Free Essay

Hdjks

In: Historical Events

Submitted By lemai1990
Words 461
Pages 2
[pic]

ĐƠN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN – TRỢ GIẢNG [pic]
_______________________________________________________________________________________________
Ứng viên hoàn thành đầy đủ các mục trong đơn này.
(Đề nghị phần thông tin cần điền không đánh mầu đen)
Trang 1

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

|Họ và tên: |Giới tính: |
|Ngày sinh: |Tình trạng hôn nhân: |
|Số CMTND: |Nơi cấp/ Ngày cấp: |
| |
|Địa chỉ thường trú: |
| |
|Địa chỉ hiện tại |
|Số điện thoại: |Di động: |
|Email: |
|Tên người và địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: |
| |
|Thành phần gia đình (Bố/ Mẹ/ Vợ( Chồng) Anh, chị em ruột) |
|Họ và tên |Quan hệ |Năm sinh |Nơi ở |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

B. THÔNG TIN THAM KHẢO

Anh/ chị vui lòng cho biết người tham khảo làm việc gần đây nhất biết rõ về quá trình làm việc của anh/ chị mà Summer School có thể tham khảo.

|Tên: |Tên: |
|Chức danh: |Chức danh: |
|Cơ quan: |Cơ quan: |
|Số điện thoại: |Số điện thoại: |
|Email: |Email: |

[pic]

ĐƠN DỰ TUYỂN
GIÁO VIÊN – TRỢ GIẢNG
______________________________________________________________________________________________

Trang 2.

C. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO

Tính từ khi học cấp hai và bao gồm cả các khóa đào tạo khác

|Tên trường/ Đơn vị đào tạo |Thời gian |Chuyên ngành |Kết quả học tập/ Bằng cấp/ chứng chỉ |
| |Từ |Đến | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

D. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

|Ngoại ngữ |Nghe |Nói |Đọc |Viết |Các chứng chỉ (nếu có) |
|Tiếng Anh | | | | | |
|Tiếng Trung | | | | | |

E. TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

Các ứng dụng máy tính Anh/ Chị quen sử dụng ( ghi rõ ứng dụng thành thạo nhất) & kỹ năng tìm kiếm trên internet.

| |
| |

F. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

|Thời gian |Đơn vị/ cá nhân anh chị đã làm việc cùng |Chức danh |Nhiệm vụ chính |Thành tích |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[pic]

ĐƠN DỰ TUYỂN
GIÁO VIÊN – TRỢ GIẢNG
______________________________________________________________________________________________

Trang 3.

Mô tả chi tiết thêm về kinh nghiệm giảng dạy (nếu có)

| |
| |
| |
| |

Cho biết một số hoạt động xã hội/ ngoại khóa anh/ chị từng tham gia.

| | |
| | |
| | |
| | |

Anh/ chị có sẵn sàng làm ngoài giờ hành chính và vào cuối tuần không?

(Ghi rõ khoảng thời gian và ngày nếu có thể)

| | |
| | |

G. THÔNG TIN KHÁC

Mô tả ngắn gọn về kỹ năng/ khả năng, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

| |
| |
| |
| |

Anh/ chị biết thông tin về đợt tuyển dụng này qua (Mối quan hệ cá nhân/ Internet…):

| |
| |

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ về cá nhân, quá trình làm việc.

Tôi chấp thuận việc điều khảo sát những thông tin sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác cần cho quá trình tuyển dụng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu những thông tin trên sai lệch.

|Ngày 14 -02 - 2012 |Chữ ký |Chữ ký |
| |Thien Trang | |
| |Trần Thị Thiên Trang | |…...

Similar Documents

smart watch | Capital Spain - Enero 2019 | Science Fiction