Free Essay

Marketing Management

In: Business and Management

Submitted By kan09
Words 3126
Pages 13
Spørgsmål 1

Når der ses på marketing strategier i forhold til de forskellige trin i produktlivscyklussen, er det vigtigt at have nogle grundlæggende ting på plads omkring markering igennem produktlivscyklussen, da en virksomheds positionering og differentieringsstrategi ændres over tid, for at skabe et rentabelt produkt på markedet. Dvs. at der i denne forbindelse ses på det enkelte produkts udvikling i forhold til PLC. Men det kan også i andre henseende blive brugt til at se på hvordan overordnede markeder, konkurrenter osv. udvikler sig. Nedenfor ses en model af PLC

I forhold til marketing strategier og i forhold til produkter generelt antages det, som det også fremgår af opgaveformuleringen, at et produkt gennemlever forskellige trin i forhold til produktets livscyklus. Et produkt gennemlever alt andet lige, jf. teorien om PLC modellen, fire faser. En introduktionsfase, en vækstfase, en modningsfase og til sidst en nedgangsfase. Dette er baseret på følgende formodninger.

For det første har produktet, uanset hvilke produkter man har med at gøre, alt andet lige en begrænset levetid. Derudover gennemlever produktet som antaget 4 stadier i dets livscyklus, hvilket hver har deres udfordringer, muligheder og trusler overfor sælgeren. Der er her det specielt er interessant at se på hvordan marketing strategier bruges i forhold til hvilken fase produktet befinder sig i. Videre formodes det, at profitten for det enkelte produkt i virksomheden stiger og falder, alt efter hvilken fase produktet befinder sig i på et givet tidspunkt. Endelig er det i forhold til teorien en formodning, at produktet kræver forskellige marketing-, finansielle-, produktions-, indkøbs- og human ressource strategier igennem hver fase af produktets livscyklus. Dvs. at det ikke kun er marketing der er væsentligt at forholde sig til, men også andre dele af virksomheden, samt selve omverdenen. Men i forhold til opgaveformuleringen og afgrænsningen af denne vil produktets forskellige faser i dets livscyklus ny bliver sat i forhold til marketingstrategier (Kotler, Philip; Markering Management, 2009, 13. udgave, 490).

I introduktionsfasen vil salgsvæksten være lav og langsom, og samtidig vil profitten for det enkelte produkt være negativ eller lav, de markedsføringsindsatsen i dette stadie ofte er meget høj, grundet behovet for at informere potentielle kunder, behovet for at introducere produktprøver og endelig behovet for at sikre distribution i detailbutikker. Det vil også sige at prisen på produktet i introduktionsfasen har en høj pris, fordi omkostningerne er høje. I forbindelse med at introducere markedet for et nyt produkt er det imidlertid vigtigt for virksomheden at forholde sig til hvornår man skal træde ind på markedet, da dette kan have betydning for produktet succes, men også i forhold til hvor stor en risiko virksomheden er villig til at påtage sig i forhold til introduktionen af det nye produkt. (Kotler, Philip; Markering Management, 2009, 13. udgave, 492)

Virksomheden skal derfor tage stilling til om man vil være de første på markedet (first mover) med produktet, hvis dette er muligt, eller om andre virksomheder skal have lov til at komme på banen først. Dette kan have konsekvenser for udbyttet af produktet (profitmulighederne), men også for risikoen forbundet med introduktionen og omkostningerne hermed.

Formålet med at introducere sig på markedet med et nyt produkt må for virksomheden, derfor være at skabe opmærksomhed omkring det nye produkt, og på den måde forsøge at få kendskab omkring produktet, vha. en stor markedsføringsindsats, som skal bidrage til at disse store omkostninger forbundet hermed kan tjenes ind på sigt.

Vækstfasen

I vækstfasen produktet gået noget til at stadie, hvor det bidrager til med en rask stigning i salget, som forøges markant i denne periode, grundet en forøgelse af kunder, og samtidig kommer der nogle opinionsledere til, som påvirker andre forbrugere. I denne fase vil der også komme nye konkurrenter til, som har ladet sig tiltrække af mulighederne for produktet i et givent marked. Konkurrenterne introducerer nye produktegenskaber og udvider distributionen, og derfor skal virksomheden ny begynde at forholde sig til andre ting, end hvis de eksempelvis var first mover. Priserne på produktet fastholdes hvor det var i slutningen af introduktionsfasen, eller vil falde en anelse, afhængig af hvor hurtigt efterspørgselen forøges. I forhold til prisen er der to muligheder for virksomheden. En lav pris fra starten vil kunne gøre det nemmere for virksomheden at komme ind på markedet, eftersom man stadig har at gøre med et relativ ukendt produkt i markedet. Eller virksomheden kan på den anden side vælge fra starten at tage en høj pris for produktet, måske pga. kvaliteten.

Konkurrenterne bliver i denne fase bliver en integreret del af markedet, og derfor må virksomheden som minimum, i denne periode, fastholde deres reklameniveau/indsats, eller øge den i smule. Dette for at kunne, imødegå konkurrence fra de nye konkurrenter, men også for at kunne fortsætte en udvikling af markedet. Reklameomkostningerne stiger imidlertid mindre end forøgelsen i salget, og samtidig vil reklameomkostningerne i denne fase blive spredt ud over en større salgsvolumen, og derfor også kunne genere en højere grad af profit til virksomheden. Reklameindsatsen kan imidlertid reduceres en smule, hvis efterspørgselen er stor, og tingene derfor begynder at køre af sig selv. Ellers skal reklameindsatsen alt andet lige i denne periode fastholdes (Kotler, Philip; Markering Management, 2009, 13. udgave, 495-497).

Derfor kan det nu opsummeres at formålet for virksomheden i vækstfasen er at øge markedsandelen, men det vil også kunne være at skabe en høj nuværende profit. Dette er lidt afhængigt af virksomhedens strategi og hvilket produkt man har med at gøre. Der vil altså i denne forbindelse være et trade-off mellem en forøgelse af markedsandelen og en høj nuværende profit. Endvidere er det vigtigt at der i vækstfasen skabes en intensiv distribution, så man bliver mere synlig på markedet, og får mulighed for at øge kendskabsgraden

Modningsfasen

På dette tidspunkt vil der blive tendenser til at salget begynder at falde, og tingene begynder at stabilisere sig mere på markedet. Derfor vil denne fase ofte være en del længere end de hidtidige faser og nedgangsfasen. Modningsfasen kan inddeles i tre faser, nemlig en vækstfase, en stabilitetsfase og en nedgangsfase. I vækstfasen begynder salgsvækstraten at falde og der er ikke flere distributionskanaler at udfylde. Dvs. at virksomheden kæmper om sin plads i distributionsleddet, idet der er flere etablerede konkurrenter om buddet. I stabilitetsfasen flades salget pr. indbygger ud, grundet en mættelse af markedet, hvor de potentielle kunder har prøvet produktet og derfor vil det fremtidige salg afhænge af befolkningstilvæksten. I den tredje fase i modningsfasen vil det absolutte salg begynde at falde, priserne i markedet bliver sat ned, konkurrencen bliver intensiveret og kunder begynder at skifte til andre markedstilbud. Derfor gælder der i forhold til prisfastsættelse, at virksomheden hele tiden forsøger at tilpasse sin pris, for at kunne matche konkurrencen på markedet.

Markedet vil være præget af at få giganter styrer markedet, måske er der en kvalitetsleder, en serviceleder og en omkostningsleder der styrer markedet. Udenom disse giganter, vil der være nogle markedsnicher i denne fase af produktets livscyklus. Derfor er det afgørende for virksomheden i denne fase at finde ud af om man vil være en af de store giganter og tjene penge på lave omkostninger og stor salgsvolumen, eller søge en nichestrategi med indtjening gennem lav salgsvolumen og høj profit (Kotler, Philip; Markering Management, 2009, 13. udgave, 497-501).

På baggrund af ovenstående kan det nu antages, at formålet for virksomheden i modningsfasen må være, at forsøge at holde fast i sin position eller finde en anden strategi, måske en nichestrategi, hvis konkurrencen er for hård, eller det er det man har de største kompetencer til at kunne tjene penge på. Virksomheden skal forsøge at maksimere sin profit i denne periode.

Endelig er modningsfasen en fase hvor virksomheden har forskellige muligheder for at brande sit produkt, alt efter hvilken strategi virksomheden arbejder med. Målgruppen er godt nok fast i denne fase, og det kan være at virksomheden har formået, at skabe en brand equity, dvs. en samlet opfattelse af brandet, hvilket også vil være fordelagtigt i forbindelse med at kunne fastholde sin position på markedet. Imidlertid kan virksomheden også begynde at dele sin målgruppe lidt mere op ud fra opfattelser, og nuancere brandopfattelsen, så man får delmålgrupper, og afhængig af hvordan virksomheder opdeler sin målgruppe vil den måske kunne tage forskellige priser for produktet.

Nedgangsfasen

I denne sidste fase af produkts livscyklus vil salget fra faldet markant og er stadig faldende, f.eks. på grund af ændringer i forbrugernes smag, den teknologiske udvikling, konkurrence osv. Faldet kan være både langsomt og hurtig. Når salget falder på produktet, vil dette føre til overkapacitet, nedskæring i priser og en mindsket profit på produktet.

I denne fase går virksomheden også derfor over til en mere selektiv distribution, hvor virksomheden trækker sig fra de svagere markedssegmenter. Samtidig reducerer virksomheden sine reklameomkostninger til et minimalt niveau, så man stadig kan genere profit på produktet. Med andre ord er denne sidste fase, hvis den eller ikke vælger at trække sig fra markedet, er forsøg på at malke det sidste ud af markedet, og ellers få det maksimale ud af produktet indtil det ikke kan sælges mere. Det med hvorvidt man skal trække sig eller blive på markedet er imidlertid op til virksomhedens risikovillighed. Det der kan konstateres er at det er meget omkostningstungt at beholde et svagt produkt på markedet, og i så fald vil det måske være bedst at trække sig ud af markedet.

Hvis man bliver på markedet og forsøger at trække det sidste ud af produktet, foregår det ofte ved at virksomheden stille og roligt udfaser produktet fra markedet, f.eks. ved at reducere antallet af produkter (Kotler, Philip; Markering Management, 2009, 13. udgave, 501).

Spørgsmål 2

Som det fremgår af lærebogen Marketing Management er en adoption ”..an individual’s decision to become a regular user of a product”. Det vil altså sige en individuel forbrugers beslutning om at blive en regelmæssig bruger at et produkt.

Ifølge lærebogen handler The comsumer adoption proces, om at sætte ovenstående i forbindelse med en innovation. En innovation tager tid at sprede, og derfor er modellen The comsumer adoption proces opdelt i trin som siger noget om den tid det tager for en individuel forbruger at tager en beslutning om at tage et produkt/innovation til sig. Dvs. fra første gang den individuelle person hører om produktet til at han bruger produktet.

En adoptor af et nyt produkt, som det kaldes i lærebogen, gennemgår 5 faser i forhold til The comsumer adoption proces. Dette ses tydeligt af figuren nedenfor:

[pic]

Først gennemgår forbrugeren processen awareness, som betyder at forbrugeren bliver klar over at der er en innovation eller et nyt produkt, som er tilgængeligt, men mangler stadig meget information omkring produktet. Dvs. at der her er tale om at forbrugeren tager en kampagne til sig fordi det er noget nyt.

Derfor bliver kunden interesseret i produktet, da det er nyt, og bliver derfor stimuleret til at søge informationer på produktet, for at blive klogere omkring det. Her er forbrugeren i det lærebogen kalder for interest fasen.

Næste fase, evaluation, er en fase hvor forbrugeren nu belsutter sig for om han/hun skal prøve innovationen eller det nye produkt, og dermed også sagt at forbrugeren evaluerer på sin indsamlet information.

Dermed gælder der også at forbrugeren kun kommer til trial, hvis han/hun beslutter sig for at prøve innovationen. Hvis man beslutter sig for ikke at prøve innovationen stopper The comsumer adoption proces efter evaluation fasen. Omvendt gælder der at det er i trial fasen, at forbrugeren tager produktet til sig og prøver innovationen, for at kunne vurdere innovationens samlede værdi.

Endelig efter at have prøvet innovationen og have vurderet dens værdi, vil forbrugeren nu beslutte hvorvidt han/hun vil tage produktet til sig og bruge det regelmæssigt og i fuld udstrækning.

Spørgsmål 3

Virksomheder må overveje eller tænke over forskellige faktorer når de skal udvikle deres kommunikationsmix. Der er tre grundlæggende faktorer som påvirker udviklingen af en virksomheds kommunikationsmix. Den første faktor er type af produktmarked, som vil sige, hvorvidt der er tale om B2C eller B2B markedet, om relationen er forretning til kunde eller forretning til forretning (det industrielle marked). På B2C markedet vil kommunikationsmidlerne når man taler om kommunikationsplatforme ofte være advertising og sales promotion, hvor kommunikationsmidlet på B2B markedet primært vil være personligt salg.

Den anden faktor der har indflydelse på virksomhedens kommunikationsmix, er forbrugernes villighed til at lave et køb. Og for at skabe villighed til køb hos forbrugeren er det for virksomheden vigtigt at kommunikere rigtigt til dem. Dette gøres ved først at skabe noget awareness (kendskab), så der bliver skabt en form for omtale. Dette kan f.eks. gøres ved advertising og publicity.

Dernæst er virksomheden nødt til at skabe en forståelse ud fra det kendskab der lige er opnået, f.eks. gennem personligt salg eller advertising. Når virksomheden har opnået en forståelse hos kunden/målgruppen er det næste at kunne skabe en købsintention hos forbrugeren der har fået en forståelse. Dette kan skabes igennem personligt salg og sales promotion. Efter forbrugerne har opnået en købsintention og har købt produktet er det næste der skal ske, at skabe et genkøb hos forbrugeren. Dette skal sikre at kunden køber igen, eller blot bliver bekræftet i at det er et godt køb. Dette opnås gennem advertising.

Ovenstående måde for virksomheden at skabe villighed til køb på, skal tænkes som en tragtmodel. Dvs. man går fra awareness til forståelse, til købsintention og til sidst forsøger at få forbrugeren til at lave genkøb.

Den sidst faktor der er afgørende i forbindelse med udviklingen af virksomhedens kommunikationsmix er faserne i produktlivscyklussen. Det handler altså for virksomheden om at finde ud af hvor man befinder sig henne i PLC kurven og hvordan man får sammensat kommunikationsmixet i forhold til dette. Kommunikation kan variere i omkostningseffektivitet i de forskellige faser i PLC. I introduktionsfasen bør man benytte sig af advertising, event/experience, publicity, for på den måde at får skabt noget kendskab. Når man har skabt noget kendskab i introduktionsfasen, vil denne opmærksomhed alt andet lige sprede sig som ringe i vandet, og derfor vil man måske i højere grad i vækstfasen gå over og bruge noget mere word-of-mouth marketing, f.eks. gennem viral marketing. I modenhedsfasen er det som nævnt vigtigt at holde gang i hjulene, og derfor bør man måske benytte sig af advertising for at holde salget i gang. Event/experience samt personligt salg vil også kunne benyttes i denne fase.

Endelig skal virksomheden i nedgangsfasen i gang med at malke markedet, og derfor hive så meget ud af markedet som muligt. Dette kan bl.a. opnås ved Sales promotion.

Til slut skal det bemærkes at ovenstående muligheder i forhold til at fastlæsse og tilpasse sit kommunikationsmix ikke er sandheder, det er blot lærebogens bud på nogle faser man kan gennemløbe for at bestemme sit kommunikationsmix. Der kunne sagtens forstilles at forekomme andre situationer i praksis, men disse tanker er i denne forbindelse udeladt, da der i forhold til pensum fokuseres mest på teori.

Spørgsmål 4

Marketing kommunikation er måden hvorpå man nå ud til målgruppen, og får skabt en opmærksomhed og måske for skabt en overbevisning hos målgruppen. Derfor er det væsentligt at have en plan for eller forslag til hvordan man vil håndtere denne marketing kommunikation.

Marketing Research Process er bygget op omkring flere steps, som inkluderer, selve processen og planen, definition af problemet, udvikling af research planen, indsamling af information, analyse af informationen og en beslutning.

I forhold til opgaven startes der nu med at lave et forslag til en research plan, som mere eller mindre handler om hvordan man skal indsamle data. Dette gøres ved først og fremmest at identificere data kilder. Man skal have fundet ud af hvor meget man har af eksisterende data der kan bruges til at beregne sine kommunikationsmål, og hvor meget virksomheden selv må ud i marken og finde. Her skal man altså finde ud af hvad man har af sekundært data og hvor meget primært data man skal ud at lave.

Herefter er det væsentligt at virksomheden designer et forskningssyn, som vil sige, at man skal finde ud af hvordan man vil få adgang til sine datakilder, om man f.eks. vil benytte sig af Danmarks statistik som en sekundær kilde, eller om man vil benytte sig af interviews som en primær kilder til at måle på sine kommunikationsmål.

Andre muligheder kan være observation, fokus gruppe interviews som er en mere kvalitativ og dybdegående datakilde osv.

Videre må virksomheden have defineret sine forskningsinstrumenter, om hvorvidt ens interview eks. skal foregå elektronisk, via. web eller telefon, og i den forbindelse om spørgsmålene skal være åbne eller lukkede. Virksomheden skal få defineret hvorvidt man skal bruge kvalitative forskningsteknikker, eller om man skal bruge mere makaniske og kvantitative teknikker.

Herudover skal der designes en sampling plan, hvor man ser på stikprøver, og ser på om denne stikprøve kan danne grundlag for hele populationen, og på den måde give et retvisende billede af kommunikationsmålene for hele populationen. Problemstillingen er imidlertid hvor mange udtræk af stikprøver der skal til for at kunne skabe et retvisende billede.

Endelig skal virksomheden vælge sine kontaktmetoder, om hvorvidt det f.eks. skal være vha. telefonopringninger, svar ved spørgeskema osv.

Når virksomheden har lavet en sådan research plan vil man kunne måle sine kommunikationsmål for eks. en kampagne. Der kunne være mange forskellige kommunikationsmål, som f.eks. at ville opnå en bestemt awareness hos de forbrugere som er blevet eksponeret, eller finde ud af hvor mange der føler sig overbevist af kampagnen, og hvor mange af dem der så opnår en købsintention.

I den forbindelse er det væsentligt for virksomheden at kunne lave en retvisende analyseplan til måling af sådanne kommunikationsmål i en kommunikationsprocesmodel.

For at opnå sine kommunikationsmål, er det for virksomheden væsentligt at lave en konkret budskabsformidling, forstået på den måde, at den skal virke. Hvis den ikke virker, opnås de specifikke kommunikationsmål ikke, og derfor bør annoncører teste den kreative budskabsformidling på forhånd, for at finde ud af om det virker, og hvorvidt man opnår en nettodækning (frekvens). Nettodækning kunne f.eks. være mange der er blevet eksponeret mindst én gang. Hertil udregner man frekvensen, ud fra hvor mange gange man gennemsnitligt er blevet eksponeret. Herudfra kan man prøve at finde frem til hvorvidt budskabet virker, og hvorvidt forbrugeren reagerer på budskabet. Budskabet skal virke, og hvis man ikke har testet dette kan det give problemer. For at budskabet kan forstås rigtigt er det vigtigt for virksomheden også at have en veldefineret målgruppe.

Derudover kan virksomheden forsøge at sammenligne med eksisterende benchmark mål, og holde resultater for målene i effekthierarkiet op imod tidligere kampagner og/eller konkurrenternes kampagner. Endeligt er det vigtigt at forholde sig til en tidsperiode som virksomheden kan stille målsætningerne op omkring. Eks. kan der tages hensyn til hvor lang tid der går, før der skabes en effekt blandt målgruppen. Om der eks. går 3 eksponeringer, færre eller flere. Dvs. tiden der går, før der skabes en wear in og wear out.

-----------------------
Afsætning

Modning

Introduktion

Nedgang

Vækst…...

Similar Documents

Premium Essay

Marketing Management

...Marketing - Session 0 Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. Core marketing concepts: 1. Needs, wants, & demands :    Needs : Basic human requirements (Air, water, food, clothing, and shelter ) Wants : Needs directed to specific objects that might satisfy the need (Shaped by society ) Demands :Wants for specific products backed by an ability to pay (Necessity to measure how many people are able buy a company’s products ) Offerings & brands Companies address customer needs through a value. Proposition: Set of benefits that satisfy customer needs. Offerings: Physical representation of those benefits. Brands: Offering from a known source, a brand’s name carries many associations in people’s mind that makes up its image. 2.     3. Value & satisfaction   Value: sum of tangible and intangible benefits and costs to a customer (perceived value increases with the quality and services) Satisfaction: A person’s judgment of a product’s perceived performance in relationship to his expectations. 4. Exchanges & relationships   Exchange: The act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. (= ONE sale, to ONE customer) Relationship: several exchanges with several customer = the goal. Relationships are built through delivering value and satisfaction. The marketing process: 1- Analyzing the......

Words: 5098 - Pages: 21

Premium Essay

Marketing Management

...Internal Assignment No.1 Paper Code : BBA-203 Paper Title : Marketing Management Q.1.1 What do you understand by Marketing ? A.1.1 Marketing is the process of communicating the value of a product or service to customers. Marketing might sometimes be interpreted as the art of selling products, but selling is only a small fraction of marketing. As the term "Marketing" may replace "Advertising" it is the overall strategy and function of promoting a product or service to the customer. *********************************************************************************************************************************************************************************************** Q.1.2 What are the components of marketing mix ? Q.1.2 1. Product. The Product area is concerned with developing the right "product" for the target market. This offering may involve a physical good, a service, or a blend of both. Keep in mind that Product is not limited to "physical good". 2. Place.Place is concerned with all the decisions involved in getting the "right" product to the target market's Place. A product isn't much good to a customer if it isn't available when and where it's wanted. A product reaches customers through a channel of distribution. (A channel of distribution is any series of firms - or individuals - from producer to final user or consumer.) 3. Promotion.The third P - is concerned with telling the target market about the "right" product. Promotion......

Words: 5117 - Pages: 21

Premium Essay

Marketing and Management

...The Marketing Mindset: How to Engage Yours Strategic marketing is at once a business philosophy and a practical discipline of management pervading every function of the organization with a focus on the customer and the world in which they live. It requires clear understanding and articulation of the past and present as well as a forecast of what might happen in the future. Strategic marketing is characteristically “outside-in,” meaning that your attention originates with the customer, not the organization, ultimately helping you to create products, services, and experiences to ensure an ongoing, satisfying relationship between the two. For decades, the four Ps—product, price, place, and promotion—have served as the framework for effective marketing management. The blend of these four variables resulted in a marketing mix to form the basis of an organization’s marketing initiatives. The four Ps are: Product: products and services an organization produces and sells (because it can); Price: the amount charged (to cover costs and make profit); Place: where the organization distributes products or services (because they are the easiest and cheapest places to do so); and Promotion: what the organization says about the product or service (to the masses whenever, wherever, and however they want). This framework evolved some 40 years ago, in an age of consumerism characterized by caveat emptor—let the buyer beware. Today, organizations need to adopt the......

Words: 899 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing Management

...4.705 Marketing Management Assignment Marketing Strategy For Research In Motion Table of Contents 1. Executive summary 3 2. Value Based Marketing Strategy 4 3. Marketing mix strategy 4 a) Product 5 b) Place 6 c) Price 6 d) Promotion 6 4. Driving forces of change in the mobile industry 7 5. Changes in Competitive Landscape 8 6. Understanding customer behavior 9 7. SWOT analysis 10 8. Recommended Marketing mix strategies for RIM 13 9. Target Market for Blackberry 14 10. References 15 Executive Summary Research In Motion (RIM) is one of the world’s leading manufacturer of wireless devices and also known for their smartphone and tablet range, Blackberry. It was found in 1984 by Mike Lazaidis in Canada. Initially RIM was in to wireless equipments until 1999 when they started creating Blackberry series. Blackberry is now widely used as a smartphone which is used mainly by corporate and business people. But it also attracts a broad range of users from teenagers to other professionals. It is widely available in many countries with offices operating around the world. Recent falling of stock has forced RIM to construct an all new market strategy in order to be in a highly competitive market. It has been analyzed that it is high time RIM should constitute a better marketing plan, which will focus mainly on Value......

Words: 2269 - Pages: 10

Premium Essay

Marketing Management

...understanding and decision-making for all sorts of situations in business and organizations. SWOT is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Information about the origins and inventors of SWOT analysis is below. The SWOT analysis headings provide a good framework for reviewing strategy, position and direction of a company or business proposition, or any other idea. Completing a SWOT analysis is very simple, and is a good subject for workshop sessions. SWOT analysis also works well in brainstorming meetings. Use SWOT analysis for business planning, strategic planning, competitor evaluation, marketing, business and product development and research reports. You can also use SWOT analysis exercises for team building games. Note that SWOT analysis is often interpreted and used as a SWOT Analysis 2x2 Matrix, especially in business and marketing planning. In addition to this 2x2 matrix method, SWOT analysis is also a widely recognized method for gathering, structuring, presenting and reviewing extensive planning data within a larger business or project planning process. See also PEST analysis, which measures a business's market and potential according to external factors; Political, Economic, Social and Technological. It is often helpful to complete a PEST analysis prior to a SWOT analysis. In other situations it may be more useful to complete a PEST analysis as part of, or after, a SWOT analysis. See also Porter's Five Forces model, which is used to......

Words: 2215 - Pages: 9

Premium Essay

Marketing Management

... Unit outline of M 501 @ IBA Course Title: Marketing Theory and Practices: M 501 Course Instructor: Dr. Md. Ridhwanul Haq Ph.D (University of Western Sydney) MBS (The Australian National University) Post Graduate Diploma in Training and Teaching (Aus-training, Sydney) MBA and BBA (University of Dhaka) An introduction of this unit Marketing is a discipline concerned with the creation of ‘value’ and exchange of ‘values’ between marketers and their customers. Marketing helps to increase the value of organizations and their clients. Furthermore, managing the marketing is about handling and implementing updated tools and technique in business world. It is a dynamic and highly stimulating field of contemporary business studies. It has been defined as the business function that determines customer needs, identifies target markets that the company can serve better than its competitors, designs marketing strategy and develops plans and programs to serve these markets effectively and efficiently. Since the basic purpose of business "is to create a customer", the way to grow a business is through marketing. Marketing is therefore often equated with creativity and viewed as one of the most important functions in business. Approach of teaching The way that the Marketing Management unit has been developed emphasizes the importance of ‘dialogue’ (through regular collaboration and discussion) as essential...

Words: 721 - Pages: 3

Premium Essay

Marketing Management

...Chapter 1: Marketing Management Basic Concepts THE SCOPE OF MARKETING To prepare to be marketers, you need to understand what marketing is, how it works, what is marketed, and who does the marketing. What Is Marketing?  Marketing deals with identifying and meeting human and social needs. One of the shortest definitions of marketing is “meeting needs profitably.”  The American Marketing Association offers the following formal definition: ―Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals.”  Marketing management is the art and science of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value.  A social definition of marketing is that ―marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others.” Exchange and Transactions Exchange is the process of obtaining a desired product from someone by offering something in return. For exchange potential to exist, the following conditions must be satisfied: 1. There are at least two parties. 2. Each party has something that might be of value to the other party. 3. Each party is capable of communication and delivery. 4. Each party is free to accept or reject the exchange offer...

Words: 2214 - Pages: 9

Premium Essay

Marketing Management

...Marketing Management MM 1-2013 1 “Midterm Review” By: cherriie.cherry* :) Chapter 1 defining mkting Marketing – set of activities that create value in order to satisfy customer & make profit to co. Demand states 1. Negative – Find other ways to change cus. attitude (design, price, more promotion) i.e. insurance 2. Nonexistent- donno, never thought about it i.e. health checkup - find way to connect benefits with personal’s natural needs 3. Latent – product can’t satisfy cus need i.e. cars- more efficient / food- low calories - measure mkt potential & develop efficient good & service to satisfy demand 4. Declining – sales drop, buy less frequently i.e. กระเช้ าbrand ทาไงก้ ได้ ให้ sales เพิ่ม เช่น -product development change product features -mkt development new target mkt - find new way of use, more effective communication, sales pro 5. irregular- purchase vary on season i.e. hotels/cinema/ restaurant - Smoothen demand sales pro, flexible pricing, other incentives - Low season- low price 6. Unwholesome- cigarette/alcohol Demand for unethical product- reduce habit by use fear communication/ price hikes/ reduce availability - cause dissatisfaction i.e. บุหรี่ ที่ USA รณรงค์ให้ คนสูบน้ อยๆ เพื่อให้ เป็ นลูกค้ ามันไปได้ นานๆ (อย่าเพิ่งรี บตาย) 7. Full – no surplus/shortage demand=supply /Buying amount=amount produce - maintain demand 8. Overfull- demand > supply  Reduce demand temporarily/permanently  “demarketing” i.e. เด็กในห้ องเยอะ อาจารย์เก๊ กดุ forceให้......

Words: 1574 - Pages: 7

Premium Essay

Marketing Management

...ORIENTATION OF A FIRM (Production concept, Product concept, Selling concept and marketing concept) Marketing management wants to design strategies that will build profitable relationships with target consumers. But what philosophy should guide these marketing strategies ? What weight should be given to the interests of customers ? Very often, various interests conflict. There are four alternative concepts under which organizations design and carry out their marketing strategies : the production concept, product concept, selling concept and marketing concept. PRODUCTION CONCEPT The production concept holds that consumer will favor products that available and highly affordable. This is one of the oldest orientations that guide sellers. It gives too much importance to production of goods and services. Large scale production is the base of production concept. Hence, management should focus on improving production and distribution efficiency. Production is important in marketing as without production marketing is just not possible. This concept is still a useful philosophy in some situations e.g. A computer maker Lenovo dominates the highly competitive, price sensitive Chinese PC market through low labor costs, high production and efficiency and mass distribution. However, production concept is one-sided concept as production without considering the needs and expectations of consumers may not get the support of consumers. Companies adopting this orientation run......

Words: 3953 - Pages: 16

Premium Essay

Marketing Management

...SEMESTER 2 MB0046-MARKETING MANAGEMENT Q.1) “Planning is a process of designing the Blueprint for the future”. In this context, explain Marketing Planning in detail. Ans.) Planning is a process of designing the Blueprint for the future because marketing planning is making decisions about what target markets to go after, what objectives to meet, and what programs will achieve those objectives. A good marketing plan is pragmatic, action oriented and specific. To support above statement, we need to explain marketing planning in the following ways: MEANING OF MARKETING PLANNING Marketing planning is deciding what marketing actions to undertake, ehy they are necessary, when and where they will be accomplished, who will be responsible for accomplishing them, and how they will be carried out. Marketing planning consists of an interrelated sequence of analytic and decision making activities. Marketing planning is the process of making a coordinated set of decisions that constitute a marketing strategy for one or more target markets. MARKETING PLANNING PROCESS 1. SITUATION ASSESSMENT: The first step in the marketing planning process is situation assessment. This includes evaluating opportunities and threats in the product-markets of interest to the firm and determining the firm’s strengths and weakness. 2. TARGET MARKET STRATEGY: Step 2 in the planning process provides important guidelines for setting objectives, for formulating marketing program positioning......

Words: 2692 - Pages: 11

Premium Essay

Marketing Management

...Post Graduate Program in Management (PGPM) Faculty Name | Dr Tapan K Panda | Year/Term | 2014 - 15/Term-1 | Course Name | Marketing Management-1 | No. of Credits | 3 | No of Contact Hours | 20 | Session Duration | 90 Min. | About the Instructor: Dr Tapan K Panda is a professor of marketing at Great Lakes Institute of Management Chennai and Director of Kotler Srinivasan Centre for Research in Marketing. Prior to joining at Great Lakes, He taught at leading business schools of India including Indian Institute of Management Lucknow, Kozhikode and Indore as a full time faculty member. He has published fifteen books in various areas of marketing and was awarded late Dewang Mehta Best Marketing Faculty Award 2011 and AIMS International Best Management Professor Award in 2013. His areas of interest include brand management, customer relationship management, digital marketing. He can be reached at tapanpanda@gmail.com Course Objectives and Key Take Away This is the first course in marketing for students of the Post Graduate Program in Management. This course is designed to acquaint students with conceptual foundation of marketing and its various facets affecting business decision making in a modern organization. It focuses on * Building clear understanding of customer orientation in organizations and how marketing serves as a value delivery mechanism. * Sensitizing students to issues related to marketing environment and how......

Words: 2290 - Pages: 10

Premium Essay

Marketing Management

...MARKETING REPORT FOR BOSCH KETTLE (TWK 6831) COURSE: MSC MANAGEMENT MODULE: MARKETING MODULE LEADER: DR BRIAN JONES HARIS HUSSAIN ZAHID (77054487) MUHAMMAD ALI (77055851) TITTO THOMAS (77044182) SUBMISSION DATE 18TH APRIL 2008 Leeds Metropolitan University Leeds Business School Contents Page No 1 Introduction 2. The Marketing Environment 2.1 Macro Environment (a) Political and Legal Environment (b) Economic and Competitive Environment (c) Social Cultural Environments (d) Technological Environment 2.2 Micro Environment 2.3 Competition (a) Competitors of Bosch Kettle 3. Critical analysis of relevant theories 3.1 SWOT Analysis 3.2 Portfolio Analysis 3.3 Porter’s Matrix 3.4 The Boston Matrix (The Product Portfolio) 3.5 Response Hierarchy Model (a) The AIDA Model (b) The innovation – adoption Model (c) The DAGMAR Model Market Attractiveness Model: the GE matrix 3.6 Critical Analysis 4. Critical Analysis of Buyer Behaviour 4.1 Consumer as Buyer 4.2 Conclusion and Analysis 5.0 Buyer Behaviour 5.1 Buyer Behaviour Role in Marketing 5.2 Consumer as Buyer 5.3 Why People Buy 5.4 How people choose (a) what influence Buyers? 6.0 Segmentation Targeting and Positioning Strategies 6.1 Segment Identification 6.2 Consumer basis 6.3 Physiographic 6.4 Geodemographics 6.5......

Words: 6526 - Pages: 27

Premium Essay

Marketing Management

...| |To apply an understanding of marketing strategies such as understanding terms, concepts, and principles relevant to planning and formulating | | |marketing strategies for appropriate product or services | | |To gain experiences in making effective marketing decisions via using the case learning approach | | |Transferable Skills: | | |Through lecture in classroom and presentation. | | |Teaching-learning and assessment strategy | | | | | |Knowledge of Discipline Area | | |Practical Skills | | |Problem solving and scientific skills ...

Words: 1263 - Pages: 6

Premium Essay

Marketing Management

...What is Marketing? Fundamentals of Marketing Management Process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. Dr. P.V. (Sundar) Balakrishnan Simply put: Marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. Managing World-Class Organizations S #1 Balakrishnan The Marketing Objective Activities in the Marketing Process ... “Satisfy the needs of a group of customers better than the competition.” Distinguish from Selling or Advertising: – merely a subset of marketing actions used to satisfy consumer needs. Marketing focuses on the use of all the firm’s controllable influences to satisfy the customer. S #3 Balakrishnan S #2 Balakrishnan Broad Objective of Marketing Identify needs of customers that company can satisfy Design a Product (“bundle of benefits”) that satisfies those needs - better than existing products. Promote / communicate these benefits in order to motivate purchase Price at the right level so that consumers are willing & able to buy the product and the firm’s profit goals are met Make the product available at the right Place so that exchange is facilitated S #4 Balakrishnan Core Marketing Concepts To grow the business by adapting it to changes in the environment : by monitoring Needs, wants, and demands changes in customer needs changes in competition changes in the company’s own......

Words: 1480 - Pages: 6

Premium Essay

Marketing Management

...Marketing Management is the leading marketing text because its content and organization consistently reflect changes in marketing theory and practice. The very first edition of Marketing Management, published in 1967, introduced the concept that companies must be customer-and-market driven. But there was little mention of what have now become funda- mental topics such as segmentation, targeting, and positioning. Concepts such as brand equity, customer value analysis, database marketing, e-commerce, value networks, hybrid channels, supply chain management. Marketing Management is the leading marketing text because its content and organization consistently reflect changes in marketing theory and practice. The very first edition of Marketing Management, published in 1967, introduced the concept that companies must be customer-and-market driven. But there was little mention of what have now become funda- mental topics such as segmentation, targeting, and positioning. Concepts such as brand equity, customer value analysis, database marketing, e-commerce, value networks, hybrid channels, supply chain management. Marketing Management is the leading marketing text because its content and organization consistently reflect changes in marketing theory and practice. The very first edition of Marketing Management, published in 1967, introduced the concept that companies must be customer-and-market driven. But there was little mention of what have now become funda- mental topics such...

Words: 475 - Pages: 2

Cruiser Team Products | Sea Horse | Hankook 65Ah Batterie de Bateau 12V XV65 - Garantie de 4 Ans