Free Essay

Geee

In: Business and Management

Submitted By 01666454456
Words 722
Pages 3
1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm
Tình hình tiêu thụ sản phẩm qua các năm 2011 và 2012

Diễn giải | | So sánh năm 2011/2012 | | Năm 2011 | Năm 2012 | Chênh lệch | Tốc độ tăng (%) | Tổng lượng tiêu thụ | 750 | 848 | 98 | 13.07% | Xe máy các loại | 652 | 688 | 36 | 5.52% | Máy gặt đập liên hợp | 45 | 87 | 42 | 93.33% | Máy kéo | 32 | 48 | 16 | 50.00% | Máy cấy lúa | 21 | 25 | 4 | 19.05% | Phụ tùng các loại | 3569 | 5571 | 2002 | 56.09% | Bảng 2.1 : Tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2011 - 2012 * Bảng số liệu tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2011 và 2012 cho thấy tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty không biến chuyển nhiều và tăng nhẹ, nhìn chung tổng sản lượng tiêu thụ các mặt hàng năm 2012 chỉ tăng 98 sản phẩm tương ứng với tăng 1.13% so với năm 2011 * Trong đó, mặt hàng máy GĐLH tăng cao nhất với số lượng 42 sản phẩm, tương ứng với 93.33% so với năm 2011. Do đây là mặt hàng có giá trị lớn ( từ 500 triệu – 550 triệu) và khách hàng mục tiêu thường tập trung ở các tỉnh miền trung, nơi mà người dân thường có thu nhập hơn các vùng khác, đặc biệt là những người nông dân – khách hàng chính của loại sản phẩm này, nên việc tiêu thụ loại sản phẩm này tuy là không tăng nhiều nhưng so với mục tiên đề ra của công ty những năm trước thì số liệu như vậy cũng đã thể hiện một sự tiến triển tích cực, công ty cần tập trung đầu tư chú ý hơn nữa vào mặt hàng này. * Mặt hàng xe máy tăng chậm nhất trong tất cả các mặt hàng do như đã phân tích ở phẩn trên đây, linh vực xe máy đang đi vào giai đoạn bão hòa, nhu cầu khách hàng không còn nhiều như trước, hơn nữa nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện nên mặt hàng này đang có dấu hiệu chững lại, chỉ tăng 5.52% so với năm 2011 * Bên cạnh đó, mặt hàng phụ tùng các loại cũng có mức độ tăng nhanh, do đây là mặt hàng cần thiết để bổ trợ mặt hàng máy móc nông nghiệp, tăng 56.09% so với năm 2011 * Mặt hàng máy kéo và máy cấy lúa tăng lần lượt là 50% và 19.05% so với năm 2011. Công ty nên đầu tư mở rộng nhiều kênh phân phối ra những vùng khác để nhằm tìm kiếm thêm khách hàng tiêu thụ sản phẩm của mình

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 2 năm 2011 – 2012
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011 và 2012 được thể hiện qua bảng sau:

Nội dung | Năm 2011 | Năm 2012 | Chênh lệch | Tốc độ tăng (%) | Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng | 57,132,900,000 | 86,953,100,000 | 29,820,200,000 | 52.19% | Giá vốn hàng bán | 55,669,589,265 | 85,069,325,968 | 29,399,736,703 | 52.81% | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 1,463,310,735 | 1,883,774,032 | 420,463,297 | 28.73% | Lợi nhuận sau thuế | 965,325,693 | 1,412,695,896 | 447,370,203 | 46.34% |
(Nguồn: Bộ phận Kế toán – Công ty TNHH TM Công Lâm)

Bảng 2.2. Báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Công ty
Năm 2011, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng là hơn 57 tỷ, qua năm 2012 đã tăng lên gần 87 tỷ tương ứng với tăng gần 30 tỷ (hay 52.19%) so với năm 2011.
Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng năm 2012 là 86.953.100.000 ngàn đồng tăng tương ững 1.52% so với năm 2011.
Giá vốn hàng bán tăng hơn 29 tỷ hay tương ứng với tăng 52.81% so với năm 2011.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 420 triệu đồng hay tương ứng với tăng 28.73% so với năm 2011.
Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 400 triệu đồng hay tương ứng với tăng 46.43% so với năm 2011.
Nguyên nhân?…...

Similar Documents

Free Essay

Strategic Decisions

...ggEIIIt-ItIllItgg;lgg Etii;ii*tgitI+gt[tsilgt E-i;EE$ r i gii gg glii*iIBii:Il IIii stffiitst$Hs;la::r;a;t tiagl $$ii E g i$igF: Sfu o O) ?,F2, Es: .Hoog ;sE EEE Fti; = t f =€ E; \!) v sf qF S;:s o, ;!g iEe ;rE It= ; F! l?nu = EH 5€€A #gr= E"-,"LF5 € o . lFcS .,-;6": a;:; fr;t€ i :; rrq 3 Ere g EE; "-,f3E 3:!6 e GiE.6 O €it8 r;Et!Eiil Et;t 8fi,;x * f i ;E:!a:*E"rU F F'=>'For.os.o f E . . . iE;: €tEr IH:tr,EElr gsEHiEiilg €$€E:HEEilfl ffi! f$ iF EigF gFg3i a$iE iIsiEiit ii sff gs *i$s*ii iigiE ei E ii$i Fi $a$Ba', iisiii co g,t ei €iiiEF ;;i En:igiit EE HiaigigggEig,g*gg ggi;Eifiig ti liitiii Ii!Eu tgat ii$;$f 9iili* :::-*=:":..=gg :t;a! !a!+E *gEPf;5i.* (/) i;r;;;e €itrFBl E€gEEE;E *bi E: t*E+t ra) U '6 (.) U bo c) .f-, ts{ g ,{-) (g a a.) F{ >{ fr O C\I F o (s F (d a (-. bo tr e*tffr$i c; i€ *rE €stfs € HFE s o) gI ggi;tEE ffgtg ii iiE $iii g$i Fi i€iiflfiBI Ifiggf,i;€ e; iEg* tii€;t; gg$ a flgi tri tEt"f ;:fEgf ri € E!$si E5 $gg i; j l! g,Ei **!EEH iE -IE' [IFi ;-€ =FIEFgAE f,I 'U '8tJ wot\utpauoE4sd Indfu uoqs oo1 ,{up 11ro6 t- o) 8uo; oo1 4uarq uaa F z luarua8euuuroo4 rlunbapuul godsuerl r;1qn4 rood se!JEl8s I,IJ ul (, z z a t! o () a5 s! ,3u11uy uollcnpord, eldoed ul k E. F. (r TL a.rqlnr ,{qs-1:oX1 {ro,$ prcq q8noue......

Words: 1962 - Pages: 8

Free Essay

Nbsb

...expert sa lab lab na yan!" -mee "pshh.. Ashie naman eh! expert na ko matagal na! de joke lang!" -Amber "Ashie, kawawa ka naman, naku first heartache! tara! gala tayo ng makalimutan mo yan kahit papaano..."- Icy "nang aasar ka ba or concerned ka lang?!"- mee "Shemay! peace, pero tara gala tayo!"- Icy "payn! dali tara gala tayo! yoko pa umuwi ng bahay!" - mee "yey! san tayo gagala?"- Amber "MANILA OCEAN PARK!!!!!" - mee and Icy. amfufufu. one of the fave. places namin yun..xDD +++++++++++++ "ang cu-cute talaga nila noh?!" - mee. tinuturo ko yung mga starfish. "mas cute ako diyan!.. bakit kasi walang cute boylets detech!"- Icy "Isaac, mag tigil-tigil ka nga! naku!!.............becha baw golly wow!!! ohh emm geee!!!!!!!"- Amber tulo laway ang eksena.. jaw drop! wohoo. nakanganga.. anytime pwede nang pasukan ng mga langaw.. haha. lumingon ako sa dereksyon kung saan sia nakatingin "BECHABAY GOLLY UWWWWWAAAAWWWWWWW!!!!!!!!!!!" - MEE amfufufu!, naka titig lang naman kami ngayun sanapaka gwapong nilalang... may hawak ng prof cam, naka shorts, white shirt... na my phrase na 'im inlove w/ her' taeng buhok! ganda ng style! bagay saknya!... makalaglag undies ang mukha!!!! "hep!hep!! akin yan!! don't you dare!!! na ah!! he's mine back off sisters!" -Icy "huy! loko ako ang unang nakakita, akin yan!!"- Amber "ano kayo sinuswerte??? it's time for me to level up!! akin yun!! ay ang gwapo!!"- mee ahahahahahaaha.. level up......

Words: 71306 - Pages: 286

Free Essay

Text de Seminar

...H € € ETZ1EE f EE; E €€: = FE ;€.: A; € i; iE :: :,; =i :i; i;!#EEiiirrsa$:: g EEEA;EEE;H; 1E€E;iAEE*EEEBHEE g; NI 4l iiii? *lieql altiE ;l1iEial ai1aEii ieei s JI 4l li.:l z,l F] z lltl q 11t11111 ffil lffl1€ E111*?E llall E; [;1; o t! (h & ti : E gu € AEE :i?€ i€iEE:ll'lt ;r € r r gl ia?i lliillg;iliEffiltli lilg: tEs;Ei -l I ;EEEq;iH:sE $t T"FE BE $I I fi:,*g,;E**gAv r;erEEfl€; $FE€sitE3!i :ssEETg:E il$E FE$'F€g qfgE 29,:-rctrH 3 * 5 -"ui'a ;.---r-r!- €E$H .c Sosi o o'i:98'= -L!HH; lE f, S gF i*Ei R:3:'Ei*ss = ii !F-_-v.tv! 19 .q , LArrVv! ,!vH'\R { \ H )Q 5rJ-Hr-H ri F Q-* F..i b_,0) _ H E E j ggiE ' 1 i:;gl ie ;lg i; g.- ;ir:9 gEEE i€igEiJ;EFEfiU I EgE Eii€ g BE'E FE-a€ F I s : F r: iFiiE:EE;i€ *;eE v-Ytn^c$P.xr . .: ol (E ! -. d.Y *TA\-H: vJ'!e u iiiFii, : ElHETfrf i F€$F$iEf e (] F.E q < E Fb€ S €E sE$t ss*EtiE gi;€ EExtFx$ ," X JtrE Ei * B's c-* ggiE 'F F .E 8€€.$ '* E u> !: g $ 8. 90.h H G H : l E : o d H:jl 5,rI ,g I :s E:H F.gffi Ai:,?v'4ffi I s E:s aHEEiIEgE$gEEF$Fi53E*t .., v J n1 rv E I5E Es -',':+Biila;:liaB # * € s6'FE1ea?i E I Eo€ *" E F^zr"H g€ a s-u:l ; n e r ., H *.i fr ,zfrya '€-iEE.s+;3 g ".Q tr o*.S9-ri g e I I i'E-";i!, 4,4 ; e ';0" ? oi 3E "t E E E E i E= ;* o'i;- it - /'E u,n 9't, & -' ePe 2 E EI li = e =*Y 3E:=; s tt::'ZE,=+;Ee AEE L )=EE EE 3E a ?7.Vi......

Words: 2003 - Pages: 9

POWERBAR | Arabic Bird.Box.2018.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.Atmos.x264.www.Fakute.com | MEGA ZECHE entdeckt! Wir haben noch lange nicht alles gesehen...