Free Essay

Finance

In: Business and Management

Submitted By treammy007
Words 4541
Pages 19
Đô la hóa và điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hồng[1]

Trong thập kỷ qua, mặc dù lạm phát đã được kiểm soát và có xu hướng ổn định ở mức thấp, đô la hoá vẫn còn là hiện tượng phổ biến ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi, trong đó có Việt Nam. Trong một môi trường kinh tế còn tình trạng đô la hóa thì việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói chung và chính sách tiền tệ nói riêng gặp nhiều khó khăn, cần phải đánh giá đúng thực trạng và những tác động của nó đến việc điều hành chính sách để đề xuất các giải pháp hiệu quả. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích xu hướng đô la hóa theo một số cách tiếp cận, đánh giá tác động của hiện tượng đô la hóa đối với việc điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm qua, đồng thời đưa ra một số gợi ý chính sách trong thời gian tới. 1. Đô la hóa tiền gửi có xu hướng giảm xuống trong khi mức độ đô la hóa tiền mặt biến động phụ thuộc vào rủi ro kinh tế vĩ mô Trước hết, cần phải thấy rằng đối với các nền kinh tế có mức độ tiền tệ hoá cao, các khu vực của nền kinh tế có xu hướng gửi tiền vào hệ thống ngân hàng thì việc đánh giá mức độ đô la hoá của nền kinh tế nói chung cũng như từng khu vực nói riêng không mấy khó khăn (dựa vào tỷ lệ giữa tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán hoặc tổng tiền gửi; tỷ lệ giữa tín dụng ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán hay tổng tín dụng). Theo tiêu chí đánh giá của IMF, một nước có tỷ lệ giữa tiền gửi ngoại tệ/M2 lớn hơn 30% là nước có mức độ đô la hóa cao. Ở các nền kinh tế có mức độ tiền tệ hoá thấp, việc đánh giá mức độ đô la hoá càng trở nên khó khăn, bởi nhiều nền kinh tế vẫn còn hiện tượng sử dụng ngoại tệ tiền mặt cho các thanh toán thường ngày. Do vậy, bên cạnh việc đánh giá mức độ đô la hóa dưới dạng tiền gửi, tiền vay, cần đánh giá tình trạng đô la hóa tiền mặt để có những giải pháp phù hợp hơn. Nhìn nhận dưới góc độ đô la hóa tiền gửi, mức độ đô la hóa ở Việt Nam có xu hướng giảm xuống, từ trên 30% vào cuối những năm 90 xuống dưới 20% hiện nay. Tuy nhiên, phân tích theo các giai đoạn, mức độ đô la hóa biến động: Giảm mạnh trong giai đoạn 1991-1993 là do lợi tức của VND cao hơn nhiều so với lợi tức của USD, nhu cầu ngoại tệ cho các giao dịch kinh tế đối ngoại chưa cao khi mở cửa nền kinh tế, lượng ngoại tệ của dân cư gửi tại ngân hàng không đáng kể; trong giai đoạn 1994 - 1996 khá ổn định; từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á, lợi tức của VND thấp hơn so với lợi tức của USD, khu vực dân cư và các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang nắm giữ bằng USD, do đó, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ trên tổng phương tiện thanh toán tăng lên và ở mức khoảng 30% trong giai đoạn 2000 - 2001; từ năm 2002 đến 2007, đô la hóa có xu hướng giảm trở lại nhờ lợi tức của VND hấp dẫn hơn ngoại tệ, mức biến động của tỷ giá không lớn (tỷ giá chỉ tăng khoảng trên 6% trong vòng 5 năm từ 2002 - 2007 nhờ cung ngoại tệ dồi dào, nhất là cung ngoại tệ từ việc thu hút vốn nước ngoài); từ năm 2008 đến nay, mức độ đô la hóa khá ổn định (khoảng 20%). Đánh giá nguyên nhân tại sao mức độ đô la hóa không tiếp tục giảm như giai đoạn trước là do thời kỳ này lạm phát đã tăng cao trở lại, tỷ giá có sức ép tăng, lãi suất ngoại tệ tăng cao. (Xem biểu đồ 1) [pic]

Nhìn nhận dưới góc độ đô la hóa tiền vay (tín dụng ngoại tệ/M2), mức độ đô la hóa có sự biến động khá mạnh, giảm mạnh từ mức 31% trong năm 1995 xuống 13 - 16% trong giai đoạn 2000 - 2005, tăng lên khoảng 20% trong mấy năm trở lại đây. Tín dụng ngoại tệ có mối liên hệ chặt chẽ với tiền gửi ngoại tệ, nó phụ thuộc vào quyết định đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân và của chính quyết định huy động vốn và đầu tư của ngân hàng thương mại (NHTM). Đối với các doanh nghiệp, việc lựa chọn cách thức mua hay vay ngoại tệ phụ thuộc vào so sánh lãi suất phải trả khi đi vay bằng VND và ngoại tệ. Còn đối với các ngân hàng, nguồn vốn ngoại tệ huy động được dùng để cấp tín dụng ngoại tệ, gửi tại các ngân hàng nước ngoài hoặc bán lấy VND cũng phụ thuộc vào mức độ rủi ro ngoại hối, lợi ích giữa cho vay bằng VND hay ngoại tệ có lợi ích hơn, chênh lệch lãi suất trong nước và quốc tế, vấn đề thanh khoản, cân đối vốn ngoại tệ... Thực tiễn cho thấy, trong giai đoạn 1995 - 1996, lãi suất vay ngoại tệ trong nước cao hơn lãi suất trung bình trên thế giới và khu vực đã tạo động lực lớn thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hàng trả chậm. Bởi vậy, mặc dù nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu lớn nhưng nhu cầu vay vốn ngoại tệ từ các NHTM trong nước không tăng mạnh. Còn đối với các NHTM, chúng ta không quên vào thời kỳ 1999 - 2000, lãi suất quốc tế tăng cao hơn lãi suất trong nước. Chịu ảnh hưởng của xu hướng này, các NHTM Việt Nam cũng từng bước nâng lãi suất huy động ngoại tệ. Tuy nhiên, khó có thể nâng lên tương đương vì đụng phải trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định. Chênh lệch giữa lãi suất quốc tế và lãi suất trong nước (vào khoảng 1,4 - 1,8% vào thời điểm đầu năm 2000) đã khiến việc huy động ngoại tệ trong nước, chuyển ra nước ngoài trở thành một hoạt động sinh lời hấp dẫn đối với các NHTM, đặc biệt, khi vào thời điểm đó thị trường tín dụng trong nước đang ở trạng thái đông cứng vì sức hấp thụ vốn đầu tư của nền kinh tế kém. Hay trong năm 2009, khi Chính phủ thực hiện hỗ trợ lãi suất VND, nhiều doanh nghiệp đã vay VND để mua ngoại tệ cho nhu cầu nhập khẩu, gây áp lực đối với nhu cầu mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Sang năm 2010, khi chấm dứt hỗ trợ lãi suất, nhu cầu tín dụng ngoại tệ lại tăng mạnh. Để đo lường mức độ đô la hóa tiền mặt trong nền kinh tế là công việc rất khó khăn. Theo một nghiên cứu của IMF vào năm 1995, trên thị trường tự do, ước tính có khoảng 2,5 tỷ USD. Vào năm 2002, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật bản đã phối hợp với NHNN tiến hành nghiên cứu về thực trạng đô la hóa ở Việt Nam, trong đó, thực hiện điều tra hoạt động của khoảng 90 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc tại địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy vào thời điểm đó, quy mô giao dịch bình quân ngày vào khoảng 10 triệu USD/ngày, tương đối lớn so với quy mô khoảng 19 triệu USD trên thị trường chính thức. Cũng trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu của JICA và NHNN dựa trên số liệu chuyển tiền kiều hối (hạng mục chuyển tiền tư nhân ròng trong bản cán cân thanh toán) và tính toán thay đổi tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng để đánh giá mức độ gia tăng đô la hóa tiền mặt. Phương pháp này được dựa trên cơ sở thực tiễn là khi khu vực dân cư thu được một lượng ngoại tệ ròng, nếu họ bán hoặc gửi toàn bộ vào hệ thống ngân hàng, tiền gửi ngoại tệ của khu vực dân cư sẽ tăng lên một cách tương ứng và do vậy, sẽ làm cho tài sản Có ngoại tệ ròng của hệ thống ngân hàng tăng lên. Nếu họ giữ tiền mặt, thì lượng ngoại tệ tiền mặt trong lưu thông sẽ gia tăng. Sử dụng cách tính toán này, nhóm nghiên cứu ước tính rằng trong giai đoạn từ 1996 - 2001, tổng lượng kiều hối vào Việt Nam khoảng 6,4 tỷ USD nhưng huy động vào hệ thống ngân hàng chưa đầy 4 tỷ USD, như vậy, có khoảng 2,7 tỷ USD được đưa thêm vào lưu thông trên thị trường tự do. Và nếu theo cách tính này thì từ năm 2002 đến nay, có một lượng lớn ngoại tệ tiếp tục nằm trong lưu thông dưới dạng này hay dạng khác, hoặc là để thanh toán trong các giao dịch, kể cả thanh toán hàng hóa nhập lậu. Lượng ngoại tệ tiền mặt đưa vào lưu thông ngoài từ kênh chuyển tiền kiều hối ra, còn có thể tích lũy từ nhiều kênh khác nhau như lương của người Việt Nam làm việc tại các đại sứ quán, lãnh sự quán..., ngoại tệ chuyển qua biên giới của những người đi du lịch, các thuỷ thủ, phi công hay những thương gia nước ngoài, ngoại tệ tiền mặt từ việc xuất khẩu lậu, và thậm chí rút ngoại tệ ra khỏi ngân hàng để găm giữ trong dân cư... Do vậy, một số nước đã sử dụng cách tiếp cận theo cách nhìn từ chênh lệch số liệu thống kê (Statistical Discrepances), nghĩa là đánh giá hạng mục lỗi và sai sót trên bảng cán cân thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng nếu nhìn vào lỗi và sai sót trong bảng cán cân thanh toán quốc tế để đánh giá mức gia tăng tiền mặt trong lưu thông thì chưa hợp lý lắm bởi lỗi và sai số còn do sự sai sót và nhầm lẫn trong thống kê của nhiều hạng mục trong cán cân thanh toán quốc tế. Bởi vậy, chúng ta có thể đánh giá xu hướng gia tăng của đô la hóa tiền mặt nếu phương pháp thống kê cán cân thanh toán không có gì thay đổi. Số liệu cán cân thanh toán cho thấy lỗi và sai sót trong hạng mục cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam bắt đầu tăng mạnh từ năm 2008 đến nay (2008: -1,16 tỷ USD; 2009: 12,18 tỷ USD; 6T/2010: -7,04 tỷ USD) còn nhiều năm trước biến động không lớn lắm. Sự đột biến trong hạng mục lỗi và sai số thống kê trong 2 năm trở lại đây một phần là do lỗi thống kê cán cân thanh toán của các Bộ, Ngành liên quan nhưng có thể nói có một phần không nhỏ là do các tổ chức và cá nhân có xu hướng găm giữ ngoại tệ tiền mặt khi kinh tế trong nước chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế khi tình hình cung cầu ngoại tệ biến động căng thẳng trong một số thời điểm.

2. Đô la hóa và thách thức đối với việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ Đô la hóa gia tăng đặt thách thức đối với việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ, từ khâu thống kê các tổng lượng tiền, xác định các mục tiêu cũng như sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để truyền tải tác động nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng. Thứ nhất, khi còn tình trạng đô la hóa bằng tiền mặt, việc đo lường tổng phương tiện thanh toán (M2) nền kinh tế sẽ hạn chế bởi không thể tính toán lượng ngoại tệ tiền mặt tham gia vào lưu thông với chức năng phương tiện trung gian thanh toán như VND. Chúng ta có thể thấy M2 được thống kê trên bảng cân đối tiền tệ của toàn ngành, gồm tiền mặt trong lưu thông ký hiệu là C (tiền mặt VND ngoài hệ thống ngân hàng + tiền mặt tại quỹ của các NHTM) và tiền gửi. Tiền mặt VND mặc dù nằm trong lưu thông nhưng NHNN đo lường được bởi NHNN là người phát hành ra đồng tiền này cùng với những thống kê về lượng tiền mặt tồn quỹ, nhưng lượng tiền mặt ngoại tệ tham gia lưu thông thì không thể. Ngoại tệ tiền mặt được chu chuyển vào Việt Nam dưới nhiều hình thức như chuyển tiền kiều hối, chi tiêu ngoại tệ tiền mặt của khách du lịch... Do vậy, việc tính toán lượng tiền cung ứng tăng thêm hàng năm, để kiểm soát M2 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng kinh tế và lạm phát gặp khó khăn. Thứ hai, việc kiểm soát M2 thông qua điều hành lượng tiền cơ sở (MB) khó khăn hơn vì: (i) Tổng phương tiện thanh toán bao gồm cả VND và ngoại tệ nên số nhân tiền tệ của hai đại lượng này biến động khác nhau tùy thuộc vào diễn biến lãi suất, tỷ giá, tâm lý găm giữ ngoại tệ...; (ii) Với tình trạng đô la hóa tồn tại, khối tiền MB sẽ kém quyền lực hơn là trong điều kiện nền kinh tế không có tình trạng đô la hóa, do vậy, khả năng kiểm soát tiền tệ của NHNN gặp khó khăn; (ii) Luồng vốn vào dưới dạng tiền gửi của người không cư trú về nguyên tắc sẽ không có số nhân tiền tệ, nhưng trường hợp các NHTM được phép sử dụng để cấp tín dụng thì xuất hiện số nhân tiền tệ. Bởi vậy, khi quá trình tự do hóa luồng vốn càng nhanh, thì áp lực tăng tổng phương tiện thanh toán còn bị cộng hưởng bởi tình trạng đô la hóa, đặc biệt, khi mục tiêu chính sách tập trung nhiều vào tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, khi tồn tại tình trạng đô la hóa cả bên tài sản Nợ (tiền gửi ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng) và bên tài sản Có (tín dụng ngoại tệ) thì dễ dẫn đến những mất cân đối về loại tiền, luôn có sự dịch chuyển giữa đồng nội tệ và ngoại tệ, đặc biệt, khi lãi suất và tỷ giá có nhiều thay đổi. Đối với những nước có thâm hụt thương mại và cán cân vãng lai kéo dài thì mất cân đối ngoại tệ luôn bị đe dọa vì thường xuyên có sự dịch chuyển giữa tiền gửi USD và tiền gửi VND. Số liệu lịch sử cho thấy thời kỳ 1995 - 1997, hệ thống ngân hàng có tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tiền gửi ngoại tệ ở mức 103 - 147% nhưng giảm mạnh xuống còn khoảng 45 - 50% trong giai đoạn 1999 - 2002 và bắt đầu tăng mức trên 90% vào những năm gần đây. Thứ tư, trong điều kiện nền kinh tế còn bị đô la hóa, hiệu quả của các công cụ chính sách tiền tệ hạn chế và tác động rất phức tạp, làm cho việc thiết lập cơ chế chuyển tải chính sách tiền tệ khó khăn hơn. Ví dụ, đối với cơ chế truyền dẫn qua kênh lãi suất, để đạt mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, lãi suất điều hành của Ngân hàng Trung ương giảm, tác động làm giảm lãi suất thị trường, theo đó, sẽ kích thích tiêu dùng, đầu tư, bởi vậy làm tăng tổng cầu, tăng lạm phát. Tuy nhiên, do có tình trạng đô la hóa, khi lãi suất thị trường giảm, thay vì vay vốn để đầu tư và tiêu dùng, người dân có vay nội tệ để mua ngoại tệ ngay tại trong nước nếu họ cho rằng tỷ giá có xu hướng tăng. Điều này khiến mục đích của việc giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế khó có thể đạt được. Hay một ví dụ khác, sử dụng công cụ chính sách tỷ giá để tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu nhưng như thế sẽ có thể gây khó khăn cho chính các doanh nghiệp xuất khẩu nếu các doanh nghiệp này có dư nợ tín dụng ngoại tệ lớn, tỷ giá tăng lên vừa có lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng bất lợi cho doanh nghiệp, trường hợp này doanh nghiệp có thể có những phản ứng khác nhau. Bởi vậy, đôi khi tác động của chính sách không đạt được mục tiêu như mong muốn vì đô la hóa là môi trường dễ phát sinh những biến động và khó có thể đo lường tác động của chính sách. Thứ năm, gây áp lực tới NHNN can thiệp trên thị trường ngoại hối ngay cả khi tổng thể nền kinh tế không bị mất cân đối cung cầu ngoại tệ vì các khu vực của nền kinh tế có xu hướng găm giữ ngoại tệ. Một nền kinh tế không có sự găm giữ ngoại tệ, Ngân hàng Trung ương chỉ bán ngoại tệ khi các khu vực trong nền kinh tế đã giao dịch với nhau nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại khác, ngay cả khi tổng thể nền kinh tế có dư cung ngoại tệ, NHNN vẫn phải bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Số liệu trong báo cáo thường niên của NHNN cho thấy, trong năm 2009, luồng vốn nước ngoài vào ròng lớn hơn thâm hụt cán cân vãng lai, phản ánh nền kinh tế có thặng dư ngoại tệ. Tuy nhiên, trên thực tế, tài sản Có ngoại tệ ròng của NHNN giảm tới gần 8,2 tỷ USD. Một trong những nguyên nhân là do các khu vực của nền kinh tế găm giữ ngoại tệ, không bán cho hệ thống ngân hàng nhưng mặt khác, lại có nhu cầu mua ngoại tệ, tạo căng thẳng trên thị trường ngoại hối, kết quả là NHNN phải can thiệp trên thị trường ngoại hối với mức độ lớn để đáp ứng cho nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế. Nếu ngoại tệ được thông suốt giữa các khu vực, cung cầu ngoại tệ cho các giao dịch tự định tự cân đối được, NHNN không cần phải bán ra. Thứ sáu, sự thay thế giữa tài sản bằng ngoại tệ và nội tệ ngay ở trong nước diễn ra dễ dàng hơn khi nền kinh tế còn tình trạng đô la hóa. Ở nền kinh tế không có đô la hóa, khi chu chuyển vốn vẫn chịu sự kiểm soát, sự thay thế tài sản nội tệ và ngoại tệ sẽ kém nhạy cảm với chênh lệch giữa lãi suất quốc tế và trong nước. Nhưng trong điều kiện của Việt Nam còn đô la hóa, sự thay thế tài sản nội tệ và ngoại tệ có thể diễn ra nhanh chóng và khá nhạy cảm bởi chênh lệch lãi suất trong nước và quốc tế (sự thay thế diễn ra càng nhiều thì biến động về cân đối theo loại tiền của hệ thống ngân hàng càng lớn). Năm 2009, do tác động phụ của chính sách hỗ trợ lãi suất khiến vay bằng VND hấp dẫn hơn vay ngoại tệ, bởi vậy, nhiều doanh nghiệp thay vì vay ngoại tệ có nhu cầu vay VND và mua USD, làm tăng cầu mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Yếu tố tâm lý găm giữ ngoại tệ gia tăng do được hậu thuẫn bởi một thị trường chợ đen vẫn tồn tại. Trái lại, sang năm 2010, khi dừng chính sách hỗ trợ lãi suất, trước nhu cầu nhập khẩu hàng hóa gia tăng, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường vay ngoại tệ thay vì vay VND để mua ngoại tệ khiến cho tín dụng ngoại tệ tăng cao.

3. Nguyên nhân hiện tượng đô la hóa ở Việt Nam Đã có nhiều phân tích, đánh giá nguyên nhân của hiện tượng đô la hóa, có thể tổng kết, đánh giá qua những nguyên nhân sau: Một là, đô la hóa do nhu cầu thanh toán quốc tế gia tăng và do ảnh hưởng của các dòng vốn quốc tế. Kể từ khi thực hiện mở cửa nền kinh tế, kim ngạch xuất, nhập khẩu và các dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, bởi vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu nắm giữ một lượng ngoại tệ lớn để phục vụ nhu cầu mở rộng thương mại và đầu tư quốc tế. Hai là, kiều hối gia tăng cùng với các quy định cho phép các cá nhân nắm giữ ngoại tệ dưới hình thức tiết kiệm và tài khoản ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng, cất giữ dưới dạng ngoại tệ tiền mặt. Ba là, đô la hóa do chưa cân bằng lợi ích nắm giữ giữa đồng VND và USD, chủ yếu do biến động về tỷ giá, lãi suất thực tế và kỳ vọng, nhất là khi đồng Việt Nam chưa phải là đồng tiền chuyển đổi, lạm phát của Việt Nam tương đối cao so với các nước trên thế giới và khu vực. Bốn là, mặc dù Pháp lệnh Ngoại hối hiện hành quy định trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo không được thực hiện bằng ngoại hối trừ một số trường hợp, nhưng trên thực tế, việc thực thi và xử lý các quy định pháp lý này chưa nghiêm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng quản lý thị trường... nên giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ tiền mặt vẫn tồn tại trên thị trường tự do. Với sự tồn tại của thị trường này, mỗi khi kinh tế có rủi ro bất ổn, thị trường ngoại hối sẽ bị xáo trộn, tồn tại hai tỷ giá chênh lệch nhau giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường chợ đen, xuất hiện tâm lý đầu cơ ngoại tệ...

4. Một số gợi ý chính sách chống đô la hóa trong thời gian tới Để khắc phục tình trạng đô la hóa, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, không chỉ các giải pháp từ hệ thống ngân hàng, mà cần có nhiều giải pháp được thực hiện bởi nhiều cơ quan chức năng của nhà nước, ý thức của từng doanh nghiệp và từng người dân. Cụ thể: - Về phía các cơ quan quản lý, cần có những đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó có những chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, phù hợp với mục tiêu hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. - Phải có đánh giá về tình hình thực hiện Quyết định số 98/2007/QĐ-TTg ngày 4/7/2007 về việc phê duyệt đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam và khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Khi đánh giá, cần phải chỉ rõ những giải pháp nào đã thực hiện, giải pháp nào chưa thực hiện, nguyên nhân tại sao để từ đó có những giải pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới. - Điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá cần theo hướng tăng lợi ích nắm giữ VND ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng đồng nội tệ, hạn chế sử dụng ngoại tệ. Công cụ có thể sử dụng là tăng dự trữ bắt buộc áp dụng đối với tiền gửi ngoại tệ cao hơn nhiều so với dự trữ bắt buộc áp dụng đối với tiền gửi (có nước đã tăng dự trữ bắt buộc lên tới mức 30 - 50% áp dụng đối với tiền gửi ngoại tệ nhằm thu hẹp quy mô nắm giữ đồng ngoại tệ) hay trần lãi suất đối với tiền gửi ngoại tệ. - Về nguyên tắc, nên tập trung vào hạn chế tình trạng đô la hóa bên tài sản Có trước, nghĩa là thu hẹp quy mô tín dụng ngoại tệ, để hạn chế việc sử dụng lãi suất để cạnh tranh thu hút tiền gửi ngoại tệ. NHNN cần sớm nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển dần từ cơ chế huy động và cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua bán ngoại tệ. - Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành trong việc giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối trên phạm vi cả nước, thuộc mọi thành phần kinh tế, phải đảm bảo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cần có chế tài xử phạt nặng đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý ngoại hối. - Đi đôi với việc giám sát và xử lý nghiêm việc thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối, đảm bảo trên đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, các NHTM, tổ chức kinh tế cần tăng phí đổi tiền lên cao để người dân hạn chế nắm giữ ngoại tệ, chuyển sang nắm giữ VND. - Cuối cùng là ý thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật ngoại hối. Có như vậy, kinh tế vĩ mô mới ổn định, tác động tốt tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

TÀI LIÊU THAM KHẢO: - Nghiên cứu của JICA và của Ngân hàng Nhà nước về “Điều hành chính sách tiền tệ trong nền kinh tế bị đô la hóa một phần” năm 2002, Hội thảo tại Hà Nội; - Báo cáo thường niên và một số thông tin, bình luận đăng tải trên Website: www.sbv.gov.vn của NHNN; - Luận văn tiến sỹ kinh tế “Các giải pháp thúc đẩy tiến trình phi đô la hóa ở Việt Nam” của Nguyễn Thanh Bình năm 2009; - Thống kê Tài chính Quốc tế của IMF năm 2009 và 2010.

-----------------------
[1] Hà Nội…...

Similar Documents

Premium Essay

Finance

...relation to the achievement of the objectives. External users of financial statements: * Investors - they use financial statements to assess the financial strength of a company which impacts on their investment decisions. Existing equity investors use financial statements to monitor their investments and to evaluate the performance of management. Prospective equity investors use financial statements to decide whether or not to invest in the company. * Lenders - they are typically financial institutions that provide short term overdrafts, invoice financing for debtors, term loans for expansion plans, leasing finance for equipment purchases or mortgages for property purchases. Financial Institutions use financial statements to decide whether to grant a company with fresh working capital or extend debt securities (such as a long-term bank loan or debentures) to finance expansion and other significant expenditures. * Suppliers - they use financial statements to assess the creditworthiness of the business. * Government departments and agencies - they use financial statements to ascertain the propriety and accuracy of taxes and other duties declared and paid by a company. * Competitors - they use financial statements to benchmark their own financial results to identify variances to target for improvement or exploit as an opportunity. Potential competitors may use financial statements to assess how profitable it may be to enter an industry. The statements show......

Words: 4867 - Pages: 20

Premium Essay

Finance

...finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance finance financ......

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...GLOBALIZATION AND THE MULTINATIONAL FIRM SUGGESTED ANSWERS TO END-OF-CHAPTER QUESTIONS QUESTIONS 1. Why is it important to study international financial management? Answer: We are now living in a world where all the major economic functions, i.e., consumption, production, and investment, are highly globalized. It is thus essential for financial managers to fully understand vital international dimensions of financial management. This global shift is in marked contrast to a situation that existed when the authors of this book were learning finance some twenty years ago. At that time, most professors customarily (and safely, to some extent) ignored international aspects of finance. This mode of operation has become untenable since then. 2. How is international financial management different from domestic financial management? Answer: There are three major dimensions that set apart international finance from domestic finance. They are: 1. foreign exchange and political risks, 2. market imperfections, and 3. expanded opportunity set. 3. Discuss the three major trends that have prevailed in international business during the last two decades. Answer: The 1980s brought a rapid integration of international capital and financial markets. Impetus for globalized financial markets initially came from the governments of major countries that had begun to deregulate their foreign exchange and capital markets. The economic integration and......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...| Unit Title: Finance in the Hospitality Industry | INTRODUCTION A business is a commercial enterprise which exists with a view to making a profit.it may be a sole trader business, partnership or a company.( Financial accounting acca f3, study manual for exam in 2013) There are different legal private business sector structure. Sole trader, partnership and limited companies . Sole trader is a business owned by one person . the advantage of this business is that the owner has a full control of his business and all the profit are for him self. The desadvantage relied on unlimited liability. Partnership is a business owned by two people or more. The advantage is about shared decision and the desadvantage is that the profit also is shared. Limited business is a business run by directors and the advantage is shareholders has limited liability and whenever the owner dies the busines will exist. The disadvantage is that all the profit from the busines is shared among members. TASK 1 SOURCES OF FINANCE FOR DIFFERENT BUSINESS INCLUDE APPROPRIATE SOURCES OF FINANCE FOR THE ENCHANTED VALEY B&B. Finance is about the money that a business can use to purchase things that is needed . however, business can need money or finance for three reasons: to buy equipment or premises, to expand the business and to start the business. We have two types of sources of finance: internal sources of finance and external sources of finance. Internal sources of finance is about the......

Words: 2465 - Pages: 10

Free Essay

Finance

...for processing purchase and sales ledger invoices, complete reconciliations, and general finance related within the department. In busy periods also assisting with answering the phone & general admin duties. Duties:  Record ledger accounts including accruals and prepayments.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Record the supplier’s invoices in the company’s system.  Prepare month wise payment report for the management and HR division.  Prepare material enquires and quotations for the management.  Maintaining inventory records. Accounts Executive Core Solutions Trading Co., Lahore, Pakistan March 2007 – January 2010 Responsible for various areas including; invoicing, expenses, payment runs, reconciliations and dealing with financial queries. Also be required to cover for other staff in the finance team Duties:  Prepare weekly and monthly petty cash report.  Scrutinizing cash vouchers and journal vouchers.  Prepare Statement of account, fully reconciled and supported with relevant and original approved documents.  Payment follow-up and preparation of cheques.  Record and process invoices and payments for suppliers.  Prepare material enquiries and quotations for the management.  Involved in preparing monthly management accounts. EDUCATION  Virtual University of Pakistan Master of Accounting & Finance (Study Continue)  Punjab College of Commerce, Lahore Bachelor of Commerce  Sheikh......

Words: 837 - Pages: 4

Premium Essay

Finance

...WRITTEN REPORT IN FINANCE 2 Punzalan, Joyce Ann M Prof. Ian Tianero BSBA-Management SPECIAL CREDIT FROM SUPPLIERS There are some manufacturing companies that obtain assistance from their customers in the form of payments in advance for goods ordered. There are some cases that suppliers grant long terms of payments on goods that they delivered to their customers. There are privilege specially to the customers who will purchase more goods on them, it is also a competition to those manufacturing company which have the same product. Long terms of payment on goods delivered can be a device to increase the volume of sales of the manufacturing company. TRADE ACCEPTANCE “A written order for a sum of money originating with a creditor and naming a debtor, customarily forwarded to a bank for a collection” It is a time draft drawn in the seller of goods on a buyer, in a trade acceptance the buyer is the acceptor. It is a bill of exchange for the amount of a purchase drawn by the seller on the purchaser, bearing the purchaser signature and specifying time and place for payment. The promises of payment maybe for 30 to 60 90 day period. If the acceptance is made by a finance company, then it is called a trade acceptance. An example would be a finance company affiliated with a manufacturing company that must make large purchases of parts, either domestically or overseas.  Since a finance company does not necessarily carry the same "comfort" weight as a bank, or in order to......

Words: 1927 - Pages: 8

Premium Essay

Finance

...INTRODUCTION TO CORPORATE FINANCE AGENDA • Definition • Types of corporate firm • The importance of cash flows • Agency problem WHAT IS CORPORATE FINANCE? WHAT IS CORPORATE FINANCE? How the company raise funds? (financing decision  capital structure) Sources of fund: 1. Debt 2. Equity What long-lived assets to invest? Assets: 1. Current assets 2. Non-current assets/fixed assets How the company manage shortterm operating cash flows? BALANCE SHEET MODEL OF THE FIRM Total Value of Assets: Total Firm Value to Investors: Current Liabilities Net Working Capital Current Assets Long-Term Debt Fixed Assets 1 Tangible Shareholders’ Equity 2 Intangible What is the most important job of a financial manager? To create value for the firm How? In summary, corporate finance addresses the following three questions: 1. What long-term investments should the firm choose (capital budgeting)? 2. How should the firm raise funds for the selected investments (financing)? 3. How should short-term assets be managed and financed (net working capital activities)? LEGAL FORM OF ORGANIZING FORM SOLE PROPRIETORSHIP Owned by one person PARTNERSHIP Owned by two or more individuals Types of partnership: a. General partnership b. Limited partnership Advantages 1. Easy to form 2. No corporate income taxes 3. Management control resides with the owner of general partners Disadvantages 1. 2. 3. 4. Unlimited liability Life of the business is......

Words: 517 - Pages: 3

Premium Essay

Finance

...V O LU M E 1 9 | N U M B E R 2 | S PRING 2007 Journal of APPLIED CORPORATE FINANCE A MO RG A N S TA N L E Y P U B L I C AT I O N In This Issue: Valuation, Capital Budgeting, and Disclosure Enterprise Valuation Roundtable Presented by Ernst & Young 8 Panelists: Richard Ruback, Harvard Business School; Trevor Harris, Morgan Stanley; Aileen Stockburger, Johnson & Johnson; Dino Mauricio, General Electric; Christian Roch, BNP Paribas; Ken Meyers, Siemens Corporation; and Charles Kantor, Lehman Brothers. Moderated by Jeff Greene, Ernst & Young. The Case for Real Options Made Simple 39 Raul Guerrero, Asymmetric Strategy Valuing the Debt Tax Shield 50 Ian Cooper, London Business School, and Kjell G. Nyborg, Norwegian School of Economics and Business Administration Measuring Free Cash Flows for Equity Valuation: Pitfalls and Possible Solutions 60 Juliet Estridge, Morgan Stanley, and Barbara Lougee, University of San Diego Discount Rates in Emerging Markets: Four Models and an Application 72 Javier Estrada, IESE Business School Rail Companies: Prospects for Privatization and Consolidation 78 James Runde, Morgan Stanley A Real Option in a Jet Engine Maintenance Contract 88 Richard L. Shockley, Jr., University of Indiana A Practical Method for Valuing Real Options: The Boeing Approach 95 Scott Mathews, The Boeing Company, Vinay Datar, Seattle University, and Blake Johnson, Stanford University Accounting for......

Words: 6818 - Pages: 28

Premium Essay

Finance

...and the small to medium size firm? The traditional financial manager was generally involved in the regular finance activities, e.g., banking operations, record keeping, management of the cash flow on a regular basis, and informing the funds requirements to the top management, etc. But, the role of financial manager has been enhanced in the today's environment; he/she takes an active role in financing, investment, distribution of profits, and liquidity decisions. In addition, he/she is also involved in the custody and safeguarding of financial and physical assets, efficient allocation of funds, etc. The role of financial manager in case of diversified firm is more complicated in comparison with a small and medium size firm. A diversified firm has several products and divisions and varied financial needs. The conflicting interests of divisional managers make the work of financial manager quite difficult in a diversified firm. ‘…the function of financial management is to review and control decisions to commit or recommit funds to new or ongoing uses. Thus, in addition to raising funds, financial management is directly concerned with production, marketing and other functions within an enterprise whenever decisions are made about the acquisition or destruction of assets’ (Ezra Solomon). Elucidate. All functions, production, marketing etc., require finances. The financial manager supports other functional managers and top management to deploy the scarce resources,...

Words: 1368 - Pages: 6

Premium Essay

Finance

...housing finance industry barely accounts for 30% of the home loans disbursed in the country. The last few years have seen the home loans market growing at a CAGR of over 30 percent. The growth has been mainly fuelled by certain fiscal, social and regulatory drivers: • Changes in demographic profile including increase in the rate of household formation due to structural shift from joint family system to nuclear family • Ever increasing middle class, migration of population and increasing urbanization resulting in acute shortage of housing units Vice President Ambit Corporate Finance Pte. Ltd. Vinod Wadhwani is Vice President, Ambit Corporate Finance Pte Ltd., He is responsible for Mergers and Acquisitions Group in the company. Earlier, he has worked as a marine engineer in merchant navy for eight years. • Increase in disposable income levels due to decrease in marginal tax rates and increase in total income levels • Tax benefits and other fiscal incentives announced in the Union Budgets • Increasing affordability of housing property purchase due to declining interest rates and stable property prices • Decline in the average house cost to annual income ratio to around 4-5 from 11-14 during the last decade resulting in an affordable EMI as a percentage of monthly income • Aggressive lending by banks to the housing sector due to lower credit offtake by the corporate sector, attractive spread and lower non performing assets The major players in Indian housing finance......

Words: 2541 - Pages: 11

Premium Essay

Finance

...CORPORATE FINANCE COURSE CORPORATE FINANCE 2.1 Working Capital Management Sept. 2014 Ir Frank W. van den Berg mba Vrije Universiteit, Amsterdam ALYX Financial Consultancy bv, Aerdenhout FWvdB/2014 1 OUTLINE CORPORATE FINANCE FWvdB/2014 •  Basics & Guiding principles •  Time value of money + Capital Budgeting •  Valuation of CF + Bonds •  Valuation of shares (+ co.’s) •  Financial Analysis (Ratios) •  Financial Planning (EFN) •  à Working Cap. Mgt. (A/R, Inv., A/P) •  Debt Financing •  •  2 FIN 1.5 FIN 2.1 Entrepreneurial Finance / Raising Equity Mergers & Acquisitions / Corp. Restructuring FINANCIAL RATIOS - Example 1 FWvdB/2014 Sample Balance sheet (000’s €) Cash + bank 500 Accounts Receivable 5.000 Inventory 3.000 ------CA 8.500 Machinery Buildings 6.000 4.000 Total assets -------18.500 STB (bank credit line) Accounts Payable CL LTD (Bonds) Nom. Cap. (500.000 x 2) Paid-in-capital (x 3) Retained Earnings Treasury Stock Shareholders’ Capital Total liabilities + OE 3 3.000 3.000 ------6.000 6.000 1.000 1.500 4.500 - 500 6.500 -------18.500 RATIOS: SAMPLE INCOME STATEMENT REVENUES (= Sales = Turnover) CGS = Costs of Goods Sold (materials, labor costs + energy costs incl. 1.000 depreciation) GROSS PROFIT SGA= Selling Administrative & General Expenses (incl. overhead, management, insurance, marketing) EBIT = Earnings Before Interest and Tax Interest......

Words: 1063 - Pages: 5

Premium Essay

Finance

...a negative association between capital structure and profitability except the association between debt to equity and return on equity. Further the results suggest that 89% of total assets in the banking sector of Sri Lanka are represented by debt, confirming the fact that banks are highly geared institutions. The outcomes of the study may guide banks, loancreditors and policy planners to formulate better policy decisions as far as the capital structure is concerned. Keywords : Capital structure, Profitability, Debt, Equity, Return on Equity. T I. Introduction his study focuses on the association between capital structure & profitability of listed banks in the Banks, Finance & Insurance sector. Capital structure is one of the most puzzling issues in corporate finance literature (Brounen & Eichholtz, 2001). The concept is generally described as the combination of debt & equity that make the total capital of firms. The proportion of debt to equity is a strategic choice of corporate managers. Capital structure decision is the vital one since the profitability of an enterprise is directly affected by such decision. Hence, proper care and attention need to be given while determining capital structure decision. In the statement of affairs of an enterprise, the overall position of the enterprise regarding all kinds of assets, liabilities are shown. Capital is a vital part of that statement. The term “capital structure” of an enterprise is......

Words: 4978 - Pages: 20

Free Essay

Finances

...Finances Cassandra Peavey HSM/240 UOP Finances The majority of the funding for the National Coalition for the Homeless comes from the support of the public, foundations, and different organizations (national homeless.org). Many funders are churches and faith based organizations who seek out the mission to end homelessness. The NCH is a nonprofit organization and has been ranked a Four-Star Charity by Charity Navigator in 2009. Due to the NCH being a national foundation, there are many different resources and organizations that will continue to fund this program. With all of the churches and local businesses within areas of where homeless exist, there will always be charities that will be put forth to help the homeless find homes and jobs, and in other cases, medical services. In my home town there is a place called “The Mission”, which is a shelter for homeless men to go until they can get on their feet and make it on their own. The local churches support this house and pay for all utilities and provide food for all who live here. The reliability of funding for this organization is pretty good considering the organization has been funded for the past thirty four years. Since this is a nonprofit organization the funding for this organization is all charity based. Individuals who work for this organization do it to help others. All finances go towards ending homelessness which involves food, shelter, and offering counsel to those who are experiencing......

Words: 466 - Pages: 2

Premium Essay

Finance

...offerings often take time to configure and analize . completing all the necessary requirements can take up to a year and the costs associated with doing so can be a burden to the firm . • Private means private – the firm can remain a private firm . Advantages of public offering of shares : o Raises capital – this capital can be used to fund research and development , even pay off existing debts . o Increased public awareness – IPOs offen generate publicity by letting the firms product be known to the new group of potential customers . o Increase in market share . 4) 3 sources of long term finance : o owners that invest money in the business . o loans from a bank or family and friends o a mortgage 5 sources of short term finance: o Bank over draft o Trade credit o Leasing o Bank loans o Credit cards 2 sources of medium term finance : o Start up loan o Business finance partnership ....

Words: 1062 - Pages: 5

Premium Essay

Finance

... Financial Management in NHS Name: Course: Professor’s Name: University: City (State): Date: Sources of funding There are different sources of financing that the hospital uses to finance its operations. The hospital uses both internal and external sources to fund its operations. One of the internal sources of financing that the hospital utilizes is the revenue that is collected from the services offered to both inpatients and outpatients. The second source of internal finance that the company uses is the sale of fixed assets that are not require in the hospital. The hospital on annual basis carries out an evaluation of the assets that it no longer requires and disposes them as a way of financing its operations. The hospital further uses external methods of financing its activities. One of the main sources of finance is through the use of bank loans and overdrafts. The company seeks for both long-term and short-term loans to finance its operations. Other sources include government grants and charities from non-governmental institutions. Financial stakeholders and their various expectations Stakeholders are referred to those individuals who have an interest in the running of Moorfield’s Eye hospital. These stakeholders may commit their resources towards running of the hospital......

Words: 2363 - Pages: 10

Watch now | Baixar toque para celular | IMDb: 8 130,926 S4E23 Castle - Season 4