at de danske lønstigninger i perioden 2001-2008 konsekvent har været højere end gennemsnittet af lønstigninger i vores 25 største handelspartnere med et enkelt år som undtagelse. I nogenlunde samme årrække 2000-2010 er de danske markedsandele i 9 ud af 10 ad landets største eksportmarkeder desuden svundet ind, hvilket også indikerer en svækket dansk konkurrenceevne, hvilket blandt andet kommer til udtryk i Tyskland, hvor den danske andel af den tyske import på 10 år er faldet med 23 %. Dog er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster vedholdende stort, men de dette også påvirkes af en svag hjemlig efterspørgsel, kan det ikke entydigt dementere end faldende dansk konkurrenceevne de seneste 10 år.

3.
DI’s administrerende direktør, Karsten Dybvad, efterspørger en bred politisk opbakning i Folketinget til at genskabe 175.000 private arbejdspladser, der blev tabt under krisen. Selv kommer han med fire klare ønsker til løsningsforslag. Disse indebærer, at skattetrykket på personer og selskaber skal sænkes, at der skal investeres mere i uddannelse og forskning, at Danmark skal være et mere åbent land for kvalificerede udlændige samt at der skal være styr på de offentlige budgetter og en målsætning om, at gældssætningen skal bremses. Det diskuteres ofte om skatten skal sænkes på personlige indkomster og hos erhvervslivet.. Da skatter og afgifter udgør mindst 86 % af statens indtægter, vil en sænkelse af skattetrykket skulle modsvares af andre indtægter eller offentlige besparelser. Hvis Dybvads målsætninger om offentlige budgetter i balance og en bremsning af gældsætningen også skal opfyldes. Skal skatteniveauet sænkes mærkbart vil det altså betyder offentlige nedskæringer og en eventuel negativ vækst i det offentlige forbrug, hvilket vil koste arbejdsplader og potentielt øge ledigheden, hvis ikke tilsvarende mange arbejdsplader skabes i det private erhvervsliv. En sænkning af skatterne kan dog også have positive økonomiske effekter, hvis fænomenet multiplikatoren sættes i gang. Hvis staten øger udgifterne ved skattelettelser og dermed fører ekspansiv finanspolitik, hvilket anbefales af det keynesianske økonomiske skole i krisetider som denne, vil husholdningerne få flere penge til forbrug og virksomheder med overskud mere kapital til investeringer. Denne større købekraft vil skabe en øget efterspørgsel, der øger væksten i BNP samt virksomhedernes økonomiske resultater. Dette vil øge beskæftigelsen og skabe yderligere økonomisk aktivitet i samfundet, hvormed en selvforstærkende positiv økonomisk spiral er sat i gang som følge af denne såkaldte multiplikatorrunde. Endvidere kan en sænkning af personskatterne mindske efterspørgslen efter lønstigninger, hvormed en begrænsning i de nominelle indkomststigninger kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så dette også kan have en positiv virkning på dansk økonomi. Dybdal foreslår også, at staten investerer mere i uddannelse og forskning. Dette vil forbedre arbejdsstyrken, vil en arbejder dels kunne producere mere per tidsenhed og dels kunne hæve kvaliteten af der producerede, hvorfor en veluddannet dansk arbejdsstyrke vil være en konkurrencefordel for virksomhederne. Desuden er der stigende grad efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft, så ved at højne samfundets uddannelsesniveau kan ledigheden nedsættes. At have lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft fra udlandet er også noget, Dybdal efterspørger. Kvalificeret og veluddannet arbejdskraft vil som førnævnt være positivt for virksomhederne i Danmark. Dog vil den i forvejen høje arbejdsløshed i Danmark ikke just forbedres af, at arbejdstagere fra udlandet kan besætte de stillinger, der oprette her i landet. Ved at åbne op for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft kan det altså blive sværere for de danske lønmodtagere at få et arbejde. Som det sidste løsningsforslag nævner Dybdal, at der skal være styr på de offentlige budgetter samtidig med, at gældssætningen skal bremses. Dette er naturligvis vigtigt i forhold til at sikre en langsigtet stabilitet omkring og tillid til dansk økonomi., hvilket kan være fordelagtigt i forhold til blandt andet at have de internationale finansmarkeders støtte. Desuden er målsætningen om balance på de offentlige finanser samt ingen eller en lav udlands- og statsgæld en af økonomisk udvikling. Dog kan en bremsning af gældssætningen for enhver pris indebære offentlige nedskæringer og førelsen af en kontraktiv finanspolitik, der ikke er ideel i en krisetid, da det dæmper en i forvejen lav økonomisk aktivitet. Der kan altså konkluderes, at der er flere fordele og ulemper ved Dybvads fire løsningsforslag. Først og fremmest er det en god idé at føre en af Keynes inspireret ekspansiv finanspolitik i den igangværende krise for at sætte gang i økonomien og beskæftigelsen i samfundet ved hjælp af multiplikatorrunden. Dette som Dybvad foreslår indebære en sænkning af skattetrykket på personer og virksomheder samt yderligere investeringer i uddannelse og forskning til fordel for virksomhedernes konkurrenceevne. Dog vil mere lempelige regler for adgangen til udenlandsk kvalificeret arbejdskraft ikke umiddelbart nedsætte ledigheden i Danmark om end virksomhedernes produktivitet kan forbedres som følge af bedre arbejdskraft. Slutteligt vil en målsætning om offentlig finanser i balance samt lav eller ingen udlands- og statsgæld være med til at skabe grobund for en langsigtet, sund økonomisk udvikling i Danmark om end en pland on den strukturelle balance ikke skal effektueres ved førelsen af en kontraktiv finanspolitik under den igangværende lavkonjunktur, da dette kun vil hæmme den økonomiske aktivitet, der i forvejen er lav.

--------------------------------------------
[ 1 ]. Tabel 2: arbejdsomkostninger pr. time i dollar for industriarbejdere i udvalgte lande 2008
[ 2 ]. Tabel 3: Udviklingen på betalingsbalancens løbende poster, 2001-2010 mia.kr…...

Similar Documents

Free Essay

Den Sidste Balkjole

...af den sidste balkjole: Lille resume: Handler om de her to søstre og deres mor, synes at tiden går meget hurtig, især moderen. Syntes ikke der er mange fester, specielt ikke siden pastoren tog der fra, er ikke rigtig sket noget de sidste 8 år: de planter nogle planter og træer og blomster, blevet sommer, kørt hø ind = året år slag i slag. 26 år siden de flyttede ind i deres hus, enkefruen og hendes to børn. De er begge blevet konfirmeret og er blevet voksne. Syer en balkjole fordi de regner med at de skal med til ballet. Får at vide at de gerne må komme med og kigge, da de er blevet for gamle, og deres mulige kavalerer er blevet for stivbenet. Emma (34) græder fordi hun er ulykkelig forelsket i Otto der skal giftes med en anden Antonie (30) græder fordi at hun får at vide at hun ikke skal danse til ballet fordi hun er for gammel. SYMBOLER: * Balkjolen – forventningen til at Antonie bliver gift * spilde vin * Otto – den forspildte mulighed for Emma * Korsvejen – de har ikke taget et valg. Tager hjem i stedet (giver lidt op). Gift eller ikke gift (husholderske i et andet hus) Personkaraketisk: * Emma: 34, den ældste, forelsket i Otto, forspilder sin sidste chance, da han bliver gift med en anden. * Antonie: knap 30, den yngste, indser hun er blevet for gammel, da hun ikke skal danse til ballet, indser hendes ungdom er forbi. De forbliver alle i troen og håbet på at Antonie bliver gift og får hus Perspektivere til: Den......

Words: 278 - Pages: 2

Premium Essay

Van Den Borsh Corp

...(360,000/365) = 76.04 days Receivable conversion period (RCP) = Average accounts receivables / Sales per day = 160,000 / (600,000/365) = 97.33 days Payables deferral period (PDP) = Payables / Cost of goods sold per day = 25,000 / (360,000/365) = 25.35 days Cash Conversion Cycle (CCC) = ICP + RCP – PDP = 76.04 + 97.33 – 25.35 days = 148.02 days   2. Van Den Borsh Corp. has annual sales of $50,735,000, an average inventory level of $15,012,000, and average accounts receivable of $10,008,000. The firm's cost of goods sold is 85% of sales. The company makes all purchases on credit and has always paid on the 30th day. However, it now plans to take full advantage of trade credit and to pay its suppliers on the 40th day. The CFO also believes that sales can be maintained at the existing level but inventory can be lowered by $1,946,000 and accounts receivable by $1,946,000. What will be the net change in the cash conversion cycle, assuming a 365-day year? Input data: Annual sales = $50,735,000 Average inventory = $15,012,000 Average accounts receivable = $10,008,000 Cost of goods......

Words: 1269 - Pages: 6

Premium Essay

Den Gamle Skole

...1 Personality 14 4.3.2 Lifestyle 14 4.4 Positioning 15 5 Marketing Mix 16 5.1 Product 16 5.2 Place 16 5.3 Price 17 5.3.1 Pricing Strategy 17 5.4 Promotion 18 5.5 Physical 19 5.6 People 19 5.7 Processes 19 6 Action Plan 20 6.1 Short Term Plan (12 – 18 months plan) 20 6.2 Long Term Plan (3 – 5 year plan) 20 6.3 Marketing Action Plan 21 7 Budget 25 8 Conclusion 27 9 List Of References 28 10 Appendicies 29 Problem Statement 1.1 Introduction Den Gamle Skole was founded by Laura B. Ricks in 1992; she did not think that the Danish toy market was offering toys of a sufficient quality. She started out only buying toys for her own children but realised that there was a market for British toys in Denmark. Today it is a business with an annual turnover of close to DKK 8 million. 2 Main Problem Should Den Gamle Skole open one or more concept stores within Denmark? 3 Partial problem Which marketing strategy should Den Gamle Skole consider and how should it be implemented? Where would be the best place to situate the one or more concept stores? 4 Interpretation We will describe the current internal and external situation of the company. Based on this we will suggest a new marketing strategy, marketing mix, conduct a marketing plan, as well as an action plan which shows, how the changes should be implemented. To show the profitability we will make a budget. 5 Scope We will limit the extent of our......

Words: 6323 - Pages: 26

Free Essay

Transformaciones Globales

...TRANSFORMACIONES GLOBALES: POLITICA, ECONOMIA Y CULTURA. La globalización es un término que se utiliza para describir cambios en la sociedad y en la economía mundial, cambios culturales y todo aquel desarrollo que tenga un país ante el mundo. La globalización refleja una percepción muy común de que el mundo se está moldeando rápidamente hasta convertirse en un espacio social compartido por fuerzas económicas y tecnológicas y de que los desarrollos en una región del mundo pueden tener profundas consecuencias para las oportunidades de vida de los individuos o las comunidades en el otro extremo del planeta. La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, que desafía las leyes de los países en su forma de regular el funcionamiento de empresas y el comportamiento económico de los individuos a nivel internacional que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada o ser los contratados, también pueden beneficiarse de irregularidades y debilidades subsistentes en un determinado país. Es fácil para estas empresas simplemente trasladar sus centros de producción a lugares en los cuales se les del máximo de facilidades. Es también un desafío a los proyectos de desarrollo de los países, especialmente para aquellos que están en vías de desarrollo, pues no sólo considera cualquier intervención estatal como también a los intereses de esas empresas (en la medida que tales planes implican regulaciones y demandan impuestos y otros recursos) sino que además asevera...

Words: 1110 - Pages: 5

Free Essay

Den Nye Typografien

...Grei ut om mellomkrigstidens «nye typografi». (Hva var det som karaktiserte mellomkrigstidens modernistiske «nye typografi», og hva representerte den et brudd med? I hvilken grad representerte den et enhetlig fenomen, og i hvilken grad ikke? I hvilken sosial, teknologiske og stilhistorisk kontekst oppstod den? Noen sentrale personer og instutisjoner: Jan Tschichold, Paul Renner, Piet Zwart, MoholyNagy, Bauhaus, avantgardistiske kunstretning. Hvordan kom den nye typografien til Norge?) N E D E Y N N IE F A R G O P Y T 12 20 TY RA G O P H FI EM 11 IL ES HB CH SA M R Y ED IST 2 A O FF ER SE N E RI TO IS Den nye typografien - Typografihistorie Mellomkrigstiden (1918–1939) El Lissitzky 1923 For the voice, Mayakovsky. Russisk kontruktivisme. (Meggs 1998, s.266) Etter første verdenskrig lå Europa i ruiner. Verdensbildet ble drastisk endret; revolusjoner sto i kø. Industrialiseringen hadde nå sin store innflytelse og masseproduksjon var en velkjent realitet. Store kommersielle typografiske støperier i Europa og USA var interessert i å utvide sitt utvalg av tidsriktige skrifttyper. De ville ha muligheten til å konstruere noe som ville beskrive tidsalderen. Fraværet av seriffer og kalligrafiske elementer ble assosiert med denne nye tidsalderen, og den ble adoptert av flere forskjellige bevegelser i mellomkrigstiden. Teknologi og vitenskaplige nyvinninger – mange utviklet under krigen, gjorde at det var nye høymoderne hjelpemidler tilgjengelig.......

Words: 2095 - Pages: 9

Free Essay

Den Første Gendarm

...Litterær Artikel af ’Den Første Gendarm’ ’Den første gendarm’ er en novelle skrevet af Henrik Pontoppidan i 1890. Novellen er skrevet i det moderne gennembrud hvor man gør op med emner som gamle traditioner som var til stede i romantikken. Der er desuden også karakteristisk i det moderne gennembrud at fokuserede på individet. Novellen handler om et landsbysamfunds oprør mod gendarmerikorpset. Landsbyen Lillelunde har fået at vide at de kommer til at får besøg af en gendarm hvilket de ikke ser frem til, og derfor planlægger indbyggerne at forhindre gendarmen i at komme igennem landsbyen. Da de møder ham på sin hest, ser de ham som noget storslået og deres oprør mod ham bliver lige pludselig ikke til så meget. Han rider videre og først når han er væk går det så op for indbyggerne af Lillelunde af de skulle have gjort noget ved ham. De vælger derfor at forfølge ham, og finder så ud af han er blevet angrebet af en hund, og er han faldet af sin hest. Landsbyen begynder så en hånelatter mod ham, da de havde holdt deres plan om at gendarmen ikke skulle komme sikkert gennem byen. ’Den første gendarm’ er skrevet i 3. person og fortælleren er alvidende. Novellen er også skrevet i datid. Gendarmen som novellen handler om får faktisk ikke man navnet på, men man får derimod at vide at han ser storslået ud på sin hest og at folkene fra byen beundre ham. Gendarmens ydre bliver beskrevet men det bliver overhovet ikke kastet noget lys over hans indre tanker hvilket er derfor man......

Words: 917 - Pages: 4

Premium Essay

Devils Den

...Dilemma at Devils Den Allan R Cohen Abstract This paper explores the case study Dilemma at Devils Den, which was created by Allan R. Cohen from Babson College (2004), and focuses on a fictional student named Susan and an experience with a few problems that she has at her college’s campus snack bar, the Devil’s Den. This paper aims to discuss Susan’s problems that she has identified with the night operations at the Devil’s Den, and whether or not the night shift managerial team performs strategy execution processes adequately. Introduction Susan identifies that the main problem mainly has to do with the night shift operations at the Devil’s Den. She points out that she had been noticing the fact that many of the employees at the snack bar were simply allowing their friends to take snacks without having to pay for them at all. Susan also points out those employees were also taking the snacks for free themselves. While ordinarily this is not a problem, the employees are only allowed to take snacks when they are on duty, and it has become a common situation where the employees simply leave with food. According to Susan, it has gotten so bad that employees will take food in front of the customers, who then think it would be okay to take food without paying as well, leading to this becoming a problem as well. Another problem that Susan identifies is the fact that the employees were not doing anything to stop or challenge the customers from taking the snacks from the Den. ......

Words: 1512 - Pages: 7

Free Essay

Signes Verden

...Signe Olenius Grøn, 3.c Hold dig i form, spis sundt og tro på dig selv! Yeeeaaahhh!!!!! Elevens navn: ___________________________________________________________ Formalia I henhold til læreplanen for Idræt C skal alle 3.g-elever individuelt udfærdige et fysisk træningsprogram, der igennem konditionstræning/styrketræning har til hensigt at forbedre elevernes træningstilstand. Form og formål Træningsprojektet er af ca. 8 ugers varighed og skal ses som en naturlig og praksisorienteret forlængelse af den viden, som eleverne har tilegnet sig om træning og testning i løbet af 1. og 2.g. Eleverne skal med andre ord igennem Træningsprojektet gerne opleve, at de selv er i stand til at planlægge og gennemføre et træningsprogram. En erfaring, som eleverne også vil kunne bruge efter tiden på gymnasiet. Herefter bruges de efterfølgende uger til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører eleverne en træningslogbog over forløbet af deres Træningsprojekt, der dels beskriver træningsmængde og lignende, dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Evaluering Ved udgangen af forløbet evaluerer eleverne forløbet af deres Træningsprojekt. (sidste side). Evalueringen kan indeholde f.eks.; hvad målet for projektet har været, hvordan det har været at gennemføre det og endelig, om det skitserede mål er blevet opnået. Testning Det skal bemærkes, at for at kunne afprøve effekten af Træningsprojektet og efterfølgende evaluere det, indledes og afsluttes......

Words: 1535 - Pages: 7

Free Essay

Tendencias Globales de Logística

...1. Tendencias Globales de Logística La evolución de la sociedad actual ha estado marcada por el desarrollo tecnológico en gran variedad de campos de la ciencia. Gracias a los desarrollos tecnológicos el hombre puede disponer de servicios y calidad de vida que hasta hace pocos años eran impensables. Con las nuevas tecnologías, el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos. Así, dos ejemplos perceptibles son la movilidad y la comunicación las cuales permiten conectarnos en voz y audio con personas que se encuentren al otro lado del mundo sin conocer fronteras. A continuación se listan y resumen las principales tendencias Globales de Logística que están cambiando la logística. 1.1. Energías Limpias Son una de las primeras tendencias en la logística en este sentido, se ha destacado que las grandes empresas logísticas invierten en tecnologías limpias, que tienen el objetivo de reducir el consumo y por consiguiente el coste final por kilómetro, y por este motivo la distribución se verá afectada con una mayor flexibilidad del coste del combustible. Ejemplo de ellos son los vehículos eléctricos e híbridos, este desarrollo está enfocado principalmente a la mejora de procesos ya existentes, cuyo fin es sustituir los vehículos con motores de expansión. El valor añadido de esta tecnología es el compromiso con el medio ambiente. Desde varios años se tiene conciencia de la necesidad de buscar fuentes alternativas de combustión para los vehículos. En esta línea nacen......

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

The Devil's Den

...The Devil’s Den MGT 602 The Devil’s Den After reading the case, The Devil’s Den, which is a snack bar Susan works part time at while attending Mr. Eagle College it is obvious that management has failed at being able to execute a successful strategy. CFS lacks knowledge of what is going on at the snack bar and is unable to execute basic tasks. For competency building, CFS hired students who were freshman and sophomores looking for extra spending money. Their hiring process wasn’t based on hiring the right people for the job but hiring students who were willing to work part time and inconvenient hours. Since the job was low skilled, it was difficult to recruit from a better pool of candidates. According to an article in The Wall Street Journal (2011), employees are unable to get candidates not because the employees are not skilled but it is difficult to find candidates who are willing to accept jobs at the low wages offered. Good employees were hard to come by and there was a high turnover rate. Employees were not given formal training for the job so there were no guidelines to follow. Another problem is a company not taking the time to train employees (Cappelli, 2011) this is something CFS is guilty of. Not even student managers were given proper training as to what responsibilities they had to uphold or guidelines. Students were allowed to eat for free just as long as they were on the clock but CFS was not specific on the policy so students ate for free......

Words: 1441 - Pages: 6

Free Essay

Tv Kan Redde Verden

...Tv kan redde verden Denne artikel er udgivet den 19. december 2009 af politikken og skrevet af den Amerikanske Økonom og forfatter Charles Kenny. Kronikken vil rette særlig opmærksomhed på de hovedsynspunkter Charles Kenny har angående tv’et. Kenny har nogle påstande omkring hvordan og hvorfor tv’et kan redde vores verden, han fremfører at tv’et er et fundamentalt apparat for menneskerne. ”Tv trækker et spor af ligestilling, sundhed og global bevidsthed med sig, skriver amerikansk økonom”. I dag har vi, mennesker, så mange nye opfindelser omkring os at vi altid bliver informeret og opdateret om det der sker i verdenen. Denne nye teknologi bliver ved med at udvikle sig for hver dag, at vi hele tiden får købt os de nye og forbedret opfindelser. Uanset om vi har disse nye opfindelser omkring os kan vi ikke trives uden det som vi har haft siden starten, Tv’et. ”I 2007 havde 1,1 milliard husstande tv”. Charles Kenny fremhæver at selv om vi har den nye teknologi, så har den ikke forandret verdenen i disse år. Det er selve tv’et der har ramt alle i verdenen, ikke kun de rige, men også de fattige. I artiklen argumenterer økonomen Charles Kenny at Tv’et kan redde verdenen og at den globale verden er kontrolleret af Tv’et og skaber en verden med ligestilling, sundhed og global bevidsthed. Kenny udtaler at Tv’et bevirker flere positive samfundsforandringer, såsom bedre hygiejne og forbedring af kvinders vilkår. F.eks. skriver Kenny at de kvindelige roller i......

Words: 897 - Pages: 4

Premium Essay

Dragon Dens

...Woollen Blanket Under ISO 31000, the risk management process involves five steps: establishing the context, risk assessment, risk treatment, communication and consultation, monitoring and review. Establish the context A couple, Roger and Leslie, started woollen blanket business four years ago, is looking for 130000 pounds investments to cut down the waste cost during manufactory. Due to the popularity of other similar products in the market, it is a challenge for the company to convince their customer back to using an old product such as woollen blanket. Risk identification Before going to Dragons Den show and asking investment, company should think about the risk they are currently facing. Increased waste occurring from old machine and high labour fees is a significant risk. The risk of conversing customer is also relevant. Risk analysis The risk of old machine and labour fees could hinder the potentially fast growth rate of the company. On the other hand, if the company fail to converse their customer taste, then the product will not be sold and the company could go bankrupt. Risk evaluation Both of these risks are very likely to occur if the company do not have any treatment plan to mitigate it. Once it happened, the company would suffer heavy loss of revenue and effort. Risk treatment It is essential for all organisations to have some plan to mitigate the impact of risk on their business. The company should estimate how much cost company could cut down if......

Words: 356 - Pages: 2

Free Essay

Den Standhaftige Tinsoldat Analyse

...Den Standhaftige Tinsoldat Analyse Den standhaftige Tinsoldat er skrevet af Hans Christian Andersen (1805-1875). Han er kendt som en kunstner som sammensætter en række forskellige elementer til sine eventyr, han beskæftigede sig med bl.a. sange og digte, men mest af alt er han kendt for sine kunsteventyr. Gennem kunsteventyrene hentede H. C. Andersen en lang række temaer, som han hentede fra sit eget liv. Den standhaftige Tinsoldat er et godt eksempel for de temaer som omhandler selvfornægtelse, identitet og sociale forhold. I den Standhaftige Tinsoldat, følger man tinsoldaten som har et ben. Hans mission er at blive gift med danserinden i papirslottet. Men det skulle vise sig ikke at være særlig nemt, da han falder ud af vinduet, ned på en brostensvej, hvor han bliver samlet op af to drenge, som putter ham i en båd til han ender ud i havet, hvor han bliver spist af en fisk. Men heldigt for ham fanger datteren i hans hus fisken hvori han er, og tager ham med hjem til drengen (ejeren). Her ser danserinden at tinsoldaten er vendt hjem og de får øjenkontakt, men det brydes straks da drengen kaster tinsoldaten ind i kakkelovnen. Da gik der en dør op og der kom en lille brise som tog fat i danserinden, så hun også røg ind i kakkelovnen. Sammen skulle danserinden og tinsoldaten brænde ud. Den Standhaftige Tinsoldat hører under kunsteventyr. Det kan ses ved at den indeholder nogle træk som er karakteristiske inden for kunsteventyr. Den første ting som indikerer at det er et......

Words: 852 - Pages: 4

Premium Essay

Dilemma at Devil Den

...Case Report On Dilemma at Devil’s Den Submitted to Dr. S Khan Submitted by : Group - 5 Aayush Shrivastava (2011005) Adarsh Kamath (2011012) Aditya Vikram (2011019) Akshay Shukla (2011026) Anchal Jain (2011033) Anshul Garg (2011040) Ashish Singh (2011047) INTRODUCTION Susan a business student at Mt Eagle College is working part time inside her campus snack bar ‘THE DEVIL’S DEN’ which is managed by contract with an external company COLLEGE FOOD SERVICE (CFS) Student employees involved are those who worked at night shifts and on the weekends. They are students at the college and are under supervision of another student, who held the position of manager. There was approx 30 student employees and 6 student mangers employed by CFS to supervise the DEN. During the day time CFS employed full time managers (non students). Student managers are previous employees chosen by other student managers and they received no formal training or written rules beyond what they had already learned working there. After working for a semester Susan became upset with some of happenings i.e. many employees were allowing their friends to take free food, employees themselves were also taking food in large quantities when leaving their shifts (against the policies). Employees and customers were taking advantage of situation whereby they could steal food almost whenever they wanted. Reasons behind these problems were employee’s wages were......

Words: 1714 - Pages: 7

Free Essay

Den Kroniske Uskyld Boganmeldelse

...Boganmeldels Den kroniske uskyld, Klaus Rifbjerg, 1958, ungdomsroman Resume: I ”Den kroniske uskyld” møder vi de to unge drenge Janus, der er fortælleren i bogen og Tore der er hans bedste ven. Vi følger dem igennem deres udvikling fra barn til voksen. Og gennem pubertetsperioden , i deres relation til hinanden, lærere, forældre, andre kammerater og voksne og ikke mindst fra Jungersen. Janus ser i den grad op til Tore, en tilbedelse der bevirker at alt, hvad Tore gør, siger og mener, acceptere Janus. Janus’s voldsomme idealisering af Tore medfører at Janus ubevist føler sig fremmed for sig selv og det bliver endnu mere problematisk for ham, da hans spirende seksualitet fører ham ud i selvforagt og lede, i stedet for forelskelse og kærlighed. Tore, der bor sammen med sin mor, flytter i en kortere periode til Jylland fordi han`s mor har truffet en mand, som hun flytter sammen med. Forholdet brister og Tore og han`s mor flytter tilbage til København og Tore og Janus er igen sammen. Da Tore møder den dejlige Helle, som han bliver kæreste med, bliver også hun genstand for den idealiserende betagelse Janus føler for Tore, samtidig med at Janus ambivalent slås med sin jalousi. Helle bor sammen med sin mor, fru Jungersen. Tore og Helle`s forehold er ren platonisk , Tore må kæmpe med sin seksualitet og sin ufrivillige uskyld, hvorimod Janus på sin selvforagtende måde eksperimenterer med sin seksualitet i sit erotiske forhold til Ellen, en pige han møder på en bar.......

Words: 841 - Pages: 4

Hanatsuki Hime | Скачать | Künstler- & Zeichenbedarf