Free Essay

Kabanta 7

In: Novels

Submitted By blackmeow7
Words 906
Pages 4
ckBuod :
Pauwi na sana si Basilio nang may marinig siyang mga yabag at liwanag na palapit. Nangubli siya sa puno ng Baliti. Sa kabila ng puno tumigil ang dumating. Nakilala ito ni Basilio - ang mag-aalahas nang mag-alis ito ng salamin. Nangsimulang maghukay si Simoun sa tulong ng isang asarol. Naalaala si Basilio. Ito ang taong tumulong sa paglilibing sa kanyang ina at sa pagsunog sa isa pang lalaking doon namatay. Nag-isip si Basilio. At dun, nakita niyang si Ibarra at si Simoun ay iisa.
Nagpakita na kay Simoun si Basilio at naghandog ng pagtulong bilang ganti sa tulong na ipanagkaloob nito may 13 taon na ang nakalilipas. Tinitutukan ni Simoun ng baril si Basilio. Lumapit si Simoun sa binata. Aniya: “Basilio, ika’y naghahawak ng isang lihim na maaring magpangayaya sa akin, at ngayo’y natuklasan mo pa ang isa na kung mabubunyag ay ikasisira ng aking mga balak. At sinabi ni Simoun na dapat ay patayin na niya si Basilio upang iligtas ang kanyang layunin. Gayunman, hindi ko marahil pagsisihan na ika’y di ko patayin. Gaya ko rin ay may dapat kang ipakipagtuos sa lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa katarungan. Dapat tayong magtulungan.”
At inamin ni Simoun na siya nga si Ibarra. Isinalaysay nito ang pagkakapaglibot sa buong daigdig upang magpakayaman. Nagbalik upang gisingin ang damdamin ng bayan at maghimagsik sa mga nangaapi.
Nguni’t sinuwatan niya sina Basilio at mga kasamahan na nagbabalak magtayo ng paaralan ng Wikang Kastila at humihinging gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at Pilipino. Na makapag-aral ang mga kababayan, maging maalam, at makaahon sa kahirapan. Ayon kay Basilio ang Kastila ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas.
Ito’y pinabulaan ni Simoun. Anya: Ang Kastila kailanman ay di magiging wikang pangkalahatan sa bayang ito; sapagka’t sa mga kulubot ng kanyang isip at sa pintig ng kanyang puso ay wala ang mga akmang pananalita sa wikang iyan. Iilan lamang daw ang nakapagsasalita ng Kastila. At ang iilang ito ay mawawalan ng sariling kakayahan, magpapailalim sa ibang utak, paaalipin. Tinuligsa ni Simoun ang mga pangkat na naghahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sarili nilang wika. Tinuligsa rin niya ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsalita at umunawa ng sariling wika.
Sa kabanatang ito, tinatalakay ang dalawang uri ng grupo na may iba-ibang prinsipyo. Kung saan sa panig ni Basilyo : mag-aral upang maging maalam at makaahon; habang kay Simoun : maghimagsik sa mga nangaapi at ipaglaban ang sariling atin para sa ating kalayaan.
Asal na Natutunan : Sa kabanatang ito, natutunan ko na dapat maging edukado talaga para makaahon tayo sa sarili nating buhay. Hindi din sa lahat ng panahon, tayo ay magpakabait. Dapat din namang turuan ng leksyon ang mga taong nanggugulo o nangaapi dahil kung hindi, patuloy sila sa pagiging masama. Kaya maghiganti din paminsan minsan pero huwag ‘yung may mamamatay o masusugatan. Dahil karapatan natin bilang tao na ipaglaban an gating kalayaan laban sa mangaapi. http://www.kapitbisig.com/philippines/el-filibusterismo-ni-dr-jose-rizal-book-notes-summary-in-tagalog-kabanata-7-si-simoun-ang-buod-ng-el-filibusterismo_99.html http://joserizal.ph/fi11.html http://joserizal.ph/fi10.html Mabuti, ani Simoun, at hangal ang pamahalaang Kastila na ayaw magpaturo ng wika nito sa mga nasasakupang di tulad ng Rusya at Alemanya. Ani Simoun: Kayo’y nakalilimot na habang ang isang bayan ay may sariling wika, napananatili rin nito ang kanyang paglaya. Ang wika ay isang pag-iisip ng bayan.
Kabanata 8 Maligayang Pasko
Buod :
Hindi naghimala ang birhen. Di nagbigay ng karagdagang salaping kailangan ni Huli. Natuloy si Huli sa pagpapaupa kay Hermana Penchang. (Iyon ay araw ng Pasko). Sa sama ng loob ay napipi si Tandang Selo.
Asal na natutunan :

Kabanata 9
Ang mga Pilato
Buod :
Pinag-usapan sa bayan ang nangyari kay Tandang Selo at kung sino ang may kasalanan sa ipinagkagayon ng matanda.
Ang alperes o tenyente ng guardia sibil? Ano raw ang kasalanan niya? Kaya lamang daw niya sinamsam ang mga sandata ay utos sa kanya iyon, hindi upang bigyan ng pagkakataon ang mga tulisan upang madukot si Kabesang Tales. At di raw niya kasalanan kung di man matagpuan si Kabesang Tales.
Ang asenderong bagong gumagawa ng lupa ni Kabesang Tales? Paano raw niya isusuplong ang pagdadala ni Kabesang Tales ng armas e kung tingnan siya’y parang pinipili ang pinakamabuting patamaan sa kanya. Kung namalagi raw si Kabesang Tales sa bahay ay di sana nadukot ng mga tulisan.
Si Hermana Penchang na bagong panginoon ni Huli? Ang may sala raw ay si Tandang Selo na rin na may kasalanan dahil di marunong magdasal at di nagturo ng wastong pagdarasal sa mga kaanak na tulad ng ginagawa niya ngayon kay Huli na tinuturuan niya ng dasal at pinababasa niya ng aklat na. Tandang Basyong Makunat. Nang mabalitaang tutubusin ni Basilio ang kasintahan ay nagsabing si Basilio ay isang demonyong nag-aanyong estudyante na ibig magpahamak sa kaluluwa ng dalaga.
Nakauwi si Kabesang Tales sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang ng dalaga kay Hermana Penchang. Nabatid niyang iba na ang gumagawa ng kanyang lupa, nagpaupang utusan si Huli, pipi ang amang si Tangdang Selo, at pinaalis siya sa kanyang bahay, sa atas ng hukuman at sa katuwaan ng mga kura at gugmawa ng lupa. Si Kabesang Tales ay naupo sa isang tabi at nanatiling walang kibo.…...

Similar Documents

Premium Essay

Win 7

...from that of Destination folder (and its contents). You copy a file from Source folder to Destination folder. Which folder's permissions will be applicable to the copy of the file? 1. Source    | | 2. Destination 3. The permissions are first compared and most restrictive permissions are applied. 4. The permissions are first compared and least restrictive permissions are applied. 5. Correct Answer: 2. Question 2: Which tool will you use to remove the credentials from the Windows 7 computer? 1. Del   | | 2. rem 3. Local GPE 4. Credentials manager 5. Correct Answer: 4. Question 3: What is a plug-and-play device? 1. A device, which can be plugged to a computer from outside 2. A device, which does not need any drivers 3. A device, for which the driver gets installed automatically   | | 4. A device, which can play multimedia files upon plugging 5. Correct Answer: 3. Question 4: Your manager asks you to configure all the desktop computers running Windows 7 Enterprise on the company network to be configured in a way that the computers require a 12 character long password for using BitLocker to go on the USB disk drives. Which policy will help you configure the computer in the required way? 1. Control Use of BitLocker On removable Drives 2. allow access to BitLocker-protected removable Data Drives From earlier Versions of Windows    | | 3. Configure Use Of passwords For removable Data Drives 4. Configure Use Of Smart Cards On......

Words: 1818 - Pages: 8

Free Essay

Windows 7

... The Complete Windows 7 Shortcuts eBook The Complete Windows 7 Shortcuts eBook Nitin Agarwal TheWindowsClub Publications Page | - 2 - The Complete Windows 7 Shortcuts eBook The Complete Windows 7 Shortcuts eBook Published by The Windows Club www.thewindowsclub.com Copyright ©2010 reserved to Nitin Agarwal Legal Policy This book is free to download and distribute all over the world but no part of this book can be reproduced without the prior information and permission of author & publisher. You are free to copy the content of the book but with the proper actions. Mention the name and link of the book wherever you use the content of the book. All the trademarks and logos used in this eBook are the property of their respective owners. Windows 7, Microsoft, Windows 7 logo & icons are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in US & rest of the world. Uses of these trademarks in this eBook are for educational or reference purpose only. For more information on distribution and legal policies, visit www.thewindowsclub.com Page | - 3 - The Complete Windows 7 Shortcuts eBook About the Author The author of this eBook, Nitin Agarwal is an independent technology analyst for Windows IT Pro and other Microsoft products. He writes about Windows 7 and gives tech updates on his blog, known as Windows Lifestyle (www.windowslifestyle.com). He is an active member of Microsoft forums & communities. TheWindowsClub is his favorite Windows......

Words: 9310 - Pages: 38

Premium Essay

Homework 7

...Homework 7 task 2 Chapter Exercises 1. Certain Ethernet adapters for ISA PC systems have limitations which can lead to serious network problems, particularly with NFS. This difficulty is not specific to FreeBSD, but FreeBSD systems are affected by it. 2. You must check if the directory you want to mount is actually exported on the NAS Gateway 500. To check what file systems, directories, or files are exported from NAS Gateway 500, use the showmount command. If NAS Gateway 500 doesn’t respond to the showmount command, you should check if the NFS server daemons are running at NAS Gateway 500. 3. By manually editing the NFS configuration file, and through the command line, i.e. through exportfs. 4. Read-write/ 192.16.0.0/var/ITT-Tech library 5. Refer to lab. 6. NFS attribute caching can cause inconsistencies when large numbers of client nodes are asked to access files that have been updated recently and the attribute caching data on the client has not expired. Disabling attribute caching eliminates the problem but may degrade performance for frequent file operations requiring file attribute data. 7. Mountfs 8. Diskless system - is a workstation or personal computer without disk drives, which employs network booting to load its operating system from a server. PXE boot - is an environment to boot computers using a network interface independently of data storage devices (like hard disks) or installed operating systems. Dataless system - Diskless and dataless clients are......

Words: 260 - Pages: 2

Premium Essay

7 Eleven

...7-ELEVEN HOW TO TRUN THE SITUATION AROUND In April, 2011. Allen Zhang, the 7-eleven’s Chief Operator of Eastern Market in China, was standing in front of the window of his office. He was called into deep thought by the dilemma facing the company. On the video conferencing just held, headquarter in Taiwan was very dissatisfied with the poor performance of the branch office in Shanghai, which runs counter to its expectations. Allen looked at the crowded street. He found that the only 7-eleven convenience store on the street was besieged by two FamilyMart stores that were filled with customers. He couldn’t help wondering: What’s wrong with the company’s strategy that was so successful in such overseas markets as Japan, Taiwan, and US, but failed the competition in Shanghai? What contributes to the competitor’s success? Is it because the voluntary chain style that FmailyMart adopts is superior than the regular chain style that 7-eleven adopts in Shanghai? If 7-eleven were to open its market by changing the regular chain style to voluntary chain style, would it turn the situation around or would it evoke new problems? Obsessed with all of these questions, Allen realized that it is time for some changes for the company to achieve its initial goals and as the big market share as possible in this promising market. CONTEXT THE CVS (CONVENIENT STORE) INDUSTRY The prosperity of the convenient stores is because supermarkets are almost all of large scales and in the......

Words: 4172 - Pages: 17

Premium Essay

7 Eleven

................................................................................................................................... 5 c) Core Competencies and Strategic Advantages ......................................................................... 6 3. Target Market …................................................................................................................................... 6 a) Who is our target market? ….................................................................................................... 6 b) Market Segments …................................................................................................................. 7 c) Demographics …...................................................................................................................... 7 4. Marketing Strategies …........................................................................................................................ a) Product ….................................................................................................................................. b) Price …..................................................................................................................................... c) Place …..................................................................................................................................... d) Promotions ….................................................................................

Words: 999 - Pages: 4

Premium Essay

Assignment 7

...Assignment 7 Michael Little MGMT 202 Exercises: 1. Planning: Choosing the Direct or Indirect Approach a. The direct approach because when giving you boss news most if not all want you to be straight to the point. This will not matter if it’s good or bad news. b. The indirect approach because this will prepare the reader for the bad news and then offer them a solution at the end. c. The indirect approach because in this situation the customer will be displeased and you want to soften the blow of the bad news. d. The direct approach because when you are talking to the employees you want to be quick and straight to the point. There are several things that need to be accomplished at work on a daily bases they will not want to read a long email. e. The direct approach because this should not come as a surprise because the customer would be notified before the purchase of the ticket. The customer will still receive compensation for the 1 full year after the flight. f. The indirect approach because the airline is not taking into consideration that the customer was unable to use them because of being out of the country. The customer is going to be very angry so you need to set the calming ground before the bad news by giving a buffer. g. The indirect approach because this is going to because an emotional stand point from the customer when dealing with insurance. You want to slowly insert the bad news in this situation and then proceed to......

Words: 472 - Pages: 2

Premium Essay

7-11

...Customer-Orientated Factors 7-Eleven focused on meeting the needs of convenience-oriented customers by providing a broad selection of fresh, high-quality products and services at everyday fair prices, speedy transactions and a clean, safe and friendly shopping environment. Each store's selection up to 2,500 different products and services is tailored to meet the needs local customers.  Demand and supply: efficiency in distribution systems, enhanced brand awareness and increased entry barriers for new entrants. The demand for goods like food stuff is continuous but varies very quickly even within a day. In order to satisfy this fluctuating demand, the distribution system of 7-11 should be very responsive and must be supported by an IT system . Inflation: Inflation is a phenomenon that occurs when there is too much supply of money in the economy that is not supported by the output of goods and services. As there is a lot of money floating around, the prices of goods also increase in order to sustain the businesses, resulting in the increase of costs of raw materials which are needed for production. A hike in the prices of raw materials, thus, also increases the cost of a product. Recession: During recession, we will face a decrease in sales revenues and profits. To curtail cost, they resort to cutting back on hiring new employees, making capital expenditure, marketing and advertising expenditures, research and development activities, etc. To be a top ranking......

Words: 431 - Pages: 2

Premium Essay

Sfac # 7

...Accounting Theory and Contemporary Issues ADMS 4510 B Assignment #3 A discussion of SFAC # 7 –Present Value of Expected Cash Flows versus Exit Value As a Proxy for Fair Value Yolando Robinso SFAC 7 asserts that present value techniques should be used to estimate fair value and recommends using an expected cash flow approach. Critically discuss the contents of this SFAC and critically compare it to using exit value as the proxy for fair market value. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 7 was introduced by Financial Accounting Standards Board (FASB) in February 2000 as an answer to a need. To begin, let us first see what was needed. Traditionally, professionals have used the Historical Model for valuation of assets, both tangible and intangible. However, as the use of present value techniques became more widely used in accounting and financial fields, it raised questions and discussions prompting the introduction of SFAC 7. It is designed to offer guidance on present value techniques in accounting measurements . “It is expected to serve the public interest by providing structure and direction to financial accounting and reporting to facilitate the provision of evenhanded financial and related information that helps promote the efficient allocation of scarce resources in the economy and society, including assisting capital and other markets to function efficiently.” We understand that the public is interested in the amount, timing and......

Words: 1352 - Pages: 6

Premium Essay

Title 7

...In the case of John Smith it’s discrimination of the law. John is open gay man is his way of live and choice. Under Title 7 of the civil rights “race, color, religion, sex, or national origin” are unlawful to discriminate under. A person’s sex and gender need not to match one with another. Some men are more feminine than other men. Sexual orientation indicates his sexual attractions and desire, that’s person’s sexual attraction to other type people of the same as his is. Sex, gender, sexual orientations are interconnected. What is more important for purposes of the title 7 that courts often forcefully draw line between them. In the end sex and gender are protected by title 7, however sexual orientation is not. “Sexual orientation claims arises when an employee suffers discrimination solely on accounts of his or her sexual orientation. Law currently stands; sexual orientation claims are not actionable under title 7. This is true regardless of whether the claim is based on homosexuality, heterosexuality, or bisexuality” (Northwestern Universality Law Review, Title 7). John Smith and Joseph Oncale had almost the same issues when they both were harassed and discriminated at their work places. Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, verbal or physical conduct of any sexual nature represent sexual harassments. “When the workplace is permeated with discriminatory intimidation, ridicule, and insult that is sufficiently severe or pervasive to alter the conditions of......

Words: 2407 - Pages: 10

Premium Essay

Lab 7

... help to cut down storage and backup cost, to meet legal regulatory requirements for retrieving specific information within a set timeframe. Data strategies are different types and volume. 3. Have backup/ restore for the patch management 4. Networking monitoring allows real-time communication to take place on a data path that’s established and does change. Performances monitoring is circuit-switched networks known for stability and reliability with industry standards, it alarms the network engineers of new attack protocols. It also helps secure IT infrastructure be increasing storage needs 5. I think passwords and PIN are required for multi-factor authentication 6. Systems/Application domain because attackers will target that first. 7. Network-based firewall is a computer network firewall operating at the application layer protocol stack. Hose-based firewall is monitoring any application input, output, or systems services calls are made from. I put in the implementation, the firewall will block out malware and it let me know when the firewall needs to be updated. 8. Consuming Entering Using All 3 controls use permission called authorization which gives users right to go on a domain if need be 9. Basic setting 40-bit, Strong setting 56-bit, and Strongest setting 128-bit, it determine the time of connection is require 10. Workstation domain would be the weakest, cause users leave workstation unattended so inside attack can happen and mess up the......

Words: 323 - Pages: 2

Premium Essay

Film 7

...Module 7 Homework 7 Module 7 Homework 7 Briana Y Hart Allied American University Author Note This paper was prepared for FLM 100, Module 7 Homework 7 taught by Marc Thomson. Directions: Using word processing software to save and submit your work, please answer the following short answer questions. All responses to questions should be one to two paragraphs, composed of five to seven sentences, in length. Your responses should include examples from the reading assignments. 1. Compare and contrast the "revolutionary" cinemas of Cuba and Argentina. Argentina was part of third world revolutionary cinema, Solanas and Getino’s “Third Cinema” manifesto essay set the agenda for Argentina’s film making, Solanas explained that not all big productions were necessarily first cinema. Writing later in 1970s, Getino noted that “the force and cohesion of the popular movements in Argentina –were not as strong as we had imagined” (Octavio Getino, “some Notes on the concept of a ‘Third Cinema,” in Tim Barnard, ed., Argentine Cinema [Toronto: Nightwood, 1986], p. 107). In Cuba, feminist filmmaking pioneered the turn to issue-centered, grassroots problems. As the international women’s movement grew, films on rape, self-defense and house-keeping were paralleled by explorations of women history which are epitomized in the U.S. films Union Maids (1976) and with babies and Banners (1978) by Women’s Labor History Project. During the next decade,......

Words: 1199 - Pages: 5

Premium Essay

Roman 7:7-25

...LIBERTY UNIVERSITY EXEGETICAL PAPER ON (ROMANS 7:7-25) A BOOK REVIEW SUBMITTED TO DR. ADEYEMI IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE COURSE NBST 610 LIBERTY BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY BY DANIEL GOBLE LYNCHBURG, VIRGINIA FEB, 28TH 2015 OUTLINE Selected passage: Romans 7:7-25 Thesis: In Romans 7:7-25 we see Paul’s conviction of the law and learning how to live a sanctified life where he claims that the law is not evil but it is present to show sins existence in our life. Outline: I. Introduction II. Context: A. Historical cultural context of Paul B. Literary context of Romans 7:7-25 II. Content: A. Is the law sin? 7-12 B. Is the law the cause of death? 13-14 C. How to deal with the inner struggle? 14-24 D. Who will set me free? 24-25 I. Application: A. Our understanding of the Law B. What the law then tells us about our lives today C. How to deal with the inner struggle of the law D. A life of sanctification INTRODUCTION: As we look at the passage in Romans 7:7-25 we see a mix of emotions and a struggle that comes within all people who choose to reject sin and choose holiness. In this exegetical paper we will break down this passage into many parts and talk about the historical context of the passage as well as the literary context. After we explain the style of authorship we will talk about the context of the writing and how Paul was......

Words: 3481 - Pages: 14

Premium Essay

Topic 7

...Comprehensive Classroom Technology Plan Name Grand Canyon University EDU-225 Date (all 12 pt., Times New Roman & text 1 or black font) Comprehensive Classroom Technology Plan Introduction (Remove this instruction – An Introduction is a short paragraph that states what this plan will entail. Give an overview/summary. This should not be shorter than 3 sentences-no longer than 7. Set your page layout to double spacing from the beginning. You will need to copy this Introduction into Task Stream as the Rationale; a Rationale and the Introduction are the SAME THING. Copy your Introduction into Task Stream as the Rationale using the TEXT/IMAGE button as directed in the Task Stream Tutorials) Section One: Mission and Vision Statement (Remove this instruction – Your Vision and Mission from our Main Forum discussion in Topic 07 will go here. Revise any changes that were asked of you. Do NOT use citations or references in this Section. These are YOUR ideas not someone else’s. Avoid first-person pronouns – I, me, my and mine.) Vision: Mission: Section Two: Communications Plan (Remove this instruction – COPY AND PASTE YOUR CORRECTED BLOG ENTRY FROM WEEK THREE HERE. I gave you embedded feedback for every assignment you turned in.) (Three to five academic citations are expected in this and all remaining Sections. DO NOT list References directly after this section. All references will go in alphabetical order at the end of the document). Section Three: Integrating......

Words: 632 - Pages: 3

Premium Essay

Exegesis of Amos 7:7-9

...to demonstrate that God wants his people to continue to be obedient to Him in spite of blessings. Because of Israel’s mistreatment of the poor and her indulgences a man by the name of Amos stepped on the scene to denounce the people of God in the Northern Kingdom and speak judgement over them. Not much is known of Amos other than what is in the book that bears his name. According to Amos 1:1 Amos is a shepherd from the town of Tekoa, in Judah. Situated in Judah (1 Chr. 2:24; 4:5), Tekoa is identified today with Khirbet Taqu’a, about 10 kilometers (6 miles) southeast of Bethlehem and about 16 kilometers (10 miles) south of Jerusalem. It was built on a hill in the wilderness of Tekoa toward En Gedi (2 Chr. 11:6; 20:20). According to Amos 7:14-15 (Amos 1:1), Amos herded cattle and sheep and dressed sycamore trees. He also declared that he was not a prophet or the son of a prophet. However, God called him to leave his flock and prophesy to the people of Israel. His prophetic career was during the reigns of Jeroboam II of Israel and Uzziah of Judah between 760-750 BCE. Throughout the book of Amos, God shows Amos the ills of his people. God tells of the judgment of the people who do not turn from their sin. In chapter 5, God says to the house of Israel, God’s chosen people, “seek me and live; do not seek Bethel…for Bethel will be reduced to nothing”. In Bethel…Baal worship was prominent and the people prayed to a golden calf. Jeroboam set up Bethel as a national shrine.......

Words: 1626 - Pages: 7

Premium Essay

Window 7

...several stand-alone machines installed with Windows 7 Home Premium. Write a two to three (2-3) page paper in which you analyze and solve the following issues: Mr. Green recommends installing the Windows 7 Ultimate version since he believes all the networking features he requires can be provided by this “ultimate” version. Mr. Green’s stand-alone machines consist of 2 GHz processors, 4 GBs of system memory, and approximately 350 GBs of free hard drive space. At the same time, Mr. Green is concerned that this potential new edition may not be the correct one for his needs although he wants to experiment with it and be able to resort back to the previous version, if possible. 1. List and explain the concerns about Windows 7 Ultimate’s capabilities that Mr. Green should be aware of currently. 2. List and explain the concerns about Windows 7 Ultimate’s capabilities that Mr. Green should be aware of down the line as his business and network grows. 3. Use Excel, Visio, MS Project, or one of their equivalents such as Open Project, Dia, or OpenOffice to illustrate the steps of the most efficient method for Mr. Green to install Windows 7 Ultimate. Note: The graphically depicted solution is not included in the required page length. 4. Explain your graphically depicted solution for the most efficient method for Mr. Green to install Windows 7 Ultimate. 5. Describe the concerns you have about helping Mr. Green experiment with Windows 7 Ultimate without requiring a commitment to......

Words: 910 - Pages: 4

add Family Guy to bookmarks | Amigos Alienígenas Dublado Online Assistir Amigos Alienígenas Dublado Online HD 720p A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que ... | Watch movie