Free Essay

Ly Thuyet Word B

In: Computers and Technology

Submitted By dbphuong
Words 600
Pages 3
Câu 1: Nêu một số các dịch vụ trên Internet?
- Công cụ tra cứu, tìm kiếm thông tin.
- Hộp thư điện tử và trò chuyện qua Internet.
- Mạng xã hội. Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên.
- Dịch vụ giải trí trực tuyến. Cổng thương mại điện tử.
Câu 2: Nêu một số dấu hiệu để nhận biết máy tính bị nhiễm virus?
- Một số thông điệp hoặc hình ảnh không mong đợi đột ngột xuất hiện.
- Một âm thanh hoặc bài hát tự động mở.
- CD-ROM tự động đóng mở. Chương trình tự động chạy.
- Bạn nhận được thông báo từ firewall rằng một số ứng dụng đang muốn kết nối Internet, mặc dù người dùng không yêu cầu. Các chương trình chạy chậm, máy tự động restart.
Câu 3: Cho biết cách tạo nền cho trang slide trong Powerpoint?
- Từ Thẻ Design chọn nhóm Background/Nút background Styles/Format Background
- Chọn màu tùy thích từ hộp màu, rồi chọn Apply to All.
Câu 4: Nêu cách định thời gian chuyển trang giữa các slide trong Powerpoint?
- Chọn Thẻ Animation/ Transition This Slide/Advanced Slide.
- Click Apply to All.Automaticcally After: ta định thời gian chuyển trang giữa các slide
Câu 5: Nêu phím tắt để trình chiếu slide hiện hành trong Powerpoint?
- Nhấn SHIFT+F5
Câu 6: Cách thiết lập tùy chọn màu sắc con trỏ trong khi trình chiếu ?
- Click chuột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu)
- Chọn Pointer Options vào click vào Arrow, Click vào Ink Color
- Lựa chọn màu mong muốn.
Câu 7: Nêu cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide ?
- Từ Thẻ Animations \ Custom Animation
- Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng (trên trang trình chiếu)
- Thay đổi hiệu ứng bằng cách nhấp chuột chọn các hiệu ứng trong nút Add Effect On mouse click là gì ?Câu 8: Ý nghĩa của lệnh Advanced Slide
- Hiệu ứng chuyển trang chỉ có tác dụng khi nhấp chuột hoặc một phím từ bàn phím như: Enter, Spacebar, Page up, Page down.
Câu 9: Nêu vài chương trình diệt virus mà bạn biết ?
- BKAV. Kryper sky. Avira AntiVir Personal
- AVG Anti-Virus. CMC Internet Security
Câu 10: Nêu tên vài website cho phép tạo địa chỉ mail ?
- www.mail.yahoo.com
- www.gmail.com
- www.mail.yahoo.com.vn
- www.mail.com.uk
- www.mail.com
- www.webmail.co.za
Câu 11: Cách xuất dữ liệu từ powerpoint sang word?
- Nút Office Button\ Publish\Create handouts in Microsoft Office Word\Chọn kiểu xuất
Câu 12: Nêu cách trình chiếu tự động lặp đi lặp lại không cần người điều khiển trong Powerpoint ?
- Thẻ Slide Show/Setup Slide Show
- Chọn Browsed at a kiosk (full screen)
Câu 13: Nêu cách tắt tạm thời giọng thuyết minh đi khi trình chiếu trong Powerpoint ?
- Thẻ Slide Show/Setup Slide Show
- Show without narration – Chọn mục này để tạm thời tắt bất cứ giọng thuyết minh nào đi kèm.
Câu 14: Cho biết công dụng của lệnh Office Button/Publish/Package for CD … trong Powerpoint ?
- Đây là chức năng đóng gói cho bài trình chiếu. Cho phép máy tính tự động chạy tập tin PP ngay cả khi máy không có cài đặt PP.
- Nói cách khác, đảm nhiệm việc kèm theo các tập tin font chữ, các tập tin tham chiếu, video, âm thanh vào CD và thiết lập mã truy xuất cũng như chỉnh sửa.
Câu 15: Nêu cú pháp tìm tập tin kiểu DOC chứa chuỗi “Trung tâm tin học” trên Google ?
- “Trung tâm tin học” filetype:doc…...

Similar Documents

Premium Essay

B to B

... |[pic] | |Net income |$[pic] | Please show how you were able to answer this question. Explain in words and explain in a mathematical way. In a CVP statement we show the costs by behavior – variable costs and fixed costs. From the data given, we are given the break up of variable and fixed costs. We use that to make the Statement Total variable cost = 920,000+70,000+86,000 = 1,076,000 Total fixed cost = 440,000+45,000+98,000 = 583,000 Bruno Manufacturing In CVP Income Statement For the Quarter Ended March 31, 2010 Sales 2,200,000 Variable cost 1,076,000 Contribution margin 1,124,000 Fixed cost 583,000 Net Income 541,000 Question 3 For Dousmann Company actual sales are $1,200,000 and break-even sales are $840,000. Compute the following (a) the margin of safety in dollars and (b) the margin of safety ratio. |Margin of safety in dollars |$[pic] | |Margin of safety ratio |[pic]% | Please show how you were able to answer this question. Explain in words and explain in a mathematical way Margin of safety is calculated as the difference between the actual sales and the breakeven sales and so actually shows the margin before which the firm would make losses Margin of Safety = Actual sales –......

Words: 919 - Pages: 4

Free Essay

Diễn Thuyết

...Diễn thuyết có nghĩa là bạn chấp nhận những câu hỏi, và cũng chấp nhận rằng không phải câu hỏi nào cũng dễ chịu và dễ trả lời. Nhưng nếu bạn đã chuẩn bị kỹ càng, thì hãy sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi hóc búa nhất. Ronald Reagan (1911-2004) - Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ - là một trong những nhà diễn thuyết xuất sắc trong lịch sử. Đừng ngại những câu hỏi Hãy bình tĩnh khi người hỏi không đồng tình với quan điểm của bạn. Bạn là người chuyên nghiệp mà! Dù bạn có cố gắng đến mấy, thì cũng không bao giờ có chuyện cả thế giới này đều đồng ý với bạn! Mặc dù có một số người lấy việc dồn người khác vào chân tường là thú vui, và một số khác cho việc đứng lên hỏi han là để gây ấn tượng với cấp trên, nhưng đa số người đã đặt câu hỏi có nghĩa là họ thực lòng quan tâm. Bị hỏi không có nghĩa là bạn chưa diễn giải tường tận chủ đề của mình, đó chỉ là vì một số người có mối quan tâm sâu sắc hơn những công chúng bình thường khác. Vì thế, đây chính là những người đáng được trân trọng và góp phần làm cho bài diễn thuyết của bạn thành công.  Luôn phải dành thời gian sau khi diễn thuyết cho việc hỏi đáp. Khi yêu cầu câu hỏi mà chưa thấy ai hỏi, cũng đừng vội vã đứng lên đi luôn. Hãy cho công chúng vài giây để họ sắp xếp các suy nghĩ. Khi nhận được câu hỏi, hãy nhắc lại một lần nữa để đảm bảo tất cả mọi người đều nghe được (và rằng chính bạn cũng nghe chính xác câu hỏi).  Khi trả lời, hãy hướng đến tất cả công chúng. Bằng cách đó, bạn sẽ duy trì được sự chú ý của tất cả mọi......

Words: 3671 - Pages: 15

Premium Essay

Lies

...Lies “Lies” is a short story written by Ethan Cain in 1988. The story is about Jack, an almost 18 – year old boy. He is kicked out of his parent`s house, but that was actually one of his own wishes. He works in a small theatre called Able`s where he sells tickets half of the time and works as a projectionist the other half of the time. Able`s is also the place where he meets his girlfriend, Katy. He does not love Katy at the very beginning, but after a couple of dates, he actually begins to fall in love with her. As the time goes by, Katy invites him to her sister`s wedding, and Jack gets the opportunity to meet Katy`s parents. After that, they plan to get married in November. But Jack has a second wish, which is to go up to Fountain Lake with Katy. One day Jack sees Katy in a red Cadillac, and together they go up to the Fountain Lake, and his dream becomes true. Jack is two months away to be 18 years old. He is not a boy no more, but a man who is about to get married. “Some guys my age are kids, but I`m eighteen and getting married that`s a big difference” (P 8, L 4-5). Jack sees himself as a grown man, who can take care of his own life. He feels that he is different than anybody else. I do not think that he had any role models he could look up to, so he decided to take care of his own. “Nobody ever told me they loved me before, except my mother, which is obvious” (P 2, L 1-2). It seems like Jack did not get any support from his family, especially not from his father.......

Words: 680 - Pages: 3

Free Essay

White Lies

...Then I realized that lying is not necessarily a an intolerable thing. What’s more, We we would rather get a white lie instead of a an intolerable truth. Telling a white lie is not dishonest. Moreover, the people who tell white lies are so considerate as pure angels. I’d like to tell you a beautiful white lie comes from . A dying patient could see a big tree outside from her room. When the leaves fell down off one by one, she became weaker and weaker. So she said,”I’llsaid,” I’ll die as the leaves all gogone.” Yet, there was only one leaf was still hunging hanging on the tree even after a rainstorm. HowerverHowever it is “the firm leaf” which actually was actually a painting of by a warm-hearted painter who had heard of the remark of her that made her go through the crucial point. A lie though it is, it comes from goodwilling and be respected all the time. A white lie not only can give others hope as the last leaf, but also can make life better, prevent arguementargument, protect others. Without the word of “you are the best” from his mother, Forrest Gump would have not gotten the honor. Without the word of “your taste is good” from my father, my mother who wanted to buy a suit that didn’t fit her would have disputed with him. Withou Without the word of “we are in the Jurassic age” from Chris Gardner, his son would have been deeply hurt by their experience of WCsleeping in the restroom. As we have seen, sometimes we just need a white lie rather than a truth. As a......

Words: 517 - Pages: 3

Free Essay

Lies

...tax authorities, and other stakeholders Remember... The key difference between financial and managerial accounting is that financial accounting is aimed at providing information to parties outside the organization, whereas managerial accounting information is aimed at helping managers within the organization make decisions’ decisions 10 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 MANAGEMENT ACCOUNTING VS. FINANCIAL ACCOUNTING 11 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 TYPES OF BUSINESS OWNERSHIP Sole proprietorship Simplest form of business organisation Small size (employees, sales volume etc.) Individual sole owner Responsibility for management and operations No l l d N legal distinction between owner and business b db No legal requirement for accounting Individual t I di id l tax return t Unlimited liability 12 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 TYPES OF BUSINESS OWNERSHIP Partnership Similar to sole proprietorship Typically small size Easy to set up Shared ownership Minimum 2 – maximum 20 Responsibilities for management and operations (own arrangements) Types of partners (general, limited, sleeping, companies / LLPs) No legal distinction between owner and business Partnership tax return Income and expenses for tax y p year Includes statement for division of profits and losses Joint unlimited liability 13 Panagiotis Dontis Charitos WBS, 2013-14 TYPES OF BUSINESS OWNERSHIP Limited company Dissimilar Di i il......

Words: 979 - Pages: 4

Premium Essay

Word

...using a 5 day working week? Assume no other holidays (explain how you calculated the figure). (4 marks) 5) If the following happened what would be the effect on the duration of the whole project? Explain the reasons. (6 marks) a) A 1 day delay during activity J. b) Activity P is completed 1 day before schedule. c) A 3 day delay during activity M . 6) Explain and discuss the limitations of network diagrams. (10 marks) SIM335 Managing Projects 2 Essential methodology (activity on the node):  All the timings (i.e. earliest start, earliest finish, latest start, latest finish, total float, duration and activity) must be included within each node of your diagram. This essential methodology is detailed in the text: Project Management, Field and Keller (2007. p. 197,p.198 & p. 391)  All timings must be in days – not dates  To complete your network diagram assume that: o If task A has a duration of 4 days (task A, earliest finish would be day 4), therefore, task B earliest start time will be day 4.  This essential methodology is detailed in the text: Project Management, Field and Keller (2007. p. 197,p.198 & p. 391), Table 1 Activity (Tasks) Duration (Days) Preceded By A 4 - B 4 A C 2 A D 5 B,C E 6 D F 3 D G 1 E,F H 2 G I 8 G J 2 G K 10 H,I,J L 10 K M 6 K N 10 L,M O 10 N P 8 O Q 2 O R 1 P,Q SIM335 Managing Projects 3 Case 2: Thompson Ltd is an SME company specialising in the supply of training courses to the business community.......

Words: 786 - Pages: 4

Premium Essay

Lies

..._________________________________________________ Course number: __________________________________________________ Due date: _________________________________________________ Lecturer: _________________________________________________ Number of words required: _________________________________________________ Number of words written: _________________________________________________ DECLARATION: I declare that: ● No part of this assignment has been copied from any other person’s work except where due acknowledgement has been made in the text. ● No part of this assignment has been written for me by any other person except where such collaboration has been authorised by the lecturer concerned. ● I hold a copy of this assignment which I can produce if the original is lost or damaged. Signature: _________________________________ Date: ___________________ ● NB: A lecturer or tutor has, and may exercise, the right not to mark this assignment if the above declaration has not been signed. ● If the above declaration is found to be false, appropriate action will be taken. . Little White Lies – Honesty or Dishonesty? Or just an easy way to avoid the painful truth? Lukas Cavalcante Baier Zhejiang University of Science and Technology Abstract Everyone lies. But why do we lie? An often trivial, diplomatic or well-intended untruth, a minor or unimportant lie uttered in the interest to remain polite? Though it is frequently judged,......

Words: 1694 - Pages: 7

Free Essay

Lies of Silence

...Lies of Silence Written Assignment PAIR WORK Marc & Mikael 2.a. Historical Context The conflict in Ireland and Northern Ireland is a long on going conflict about religion and most importantly whether or not Ireland should be a part of the United Kingdom. The background for the conflict can be dated all the way back to 1169 when the English king Henry the second invaded the country. The conflict in Ireland or the so-called “ The troubles” was a conflict from 1968-1998. On April 10. They made an agreement to a cease-fire. The agreement was called the Belfast agreement and it was a principal agreement of a peace process between the British and Irish governments. The two largest apposing paramilitary groups was the IRA who where fighting for the republic of Ireland and the Ulster defence association (UDA/UFF) who were the largest paramilitary and vigilante group in Northern Ireland. They both conducted terror actions such as bombings etc. against each other and civilians. Sinn Féin is an Irish republican party in Northern Ireland and the republic of Ireland. They are often linked with the IRA, but they refuse any connections between them. Another party is the “New Ulster Political Research Group” which is the political wing of the UDA who has ben active since 1971. Another of the big parties in the Northern Ireland is the Democratic Unionist Party (DUP). The Democratic Unionist Party has since 2007 formed government with Sinn Féin. Repetition of “Lies of......

Words: 2105 - Pages: 9

Free Essay

Lý Thuyết Lượng Cầu Tài Sản

...Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế - Luật Bộ môn : Các Nguyên Lý Tiền Tệ Ngân Hàng và Thị Trường Tài Chính Giảng viên : ThS. Hoàng Thọ Phú ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH CÁC KÊNH ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM THEO THUYẾT LƯỢNG CẦU TÀI SẢN Họ và tên : Thái Thị Thanh Trúc Lớp : K13409C MSSV : K134050631 1. Đầu tư Bất động sản Ưu điểm * Khả năng sinh lợi dài hạn. * Đặc thù của thị trường BĐS Việt Nam trong những năm vừa qua là quá trình đô thị hóa vô cùng mạnh mẽ và sự phát triển của hạ tầng cơ sở tạo nền tảng cho sự tăng trưởng của thị trường trong dài hạn. Khuyết điểm * Cần vốn đầu tư rất lớn, mất nhiều thời gian để thực hiện giao dịch mua bán và đặc biệt, tính thanh khoản của bất động sản là thấp nhất so với các loại hình đầu tư thông thường khác. * Diễn biến thị trường BĐS phức tạp. Từ 2008, thị trường BĐS đã thực sự đi vào giai đoạn suy thoái kéo dài do hệ quả của một thời kỳ BĐS tăng nóng do hoạt động đầu cơ ào ạt. Giá của nhiều BĐS bao gồm cả đất nền và sản phẩm căn hộ thậm chí đã giảm trên 50% so với mức giá thời kỳ đỉnh điểm→rủi ro lớn trong hoạt động đầu cơ dựa trên nguồn vốn vay. * Giá BĐS ở Việt Nam vẫn đang rất cao so với mức thu nhập trung bình của người dân và nguồn cung vẫn còn dư thừa, đặc biệt là đối với sản phẩm chung cư. * Giá BĐS vẫn tương đối cao nên tỷ suất sinh lời thực sự từ hoạt động đầu tư BĐS cho thuê vẫn thấp (3%-6%/năm tùy loại hình bất động sản) trong khi giá trị đầu tư ban đầu rất lớn. *...

Words: 1573 - Pages: 7

Premium Essay

White Lies

...Jinwoo Hur EH 216 Poetry Analysis 7/7/11 White Lies Part: 1 In the poem “White Lies,” Natasha Tretheway describes a girl telling white lies as a child in a first person narrative. In the first stanza, she describes herself as “light-bright’ near white, high-yellow, red-boned, in a black place.” Red boned means a racially mixed person, and she is describing her skin as a light and near white color. The next stanza shows the readers what kind of lies she said. She told the white folks that she lived uptown, her homemade dresses were straight from Mason Blanche, and she kept quiet when a white girl called her white. Her lies shows that she wants to hide the fact that she lives in a black neighborhood, and she wants to pass as a white. The third stanza describes the punishment she received when her mom found out she was telling the lies. Her mom cleaned her mouth with “ivory soap,” claiming it would purify and cleanse the lying tongue. Part: 2 * Step 1: the technical aspects Yellow highlight: internal rhymes Green highlight: alliteration White lies –Natasha Tretheway- The lies I could tell, when I was growing up light-bright, near white, commas separate 2words each rhythmic high-yellow, red-boned, in a black place, were just white lies. metaphor First stanza is one sentence with commas for end stopping and caesuras. Introduces her background. A lot of imagery used such as “light-bright, near white high-yellow, red-boned, in a black place.” It is literal......

Words: 1269 - Pages: 6

Premium Essay

Lies

...Lies. Nothing but lies. My friends we were all lied too back in 2002 when George Brush and Tony Blair declared, falsely, that Iraq possessed “weapons of mass destruction” (WMDs) and that we had to prevent Saddam from unleashing his furry on the World or else we would all be doomed. So with no evidence to support these claims and against the United Nations orders, the United States and the Allied forces brought “freedom” and “democracy” to the people of Iraq. Now, you don’t have to be a rocket scientist to know just how this new found, wonderful freedom and democracy has benefited the people of Iraq. Just take a look at this fact; over four million Iraqis have emigrated from Iraq since 2003. What does this mean? This means that the invasion of Iraq was wrong. Bush and his so called “friends” invaded under false pretences; they were selective about where and when to promote this so-called democracy; and they did not make the world a safer place by eliminating Saddam Hussein. In the lead up to the war, Tony Blair and George Bush claimed that Saddam’s Iraq had developed weapons capable of creating mass destruction and that the only solution was too enter Iraq and exterminate these weapons. However, after seven years of endless searching not a single piece of evidence was found to support Bush and Blair’s claims. The collation forces ended up leaving Iraq WMDless. In any case, even if Iraq did have WMDs, so does other countries such as Israel, Russia and North Korea (which by......

Words: 1007 - Pages: 5

Free Essay

The Truth About the Lies

...Copyright © The British Psychological Society Reproduction in any form (including the internet) is prohibited without prior permission from the Society 57 Legal and Criminological Psychology (2010), 15, 57–75 q 2010 The British Psychological Society The British Psychological Society www.bpsjournals.co.uk The truth about lies: What works in detecting high-stakes deception? Stephen Porter* and Leanne ten Brinke University of British Columbia Okanagan, Kelowna, British Columbia, Canada In this paper, we provide our view of the current understanding of high-stakes lies often occurring in forensic contexts. We underscore the importance of avoiding widespread pitfalls of deception detection and challenging prevailing assumptions concerning strategies for catching liars. The promise and limitations of each of non-verbal/body language, facial, verbal/linguistic, and physiological channels in detecting deception are discussed. In observing the absence of a single cue or behavioural channel that consistently reveals deception, a holistic approach with concurrent attention to multiple channels of a target’s behaviour (ideally videotaped for review) and changes from baseline behaviour is recommended whenever possible. Among the best-validated cues to be considered together include: illustrators, blink and pause rate, speech rate, vague descriptions, repeated details, contextual embedding, reproduction of conversations, and emotional ‘leakage’ in the face.......

Words: 11532 - Pages: 47

Free Essay

SparepæRens Lys

...  Sparepærens lys   Josephine Engelbæk   Samarbejdspartner: Oscar & Anas     Formål:   Formålet med dette forsøg er, at vi skal finde ud af om der er ​ Natrium​ ​  eller Kviksølv​  i  sparepæren.     Teori:   Et optisk gitter består af et højt antal parallelle spalter med samme afstand ml. hindanden (​. Denne  d​ ) afstand kaldes gitterets gitterkonstant. Sendes ensfarvet lys gennem et optisk gitter, vil der på en  skærm bagved gitteret fremkomme en række skarpt, lysende linjer. De to lysende pletter til hver sin  side af den lysende central plet kaldes 1.­ordens­pletterne etc. For afbøjningen af lys i et gitter gælder  gitterformlen  λ = d∙sin(V n) .   n   Materialeliste:   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Spektrometer   Sparepære  Glødepære  “Red tide” spektrometer (digitalt program)   Gitter  Kviksølvlampe   Natriumlampe   Lysleder  Rør (blokerede for, at lyset ikke var for skarpt)    Fremgangsmåde:     Opsætning af gitterspektromeret:   1. Det parallelle lys, der skal afbøjes af gitteret, leveres af kollimatoren, når man belyser dens  spalte. Kollimatoren sidder fast i forhold til apparatets gradskala og bund.     2. Gitteret anbringes i en gitter holder, sig fastspændt på det drejelige bord.     3. Det afbøjede, parallelle lys bliver  samlet af kikkerten. Kikkerten drejes og skal efterfølgende  indstilles.     4.......

Words: 733 - Pages: 3

Free Essay

Lí Thuyết Thiết Kế Tổ Chức

...ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TỐ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PÁT TRIỂN KỲ HÀ CHU LAI QUẢNG NAM CHƯƠNG I: TỔ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC A. Giới thiệu chung về công ty: I. Giới thiệu công ty: - Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam - Tên công ty viết tắt: CDI CO,LTD. - Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam - Điện thoại: 0510 3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH...

Words: 19374 - Pages: 78

Free Essay

Li Thuyet Thiet Ke to Chuc

...ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU TỐ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PÁT TRIỂN KỲ HÀ CHU LAI QUẢNG NAM CHƯƠNG I: TỔ CHỨC VÀ LÝ THUYẾT TỔ CHỨC A. Giới thiệu chung về công ty: I. Giới thiệu công ty: - Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam - Tên công ty viết tắt: CDI CO,LTD. - Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp – Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam - Điện thoại: 0510 3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH...

Words: 19374 - Pages: 78

Game-Show | Eps24 Age Of Feeling | Fairy Tail 205