Free Essay

Inkoop

In: Science

Submitted By larsm
Words 3491
Pages 14
Samenvatting: boek "Inkoop werken vanuit een ketenbenadering", Faber-de Lange, Pieters en Weijers Samenvatting_Marketing,_Inkoop_en_Sales_boek_H1-4.pdf

Hogeschool van Amsterdam | Sales, Negotiation, Presentation

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Hoofdstuk 1

Inkoop in vogelvlucht

1.1 Afbakening van inkoop Inkoop is het kopen van producten of diensten door een organisatie. We onderscheiden het begrip ‘inkoop’ op drie manieren x Als organisatievorm (inkoopafdeling); x Als de aanschaf zelf: het aangeschafte product (goederen of diensten); x Als functie (inkoper) Waar inkoop vroeger nog door iedereen gedaan kon worden, zijn anno 2011 bedrijfsprocessen gecompliceerder en is inkoop een volwaardig bedrijfsaspect geworden. Inkoop moet zorgdragen voor de volgende zaken: x Actief participeren in het vinden van leveranciers; x Minimaliseren van de kwetsbaarheid ten opzichte van leveranciers, afnemers en concurrenten; x Dat leveranciers een meerwaarde opleveren. De belangrijkste ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden: x Duurzaam ondernemen wordt belangrijker x Snelle ontwikkeling van technologie x Datacommunicatie biedt mogelijkheden x Marktontwikkelingen x Toenemende druk om voorraden te verkleinen We onderscheiden inkoop op drie niveaus: x Operationeel: het proces zelf x Tactisch: beheersing van een bestand van leveranciers x Strategisch: vertaling van bedrijfsstrategie naar inkoopstrategie Tabel 1.1 (zie: hfst. 1; p. 18; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont van de aspecten risico, waarde en kosten de potentiële strategische inkoopbeslissing en de te verwachten effecten. 1.2 Inkoop binnen de keten Volgens de waardeketen van Porter (zie: figuur 1.1; hfst. 1; p. 21; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) valt inkoop onder de secundaire activiteiten van een onderneming. Het levert dus een bijdrage aan de waarde van het eindproduct. Figuur 1.2 (zie: hfst. 1; p. 22; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de plaats van de eigen organisatie in de keten, maar dan van oerproducent tot eindconsument. Figuur 1.4 (zie: hfst. 1; p. 24; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de inkoopkanalen. We onderscheiden de directe kanalen (van oerproducent naar inkoop) en indirecte kanalen (via tussenschakels).

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

1.3 De noodzakelijke meerwaarde van inkoop Ervoor zorgen dat dankzij een juist inkoopbeleid de onderneming goed functioneert en het verkleinen van de afhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van de leverancier moet de kernfunctie van elke inkoopafdeling zijn. Figuur 1.5 (zie: hfst. 1; p. 29; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de strategische driehoek van inkoop ten aanzien van concurrenten, leveranciers en afnemers. Door gebruik te maken van het vijfkrachtenmodel van Porter kan er ook naar inkoop gekeken worden. De vijf krachten (met tussen haakjes de relevante vraag voor de inkoper): 1. Macht van de leveranciers (hoe machtig zijn de leveranciers?); 2. Macht van de afnemers (welke eisen stellen de afnemers aan halffabricaten en gebruikte grondstoffen?); 3. Substituten (kunnen we ons onderscheiden met unieke grondstoffen of halffabricaten?); 4. Concurrentie op de markt (hoeveel concurrentie hebben mijn leveranciers?); 5. Dreiging van nieuwe toetreders (zijn mijn leveranciers wel in staat om de producten te leveren?)

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Volgens Porter zijn er drie generieke concurrentiestrategieën die ondernemingen kunnen hanteren om toegevoegde waarde te creëren: x Lagekostenstrategie: de goedkoopste zijn, of de hoogste marge bieden; x Focusstrategie: speciaal aanbod in een niche van de markt (in plaats van totale markt); x Differentiatiestrategie: onderscheiden van de concurrentie, door een uniek/superieur beeld. Het inkoopaandeel ten opzichte van de omzet geeft aan wat de omvang van de inkoopactiviteiten is. Hoe hoger het aandeel, des te belangrijker is de functie inkoop. Inkoopkosten zijn alle kosten binnen de inkoopfunctie. Als een manager zowel voor inkoop als voor verkoop verantwoordelijk is, noemen we hem een category manager. Hij is verantwoordelijk voor een of meer productgroepen. Met het DuPont-model krijgen we inzicht in de invloed van een kostenpost op het rendement binnen een organisatie. De formule luidt: Return on Investments (ROI) = Winst / Totaalvermogen. Figuur 1.7 (zie: hfst. 1; p. 35; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de werking van het DuPont-model. 1.4 Bereiken van inkoopresultaat Met kritieke succesfactoren (welke zaken moeten goed lopen om succes te bereiken) en daarbij behorende prestatie-indicatoren kun je meten of het resultaat is behaald. Uiteraard moeten de doelen SMART geformuleerd zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden. De mate waarin inkopen worden verricht binnen de afgesloten contracten noemen we contract compliance. Figuur 1.9 (zie: hfst. 1; p. 38; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de Deming-cirkel. Dit wordt ook wel de PCDA-cirkel genoemd: Plan, Do, Check en Act. Figuur 1.10 (zie: hfst. 1; p. 39; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de piramide (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) van prestatie-indicatoren, zoals: functioneren van de afdeling inkoop, het functioneren van leveranciers, etc. 1.5 Inkoop in ontwikkeling Door Monczka zijn er vier fasen in de ontwikkeling van inkoop: 1. Beginfase; 2. Bescheiden ontwikkeling; 3. Beperkte integratie; 4. Volledig geïntegreerde supply chains. Een trend de afgelopen jaren is de verschuiving van de macht van de verkoper (seller’s market) naar de macht van de inkoper (buyer’s market). Dit heeft een aantal consequenties: x Integratie van inkoop binnen de supply chain;

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

x x x x x

Coördinatie van inkoopbehoeften; Uitbesteding, global sourcing en offshoring; Duurzaam inkopen; Integratie van inkoop en leveranciers in productontwikkeling; Total quality en just-in-timeproductie.

De belangrijkste trend is dat inkoop over de grenzen van de eigen organisatie heen, naar de hele supply chain kijkt.

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Hoofdstuk 2

Inkoop in sectoren

2.1 Productiebedrijven Bij productiebedrijven hebben we te maken met een transformatieproces. Inkomende stromen als onderdelen, diensten, halffabricaten, machines en arbeid worden tijdens de productie omgezet in uitkomende stromen, zoals eindproducten, maar ook afval (zie figuur 2.1, hfst. 2; p. 49; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). We kennen twee varianten van plannen: push en pull. Bij push wordt er normaal gepland en geproduceerd (op basis van de eigen inschatting en marktvraag) en speel je dit door naar de leverancier. Bij pull wordt er pas gepland en geproduceerd wanneer er daadwerkelijk vraag van de afnemer is. De inkoop geschiedt dus op het laatste moment en een flexibele leverancier is een vereiste. Material requirements planning (MRP) is een systeem dat bij pushproductie gebruikt wordt voor de planning van materiaalinkoop. Omdat er van tevoren een productieplan is opgesteld, kan er met behulp van MRP ook een productieproces worden vastgesteld. Door de berekening van het juiste moment wanneer halffabricaten, onderdelen en eindproducten nodig zijn worden de voorraden verminderd. Figuur 2.2 toont een structuur van een MRP-systeem (zie: hfst. 2; p. 52; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Op het gebied van MRP gaan we via ERP nog een stap verder. ERP staat voor enterprise resource planning: software voor het registeren van bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld: voorraad bijhouden of financiële administratie bijhouden). Bij pullproductie wordt er gebruikgemaakt van de inkoopbenadering just-in-time. Door de afstemming van levering en productie zijn er nauwelijks tot geen voorraden in een bedrijf nodig. Dit scheelt dus kosten. Een inkoper moet zijn inkoopaanpak aan laten sluiten op het klantorderontkoppelpunt (OP): het punt tot waar de wensen van de klant de logistieke keten binnenkomen. Figuur 2.3 (zie: hfst. 2; p. 56; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) laat de klantorderontkoppelingsposities zien. Tabel 2.1 (zie: hfst. 2; p. 56; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de vijf ontkoppelpunten en de rol van de inkoop. De vijf OP’s: x OP 1: winkelniveau; x OP 2: leveren op order; x OP 3: assembleren op order; x OP 4: maken op order; x OP 5: inkopen en maken op order. Een OP kent ook risico’s: x Het risico van nee-verkopen (hoe meer richting OP 5, hoe langer men moet wachten op een product); x Het risico van kapitaalgoederen (door de onbekendheid bij OP 5); x Voorraadrisico.

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

2.2 Dienstverleners We onderscheiden twee typen inkoopactiviteiten bij service-instellingen: x Inkoop voor primaire activiteiten; x Facilitaire inkoop. Met ordering catalog system wordt de inkoopfunctie voor een facilitair manager vereenvoudigd. 2.3 Handelsondernemingen Handelsorganisaties kopen producten in, om ze vervolgens weer door te verkopen. Retail en groothandel zijn de belangrijkste handelsorganisaties. Efficient Consumer Response (ECR) is een manier van samenwerken om de consument beter te bedienen met een zo hoog mogelijke leversnelheid tegen zo laag mogelijke kosten. Figuur 2.6 toont verbeterconcepten van ECR (zie: hfst. 2; p. 67; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Een voorbeeld van ECR is cross docking: een kostenbesparend distributieconcept, waarbij goederen direct vanaf het losdock naar het laaddock verplaatst worden, zonder ze eerst ergens op te slaan. Het grootste voordeel is dat de transport- en voorraadkosten lager zijn. Category Management Met CM onderscheiden we vier mogelijkheden tot verbetering: x Inrichten van een infrastructuur; x Optimaliseren van de introductie van nieuwe producten; x Optimaliseren van het assortiment; x Optimaliseren van promotionele acties. Figuur 2.7 (zie: hfst. 2; p. 70; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont het verschil tussen de traditionele inkoop-verkooprelatie en die tussen de category manager en accountmanager. Een private label is een product of goed dat een bedrijf door een extern bedrijf laat produceren, maar dat het zelf op de markt brengt. De huismerken in de supermarkten zijn hier een goed voorbeeld van. 2.4 Inkoop bij de overheid Duurzaamheid en innovatie zijn trends binnen de inkoop van overheidsinstanties. Alle overheidsinstanties die boven een bepaald bedrag inkopen, moeten zich houden aan Europese aanbestedingsrichtlijnen. Ook moeten ze de opdrachten openbaar bekendmaken en de procedure moet objectief en transparant zijn. 2.5 Inkoopontwikkelingsmodel Figuur 2.10 toont het inkoopontwikkelingsmodel (zie: hfst. 2; p. 81; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Stadia in het inkoopontwikkelingsmodel zijn: x Transactieoriëntatie (primaire taak inkoper: zorgen dat productieproces draaiende blijft) x Commerciële oriëntatie (inkoper moet scherp inkopen) x Gecoördineerde oriëntatie (inkoper/inkoop moet gezamenlijk inkopen) x Interne oriëntatie (inkoper moet zorgen voor samenwerking met leveranciers) x Externe oriëntatie (strategie om zoveel mogelijk uit te besteden)

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

x Waardegerichte oriëntatie (inkoper moet steen bijdragen aan waardepropositie en concurrentiepositie)

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Hoofdstuk 3

Sourcing

3.1 Sourcingbeleid Het zoeken en selecteren van geschikte leveranciers wordt gedaan met behulp van een sourcingbeleid. Dit beleid moet belangrijke criteria hebben met betrekking tot: x De winstmogelijkheden voor verschillende opties; x Het risico dat de onderneming kan lopen; x De beste leveranciers. Figuur 3.1 (zie: hfst. 3; p. 90; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de sourcingcyclus, waarbij de inkoper zich allereerst afvraagt: gaan we het product zelf produceren (insourcen) of uitbesteden (outsourcen)? 3.2 Sourcingstrategieën We onderscheiden drie sourcingstrategieën: x Aangaan van samenwerkingsverbanden (door bijvoorbeeld samen nieuwe producten te ontwikkelen: co-designership of zelfs verantwoordelijk worden voor een deel van het eindproduct: co-makership); x Aantal te gebruiken leveranciers (bij single sourcing wordt er gebruikgemaakt van één leverancier. Bij dual sourcing wordt er met een beperkt aantal leveranciers zakengedaan en bij multiple sourcing wordt er met veel leveranciers zakengedaan. Wanneer een leverancier monopolist is, noemen we dat sole sourcing); x Afstand, met de keuze tussen global en local. 3.3 Leveranciersbeleid Er zijn hedendaags een aantal trends in het leveranciersbeleid: x Contracten worden vaak voor meerdere jaren afgesloten; x Continue vermindering van leveranciersbestand; x Er wordt meer internationaal ingekocht; x Prestatiemogelijkheden van de leverancier moeten worden ontwikkeld. Het begeleiden van leveranciers naar de gewenste resultaten is erg belangrijk binnen het leveranciersbeleid. Figuur 3.2 (zie: hfst. 3; p. 95; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont een uitgebreid schema. Indien een leverancier niet meer voldoet aan de gewenste eisen, zal deze vervangen moeten worden. Zie figuur 3.3 (hfst. 3; p. 96; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers).

3.4 Samenwerkingsvormen binnen inkoop Wanneer leverancier en inkoop een diepgaande relatie willen aangaan, onderscheiden we twee vormen van samenwerking: x Verticale samenwerking (samenwerking tussen schakels in de logistieke keten van een product, bijvoorbeeld samenwerking tussen afdeling inkoop van Aviko en productiebedrijf Kappa Zedek voor frietdozen); x Horizontale samenwerking (een samenwerkingsvorm tussen inkopers) Inkoopcombinaties zijn hier uit voortgevloeid.

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

We kennen nog een aantal vormen van samenwerking, die essentieel zijn voor inkoop: x Co-development: gezamenlijke ontwikkeling van producten of diensten door meerdere bedrijven; x Co-makership: gezamenlijk maken van producten; x Co-designer: gezamenlijk ontwikkelen van producten. Ketenoptimalisatie betekent dat bedrijven uit de gehele keten samenwerken om uiteindelijk een goed verkocht product neer te zetten. 3.5 Uitbesteden Uitbesteden (ofwel outsourcing) is een strategische beslissing, waarbij diensten en activiteiten ingekocht worden bij een externe leverancier. Outsourcing kan op twee manieren: x Partiële uitbesteding: gedeelte wordt aan externe leverancier uitbesteed. Organisatie blijft zelf verantwoordelijk; x Turn-key-uitbesteding: gehele proces en verantwoordelijkheid wordt aan externe leverancier overgedragen. Het tegenovergestelde is ook mogelijk: insourcen: zelf produceren of leveren (dienst) in plaats van inkopen. Outsourcen is een trend geworden, omdat de leverancier: x Een hogere kwaliteit kan waarborgen x Goedkoper kan leveren x Beschikking heeft over een betere kennis van zaken (R&D) Daarnaast kunnen ondernemingen die outsourcen zich puur richten op kernactiviteiten, daar kunnen ze het meeste winst mee behalen. Uiteraard zijn er ook een aantal nadelen, zoals de kennis die mogelijk uit handen wordt gegeven of de leverancier van je product is niet ethisch verantwoord aan het ondernemen. Er zijn nog een aantal bijzondere vormen van outsourcing: x Nearshoring: uitbesteding aan derden in een gebied dat dichtbij is gelegen (gunstige reistijd). x Offshoring: uitbesteding aan derden in een ander land (goedkope lagelonenlanden) x Off-site: taak wordt buiten het terrein van de uitbestedende organisatie verricht door derden. x On-site: taak wordt uitbesteed aan derden, maar verricht op eigen terrein van de onderneming (schoonmaak, catering).

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Hoofdstuk 4

Inkoopproces

4.1 Rol inkoper Het inkoopproces begint bij de behoefte tot aanschaf en eindigt pas bij de vereffening van de administratie. De voorbereiding van de aanschaf noemen we initiële of tactische inkoop en de operationele inkoop is de begeleiding van de feitelijke aankoop (en eventuele afhandeling). Figuur 4.2 (zie: hfst. 4; p. 114; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de fasen van de inkoop: specificeren, selecteren en contracteren behoren tot de initiële inkoop en bestellen, bewaken en nazorg en evaluatie behoren tot de operationele inkoop. De fasen worden in de volgende paragrafen beschreven. 4.2 Initiële inkoop De fasen specificeren, selecteren en contracteren behoren dus tot de fase van de initiële of tactische inkoop (de voorbereiding). Bij specificeren is het vaststellen van de inkoopbehoefte het belangrijkst. Bij de specificatie maken we onderscheid tussen een aantal zaken: x Kwaliteitseisen (zaken als kwaliteitscertificaten en tolerantieafwijkingen); x Functionele eisen (wel degelijk voor de functie toepasbaar zijn); x Commerciële eisen (eigendomsrecht, contractvorm, etc.); x Technische eisen (technische zaken van product of dienst). Bij total cost of ownership wordt niet alleen gekeken naar de kosten van aanschaf, maar naar alle kosten die bij de installatie, het gebruik, het onderhoud en de verwijdering ervan komen kijken. Bij de selectiefase is het kiezen van de leveranciers de belangrijkste stap. Voor de benadering van leveranciers zijn er drie mogelijkheden: x Offerteaanvraag via een openbare procedure; x Offerteaanvraag bij één leverancier; x Offerteaanvraag bij een aantal voorgeselecteerde leveranciers. Ook onderscheiden we drie soorten leverancierslijsten: x Lijst van potentiële leveranciers: verkregen door marktonderzoek (nog geen ervaring met deze leveranciers); x Lijst van voorkeursleveranciers: leveranciers die voldoen aan criteria van inkopers; x Bidders list: leveranciers waarvan een offerte wordt opgevraagd. Betreft de offerteaanvraag kan er gekozen worden om één of meerdere offertes aan te vragen, we kennen hiervoor de volgende Engelse begrippen: x Request for proposal (RFP) offerteaanvraag en x Request for quotation (RFQ) aanvraag prijsopgaaf. Het verschil tussen deze begrippen is dat bij RFQ er een prijsopgaaf wordt gevraagd. Vervolgens wordt de goedkoopste gekozen. RFP wordt veelal gebruikt voor gecompliceerde producten.

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

Het inkoopproces transparant, objectief en niet-frauduleus laten verlopen zijn doelen van aanbesteding. We onderscheiden twee vormen van aanbesteden: x Onderhandse aanbesteding (overheid vraagt aantal leveranciers voor het doen van een aanbieding); x Openbare aanbesteding (iedereen kan een offerte aanleveren). Vaak maken inkopers gebruik van de zogenaamde gewogenfactorenscoremethode. Zie voor een voorbeeld tabel 4.2 (hfst. 4; p. 122; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Het doel in de contracteringsfase is het vastleggen van een afspraak in een contract. In de internationale handel wordt er gebruikgemaakt van Incoterms: internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Voor verantwoordelijkheden en risico’s voor koper/verkoper, zie: tabel 4.3 (hfst. 4; p. 123; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Voor betaling onderscheiden we de bankgarantie en de waarborgsom. Figuur 4.4 (zie: hfst. 4; p. 124; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de invloed op de inkoopuitgaven per inkoopfase. We onderscheiden twee typen contracten: x Contract op basis van de gemaakte kosten: alle kosten worden doorbelast aan inkopende partij; x Vasteprijscontract: van te voren is er een prijs afgesproken. 4.3 Operationele inkoop Na de tactische inkoop volgt de operationele inkoop, hier gaat het erom dat de afspraken met de leveranciers zijn nagekomen. We bespreken de fasen bestellen, bewaken en nazorg en evaluatie. In de bestellingsfase is inzicht in voorraadverloop en interne vraag nodig. Veiligheidsvoorraad wordt gebruikt om nee-verkopen tegen te gaan. De gemiddelde voorraad berekenen we door de helft te nemen van de bestelde hoeveelheid plus de aanwezige veiligheidsvoorraad. (zie figuur 4.5 en 4.6; hfst. 4; p. 127; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers). Wanneer een inkoper handelt via de optimale bestelhoeveelheid (economic order quantity ofwel EOQ) dan wordt er gelet op de kosten van het bestellen in relatie tot de voorraadkosten. We onderscheiden namelijk een aantal voorraadkosten: x Risico (verzekeringspremies, diefstal, etc.) x Ruimte (die de producten in beslag nemen) x Rente (voor de betaalde producten, dit had ook rente op de bank kunnen opleveren) Om de optimale bestelhoeveelheid te berekenen wordt er gebruikgemaakt van de formule van Camp (zie: intermezzo; hfst. 4; p. 130 en 131; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers).

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

In de fase van bewaken zorgt de inkoper dat de goederen op het afgesproken tijdstip ter beschikking van de organisatie staan. Maakt een inkoper gebruik van vendor rating, dan meet en beoordeelt de inkoper de prestaties van de leverancier, op basis van vooraf gestelde criteria. Vendor managed inventory is een concept waarbij de leverancier de voorraadpositie van de klant beheert. Bij de laatste fase, nazorg en evaluatie, moeten we denken aan het herstellen van eerder gemaakte fouten en leren van opgedane ervaring. 4.4 Uitvoering van het inkoopproces We onderscheiden drie inkoopsituaties: x New task (nieuw product van een onbekende leverancier, het is dus nodig om het hele inkoopproces te doorlopen); x Gewijzigde herhalingsaankoop (wijzigingen in product of leverancier); x Ongewijzigde herhalingsaankoop (inkoper koopt een bekend product bij een bekende leverancier). Tabel 4.4 (zie: hfst. 4; p. 135; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont de inkoopsituatie en de fasen van het inkoopproces. Met decision making unit (DMU) worden degenen bedoeld die participeren in de besluitvorming met betrekking tot de inkoop van een product of dienst. Binnen een DMU onderscheiden we de volgende rollen: x Kopers: verantwoordelijk voor de onderhandelingen en contracten (inkoper); x Gatekeepers: beheerst de informatiestroom aan andere leden DMU (secretaresse); x Gebruikers: zullen met het product werken, hebben dus een belangrijke stem; x Beïnvloeders: beïnvloeden door middel van adviezen (productieplanners); x Beslissers: bepalen feitelijk de leverancierskeuze (vaak verantwoordelijk voor inkoopbudget).

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com

4.5 E-procurement en het inkoopproces Door e-procurement kan een organisatie de verschillende fasen van het inkoopproces eenvoudiger afwikkelen. Figuur 4.8 (zie: hfst. 4; p. 137; Inkoop: werken vanuit een ketenbenadering; Faber-de Lange, Pieters, Weijers) toont e-procurementtoepassingen en het inkoopproces. E-sourcing versnelt het zoeken van informatie over nieuwe leveranciers en hun producten en diensten. Door middel van e-ordering (bestellingen via internet) kan de administratieve afhandeling van de inkoop worden vereenvoudigd.

Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Lars Mr | E-mail adres: larsmaris@icloud.com…...

Similar Documents

Free Essay

Aaaaaaag

...betalen. De berekening van de operationele geldstromen is een complexe berekening. Daarom zijn er ook verschillende onderliggende schermen verbonden aan deze pagina. • Wijziging RC vanwege operationele activiteiten Dit is niet juist. De operationele uitgaven die invloed hebben op de rekening courant bestaan uit: de ontvangsten van debiteuren, de inkopen van goederen plus de bijkomende uitgaven voor de inkoop, de algemene uitgaven en de verkoopuitgaven. Kijk bij de Resultaten en/of de Getallenlijst voor nadere informatie. Maak een nieuwe berekening en voer het resultaat in. • Betalingen aan handelscrediteuren Dit is niet juist. De betalingen aan Handelscrediteuren bestaan uit betalingen voor de inkoop van goederen en de betalingen voor transport en verzekering. Daarop vinden twee belangrijke correcties plaats. Van dit bedrag gaan de nog te betalen bedragen aan het einde van de periode af. Verder komen de openstaande betalingen aan het begin van de periode erbij, want die worden ook in dit kwartaal afgewikkeld. . De inkoop met bijkomende inkoopkosten in deze periode zullen zijn: 650 stuks x € 27 per stuk + 650 stuks x € 1 per stuk. Dat is: € 17550 + € 650 = € 18200. . De eerste correctie is het deel van de inkopen en bijkomende kosten dat pas in het volgende kwartaal betaald wordt. Dit hangt af van de verhouding: krediettermijn crediteuren / lengte van het kwartaal. Dus: 1/6 x € 17550 + 1/6 x € 650 = € 3033.......

Words: 2745 - Pages: 11

Free Essay

Biv Ao

...Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Algemene Informatie 2 2.1 Wat is een woningcorporatie? 2 2.2 Typologie R&B wonen 3 1.2.1 Dienstverlening met het beschikbaarstellen van specifieke gereserveerde ruimte 3 1.2.2 Overige dienstverlening 3 1.2.3 Dienstverlening met een zekere doorstroming van eigen goederen 4 2.3 R&B wonen 5 2.4 Actuele bezigheden R&B wonen 6 2.5 Organogram 7 3. Inkoop 8 3.1 Inkopen 8 3.2 Inventariseren en specificeren 9 3.3 Kostenraming 9 3.4 Selecteren 9 3.4.1 Vastgoed 9 3.4.2 Overige inkopen en contracten 10 3.4.3 Preferred suppliers 10 3.4.4 Directe gunning uit de hand 10 3.4.5 Meervoudige onderhandse aanbesteding 10 3.5 Leverancierslijsten 10 3.5.1 Planmatig onderhoud 10 3.5.2 Nieuwbouw 11 3.5.3 Overige inkopen en contracten 11 3.6 Communicatie 12 3.7 Clustering opdrachten 12 3.8 Offerte en selectiecriteria 12 3.8.1 Uitsluitingsgronden 12 3.9 Financiële en economische geschiktheid 13 3.10 Technische geschiktheid 13 3.11 Gunningcriteria 13 3.12 Contracteren 13 3.13 Bijzondere situaties 14 3.13.1 Bouwteam 14 3.13.2 Co-makership 14 3.13.3 Europese aanbesteding 15 3.14 Evaluatiecyclus 15 3.15 Vergelijking met de theorie 15 3.16 Risico in het proces en interne beheersingmaatregelen 16 3.17 Conclusie 18 4. Verhuur 19 4.1 Huur opzegging 19 4.2 Aanbieden van woning 24 4.3 Intake woningaanbieden 25 4.4 Bezichtiging......

Words: 13170 - Pages: 53

Free Essay

Marketing Modellen

...het boek gezocht worden welk model van toepassing kan zijn op de problematiek waarvoor een model gezocht wordt. De volgende indexen zijn achter in het boek opgenomen: • Toepassingsgebied • Onderzoeks- of adviestraject • Naam auteur Deze indexen worden hierna nader toegelicht. Toepassingsgebied Deze matrix geeft per model aan voor welk toepassingsgebied dit model oorspronkelijk ontwikkeld is. De volgende toepassingsgebieden zijn gebruikt: Strategie. Modellen van toepassing op de strategie van de onderneming met een planhorizon van drie tot vijf jaar. Marketing. Modellen van toepassing op de marketingaspecten van de onderneming met een planhorizon vanaf één jaar tot vijf jaar. Verkoop. Account- en salesmanagement. Inkoop. Modellen die gebruikt kunnen worden bij inkoop. Planning. De planning en werkvoorbereiding van productie. Productie. De realisatie van de producten van de onderneming. Kwaliteit. Betreft integrale kwaliteitszorg. Distributie. Algemene distributie en fysieke distributie. R&D. Research & Development: ontwerp en realisatie van (ver)nieuw(d)e producten / diensten. Onderhoud. Beheer en reparatie van machines en gebouwen. Financieel. Modellen die te maken hebben met de geldstroom van een onderneming. HTM. Human Talent Management en personeelszaken. Logistiek. Goederenbewegingen naar, binnen en van de onderneming. Onderzoeks- of adviestraject Elk project in een onderneming wordt volgens een vooraf vastgestelde set van opeenvolgende activiteiten uitgevoerd. Omdat......

Words: 6546 - Pages: 27

Free Essay

Quickscan Plieger B.V

...markt te betreden of een om nieuw product te ontwikkelen. Plieger is een groothandel die zich vooral focust op de badkamer. Vandaar dat het voor hun lastig is om stappen buiten deze branche te zetten. Natuurlijk is wel sprake van vernieuwende producten zoals ‘rain shower’, maar deze ontwikkelen ze zelf niet. Het brengen van nieuwe producten op de bestaande markt is net als voor alle andere bedrijven een vorm van meegaan met de trends. Het is dus geen groeistrategie van Plieger. Structuur De organogram van Plieger is op twee manieren verdeeld. De eerste verdeling van werkzaamheden is gedaan aan de hand van een f-indeling. Onder de algemene directeur staan namelijk de afdelingen; commerciële inkoop, verkoop professional, retail, Finance & IT en logistiek. De afdeling commerciële inkoop heeft daarentegen weer een p-indeling. De inkopen worden namelijk opgesplitst per productgroep. De productgroepen waar Plieger in handelt zijn namelijk; sanitair, installatiemateriaal, CV en elektra. Doordat het bedrijf op deze manier is ingedeeld, worden de werkzaamheden redelijk gescheiden gehouden. Iedereen houdt zich bezig met zijn eigen functie op zijn eigen afdeling. Daarentegen ligt hier ook een verband. Omdat veel producten in combinatie worden verkocht, komt hier ook veel overleg bij kijken. Omdat de meeste takken binnen de organisatie door de top bestuurd worden, lijkt Plieger het meeste op een divisiestructuur, gekeken naar de theorie van Mintzberg. Externe......

Words: 2524 - Pages: 11

Free Essay

Vrienden Van Amstel Live Verslag

...toelichting of het evenement volgens jou past bij het doel van het merk en de imago Ik vind dat het evenement past bij het imago van het merk. Het concept met een biertje in je hand met je vrienden naar de beste Nederlandse artiesten luisteren vind ik een sterk concept. Het is begonnen in een bruin café voor een klein publiek wat steeds groter is uitgebreid tot een reeks concerten die totaal uitverkocht waren. Dus het doel is ruimschoots bereikt en het imago past bij het merk. Juiste aspecten MVO-Eventbeleid Omdat MVO steeds belangrijker wordt voor bedrijven zijn er veel trends en ontwikkelingen. In de evenementenbranche wordt MVO als absolute nummer één in de eventtrends top 5 van het tijdschrift Event&Mice benoemd. Op het gebied van inkoop gaat het voornamelijk om de cateraars. Steeds meer cateraars bieden biologische en duurzame producten aan. Op het gebied van energie is te zien dat energiebesparing een simpele manier is om winst te behalen. De trend milieu gaat over onder andere het beperken en scheiden van afval. Het verminderen van verpakkingen en het gebruik van composteerbare verpakkingen is hierbij een belangrijk punt. Ook waterbesparing, het verminderen van het gebruik van papier en de vervoerskosten zijn punten waarop gelet kan worden. ‘MVO-VERKLARING Ahoy Rotterdam wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom: - Leveren wij een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen......

Words: 1634 - Pages: 7

Free Essay

Case Biozuivel

...(meetapparatuur) -magazijn t.a.v. beveiliging en inventarisatie - productie t.a.v. productieresultaten (bezettings- en efficiencyresultaten) - expeditie t.a.v. tijdige aflevering (leverbetrouwbaarheid) en optimale benutting transportcapaciteit - verkoop t.a.v. de omzet en brutomarge c. Controletechnische Functiescheiding De omvang van de organisatie biedt voldoende mogelijkheden tot functiescheiding. In de organisatie moeten de volgende functiescheidingen zijn aangebracht: -beschikken (aanvoer, verkoop), bewaren (magazijn), controle kwaliteit (laboratorium), uitvoeren (productie), registratie (administratie) en controle (hoofd administratie). d. Automatisering Biozuivel beschikt over een ERP-configuratie systeem (SAP) warbij inkoop- productie- en verkoopprocessen zijn geautomatiseerd en geïntegreerd. Elektronische toegang tot het bedrijfsnetwerk is mogelijk vanuit de interne werkplek, maar ook via een externe verbinding. Inloggen kan middels een unieke inlognaam en wachtwoord. Toegang vanaf een externe locatie is alleen mogelijk via een beveiligde lijn, waar eveneens middels een combinatie van inlognaam en wachtwoord, alsmede via een pincode en een random key-generator toegang kan worden verkregen tot het bedrijfsnetwerk (virtual private network). De afnemers van de reguliere producten kunnen via de website toegang krijgen tot het informatiesysteem, zodat zij op deze wijze de leverbaarheid van de producten kunnen vaststellen en orders kunnen......

Words: 1865 - Pages: 8

Free Essay

Meten Is Weten

...afdelingen. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI´s) die ik heb opgesteld meten prestaties van heel Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daarom geef ik in dit hoofdstuk een beschrijving van de afdelingen van DICTU en de werkzaamheden die daar worden verricht. In de eerste paragraaf geef ik een grafische weergave van de organisatiestructuur van DICTU. In de overige paragrafen beschrijf ik de zes hoofdafdelingen van DICTU. 4.1 De organisatiestructuur van DICTU Om een duidelijk inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van DICTU geef ik een grafische weergave hiervan (zie figuur 4.1 Organisatiestructuur DICTU). Directeur Projectmanagement en Consultancy Bedrijfsvoering Communicatie Financiële administratie Personeel & Organisatie Inkoop Interne aangelegenheden Planning & Control Kwaliteitszorg Service management ICT Infrastructuur Bedrijfsapplicaties Strategie ICT Infrastructuur team Assen BA Beheer Procesmanagement ICT Infrastructuur team Assen BA Beheer team Assen 1 Accountmanagement ICT Infrastructuur team Den Haag BA Beheer team Assen 2 BA Beheer team Den Haag BA Beheer team Den Haag Servicedesk ICT Infrastructuur team Ede Callcenter Rayon WPO Noord Rayon WPO Zuid Rayon WPO Randstad WPO Centraal Regiebureau BA Ontw ikkeling BA Ontwikkeling team Assen BA Ontwikkeling team Den Haag Applicatie Portfolio Management (APM) Testservices Figuur 4.1 Organisatiestructuur DICTU Kritische Prestatie......

Words: 13880 - Pages: 56

Free Essay

Samenvattingen

...ten opzichte van de eigen inkooptrajecten en de mening over salesafdelingen. Hierbij liet 70% weten `niet geïnteresseerd` te zijn in het binnenhalen van nieuwe leveranciers. Inkopers vinden het vooral heel belangrijk dat salesmensen betrouwbaar, vriendelijk en hulpvaardig zijn. Deze eigenschappen worden door 81% van de ondervraagden genoemd. Andere belangrijke eigenschappen zijn kennis van de specifieke behoeftes van het bedrijf (79%), kennis van eigen producten en interne procedures (76%) en oplossingen kunnen vinden voor uitdagingen van de klant (75%). De belangrijkste fouten die salesmanagers volgens inkoopprofessionals maken, zijn te veel praten, te veel vragen en via de business `binnen` proberen te komen, dus niet bij de afdeling inkoop langskomen. Volgens Mercuri International lopen salesmensen anno nu het risico om ofwel te weinig te luisteren, of te veel te vragen. Samenvatting Uit onderzoek van Mercuri international is gebleken dat twee derde van de bedrijven tevreden met zijn huidige leverancier. 70 procent van de ondervraagde respondenten liet weten ‘niet geïnteresseerd’ te zijn in nieuw leveranciers. Inkopers van bedrijven vinden het belangrijk dat de salesmanagers betrouw en hulpvaardig zijn. Ook de kennis van eigenproducten vinden ze belangrijk. Negatieve aspecten van een salesmanager zoals: te veel praten en weinig luisteren, kunnen ervoor zorgen dat een inkoopproffesional niet tevreden is en opzoek gaat naar een andere leverancier. Ondernemer......

Words: 1395 - Pages: 6

Free Essay

Sales

...Reclamefuncties B2B:     Reputatie verbeteren Bewustzijn stimuleren Vermarkten product Nieuwe leads Reclamefuncties B2C:     Branding Merkimago Coördineren verkoop en reclmae Op de hoogte zijn Zakelijk inkoop, model van Fisher: Structuur: DMU, 6 rollen: Initiators, Beïnvloeders, Beslissers, Inkoper, Gebruikers, Gatekeeper. Proces: Het zakelijke besluitvorming: 1. Onderkenning van het probleem (behoefte) a. Op gebied van: uitbreiding, efficiëntere machines, technologie, kostprijsverlaging. 2. Vaststelling van de kenmerken, specificaties en hoeveelheid a. DMU stelt benodigdheden vast en verkoper sturen. 3. Zoektocht naar en kwalificatie van mogelijke leveranciers a. Long list of short list? 4. Verzamelen en analyseren van offertes 5. Beoordeling van de offertes en selectie van leveranciers a. Bijvoorbeeld vendor rating (denk aan lexicografisch etc). 6. Keuze voor een bestelprocedure a. iDeal, PayPal? 7. Feedback over prestaties en evaluatie Inhoud: Economische en psychologische criteria, bijvoorbeeld: Kwaliteit, prijs en kosten van de levencyclus, continuïteit van aanlevering, waargenomen risico, kantoorpolitiek en persoonlijke voorkeur. Factoren die invloed hebben op zakelijk koopgedrag: Ontwikkelingen zakelijk aankoop: Just-in-time-inkoop, gecentraliseerde inkoop, leasing en strategische partnership. Koopgedrag consumenten. Als verkoper gelden de volgende vragen:      WIE speelt rol in de verkoopbeslissing? HOE worden de producten afgenomen? WAT......

Words: 2121 - Pages: 9

Free Essay

Bestuurlijke Informatievoorziening

...investeringen - vreemd geld - diensten De formele, meer operationele inkoophandelingen (die van grondstoffen en/of handelsgoederen) worden verzorgd door de inkoopfunctie/afdeling inkoop. De overige inkopen worden vaak gedaan door de afdeling administratie, de directie of het management van de desbetreffende afdeling. Een belangrijk risico voor het inkoopproces word gevormd door bonussen, provisies, grote kerstcadeaus of zelfs steekpenningen dit inkopers in het vooruitzicht worden gesteld door leveranciers. De inkoper kan hierdoor geneigd zijn om niet meer tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding in te kopen. Maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden: - het goed screenen van inkopers; - het belonen van inkopers als ze hun inkoopdoelstellingen met betrekking tot prijs-kwaliteitverhouding behalen; - het opstellen van een gedragscode die het aannemen van geschenken door inkopers verbiedt; - het toepassen van offerteprocedures; - het (in detail) vergelijken van inkoopprijzen met marktgegevens; - het vergelijken van gemiddelde inkoopprijzen tussen inkopers. 7.1 Risico’s, attentiepunten en beheersingsmaatregelen ten aanzien van het inkoopproces. [pic] 7.2 Geven van inkoopopdrachten Het inkoopproces wordt in gang gezet door een impuls tot inkoop. Deze impuls kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de productieafdeling of de verkoopafdeling (deze twee inkoopprocessen zijn in principe hetzelfde, behalve de bron van de impuls). Als......

Words: 2893 - Pages: 12

Free Essay

Danshui 2012

...4 Estimate material price and usage for flash memories, labor rate and usage (efficincy) variances, and the overhead spending variante for August’. Het bedrijf heeft $2 per eenheid flash memory te veel betaald, in totaal heeft het een verlies van -$362.000 geleden. Omdat de verkoopprijs ook met $2 is gestegen kunnen we concluderen dat het bedrijf de stijging op de verkoopprijs heeft laten belasten. De reden voor de prijsstijging kan zijn de afdeling inkoop niet de juiste leverancier kiest om de grondstoffen in te kopen. Het kan ook zo zijn dat de prijzen zijn gestegen door externe factoren zoals inflatie, weinig aanbod op de markt etc. Het efficiencyverschil laat een verschil zien van -$27.000, dit heeft te maken met de 1000 stukken die beschadigd zijn tijdens de productie. In totaal is er dus een stijging van $389.000 op de flash memory. Hier ziet u de prijs en efficiency verschil voor de factor ‘Arbeid’: Het bedrijf heeft $3,93 per uur meer betaald dan de standaard uurloon, dit heeft te maken met de stijging van %30. Er is ook niet efficiënt genoeg gewerkt omdat het 1.423 uren meer nodig had dan normaal om de 180.000 stuks te produceren. In totaal heeft het bedrijf voor arbeidskosten $732.200 meer betaald dan gebudgetteerd. Hier ziet u de prijs en efficiency verschil voor de factor ‘Overhead’: De vaste kosten blijven gelijk alleen toezichkosten nemen toe met $7,000. De reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf in een bepaalde periode extra toezicht nodig had......

Words: 273 - Pages: 2

Free Essay

Erp Van Nav

...1. NAV werkt met een zogenaamde Role Tailored Client (RTC). Wat is een RTC? en geef aan waarom Microsoft voor deze opzet heeft gekozen. RTC betekent rolgerichte cliënt. Je kan NAV opstarten in verschillende rollen, met elk een andere samenstelling van het scherm. Microsoft heeft voor deze opzet gekozen omdat gebruikers dan uitsluitend worden voorzien van de informatie die voor hen relevant is. 2. In hoofdstuk 2 wordt het “voorbeeldbedrijf” Cronus toegelicht. Welke afdeling (kenmerkend voor een handelsbedrijf) ontbreekt in het organogram op bladzijde 20? De afdeling inkoop ontbreekt in het organigram. 3. Geef aan wat de verschillen of overeenkomsten zijn tussen RTC en de controle-technische functiescheiding zoals we deze bij AO/BIV zien. Overeenkomst: bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bedrijf worden bij beide systemen verdeeld, zodat de kans op fouten wordt verminderd en daarnaast er geen fraude kan gepleegd worden door het personeel. Verschil: bij de controle-technische functiescheiding kunnen vijf functies onderscheiden worden: beschikken, bewaren, controleren, registreren en uitvoeren. Bij RTC kan men alleen inloggen als bepaalde rol. Voorbeelden hiervan zijn: directeur, administrateur, debiteurenbeheerder, inkoper, servicemanager etc. 4. Waarom is de RTC voor een bedrijf een voordeel, maar voor een onderwijssituatie soms een nadeel? Het is voor een bedrijf een voordeel, omdat elke medewerker kan inloggen in het systeem met zijn eigen rol,......

Words: 1838 - Pages: 8

Free Essay

Hello

...filiale het filiaal En France in Frankrijk La France Frankrijk Un employé een werknemer Le poste het toestel (van een telefoon) Salut hallo Un question een vraag Combien de hoeveel La personne de persoon En totalité in het totaal Voilà kijk eens (algemene uitroep) Je pense ik denk Penser denken La comptabilité de boekhouding Le chef de la comptabilité het hoofd van de boekhouding Le chef du personnel het hoofd personeelszaken Le chef des achats het hoofd van de afdeling inkoop Le chef de direction het hoofd van de afdeling verkoop L’assistante de direction de directiesecretaresse, managementassistente Le chef de la logistique et du magasin het hoofd logistiek en magazijn Le magasin het magazijn Bien sûr natuurlijk Autres andere Au bij Le service des ventes de afdeling verkoop Le service des achats de afdeling inkoop Il y a er is, er zijn Le stagiaire, la stagiaire de stagiaire Par example bijvoorbeeld La commande de bestelling La fille het meisje La femme de vrouw Moins min La rose de roos La couleur de kleur Le stylo de pen La réservation de reservering Noter opschrijven La cliente, le client de klant Oublier vergeten L’heure de tijd Cher duur Le jour de dag Le départ het vertrek Le temps de tijd Les vacances de vakantie Comment ça va? Hoe gaat......

Words: 1930 - Pages: 8

Free Essay

Onzin

...kan leiden tot onderlinge prijsafspraken. Er zijn geen richtlijnen betreffende de te ontvangen provisie door de Medewerkers Inkoop. Een Medewerker Inkoop kan hierdoor lukraak originele onderdelen inkopen. Relatie vraagstuk met de theorie op de volgende punten • Typologie De activiteiten van DDAA zijn te typeren als die van een handelsonderneming. Aanknopingspunten bij de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording, zijn daarom vooral de verbanden in de geld- en/of goederenbeweging. • Attentiepunten Een zowel administratief als technisch gesloten magazijn wordt noodzakelijk geacht. Ook zijn marktprijzen ter voorkoming van onderlinge prijsafspraken gewenst. Verder dienen aanwezige informatiesystemen goed beveiligd te zijn en te voldoen aan de gestelde normen. • Controle technische functiescheiding. Inkopen worden gedaan bij particulieren, luchtvaartmaatschappijen en gespecialiseerde veilingen in Europa en Amerika. Nergens staat omschreven om hoeveel personen werkzaam zijn binnen de afdeling Inkoop. Verder is niet omschreven of de interne controle namens of door de directie plaatsvindt. Een omschrijving, betreffende de wijze waarop de geld- en goederenbeweging geregistreerd wordt, in de administratie ontbreekt. Daarnaast is functiescheiding niet voldoende afgebakend; de Medewerker Inkoop taxeert, inspecteert en fiatteert de in te kopen onderdelen. • Begroting Op basis van de marktpositie en de......

Words: 5532 - Pages: 23

Free Essay

Bladida

...leiden tot onderlinge prijsafspraken. Er zijn geen richtlijnen betreffende de te ontvangen provisie door de Medewerkers Inkoop. Een Medewerker Inkoop kan hierdoor lukraak originele onderdelen inkopen. Relatie vraagstuk met de theorie op de volgende punten • Typologie De activiteiten van DDAA zijn te typeren als die van een handelsonderneming. Aanknopingspunten bij de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording, zijn daarom vooral de verbanden in de geld- en/of goederenbeweging. • Attentiepunten Een zowel administratief als technisch gesloten magazijn wordt noodzakelijk geacht. Ook zijn marktprijzen ter voorkoming van onderlinge prijsafspraken gewenst. Verder dienen aanwezige informatiesystemen goed beveiligd te zijn en te voldoen aan de gestelde normen. • Controle technische functiescheiding. Inkopen worden gedaan bij particulieren, luchtvaartmaatschappijen en gespecialiseerde veilingen in Europa en Amerika. Nergens staat omschreven om hoeveel personen werkzaam zijn binnen de afdeling Inkoop. Verder is niet omschreven of de interne controle namens of door de directie plaatsvindt. Een omschrijving, betreffende de wijze waarop de geld- en goederenbeweging geregistreerd wordt, in de administratie ontbreekt. Daarnaast is functiescheiding niet voldoende afgebakend; de Medewerker Inkoop taxeert, inspecteert en fiatteert de in te kopen onderdelen. • Begroting Op basis van de marktpositie en de......

Words: 5522 - Pages: 23

Rendel [BDRip] [Streaming] [Telecharger] | Zoomyo OL289 A4 Laminiergerät mit 30 Laminierfolien GRATIS | Nicolas Cage