Free Essay

Know God

In: Business and Management

Submitted By tonian
Words 1708
Pages 7
De kerk: waarom?

Als we het over het belang van de kerk hebben dan kunnen we dat het beste met het beeld vergelijken van de gnoes:
De gnoes maken jaarlijks een trektocht van 800 km door de savannen van Afrika. Zo’n kudde kan wel 40 km lang zijn. De gnoes zijn alleen veilig voor de roofdieren als ze hecht aaneengesloten blijven in de kudde. Als er één buiten de kudde terecht komt wordt hij door roofdieren omsingeld en verscheurd.
Conclusie: wil je als gelovige veilig je eindbestemming bereiken dan heb je Gods ‘kudde’ d.i. de kerk nodig. Anders kom je om en val je ten prooi aan de boze machten..
Nog een ander beeld: geloven zonder kerk is denken dat je te voet de Sahara woestijn kunt oversteken zonder water mee te nemen. Je kunt het wel proberen maar je redt het niet.

Wat zegt de Bijbel over de kerk?
De kerk is in de Bijbel de plaats die God heeft uitgekozen waar zijn volk samenkomt om Zijn naam aan te roepen. Dat vinden we al in het eerste begin van de Bijbel. In Gen. 4:26 lezen we :”Toen begon men de naam van de HEER aan te roepen’. Dat was al de eerste kerkdienst. Jezus zet die lijn in het NT voort . In Mat. 16:18 zegt Jezus tegen Petrus: ‘Jij bent de rots waarop ik mijn kerk (ecclesia) zal bouwen’. De kerk is dus het eigendom van de Here Jezus.
De kerk vertegenwoordigt het rijk van Jezus op aarde. De kerk krijgt de sleutels van het koninkrijk van God in handen. De kerk krijgt dus een hele hoge status.
Jezus noemt zichzelf het ‘hoofd’ van de gemeente en de gemeente noemt Hij ‘’Zijn lichaam’. (Kol 1:18 en I Kor. 12:27). Hoofd en lichaam zijn nauw aan elkaar verbonden. Je kunt ze niet scheiden. Je kunt nooit zeggen: het hoofd d.i. Jezus wil ik wel aanvaarden maar met het lichaam, d.i. de kerk, daar heb ik niets mee. Een lichaam (een kerk) zonder een hoofd (Christus) is dood. En een Hoofd (Christus als Koning) zonder onderdanen d.i. Zijn gemeente is geen echte Koning.
De kerk is dus Zijn lichaam. En in dat lichaam geeft Hij aan Zijn kinderen een taak. Net zoals je in een lichaam handen en voeten en ogen en oren hebt die allemaal een verschillende taak hebben.
De Bijbel gebruikt nog een ander beeld om de kerk aan te duiden. De kerk wordt aangeduid als de bruid ( Efeze 5:25-27;Openb 21: 2,9, 22:17) en Christus als de bruidegom(Luc 5:34). Aan het einde van de tijd zal er een groot bruiloftsfeest worden gehouden – aangeduid als de bruiloft van het Lam d.i. Christus (Openb 19:7)- . De bruid d.i. de kerk is gekleed in zuiver stralend linnen en wordt a.h.w. gepresenteerd.
Een tijdje geleden had ik met iemand een gesprek en die zei: “Jezus die wil ik nog wel accepteren maar met de kerk daar wil niets mee te maken hebben want dat zijn allemaal huichelaars’. Toen zei ik tegen hem: “Hoe kan je dan nog naar dat bruiloftsfeest gaan. Kun je dan op het bruiloftsfeest zeggen:” U Here Jezus gefeliciteerd met uw overwinning, maar de bruid, de kerk, feliciteer ik niet, want met jou wil ik niets te maken hebben”. Wat zal de bruidegom dan zeggen: “Wat!!, wil jij de bruid waarvoor ik mijn leven heb gegeven niet accepteren!? Wegwezen jij, uit mijn bruiloftzaal!!”.

De kerk, zichtbaar of onzichtbaar?
Als we om ons heen kijken zien we een enorme kerkelijke verdeeldheid. Wereldwijd zijn er duizenden verschillende kerken en denominaties die zich allemaal kerk of misschien wel ‘de’ kerk noemen. Bestaat ‘de’ kerk daarom wel? Kerken die allemaal pretenderen de kerk van Jezus te zijn, hoewel er binnen die kerken heel verschillend gedacht en gesproken wordt over de Here Jezus? Is het daarom niet beter om maar niet van ‘de’ kerk als aanwijsbaar instituut met een eigen adres te spreken? Bestaat de kerk daarom niet veel meer in de harten van alle gelovigen? De kerk zou dan bestaan uit alle ware gelovigen die Jezus Christus willen volgen en dienen en Hem in hun hart zijn toegedaan. Die ware gelovigen zijn dan verspreid over allerlei kerken en groeperingen. Die gelovigen zijn dan verspreid over allerlei kerken van gereformeerd tot baptist en evangelisch tot rooms katholiek. Men spreekt dan wel over de ‘oecumene van het hart’. Hoe aantrekkelijk een dergelijke oplossing ook klinkt en hoe waar het is dat er kinderen van God kunnen zijn in allerlei verschillende soorten van kerken en groeperingen, toch spreekt de Bijbel anders.

De Bijbel kent geen ‘onzichtbare’ kerk. De kerk heeft altijd een aanwijsbaar adres. De brieven van Paulus hebben altijd een adres: aan de gelovigen van de gemeente in Korinthe, Colossse Efeze etc.
Jezus loopt zelf in Openbaring 1 te midden van 7 kandelaren en die kandelaren zijn 7 bestaande gemeenten, kerken in klein Azie, t.w. de kerken in Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelphia en Lodicea. Jezus heeft ook 7 sterren in zijn hand en die zeven sterren zijn de 7 voorgangers van die gemeenten. De voorgangers, zeg maar de praesis van die gemeenten krijgen nu van Jezus ieder een brief met instructies. Het gaat om echte gemeenten met echte voorgangers.
Als je de kerk onzichtbaar maakt, hou je feitelijk een Koning over (Jezus) zonder een rijk, zonder onderdanen.
De kerk heeft in de Bijbel dan ook een geweldig hoge positie. Kolossensen 1 zet Jezus in een geweldig hoge positie neer: de hoogste positie in de kosmos: alles is in hem geschapen, alles is Hem onderworpen. Hij bestaat voor alles, alles bestaat in Hem. De kerk wordt in die hoge positie meegenomen want er staat bij : Hij is het hoofd van het lichaam de kerk.
Paulus geeft bijzonder hoog op van de gemeente. Ook al is er best veel kritiek te geven op de gemeente. Maar daar begint hij nooit mee. (Zie 1 Kor) Hij begint eerst de gemeente te prijzen en God te danken voor alles wat die gemeente heeft in Jezus Christus. Vanuit die houding, die uitgangspositie gaat hij als dat nodig is kritiek leveren.
Paulus schroomt niet om de kerk ‘peiler en fundament van de waarheid’ te noemen.(I Tim. 3:15). De kerk die is hoedster van de waarheid en billboard, uithangbord naar de wereld toe.
De kerk wordt getekend als het belangrijkste bastion in deze wereld van het Koninkrijk van God.

Wat zeggen de reformatorische belijdenis geschriften over de kerk?
Over de kerk wordt gesproken in HC Zondag 21 en in de artikelen 27 t/m 29 van de NGB.
Zondag 21 zegt dat de kerk door Christus zelf vergaderd, beschermd en onderhoud wordt vanaf het begin van de wereld tot het einde. Hij doet dit door zijn Geest en Woord in eenheid van het ware geloof. Dit wordt bevestigd door art 27 van de NGB.

Artikel 28 spreekt over de roeping om zich bij de kerk te voegen. Niemand mag op zichzelf blijven staan. Buiten de vergadering van de kerk is er geen heil. Iedereen moet zich bij de kerk voegen en zich met haar verenigen. Tevens hebben alle gelovigen de roeping vanuit Gods Woord om zich af te scheiden van hen die niet bij de kerk behoren.

Artikel 29 spreekt over de kenmerken van de ware kerk, van haar leden en van de valse kerk.
Onder ‘vals’ moeten we niet verstaan ‘gemeen’ of iets dergelijks. In de Latijnse tekst stond voor het woord ‘vals’ het woord ‘falsis’ . Falsis was een woord wat de Romeinen al gebruikten voor een gebouw dat van zijn fundament was gegleden (door een aardbeving bijv) en daarom gevaarlijk was. Een valse kerk is dan ook een kerk die van zijn fundament (Jezus Christus) is afgeraakt. Een ware kerk is een kerk die wel op dat fundament staat.
Artikel 29 zegt dat we vanuit de Bijbel goed de ware kerk goed moeten onderscheiden van allerlei sekten die zich kerk noemen. Het artikel noemt drie kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen:
a. de zuivere prediking van het evangelie
b. de zuivere bediening van de sacramenten (doop en avondmaal)
c. het uitoefenen van de kerkelijke tucht om zonden te bestraffen.
Hieraan, zegt het artikel, kan men met zekerheid de ware kerk kennen en niemand heeft het recht zich van haar af te scheiden.
De gelovigen die bij de kerk horen zijn te kennen aan hun geloof, dat zij de zonde ontvluchten en God en hun naaste liefhebben en de oude mens kruisigen. Er blijft nog wel veel zonde en zwakheid in hen over maar ze strijden dagelijks tegen de zonde en nemen voortdurend de toevlucht tot Jezus Christus.
De valse kerk doet het tegenovergestelde als de ware kerk:
a. aan haar eigen voorschriften kent ze meer gezag toe dan aan Gods Woord.
b. Ze bedient de sacramenten niet zoals door Christus voorgeschreven maar voegt er aan toe en laat eruit weg.
c. Zij vervolgt degenen die heilig leven .
Deze kerken zijn gemakkelijk te onderscheiden. Hier proeven we de strijd tussen de kerken van de reformatie en de RK Kerk.

Conclusie:
Wat hier in de NBG staat is zonder meer Bijbels te noemen. Er is echter sinds de reformatie heel wat veranderd. Er zijn een flink aantal kerkelijke breuken bijgekomen. Vanuit de liefde is er te weinig geprobeerd verschillen te overbruggen en worden verschilpunten heel snel opgeblazen en monden uit in kerkelijke schisma’s en afscheidingen. Kerken die op hetzelfde fundament staan: nl het fundament Jezus Christus, mogen niet gescheiden optrekken. Door al die afscheidingen verliest de kerk veel van haar wervingskracht in de wereld en dat is een grote zonde. Niet voor niets zegt Jezus in Joh. 17: 21 - 23: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij : ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad’.

Kees de Graaf…...

Similar Documents

Free Essay

The God of the Hebrews Versus the Egyptian Gods

.... . 0/ The GOD of the Hebrews versus the Egyptian gods Rev. Bryant S. Williamson Prof. Linda Reaves Writing and Research 215, Strayer University November 8, 2011 Intoduction There is a belief in a supreme being by all religions on earth. I believe that the same GOD of the Hebrews is this GOD because of his display of power over the Egyptian gods. This report looks at one account of many in the bible where GOD uses an ordinary man to free his people from bondage in Egypt using signs and wonders. The God of the Hebrews Versus the Egyptian gods One of the most awesome displays of power and love in the Bible is the deliverance of Gods’ people from Egypt. They were lead out of Egypt by Moses, a Hebrew found floating in an ark by Pharaohs daughter as a child. Moses, now grown, went out unto his people and saw an Egyptian beating one of his brethren and killed the Egyptian. After hearing of what Moses had done the Pharaoh sought to kill him but Moses had fled to the city of Midian and as time went on the King of Egypt died and the children of Israel (Hebrews) cried out to God because of their bondage. Thus the Lord remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and Jacob and sent Moses as the deliverer of his people. Moses is then encountered in the presence of God being called out of the mist of a burning bush and is given instructions to return to Egypt with Aaron where he demands that Pharaoh set his people free. And Pharaoh replies “Who is the Lord......

Words: 883 - Pages: 4

Premium Essay

The Existence of God

... Final Paper The Proof that God Exists The greatest question that man has ever asked is “Why”, as philosophers it is the only question that one asks. Since the birth of man kind, the question has been asked “where do we come from”; and since the birth of man kind the answer was simple, someone put us here, a person of higher being, a person often referred to as God. As a philosopher and thinker one can not simply believe in the existence of God, but ask the question why; why does God exist. There are many philosophers who dare to answer the “Why” including Rene Descartes, Immanuel Kant, and Thomas Aquinas. In answering this question there has developed three main arguments that focus on the proof for the existence of God; the Teleological, Cosmological, and Ontological arguments. The most difficult of the three arguments to understand is the Ontological argument, for it is purely logical proof; it attempts to argue from the idea of God to His necessary existence. Simply put the ontological argument attempts to prove the existence of God by stating God exists because he must. “While from the fact that I cannot conceive God without existence, it follows that existence is inseparable from Him, and hence that He really exists. For it is not within my power to think of God without existence.”(Descartes 135) Simply put, in the entire world there is a greatest, a number one, in every aspect of competition there is someone in which never loses. God must exist because there has......

Words: 1750 - Pages: 7

Premium Essay

God and Free Will

...God’s Freedom In Morris’ articles “Omnipotence and Omniscience” and Swinburne’s “God,” the philosophers list and examine what they find to be the essential properties of God. In the articles, Morris and Swinburne agrees that an essential property of God must be that he must be perfectly free or at least have some type of freedom. Morris and Swinburne contend that where humans have free will, which might be just a marginal amount of freedom, God has the maximum amount possible of freedom that is logically possible limited by the other characteristics of God. However, it seems when closely examined, many of God’s essential characteristics strip him of any kind of freedom believers might attribute to him. Defining God’s freedom seems to be a very abstract and difficult task. As humans, we feel as though we have free will. There are many different ways to define human free will, but a common characteristic is the ability to have done otherwise in a situation. Meaning, if I were placed in the same exact situation where I had to make a decision multiple times, I could make a different decision each time. However, it seems that given the same exact circumstances, I would have no reason to make a different decision; I would always make the same choice, unless there was an element of randomness introduced. This doesn’t seem like a good way to define free will; God’s intentions never should seem random. A different interpretation would have free will as simply the ability to......

Words: 1616 - Pages: 7

Premium Essay

Image of God

...Image of God As we look into the Christian faith we see that people are made in the image of God. Genesis 1:26 says, ”Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness” This is a belief that I hold close to my heart as a Pastor. I am of the opinion that the“ image of God” is not that God is human. We see that God is a spirit because he can be everywhere at once. But rather believe that Jesus took on human flesh so that we could identify with Him. It is much easier to understand the trial and temptations that He faced as a man. There are many other reasons He took on flesh but for the sake of this essay we will keep it simple. The image of God also shows our soul and conscious. It is my belief that everyone is born with a conscious (knowledge between right and wrong). That knowledge is a likeness of God. Not that God is bad, rather since God is holy and perfect in every way, we carry with us that same nature of God. The bad comes from the world. It is that conscious that allows us to see our errors and a need for a Savior. Since we have a soul it is very important to understand that just like God it will never die. Our soul will spend eternity in either heaven or hell. Matthew 10:28 says, “Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.” We must have a relationship with Jesus in order to spend eternity with him in heaven. As a Pastor I......

Words: 671 - Pages: 3

Premium Essay

The World God Only Knows

...人比较多我就用颜色来分了OuO 辻凪 黑瑟 念 小贝 歌雅 雲酱 全员合唱 有些地方是个别人合唱我已经标在上面了O O要看清楚哦 God only knows -Secrets of the Goddess-Prologue:God〖序章:神〗 [00:00.30]作曲:本田光史郎 [00:00.60] [00:01.00]Whenever you cry〖当你哭泣的时候〗 [00:03.29]Just count your blessings〖就多想一下得到的祝福〗 [00:05.68]Every time you try〖每次哭泣的时候〗 [00:08.16]Learn something, believe yourself〖就多学习到一些,相信你自己〗 [00:11.18]Look to the sky〖抬头仰望天空〗 [00:13.24]Like a bird without wings〖宛如那没有翅膀的鸟儿〗 [00:15.62]If you want to fly〖如果你想要飞翔〗 [00:18.29]Feel your heart, release yourself〖感受自己的心,解放自己吧〗 [00:20.28] [00:20.98]We are alive in this world〖我们都生存在这个世界〗 [00:25.83]Life is sometimes unfair〖人生时常是不公平的〗 [00:30.67]We keep going in this world〖我们在这个世界中努力〗 [00:35.65]Lord will hear our prayers〖主会倾听到我们的祈祷〗 [00:39.93] 【食指&念&雲酱】[00:40.63]Look up at the sky〖抬头看向天空〗 [00:42.92]Like a bird without wings〖宛如那没有翅膀的鸟儿〗 [00:45.50]If you want to fly〖如果你想要飞翔〗 [00:47.80]Feel your breeze, release yourself〖感受自己的微风,解放自己吧〗 【黑瑟&歌雅&小贝】[00:50.90]Why do you sigh?〖你为何在叹气?〗 [00:52.89]Just count your blessings〖想一下自己得到的祝福〗 [00:55.34]Every time you try〖每次努力的时候〗 [00:57.71]Find something, believe yourself〖都会有新发现,更加相信自己〗 【全员合唱】[01:12.30]My mission is gonna be a tough one〖我的使命将会变得更加艰难〗 [01:15.17]I know It's not a game anymore〖我明了这已不再是一场游戏〗 [01:17.65]I swear that I'll never fail again〖我发誓我不会再次失败〗 [01:20.76]'Cuz don't wanna regret anymore〖只因不再想要再次后悔〗 [01:23.77]Can you hear I'm calling you?〖你能听到我呼唤你的声音么?〗 [01:26.51]I just wanna feel you〖只是想要感受到你〗 [01:29.22]Don't forget to......

Words: 1712 - Pages: 7

Premium Essay

The Gods

...The Role of the Gods in the Iliad In the era of Homer, divine intervention was thought to be typical, and one of his foremost works, The Iliad, reflects this. Nearly all of the Greek gods are involved in the outcome of the Trojan War, which happens to be the background story of this epic poem. The gods are used by Homer to add twists on an otherwise standard plot of war. Evidently, the gods will be a powerful source of divine intervention and their actions certainly have significant outcomes on the Trojan War, and more importantly, the story of The Iliad. Zeus, very untypical of a Greek god in his lack of involvement in the Trojan War for selfish reasons, was portrayed as the father figure, being impartial and fair to both sides of the war. He remains this way to serve as a check for the other god's involvement in the war. Without the presence of fate controlling the inner circle of Olympus, it is likely that the activity of the Trojan War would have become chaotic, possibly even becoming a playground of war for the gods. The power of fate, above all of the other gods combined, is a power that not even divine intervention can prevent. This theme of fate and how it controls the god’s actions is quite befitting to the storyline of The Iliad. The Iliad, in essence, recounts the story of part of the tenth year of the Trojan War. It recounts of the anger of Achilles, the greatest warrior present at Troy, and of the background battle that is ensuing. The reoccurring theme in the......

Words: 370 - Pages: 2

Premium Essay

Existence of God

...Existence of God; Science As Justification Submitted to Dr. michael chiavone Liberty Baptist Theological Seminary In Partial Fulfillment Of The Requirements For THEO 626 D02 By Daniel Martin Student ID: L25178504 New Orleans, LA December 12, 2013 TABLE OF CONTENTS Page I. Introduction 1 a. Thesis and introductory explanation b. Historical development of doctrine II. Arguments for the Existence of God 3 c. Cosmological Argument d. Teleological Argument e. Anthropological III. Atheism Versus Existence of God 11 f. Evidence used to disprove God’s existence g. The believers evidence to counter IV. Conclusion 13 h. Summary of the arguments i. Applications in the church today V. Introduction The existence of an omnipotent, omniscient, omnipresent, immutable, monotheistic God has come up against enormous resistance from the beginning of time. Early believers such as Moses, Elijah, Paul, and Peter all had to demonstrate that their God is the one true God at times. These believers even encountered persecution and ridicule for holding on to these beliefs at times. Nevertheless the challenges to these early believers tended to be demonstrating that their God was greater than their accuser’s god or gods. At times, it was through the words of men that the God of the Bible was shown to be greater, and other times it was through the action of God in......

Words: 5137 - Pages: 21

Premium Essay

Who Is God?

...Who is God? God is God. God is different to different people, to many He is the Almighty, conquering and definite epitome of a hero. And to some he is a Saviour, friend and companion. And to others, God is everything. He is a friend, the pillow that they cry on, and the One who is with them in battles. He is the Almighty and the friend. And ultimately God is our Saviour. We as humans are needy, according to C.S Lewis, we have this innate need for love, and care and affection; how much ever we try to deny it, called Need-Love. It is the kind of love that we require when we feel alone or scared. We are needy, and we go to God when we are needy. It is this sweet spot that God tells us to translate in ourselves and be kind and generous to those who are in need. We have this need to clean this record of all the wrong and start anew; we can have this with God. We need someone who is going to accept us with grace no matter what our history or track record shows. God tells the Israelites to be Holy for He is also Holy. God calls them out to be generous and kind to those who are needy. God reminds them that they too were once in bondage, and that God had delivered them from this bondage. In the Old Testament, Israelites are shown to do this by adhering to the festival of Sabbath. Sabbath is the day where they follow the example of God, whereby God created the entire universe and rested on the seventh day. The Israelites in the same way practiced Sabbath in their daily lives....

Words: 1187 - Pages: 5

Premium Essay

Why Is It Important to Know What You Believe and What Do You Believe About God, the Bible, and Jesus Christ

...It is important to know what you believe so you can make the correct decisions in life based on your personal values, and judge the best way to solve problems in your life. It is also important to know what you believe so if questioned you can intelligently address the concern. If you KNOW you can present the inquisitor with facts so they can evaluate them for themselves. My Beliefs 1.) I believe in God. He is the creator of all things including me. The world and everything in it is so intricate it could not have happened by chance or evolved over billions of years. 2.) I believe the Bible is the word of God. I believe this because the Bible meets the needs of all mankind. If you need comfort, love, forgivness, or faith you can find some verse or chapter to address the need. I also believe the Bible because I have accepted Jesus into my life and have faith that that the Bible is true. 3.) I believe in Jesus Christ. I believe in him also because of faith. Jesus died in order to forgive us of our sins. Just because I cannot see him it does not mean he is not real. No matter what I am going through I know he’s there. If I need healing I pray and believe in him. If I need guidance in making a decision I ask and trust he will guide me. The hard part is to remain patient while waiting for him to show me the answers I seek. While waiting I keep praying to stay close to him. ...

Words: 284 - Pages: 2

Free Essay

God Thesis

...Rebecca Monter Philosophy 101 God Thesis All through time men of different cultures have been in search of the greatest question of all time. Is there a God? A great Infinite being who is all knowing, all good, and created this world within which we exist in only seven days with just speaking? Some of the greatest thinkers of Philosophy have had their arguments and disagreements on this one big question. Some of the philosophers were for God while others were not. It is a question that no one here on this earth can answer. The argument that states that one should believe in God even if there is a strong chance that he might not be real, because the penalty for not believing, is the unthinkable anguish of spending the rest of eternity in hell. Where there would be no good thing since the person(s) had their good thing(s) while living. (p52) It is more prudent that individual(s) should take their chances to believe. It is in the nature of man human to be curious about many things with which there was no absolutes as how the situation would turn out. Let us then consider, withal our imperfections what the explores were able to do, they made the choice to wager and won what then can we today learn from our history? Therefore, I humbly submit to you why my views agree with Blaise Paschal. Who is the author of “The Wager” gives us some very perplexing questions that one must put a lot of time and consideration into before offering up an answer? I sincerely......

Words: 1276 - Pages: 6

Premium Essay

The Importance of God

...The Importance of God. The importance of God is something that I feel that many people overlook in their lives, and lack of knowledge is what I feel is the cause of this overlook. God has played a major role in my life since I was a little boy and without the faith of his teaching, I don’t know where I would be. The peace of mind I receive when I read the bible or go to church is one I wish I could let everyone feel. But I am doing my duty to spread as much of the teachings of Christ as possible. There have been a lot of things that have happened in my life that I know God has pulled me through. My grandmother has always given me the word and it has taught me how to deal with other situations that I would have leaned on my own understanding to solve. With God, all things are possible and I am thankful to have this opportunity to write to someone who may not know about him. At one point in time, I lost my job. My mother was not able to help me and all I was able to do was pray. One Sunday, I went to church and my pastor, without me telling him, asked if I was still working. Just like that out of the blue, I was shocked. I told him about my situation and he let me know one of his colleagues was looking for a part-time worker, the next day I interviewed and I got hired on the spot. Had I leaned on my own understanding and not went to church to pray and worship, I would not have the job that I’ve had for two years. God is always there when I need him, and he can be there for...

Words: 1539 - Pages: 7

Free Essay

Is God Dead?

...Aurea C. Florindo-Soares VTTH 203 E Fr. Donohue 1/22/2015 Is God Dead? In religious experience, people usually think that life is surrounded by ordinary and extraordinary things, especially in the stories of Moses and Elijah. As these stories in the bible go along, many times, some people are questioning the existence of God. To prove God’s existence, one should have a strong belief in their religion. As religion teaches, one believes that God dies physically for us on the cross because He sacrifices himself by giving His full love to us. After God arises from the dead three days later, His soul remains alive. That soul exists in order for us to have a better and deeper relationship with God. One believes that God does exist in nature, in the human person, in the church, and everywhere else. What about a person who does not believe in those things? What about a person who has no religious background and believes that God is dead? Each person has a different perspective, understanding, and belief about the existence of God. Whether one realizes or not, this is his or her choice to believe God’s existence. One will use their experiences to believe in God’s presence in their own lives. They can interpret their experiences as happy or sad, depending on who they trust. If this is in a happy way, one will believe God’s existence by saying God is dead physically, but His soul is not dead. He remains within us everywhere and all the time in this world. He helps us when we......

Words: 1639 - Pages: 7

Free Essay

To Know, or Not to Know: That Is the Question

...To Know, or Not to Know: That is the Question Phillip Nelson Upper Iowa University Abstract Carl Sagan has a way of explaining very complex scientific facts and theories on a layperson level. In demonstrating that it is possible and desirable to know the universe, Sagan fails to address what it means to really “know” the universe in his essay titled Can We Know the Universe? Reflections on a Grain of Salt. The word “know” is an action verb with both transitive and intransitive meanings. It is the intransitive form that lacks explanation. Science can explain the “how” and the “why,” but it cannot bring meaning to either. Science and faith are both required for a complete picture of the universe. To Know, or Not to Know: That is the Question I have been a student of Carl Sagan since my youth. His way of explaining very complex scientific facts and theories spoke at my level. I can still remember how he compared human civilization to the age of the universe: if the age of the universe were a 12-month calendar year, recorded human civilization would be represented as the last 10-seconds of that year. Wow! I could get my brain around that idea. This seemed to be the answer to all the science, mathematics, and English questions I had as a high school student trying to make sense of it all. Once again Carl Sagan applies his ability to bring the very complex to the level of the average junior scientist in his paper titled Can We Know The Universe?......

Words: 1245 - Pages: 5

Premium Essay

God vs No God

...The definition of “God” is the supernatural that is conceived as the perfect, omnipotent and omniscient originator and ruler of the universe. God is the object of worship in monotheistic religions. After having studied this subject frequently back in the past and this chapter, there are many arguments for the existence of God such as the cosmological, the teleological, the ontological, and the moral arguments, etc. Although they are very powerful arguments, each one of them also has their own weakness. There are not only arguments towards the existence of God; however, there are also arguments against God as well. These are called the Empirical, Deductive, Inductive, and Subjective arguments. But, again, these arguments each also have their own strengths and weaknesses just like the arguments for the existence of God. One popular form of the Cosmological argument states that things exist and it is possible for those things to not exist; there is an uncaused caused for everything that has been brought into existence. So, according to this argument, the cause and what created the universe must have been God’s doing. However, this argument is thought by some to be completely illogical, as God would have to be caused as well. So, if God had a cause, what created God? Then there must be a higher power even above God. But yet, God is supposed to be all-powerful. Maybe it created itself? How is that possible? Perhaps the universe was always there, perhaps God was always there. I......

Words: 1257 - Pages: 6

Free Essay

The God I Know

...THE GOD I KNOW KC Gan / City Harvest Church Key: D Intro: | Bm | G | D | A | Bm7 G When the stage is bare tonight D There's no one else A Just You and me Bm7 G When the curtains close behind D There's no pretense A I'm on my knees (pre chorus) G Bm I will lay down my life D For the love sacrifice A/C# You gave to me Em7 It's all because of You Asus All because of You (chorus) D The God I know G Righteous and Holy Em7 The God I know A D Faithful and true G The God I know Em7 My tower of refuge D/F# Hearts are healed Asus Christ revealed D The God I know G Light of the City Em7 ...

Words: 261 - Pages: 2

ESET Mobile Security Antivirus v3.5.72.0 APK premium | VOSS-060.mp4 | I più Venduti