Free Essay

Nass

In: Historical Events

Submitted By TatendaMakichi
Words 503
Pages 3
NDINGADIIKO ISHE WANGU (FINAL CHAPTER)
Murambinda Magistrates Courts
Monday 1045hrs
Mupurisa aive padoor akadududza achidzokera mumashure, mboma yaaive akabata yangorembera semuswe webhiza. Kubva achizvarwa akanga asati amboona mashura akadai. Basa rake raive rekuona kuti mudare redzimhosva maive nerunyararo here uye kuchengeta pamukova kuti vanhu vasangobude bude kana kupinda zvisiri pamutemo. Asi pakapinda murume aive agere pawheelchair aine chisaga chaive nezvinhu zvaitamba tamba mukati akabva angoona kuti iyi nyaya haachaigoni. Mudare zvino makanga machinzi zii semafiwa, vanhu vese vangotarisa murume uyu akanga zvino anyatsobata pamuromo wechisaga ichi nekuti zvinhu zvacho zvakanga zvoratidza ukasha chaiwo sehwekatsi yakavharirwa mumba.
Mupurisa uya akabva angoshingirira ndokuti,"I-imi i-mi ba-ba muno mudare hamungopindwi semuri kupinda mumwena. Munototanga mapiwa mvumo nemunyori wedare redzimhosva." Hongu mupurisa aiedza kuzvishingisa hake asi kumeso kwake kwakanga kuzere kutya, maziso ake akangoti ndee kutarisa chisaga chaive chakabatwa nemurume uya. Murume uya haana zvaakapindura. Akangokungurutsa wheelchair yake ndokunanga pamberi pemutongi wedare redzimhosva. "Mondiregererawo Changamire nekungopinda mudare renyu zvisina mvumo. Ini zita rangu ndinonzi Mugoni. Musaga randikabata iri mune zvidhoma..." Haana kuzopedzisa muromo nekuti vanhu vakabva vati mwanda vakananga kumusiwo vachitiza kuti vabude. Chakava chisionekwi humhandara hwaamai. Chokwadi hama dzangu hapana anoda kufa. Mupurisa ndiye akatanga kungotiza akanga kumusiwo vanhu vese vakati togosarirei. Vamwe mai vakada kuti vajambe macheya aive mberi kwavo, ndokubva vatsvedza ndokuti pasi puu, dhirezi ravaive vakapfeka ndokubva rangoti ndaenda ini kumusoro mukadzi mukuru ndokusara angove mushwi. Mai iyi yakabva yakasira kuzvivharidzira asi vakanga vaona vakanga vatoona. Mupurisa wemudare redzimhosva akanga atove kunze chaiko otomhanya akananga kumba,ziya richingoerera. Vaya vekuda nyaya vakangotiza ndokubuda panze ndokudongorera nepamahwindo kuti vaone mashura aya. Pakaita chinguva chakareba ringori zhohwe zhohwe kusvikira mamwe mapurisa azodaidzwa kuti panze pave nerunyararo. Rimwe hwindo rekurutivi rwerudyi kwedare redzimhosva rakanga ratopwanyika nekuda kwevanhu vakanga vakatsimbirirana vari panze vachida kuonawo mashura mudunhu aya. Mukati makanga musisina vanhu kunze kwaTichaa, nemutongi wedare uye vamwewo vana chandagwinyira vashoma shoma vaive kumakona kweimba iyi. Munyori wedare redzimhosva akanga atiza negonhi repadivi ndokunohwanda muchimbuzi chevakadzi. Akanga atofunga kuti akarohwa nezvdhokwani izvi, mwana wake Tecla aizorerwa nani iye achiri rusvava kudero.
Mutongi akamboita nguva akati zii akaruma muromo wepazasi achifunga kuti odii. Ku University of Zimbabwe kwaakanga akaita degree reLaw kwakanga kusina kumbodzidziswa kutonga nyaya dzezvidhoma nezvikwambo. Saka akashaya kuti oita sei. Tichaa zvakamushamisa kuti sei Mugoni akanga akwanisa kusvika kudare redzimhosva iye aifanirwa kunge ari kuchipatara uko kwaakanga adimburwa gumbo. Chaasina kuziva ndechekuti Mugoni akange angoitawo manzwira nzwira ekusungwa kwaTichaa paakanga ari muward yake pachipatara chikuru cheMurambinda. Mugoni haana kunonoka akabva angonanga kumusha uko kwaakanouya nemashura akanga ari musaga raakanga akabata. Zvenyaya dzinorebenuka kunge muswe wenyurusi akanga aaingachazvidi. Moyo wake wakanga wapindwa netsitsi nengoni zvekuti chinangwa chake chakanga changova chekubatsira Tichaa chete. "Changamire murume wamuri kuona amire apa haana mhosva. Ini naSekuru Khumalo pamwechete nezvinhu zviri musaga randikabata iri tisu takaronga kuti zvese izvi zviitike. Tichaa akanga akanga arohwa nezvidhoma ndosaka makaona asingachatauri. Zvidhoma zvaSekuru Khumalo ndizvo zvakauraya Mai vaTichaa hezvoko ndokuzourayawo muridzi. Ini ndakanga ndiri kuchipatara kwaMurambinda zvekuti dai ndakanga ndiripo zvese izvi zvisina kumboitika. Ndakaona kuti upenyu hwemipfuhwira, urombwa, mishonga zvikwambo nekur…...

Similar Documents

Free Essay

Nursing

...between the age of 8�12 were surveyed for the study. “No one had ever looked at this, which really shocked us,” Clifford Nass, a Stanford University professor who worked on the study said. “Kids have to learn about emotion, and the way they do that, really, is by paying attention to other people. They have to really look them in the eye.” Multitasking with different types of technological devices, smart phones, touch pads, mp3 players etc is the hip thing nowadays. The era of PlayStation might have made the world a ‘safer’ place for children since they don�t go out to play and get hurt but has definitely complicated it for them by taking away their childhood. Children connect online with their friends and play with them within the confines of their homes. PLAY DATES Researchers of the study learned that children who have regular play dates with other children will learn to fight for their rights because they will fight for themselves when someone tries to cheat their way out of a game. They will know how to deal with loss since they will learn face to face how to lose a game and take it without making a scene. These are all emotions that would complete a child�s growth. Experiences that would help a child enter the real world in the future. “If you eschew face-to-face communication, you don’t learn critical things that you have to learn,” Nass said. “You have to learn social skills. You have to learn about emotion.” Studies also show that ‘Tweens’ who......

Words: 678 - Pages: 3

Free Essay

Nass

...heritage 7. Civic responsibilities 8. Acknowledgements 1: INTRODUCTION NASS- The background There is no educational system that is silent on the values that are accepted and cherished by that society. Education is about values in other word behavior change in all the domains of education that is the psychomotor, the cognitive and the affective. A skilled artisan or accountant with no sense of his position in society at the family level or at work or society in general is a social misfit and a drain to national wealth because of the need to either hospitalise him because he has AIDS or incarcerate him because he is a criminal and a danger to that society. A strong sense of belonging or identity, responsibility and accountability are the things that can be defined as patriotism. Economic giants today and in the past are and were the most patriotic. In Zimbabwe today the sense of belonging has eluded both young and old and this is due to selfishness, greed and the collapse of the extended family due to western values. A culture of greed or a mafia and mercenary attitude pervades all sectors of society in the banking, retailing, manufacturing and civil service. The need to change attitudes and the need to inculcate correct values is not only urgent but imperative now and in the future. NASS -Definition NASS can be defined as civic education designed to make all Zimbabweans who go through tertiary institutions......

Words: 14926 - Pages: 60

Premium Essay

Automatic Breking

...Dresden and the rural areas surrounding these cities are investigated according to a statistical sampling process [3]. As a complement to the European data, NASS/CDS (National Automotive Sampling System Crashworthiness Data System) is also used [4]. CDS provides in-depth crash investigations of a representative sample of police-reported tow-away crashes throughout the United States. Data is weighted to provide a nationwide estimate of all types of crashes and injuries. Problem definition Compared to the evaluation of passive safety systems, active safety systems require a wider scoop of the study and performance goals. It includes accident occurrence together with injury protection for opponent vehicles as well as for the host vehicle, as illustrated in Figure 2. MinorSevere Accidents Host vehicle Opponent vehicle reduction reduction The occupant injury share from this type of impact situations can be seen in Figure 4 of all MAIS2+ injuries. In the three datasets used, frontal impacts into an opponent motor vehicle's rear end account for up to 5% of the total share of MAIS2+ injuries. The relatively small share is mainly due to the relatively low impact severity level in comparison to the other frontal impact situations. 8% ACCIDENTS WITH PASSENGER CARS GIDAS 18% 51% 23% ACCIDENTS WITH PASSENGER CARS NASS-CDS 6% 27% 56% 11% 9% Occupant injuries reduction reduction ACCIDENTS WITH PASSENGER CARS VOLVOS STATISTICAL ACCIDENT DATABASE......

Words: 6459 - Pages: 26

Free Essay

Network

...more drives can fail at one time without data loss. All of those features can be used on typical NAS devices. (NAS DEVICES , 2012) There are management features available, for examble the SecureF1rst NASS includes some innovative disk management features. It supports assigning disk and partition quotas to individual users and groups to meet security requirements and availability of space for efficient management of resources. It also supports all popular file-system format types including ext2, ext3, FAT16, FAT32 and NTFS, so it can easily adapt to and share disks that may have been used as direct-attached storage with various host OSes. It also includes an option to backup a shared disk’s selected content in the cloud using services such as Amazon S3 and other popular online services that can be enabled with dynamic applications. Automatic backups on other local area network storage devices or on direct-attached storage can also be enabled. SecureF1rst NASS is unique in its support for preserving the information related to shared folder status, disk attributes and access rights, even if a disk is removed, used on a host and then re-attached, making it easier for users to use external disks across devices without losing such metadata. (Network Attached Storage Solution (NASS), 2014) What would be some advantages of using an NAS device? The following are some considerations: 1. Always on availability. As long as the network is up and the NAS is functioning, it is......

Words: 703 - Pages: 3

Premium Essay

"Analyzing Managerial Decisions: Leaving New York City for the Farmlands of Illinois”

...Chapter 8 Case Study "Analyzing Managerial Decisions: Leaving New York City for the Farmlands of Illinois” It’s stated that in the “National Agricultural Statistics Services (NASS) that referred to corn production have ranged 698 to 980 million bushel over the past seven years. Facts show that 100 million ethanol plants will require 35 million bushel or 4 to 5 percent of production”. Advice that was given was a great benefit. Moving from a big fast pace city like New York; to a quiet town such as a farm would be very challenging but more interesting than anything. If the regulations and laws were passed to “produce more corn-based ethanol in the United States” stuff likes this I would definitely move. I would also use experience from my knowledge of my working skills to profit at an advanced price. Being able to buy lots of land would be great change. Being that I would not be missing any money out of this deal but improvement income although I would not be profiting from anything. Also waiting is like losing big time, risky business, if farming becomes something I dislike I still would sell farmland at higher profit regardless. Regardless I would be winning.   Reference Brickley, J., Smith, C., & ZImmerman, J.(2009). Managerial Economics and Organizational Architecture. Boston: McGraw-Hill Irwin. Corn-Based Ethanol in Illinois and the U.S.: A Report from the Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois . (2007, November 4).......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...Director of Welfare and Logistics Imo State Students NAISS. And in 2013 he became the President of Nigerian Diaspora Students Association. POSITIONS HELD AND YEAR: Chairman NASS Political Forum                                  2009-2010, Chairman NASS Agenda                                          2009-2011, Personal Assistance NAISS Secretary                             2009-2011 Secretary NASS Welfare Committee                               2010-2011, Secretary FOMS Cultural Day Committee                         2010-2011, PDP Coordinator School of Science FUTO                         2010-2011, Treasurer Physics Students NAPS FUTO                         2010-2011, President Mbaise Students FOMS FUTO                          2011-2012, PRO Students Leaders Forum Imo State                        2011-Till Date, Chairman Council of Presidents NASS                          2011-2012, National BOT Chairman Mbaise Students FUM     ......

Words: 867 - Pages: 4

Free Essay

Mahoning County Agricultural Development

...This leaves 299 listing farming as their secondary occupation. (USDA, 2014). Most farmers are not “specialized” and produce more than one agriculture product. The total market value of all agricultural products sold is approximately $65 million which is up 45% from 2007. Average product sold per farm is $113,234, also up 45% from 2007. The leading agricultural products of Mahoning County listed by commodity group value of sales are grains, oilseeds, dry beans, and dry peas at approximately $23 million and milk from cows at $22.7 million. The top crop items of the county are: soybeans for beans at 15,556 acres, corn for grain at 14,422 acres, forage-land used for all hay and haylage, grass silage, and green chop at 12,789. (USDA, 2014) (NASS, 2013) The statistics above, and the pages of additional data I did not include in this paper give a picture of Mahoning County’s agricultural environment. What I soon learned was that these statistics alone did not give me a very accurate picture of that environment. According to Mr. Barret, an agricultural educator/expert at the county Extension office, “Dairy is by far the leading agricultural commodity of this area.” (E. Barret, personal communication, July 14, 2014) What those numbers do not specifically say is that most of the soy and corn goes right back into feeding the cows that produce the milk. Also, the majority of farmers while not specialized in an actual product they produce, are specialized in a few products......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Multi Tasking Interview

...reason, besides the fact that we can barely understand what he says sometimes, for saying that he's - wouldn't be very good at GPS. But before you answer that, let me just remind people I'm Paul Raeburn. This is SCIENCE FRIDAY from NPR News. All right… Dr. NASS: Okay… RAEBURN: …so why would Dylan be a bad idea? Dr. NASS: The problem is that our brains are built that when we hear a voice, we associate with that voice - especially if it's a person's voice we know - all the characteristics and benefits and negatives associated with that voice. Now when it comes to navigation, we want someone who's known as being very precise, who's careful, who is alert and attentive to detail, and that's certainly not the image that Bob Dylan portrays. So generally, in fact, the idea of using famous people - unless those people are famous for exactly the things we would want in a GPS. So, if anyone knew what Hiawatha's voice sounded like… (Soundbite of laughter) Dr. NASS: …that would be a great voice for a GPS. But Bob Dylan is best served in other ways. RAEBURN: Now, tell us just a little bit more about - just briefly tick off a few of the other things you've done in machine-human communications. Then, we can talk about one or two. Dr. NASS: Well, we have a lot of recent work in the car space, having to do, for example, showing that the voice in the car as being about Bob Dylan. But for happy drivers, they drive much better with the happy voice in the car. But depressed voice -......

Words: 2976 - Pages: 12

Free Essay

Unit 6 Research Paper 1: Network Attached Storage (Nas)

...simply means providing a safety net for failed hardware by ensuring that the machine with the failed component, usually a hard drive, can still operate. Fault tolerance lessens interruptions in productivity, and it also decreases the chance of data loss. Are management features available? Yes, SecureF1rst NASS includes some innovative disk management features. It supports assigning disk and partition quotas to individual users and groups to meet security requirements and availability of space for efficient management of resources. It also supports all popular file-system format types including ext2, ext3, FAT16, FAT32 and NTFS, so it can easily adapt to and share disks that may have been used as direct-attached storage with various host OSes (such as Windows®, MacOS, Linux, UNIX etc.) without needing to reformat or initialize it for use as a NAS disk. It also includes an option to back up a shared disk’s selected content in the cloud using services such as Amazon S3 and other popular online services that can be enabled with dynamic applications. Automatic backups on other local area network storage devices or on direct-attached storage can also be enabled. SecureF1rst NASS is unique in its support for preserving the information related to shared folder status, disk attributes and access rights, even if a disk is removed, used on a host and then re-attached, making it easier for users to use external disks across devices without losing such metadata. Why would some random......

Words: 603 - Pages: 3

Premium Essay

Mcdonald Background

...in response to the business’ increased focus on: • lowering cost of services • reducing restaurant manager administrative functions • providing “one-stop shop” for services • supporting key business initiatives Organizational functions are divided between offices in Oak Brook, IL and Columbus, OH. Three focused areas of products and services that we provide are: employee services and real estate & restaurant accounting. CSS consists of 280 employees, but will be growing to approximately 340 with the creation of the North America Shared Services Organization. NASS consists of both Corporate and Canada’s shared services. This new organization provides the blueprint for other regions worldwide to create shareholder value by using common metrics, service level agreements, standard processes and a governance structure supporting the shared services model. The development of a three year strategic plan for NASS focuses on automation, standardization and consolidation along with annual productivity targets. The BPO initiative entered into in 2003 and 2005 created uncertainty, but we overcame this by creating critical success factors. We established an analysis team, set clear scoring criteria, made sure our internal relationships were strong, used a third party advisor to give the process structure and discipline and focused on honest and open communication. After realizing these critical factors, we created an internal solution consisting of four parts: 1) process......

Words: 1302 - Pages: 6

Free Essay

Nass

...CHAPTER 2 HISTORICAL BACKGROUND TO THE RHODESIAN NOVEL BEFORE AND AFTER 1890 The history of Zimbabwe shows that land was at the centre of the people’s lives (as everywhere else in the world), before the arrival of white people; and at the centre of controversy from the time that the white people colonised the country in 1890. It is still at the centre of controversy as I write towards the end of the 20th Century because land has not been adequately redistributed among the black people. The history of Zimbabwe before the advent of the 1890 colonial experience also reveals what Chinua Achebe calls his fundamental theme. This fundamental theme is that “African people did not hear of culture for the first time from Europeans, that their societies were not mindless but frequently had a philosophy of great depth and value and beauty, that they had poetry and, above all, they had dignity. It is this dignity that many African people all but lost during the colonial period and it is this that they must now regain.” 1 The pre-colonial history of Zimbabwe further emphasises that “African societies of the past, with all their imperfections, were not consumers but 2 producers of culture.” This is because although the country was not 1 . Chinua Achebe, “The Role of the Writer in a New Nation” in G.D. Killam, ed., African Writers on African Writing (London, Ibadan and Nairobi: Heinemann Educational Books, 1973) 8. 2 . Ibid 13 27 politically......

Words: 10130 - Pages: 41

Premium Essay

Nass

...Financial markets and institution are life blood of any economy. DISCUSS. What are financial markets market    An actual or nominal place where forces of demand and supply operate, and where buyers and sellers interact (directly or through intermediaries) to trade goods, services, or contracts or instruments, for money or barter. Markets include mechanisms or means for (1) determining price of the traded item, (2) communicating the price information, (3) facilitating deals and transactions, and (4) effecting distribution. The market for a particular item is made up of existing and potential customers who need it and have the ability and willingness to pay for it. Buyers and sellers of stocks or bonds or futures and options contracts use the financial markets to meet to buy and sell the products through a middleman exchange. What are the financial markets? That's a good question, because financial markets go by many terms, including capital markets, Wall Street, even simply "the markets". Whatever you call them, financial markets are where traders buy and sell stocks, bonds, derivatives, foreign exchange and commodities. These markets are where businesses go to raise cash to grow, companies reduce risks, and investors make money. Types of Financial Markets The Stock Market is a series of exchanges where successful corporations go to raise large amounts of cash to expand. Stocks are shares of ownership of a public corporation that are sold to investors through......

Words: 9060 - Pages: 37

Free Essay

Shir

...First Published 2009 All rights reserved. ISBN 978-1-920219-18-5 Produced by Compress.dsl www.compressdsl.com CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 1 CHAPTER 1: Using history 5 The uses of liberation history in Zimbabwean politics • Historical context • ZANU PF’s ‘Patriotic History’ • Patriotic History’s detractors • What is Patriotic History? • The opposition’s use of history 5 5 6 6 8 CHAPTER 2: History in secondary and higher education 11 History curriculum development in Zimbabwe’s secondary schools and higher education institutions, and the implications for reconciliation, national healing and transitional justice • The growth in education since independence • History in secondary schools • History in higher education • A review of the NASS syllabus 11 11 14 17 CHAPTER 3: Teaching history 23 Challenges of teaching history in Zimbabwe, points of contention and consensus, and future prospects • Repression in tertiary institutions • Decline in secondary schools • National youth training service centres • Reasons for optimism 23 25 25 26 CHAPTER 4: Supporting history teaching 29 Supporting secondary and higher educators, and proposals towards learning sessions, modules and activities for history teaching • Funding education • Resurgence of liberal principles • Key proposals and teaching suggestions 29 30 30 CHAPTER 5: Teaching with Becoming Zimbabwe 33 How the Zimbabwe history book can offer opportunities to support history teaching at secondary and higher......

Words: 16487 - Pages: 66

Premium Essay

An Empirical Comparison of Non-Big 4 and Big 4 Auditors’ Perceptions of Auditor Independence

...of this paper is to examine the non-audit services (NASs), competition, rank and types of auditors, in respect of the independence problem as it relates to the practices of Hong Kong auditors in the post-Enron environment. Design/methodology/approach – Four independent variables identified from literature gaps are examined, namely NASs, levels of competition, auditors of different ranks and types of auditors. Mixed ANOVA are employed to analyze survey responses from 207 “Big 4” and 185 “non-Big 4” auditors. Findings – Results of the study show that the provisions of NASs and high competition could have a negative influence on auditors’ perceptions of independence. Second, auditors’ perceptions that the influence of NASs on independence depends on an individual auditor’s rank are supported. Senior managers have the highest mean rating on perceptions, while partners have the lowest mean rating. Results support the agency theory that the agent (senior manager) may not always act in the best interests for the principal. Finally, there is no difference between Big 4 and non-Big 4 auditors’ perceptions of the influence of NASs and competition on independence. Originality/value – The study revokes earlier US research that indicates that NASs provisions favorably influence auditors’ perceptions of independence. It would be advantageous for a regulatory body to reconsider professional reforms such as prohibitions of NASs and the repercussions of non compliance of......

Words: 8546 - Pages: 35

Premium Essay

Media Equation

...developed by Byron Reeves and Clifford Nass while working at Stanford University in 1986. The two professors began collaborating on a research project they named “Social Responses to Communication Technologies” with the basic premise that media and real life are similar (Reeves & Nass, 1996). With this theory in mind, the two hypothesized that an understanding of how people interact with other people would help enhance the knowledge of how people interact with media. Taking this logic further, Reeves and Nass (1996) then hypothesized that, “it is possible to take a psychology research paper about how people respond to other people, replace the word ‘human’ with the word ‘computer,’ and get the same results” (p.28). In order to implicate this strategy Reeves and Nass (1996) followed specific steps for their research design. First, they were to select a social science finding regarding how people respond to each other (Reeves & Nass, 1996). For example, this could include a psychology report on the perception of liking. The next step was to find a summary of the social science rule as in, “People like to be praised by other people, even when that praise is undeserved” (Reeves & Nass, 1996, p.14). The third step, in this example, would be to replace the word “people” with the intended media. For example, the above sentence would be replaced with, “people like to be praised by computers, even when that praise is undeserved.” Step four of Reeves’ and Nass’ (1996) process was to......

Words: 1988 - Pages: 8

27.01.1913:08 Uhr Cross Racing Championship Extreme*inklusive deutschem Untertitel* Simulation0 / 0835 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare | Love, Romance, & Chocolate | Enttarnt - Verrat auf höchster Ebene 2007 Drama Schau jetzt Bewertet: 7,0