Free Essay

Ifm Final Exam

In: Business and Management

Submitted By jujin7641
Words 1265
Pages 6
Đề cương |Bài tập tương ứng |Ghi chú | |
|Chương 1. Tổng quan về quản trị tài chính quốc tế |Analyze Samsung and FPT F/S to understand the |- Read Chapter 1, 2, 3 |
|1.1. Môi trường tài chính quốc tế |differences of a global ICT company and a local ICT |(Madura) |
|Khái niệm |company. |Students/Groups may be asked |
|Các yếu tố cấu thành môi trường tài chính quốc tế | |to present in the class. |
|Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư quốc tế | | |
|1.2. Quản trị tài chính quốc tế | |Teams in charge |
|Các khái niệm |Câu hỏi thảo luận |Một nhóm trình bày, các nhóm |
|Phân biệt quản trị tài chính quốc tế và quản trị tài chính nội địa |1.1. Theo bạn, SS tham gia vào thị trường VN theo lý |khác phản biện. |
|Mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế |thuyết nào? (đọc trang6-8, Ch1, Madura) | |
|Chức năng của quản trị tài chính quốc tế |1.2. SS hiện tham gia vào thị trường VN theo phương | |
|Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính quốc tế |pháp (methods) nào? (đọc trang 8-12, Ch1, Madura) | |
|1.3. Công ty đa quốc gia (MNCs) | | |
|Khái niệm MNCs | | |
|Sự hình thành MNCs | | |
|Đặc điểm của MNCs | | |
|Phân loại MNCs | | |
|Các hoạt động của MNCs | | |
|Mục tiêu của MNCs | | |
|Chiến lược của MNCs | | |
|Lợi ích và hạn chế của MNCs | | |
|Các rủi ro quốc tế của MNCs | | |
|Cấu trúc quản trị tài chính của MNCs | | |
|Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của MNCs | | |
|1.4. Các nguồn vốn quốc tế | | |
|Chương 2. Quản trị rủi ro tỉ giá hối đoái |There will not be homework, because these are already| |
|2.1. Dự đoán sự biến động của tỷ giá |discussed in other subjects such as Financial Risks | |
|Lợi ích của việc dự đoán tỷ giá |Management, Foreign Exchange Business etc. We should | |
|Kỹ thuật dự đoán tỷ giá |not repeat. | |
|Đánh giá kết quả dự đoán tỷ giá | | |
|2.2. Quản trị rủi ro giao dịch | | |
|Khái niệm rủi ro giao dịch | | |
|Đo lường rủi ro giao dịch | | |
|Các biện pháp quản trị rủi ro giao dịch | | |
|2.3. Quản trị rủi ro hoạt động | | |
|Khái niệm rủi ro hoạt động | | |
|Đo lường rủi ro hoạt động | | |
|Các biện pháp quản trị rủi ro hoạt động | | |
|2.4. Quản trị rủi ro kế toán | | |
|Khái niệm rủi ro kế toán | | |
|Đo lường rủi ro kế toán | | |
|Các biện pháp quản trị rủi ro kế toán | | |
|Chương 3. Quản trị vốn dài hạn |Discuss the motivations and consequences of |- Read Chapter 13 (Madura) |
|3.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài |investment of |Students/Groups may be asked |
|Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài |HSBC to Vietnam |to present in the class. |
|Động cơ đầu tư trực tiếp nước ngoài |Vietinbank to Germany | |
|Vai trò và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với MNCs |Samsung to Vietnam | |
|Xác định chiến lược đầu tư trực tiếp nước ngoài |HAGL to Myanmar/Laos/Cambodia | |
| |*** Is HSBC investment to Techcombank successful? | |
| | |Teams in charge |
| |Câu hỏi thảo luận (đọc Ch13, Madura) | |
| |3.1. SS tham gia vào thị trường VN dưới hình thức | |
| |nào? | |
| |3.2. SS đến VN với động cơ liên quan đến thu nhập | |
| |(Revenue-Related Motives), hay động cơ liên quan đến | |
| |chi phí (Cost – Related Motives). | |
| |*** 3.3. SS đầu tư vào Việt Nam có nhằm mục đích | |
| |tránh các rào cản thương mại? (đọc cam kết WTO của VN| |
| |về mở cửa các ngành sản xuất, thương mại liên quan | |
| |đến SS) | |
| | | |
| | | |
|3.2. Phân tích rủi ro |Discuss the country risks when |- Read Chapter 16 (Madura) |
|Các loại rủi ro (rủi ro quốc gia, rủi ro chính trị) |HSBC invests to Vietnam |Students/Groups may be asked |
|Đo lường rủi ro |Samsung invests to Vietnam |to present in the class. |
|Quản trị rủi ro |HAGL invests to Myanmar/Laos/Cambodia |Teams in charge |
| |Câu hỏi thảo luận (đọc Ch16, Madura) | |
| |3.4. Trình bày các rủi ro mà SS đang phải đối mặt | |
| |hoặc rủi ro tiềm tàng. Đọc thêm tài liệu về rủi ro | |
| |quốc gia của VN (VN Country Risks | |
| |iAdvisoryVietnam_discussion_highlights.pdf, VN | |
| |Country Risks Coface.pdf). | |
| |*** 3.5. Phỏng vấn 3-5 cán bộ (người nước ngoài hoặc | |
| |người Việt) của SS hoặc các công ty nước ngoài trong| |
| |ngành tương tự hoạt động tại VN và tổng hợp ý kiến | |
| |của họ về rủi ro của VN. | |
| |***** 3.6. Đầu tư vào Việt Nam có thành công không? | |
| |(trên quan điểm SS). | |
|3.3. Tái cấu trúc MNCs |To be updated |Students/Groups may be asked |
|Các hình thức tái cấu trúc | |to present in the class. |
|Định giá công ty | | |
|3.4. Quản trị ngân quỹ quốc tế (international capital bugeting) |To be updated |- Read Chapter 14 (Madura) |
|Quản trị ngân quỹ trên quan điểm của công ty mẹ |Câu hỏi thảo luận (đọc Ch14, Madura và Book 4, CFA |Students/Groups may be asked |
|So sánh quản trị ngân quỹ của công ty con và công ty mẹ |Level 1, phần Capital Budgeting) |to present in the class. |
|Các phương pháp quản trị ngân quỹ |***** 3.7. Dựa vào ví dụ trang 421, xây dựng bảng |Teams in charge |
|Các yếu tố tác động đến quản trị ngân quỹ |Excel về dự tóan vốn của SS Vietnam. | |
| |(Khó vì SS VN không công bố BCTC như HSBC VN. Tuy | |
| |nhiên thử học tập SV ĐH New York viết Case SS in | |
| |Thailand xem sao?). | |
|3.5. Chi phí vốn và cơ cấu vốn quốc tế |To be updated |- Read Chapter 17 (Madura) |
|Xác định chi phí vốn quốc tế |Câu hỏi thảo luận (đọc Ch17, Madura và Book 4, CFA |Students/Groups may be asked |
|Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu và MNCs |Level 1, phần Cost of Capital) |to present in the class. |
|Cơ cấu vốn của công ty con ở nước ngoài | |Teams in charge |
|3.6. Tài trợ vốn dài hạn quốc tế |To be updated |- Read Chapter 18 (Madura) |
|Xác định và đa dạng hóa danh mục đầu tư | |Students/Groups may be asked |
|Xác định giá trị, chi phí và thời hạn huy động vốn dài hạn bằng ngoại tệ | |to present in the class. |
|Quản trị các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn bằng ngoại tệ (tỷ giá | | |
|và lãi suất) | | |
| Chương 4. Quản trị vốn ngắn hạn |To be updated |- Read Chapter 19, 20, 21 |
|4.1. Quản trị tiền mặt quốc tế |Câu hỏi thảo luận (đọc Ch19-20-21, Madura và Book 4, |(Madura) |
|Quản trị dòng tiền mặt quốc tế (của công ty mẹ) |CFA Level 1, phần Working Capital Management) |Students/Groups may be asked |
|Phân tích dòng tiền mặt của công ty con | |to present in the class. |
|Các hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế | |Teams in charge |
|Định giá chuyển giao và những vấn đề liên quan | | |
|4.2. Quản trị hàng tồn kho | | |
|4.3. Quản trị các khoản phải thu | | |
|4.4. Môi trường thuế quốc tế | | |
|Mục đích của việc đánh thuế | | |
|Các loại thuế | | |
|Môi trường thuế quốc gia | | |
|Các cách thức để giảm trách nhiệm đóng thuế | | |
|4.5. Tài trợ vốn ngắn hạn quốc tế | | |
|Xác định nguồn tài trợ ngắn hạn quốc tế | | |
|Xác định giá trị và chi phí các nguồn tài trợ ngắn hạn quốc tế | | |…...

Similar Documents

Free Essay

Final Exam

...Class, there is a final exam study guide in doc sharing. Please be sure to review it in detail! I would also like to provide more information on the final: * The Final Exam covers all the TCOs and all the course materials. * This exam is worth 250 points in total, which includes 12 multiple-choice questions at five points each for a total of 60 points, one essay question at 30 points, four essay questions at 40 points each for a total of 190 points. * You have three hours and 30 minutes to complete this exam. * This exam contains two pages. You don't need to complete them in order. My suggestion is to start with the 5 essay questions (page 2) and then go back to the multiple choice questions leaving about 1 hour for the multiple choice. This allots approximately 30 minutes to each essay (2.5 hours) and 5 minutes to each multiple choice (1.0 hours). Multiple Choice: there is one multiple choice question from each of the following chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17. Essay Question Topics: 30 point question (there is one of these) you will be given 6 transactions, and asked to indicate which fund each transaction would be recorded in. The fund summary document and week 1 & 2 document should be helpful here, as well as the notes you have taken on each fund. Review chapters 2, 4, 5, 6, 7 on what transactions are accounted for in each fund. 40 point essay questions (there are 4 of these) 1. Question covering uses of the......

Words: 350 - Pages: 2

Premium Essay

Final Exam

...PE 540 Final Exam I. Define, Identify or Explain a. Administrative Philosophy Affects the way the educator presents instructional material and the manner in which on communicates with students, parents, colleagues, and other adminstrators. b. Types of Administrators Principal, Headmaster, Director, Assistant Principal, Specal Educator Coordinator, Curriculum Coordinator, Head of Guidance, Dean. c. Human Resource Management The management of an organization workforce. Responsible for the training and assessment of employees while ensuring compliance eith employment and labor laws. d. Title IX Educational amemndment of 1972 that is the landmark legislation that bans sex discrimination in schools, whether it be academics or athlets. e. Negligence Conduct that falls below the standards of behavior established by law for the protection of others against unreasonable risk of harm. II. Discussion Questions a. Why is a Public Relations Program important to an Organization? By managing, controlling, or influencing people's perceptions, public relations professional hope to intitate a sequence of behaviors that will lead to the achievemnt of organization objectives. b. Why is an understanding of the law importatant to a PE teacher, coach, and administrator? So they can address the proper procedures to the students and players. They have to understand and guide by the law before they can pass it on to the students. c. What is meant by the term, "assumption of risk"? A......

Words: 418 - Pages: 2

Premium Essay

Final Exam

...Page 1 Final Exam Hum 111 11/25/12 Page 2 A critical thinker is open minded and mindful of alternatives. Critical thinking is a type of reasonable reflective thinking that is aimed at deciding what to believe or what to do. Reading, writing, speaking, and listening can be done critically or uncritically. Thinking critically involves seeing things in an open minded way and consider an idea or concept from as many angles as possible. One of the three things about what I learned in this class was one of the habits that hinder thinking is resistance to change. It is just the ways some people feel about certain things and is afraid of changes. Second thing I learned was that it is important to make a distinction between the person and the person’s idea because we tend to heed the advice of someone we like even if it is harmful to us than listen to someone we do not like. Third thing I learned was when a problem becomes an issue. This was big discussion among the class that week. As soon as you address the issue, you are going to have a problem. I knew I had to work on my critical thinking before this course ever started, to work on my critical thinking skills was something I know I could have never figured out on my own. Especially redefining the way I see things, working on my thinking skills was something I thought I did not need any help on, but as I went through this course I realize I did needed help. Asking myself questions to get the right answer to what I am......

Words: 473 - Pages: 2

Premium Essay

Final Exam

...------------------------------------------------- Accounting Principle Final Exam ------------------------------------------------- Date :December 5, 2011 Exam consists three part with 100 points Part I T/F – Please read the question careful and answer T for True and F for False 1.If the unit price of inventory is increasing during a period, a company using the LIFO inventory method will show less gross profit for the period, than if it had used the FIFO inventory method. 2.Under a perpetual inventory system, the cost of goods sold is determined each time a sale occurs. 3.A periodic inventory system does not require a detailed record of inventory items. 4.Control over cash disbursements is improved if major expenditures are paid by check. 5.A manufacturer’s inventory consists of raw materials, work in process, and finished goods. 6.Non-operating activities include revenues and expenses that are related to the company’s main line of operations. 7. In periods of falling prices, FIFO will result in a larger net income than the LIFO method. 8.Sales revenues, cost of goods sold, and gross profit are amounts on a merchandising company's income statement not commonly found on the income statement of a service company. 9. If the unit price of inventory is increasing during a period, a company using the LIFO inventory method will show......

Words: 1182 - Pages: 5

Free Essay

Final Exams

...ARE FINAL EXAM NECESSARY I have news for many of you who have yet to live and work in the real world: rarely in your life will success at any endeavor come down to one event. The real world is getting up every day, going to work at whatever it is you do, making mistakes and learning from them while trying to get better with experience. Although most of you have been conditioned through supposed “make or break you” tests like the SAT and ACT to believe that the culmination of your learning can be gauged by one score on one test taken one particular day, this is a lie. The truth is, that is a ridiculous measurement of successful learning. The way our system is set up is fundamentally flawed. Ending high school with the SAT or ACT, finishing each college semester with a round of heavily weighted tests and basing entrance to graduate schools on standardized test scores like the LSAT, MCAT and GRE does nothing but teach students that attendance and regular work are optional as long as they manage to save themselves with a good midterm and final test grade. This is a bad lesson to teach students because this is not the way the real world works. The classes that allow for you to do this are not helping you at all. By procrastinating all semester long and expecting some miracle to happen where you will suddenly learn everything from the last four months you are not helping yourself at all. Some classes don’t weight or even require a final, they base the grading on......

Words: 321 - Pages: 2

Free Essay

Final Exam

...INSS 370 Final Exam Study Guide  Below is a study guide for your final exam.  There will be a combination of true/false and multiple  choice questions.  1. Who is responsible for prioritizing the product backlog?  2. What does a burn‐down chart show?  3. What are the principles outlined in the Agile Software Development Manifesto?  4. If our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of  valuable software, in general, how can we do that?  5. In agile software processes are the highest priorities to satisfy the customer through  early and continuous delivery of valuable software?  6. What traits need to exist among the members of an agile software team?  7. In agile development is it more important to build software that meets the customers'  needs today than worry about features that might be needed in the future?  8. The ____ phase of the SDLC includes four main activities: requirements modeling, data  and process modeling, object modeling, and consideration of development strategies.  9. One of the main activities in the systems analysis phase is ____ modeling, which  involves fact‐finding to describe the current system and identification requirements for  the new system.  10. How is planning performed on projects that use Agile approaches?   11. Who should be the main judge of the business value (think of the various roles within an  agile team)?   12.......

Words: 443 - Pages: 2

Free Essay

Final Exam

...BCAP 106 – FINAL EXAM Student Name: __________________________________ Date:_________________________ EXERCISE 1 – MS Excel 40 Points You work at a small Orthopedics clinic as a Medical Assistant. Your manager wants you to take a day to do inventory of all medical supplies in the office. She would like to know the profit potential for their inventory based on the categories of inventory in Table 1. Table 1 contains the format of the desired report. The required formulas are shown in Table 2. Please create the table using MS Excel and incorporate the formulas requested in Table 1. Save the files as: “Your Name – Final Exam Exercise 1” Table 2 | | | FORMULAS | Formula A = Units on Hand * Average Unit Cost | Formula B = Average Unit Cost * (1 / (1-.58)) | Formula C = Units on Hand * Average Unit Price | Formula D = Total Value - Total Cost | Formula E = "SUM" of required cells | Formula F = AVERAGE function | Formula G = MIN function | Formula H = MAX function | EXERCISE 2 – MS Excel 20 Points Open the “Final Exam – Exercise 2” file. Bold, Center, Underline, and add color to the Headings in this document. Expand the cells so all of the information can be seen. Add Borders around all the cells containing information. Filter the data. Place all information in alphabetical order by Last Name. Save the file as “Your Name – Final Exam Exercise 2”. EXERCISE 3 – Test Questions 40 Points 1. The view in which all of the slides...

Words: 828 - Pages: 4

Premium Essay

Final Exam

...ETH/125 Final Exam – Multiple Choice Name: _Katrina Winters___________________________ Please note: There are 56 questions. Each question is worth 2.5 points. 1. Which term is used to describe a group that is set apart from others primarily because of its national origin or distinctive cultural patterns? a. social group b. ethnic group c. racial group d. formal group 2. Members of a minority or subordinate group a. share physical or cultural characteristics that distinguish them from the dominant group. b. have less power over their lives than do members of a majority. c. acquire membership by being born into that group. d. all of these apply 3. Secession is a. the physical separation of groups of people. b. the withdrawal of a group of people from a dominant group to establish a new nation. c. the withdrawal of a subordinate group from one neighborhood to another. d. none of these 4. Which term is used by sociologists to describe a group that is set apart from others because of obvious physical differences? a. social group b. ethnic group c. racial group d. formal group 5. Which term is used to refer to a subordinate group whose members have significantly less control or power over their own lives than the members of a dominant group have over theirs? a. minority group b. majority group c. stratified group d. social group 6. Which of the following is......

Words: 1961 - Pages: 8

Free Essay

Final Exam

...Final Exam Review Basics B i • • Basic terminology and concepts Layered model (physical to application) Internet Layering • • • • • • • • Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 -- Application Layer (rlogin, ftp, SMTP, POP3, IMAP, HTTP..) -- Transport Layer(a k a Host-to-Host) Layer(a.k.a Host to Host) (TCP, UDP) -- Network Layer (a.k.a. Internet) y ( ) (IP, ICMP, ARP) -- (Data) Link Layer / MAC sub-layer (a.k.a. N t ( k Network Interface or kI t f Network Access Layer) -- Physical Layer • Level 1 Final Exam Review Physical Layer • • • • Time and frequency domains. Bandwidth Band idth and data rate rate. Analog and digital transmission. Simplex, half-duplex and full-duplex transmission Final Exam Review Physical Layer ( Ph i l L (cont’d) ’d) • • • • Transmission impairments. Decibel. S/N ratio. Channel capacity. – Nyquist Nyquist. – Shannon. • Types / properties of media – Copper (UTP: Cat-3, Cat 5) Cat 3, Cat-5) – Fiber. Final Exam Review Physical Layer (cont’d) (cont d) • Data encoding – Analog-to-digital. • (Time sampling / amplitude quantization) – Digital-to-analog. • (D t reconstruction) (Data t ti ) – Transmission modes. • S Synchronous. h • Asynchronous. Final Exam Review Data Li k L D Link Layer Error Control • • Framing Error detection / correction schemes schemes. • Parity. • Hamming distance • CRC (polynomial encoding) . Final Exam Review Data Li k L D Link Layer Flow Control • Acknowledgement • Stop and Wait • PAR (P i i A k (Positive Acknowledgement with l...

Words: 858 - Pages: 4

Premium Essay

Final Exam

...[pic] College of Natural Sciences Course Final Exam GEO/215 Geography Exam Instruction: You must respond to the 5 questions posted below. Please support your responses with reading materials or points from class discussions from the entire 5 weeks of class. Each question should include a 200-250 word response. This exam is worth 15 points. 1. How does human culture affect geography? Which cultures do you believe have had the most significant influence on geography? I would have to say that humans affect geography greatly because as we tend to live on this earth we adapt and change things where we go. Some of these changes tend to have great affects to the earth and to others who share the earth with us. We tend to cut forest down which has an affect on green gasses put into the atmosphere, we make other changes which is starting to affect global warming and making natural disasters stronger which is affecting where we live. I do now believe that human culture has the most significant influence on geography because of the way we have been altering things throughout history though we think were making it better for ourselves there is always some consequences to deal with but we don’t realize it until further down the road by that time its sometimes too late. 2. What are at least......

Words: 973 - Pages: 4

Premium Essay

Final Exam

...Act 359 final exams Chapter 9 Introduction to internal control systems Internal controls: the controls established to protect the assets of an organization. Internal control: describes the policies, plans, and procedures implemented by the management of an organization to protect its assets, to ensure accuracy and completeness of its financial information, and to meet its business objectives. Four objectives of internal control system: 1. Safeguard assets, 2. Check the accuracy and reliability of accounting data, 3. Promote operational efficiency, 4. Enforce prescribed managerial policies. Sarbanes Oxley Act of 2002 piece of legislation with respect to internal controls Section 404: reaffirms management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure. 1992 Coso report: established common definition of internal control for assessing control system, as well as determined how to improve controls. An internal control system should consist of the five components: 1. The control environment 2. Risk assessment 3. Control activities 4. Information and communication 5. Monitoring Control environment: foundation for all other internal control components and provides discipline and structure. Top management oversight, integrity, and ethical principles that guide the organization Risk assessment: identify organizational risks, analyze their potential in terms of costs and likelihood of occurrence, and implement only......

Words: 1409 - Pages: 6

Premium Essay

Final Exam

...Name: | | Date: | | ET 1310 Final Exam 1. Electrons in the valence shell of an atom are . a. closest to the nucleus of an atom b. a completely filled shell of an atom c. a shell with more than 8 electrons d. the outermost shell of an atom 2. Intrinsic silicon _. a. has three (3) valence electrons b. has four (4) valence electrons c. has five (5) valence electrons d. is a good conductor at room temperature 3. The anode of a diode a. is the ‘N’ type material b. is the ‘P’ type material c. conducts majority carriers with a negative potential applied to it d. is represented by the long bar in the diode symbol 4. | Minorit | y current carriers are _. | | a. | electrons in the ‘P’ type material | | b.c. | electrons in the ‘N’ type materialholes in the ‘P’ type material | | d. | are located only in the depletion region | 5. A forward-biased silicon diode _. a. has negative voltage applied to the ‘P’ type material b. has approximately 0.7 V DC across the diode c. allows the full applied voltage to be measured across the diode d. blocks current from flowing in the circuit 6. When VSEC of a transformer in a half-wave rectified power supply is 12 Vp, what is the Vp of the load resistor? a. 11.0 VP b. 12 VP c. 12.4 VP d. 11.3 VP 7. Using an ohmmeter to check a diode, which of the......

Words: 1896 - Pages: 8

Premium Essay

Final Exam

...Week 8 : Final Exam - Final Exam 1. (TCO 1) Your company owns a piece of land and is in the middle of purchasing this property to expand their footprint in the community. At the last minute, the seller has backed out of the deal, leaving you with few options. Your supervisor wants to explore the options for remedies in this case. What remedies would be available given the type of transaction and outcome at stake? Would legal damages make the company whole? What equitable remedies may be available? Explain your answer highlighting the difference between remedies at law and remedies at equity? (Points : 20) Equitable remedies are rarely used for contact breaches. They may be used if there is no other way to compensate an Innocent party and also in the sale of unique objects and in the sale of land. In Equity there is only one remedy the “specific performance” where you make the person perform the contact. Remedies at law are ways to right a wrong that are specified in the laws, such as making you pay a person back, or posting a bond against future performance or seizing (repossessing) property. The key is that they are standard and defined in the laws and usually are monetary. Some courts are allowed to apply the principles of equity instead of or in addition to those of law. Equity courts emerged to cover situations where there was no law or the law didn't provide proper remedies. Equity courts don't set precedents. Remedies in equity are more often injunctions or......

Words: 3377 - Pages: 14

Premium Essay

Final Exam~

...reports  Creating a report using wizard  Modify a report  Adding a sub report  Preview and print a report Information Systems  Organizations, Technology and Information  Data vs. Information  Logical Structure ¨ field, record data file, database and data warehouse  Relationship Databases  Information System ¨ Transaction, customer-centric, executive information systems 11 & 12 13 13 & 14 14 Assignment 2 due ASSESSMENT Tutorial: Assignment 1: Assignment 2: Final Exam: Total 10% 20% 20% 50% _____ 100% ===== BCOM 101F PAGE 4 OF 3 EXAM ELIGIBILITY 1. Students must meet all subject requirements such as: a) Complete and submit all given assignments on the set deadlines and b) Attend 80% of scheduled lectures and tutorials before exam eligibility is granted. 2. Students who do not satisfy the subject requirements may appeal to the department for permission to sit for exams. (Please refer to the department¡s notice board for the appeal procedures) The outcome of the appeal is final and cannot be further appealed. PLAGIARISM Plagiarism is the presentation of the work, idea or creation of another person as though it is your own. It is a form of cheating and is considered as a very serious academic offence. Plagiarised material can be drawn from, and presented in, written, graphic and visual form, including electronic data, and oral presentations. Plagiarism occurs when the origin of the material used is not appropriately cited. Examples of......

Words: 1095 - Pages: 5

Premium Essay

Final Exam

...FINAL EXAM REVIEW Know which residents make up the majority of Long-term Care facility admissions [page 1] Difference between a policy and a procedure [page 5] Policy is a course of action that should be taken every time a certain situation occurs. (Example, a very basic policy is that healthcare information must remain confidential.) Procedure is a method or way of doing something. (Example, your facility will have a procedure for reporting information about residents. The procedure explains what form to complete, when and how often to fill it out, and to whom it is given.) Scope of practice for nursing assistants, specific tasks outside of the scope of practice [page 15] The things you are allowed to do and how to do them correctly. Tasks outside the scope of practice: NAs do not administer medications unless trained and signed to do so, NAs do not honor a request to do something outside the scope of practice, not listed in the care plan, or not on the assignment sheet, NAs do not usually perform procedures that require sterile technique. NAs do not diagnose or prescribe treatments or medication, NAs do not tell the resident or the family the diagnosis or the medical treatment plan. Describe the purpose of the care plan [page 16] A care plan is created for each resident by the nurse or doctor. The care plan is a guide to help the resident reach and maintain the best level of health possible. Long-term care survey process [page1] Surveyors study how well staff......

Words: 1903 - Pages: 8

War Movies | épisode 17 streaming | Castlevania 2ª Temporada (2018) – Torrent WEB-DL 1080p/720p Dublado | Download Dual Áudio Completa