Free Essay

Indicatori de Eficienta

In: Business and Management

Submitted By sandra24sandra
Words 1472
Pages 6
Modul de calcul al unor indicatori de eficienţă a investiţiei[1]

Evaluarea proiectului de investiţii reprezintă o activitate distinctă în procesul de pregătire, de elaborare a oricărei decizii de investiţii, indiferent de anvergura proiectelor. Ea este destinată să asigure fundamentarea tehnico-economică şi financiară a deciziilor de investiţii, să pună în evidenţă eficienţa proiectului. Evaluarea economică va trebui să arate în ce măsură va contribui proiectul la dezvoltarea societăţii în general, şi dacă, sub acest aspect, se justifică resursele care se cheltuiesc. Evaluarea proiectului oferă investitorilor şi băncilor informaţiile esenţiale şi de detaliu necesare pentru adoptarea deciziilor în deplină cunoştinţă de cauză. Informaţiile privind evaluarea eficienţei economice constituie suportul adoptării sau respingerii proiectelor de investiţii.

1 Indicatori ai eficienţei fără luarea în consideraţie a factorului timp

1 Valoarea capitalului pentru investiţie

Realizarea unui proiect de investiţii presupune existenţa unor capitaluri, a căror mărime este determinată de cheltuielile de achiziţie a utilajelor, de cele pentru construcţia clădirilor, cumpărarea terenurilor, precum şi de alte cheltuieli necesare punerii în funcţiune a echipamentului. Se stabilesc sumele necesare acoperirii costurilor de exploatare pe perioada de demaraj şi pe cea de funcţionare la întreaga capacitate. Astfel, este stabilit costul total al investiţiei: [pic], în care:
It – investiţia totală;
I – investiţia calculată conform devizului general;
M0 – necesarul de mijloace circulante pentru începerea funcţionării obiectivului;
Cs – alte cheltuieli.

2 Durata de realizare a investiţiei şi eşalonarea în timp a cheltuielilor

Execuţia lucrărilor de construcţii montaj se desfăşoară pe parcursul unei perioade de timp, stabilită în funcţie de condiţiile tehnice şi tehnologice existente, de modul de organizare a activităţii. Aceasta se apreciază a fi o durată normală de execuţie. Se poate calcula o durată de execuţie optimă din punct de vedere economic, ce se află între perioada normală de execuţie şi perioada de timp cea mai scurtă posibilă, obţinută pe baza măsurilor de grăbire a execuţiei unor lucrări.

3 Durata de viaţă a proiectului (perioada de exploatare)

De durata de viaţă a proiectului depinde mărimea randamentului său economic, deci reuşita sau eşecul investiţiei. Pentru stabilirea perioadei de exploatare se are în vedere durata principalelor bunuri de investiţii. Se pot diferenţia două aspecte: durata de viaţă tehnică şi durata de viaţă economică. • Durata de viaţă tehnică se stabileşte în funcţie de momentul apariţiei uzurii fizice a utilajelor şi echipamentelor. Durata de viaţă stabilită în acest mod este o durată maximă. • Durata de viaţă economică depinde de uzura morală, fiind mai redusă decât durata de viaţă fizică.

4 Stabilirea fluxului de numerar

Evaluarea proiectelor de investiţii se întemeiază pe conceptul de flux de numerar şi nu pe cel de beneficiu sau profit cu care operează contabilitatea. Diferenţa dintre încasări şi plăţi reprezintă fluxul de numerar, care se determină prin relaţia:
[pic]
în care:
Vn – venit net;
Qn – încasări;
Cn – costurile de producţie; d – durata de execuţie a proiectului;
De – durata de exploatare; n – anul în care se fac cheltuielile sau se obţin veniturile. În această relaţie costurile nu include amortismentele.

5 Valoarea reziduală

Valoarea reziduală reprezintă venitul ce se încasează la sfârşitul duratei de viaţă a proiectului; este luată în calcul în ultimul an al fluxurilor de numerar, prin adăugare la acestea.

6 Investiţia specifică

Se calculează ca raport între volumul total al investiţiei şi capacitatea de producţie. Stabileşte câţi lei se investesc pe unitatea de produs obţinut. a. pentru obiectivele noi:
[pic]
în care:
Si – investiţia specifică;
Ii – investiţia aferentă variantei i; qi – capacitatea de producţie. b. pentru activitatea de modernizare:
[pic]
în care:
Imi – investiţia alocată pentru modernizare, dezvoltare sau retehnologizare în varianta i; qmi – capacitatea de producţie după modernizare; q0 – capacitatea de producţie existentă înainte de modernizare. c. pentru compararea variantelor:
[pic]
în care:
Sc – reprezintă investiţia specifică pentru comparaţii;
Ii – valoarea investiţiei în varianta i;
Ij - valoarea investiţiei în varianta j; qi, qj – capacitatea de producţie în varianta i şi, respectiv, j.

7 Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei

Se calculează ca raport între beneficiul anual şi volumul total al investiţiei:
[pic]

8 Termenul de recuperare a investiţiei

Se calculează ca raport între volumul total al investiţiei şi beneficiul anual. a. pentru obiective noi:
[pic]
în care:
Ti – termenul de recuperare
Ii – valoarea investiţiei în varianta i;
Phi – profit anual al variantei i. b. pentru modernizări:
[pic]
în care:
Imi – valoarea investiţiei alocată pentru modernizări în varianta i;
Phmi – profit anual realizat;
Pho – profit anual realizat înainte de retehnologizare.

9 Randamentul economic al investiţiei

Se calculează raportând diferenţa dintre profitul total şi volumul total al investiţiei la volumul total al investiţiei.

10 Imobilizarea totală a fondurilor fixe

[pic] în care:
IM – imobilizarea totală;
It – imobilizarea în anul t; d – durata de realizare a investiţiei.

11 Imobilizarea medie

[pic].

2 Indicatori ai eficienţei economice a investiţiilor actualizaţi

Procesul investiţional, în sens larg, cuprinde ansamblul proceselor din perioada edificării şi cea a exploatării obiectivului de investiţii. El începe cu prima cheltuire de mijloace financiare, în scop de investiţie, şi se încheie cu ultima încasare din vânzarea produselor.

1 Indicatori actualizaţi la momentul începerii lucrărilor de investiţii

Acest moment corespunde datei când se declanşează execuţia obiectivului, deci se trece efectiv la imobilizarea resurselor investiţionale. Ca atare, se poate spune că se identifică cu momentul deschiderii creditării. Pentru întreprinzător, analiza economică la acest moment va reflecta potenţialul economic disponibil şi dacă asigură ducerea la bun sfârşit a acţiunii întreprinse. a. relaţia de calcul a investiţiei totale actualizate este:
[pic]
[pic] unde: h – 1, 2, …, d; d – durata de execuţie a obiectivului; a – coeficientul de actualizare. b. beneficiul obţinut pe perioada de exploatare actualizat:
[pic]
[pic] unde: h – d+1, d+2, …, d+De. c. randamentul economic actualizat:
[pic]
d. cheltuieli totale actualizate:
[pic]
e. cheltuieli totale actualizate specifice:
[pic]
f. durata de recuperare actualizată. Se porneşte de la egalitatea:
Iact(mo)=Bact(mo)T
unde:Bact(mo)T – beneficii pe perioada T actualizate la momentul mo.
[pic]
[pic]
[pic]
[pic] g. venitul net actualizat permite să se facă o comparaţie între volumul total al încasărilor obţinute pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului şi costurile totale (cu investiţia şi cu producţia). Relaţia de calcul este următoarea:
[pic]
unde: Vh – venitul obţinut în anul h (se au în vedere veniturile anuale realizate din vânzarea producţiei de bază, precum şi cele din alte activităţi); h. raportul dintre venituri şi costuri (benefice-cost) permite o comparaţie între suma încasărilor realizată pe întreaga durată de funcţionare a obiectivului şi totalul cheltuielilor efectuate atât cu edificarea obiectivului, cât şi cu producţia. Relaţia de calcul este:
[pic]
i. rata internă de rentabilitate a investiţiei (RIR) exprimă rata de discontare care egalizează valorile actualizate ale producţiei cu costurile de producţie şi de investiţie pe întreaga perioadă de funcţionare a obiectivului. Relaţia de calcul este:
[pic]

2 Indicatori actualizaţi la momentul punerii în funcţiune

Din documentaţia de proiect, acest moment este marcat de terminarea lucrărilor de investiţii, inclusiv recepţionarea acestora. Grafic, actualizarea la acest moment este reprezentată în figura de mai jos.

a. relaţia de calcul a investiţiei totale actualizate este:
[pic]
b. beneficiile actualizate la momentul m1:
[pic]
c. randamentul economic actualizat:
[pic]
d. cheltuieli totale actualizate:
[pic]
e. durata de recuperare actualizată. Se porneşte de la egalitatea:
Iact(m1)=Bact(m1)T
unde: Bact(m1)T – beneficii actualizate la momentul m1 pe perioada T. Algoritmul este acelaşi ca la actualizarea la momentul m0.

3 Indicatori actualizaţi la momentul scoaterii din funcţiune

În general se admite că momentul scoaterii din funcţiune are la bază cu precădere criterii economice, adică exploatarea instalaţiilor nu mai este rentabilă. Grafic, actualizarea eforturilor şi efectelor investiţionale la momentul scoaterii din funcţiune este redată în figura de mai jos. Actualizarea investiţiilor la acest moment trebuie să ţină cont de faptul că pe durata De nu se produc investiţii. a. relaţia de calcul a investiţiei totale actualizate este:
[pic]
b. beneficiile actualizate la momentul m2:
[pic]
c. randamentul economic actualizat:
[pic]
d. cheltuieli totale actualizate:
[pic]
e. durata de recuperare actualizată. Se porneşte de la egalitatea:
Iact(m2)=Bact(m2)T
unde: Bact(m2)T – beneficii actualizate la momentul m2 pe perioada T. Algoritmul este acelaşi ca la actualizarea la momentul m0.

3 Invarianţa nivelului indicatorilor de eficienţă economică, actualizând datele la momente diferite

Tehnica actualizării valorilor permite să se cunoască echivalentul fiecărei sume de efecte economice viitoare la momentele de actualizare alese. Deşi mărimea parametrilor economici de volum (investiţii, costuri, beneficii etc.) actualizaţi diferă de la un moment la altul, nu se modifică însă nivelul indicatorilor de eficienţă economică. Acest fapt se datorează compensaţiei ce are loc între creşterile şi diminuările datelor actualizate în cadrul raportului între beneficii şi cheltuieli sau al cumulării cheltuielilor de investiţii şi de exploatare.

-----------------------
[1] Metodologia B.I.R.D. de evaluare a proiectelor de investiţii; Metodologia B.E.I.R. S.A. de întocmire a studiilor de fezabilitate;Prof. univ. dr. Ion Românu, prof. univ. dr. Ion Vasilescu, coord., Managementul investiţiilor, Ed. Mărgăritar, Bucureşti, 1997;

-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]…...

Similar Documents

Free Essay

Modelo de Negocios de Netflix

...Caso: El modelo de negocios de Netflix 1. ¿Qué tan poderosas son las fuerzas competitvas en la industria de la renta de películas? Elaboren el análisis basándose en el modelo de diamante de Porter para dar soporte a su contestación. Netflix se posee fuerza competitiva interesante al tener un buen balance según el análisis de Porter. Al tener una fuerza media con los proveedores, donde cada uno de ellos posee sus propios artículos (películas), que son únicos e irrepetibles, pero, por ser una gran industria, se tiene la posibilidad de elección, teniendo un equilibrio hablando de proveedores. Existen varios productos sustitutos como:  la compra de películas en tiendas  la renta de películas físicas como Blockbuster  televisión en línea como Hulu La ventaja sobre los demás es que es una subscripción mensual, contra, la renta por producto, dándole una ventaja al producto. Entre los puntos en los que se ve en desventaja, es que el cliente debe poseer un equipo con la capacidad de sintonizar su servicio (pc, smartv, tablet pc, internet) y que el cliente, tiene un gran variedad de opciones para escoger; por lo cual, el cliente tiene mayor fuerza que la empresa. 2. ¿Cuáles son las fuerzas que están conduciendo el cambio en la industria de renta de películas?, ¿Los impactos combinados de estas fuerzas conductoras son favorables o desfavorables en términos de sus efectos sobre la rivalidad competitiva en la industria y la rentabilidad futura de la misma? Al generar nuevos productos......

Words: 1092 - Pages: 5

Free Essay

Nota de Curs Marketingul Serviciilor

...MARKETINGUL SERVICIILOR - NOTE DE CURS- CUPRINS CAPITOLUL 1 ..................................................................................................... 6 APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI SERVICIILOR ŞI COMERŢULUI .................................................................................................... 6 1.1. Evoluţia marketingului serviciilor pe plan mondial .......................................................................................6 1.1.1. Condiţiile apariţiei şi dezvoltării marketingului serviciilor .....................................................................6 1.1.2. Separarea, delimitarea şi specializarea marketingului serviciilor............................................................9 1.1.3. Şcoli şi curente în marketingul serviciilor .............................................................................................12 1.2. Marketingul serviciilor în economia românească .........................................................................................15 1.2.1. Limitele aplicării marketingului în domeniul serviciilor .......................................................................15 1.2.2. Premise ale aplicării marketingului serviciilor în ţara noastră ..............................................................17 1.2. 3. Tendinţe în aplicarea marketingului serviciilor în ţara noastră ............................................................19 1.2. 4. Teorie şi practică în domeniul......

Words: 28593 - Pages: 115

Free Essay

Mediul de Marketing Al S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

...PITEŞTI DEPARTAMENTUL DE STUDII DE MASTERAT ŞI POST UNIVERSITARE DE PERFECŢIONARE SPECIALIZAREA BUSINESS MANAGEMENT MEDIUL DE MARKETING AL S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. LUCRARE DE DIZERTAŢIE COORDONATOR Conf.univ.dr.Asandei Mihaela ABSOLVENT 2007 CUPRINS Introducere _________________________________________________5 Capitolul 1: Mediul de marketing, element esenţial în activitatea firmei ______________________________________________________6 1.1.Conceptul de mediu de marketing ___________________________6 1.2.Mediul extern al firmei ___________________________________10 1.2.1.Micromediul firmei __________________________________11 1.2.2.Macromediul firmei _________________________________21 1.3.Mediul intern al firmei ___________________________________29 1.3.1.Conţinutul şi structura mediului intern ___________________29 1.3.2.Potenţialul întreprinderii ______________________________32 Capitolul 2: Prezentarea S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ____34 2.1.Obiectul de activitate şi scurt istoric _________________________34 2.2.Structura organizatorică __________________________________36 2.3.Prezentarea gamei de produse _____________________________41 2.4.Analiza principalilor indicatori economici ____________________46 Capitolul 3: Metode de analiză a mediului de marketing a......

Words: 16522 - Pages: 67

Free Essay

Surse Regenerabile de Energie

...Surse regenerabile de energie 1. Generalitati : Energia regenerabila foloseste resursele naturale cum ar fi lumina solara, vantul, ploaia, valurile si caldura geotermala, resurse ce se regenereaza in mod natural.Tehnologiile de producere a acestei energii regenerabil variaza de la energie solara, energie eoliana, hidroelectricitate pana la combustibilii ecologici.Aceste tehnologii sunt adesea criticate datorita gradului ridicat de ineficienta cat si din cauza faptului ca se defecteaza usor dar incet acestea isi maresc aplicabilitatea si patrund din ce in ce mai mult pe piata de energie. In continuare voi prezenta pe scurt cateva dintre tipurile si metodele de creere a energiei regenerabile. 2.Biomasa : Termenul de biomasa se foloseste pentru a denumi materia biologica vie sau moarta ce poate fi folosita pentru producerea combustibilului sau a productiei industriale.Cel mai adesea termenul de biomasa se foloseste ca referire la materia obtinuta din plante, folosita pentru obtinerea combustibilului ecologic, da acest termen include si materia animala sau vegetala folosita la obtinerea fibrelor, chimicalelor sau caldurii.Biomasa se cultive de obicei din cateva plante cum ar fi canepa, porumbul, plopul, salcie, rachita, trestie etc.Desii comb solizi au originea din biomasa acestia nu sunt considerati ca facand parte din ea deoarece contin carbon ce nu a fost inclus in circuitul natural de foarte mult timp. Plasticul obtinut din biomasa este mai ieftin de produs,......

Words: 607 - Pages: 3

Free Essay

Sistema de Archivo de Linux

...1.- ¿Es cada uno de lo siguiente una ruta absoluta, una ruta relativa, o una nombre de archivo simple? a. milk_co Nombre de archivo b. correspond/business/milk_co Ruta relativa c. /home/max Ruta relativa d. /home/max/literature/promo Ruta relativa e. .. No es nada f. letter.0610 Nombre de archive 2. Enumerar los comandos que puede utilizar para realizar estas operaciones: a. Haga su directorio home el directorio de trabajo b. Identifique el directorio de trabajo cd, pwd 3.- Si el directorio de trabajo es / home / max con una literatura subdirectorio llamado, dar tres conjuntos de comandos que puede utilizar para crear un subdirectorio clásicos nombrados en virtud de la literatura. También dé varios conjuntos de comandos que puede utilizar para quitar el directorio de los clásicos y su contenido. 1. mkdir /home/max/literature/classics 2. mkdir ~max/literature/classics 3. mkdir ~/literature/classics 4.- Las pantallas de utilidad df todos los sistemas de ficheros montados junto con información sobre cada uno. Utilice la utilidad de df con la opción (legible)-h para responder a las siguientes preguntas. A. ¿Cuántos sistemas de archivos se montan en el sistema Linux? B. ¿Qué sistema de archivos almacena el directorio de inicio? C. Suponiendo que su respuesta a ejercer 4a es dos o más, intento de crear un vínculo físico a un archivo en otro sistema de archivos. ¿Qué mensaje de error hacer se obtiene? ¿Qué sucede cuando se intenta crear un enlace......

Words: 1347 - Pages: 6

Free Essay

Sistema de Gestion de Almacenes

...y Sistema de Información en Gestión de Almacenes 1ª Sesión: FUNCIONES Y OBJETIVOS EN LA GESTIÓN DE ALMACENES 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Índice de la sesión 1.1 Presentación del módulo automatización y sistema de información en gestión de almacenes 1.2 Planteamiento de un caso práctico: Diseño de un Almacén 1.3 Definición de almacén y tipos de almacenes 1.4 Medios auxiliares de carga (MACs) Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 2 1ª Sesión: Funciones y objetivos en la gestión de almacenes Presentación del Profesor Jesús Majem Tarruella Ingeniero Industrial Superior por la UPC, Master de Administración de Empresas (MBA) por EAE, Master en Logística Integral por el ICIL. Quince años de experiencia como consultor de empresas Doce como socio de AB Brain, Ingeniería Logística. Especialista en SCM y Logística. Datos de contacto: jmajem@abbrain.com Skype: jmajemt Linkedin: Jesús Majem Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 3 1.1 Presentación del módulo sistemas de información en Gestión de Almacenes Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de Información en Gestión de Almacenes Nº Entrega: 1 Pág. 4 1.1 Presentación del módulo Gestión de Almacenes 1.- Objetivos y premisas VIDEO ALMACÉN IKEA Maestria en Supply Chain Automatización y Sistemas de......

Words: 6485 - Pages: 26

Free Essay

Aplicatii Privind Calculul de Indicatori Specifici Gestiunii Trezoreriei

...Aplicatii privind calculul de indicatori specifici gestiunii trezoreriei SN = Active – Datorii totale Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra întreprinderii, fiind averea proprietarilor şi trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcţionarea şi independenţa financiară a întreprinderii. Pe baza bilanţului financiar Situaţia Netă se determină ca diferenţă: • SN = Total active – Datorii totale - Venituri în avans = Capitaluri proprii. Pe baza bilanţului contabil armonizat Situaţia Netă este diferenţa: • SN = (Total active – Datorii curente) – Datorii peste 1 an = F – G. Situaţia Netă în cele două variante de calcul este prezentată în: Tabel nr. Calculul şi analiza situaţiei nete (capitalurilor proprii) |Nr |Indicatori |Exerciţiul financiar |Abateri |Indici | |crt |(lei) |Precedent |Curent |(± Δ) |(%) | |1. |Total active |666599134 |959678348 |293079214 |143,96 | |2. |Datorii totale |236328008 |314339890 |78011882 |133,01 | |3. |Venituri în avans |4435821 |5197373 |761552 |171,68 | |4. |Situaţia netă (SN)(a) ......

Words: 6464 - Pages: 26

Free Essay

Plan de Marketing

...este savurata de sute de milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiara a sticlei de Coca-Cola si sigla, care sunt marci inregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din lume. “ Istoria Coca-Cola” este povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comertului si a oamenilor carora li se datoreaza atractia sa unica. Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s-a nascut in Atlanta, Georgia, la data de 8 mai 1886. Dr. John Styth Pemberton, un farmacist local, a produs conform legendei siropul pentru Coca-Cola intr-un vas de arama pe un trepied, in curtea din spatele casei sale. A dus un borcan cu noul produs la farmacia “Jacob’s” de pe aceeasi strada, unde a fost testat, declarat “excelent” si pus in vanzare cu cinci centi paharul. In mod intentionat (sau in mod accidental, nu se cunoaste exact), noului sirop i-a fost adaugata apa carbonatata pentru a produce o bautura care a devenit dintr-o data “ Delicioasa si Racoritoare”, o tema ce continua sa se auda astazi oriunde se savureaza Coca-Cola. Considerand ca “cei doi C vor arata bine in reclame” Frank Robinson, partenerul si contabilul doctorului Pemberton, a sugerat numele si a scris cu acest scris unic marca inregistrata “ Coca-Cola”, ce este acum renumita. Primul anunt publicitar pentru “Coca-Cola”, a aparut curand in The Atlanta Journal. Acesta invita cetatenii insetati sa incerce “noua si populara bautura carbonatata”. Pe copertinele magazinelor au aparut bannere pictate de mana......

Words: 8698 - Pages: 35

Free Essay

Instrumente de Marketing Direct

...ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de marketing, concretizate într-un demers orientat direct, personalizat si interactiv catre consumator, urmarind generarea unei reactii cuantificabile a acestuia si crearea unei platforme relationale de marketing pe termen lung. Instrumentele utilizate de catre marketingul direct sunt în buna masura similare celor specifice marketingului „traditional”, similaritatea mentinându-se si la nivelul notiunilor si conceptelor de baza folosite. Concretizarea conceptelor, tehnicilor si instrumentelor specifice o reprezinta campaniile de marketing direct, proiectate si realizate în vederea atingerii unor obiective specifice. Este esentiala precizarea ca nu se poate vorbi despre campanii-tip care sa solutioneze probleme-tip. Desi cadrul general al acestora este comun, ceea ce le separa în mod decisiv este, dincolo de datele concrete ale fiecarei situatii în parte, creativitatea celui sau celor care le proiecteaza si le realizeaza, fapt care confera acesteia o pozitie determinanta pentru succesul campaniei. Elementele de referinta pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt utilizarea bazelor de date, comunicarea directa cu consumatorul si stimularea unui raspuns direct si imediat din partea acestuia. Noile dezvoltari conceptuale în domeniu vor trebui sa tina cont de evolutiile înregistrate în sectoarele telecomunicatiilor si informaticii ceea ce face ca accentul sa cada, în viitor, pe capacitatea marketingului direct de......

Words: 3944 - Pages: 16

Free Essay

Plan de Afaceri

...Universitatea OVIDIUS Facultatea de Ştiinţe Economice Plan de afaceri Coordonator ştiinţific: Prof. univ. Dănuţ Tiberius EPURE Specializarea: Economia Firmei, anul I, grupa a-II-a Plan de afaceri Cuprins Capitolul I – Prezentarea firmei 1. Aspecte generale privind specificul firmei si situatia proprietarilor 2.1. Detalii privind firma 2.2. Detalii privind proprietarii 2. Planul de dezvoltare al firmei 3.3. Planul de dezvoltare pe termen scurt 3.4. Planul de dezvoltare pe termen mediu si lung 3. Analiza activitatii firmei 4.5. Puncte forte ale firmei 4.6. Puncte vulnerabile 4.7. Oportunitati de fructificat 4.8. Amenintari potentiale 4. Structura de personal Capitolul II – Analiza activitatii intreprinderii 1. Resurse materiale si furnizori 2. Aspecte privind sediul firmei/locul de desfasurare al activitatii 3. Produsele si serviciile oferite 4. Aspecte privind concurenta 5. Modul de promovare a afacerii si tactici de marketing folosite 6.1. Importanta folosirii unei strategii de marketing 5.2.Obiective de atins vs. buget alocat pentru marketing Capitolul III - Aspecte financiare ale intreprinderii 1. Costuri de infiintare a firmei 2.1. Autorizatii 2.2. Inscrierea in Registrul Comertului 2. Costuri curente 3.3. Materii prime, materiale......

Words: 2282 - Pages: 10

Free Essay

Modele de Succes

...Modele de succes – invatati de la cei mai buni Zara Propunerea Unica de Vanzare (PUV) adoptata de Zara este aceea de a crea sau a imita cele mai recente tendinte intr-o perioada scurta de 2 saptamani; noile stiluri sunt disponibile in vitrinele magazinului pentru o perioada ce nu depaseste 4 saptamani. In cazul in care un produs nu se vinde, acesta este imediat scos din vitrina si stocurile sunt eliminate dupa o saptamana. Se spune ca Zara are cea mai neobisnuita strategie de marketing: politica publicitatii zero; in schimb, compania prefera sa investeasca o cota-parte din venituri pentru deschiderea de noi magazine. Strategia de marketing urmata de Zara este foarte eficienta, datorita: 1) preturilor accesibile si 2) raspunsului unic la cerintele pietei. Deoarece produsele se misca foarte repede in magazinele Zara, clientii simt presiunea de a cumpara un produs, de teama ca nu il vor mai gasi data viitoare3. Strategie de marketing: • Locatii de vanzare premium • Aproape zero publicitate: 0.3% din vanzari pentru advertising (majoritatea competitorilor din industrie investesc aproximativ 3.5% din cifra lor de afaceri in marketing). • Target: 25-35 de ani • Preturi scazute si produse la moda: deoarece produsele au o mobilitate foarte mare in magazine, exista o presiune crescuta asupra clientilor de a le achizitiona repede, ceea ce ii permite retailerului sa discounteze doar 18% din produse, comparativ cu aproximativ 35% in cazul celorlalte companii......

Words: 1033 - Pages: 5

Free Essay

Oferta Fortei de Munca

...Cuprins: Introducere I. Cererea si oferta forţei de muncă II. Indicatorii numarului si structurii forţei de muncă III. Masurarea gradului de neocupare a forţei de muncă IV. Forta de munca in Romania Concluzii Bibliografie Introducere Functionarea oricarui sistem de productie este de neconceput fara prezenta si interventia omului. Procesele de productie a bunurilor corporale si necorporale, respectiv a serviciilor, capabile sa satisfaca cele mai diverse nevoi umane, au ca element comun faptul ca desfasurarea lor presupune prestarea de munca. Trecem printr-o perioada dificila a economiei, datorita crizei care a cuprins intreaga lume si care afecteaza si locurile de munca din tara nostra, fiind tot mai putine in ultimii ani dar care, dupa analiza specialistilor, se vor inmulti in viitorii ani, tototdata scazand si rata somajului care in momentul actual este destul de ridicata. In lucrarea ce va urma, vom incerca sa prezentam oferta fortei de munca existente in momentul actual, dar si o scurta analiza asupra previzionarii ofertei fortei de munca pana in anul 2014. I. Cererea si oferta forţei de muncă Factorul muncă, care contribuie la crearea, utilizarea si dezvoltarea celorlalti factori de productie, se asigură prin intermediul pieţei muncii, aceasta ocupând un rol central in sistemul economico-social. Datorită acestui lucru, piaţa muncii are o influenta directa asupra altor subsisteme si ramuri economice si determină diverse......

Words: 4350 - Pages: 18

Free Essay

Strategia de Produs

...Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Marketing şi Comunicare în Afaceri Anul I, grupa IV Strategii de produs | | | | | | | | | | |Lidia Bourceanu | |Florin Ciompu | |Alexandra Gavril | |Cătălina Grumezescu | |Violeta Pamparău | | | | | | | | | |Profesor: Adrian Monoranu | | | |Ianuarie 2010 | | ...

Words: 13015 - Pages: 53

Free Essay

Planul de Marketing Pentru Produsul Heineken

...Planul de Marketing pentru berea Heineken 2011 Introducere Scurt istoric Traditia Heineken începe în 15 februarie 1864, când Gerard Adriaan Heineken cumpara fabrica de bere Heystack din Amsterdam.Printre primele premii care atesta valoarea companiei si a produselor acesteia este cel obtinut la târgul mondial din 1889, Heineken câstigand atunci Diploma Grand Prix. În 1914 Henry Pierre Heineken a preluat conducerea companiei iar în 1928 Heineken face primii pasi spre o publicitate internationala unica, devenind furnizorul exclusiv de bere la Jocurile Olimpice din Amsterdam. Sub conducerea lui Henry, Heineken a devenit dintr-ocompanie nationala, o organizatie internationala, în 1931 punând bazele primei fabrici înafara granitelor Olandei, Malayan Breweries. Alfred Heineken, urmatorul membru al familiei care a condus organizatia a fost celcare a pus bazele unui lung fir de campanii publicitare de succes, Heineken devenind astfeluna din cele mai puternice marci din lume. Dupa moartea lui Alfred în 2002, fiica acestuia Charlene de Carvallho- Heineken, continua traditia familiei implicându-se în conducerea companiei. Astazi, Heineken este principalul producator de bere din Europa si numarul 3 în topul mondial al producatorilor de bere. Heineken produce peste 170 de varietati de produse cu gust de savoare locala, acestea fiind prezente în aproape orice tara de pe glob. Heineken România numara peste 1500 de angajati are cel mai variat portofoliu de produse de pe......

Words: 3367 - Pages: 14

Free Essay

Studii de Caz Publicitate Online

...Studiu de caz - Ciuc Premium — Presentation Transcript • 1. Studiu de caz – Ciuc Premium neogen.ro • 2. Scopul acestui studiu este de a … Prezenta Investiga eficienta `Cele mai bune Evidentia publicitatii online practici` in oportunitatile oferite domeniu de publicitatea online • 3. Sumar Campanie: 1000 de moduri de a deschide o bere Client: Ciuc Premium Agentie: McCann Medium: neogen.ro bestjobs.ro Perioada campaniei: 18 martie – 17 aprilie 2010 • 4. OBIECTIVE Promovare concurs Ciuc Premium Brand awareness Crearea si intarirea perceptiei despre Ciuc Premium ca o bere inovativa (deschidere facila prin intermediul capacului cu inel) – O bere dintr-o mie! • 5. TARGET Utilizatori sex masculin • urban • 20-45 de ani • educati • deschisi la nou • activi social • folosesc Internetul in mod curent pentru informare rapida, conectare la nou si/sau apartenenta la o comunitate • 6. STRATEGIE • Personalizarea paginii de `Notificari` de pe neogen.ro, deoarece este a doua pagina ca trafic pe site, cu peste 245.000 afisari zilnic, de la 100.000 de utilizatori unici. Utilizatorii Neogen acceseaza frecvent aceasta pagina, pentru a vedea ce activitati au avut loc asupra profilului lor recent: vizite noi pe profil, utilizatori care au devenit fani/ prieteni ai profilului, mesaje/cadouri primite recent etc. • Personalizarea unui profil Ciuc pe neogen.ro, vizibil tuturor vizitatorilor site-ului, si promovarea acestuia in pagina de noutati a utilizatorilor, in sectiunea “sugestii prieteni”......

Words: 1575 - Pages: 7

Granny APK | Friedrich Wilhelm Graf - Der Protestantismus | Mxq Pro 4K Android Internet Tv Smart Box 2Gb / 16Gb Decoder Iptv + Tastiera Wifi