Free Essay

Model Solow

In: Business and Management

Submitted By huong22392
Words 1241
Pages 5
Mô hình tăng trưởng Solow

Mô hình tăng trưởng Solow
Bởi:
Wiki Pedia

Sơ lược
Mô hình tăng trưởng Solow là một mô hình thuyết minh về cơ chế tăng trưởng kinh tế do Robert Solow và Trevor Swan xây dựng rồi được các học giả kinh tế khác bổ sung.
Solow đã nhận được giải Nobel về kinh tế năm 1987 nhờ cống hiến này. Mô hình này còn gọi là Mô hình tăng trưởng tân cổ điển vì một số giả thiết của mô hình dựa theo lý luận của kinh tế học tân cổ điển. Mô hình này còn có cách gọi khác, đó là Mô hình tăng trưởng ngoại sinh, bởi vì không liên quan đến các nhân tố bên trong, rốt cục tăng trưởng của một nền kinh tế sẽ hội tụ về một tốc độ nhất định ở trạng thái bền vững. Chỉ các yếu tố bên ngoài, đó là công nghệ và tốc độ tăng trưởng lao động mới thay đổi được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở trạng thái bền vững.

Ký hiệu
* Y là sản lượng thực tế (hoặc thu nhập thực tế).
* K là lượng tư bản đem đầu tư.
* L là lượng lao động.
* y là sản lượng trên đầu lao động.
* k là lượng tư bản trên đầu lao động.
* S là tiết kiệm của cả nền kinh tế.
* s là tỷ lệ tiết kiệm.
* I là đầu tư.
* i là đầu tư trên đầu lao động.
* C là tiêu dùng cá nhân trong nền kinh tế.

1/4

Mô hình tăng trưởng Solow

* c là tiêu dùng cá nhân trên đầu lao động.
* δ là tỷ lệ khấu hao tư bản.
* Δ là lượng tư bản tăng thêm ròng.
* n là tốc độ tăng dân số, đồng thời là tốc độ tăng lực lượng lao động.

Hệ giả thiết
Giả thiết 1
Giá cả linh hoạt trong dài hạn. Đây là một quan điểm của kinh tế học tân cổ điển. Khi này, lao động L được sử dụng hoàn toàn, và nền kinh tế tăng trưởng hết mức tiềm năng và ổn định.
Đồng thời, lúc này, toàn bộ tiết kiệm S sẽ được chuyển thành đầu tư I (quy tắc Say trong kinh tế học tân cổ điển) Và do đó, sY = I.
Mặt khác, giá cả lao động (tức tiền công thực tế) và giá tư bản (tức lãi suất đi vay) lúc này cũng sẽ linh hoạt. Vì thế, có thể kết hợp hai yếu tố này để sản xuất môt cách tùy thích. Giả thiết 2
Mức sản lượng thực tế Y phụ thuộc vào lượng lao động L, lượng tư bản K vài năng suất lao động A. Từ đó, ta có một hàm sản xuất vĩ mô Y = F(A,L,K).
Giả thiết là hàm này có dạng Cobb-Douglas, tức là:
Y=AK^aL^{1-a}\,
Với hàm số dạng Cobb-Douglas, nếu ta nhân các số nhân trong vế phải với cùng một số, thì tích số bên vế trái sẽ tăng lên cùng số đó lần. Do vậy, nếu nhân 1/L với L và K, thì vế trái sẽ thành Y/L tức là sản lượng thực tế trên đầu lao động y. Còn K/L tức lượng tư bản trên đầu lao động k. Hàm sản xuất vĩ mô sẽ có dạng sau:
Y=AK^aL^{1-a}\ \leftrightarrow y=Ak^a
Giả thiết 3
Nền kinh tế đóng cửa và không có sự can thiệp của Chính phủ. Do đó, tổng sản lượng Y bằng tổng của tiêu dùng cá nhân C và đầu tư I hay Y = C + I tương đương với Y = C + sY và lại tương đương với C = (1-s)Y.
2/4

Mô hình tăng trưởng Solow

Nếu tính trên đầu lao động L, thì sẽ có tiêu dùng cá nhân trên đầu người c bằng sản lượng thực tế trên đầu người y nhân với 1-s hay c = (1-s)y.
Lưu ý là 0 < s < 1.
Giả thiết 4
Có sự khấu hao tư bản. Với tỷ lệ khấu hao δ, mức khấu hao sẽ là δK.
Đầu tư I làm tăng lượng tư bản trong khi khấu hao δK làm giảm lượng tư bản, nên mức tư bản thực tế tăng thêm ΔK sẽ bằng I - δK.
Có thể viết quan hệ trên thành:
\Delta K=sY-\,\delta K\,
Giả thiết 5
Tư bản K và lao động L tuân theo Quy luật lợi tức biên giảm dần. Có nghĩa là khi khi tăng k thì ban đầu y tăng rất nhanh đến một lúc nào đó nó tăng chậm lại.
Giả thiết 6
Hàm y = f(k) là một hàm tăng. Đồ thị của nó có dạng đường cong. Hàm i = sf(k) = sy cũng như vậy, bởi vì đầu tư trên đầu lao động i là một bộ phận của sản lượng trên đầu lao động y.
Chú ý rằng để hàm số y = f(k) là hàm tăng thì đạo hàm bậc một y' phải lớn hơn 0, mặt khác do nó tuân theo quy luật năng suất cận biên giảm dần nên đạo hàm bậc hai y’’ phải nhỏ 0. Đồ thị của hàm số y = f(k) có hình dạng như trong hình vẽ.
Giả thiết 7
Thay đổi trong lực lượng lao động L thể hiện bằng phương trình sau:
L_{t+1}=L_t(1+gL)\,
trong đó, gL là hàm số của L.
Đồng thời giả thiết là tốc độ thay đổi lao động đúng bằng tốc độ thay đổi dân số n.

3/4

Mô hình tăng trưởng Solow

Xác định mô hình
Khi tư bản trên đầu lao động k tăng, thì giá trị khấu hao δk tăng, hơn nữa, dẫn đến tư bản mới trên đầu lao động nk tăng. Gọi δk + nk hay (δ+n)k là đầu tư cần thiết, vì nó bù đắp phần tài sản bị hao mòn và đáp ứng vốn cho lao động mới tăng thêm.

Điểm A trên Hình 1 là giao của đường đầu tư cần thiết (δ+n)k và đường đầu tư trên đầu lao động i. Nó cho thấy đó là một sự cân bằng.
Tại trạng thái vốn trên đầu lao động k1 nhở hơn k*, thì đầu tư i = sy lớn hơn đầu tư cần thiết (δ+n)k, có nghĩa là k = sy – (δ+n)k > 0 do đó dẫn đến k tăng.
Ngược lại, tại trạng thái vốn trên đầu lao động k2 lớn hơn k*, thì đầu tư i = sy nhỏ hơn đầu tư cần thiết (δ+n)k, có nghĩa là k = sy – (δ+n)k < 0, do đó k giảm.
Ta có, k tăng lên đến mức k*, và ngược lại khi nó giảm, thì giảm đến mức k*. Cả hai trường hợp tăng và giảm đều đạt đến một trạng thái cân bằng. Và người ta gọi đó là điểm ổn định hay trạng thái ổn định.
Tại trạng thái ổn định k*, chúng ta nhận thấy rằng đầu tư và đầu tư cần thiết cân bằng nhau, hay ?k = sy – (δ+n)k* = 0, tốc độ tăng của sản lượng trên lao động bằng không
(gy = 0), và tốc độ tăng của vốn trên mỗi lao động bằng không (gk = 0).

4/4…...

Similar Documents

Premium Essay

Model

...The Howard Sheth model, serves as an integrating framework for a very sophisticated comprehensive theory of consumer behavior. It should be noted that the authors actually use the term buyer in their model to refer to industrial purchases as well as ultimate consumers. Thus, it can be seen that their interest was to develop a unified theory useful for understanding a great variety of behaviors. The model attempts to depict rational brand choice behavior by buyers under conditions of incomplete information and limited abilities. It distinguishes three levels of decision making: 1) Extensive problem solving – early stages of decision making in which the buyer has little information about brands and has not yet developed, well defined and structured criteria by which to choose among products (choice criteria). 2) Limited problem solving – in this more advanced stage choice criteria are well defined but the buyer is still undecided about which set of brands will best serve him. Thus, the consumer still experiences uncertainty about which brand is best. 3) Routinized responses behavior – buyers have well defined choice criteria and also have strong predispositions towards the brand. Little confusion exists in the consumer’s mind and he is ready to purchase a particular brand with little evaluation of alternatives The model borrows from learning concepts to explain brand choice behavior over time as learning takes place and the buyer moves from exclusive to routinized problem......

Words: 601 - Pages: 3

Premium Essay

Population Growth, Real Gdp Per Capita and the Solow Model

...ECW2730 Assignment 1: Population Growth, Real GDP Per Capita and the Solow Model For this assignment, twenty developing countries with high population growth in the 1960s or at the beginning of the current century are selected, along with another twenty developing countries with lower population growth in recent years. Table 1 and Table 2 shows the selected countries’ real GDP per capita, as well as their population growth rates between 1960-2012, whereby the differences are computed by averaging out the population growth rates on a ten-year basis, except for the last fraction which is on a 13-year basis, that is, between year 2000 to 2012. For instance, the population in Romania in 1960 and 1969 is 18,406,900 and 20,009,140. The growth rate is calculated by the formula: Population Growth Rate= V Present-V PastV PastN ×100 where V Present is present or future value, V Past is past or present value and N equivalent to the number of years (Parker, 2002). Hence the growth rate of 1960-1969 is calculated as follows: Population Growth Rate 1960-1969= 20,009,140-18,406,900V Past10 = 0.87% The calculation proceeds with the 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, and lastly, 2000-2012 population growth rates, and final figure taken is the average of these 5 rates. Table 1 – Population Growth Rate (1960-2012) and Real GDP Per Capita in 2012 (USD) of 20 Developing Countries with high population growth rates in the early century (Source adopted from IndexMundi, 2013 Table 2...

Words: 2852 - Pages: 12

Free Essay

Model

...MODEL DE PLÂNGERE Către, AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucureşti Subsemnatul/a (numele şi prenumele) ........................................................................cu domiciliul/reşedinţa în.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judeţul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (opţional),................................., în temeiul art. 25 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă aduc la cunoştinţă următoarele: (numele/denumirea operatorului),............................................... cu domiciliul/sediul în......................................a prelucrat ilegal datele mele personale (se enumeră datele respective),................................... în următoarele împrejurări:.................................... (se descrie situaţia considerată de petent ca fiind o încălcare a Legii nr. 677/2001). Declar pe proprie răspundere că obiectul prezentei plângeri nu face obiectul unei acţiuni în justiţie. Precizez că m-am adresat în prealabil operatorului cu scrisoarea din data de ........................ *, însă nu am primit un răspuns/răspunsul primit nu îl consider satisfăcător din următoarele motive:......................(se alege...

Words: 308 - Pages: 2

Free Essay

A Model

...A model is a simplified representation of some aspect of the world. In what ways may models help or hinder the research for knowledge? A model by definition is “a schematic description of a system, theory, or phenomenon that accounts for its known or inferred properties and may be used for further study of its characteristics”[1] that implies that a model is supposed to be a helping hand while searching for knowledge in any subject. Sometimes however models can appear to be quite confusing as they are to general or too far away from real life situations. So how and in what way models can help and hinder the search for knowledge in natural sciences, human sciences and arts I am going to argue in the following essay. In school we learn all our subjects with the help of models and especially in natural sciences we need them in order to assume what might happen if, say in biology, in a cell there is a lack of oxygen and we know and can explain with a model of a cell and of the respiratory cycle how anaerobic respiration works and what it does and needs. With the help of the model and through logical connecting of facts that the student might already have, he can develop the thought in his or her mind and therefore gain new knowledge about a theoretical process that was proven to take place in the human body. Another model, which however is not as accurate also in Biology is the Sigmoid Population growth curve. It displays the population growth of a species over a period of......

Words: 1415 - Pages: 6

Premium Essay

Solow Model

...Solow Model The Solow Model states that by looking at productivity, capital accumulation, population growth and technological progress we can explain how long run economic growth can be achieved. The Solow Model also makes a clear distinction that new capital is more valuable than old capital. This is because since capital is produced based on new technology and technology is improved within time, then new capital will be more productive than old capital. One of the most important things any economy would like to achieve is a steady state. A steady state is a situation in which the economy’s output per worker, consumption per worker, and capital stock per worker are constant (Abel & Bernanke & Croushore, 2012, pg. 216). The rate of growth of an economy as it emerges to a steady state is determined by the rate of capital accumulation. Capital accumulation is in turn determined by the saving rate. Of course the higher the saving rate the high the amount of capital accumulation. The higher a countries saving rate the faster it will grow, however this is true only in the short run. In the long run, the Solow Model states that it is technological innovation rather than capital accumulation that sustains the growth. In fact capital accumulation might hinder growth in the long run because of the marginal productivity of labor, which will decrease. Thus saving while desirable in the short run is not in the long run, unless it is accompanied with technological......

Words: 897 - Pages: 4

Free Essay

Models!

...The specification says ‘explanations’, which means you’ll need to know at least two explanations. 1. The importation model – this explains aggression in prisons. In brief, it says aggression occurs because of characteristics that prisoners bring inside with them. Cheeseman (2003) said that men in prison have a certain way of behaving (probably why they went to prison in the first place!) and they then apply that behaviour to their new institutional setting. Toch (1997) says this: all prisons inherit their subcultural sediments from the street corners that supply them with clients. This suggests that young people can be aggressive both on the street and in prison. Personal and psychological factors that existed in inmates before being incarcerated can affect the level of aggressive behaviour shown in prison. Mills, Kroner and Weekes (1998) studied prisoners admitted to a Canadian prison using the alcohol dependence scale (ADS). Inmates who had higher levels of dependence were associated with more aggression shown in prison. Also, inmates who had greater periods of unemployment, lower levels of education, and a more serious criminal record were more likely to be aggressive in prison (Kane and Janus, 1981). Demographic variables that seem to influence aggression in prisons are race and age. Studies in America have shown that non-whites and younger prisoners are more likely to be aggressive whilst incarcerated. Kane and Janus (1981) say that this is because these......

Words: 1032 - Pages: 5

Premium Essay

Model

...IJFPSS, Vol.1, No.2, pp. 35-38, Dec, 2011 H. Darestani Quality excellence model: A review of researches in Developing countries Wan Khairuzzaman Wan Ismail1, Hassan Darestani2*, Maziar Azimzadeh Irani3 1 2 International Business School (IBS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, 3 International Business School (IBS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia dhassan2@live.utm.my (Received Nov 2011; Published Dec 2011) ABSTRACT There have been fundamental changes in management since 1950, and these changes are still affecting enterprises around the glob. Quality as the main issue of these changes has received special consideration. The European foundation for quality management (EFQM) was established in 1988 in order to achieve quality leadership and continuous improvement. EFQM is a model which is designed for all kinds of organization and with utilizing self assessment as a strategic tool helps companies to identify their weaknesses, strengths and areas of improvement. This paper reviews some of the studies conducted in developing countries about applying EFQM in enterprises with special attention to small and medium-sized enterprise (SMEs). The main purpose of this study is to find whether EFQM model have been successful in building winning and efficient organizations in developing countries. Due to the situation of global market and competitive...

Words: 2420 - Pages: 10

Free Essay

Model

...it is considered plagiarism. This is true whether direct passages are used or if you are just paraphrasing. Claiming credit for words or thoughts that are not your own is one type of academic misconduct. This includes having any name appear on a team project when that individual did not fully participate in completion of the project/paper. The final paper should be submitted by the end of the semester (last lesson) to Heder Avodot Readings Book: Daniel Levi, (2001). Group Dynamics for Teams. Sage publications. There are some copies in the library. 1. Team Effectiveness Levi chapters 1,2 Burke, S.C., Stagl, K.C., Salas, E., Pierce, L., & Kendall, D. (2006). Understanding team adaptation: A conceptual analysis and model. Journal of Applied Psychology, 90, 1189-1207. Sundstrom, E., De Meuse, K.P., & Futrell, D. (1990). Work Teams: Applications and Effectiveness. American Psychologist, 45,120-133. DeRue, D.S., Hollenbeck, J.R., Johnson, M.d., Ilgen, D.R., & Jundt, D.K. (2008). How different downsizing approaches influence team-level adaptation and performance. Academy of management Journal, 51,182-196. Cannella, A.A., Park, J., & Lee, h. (2008). Top Management Team functional diversity and firm performance: Examining the roles of team member colcation and environmental uncertainty. Academy of Management Journal, 51, 768-784. Katzenbach, J.R., & Smith, D.K. (2005). The discipline of teams. Harvard Business Review, 162-171 ......

Words: 1518 - Pages: 7

Free Essay

Models

...Marian García Quintanilla A01191598 Grupo 5 Modelos Cuantitativos y de Optimización Trabajo de Medio Termino Artículo: A Multiple-Product Sales Force Allocation Model En el área de mercadotecnia, la mayor meta es lograr encontrar la estrategia que ayude a una empresa a vender lo máximo posible del servicio/producto que esta ofrece. Los vendedores se encuentran frecuentemente con la difícil tarea de promover cada elemento de una línea de productos en determinado periodo de tiempo. Es aquí cuando las personas que se dedican a el marketing entran en acción. Ya que la tarea previamente mencionada se vuelve un problema para el área de mercadotecnia por lo que se necesita hacer una decisión de venta disponible por medio de un sistema de asignación de tiempo en los diferentes productos que traiga un mayor beneficio a la empresa. El modelo de asignación se vuelve una herramienta esencial para poder cumplir con este trabajo puesto que es importante llegar a una estrategia acertada de la distribución de un producto dada la alta competitividad de el día de hoy. Tal menciona el artículo seleccionado cómo se utilizó el modelo de asignación para la fuerza de ventas de un fabricante de medicamentos éticos (medicamentos que requieren una receta para poder ser adquiridos por el consumidor). Se tomaron en cuenta varios aspectos de comportamiento que pudieran ser incorporados en el modelo de acuerdo a los puntos de vista del gestor del producto. Se utilizó: valor de la exposición......

Words: 366 - Pages: 2

Premium Essay

Models

...1.Rational goal models it can bring all the workers together which make the manager easier to control and rule them. Therefore, there is a more powerful right and firms can run the business easier. For example, employer can directly control the time limit or even the division of labour. Also, this can increase the output for the company. However, there is also a risk of business failure in it . Internal process models managers can creat bureaucratic structures which make workers can understand the clear rules to it. Also, they were using scientific management techniques to control production and impose discipline on factory work. The importance of a career structure is linked to a person’s position.The right to give instructions was based on a person’s position in the hierarchy, and a rational analysis of how staff should work. This worked well in large public and private organisations, such as government departments and banks. Human relations models This replaced bureaucratic institutions by networks in which people themselves analysed their problems and implemented their solutions. managers tell people to behave as if they are extensions of a machine, they will do so.managers would not manipulate their subordinates, but train them to use power responsibly. managers should give workers a chance to grow capacity or power for themselves. Open systems models The open systems approach draws attention to the links between the internal parts of a system, and to the links...

Words: 287 - Pages: 2

Premium Essay

The Model

...The Document Object Model (DOM) is an important part of creating animation and making web pages interactive. The Document Object Model is used with Dynamic HTML to help accomplish the interactive web pages that are used today. “Dynamic HTML(DHTML) refers to a combination of technologies that make Web pages dynamic…a combination of JavaScript, XHTML, CSS, and the Document Object Model” (Gosselin, 2008, pg. 485).     The Document object Model is all the HTML that is displayed on a web page from the web browser. Each of the many elements contained in the web page are considered objects and can be controlled and changed by using JavaScript. The Document Object Model gives you the ability to change these elements without the web page needed to be reloaded. The HTML DOM can be used to dynamically change the document object and to change and control elements like images, which can themselves be considered the image object. The Document object and the image object both contain methods and properties that can be used to dynamically change the web page.     The methods used with the document object are close, open, getElementById, getElementsByName, getElementsByTagName, write and writeIn. The open method creates a new window or a frame. The close method closes the document that was opened with the open method. The getElementById method retrieves an element by the specified ID. The getElementsByName method retrieves an array of elements that have a specific name. The......

Words: 286 - Pages: 2

Free Essay

Eco 302 Wk 4 Assignment 1 the Solow Growth Model

...ECO 302 WK 4 ASSIGNMENT 1 THE SOLOW GROWTH MODEL To purchase this visit here: Contact us at: http://www.activitymode.com/product/eco-302-wk-4-assignment-1-the-solow-growth-model/ SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM ECO 302 WK 4 ASSIGNMENT 1 THE SOLOW GROWTH MODEL ECO 302 WK 4 Assignment 1 - The Solow Growth Model Write a four to six (4-6) page paper that answers the following: 1. Discuss the three (3) basic assumptions of the Solow Growth Model and analyze their compatibility with real-world economic conditions. 2. Analyze the effects of an increase in population growth on the growth rate of capital per worker. More Details of the Question are hidden... Activity mode aims to provide quality study notes and tutorials to the students of ECO 302 WK 4 Assignment 1 The Solow Growth Model in order to ace their studies. ECO 302 WK 4 ASSIGNMENT 1 THE SOLOW GROWTH MODEL To purchase this visit here: Contact us at: http://www.activitymode.com/product/eco-302-wk-4-assignment-1-the-solow-growth-model/ SUPPORT@ACTIVITYMODE.COM ECO 302 WK 4 ASSIGNMENT 1 THE SOLOW GROWTH MODEL ECO 302 WK 4 Assignment 1 - The Solow Growth Model Write a four to six (4-6) page paper that answers the following: 1. Discuss the three (3) basic assumptions of the Solow Growth Model and analyze their compatibility with real-world economic conditions. 2. Analyze the effects of an increase in population growth on the growth rate of capital per worker. More Details of the Question are......

Words: 871 - Pages: 4

Free Essay

Model

...Abiola Idowu Ashford University BUS640 Operations Management September 26, 2011 Introduction: Porter’s model is based on the insight that a corporate strategy should meet the opportunities and threats in the organizations external environment, especially competitive strategy should be based on the understanding of an industry’s structure and the way they change. Porter has identified five competitive forces that shape every industry and every market. These forces determine the intensity of competition and hence the profitability and attractiveness of an industry. The objective of corporate strategy should be to modify these competitive forces in a way that improves the position of the organization. Porter’s model supports the analysis of the driving forces in an industry. Based on the information derived from the five forces analysis, management can decide how to influence or to exploit particular characteristics of their industry. The five competitive forces are typically described as follows: bargaining power of suppliers, the term 'suppliers' comprises of all sources for inputs that are needed in order to provide goods or services, supplier bargaining power is likely to be high when the market is dominated by a few large suppliers rather than a fragmented source of supply, there are no substitutes for the particular input, the suppliers, customers are fragmented so their bargaining power is low, the switching costs from one supplier to another are high there is......

Words: 3691 - Pages: 15

Free Essay

Modelo de Solow

...El modelo de Solow pretende explicar cómo crece la producción nacional de bienes y servicios mediante un modelo cuantitativo. En el modelo intervienen básicamente la producción nacional (Y), la tasa de ahorro (s) y la dotación de capital fijo (K). El modelo presupone que el Producto interior bruto (PIB) nacional es igual a la renta nacional (es decir, se supone una "economía cerrada" y que por tanto no existen importaciones ni exportaciones). La producción por otra parte dependerá de la cantidad de mano de obra empleada (L) y la cantidad de capital fijo (K)(es decir maquinaria, instalaciones y otros recursos usados en la producción) y la tecnología disponible (si la tecnología mejorara con la misma cantidad de trabajo y capital podría producirse más, aunque en el modelo se asume usualmente que el nivel de tecnología permanece constante). El modelo presupone que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación de capital (K). Es decir, de lo producido en un año una parte es ahorrada e invertida en acumular más bienes de capital o capital fijo (instalaciones, maquinaria), por lo que al año siguiente se podrá producir una cantidad ligeramente mayor de bienes, ya que habrá más maquinaria disponible para la producción. En este modelo el crecimiento económico se produce básicamente por la acumulación constante de capital, si cada año aumenta la maquinaria y las instalaciones disponibles (capital fijo) para producir se obtendrán producciones progresivamente mayores, cuyo......

Words: 1944 - Pages: 8

Premium Essay

Model

... Model Marriage A Marriage Counselling Handbook by Dag Heward-Mills ***** Copyright 2005 Dag Heward-Mills E mail Dag Heward-Mills info@daghewardmillsbooks.org evangelist@daghewardmills.org Find out more about Dag Heward-Mills at: http://www.daghewardmills.org Unless otherwise stated, all Scripture quotations are taken from the King James Version of the Bible CONTENTS Acknowledgements Introduction Section 1 – THE BELOVEDS 1. The Beloveds 2. The Official Recognition of Your Relationship by the Church 3. Counselling the Beloveds Section 2 – THE FUNDAMENTALS 4. Definition of Marriage 5. Biblical Reasons for Marriage Section 3 – THE RELATIONSHIP 6. The God-Type of Marriage 7. The Christian Home 8. Love in Marriage 9. Communication in Marriage 10. Faithfulness and Unfaithfulness in Marriage Section 4 – THE DUTIES 11. Duties of the Husband 12. Duties of the Wife 13. The Total Wife 14. Home Keeping and House Helps 15. Principles of Finance in Marriage Section 5 – UNDERSTANDING THE TEMPERAMENTS 16. Introduction to the Temperaments 17. What it means to have a Sanguine Husband or Wife 18. What it means to have a Choleric Husband or Wife 19. What it means to have a Melancholic Husband or Wife 20. What it means to have a Phlegmatic Husband or Wife Section 6 – THE PROBLEMS AND THE SOLUTIONS 21. Problem-Solving in Marriage 22 In-Laws 23. The Step Home 24. What Every Christian Should Know about Divorce Section 7 – THE MASTER KEY OF......

Words: 82276 - Pages: 330

Notepad++ Free Download | Dragon Drive (38) | Danna ga Nani wo Itteiru ka Wakaranai Ken 2 Sure Me Subtitle Indonesia