Free Essay

LitteræR Artikel Af GrøNt Lys

In: English and Literature

Submitted By juliussytmen
Words 1885
Pages 8
Grønt lys
Af Pia Juul

Pia Juul er en dansk forfatter, der i 2005 skrev novellesamlingen ’Dengang med hunden’, hvori ’Grønt lys’ er at finde.
I novellen bliver der fremstillet en historie, med en simpel hverdagsagtig handling. Et problem som fortælleren står overfor, da han går tur med sin søn. Han er distanceret og lytter ikke til hvad drengen fortæller ham, fordi han bliver distraheret af alt muligt andet, som for læseren forekommer ligegyldigt. De mange problemer der nemt kan komme op til overfladen, på helt almindelige mennesker.

Pia Juul har et enkelt, men beskrivende sprog og som læser forstår man uden problemer hvad teksten omhandler. Sproget er nærmest så banalt, at det kan minde om sproget i en børnebog; man er i ikke i tvivl om handlingen. Et godt eksempel på en enkel, men velbeskrevet handling, hænder i de første par linjer:
”Sneen var efterhånden meget grå og lå i store hårde dynger langs med vejen. Jeg gik ind gennem parken med drengen, og det var halvmørkt.”
Tekstens miljø bliver anslået, så man kan se den halvmørke, grå park, de går igennem, for sig. Man kunne sagtens argumenterer for at den starter in medias res, da vi ingen baggrundsviden får om karaktererne. Men det er der heller ikke brug for. Man er ikke fortabt som læser, på noget tidspunkt i novellen. Den begynder så hverdagsagtigt, at en større introduktion ville forekomme ligegyldig. Man bliver så bidt af den, pga. dens enkelhed.
Sproget er ikke poetisk. Hvis det havde været poetisk, ville de forskellige miljøbeskrivelser, have fået ekstra poetiske adjektiver på og besjælinger, men Pia Juul smører ikke poesi på sproget. Det er enkelt. Men selvom sproget er enkelt, er der mange lange sætninger, uden punktummer. Man kommer ind i fortællerens forvirrede hjerne; hans stimer af tankestrømme og forundring. De lange sætninger starter for alvor, da han tror at han har mødt en person ved navn Una. Han bliver forvirret over, om det var hende, og hvis det så var hende, hvorfor hun ikke hilste på ham:
”Det var strikhuen, der narrede mig, den lignede hende ikke, men da hun var næsten forbi, fik jeg øje på hende, og det lignede Una, så jeg pludselig; jeg standsede halvt op, og drengen trak i mig, han var jo ved at fortælle mig noget, og det var koldt, vi var på vej hjem, men jeg ville lige se efter, om det var hende, og det kunne jeg jo ikke se nu, for hun var forbi, hun var væk, der var kun ryggen på vej ind i parken og den underlige hvide strikhue med kvasten, der hoppede op og ned.”(linje 14-23) En sætning, hvor man som læser bliver konfus og det er dét, der er virkemidlet her. Man kommer ind i hans hoved og oplever hvor mange bolde han har i luften. Det er næsten skræmmende, at han er så optaget af alt andet end sin søn, især da de er ved krydset. Da fortælleren nævner, hvor mange lige-ved-og-næsten ulykker der hænder hver dag og at han har forbudt drengen, at gå over krydset alene, så drager man nærmest en konklusion om at drengen kommer ud for en ulykke, da vi ved hvor optaget fortælleren er af alt muligt andet og at det nærmest ville være en ’logisk’ proces i historien. Drengen kommer så ikke ud for en ulykke, hvilket er en nærmest absurd antiforløsende følelse for læseren, men samtidig en lettelse. Man kan være optaget af novellen, selvom sproget er enkelt og plottet hverdags-simpelt.
Pia Juul bruger også symbolik. Det forbipasserende par der ryster på hovedet og siger at der var rødt lys, er et symbol på hans indre stemmer, der ser situationen udefra, genovervejer beslutningen og om der var grønt eller rødt lys. Han bliver frustreret over hele situationen, fordi at en vildtfremmed mand troede ondt om ham, hvilket også er et symbol på hans indre stemmer der kommer med modsætninger og ham selv der genovervejer situationen, at gå over for rødt lys. Men også en overvejelse om dét at gå over for rødt lys, betyder at han er en dårlig far; at han ikke har lyttet til hvad drengen sagde, at han har nærmest begæret efter en anden kvinde og været fraværende i hans selskab. Han for dårlig samvittighed.
En anden symbolik er kontrasten mellem trafikken og caféen, hvilket jeg tror er et symbol på det hektiske liv. Trafikken er normalt et hektisk sted, med støj, bedømmende mennesker, biler der kører hurtigt, vinden der suser, og de mange lys der forvirrer en. De er ude i trafikken, ved krydset, og fortælleren kan ikke koncentrerer sig om hvad drengen siger og alt virker hektisk, hvilket kan ses i de lange sætninger der gør det hele kringlet og hektisk. Da de så kommer ind på caféen, bliver alt roligt. Der er intet støj, ingen bedømmende mennesker, ingen biler der kører hurtigt, ingen vind der suser, ikke noget lys der forvirrer en og ingen lange sætninger, der gør det kringlet. Der er korte sætninger, hvilket gør det mere overskueligt og ligesom fortælleren får en pause til at lukke øjnene og trække vejret dybt, så får læseren det samme.
Hele situationen omkring, at han bliver så besat af kvinden Una har også en dybere mening med at der kan opstå problemer i et langvarigt ægteskab og at der også er i dette tilfælde. Han begærer kvinden og bliver opsat af hende. Én ting er i hvert fald sikkert for ham: han skal ikke hjem. Han slæber drengen med ind på caféen og da drengen spørger om de ikke har kaffe derhjemme så de bare kan tage hjem, ignorerer han fuldstændig den forespørgsel og spørger om han vil med eller ej.

Noget af det første der slår en om fortælleren, er hans distance til drengen, hvor fraværende han er og hvor selvisk han er. På side 1, linje 2 nævner han at han gik igennem parken med drengen. Det faktum at han kalder ham ’drengen’ og ikke hans søn, illustrerer distancen fra ham, ned til hans søn. Næste linje illustrerer også at han er fraværende over for sin søn: ”han fortalte mig om den fødselsdag, han havde været til. De havde ikke fået lagkage, det var han ked af. Andet husker jeg ikke.”
I stedet for at fokusere på sin egen søn, koncentrerer han sig om alt muligt andet. Han vil vide hvorfor Una, hvis det var hende han så, ikke hilste og han bliver opslugt af at overbevise det forbipasserende par, der rystede på hovedet af ham, om at der var faktisk var grønt lys. Han fokuserer på alt det ligegyldige, i stedet for på sin søn, som han omtaler drengen. Besættelsen af hvorfor hun ikke hilste fremkommer nærmest som om han er forelsket i Una. På linje 28, side 3 nævner han hvor slank hun er, at hun aldrig bliver forpustet og nederst på siden siger han: ”Ville hun ikke være mig bekendt? Var jeg alligevel for gammel, var det det?” hvor han efterfølgende nævner at hans kone har sagt, han var i sin bedste alder. Man bliver lidt i tvivl, om hvorledes det er en gammel forelskelse, som han møder igen. Han fremkommer i hvert fald også selvisk her.
Men hans selviskhed opstår primært to steder og det første illustrerende sted i novellen er på side 3, linje 38: ”Hun kunne ikke have undgået at genkende mig. Jeg til gengæld var i tvivl på grund af den tåbelige hue.” Han fremstiller sig selv som en kendt person, som ingen kan tage fejl af hvem er, når de ser personen gå på gaden. Han er nærmest helt forarget over det. Al ansvaret, om hvorfor hun ikke hilste på ham og ikke genkendte ham i det mindste, smider han over til Una, selvom han ikke selv kunne genkende hende, hvorpå han smider al ansvaret over på huen.
Et andet sted det selviske opstår, er på side 5, linje 93:
””Vi går herind”, sagde jeg og styrede mod en café lid længere henne. ”Vil du have en kop kakao?” Han tager ikke forbehold for drengens ønsker, men er optaget af sig selv. Lige inden dette har drengen sagt ”fa-ar”, som et ønske om at komme hjem, da han er træt.
Til sidst i novellen tager hans karakter en U-vending. Han bliver ramt af en selverkendelse; en erkendelse af en fejltagelse. Han bliver nostalgisk og tænker på dengang drengen blev født. Der er en anden ro over sætningerne, da de ikke er lange mere. Han bliver helt melankolsk og snakker om døden; hvordan man skal huske ham efter han er død. Det er også her hans selverkendelse kommer til udtryk. Han indser og erkender, hvor dårlig en rollemodel han har været for sin søn og han bliver pludselig opmærksom på sin søn, der sidder lige foran ham, der sidder og venter på at han drikker kaffen færdig, og sin besindelse tilbage. Drengen sidder overfor ham og har en tålmodighed, som han ikke selv havde tidligere. Hans syn på sig selv, er også helt ændret:
”Jeg gik aldrig over for rødt; det kunne man sige om mig. Man kunne skrive det på min gravsten. Men man kunne også lade være, og det ville nok være det bedste.” Alt hvad han har lært sin søn og alt han troede han var, er nu knækket over. Det bliver også understøttet af, at drengen spørger om han skal have øl som det første, da han siger at han skal have noget at drikke. Han har set sin far drikke øl før, og går nu ud fra at det er det eneste han vil drikke. Derefter erkender han så selv, hvor dårlig en rollemodel han har været overfor drengen.
Noveller er episke tekster ligesom romaner. Det er tekster, der fortæller en historie, og som gengiver et handlingsforløb indenfor et kort tidsrum. De episke tekster adskiller sig fra dramaet, der ikke fortæller en historie, men fremviser den på scenen. Og de adskiller sig fra lyrikken, der fokuserer på øjeblikkets stemninger og følelser i stedet for en handling. Noveller og romaner kan dog bruge dramaets eller lyrikkens måde at fremstille sin historie på. De kan for eksempel være fyldt med replikker som et drama, eller de kan være domineret af en jeg-fortællers refleksioner over livet som et digt, ligesom fortælleren i ’Grønt lys’ gør, på den sidste side og det med selverkendelse. Selverkendelse er et klassisk træk indenfor novellen som genre. At det der sker i novellen forandrer personen liv. Det har det også gjort for ham. Han erkender sit bedrag overfor drengen og det ændrer ham, som person og er et vendingspunkt for ham.
Men romaner og noveller er dog ikke ens. Noveller er korte tekster, mens romaner er lange tekster og tidsmæssigt forløber handlingen i en novelle over kort tid, typisk én dag, mens tidsforløbet i en roman er markant længere, hvor der ikke er nogen grænser på hvor langt det er. Noveller har ét handlingsforløb, én begivenhed og det er få personer der er involverer og de personer der så er med, har læseren ikke noget godt kendskab med. ’Grønt lys’ er en moderne novelle, fordi fortælleren står midt i situationen og at historien kompositorisk set har en åben begyndelse og en åben slutning. Alle disse novellegenre træk, er også træk der præger ’Grønt lys’.…...

Similar Documents

Free Essay

Caseanalyse Af Danske Banks Kampagne

...En analyse af Danske Banks krisekommunikation Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation Udarbejdet af Hysen Hoti – 010688 9. semester International virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Odense Indholdsfortegnelse Eksamensopgave i Tillid, image og krisekommunikation 1 Indledning 3 Problemformulering 3 Teori 3 Begrebsafklaring 5 Er det en krise? Krisetypologi og kriseforløb 7 Den retoriske arena – kontekstmodellen - aktørerne 12 Analyse af krisekommunikationen 15 Analyse af undskyldning 17 Konklusion 20 Litteraturliste og anvendte internetsider 22 Indledning Der gik chokbølger gennem verdenen i 2008, da banker begyndt at krakke på stribe og virksomheder gik konkurs. Efter en overdådig forbrugsfest igennem 00’erne blev vi med et slag vidne til en af de største finansielle kriser siden 30’ernes depression. I den offentlige debat diskuterer man stadig, hvad der har forårsaget den globale økonomiske krise, og hvem der har været de store syndere. Finanssektoren har især stået for skud. Kritikpunkterne er haglet ned over branchen - risikable investeringer, spekulation, komplicerede finansielle produkter, ukontrollerede udlånsposter, fokus på kortsigtet profit, grådighed. Herhjemme er det især Danmarks største bank, Danske Bank, der har måttet lægge ører til de negative røster, mens imaget og tilliden til banken er styrtdykket. Danske Bank lancerede derfor i november den fjerde imagekampagne i rækken af kampagner, der skal få...

Words: 6147 - Pages: 25

Free Essay

Dna Artikel

...Forskerne Watson og Crick fandt i 1953 DNA’s struktur. De havde hverken megen erfaring, godt udstyr eller overlegen intelligens, men de holdt fast i deres idé, og med hårdt arbejde lykkedes det dem at føre bevis for deres spiralmodel. DNA er i dag et af de allermest attraktive emner at forske i. Siden 1953, hvor vi fandt DNA’s struktur, har vi kunne løse mange gåder om livet og effektivisere mange dele af vores samfund. Robin Gablui Berg DNA – livets byggeklodser Alt liv fremtræder i den form det har på grund af DNA. DNA er et puslespil med utallige brikker. Hvis man kender alle brikkerne kan man finde en løsning til mange af livets store problemer og gåder. Efter mennesket i årtier har forsket i DNA’s opbygning, kan vi nu drage nytte af vores viden på rigtig mange områder. Det er kun 60 år siden at vi blev bekendte DNA’s struktur, men i dag bruges afkodning af DNA både inden for politi, arkæologi og landbrug, samt til at bekæmpe sygdomme og afgøre familiære relationer. Dette skaber dog en del etiske problemer. Ens DNA er for mange mennesker noget af det mest private, og det betragtes som unaturligt at pille ved DNA’et. Sygdomsbekæmpelse og arvelighed Mange arvelige sygdomme kan spores gennem DNA. Derfor kan man finde ud af om ens barn har arvet en sygdom allerede mens det er i fosterstadiet. Dette skaber grobund for at kunne abortere et barn der ellers ville vokse op med en kronisk sygdom. På længere sigt kan det komme til at betyde at der næsten ikke vil......

Words: 1213 - Pages: 5

Free Essay

På Sporet Af Hysteriet

...På poret af hysteriets gåde Er ”hysteri" en kvindesygdom? Hysteri som er græsk (Hystera), betyder ”livmoder”. Tidligere hen, i hysteriets guldalder (1901) tænkte man, at det var en sygdom for mange kvinder. Dette troede man skyldtes, at livmoderen begyndte at vandre rundt i kroppen da kvinder fik en stor trang til at blive befrugtet. Først senere hen, da det blev et stort problem for kvinderne, fandt man ud af, at det var kvinders tanker og lyster om seksualitet, der blev udelukket og fortrængt af deres bevidsthed som resulterede i angst og skyldfølelse. Dorrit Sairetz, som er forfatter til artiklen ”På sporet af hysteriets gåde”, har fokus på datidens hysteridiagnose. Her fokuserer hun først og fremmest på det store antal af hysteriramte kvinder. Mænd kunne også blive ramt, men oftest var det kvinderne, der led af diagnosen hysteri. Dorrit Sairetz beskriver og argumenter i artiklen for, hvilke omstændigheder der har fået mange af datidens kvinder til at gå i næsten epidemisk udbrud af sygdommen hysteri. I guldalderen havde kvinderne ikke noget at sige. De var undertrykte og var styret af den mandlige overlegenhed. mange af kvinderne dengang blev sendt på sindssyge hospitaler, selvom de egentlig manglede omsorg og kærlighed. Et eksempel dertil kunne være Amalie Skram der i et af hendes værker, som er en Roman fortæller hvordan hun blev indlagt på sindssygehospitaler. Romanen udgør en beskrivelse af hysteriet set med hendes øjne. ”Amalie Skram var selv i lange......

Words: 1209 - Pages: 5

Free Essay

Oversættelse Af Property Descirption

...gavner vi disse gode muligheder, men praler af Europas længste marked som er godt for frisk frugt og grøntsager i weekender og Lloyds park, hjemmet af William Morris den berømte victorianske socialist og designer, er nu et fascinerende museum og park som for nyligt er blevet rekonstrueret. Vi er henrykte over at tilbyde dette spektakulære familie-hjem til det udlejende marked. Dette tre værelses-hus er beliggende kun en kort gåtur fra stationen, ideelt for dem der ønsker ekstra minutter i sengen inden arbejde. Ejendommen starter med et klart og luftigt dobbelt opholdsstue, opstillet med den ene halvdel som stue og the anden halvdel som spiseplads. Ved en ende af opholdsstuen er en enorm og overvældende karnap, og ved den modsatte ende er adgange og udsigter over haven, som resulterer i strømme af naturligt lys gennem rummet. Haven er enestående, tilbyder to siddeområder, et skur og modne planter og træer. Køkkenet har været fantastisk udstyret til at sikre rigelig opbevaring, moderne apparater og igen udsigter over haven. På første etage er et dejligt familie badeværelse med bad og bruser over hovedet. To ud af tre soveværelser er store dobbeltværelser i perfekt stand, indbyggede skabe i forældreværelset og gulvtæppe til at holde dig varm igennem de kolde vintre. Til slut er pulterkammeret i fremragende stand og ideelt for et barn eller studie. Ejendomme af denne standard kommer sjældent tilgængeligt på markedet, så de tidligste af fremvisningerne er stærkt anmodet til at......

Words: 338 - Pages: 2

Premium Essay

Lies

...Lies “Lies” is a short story written by Ethan Cain in 1988. The story is about Jack, an almost 18 – year old boy. He is kicked out of his parent`s house, but that was actually one of his own wishes. He works in a small theatre called Able`s where he sells tickets half of the time and works as a projectionist the other half of the time. Able`s is also the place where he meets his girlfriend, Katy. He does not love Katy at the very beginning, but after a couple of dates, he actually begins to fall in love with her. As the time goes by, Katy invites him to her sister`s wedding, and Jack gets the opportunity to meet Katy`s parents. After that, they plan to get married in November. But Jack has a second wish, which is to go up to Fountain Lake with Katy. One day Jack sees Katy in a red Cadillac, and together they go up to the Fountain Lake, and his dream becomes true. Jack is two months away to be 18 years old. He is not a boy no more, but a man who is about to get married. “Some guys my age are kids, but I`m eighteen and getting married that`s a big difference” (P 8, L 4-5). Jack sees himself as a grown man, who can take care of his own life. He feels that he is different than anybody else. I do not think that he had any role models he could look up to, so he decided to take care of his own. “Nobody ever told me they loved me before, except my mother, which is obvious” (P 2, L 1-2). It seems like Jack did not get any support from his family, especially not from his father.......

Words: 680 - Pages: 3

Free Essay

Fornyelse Af Journalistikken

...* Fornyelse af journalistikken Siden tidernes morgen har litteratur, især journalistik, fungeret som samfundets vagthund. Imidlertid ser det ud til, at populariteten af den traditionelle journalistik er dalende. En af grundene til denne udvikling kunne være den voksende popularitet af faktionsgenren. Men hvad vil denne udvikling betyde for den fremtidige journalistik? Vil den almene læser/seer være i stand til at skelne realiteten fra den iscenesatte virkelighed? Vil dette endvidere føre til negative eller positive konsekvenser for samfundsdebatten? Denne problematik bliver taget op til diskussion i forbindelse med Karstens Wind Meyhoffs og Andreas Harbsmeiers artikel ”En æstetisk fornyelse af journalistikken” trykt i magasinet ”Lettre Internationale #17” (vinter 2007). I kølvandet på debatten, skabt af en række kontroversielle faktionsgenrens film og romaner, mener artiklens forfattere, at vi indtil videre har behandlet og bedømt faktionsgenren forkert. Ifølge dem skal man nemlig undlade at sammenligne den traditionelle journalistik og faktion, hybridgenren mellem fiktion og fakta, i forhold til deres saglighed og generelt undlade at vurdere faktion på journalistikkens præmisser. De mener nemlig, at man skal behandle faktion som en genre for sig selv. Samtidig kritiserer artiklens forfattere også den traditionelle journalistik, da den efterhånden er blevet ”blodløs”, ”karakterløs” og ofte omhandler ”polerede og velforberedte presseudtalelser”, som er baseret på kilder...

Words: 1639 - Pages: 7

Premium Essay

Lies

...I hold a copy of this assignment which I can produce if the original is lost or damaged. Signature: _________________________________ Date: ___________________ ● NB: A lecturer or tutor has, and may exercise, the right not to mark this assignment if the above declaration has not been signed. ● If the above declaration is found to be false, appropriate action will be taken. . Little White Lies – Honesty or Dishonesty? Or just an easy way to avoid the painful truth? Lukas Cavalcante Baier Zhejiang University of Science and Technology Abstract Everyone lies. But why do we lie? An often trivial, diplomatic or well-intended untruth, a minor or unimportant lie uttered in the interest to remain polite? Though it is frequently judged, lie-telling is a common and frequent activity in social relations, with ostensible social risks and benefits. Yet, insincerity can become a problem behavior with frequent or inappropriate use over time. The goal of this essay is to identify when a white lie is honest or dishonest or just a way to avoid the painful truth. Little White Lies – Honesty or Dishonesty? Or just an easy way to avoid the painful truth? On the surface, the idea of honesty seems simple enough. All one has to do is tell the truth in every situation. Then why is it that otherwise truthful people will justify garbling the truth in certain situations? According to Pamela Meyer, men lie eight times more about themselves than they do about other people and women lie...

Words: 1694 - Pages: 7

Free Essay

Litterær Artikel

...Den litterære artikel Den litterære artikel skal rumme: • en analyse og fortolkning af en eller flere tekster • oftest også en fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering I analysen og fortolkningen skal du bruge det begrebsapparat, du har arbejdet med i dansk, dvs. komposition, fortæller, synsvinkel, fremstillingsform, karakteristikker osv. Du skal desuden vise, at du kan bevæge dig fra det konkrete til det abstrakte, dvs. fra enkelte iagttagelser i teksten (analysen) til mere overordnede udsagn om teksten (fortolkning og perspektivering). 1. Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst teksten/teksterne grundigt, taget noter og understreget passager, du finder vigtige eller særligt interessante. Find et fokus i teksten; prøv inden du skriver at få en ide om, hvad der er tekstens budskab, og hvor du derfor vil ende med din analyse. Så kan du lettere sortere dine iagttagelser og finde de steder i teksten, der er vigtige at få med. 2. Forsøg herudfra at formulere nogle punkter, der skal med, og prioriter dem. Du behøver ikke at have en færdig disposition, men nogle hovedpunkter, som så udvikler sig undervejs. 3. I selve analysen skiller du teksten ad og gør nogle iagttagelser enkeltvist; det er fx en god ide at starte med kompositionen. Det betyder, at du ikke blot skal inddele teksten, men vise, at du har gennemskuet opbygningen. Hvad du dernæst skal tage fat på afhænger af den enkelte tekst. Det kan fx være......

Words: 895 - Pages: 4

Free Essay

Lies of Silence

...Lies of Silence Written Assignment PAIR WORK Marc & Mikael 2.a. Historical Context The conflict in Ireland and Northern Ireland is a long on going conflict about religion and most importantly whether or not Ireland should be a part of the United Kingdom. The background for the conflict can be dated all the way back to 1169 when the English king Henry the second invaded the country. The conflict in Ireland or the so-called “ The troubles” was a conflict from 1968-1998. On April 10. They made an agreement to a cease-fire. The agreement was called the Belfast agreement and it was a principal agreement of a peace process between the British and Irish governments. The two largest apposing paramilitary groups was the IRA who where fighting for the republic of Ireland and the Ulster defence association (UDA/UFF) who were the largest paramilitary and vigilante group in Northern Ireland. They both conducted terror actions such as bombings etc. against each other and civilians. Sinn Féin is an Irish republican party in Northern Ireland and the republic of Ireland. They are often linked with the IRA, but they refuse any connections between them. Another party is the “New Ulster Political Research Group” which is the political wing of the UDA who has ben active since 1971. Another of the big parties in the Northern Ireland is the Democratic Unionist Party (DUP). The Democratic Unionist Party has since 2007 formed government with Sinn Féin. Repetition of “Lies of......

Words: 2105 - Pages: 9

Free Essay

Da Vinci Mysteriet, Litterær Artikel

...Da Vinci Mysteriet Litterær Artikel Da Vinci Mysteriet er en roman, som senere er blevet filmatiseret. Den er skrevet af Dan Brown, som efterfølgende har skrevet mange bestsellers, men dette var altså hans gennembrudsroman. Noget af det som bogen er kendt for, er at den, på trods af at den er fiktion, virker meget ægte, og man kommer af den grund til at stille spørgsmålstegn, ved om det der står i romanen passer i forhold til hvad, der er anerkendt i det virkelige liv. Dan Brown skriver i Da Vinci Mysteriet at: ”Alle beskrivelser af kunstværker, arkitektur, dokumenter og hemmelige ritualer i denne roman er korrekte”. Det er en af de ting, som understøtter min pointe. Romanen starter in medias res, altså midt i handlingen, med at stormesteren Jaques Saunière bliver dræbt på det berømte museum Louvre. Politiet mistænker straks Robert Langdon, en amerikansk lektor, som var i Paris for at holde foredrag. Dette skyldtes at Langdons navn stod skrevet på gulvet ved siden af Saunière. Han bliver tilkaldt af politiet, for at hjælpe med at undersøge mordet. Det er i hvert hvad han selv tror, men han ender med at blive jagtet af politiet, med Saunières barnebarn, Sophie, som han mødte ved gerningsstedet. Det ender i en vild jagt, som samtidigt handler om at finde den hellige gral. Det er en kronologisk roman uden de store spring, men der er flashbacks, som tydeliggør handlingen, for eksempel ses det ofte at Sophie tænker tilbage på de ting, som hendes bedstefar (De er jo ikke......

Words: 1259 - Pages: 6

Free Essay

Artikel

... Spørgsmålet er bare hvornår. I den seneste tid har der verseret en heftig mediedebat om civil ulydighed i forlængelse af sagen om de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke og sognepræst Per Ramsdals åbenhed over for at medvirke til at skjule afviste asylsøgere for myndighederne. Der hersker tydeligvis stor uenighed om, hvornår det kan anses for rimeligt at bryde loven for i stedet at lytte til sin samvittighed – hvornår hjertet vejer tungere end forstanden. Og forskellene bunder blandt andet i, om betragter emnet fra en juridisk, filosofisk eller teologisk synsvinkel. Vi har derfor valgt at formulere en række principielle spørgsmål om civil ulydighed og lade en ekspert fra hvert af de tre fagområder besvare dem. Juristen er Ditlev Tamm, professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Filosoffen er Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Og teologen er Ulrik Becker Nissen, lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Annonce Er civil ulydighed etisk acceptabelt? Jesper Ryberg: – De fleste vil i dag sige, at der findes tilfælde, hvor civil ulydighed er legitim. Der er almindelig enighed om, at et samfund har brug for love, men alle love er ikke pr. definition de etisk rigtige. For eksempel kunne man sagtens forestille sig et politisk flertal indføre dødsstraf, men det bliver det ikke mere fornuftigt af. Ditlev Tamm: – I visse situationer kan den enkelte føle et ansvar, som vejer tungere end loven. Men kun hvis man er...

Words: 889 - Pages: 4

Free Essay

Diffraktion - Spredning Af Lys I Optisk Gitter

...Fysikrapport Diffraktion – Spredning af lys i optisk gitter ! ! En fysikrapport af Magnus Lund Nielsen Jeg bryder mig ikke meget om at se mig selv på forsiden af en fysikrapport. Når det er sagt er denne forside ******* awesome. Ekstra point for Jakob Stegelmann. Magnus Lund Nielsen Mandag d. 24. februar Formål I øvelsen er der faktisk tale om to forsøg, med hver sit formål. Formålet for den første er at finde frem til gitterkonstanten. Det vil sige at vi skal bestemme afstanden mellem gitterets spalter, ved at se på det diffraktionsmønster der fremkommer når vi gennemlyser det med vores laser. I forsøg nummer to er formålet at bestemme et hårs tykkelse – også ved at betragte diffraktionsmønstret, men denne gang hvor håret bruges til at ’bryde’ laserstrålen. Teori Når vi i forsøget belyser et gitter med vores laser, vil vi se at der i stedet for én prik, vil fremkomme mange. Den midterste prik, altså den lige ud for laseren kaldes 0. orden. Den næste prik, altså første retning hvor lysbølgerne har konstruktiv interferens, kaldes 1. orden. Dette gælder både for prikken til højre og prikken til venstre. De næste prikker kaldes 2. orden og sådan fortsætter det et varierende antal gange, blandt andet efter hvor kraftig laseren er. Godt! Du burde Vinklen til orden nr. n (hvor n er defineret som et helt tal større end 0) hedder ϕn, have brugt gitterkonstanten (altså afstanden mellem spalterne i gitteret) kaldes d og afstanden sænket......

Words: 1519 - Pages: 7

Premium Essay

Lies

...Lies. Nothing but lies. My friends we were all lied too back in 2002 when George Brush and Tony Blair declared, falsely, that Iraq possessed “weapons of mass destruction” (WMDs) and that we had to prevent Saddam from unleashing his furry on the World or else we would all be doomed. So with no evidence to support these claims and against the United Nations orders, the United States and the Allied forces brought “freedom” and “democracy” to the people of Iraq. Now, you don’t have to be a rocket scientist to know just how this new found, wonderful freedom and democracy has benefited the people of Iraq. Just take a look at this fact; over four million Iraqis have emigrated from Iraq since 2003. What does this mean? This means that the invasion of Iraq was wrong. Bush and his so called “friends” invaded under false pretences; they were selective about where and when to promote this so-called democracy; and they did not make the world a safer place by eliminating Saddam Hussein. In the lead up to the war, Tony Blair and George Bush claimed that Saddam’s Iraq had developed weapons capable of creating mass destruction and that the only solution was too enter Iraq and exterminate these weapons. However, after seven years of endless searching not a single piece of evidence was found to support Bush and Blair’s claims. The collation forces ended up leaving Iraq WMDless. In any case, even if Iraq did have WMDs, so does other countries such as Israel, Russia and North Korea (which by......

Words: 1007 - Pages: 5

Free Essay

Analyse Af Accepter Din SkæBne

...er midt i det hele. Spændingen i den her artikel fortælles allerede i brødteksten ”Niarn er ikke stolt af alle stofferne, voldsepisoderne og det massive alkoholforbrug fra fortiden, men det har gjort ham til den, han er i dag, og han har ikke noget problem med at tale om det. Drengerøven Niarn er blevet mere voksen med alderen. Hvor man så høre at han har haft de her misbrug, og det gør at man bliver nød til at læse videre fordi det er man nød til at vide mere om det. Artiklen er illustreret med et billede af Niarn. Det er et billede af Niarns profil, billedet er taget skråt nede fra også fra siden Ja billedet og billedteksten passer til artiklen Fotograf: Lars Pauli Artiklens overskrift passer meget godt til artiklen, fordi i artiklen handler det meget om at man kigger tilbage på hans fortid, men han har altså også en skæbne som han skal accepterer. Ja jeg syntes overskriften er dækkende. Nej jeg syntes overskriften er misvisende. Ja manchetten er et uddrag af teksten Jo artiklen har mellemoverskrifter, og ja jeg syntes de passer godt til artiklen. Sproget er et meget moderne og ungt sprog, det er derfor også et letlæseligt sprog som kan læses af alle. Artiklen er en reportage. Der bliver sagt nogle negative ord via. Bandeord. Nej der bliver ikke rigtig brugt nogen slang i artiklen. Nej der er heller ikke rigtig så meget ironi med i artiklen, men det ville også være sært fordi det er en alvorlig artikel. Artiklens problem er at Niarn har......

Words: 593 - Pages: 3

Free Essay

SparepæRens Lys

...  Sparepærens lys   Josephine Engelbæk   Samarbejdspartner: Oscar & Anas     Formål:   Formålet med dette forsøg er, at vi skal finde ud af om der er ​ Natrium​ ​  eller Kviksølv​  i  sparepæren.     Teori:   Et optisk gitter består af et højt antal parallelle spalter med samme afstand ml. hindanden (​. Denne  d​ ) afstand kaldes gitterets gitterkonstant. Sendes ensfarvet lys gennem et optisk gitter, vil der på en  skærm bagved gitteret fremkomme en række skarpt, lysende linjer. De to lysende pletter til hver sin  side af den lysende central plet kaldes 1.­ordens­pletterne etc. For afbøjningen af lys i et gitter gælder  gitterformlen  λ = d∙sin(V n) .   n   Materialeliste:   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Spektrometer   Sparepære  Glødepære  “Red tide” spektrometer (digitalt program)   Gitter  Kviksølvlampe   Natriumlampe   Lysleder  Rør (blokerede for, at lyset ikke var for skarpt)    Fremgangsmåde:     Opsætning af gitterspektromeret:   1. Det parallelle lys, der skal afbøjes af gitteret, leveres af kollimatoren, når man belyser dens  spalte. Kollimatoren sidder fast i forhold til apparatets gradskala og bund.     2. Gitteret anbringes i en gitter holder, sig fastspændt på det drejelige bord.     3. Det afbøjede, parallelle lys bliver  samlet af kikkerten. Kikkerten drejes og skal efterfølgende  indstilles.     4.......

Words: 733 - Pages: 3

Gustavo Quiroz | Family Size | The Strain