Free Essay

Me in Accounting Diploma

In: Business and Management

Submitted By syudshah
Words 886
Pages 4
PROSPEK KERJAYA
Mengikuti Latihan Dalam Perkhidmatan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang Kejururawatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah 5 tahun berkhidmat dengan kerajaan anda boleh memohon untuk mengikuti kursus lanjutan ke peringkat ijazah di universiti tempatan. Seterusnya anda berpeluang dinaikkan ke gred jawatan yang lebih tinggi.

INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kolej Kejururawatan Alor Setar. Kolej Kejururawatan Sungai Petani. Kolej Kejururawatan Pulau Pinang. Kolej Kejururawatan Kuala Pilah Kolej Kejururawatan Melaka. Kolej Kejururawatan Muar. Kolej Sains Kesihatan Johor Bahru. Kolej Kejururawatan Kuantan. Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu. 10. 11. 12. 13. 14. Kolej Kejururawatan Kubang Kerian. Kolej Kejururawatan Sibu. Kolej Kejururawatan Sandakan. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kuching. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kota Kinabalu. 15. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sungai Buloh. 16. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah, Perak.

DIPLOMA KEJURURAWATAN

KURSUS PRA PERKHIDMATAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (SEPARA PERUBATAN) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

atau Lain-lain tempat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

CARA MEMOHON
i. Permohonan secara online Borang Pendaftaran Perkerjaan Di Sektor Awam (SPA8i) di laman http://www.spa.gov.my Permohonan adalah berdasarkan “Sistem Mengambil Sepanjang Masa” (SMSM). Tempoh sah laku permohonan adalah satu tahun. ii. Status permohonan lengkap yang telah didaftarkan boleh disemak oleh pemohon melalui laman http://www.spa.gov.my iii. Sebarang maklumat dan pertanyaan berkenaan permohonan boleh menghubungi: a. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Pengambilan Khas, Aras 7, Blok C7, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 PUTRAJAYA. Tel : 03-8885 6254/ 6264/ 6296 b. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Urusetia Cawangan Sabah, Aras 1, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS/Sulaiman, Likas, 88450 Kota Kinabalu, SABAH. Tel : 088-488922 c. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Urusetia Cawangan Sarawak, Tingkat 10, Bangunan Sultan Iskandar Jalan Simpang Tiga, 93520 Kuching, SARAWAK. Tel : 082-240011 Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

PERLANTIKAN KE SKIM PERKHIDMATAN • Nama Jawatan: Jururawat • Taraf Jawatan: Tetap • Pelatih tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia yang tamat latihan dengan jayanya akan dilantik ke Jawatan Jururawat Gred U29, tangga gaji (tertakluk pada perubahan semasa) Tangga gaji: GRED U29 U32 U36 U38 U40 MINIMUM RM1,311.58 RM2,214.00 RM3,454.82 RM4,270.08 RM5,022.09 MAKSIMUM RM3,599.85 RM4,286.71 RM5,289.31 RM5,781.14 RM6,600.72

ELAUN/IMBUHAN TETAP Imbuhan Tetap Khidmat Awam RM160 Imbuhan Tetap Perumahan RM180 Imbuhan Perkhidmatan Kritikal -15% daripada gaji hakiki Elaun Sara Hidup (COLA)* *Mengikut wilayah bertugas RM100/RM200/RM300 IKATAN PERKHIDMATAN Pelatih tajaan Kementerian Kesihatan Malaysia diwajibkan berkhidmat dengan Kerajaan bagi tempoh 4 tahun.

DIPLOMA
BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA http://www.moh.gov.my http://latihan.moh.gov.my

UNIT LATIHAN PRA PERKHIDMATAN, BAHAGIAN PENGURUSAN LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA, ARAS 6, N0.26, PERSIARANPERDANA, PRESINT 3, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62675 PUTRAJAYA. TEL : 03-8885 0600 . FAKS : 03-8885 0747/48

PENGENALAN Kerjaya sebagai seorang Jururawat adalah memfokuskan kepada memberi perkhidmatan perawatan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk menceburi profesion ini, anda perlu mempunyai ciri-ciri penyayang, penyabar, berdisiplin dan boleh bekerjasama dengan ahli pasukan kesihatan.

DESKRIPSI TUGAS DESKRIPSI TUGAS DESKRIPSI TUGAS I. Hospital Di hospital, jururawat bertugas di wad-wad, dewan bedah, jabatan pesakit luar dan klinik-klinik pakar. Fungsi utama ialah memberi perawatan holistic kepada semua pesakit. II. Unit Kesihatan Di Unit Kesihatan Awam, jururawat bertugas sebagai seorang ahli pasukan kesihatan awam dalam memberi jagaan kesihatan keluaga dan perkhidmatan kesihatan awam dengan objektif untuk meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.

KURIKULUM DIPLOMA KEJURURAWATAN Matlamat kurikulum kejururawatan ini adalah untuk menyediakan jururawat yang cekap serta komited terhadap tugasnya Tempoh latihan:3 tahun (6 semester) meliputi subjek seperti berikut: • Sains Kesihatan • Sains Tingkah Laku • Perawatan Medikal • Perawatan Surgikal • Perawatan Obstetrik • Perawatan Pediatrik • Perawatan Kesihatan Komuniti • Bahasa Inggeris • Perawatan Kecemasan • Perawatan Ginekologi

KELAYAKAN UNTUK MEMOHON A. Syarat-syarat Asas Skim Perkhidmatan Pemohon hendaklah terdiri daripada: • Warganegara Malaysia • Lelaki/Perempuan (belum berkahwin) • Umur antara 17-25 tahun pada tarikh permohonan Kelayakan: • Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. • SPM Mengikut Sistem Terbuka-Calon-calon yang menduduki dan memiliki Sijil SPM mengikut sistem terbuka boleh dilantik ke skimskim perkhidmatan yang mensyaratkan kelayakan demikian sebagai syarat lantikan. Bagi menentukan tahap kelulusan tersebut setaraf dengan kelulusan Sijil Penuh SPM, iaitu sijil yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan peperiksaan mengikut sistem terbuka, syarat-syarat berikut perlu dipenuhi. a) lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua daripada mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau b) lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua peperiksaan bagi tempoh tiga tahun berturut-turut; dan c) memenuhi syarat Bahasa Melayu, sama ada Kepujian atau Lulus dan subjek-subjek tertentu seperti mana disyaratkan dalam skim perkhidmatan. B. Syarat-syarat Keutamaan Pemilihan • Lulus dengan kredit dalam mata pelajaran Sains dan Matematik serta 3 mata pelajaran lain. • Mempunyai kesihatan fizikal dan mental yang baik serta tidak mengalami kecacatan yang boleh menyebabkan calon-calon tidak sesuai menjalankan tugas selepas tamat latihan. ELAUN DI PERINGKAT DIPLOMA

Biasiswa Elaun Buku Elaun Perkakas Elaun Kertas Projek Elaun Jahitan Pakaian Seragam

RM835.57 sebulan RM250.00 setahun RM25.00 sepanjang tempoh latihan RM90.00 setahun RM45.00 sepasang…...

Similar Documents

Free Essay

Accounting Is Me

...what should to enter 二项期权定价模型(binomal option price model,SCRR Model,BOPM)    二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段,根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径,并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证,由于可以提前行权,每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。 二项式期权定价模型概述   1973年,布莱克和休尔斯(Blackand Scholes)提出了布莱克-休尔斯期权定价公式,对标的资产的价格服从正态分布的期权进行定价。随后,罗斯开始研究标的资产的价格服从非正态分布的期权定价理论。1976年,罗斯和约翰·考科斯(John Cox)在《金融经济学杂志》上发表论文“基于另类随机过程的期权定价”,提出了风险中性定价理论。   1979年,罗斯、考科斯和马克·鲁宾斯坦(Mark Rubinstein)在《金融经济学杂志》上发表论文“期权定价:一种简单的方法”,该文提出了一种简单的对离散时间的期权的定价方法,被称为Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价模型。   二项式期权定价模型和布莱克-休尔斯期权定价模型,是两种相互补充的方法。二项式期权定价模型推导比较简单,更适合说明期权定价的基本概念。二项式期权定价模型建立在一个基本假设基础上,即在给定的时间间隔内,证券的价格运动有两个可能的方向:上涨或者下跌。虽然这一假设非常简单,但由于可以把一个给定的时间段细分为更小的时间单位,因而二项式期权定价模型适用于处理更为复杂的期权。   随着要考虑的价格变动数目的增加,二项式期权定价模型的分布函数就越来越趋向于正态分布,二项式期权定价模型和布莱克-休尔斯期权定价模型相一致。二项式期权定价模型的优点,是简化了期权定价的计算并增加了直观性,因此现在已成为全世界各大证券交易所的主要定价标准之一。 一般来说,二项期权定价模型的基本假设是在每一时期股价的变动方向只有两个,即上升或下降。BOPM的定价依据是在期权在第一次买进时,能建立起一个零风险套头交易,或者说可以使用一个证券组合来模拟期权的价值,该证券组合在没有套利机会时应等于买权的价 格;反之,如果存在套利机会,投资者则可以买两种产品种价格便宜者,卖出价格较高者,从而获得无风险收益,当然这种套利机会只会在极短的时间里存在。这一 证券组合的主要功能是给出了买权的定价方法。与期货不同的是,期货的套头交易一旦建立就不用改变,而期权的套头交易则需不断调整,直至期权到期。 模型推导过程及案例 二项式过程如下 [pic] S=20 股票期初价格 q=0.5 股票上涨的概率 [pic] 无风险收益率 u=1.2 股票价格上涨幅度 [pic] d=0.67 股票价格下跌幅度 [pic] 欧式看涨期权期初和期末的价格 [pic] 为计算该欧式看涨期权期初的价格,构造无风险套期保值组合: 以价格S买1份股票,同时卖出m份以该股票为标的物的看涨期权(m为套期保值率)。 如果这个套期保值组合在每种状态下的支付相等,则这个组合为无风险的。 [pic] ......

Words: 340 - Pages: 2

Premium Essay

College Is Important to Me

...College Education Is Important To Me” According to Scott Reed, “As long as you know what it is you desire, then by simply affirming that it is yours -- firmly and positively, with no ifs, buts, or maybes -- over and over again, from the minute you arise in the morning until the time you go to sleep at night, and as many times during the day as your work or activities permit, you will be drawn to those people, places, and events that will bring your desires to you”. College is an event in life, and I strongly believe that getting an academic education is an important step for growing as an individual. It builds confidence and strength while helping me achieve what I want most out of my life. A college education is going to expand my horizons, professionally and personally. First, growing up I was always self-disciplined and a self-reliant learner having the highest expectations of myself. I got my diploma online through an accredited school. I then started working and thought that making money would get me where I wanted to be at the time. Once I realized 5 years had passed me by and nothing had changed, I then decided to enroll in college and get my life on track. Second, ”Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” as quoted by Nelson Mandela. That is a quote to change your life, and you are only as powerful as you strive to be. I chose to go to Ashworth College because of the amazing reviews for the accounting program. I found......

Words: 523 - Pages: 3

Premium Essay

Me Me Me

...“The difficulty in life is the choice”, 1 100% agree with this quote George Moore indeed would have gotten a vote from me when it came to come true this actually is. To explain his quote in other words; he’s stating the hardships and difficultly in life can most likely be avoided , you step into it and enhance it more that’s where the difficulty comes in which in some many ways could have probably be avoided . The book “Twelve Angry Men” by Reginald Roses is definitely a prime example of chosen difficulty when in many ways it could have been avoided. The teenager in the book “Twelve Angry Men” was on trial for the manslaughter of his own father. In my opinion that teen was all the way guilty. But majority of the 12 jurors saw him as innocent. Some pledged his innocence by justifying the manslaughter by saying he was “ a product of his environment” , claiming the boy grew up in the slums , had it bad all his life , from the robbing’s to the car theft even the stabbing his was involved in with another teen. But let’s be real it wasn’t mandatory for this teen to do those things. In all reality that young boy did those wrong doing himself all by his lonesome. Of course probably his environment gave him ideas and the thoughts in his head, but let’s thinks did the environment put the knife in his hand and forced him to kill his father? No right, so why the environment is the one to blame when it came to this boy reasons for killing his own father? No one lead him down the path of...

Words: 361 - Pages: 2

Premium Essay

Accounting Me

...Principles of Accounting II Exam 1 -2010 Version 1-16. Decentralization refers to:  A. reporting for the company as a whole. B. focusing reporting on parts of the company. C. the delegation of decision-making authority throughout an organization. D. differences in organizations. 2-21. Dorra Corporation manufactures lawnmowers in five work stations. Dorra's weekly demand is 5,000 mowers but Dorra can only produce 4,200. According to the theory of constraints, to increase production output Dorra would benefit the most by concentrating improvement efforts on the:  A. first work station. B. last work station. C. largest work station. D. fastest work station. E. slowest work station.  3-23. One of the steps in the lean thinking model is to organize work arrangements around the flow of the business process. This is often accomplished by:  A. automating the business process. B. implementing an enterprise system. C. instituting a six sigma program. D. creating a manufacturing cell. 4-18. Managerial accounting:  A. has its primary emphasis on the future. B. is required by regulatory bodies such as the SEC. C. focuses on the organization as a whole, rather than on the organization's segments. D. Responses a, b, and c are all correct. 5-20. Which of the following IS a characteristic of financial accounting?  A. not mandatory B. must follow GAAP C. emphasis on relevance of data, rather than precision D. both A and C above 6-21. The corporate......

Words: 2941 - Pages: 12

Free Essay

Accounting

...course to choose in order to further my study. Two of my cousins who are chartered accountant explained to me about accounting. From the explanation and sharing, I have interest in the course and I understand that accountancy is a profession. By having an ACCA accreditation, I can also have other career opportunities such as auditor, manager, tax agent and so on besides account. I believe I can have a bright future, hence this lead me to choose accounting course. During previous diploma course, the main subjects I have studied are Basic Taxation, Corporate law and Governance, Management Accounting, Principle of Auditing, Business Economics and Finance Accounting. Studying these subjects, I have gained more understanding and knowledge about accounting course. It is not just about numbers but also included accounting principles, framework, and economy of countries and also cost management. These helped me build a strong foundation and allowed me to pursue further in advance diploma that I am currently undertaking. Advance diploma accounting course has provided me with more detailed knowledge about this course. The subjects included in advance diploma course are Strategic Planning and Management, Corporate Governance and Ethic, Finance Reporting and Current Issue, Advance Taxation, Performance Management and Strategic Financial Management. With such wide knowledge, it has helped me in more ways than I could ever imagine by providing a strong base to pursue the degree course......

Words: 314 - Pages: 2

Premium Essay

Diploma of Management

...Control represents the customers’ need to feel they have an impact on the way things turn out. Our ability to meet this need for them comes from our own willingness to say “yes” much more than we say “no.” Customers don’t care about policies and rules; they want to deal with us in all our reasonableness. Options and alternatives - Customers need to feel that other avenues are available to getting what they want accomplished. They realize that they may be charting virgin territory, and they depend on us to be “in the know” and provide them with the “inside scoop.” They get pretty upset when they feel they have spun their wheels getting something done, and we knew all along a better way, but never made the suggestion. Information - “Tell me, show me – everything!” Customers need to be educated and informed about our products and services, and they don’t want us leaving anything out! They don’t want to waste precious time doing homework on their own – they look to us to be their walking, talking, information central.  Slide 12: “To aim to not only meet the needs and expectations of our clients, but to exceed them.” “Being dedicated to becoming the forerunner of Creative Outdoor Solutions.”  Slide 13: ‘How a company deals with its consumers before, during and after a purchase or use of a service.’ In other words, it is not always what you do, but how the customers perceive what you do that makes the difference.  Slide 14: Culture of Commitment- The......

Words: 2923 - Pages: 12

Free Essay

Diploma

...2012. Retrieved September 12, 2011. "Hacking & Technology". Coast To Coast AM With George Noory. August 23, 2011. Archived from the original on July 23, 2012. Retrieved September 12, 2011. "Triangulation #21". TWiT. August 24, 2011. Archived from the original on September 18, 2012. Retrieved September 12, 2011. timothy (September 12, 2011). "Kevin Mitnick Answers". Slashdot (Geeknet Inc.). Archived from the original on July 11, 2012. Retrieved September 12, 2011. Roblimo (February 5, 2011). "Kevin Mitnick Answers". Slashdot (Geeknet Inc.). Archived from the original on July 18, 2012. Retrieved September 12, 2011. Kevin Mitnick (3 January 2013). "Cool! Someone uploaded the piece of Person of Interest that mentions me. Very cool :-) http://www.youtube.com/watch?v=KNLk7qoqVzo&feature=youtube_gdata_player ...". Kevin Mitnick at Twitter. Twitter. Retrieved 13 February 2014. Bibliography Books Kevin Mitnick and William L. Simon, Ghost in the Wires: My Adventures as the World's Most Wanted Hacker, 2011, Hardback ISBN 978-0-316-03770-9 Kevin Mitnick and William L. Simon, The Art Of Intrusion: The Real Stories Behind The Exploits Of Hackers, Intruders, And Deceivers, 2005, Hardback ISBN 0-471-78266-1 Kevin Mitnick, The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security, 2002, Paperback ISBN 0-471-23712-4 Jeff Goodell, The Cyberthief and the Samurai: The True Story of Kevin Mitnick-And the Man Who Hunted Him Down,......

Words: 2292 - Pages: 10

Free Essay

Be Me.

...licked my head, takes control of my head from a distant, glass reflection. I finally make my way toward the cold, bare bathroom. Recovered, I find myself looking into the lifeless reflection to prepare for another unstable day. To start, I set my hands to find the light switch which seems to avoid me. Light glaring into my poor, unaware pupils, I set my hands in warm-filled water. I bring my face alongside the running, sincere water. After hydration, I attempt to clear out the cow-licked hair-do; I reach for my sturdy, black comb and combat the cow’s drool! With no avail, I soon give up. I place my index finger on the power button of the high-powered, blue electric-shaver and trim the fur that guards my face from fierce colds. Next, I prime my toothbrush with invigorating, peppermint toothpaste and smoothly graze each special tooth. I then enrich my essence with refined, colorful fragrances. Widely awake, I dash toward the fridge and explore its contents. A glass of cold milk and protein bars fill me. The cocoa aroma of the breakfast bars surrounds me. I adore the refreshingly, cold liquid and chocolaty sweetness of the bars. After finishing my feast, a text from a classmate notifies me to leave for school. Soon after leaving my house, I started my silver Cadillac then drove to pick up a classmate and head to class together. Finally, we arrive at school just to find no available parking. Irritated by no available space, I realize that I’m going to be late to class. I’m......

Words: 474 - Pages: 2

Premium Essay

Extended Diploma

...with numbers and am straight to the point I can handle accounts or anything which involves huge sums. | Yes to be honest there are still a lot of areas that I could further improve in for example I can be much faster in how I work out certain numeracy skills and combine my workings out with others if I am working in a group . | Information technology | 1 | I feel I am not really that great with ict skills I usually struggle to use to the internet from time to time to help me with what I need I lack in a lot of areas in it which I can improve for example I achieved a grade d overall in the course at gcse level | Yes I have a very large skills gap in ict that I can fill by taking more ict lessons and learning how to adapt my it skills and improve them in order to get up to a 3 | Team working | 3 | I work well with all the teams I have been a part of for example I have been in the school football team and my own personal local football team and as a team of students in my school for example back in the day me and my school went out on a trip to find the best young euntrupner in Southwark schools and as a team of 4 we worked well in order to win the task. | Yes to be more open minded and to have more patients with other members of the group when i am working with them. | Leadership skills | 2 | I have good leadership skills I was once the captain for my school team for some matches before the proper captain returned to his post. For example I know how to raise the moral of......

Words: 871 - Pages: 4

Premium Essay

Diploma

...are, Communication, Motivating teams, Team Building, Vision and goal setting. I think I have all these traits but to get more knowledge and experience I should get the training and also If I feel I am weak in any of it I should get more training. 3, how would I ensure that my work goals and plan reflect the organisation’s goals and plans? I think first I should know what my organisation’s plan and goals are, then I can assess that my personal work plan is inline with the company I will need to make sure that my direction is there where my organisation want it. 4, how would I ensure that I meet my job responsibilities? I think by understanding the function of my position, the goals of the company and how my duties are to be fulfilled helps me to focus on meeting and exceeding the main requirements of my job. 5, How would I measure and maintain my personal performance? I think I can do it by the quality of my work, Timeline means how fast the work is been done, By creativity and Personal Appearance. 6, How would I priorities work? To set a goal you can achieve, You need to set a clear target. Prioritise your goal, evaluate how important each task is, Be productive, Deciding what’s the most important task is. 7, How would I use technology to organise and manage my work? We can you technology to organise our work place in a better way, For example, I can send an email to all my staff who can read it in their time so I won’t have to call everyone in the office to say the same......

Words: 816 - Pages: 4

Free Essay

Me Me Me....Me Me Me

...Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me Me me me me me me me me me......

Words: 567 - Pages: 3

Premium Essay

Diploma

...School of Engineering, IT and Allied Health Sciences (SOEITAHS) Diploma in Information Technology Principles of Information Technology (IT105N) Credit Hours : 4 Class Contact : 5 Hours (3 Hours Lecture + 2 Hour Tutorial/Practical) Independent Self-Learning : 160 Hours Prerequisite : Not Available Consultation Hours : Every Wednesday (02:00pm-5:00pm) (Subject to pre-arrangement only) COURSE OBJECTIVE This course is a comprehensive introduction to the realm of Principles of Information Technology. This is an introductory module to the current and evolving technologies in today’s computer systems. It introduces information technology concepts and principles. This module explains major components of information systems and demonstrates applications of information systems in business. Students are provided with sophisticated knowledge and necessary skills of information technology. Principles of Information Technology is a course that will provide students with computer skills necessary to be successful in “real world” personal and business situations. Students will use Microsoft Office to learn word processing, desktop publishing, presentation software, spreadsheets, and databases. COURSE OUTCOMES On completion of the course, students will be able to: 1. Demonstrate an understanding of basic information technology concepts and principles 2. Describe major components of information systems 3. Discuss business applications......

Words: 1347 - Pages: 6

Free Essay

Not Into Me

...to come ,but took me as a surprise. See derrick is very special; his is those kinds of guys you absolutely feel attached to because they are gentle and caring, and make up for amazing friend. However, he was not the only one there his “friends” arrived to. I decided to just ignore that and jump to the 3ft high colled water pool I felt a chilling sensation while I hit the bottom of the pool and out of the sudden I started to feel fresh, a little confused but more alive than ever. The pool just awoke this feeling of being reborn, though I was still myself. When I decided to get out up me chilling water was washing out my visage, and that’s when I caught eye of him, It was like being in a drought and suddenly felling the raindrops. He definitely looked differently, I wasn’t sure of what but it made smirk. We both made eyed contact , he for sure saw me the same way, he couldn’t stop smiling but what was I doying, really derrick he was just a friend, no, he definitely dint feel like a friend anymore there was something more to this. It felt exciting and I wanted to know more about this moving emotion. I decided to get out of the water and seek help, to the only girl I know is an expert on this kinds o f situations, Unabella. When I got to her, was kind in a hurry but I told her to help me, she agreed wit h the condition that I’d gave my beautiful coral sandals in order to talk to her boyfriend. I told her about how, it never had occurred to me before but that I......

Words: 1070 - Pages: 5

Free Essay

Me, Me Me

...In January 2008 a British journalist, Sarfraz Manzoor, wrote an article with the title “Me, Me, Me” that appeared in the magazine “Esquire”. He gives his opinion on how the phenomenon “New Narcissism” has its influences on today’s society through the Internet. And he leaves us with the impression that there is a reason to be worried about today's youth being more narcissistic than ever before. Narcissism is not new for us. New Narcissism is a modern version of the phenomenon narcissism. And it has been known since ancient Greece with the Greek myth about Narcissus that fell in love with his own reflection in the water. The man that got narcissism recognized as a medical condition was Sigmund Freud (l. 53). But in our age, the word, narcissism, does not seem that serious and is mostly defined as a phenomenon. This New Narcissism has come to life because society reproduces itself (l. 59). And growing numbers of people are more narcissistic according to a study performed by psychologists. Sarfraz Manzoor, who has written this article, describes that New Narcissism is the offspring of today’s society. He makes an example by including a person named Chris Crocker. Crocker became famous because he put a video on the Internet where he defended the celebrity Britney Spears. There can be two reasons for his behaviour. Is he doing this to tell people that they shall back off and because he is fond of her? Or is he doing this to get attention? But it does not seem as if Britney is......

Words: 1096 - Pages: 5

Premium Essay

Diploma and Degree Comparison

...There is a difference in getting a degree than applying for a job with only a high school diploma. The typical work life is from the ages of 24-64. Some people consider school to be boring, not entertaining and a waste of time. In the end there are useful benefits that can come from graduating from college. Not only can you make more money it will also set an example for friends and relatives. Recent studies show that someone that has a high school diploma is three times likely to live in poverty or on some kind of government assistance. College graduates are 2-1/2 times as likely to vote as those who haven’t finished high school. Also those with more education are more likely to exercise than those with less of an education. Half of high school graduates have employer-provided health insurance or pension plans but almost 70 percent of college graduates do. The key to making a decent living is having an education. High school graduates make about 180 dollars more a week than a high school dropout. Employees tend to offer permanent positions quicker to them than work contractors. Getting a high school diploma proves that the student is determined and ready to take advantage of an opportunity. It also prepares the student for work habits and prepares them to build career skills. College can be intimidating, the work seems impossible and parties are endless. Obtaining a degree will help broaden your career choices. It also changes the way of thinking and helps you make......

Words: 393 - Pages: 2

डाउनलोड APK | Siu Wah Chan | Damián Alcázar