Free Essay

Natriumhydrgencabonat - Physics

In: Science

Submitted By erik0607
Words 1413
Pages 6
Natriumhydrogencarbonats omdannelse
Af Nynne Viktoria Sass Larsen, 1.d

Formål

Formålet med opgaven er at finde hvilket af reaktionsskemaerne der er den rigtige kemiske reaktion ud fra en teoretisk og en praktisk del. Vi skal hermed bestemme hvilken omdannelse der finder sted, når stoffet NaHCO3 bliver ophedet.

Teori

NaHCO3 bedre kendt som natron, bruges som et hævemiddel i bl.a. kager. Stoffet består af et salt, altså en ionforbindelse, og kulsyre. Årsagen til at dette bruges som hævemiddel, grundes i at stoffet under ophedning afgiver gasser, så så får eks. en kage til at hæve.

For at bestemme hvilken reaktion der forekommer fra dette forsøg på et teoretisk plan, skal vi bruge en række formler, for at bestemme de forskellige vægte mm. De formler jeg gør brug af i denne opgave lyder følgene;

n betyder indenfor fysikkens verden, stofmængde. Det er et udtryk for et antal af formelenheder og dets SL-enhed er i mol. En formelenhed er et stof ens med den mængde af dette stof, som angives i dets sumformel. I reaktionsskemaer angiver vores koefficienter forholdet mellem stoffets mængder. Eks;

NaHCO3(s) Na2O(s) + H2O(g) + CO2(g) = 2NaHCO3(s) Na2O(s) + H2O(g) + 2CO2(g)

I dette afstemte reaktionsskema, kan vi se, at NaHCO3 fordobles for at afstemme skemaet korrekt. For at beregne n benytter vi forholdet mellem stoffets molarmasse(M) og masse(m). Formlen lyder således;

n=mM

m er et udtryk for massen af et stof. Massen er et begreb for mængden af stof. I det periodiske system, kan massen af et atom aflæses. Til dette ved vi, at massen af et atom afhænger af protoner og neutroner. På den måde kender vi vægten på grundstoffet/atomet. Vi måler massen på vægt og dets SL-enhed er i gram(g) eller kilogram(kg). Massen kan findes ved at kende stofmængden(n) og molarmassen(M). Denne formel lyder således; m=n*M I vores forsøg har vi dog kendt massen af stoffet på forhånd, og det har ikke været nødvendigt at beregne stoffets masse.

M betyder molarmasse. Molarmasse er en betegnelse for de sammenlagte molaremasser i et givent stof, ud fra dets grundstoffer. Enheden g pr. Mol, står for antallet af gram pr. Mol vi har. For at beregne den molaremasse, sammenlægges hvert grundstof der indgår i stoffets molarmasser til et samlet resultat. Dette resultat er stoffets molarmasse. Molarmassen kan dog også beregnes, hvis massen og stofmængden af et stof kendes;

M=n*m

Molarmasse, stofmængde og masse kan som overstående ses, have forhold imellem sig, som vi kan bruge. Molarmassen er ensbetydende med masse pr. Mol, og med det for vi følgende formler;

n=mM og M=n*m og m=n*M

Man kan formulere forholdet således; massen af et stof er ens produktet af stofmængden og stoffets volumen. Understående billede viser også forholdet mellem massen, stofmængden og molarmassen.

En kemisk reaktion kan skrives som et reaktionsskema. Et reaktionsskema afstemmes ved at have en ens mængde af grundstoffer, på hver sin side af reaktionspilen. Stofferne der reagerer i dette skema kaldes reaktanter og de dannede stoffer kaldes produkter.

Reaktanter produkter

På venstre side af reaktionspilen står den uafstemte del af reaktionsskemaet, og på højre side findes det afstemte, altså vores produkt. Et reaktionsskema er afstemt, når der er lige mange atomer af samme slags, på hver sin side af reaktionspilen og når den elektriske ladning er ens på begge sider. Afstemningen gøres ved angive koefficienter foran vores stoffer. Tilstandsformer angives også i reaktionsskemaerne for de enkelte molekylers tilstand. S er fast form, l er flydende, g er gasform og aq er hvis stoffet er opløst i vand.

Afstemte reaktionsskemaer;

1. NaHCO3(s) Na2O(s) + H2O(g) + CO2(g) = 2NaHCO3(s) Na2O(s) + H2O(g) + 2CO2(g) 2. NaHCO3(s) NaOH(s) + CO2(g) = ingen ændring 3. NaHCO3(s) Na2CO3 + H2O + CO2 = 2 NaHCO3(s) Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g)

Materialer

* vægt * bunsenbrænder * porcelænsdigel * trekant * trefod * digeltang * natriumhydrogencarbonat

Udførelse

Vi tog først den tomme digel og satte den i trekanten på trefoden og opvarmede den i et minuts tid. Hvis der skulle være eventuelle rester af stof ville det forsvinde efter denne opvarmning. Efter diglen var afkølet vejede vi den. Derefter fyldte vi diglen med natriumhydrogencarbonat ca. 5g, og satte igen diglen på trekanten. Vi opvarmede så diglen i 10 minutter, og da den var afkølet afvejede vi igen diglen.

Resultater og databehandling

Resultater | Før ophedning | Efter ophedning | Masse af digel | Masse af digel og NaHCO3 | m(NaHCO3) | Masse af digel og stof X | mmålt(X) | 14,564g | 19,571g | 5,007g | 17,719g | 3,155g |

For at finde m(NaHCO3) trækker jeg massen af diglen fra massen af digel og NaHCO3. For at finde mmålt(x) trækker jeg massen af diglen fra massen af digel og stof efter ophedning.

Natriumhydrogencarbonat | M(NaHCO3) | n(NaHCO3) | 83,99 g/mol | 0,06 mol |

Vi har taget alle grundstoffernes molarmasse og lagt dem sammen så M(NaHCO3) = 83,99 g/mol. M(NaHCO3) =22,99+1+12+16*3g/mol=83,99 g/mol
For at finde stofmængden bruger jeg formlen n=mM . Jeg indsætter de fundne værdier: nNaCHO3=5,007g83,99g/mol=0,06 mol

Mulige produkter | Fast reaktions produkt X | Reaktion 1 X er Na2O | Reaktion 2X er NaOH | Reaktion 3X er Na2CO3 | mber(X) | 1,86g | 2,40g | 3,18g | M(X) | 61,98 g/mol | 39,99 g/mol | 105,99 g/mol | n(X) | 0,03 mol | 0,06 mol | 0,03 mol |

Nu skal jeg finde den teoretiske masse af de forskellige stoffer(X) i reaktionsskemaerne, reaktion 1, 2 og 3. N(stofmængden) af Na2O er fundet ved at aflæse reaktionsskemakoefficienterne.
Så for reaktion 1 er forholdet mellem NaHCO3 og Na2O 2:1, dvs n(Na2O)=0,03. For reaktion 2 er forholdet 1:1, dvs n(NaOH)=0,06. For reaktion 3 er forholdet 2:1, dvs. n(Na2CO3)=0,03.
For at finde molarmassen i reaktion 1 M(Na2O)=22,99*2+16,00g/mol=61,98 g/mol. For at finde molarmassen i reaktion 2 MNaOH=22,99+1,00+16,00g/mol=39,99 g/mol. For at finde molarmassen i reaktion 3 M Na2CO3=22,99*2+12,01+16*3g/mol=105,99 g/mol.
For at finde massen af X for hver af reaktionerne benytter vi os af formlen m=n*M.
For at finde massen i reaktion 1, mNa2O=61,98gmol*0,03 mol=1,86g. For at finde massen i reaktion 2, mNaOH=39,99gmol*0,06mol=2,40g. For at finde massen i reaktion 3, mNa2CO3=105,99gmol*0,03 mol=3,18g.

Fejlkilder og diskussion

Nu har vi udregnet både den teoretiske del og udført den praktiske del af forsøget. Vi kan nu se, at selvom vi er kommet frem til et svar til hvilket reaktionsskema der passer overens, så er der en mindre afvigelse. Vores teoretiske svar er på 3,18g og vores praktiske svar er 3,16g. Den procentvise afvigelse lyder således;
Procentvis afvigelse:3,16-3,183,18*100=-0,62%

Vi har en procentvis afvigelse på 0,62% fra teoretisk svar til praktisk svar. Selvom 0,62% ikke er en relativt stor afvigelse, så betyder det stadig, at der er begået en fejl i vores forsøg. Mulige fejlkilder til dette kunne eksempelvis være forkerte beregninger, forkert afmåling eller at vores ophedning af stoffet ikke har stemt overens med tid eller den tilførte varme. Da jeg har billeder af vægten på vores forsøg, og jeg ikke husker at tabe noget, så vil jeg udelukke at dette kan være årsagen til vores forskel fra teori til praksis. Jeg vil heller ikke mene, at mine beregninger er forkerte, så den fejlkilde vil jeg også udelukke.
Det er meget muligt, at der er opstået noget under vores forsøg, der er årsagen til denne forskel. Men da vores teoretiske svar er større en det praktiske, vil jeg udelukke muligheden, at vi ikke afbrændte vores stof længe nok. Dette ville have resulteret i, at vores omdannelse af NaHCO3 ikke ville være færdiggjort, og vores praktiske svar ville dermed have været større end det teoretiske. Ud fra mine informationer kan jeg ikke afgøre, hvad årsagen til forskellen er .

Konklusion

Ud fra forsøgets praktiske og teoretiske del, kan jeg nu konkludere at reaktion 3 er den omdannelse der finder sted under ophednings processen. Det har lykkedes os at finde den rette omdannelse ved at sammenligne teori og praktisk udførelse.

--------------------------------------------
[ 1 ]. Alle formeler brugt i databehandling kan findes i teorien.…...

Similar Documents

Free Essay

Physics

...Roger Truong Week 4 Physics Notes Experiment 1 * Rise and fall is pressure in the sound wave makes the flame move * The rise and fall in pressure makes the click sound * The rise and fall in the disturbance to what brings the sound to your ear * The square waves to what makes the flame move and bring the sound to your ear * The air molecules don’t move the disturbance does * For a 0.5 Hz your hear a click and the flame moves and resets * For 100 Hz the flame remains displaced and doesn’t recover * The transition from a click to a tone is between 20 and 50 Hz Reflection * Change in direction of a wave at an interference between two media wave returns into media from which it originated form. Wave Refraction * Change in direction of a wave when it passes from one medium to another caused by the different speeds of a wave * When water moves into different depths Wave Diffraction * Bending waves when they encounter an obstacle Absorption of waves * Reduction of energy in wave consumed by medium which it travels. * The main cause of absorption is Viscosity Interference * Two or more waves form coming together to make up a new wave Resonance * Tendency of a system to oscillate at a large amplitude at certain frequencies * Tendency to magnify a sound * The difference between an acoustic and electric guitar Wave Motion in Space and Time * Wave Motion in Space * Horizontal......

Words: 323 - Pages: 2

Free Essay

Physics

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory JoinSearchBrowseSaved Papers Home Page » Science Project 1 In: Science Project 1 Project 1 Write an essay of 1500 words, giving credible references on the use of physics in your daily activities. You need to mention 5 or more activities where physics is used. Remember to follow the APA style and give references. Physics is used in so many ways that most people do not even realize that they are using it. Even a stay at home mom uses physics more than one would think. Daily activities that many people do include physics without thinking about it, such as driving a car, using a headrest in a car, walking and running, flushing the toilet, and washing and drying clothes. Driving a car has many different aspects of physics involved, but today only acceleration, speed, and velocity will be discussed. People talk in terms of physics everyday without even knowing that is what they are discussing. For example, “speed” limit, how quickly a car can “accelerate,” and when they add a direction, they are actually talking about the velocity of a vehicle because velocity has a magnitude and direction, not just magnitude. According to Barry Parker in Issac Newton School of Driving, “you are accelerating and decelerating most of the time when you take a trip through the busy streets of a city, either by stepping on the gas, braking, or turning the steering wheel.”......

Words: 490 - Pages: 2

Free Essay

Physics

...now considered to be untrue) is his dropping balls of varing mass of the Leaning Tower of Pisa by which he showed that, contrary to Aristotle’s account, the speed of a falling object is independant of its mass. It is precisely this power — to overturn wrong ideas, even if though they have been believed true for centuries, and to suggest a more complete understanding — that makes experimentation so central to all of the sciences. This experimental focus was not the last development in the physics that we’ll be looking at, though it did help pave the way for it. This next and final (for our purposes) leap was due to Newton — using mathematics to describe physics. After that, classical mechanics was essentially complete, with “only” quite a few decades of improvements and polishing before the introduction of relativity and quantum mechanics. It is physics at this level, the state of the art of classical mechanics circa the mid 19th century, that we’ll be studying in this course. . Physics Timeline Dates | Characters | Theories and discoveries | 500 – 1 BC | Archimedes, Aristotle | Heliocentric theory, geometry | 1 – 1300 AD | Al-hazen, Ptolemy in Egypt | Optics, geocentric theory | 1301 – 1499 | Leonardo de Vinci, Nicolas Cusanus | Earth is in motion,Occam’s Razor | 1500 – 1599 | Nicolaus Copernicus,Tycho Brahe | Heliocentric theory revived, astronomy | 1600 – 1650 | Galileo Galilei, Johannes Kepler | Telescope,laws of planetary...

Words: 667 - Pages: 3

Free Essay

Physics

...Assignment in Physics... 1. Definition of Science, Major branches of science 2. Scientific Method 3. Definition of Physics and its major branches 4. Notable Physicist and their contribution 5. Importance of Physics in our everyday life and in our society. (Write the references) Short bond paper, written or computerized (font: Times New Roman/font size: 12) Reading assign. Measurement Diff. system of measurement fundamentals and derive quantities scientific notation rules in significant figures conversion of units http://www.hep.man.ac.uk/babarph/babarphysics/physicists.html ) I.1 Science The intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment. I.2 The Branches of Science The Physical Sciences * Physics: The study of matter and energy and the interactions between them. Physicists study such subjects as gravity, light, and time. Albert Einstein, a famous physicist, developed the Theory of Relativity. * Chemistry: The science that deals with the composition, properties, reactions, and the structure of matter. The chemist Louis Pasteur, for example, discovered pasteurization, which is the process of heating liquids such as milk and orange juice to kill harmful germs. * Astronomy: The study of the universe beyond the Earth's atmosphere. The Earth Sciences * Geology: The science of the origin, history, and structure...

Words: 1431 - Pages: 6

Premium Essay

Physics

...A SIMULATION TO RIPPLE WHILE YOU WORK Objective: To examine reflection, interference, and diffraction in two dimensions and relate to the waves on a spring demo Everybody has at some time thrown a pebble into a puddle and observed the ripples spreading across the surface. Some of us don’t stop until the puddle has been completely filled with every loose piece of debris in the vicinity. Now let’s dive in a bit deeper into the physics. Select the Wave Interference simulation from the Sound and Waves folder 1) Before you change any settings a. What is the shape of the pulse? b. How can you explain this? Consider the wave velocity. REFLECTION: 2) Increase the amplitude to maximum. 3) Turn off the water and add a vertical wall (bottom right button) across the entire width of the tank. 4) Turn on the water for just a couple of drips. 5) Observe the wave reflection from the barrier a. What is the shape of the reflection? b. In what ways does it differ from the incident (incoming) wave? c. Compare this result to what you learned about reflected pulses from the wave on a spring demo? INTERFERENCE: 6) Allow the faucet to run. Feel free to adjust the frequency. a. Think back to the wave on a spring demo when multiple waves tried to occupy the spring at the same time (interference). What do you think the particularly bright and dark spots represent? 7) Show the graph and observe the last couple of waves in front of the wall. a. Once again, considering the......

Words: 665 - Pages: 3

Premium Essay

Physics

... PHYS 1313 S06 Prof. T.E. Coan Version: 16 Jan ’06 Introduction Physics makes both general and detailed statements about the physical universe and these statements are organized in such a way that they provide a model or a kind of coherent picture about how and why the universe works the way it does. These sets of statements are called “theories” and are much more than a simple list of “facts and figures” like you might find in an almanac or a telephone book (even though almanacs and telephone books are quite useful). A good physics theory is far more interested in principles than simple “facts.” Noting that the moon appears regularly in the night sky is far less interesting than understanding why it does so. We have confidence that a particular physics theory is telling us something interesting about the physical universe because we are able to test quantitatively its predictions or statements about the universe. Indeed, all physics (and scientific) theories have this “put up or shut up” quality to them. For something to be called a physics “theory” in the first place, it must be falsifiable and therefore must make quantitative statements about the universe that can be then quantitatively tested. These tests are called “experiments.” The statement, “My girlfriend is the most charming woman in the world,” however true it may be, has no business being in a physics theory because it simply cannot be quantitatively tested. If the experimental......

Words: 3271 - Pages: 14

Premium Essay

Physics

...Professor PHYS 2010 October 21, 2014 Physics in Our Daily Activities Physics is a very important science that can almost be found anywhere in our lives. Many people find this statement hard to believe because they are not able to see the basic aspects of physics all around them. I personally think that unless the person is a physicist or at least someone who had some physics classes, chances are this person or someone is not going to understand how much physics affects our daily life. The significant effect of physics on us today can be easily seen when looking at our reliance on modern technology. Many of the technologies that are changing the world around us are based on physics principles. Physics is more than a subject we study in class, it is also a powerful tool that can help us to gain a better understanding of the everyday world. Physics can be seen in a lot of simple games that we play all the time. One of my favorite games that I almost play on a daily basis is pool. The physics associated with pool is mainly about the collisions between the pool balls. When two pool balls hit each other or collide the collision between them is known to be an elastic collision. According to Billiards in the Classroom, "elastic collisions are collisions in which both momentum and kinetic energy are conserved. The total system kinetic energy before the collision equals the total system kinetic energy after the collision." Therefore, we can assume that the collisions that......

Words: 1480 - Pages: 6

Premium Essay

Physics

...NAME Cyber Intro to Conceptual Physics PHET Magnetism Lab Go to http://phet.colorado.edu Click Play with Sims and on electricity section Select the simulation “Magnets and Electromagnets.” Part I: Bar Magnet – Select the Bar Magnet Tab 1. Move the compass slowly along a semicircular path above the bar magnet until you’ve put it on the opposite side of the bar magnet. Describe what happens to the compass needle. 2. What do you suppose the compass needles drawn all over the screen tell you? 3. Move the compass along a semicircular path below the bar magnet until you’ve put it on the opposite side of the bar magnet. Describe what happens to the compass needle. 4. How many complete rotations does the compass needle make when the compass is moved once around the bar magnet? 5. Click on the “Show Field Meter” box to the right. What happens to the magnetic field reading as you move the meter closer to the bar magnet? 6. Click on the “Show planet Earth” box to the right. What type of magnetic pole (north or south) is at the geographical north pole of the Earth (Near Canada)? PART II: Electromagnet –Select the Electromagnet Tab: 7. Click on the electromagnet tab. Place the compass on the left side of the coil so that the compass center lies along the axis of the coil. (The y-component of the magnetic field is zero along the axis of the coil.) Move the compass along a semicircular path above the coil......

Words: 490 - Pages: 2

Free Essay

Physics

...Introductory Physics I Elementary Mechanics by Robert G. Brown Duke University Physics Department Durham, NC 27708-0305 rgb@phy.duke.edu Copyright Notice Copyright Robert G. Brown 1993, 2007, 2013 Notice This physics textbook is designed to support my personal teaching activities at Duke University, in particular teaching its Physics 141/142, 151/152, or 161/162 series (Introductory Physics for life science majors, engineers, or potential physics majors, respectively). It is freely available in its entirety in a downloadable PDF form or to be read online at: http://www.phy.duke.edu/∼rgb/Class/intro physics 1.php It is also available in an inexpensive (really!) print version via Lulu press here: http://www.lulu.com/shop/product-21186588.html where readers/users can voluntarily help support or reward the author by purchasing either this paper copy or one of the even more inexpensive electronic copies. By making the book available in these various media at a cost ranging from free to cheap, I enable the text can be used by students all over the world where each student can pay (or not) according to their means. Nevertheless, I am hoping that students who truly find this work useful will purchase a copy through Lulu or a bookseller (when the latter option becomes available), if only to help subsidize me while I continue to write inexpensive textbooks in physics or other subjects. This textbook is organized for ease of presentation and ease of learning. In particular, they......

Words: 224073 - Pages: 897

Premium Essay

Physics

...Introduction In this project questions relating to Thermal Physics and Kinetic theory will be discussed and also diagrams to further explain them will be attached. Section B of the Physics syllabus will be completed by the end of this project. Bibliography http://www.google.com/search?q=Laboratory+thermometer&rlz=1C1CHWA_enLC632LC632&oq=Laboratory+thermometer&aqs=chrome..69i57j69i59j69i60&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#q=explain+the+design+of+a+laboratory+thermometer http://en.m.wikipedia.org/wiki/Silicate_glass#Silicate_glass http://www.livescience.com/39994-kelvin.html 1. Thermal energy transfer by: * Conduction is the flow of heat energy through materials and substances in direct contact with each other. A conductor is a material that permits heat energy to flow freely within it. The better the conductor the more rapidly heat will be transferred. Conduction takes place when heat is supplied to a substance, the particles in that substance gain more energy and vibrate more. These particles then bump into neighboring particles and some of their energy is transferred to them. This process continues and energy is eventually transferred from the hotter end to the colder end of the object. * Thermal convection is transferred from hot places to cold places by convection. Convection occurs when warmer areas of gas or liquid rises to cooler areas of that gas or liquid. The cooler gas or liquid replaces the warmer areas......

Words: 1957 - Pages: 8

Premium Essay

Physics

...No. Information on Every Subject 1. Unit Name: Physics I 2. Code: FHSP1014 3. Classification: Major 4. Credit Value: 4 5. Trimester/Year Offered: 1/1 6. Pre-requisite (if any): No 7. Mode of Delivery: Lecture, Tutorial, Practical 8. Assessment System and Breakdown of Marks: Continuous assessment: 50% - Theoretical Assessment (Tests/Quizzes/Case Studies) (30%) - Practical Assessment (Lab reports/Lab tests) (20%) Final Examination 9. 10. 50% Academic Staff Teaching Unit: Objective of Unit: The aims of this course are to enable students to: • appreciate the important role of physics in biology. • elucidate the basic principles in introductory physics enveloping mechanics, motion, properties of matter and heat. • resolve and interpret quantitative and qualitative problems in an analytical manner. • acquire an overall perspective of the inter-relationship between the various topics covered and their applications to the real world. • acquire laboratory skills including the proper handling and use of laboratory apparatus and materials. 11. Learning Outcome of Unit: At the end of the course, students will be able to: 1. Identify and practice the use of units and dimensional analysis, uncertainty significant figures and vectors analysis. 2. Apply and solve problems related to translational and rotational kinematics and dynamics in one and two dimensions. 3. Apply and solve problems related to......

Words: 765 - Pages: 4

Premium Essay

Physics

...Physics Lab 4 Part 1: Friction Parabola Track 3a. Kinetic energy is the highest when the skate board has reached its lowest point. 3b. Kinetic energy is the lowest when in the middle of the drop. 4a. Potential energy is the highest when the skate board has reached the highest point. 4b. Potential energy is lowest when in the middle of the drop. 5a. Total energy is the highest when potential energy is at its highest point. 6. The value of thermal energy is 0 only when potential energy is highest. David Del Rio Physics PH 2530 Lab 4 Energy 04/06/2015 Part 1: Loop Track 8. When a skateboarder moves, what happens to the kinetic and potential energy? Conservative (closed) or non-conservative (open) system? - Kinetic energy rises as the skateboarder moves downward. -potential energy rises as the skateboarder moves up. - Non-Conservative 9. Where is the skateboarder at on the ramp when he reaches the maximum point of potential energy? 4546.93 11. m = 76./kg The skateboarders mass = 76 kg 12a. calculated mass = 76 kg 12b. Actual mass 75 kg 12c. Comparison = .98% 13. When the coefficient is adjusted half way the kinetic energy decreases to 0 as to the potential energy decreases and finally stabilizes. - This is a closed system. Part 2: Friction Parabola Track 2a. kinetic energy is highest when the skaters’ board is at the lowest point 2b. in the middle of the drop the kinetic energy is highest. 3a. potential energy is the highest when the......

Words: 457 - Pages: 2

Premium Essay

Physics

...the gravitational force on it is nearly constant. As a result, an object in free fall accelerates downward at a constant rate. This acceleration is usually represented with the symbol g. Physics students measure the acceleration due to gravity using a wide variety of timing methods. In this experiment, you will have the advantage of using a very precise timer connected to the calculator and a Photogate. The Photogate has a beam of infrared light that travels from one side to the other. It can detect whenever this beam is blocked. You will drop a piece of clear plastic with evenly spaced black bars on it, called a Picket Fence. As the Picket Fence passes through the Photogate, the LabPro or CBL 2 interface will measure the time from the leading edge of one bar blocking the beam until the leading edge of the next bar blocks the beam. This timing continues as all eight bars pass through the Photogate. From these measured times, the program will calculate the velocities and accelerations for this motion and graphs will be plotted. Picket fen ce Figure 1 OBJECTIVE • Measure the acceleration of a freely falling body (g) to better than 0.5% precision using a Picket Fence and a Photogate. MATERIALS LabPro or CBL 2 interface TI Graphing Calculator DataGate program Physics with Calculators Vernier Photogate Picket Fence clamp or ring stand to secure Photogate Modified from and reported with permission of the publisher Copyright (2000), Vernier......

Words: 2335 - Pages: 10

Premium Essay

Physics

...movement over the 6.0-meter distance? 1) 6.0 J 2) 90. J 3) 30. J 4) 15 J 2) F 81 3) 9F 4) 81F 13. Which quantity is a measure of the rate at which work is done? 1) momentum 2) energy 3) power 4) velocity Version 18 Midterm 2012 14. The diagram shows two bowling balls, A and B, each having a mass of 7.00 kilograms, placed 2.00 meters apart. 18. A force of 1 newton is equivalent to 1 1) kg 2 × m 2 s2 2) kg × m 2 s2 3) kg × m What is the magnitude of the gravitational force exerted by ball A on ball B? 1) 8.17 × 10 –10 N 3) 8.17 × 10 –9 N 2) 1.17 × 10 –10 N 4) 1.63 × 10 –9 10 –3 3) 1.5 × m 2) 6.6 × 10 2 m 4) 1.5 × 10 8 4) kg × m 2 N 15. At an outdoor physics demonstration, a delay of 0.50 seconds was observed between the time sound waves left a loudspeaker and the time these sound waves reached a student through the air. If the air is at STP, how far was the student from the speaker? 1) 1.7 × 10 2 m s2 m Base your answers to questions 19 and 20 on the information below. A stream is 30. meters wide and its current flows southward at 1.5 meters per second. A toy boat is launched with a velocity of 2.0 meters per second eastward from the west bank of the stream. 19. What is the magnitude of the boat’s resultant velocity as it crosses the stream? 1) 2.5 m/s 16. Which type of wave requires a material medium through which to travel? 1) sound 2) radio 3)......

Words: 1799 - Pages: 8

Free Essay

Physics

...COURSE PHYSICS 1 (CORE MODULES) Coordinators Dr. Oum Prakash Sharma Sh. R.S. Dass NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING A-25, INSTITUTIONAL AREA, SECTOR-62, NOIDA-201301 (UP) COURSE DESIGN COMMITTEE CHAIRMAN Prof. S.C. Garg Former Pro-Vice Chancellor IGNOU, Maidan Garhi, Delhi MEMBERS Prof. A.R. Verma Former Director, National Physical Laboratory, Delhi, 160, Deepali Enclave Pitampura, Delhi-34 Dr. Naresh Kumar Reader (Rtd.) Deptt. of Physics Hindu College, D.U. Dr. Oum Prakash Sharma Asstt. Director (Academic) NIOS, Delhi Prof. L.S. Kothari Prof. of Physics (Retd.) Delhi University 71, Vaishali, Delhi-11008 Dr. Vajayshree Prof. of Physics IGNOU, Maidan Garhi Delhi Sh. R.S. Dass Vice Principal (Rtd.) BRMVB, Sr. Sec. School Lajpat Nagar, New Delhi-110024 Dr. G.S. Singh Prof. of Physics IIT Roorkee Sh. K.S. Upadhyaya Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya Rohilla Mohammadabad (U.P.) Dr. V.B. Bhatia Prof. of Physics (Retd.) Delhi University 215, Sector-21, Faridabad COURSE DEVELOPMENT TEAM CHAIRMAN Prof. S.C. Garg Former Pro-Vice Chancellor IGNOU, Delhi MEMBERS Prof. V.B. Bhatia 215, Sector-21, Faridabad Prof. B.B. Tripathi Prof. of Physics (Retd.), IIT Delhi 9-A, Awadhpuri, Sarvodaya Nagar Lucknow-226016 Sh. K.S. Upadhyaya Principal Navodaya Vidyalaya Rohilla Mohammadabad, (U.P.) Dr. V.P. Shrivastava Reader (Physics) D.E.S.M., NCERT, Delhi EDITORS TEAM CHAIRMAN Prof. S.C. Garg Former Pro-Vice Chancellor IGNOU, Delhi MEMBERS Prof. B.B. Tripathi Prof. of Physics......

Words: 131353 - Pages: 526

MOVIES BY COUNTRY | Swift Black Substratum A Swift Dark Substratum Theme APK Full Version | One Shot