Free Essay

Ognena Podrska

In: Other Topics

Submitted By ristorobert
Words 991
Pages 4
ОДБРАНА--------opfor
Во одбрана, се планираат огнови со сите расположиви средства на сите можни правци на приод на непријателските сили кон одбрамбените позиции. Начинот на дејствување ја координира интегрираната употреба на на сите расположиви орудија со наведувани проектили, конвенционална артилерија, и блиска воздушна подршка. Извидувачките и разузнавачките капацитети се концентрираат на откривањето на непријателските формации и локацијата на неговите системи за огнена подршка. Како и во офанзивните операции, маневар со огнови значи префрлање на концентрирани огнови. Најзначаен елемент од ова е способноста за пренесување на огнот од една цел на друга следејќи го маневарот на непријателот. Ова овозможува остварување на интензивни огнови кон непријателските најзначајни групи на цели како и дејствување по цели во непријателската заднина. Исто така обезбедува покривање на пријателските крила и бокови со оган. Артилеријата во одбрана служи за:
• Да ги уништи непријателските наведувани системи и системи за нанесување на НХБ удари;
• Уништување на непријателски сили на најдалечните можни приодни точки кон одбраната;
• Неутрализирање на непријателската артилерија, противоздушни системи, системи за електронско војување и командни места;
• Да ги одврати нападите на непријателските ОМЕ и пешадија;
• Да ги уништи или неутрализира непријателските сили кои ја пробиле одбраната, вклучувајќи ги и непријателските десанти;
• Да спроведе минирање;
• Да учествува во артилериската подготовка и подршка на контранападите изведувани од вториот ешелон.
За време на борбените дејства ноќе, артилериските единици можат да извршат осветлување на теренот, и исто така да ги уништат непријателските средства за илуминација и неговите инфрацрвени инструменти.

АНГАЖИРАЊЕ
Во одбрана, е тешко да се идентификуваат дури и најопштите насоки или норми за употреба на артилериските единици. Органските состави можат да бидат лоцирани буквално било каде во главното подрачје за одбрана, а може да бидат и напред во зоната за осигурување. Во главно, топовските и минофрлачките системи треба да бидат во можност да покриваат една половина до две третини од нивниот максимален домет пред предната илнија на елементот кој што го покриваат со оган. Еден пешадиски баталјон во зависност од добиените задачи може да има придодадена една батерија а во одредени случаи и до еден артилериски баталјон.
Клуч за успех на одбрамбените операции е позиционирање на артилеријата соодветно за да може да пружи подршка на маневарските единици кои се истурени напред во зоната за осигурување. Целта е да се наведе непријателот во реони каде ќе биде неутрализиран или уништен со серија на огнени удари. Најчесто самоодни артилериски системи да ваат подршка на единици кои изведуваат мобилна одбрана, додека влечните артилериски системи повеќе одговараат за подршка на единици кои изведуваат статична (позициона) одбрана.

Секој баталјон и батерија подготвува примарни, резервни, и времени позиции и секогаш има планирано патеки на движење до нив. Одредени артилериски единици мозе да поседнат времени огнени позиции да обезбедат огнена подршка на единици во зоната за осигурување. Овие времени позиции на артилериските единици овозможуваат отворање на оган и нанесување на загуби на непријателот на големи далечини и во непријателската длабочина.
Движењето односно преместувањето на артилериските единици е техника која се користи за да се збуни непријателот. Варијантите за дејство во детали ги дефинираат ваквите маневри доколку се потребни.

ФАЗИ
За да се овозможи централизирана контрола и ефективност, огнената подршка во дефанзивни орерации е поделена на четири фази:
• Огнена подршка за попречување на настапувањето на непријателот;
• Огнена подршкав за одвраќање на нападот на непријателот;
• Огнена подршка на силите кои се бранат;
• Огнена подршка за време на противнапад.

Огнена подршка за попречување на настапувањето на непријателот
Уништивањето на непријателот за време на неговото пристапување се остварува со употреба на артилеријата и блиската воздушна подршка. Оваа фаза исто така може да ги таргетира и откриените непријателски артилериски батерии и командни места. Што се однесува пак до маневарските единици целта е да бидат покриени со оган и уништени на најголемо можно растојание од нашите сили. Исто така во оваа фаза артилериските единици можат да извршат и поставување на мински полиња на одредени линии.
Огнена подршка за одвраќање на нападот на непријателот
Огнена подршка за одвраќање на непријателскиот напад е најважната фаза од огнената подршка на одбрамбебите операции. Како што непријателот се доближува до одбрамбените линии за да го иницира нападот, огнот од единиците кои се во одбрана се интензивира на највисоко можно ниво и со сите расположиви средства.
Оваа фаза започнува кога непријателот ја поминува линијата на напад, а завршува кога влегува во првите одбрамбени редови. Целта на огновите во оваа фаза е да пружи непрекинат оган пред одбрамбените позиции а со самото тоа да ги разбие формациите и планот за напад на непријателот и створи услови за негово уништување.
Огнена подршка на силите за одбрана
Огнената подршка на силите за одбрана почнува кога непријателските сили почнуваат со пенетрација на првите ешелони на одбраната на баталјонот. Целта на оваа подршка е да го канализира непријателот во огнени џебови и да го спречи да пенетриира подлабоко во нашите сили. Артилеријата ја врши оваа подршка преку сепарирање на напријателската пешадија од оклопните единици и раздвојување на првиот и вториот ешелон.
Огнена подршка на противнапад
Финална фаза од огнената подршка на одбраната е подршка на противнападот на баталјонот. Цел на оваа подршка е да ги поврати изгубените позиции, да ги уништи непријателските сили кои извршиле пенетрација и да овозмоши услови за изведување на понатамошни офанзивни операции. Оваа фаза на огнената подршка има три подфази:
• Огнена подршка за движењето на единицата;
• Огнена подготовка на противнападот;
• Огнена подршка на противнападот.
За време на огнената подршка на движењето артилеријата ја уништува непријателската артилерија и минофрлачки батериии други цели кои може да ги попречат нашите сили во противнапад. Артилериските огнови исто така ја задржуваат линијата на контакт доволно долго за единиците од вториот ешелон долдат во позиција за противнапад.
Огнената подготовка на нападот нормално се состои од огнени удари за уништување на непријателските системи, тенкови, и други орудија на оската на противнападот како и новооткриени цели на истата.
За време на огнената подршка на противнападот, артилеријата користи концентрација на оган на поединечни цели за уништување на цели на оската на противнападот како и крилата и боковите. После успешен противнапад артилеријата изведува огнени мисии за консолидација на достигнатата линија.…...

Similar Documents

Free Essay

Menadzment Skripta

...kompanije uvode inovacije tako sto smanjuju troskove I unapredjuju funkcionalnost I performance dom. dizajna. Upravljanje inovacijama Da bi uspesno upravljale inovativnim tokovima kompanije moraju da budu uspesne u 3 zadatka: 1. Upravljanje izvora informacija 2. Upravljanje inovacijama u fazi revolucionarne promene 3. Upravlanje inovacijama u fazi inkrementalne promene Upravljanje izvora informacija Inovacija proizilazi iz velikih ideja tj iz kreativnosti. Kompanije mogu da podstaknu inovacije stravanjem kreativnog radnog okruzenja u kome radnici premeciju da se kreativne misli I ideje cene.Kreativno radon okruzenje sadrzi 6 komponenti koje podsticu kreativnost : * Izazovan posao, * Podrska organizacije * Podrska supoervizora * Podrska radne grupe * Sloboda * Nepostojanje prepreka unutar organizacije Posao je izazovan kada zahteva napor I paznju. Izazovan psao proizvodi protok(flow) tj. psiholosko stanje u kome sve tece glatko, postajete potpuno obuzeti onim sto radite I vreme brzo prolazi. Upotrebljavanje inovacijama u fazi revolucionarne promene Iskustveni pristup inovaciji zasniva se na pretpostavci da se inovacija realizuje u neizvesnom okruzenju I da treba koristiti intuiciju, fleksibilne opcije I direktno iskustvo da bi se smanjila neizvesnost I ubrzalo ucenje I razumevanje. Iskustveni pristup ima 5 aspekata: 1. Interadija u dizajnu je cilkus koji se ponavlja I tokom koga kompanija testira prototip novog proizvoda......

Words: 12479 - Pages: 50

Free Essay

Eu Fondovi

...promicati povećano korištenje obnovljivih energija i energetsku učinkovitost. Od čega se sastoji CIP ? CIP obuhvaća tri operacionalna programa: • Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) • Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT 12 PSP) • Inteligentna energija Europe (IEE) Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) Program traje od 2007. do 2013. godine i raspolaže budžetom od 2.17 mlrd EUR CILJEVI: • olakšavanje pristupa financijama za pokretanje i rast malih i srednjih poduzeća te poticanje ulaganja u inovativne aktivnosti • stvaranje okoline pogodne za suradnju malih i srednjih poduzeća, posebice u području prekogranične suradnje • promicanje svih oblika inovacija u poduzećima • podrška eko-inovacijama • potpora politikama koje potiču poduzetništvo i inovacije INSTRUMENTI I AKTIVNOSTI: 1. Financiranje malih i srednjih poduzeća Vrši se kroz financijske instrumente kojima upravlja Europski investicijski fond u suradnji s nacionalnim financijskim institucijama – intermediarima. Podupirat će se investicije u tehnološki razvoj, inovacije, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Na natječaje mogu aplicirati financijske institucije 2. Europska poduzetnička mreža – mreža centara za potporu poduzetništvu i inovacijama Hrvatske tvrtke od sada imaju mogućnost korištenja širokog spektra usluga koje nudi Europska poduzetnička mreža, nova i uzbudljiva pan-Europska mreža, osnovana od strane......

Words: 10114 - Pages: 41

Free Essay

Lider vs Menager

...spremnost da se do kraja suoče sa činjenicama onda kad nisu u pravu.“ Uz takvu objektivnost potrebna je još i emocionalna uravnoteženost. Mali će broj potčinjenih pokazivati poštovanje prema vama kao direktoru ako se jednog trenutka smijete i veseli ste, a sljedećeg ste ljuti ili potišteni. Da biste postali uspješan direktor morate naučiti da kontrolišete sve emocionalne promene i od svojih potčinjenih sakrijete sva vaša razočarenja i eventualna teška psihička stanja. Ljudi oko vas uvijek moraju da misle da ste istrajni i motivisani u ostvarenju ciljeva koji su propisani samom vizijom budućnosti organizacije. Zaposleni će se takmičiti da usvoje kako optimizam, tako i pesimizam svog vođe. Kad stvari stoje loše, vođi su potrebni oduševljena podrška i pomoć potčinjenih. Optimizam Oduševljenje i optimizam su spoljni izrazi samopouzdanja. Oni, naravno, moraju biti iskreni,jer ako nisu, zaposleni odmah otkrivaju lažne note i brzo gube vjeru u vještačke izlive optimizma. Iako direktorima nije lako da svaki dan nađu razlog da budu veseli, to je, ipak, jedna od onih odlika koje doprinose njihovoj efikasnosti u ulozi vođa. Rješavanje konflikata Osnovni problemi sa kojima se menadžeri srijeću, jesu: konflikti i sukobi, neostvarivanje planiranog programa, loši međuljudski odnosi, itd. Konflikt može biti pozitivan i negativan. Pozitivan nastaje u toku rada, odnosno sprovođenja u djelo nekog programa ili ideje. To je stvaralački sukob mišljenja, koji može da donese poboljšanje u radu......

Words: 3685 - Pages: 15

Free Essay

Klavd Kompjuting

...model isporuke softvera na zahtjev, prema kojem korisnici placaju pristup i korištenje funkcionalnosti softvera u obliku web aplikacija, preko Interneta, umjesto kupnje licenci za kompletne softverske pakete za lokalna racunala ili poslužitelje Kako je moguce da je SaaS aplikacijsko rješenje jeftinije od klasicnih aplikacija? _ skalabilnost i višekorisnicka podrška Karakteristike: -Dostupnost preko Internet preglednika (nema instalacije, neovisnost o OS i vrsti racunala) -Dostupnost na zahtjev (ne kupuju se licence, registracija) -Placanje na temelju korištenja (ne kupuju se licence, registracija) -Minimalni IT zahtjevi (investicije, administriranje) Karakteristike: Saas – Prednosti -Trenutan pristup aplikacijama -Smanjeni IT troškovi -Investicije u infrastrukturu -Dodatno IT osoblje -Proces implementacije -Manji troškovi korištenja aplikacija -Smanjeni gubici zbog softverskog piratstva -Neovisnost o operacijskom sustavu -Usmjeravanje proracuna poduzeca na konkurentske prednosti umjesto na IT infrastrukturu -Mogucnost probnog period primjene -Brojne mogucnosti naplate -Tehnicka podrška – 24/7 -Novi potencijalni kupci (zbog smanjene cijene) Modeli naplate korištenja softvera kao usluge -Pretplatnicki plan -Naplata na temelju korištenja -Pretplatnicki plan s ukljucenim stupnjem korištenja -Tekuci racun -Pretplatnicki bonovi Kljucni atributi SaaS arhitekture -Višekorisnicka iskoristivost (engl. Multitenancy) -SaaS......

Words: 608 - Pages: 3

Free Essay

Intelektualni Kapital

...navedenim komponentama već i njihovom međusobnom interakcijom a sve u cilju konstantnog sticanja novih znanja i vještina. 2.2.2. STRUKTURNI KAPITAL Organizacija poslovanja predstavlja sistem pomoću kojeg se znanja i ideje transformiraju u produktivne izlazne proizvode. Strukturni kapital predstavlja organizacione sposobnosti i operativnu filozofiju koje se razvijaju u cilju zadovoljavanja zahtjeva na tržištu a čiju su zadaci ubrzavanje protoka znanja kako unutar poslovnog subjekta tako i izvan njega. Bez obzira koliki izvor znanja i ideja ljudski kapital predstavljao, on je sam po sebi beskoristan bez sistema koji će ga učiniti operativnim i produktivnim. Strukturni kapital, vlasništvo određenog poslovnog subjekta, služi kao logistička podrška i pokretač pretvaranja ljudskog kapitala u produktivnu vrijednost. Trendovi organizacije poslovanja su usmjereni ka identificiranju ključnih procesa i njihovom kontinuiranom poboljšavanju u pravcu zadovoljavanja potreba sve zahtjevnijih potrošača. 2.2.3. RELACIONI KAPITAL Značaj klijentskog ili relacionog kapitala je u činjenici da obuhvata vrijednost relacija, odnosno odnosa i veza s klijentima, kupcima, dobavljačima, poslovnim parnterima, lojalnost, snagu i zadovoljstvo. Lanac stvaranja vrijednosti, bilo materijalnih ili nematerijalnih, počinje i završava sa istim faktorom – potrošačem. Od potrošača zavisi opstanak kako uslužnih tako i proizvodnih djelatnosti i potrošač je taj na čije zahtjeve treba posvetiti najviše......

Words: 3353 - Pages: 14

Free Essay

Esej - Analiza I Dizajn

...troškove, povećati prihode, efikasnost i efektivnost itd. Naravno, u obzir treba i uzeti činjenicu da se svaki zahtjev ne može ispuniti. Iz tog razloga postavljaju se neka pitanja !? * Da li se taj sistem može izgraditi ? ( tehnička održivost ) * Da li će taj sistem stvoriti neku vrijednost tamo gdje je namijenjen ? ( ekonomska održivost ) * I na kraju, ako se izgradi, da li će se koristiti ? ( organizaciona održivost ) Zahtjev i analiza održivosti se prezentuju određenoj grupi ljudi koji odlučuju da li će projekat biti prihvaćen. Ako se prihvati, počinju da se naziru prvi koraci upravljanja projektima. Tokom tog upravljanja kreira se plan rada, određuje se kadar koji će raditi na projektu (pravi se tim), i sva potrebna tehnička podrška. Ciljevi planiranja: * Definisanje arhitektualnog okvira za skladno uklapanje dijelova * Etapni razvoj sa istim ili različitim timovima * Planiranje i racionalna upotreba resursa * Definisanje strategije i ciljeva razvoja u skladu sa strategijom i ciljevima preduzeća * Istraživanje savremenih pravaca razvoja softvera * Sagledavanje mogućnosti implementacije savremenih informacionih tehnologija * Utvrđivanje mogućnosti primjene savremenih informacionih tehnologija * Definisanje plana razvoja softvera Sledeći korak u izradi informacionog sistema jeste analiza ! Ovo samo početak izgradnje informacionog sistema. Ali prije njegove konkretne izrade potrebno je uraditi jos neke stvari. Ne bi bilo......

Words: 1832 - Pages: 8

Free Essay

Performance of Serbian Agricutural Policy

...vode nisko do biljaka, ili putem mikroprskalica, ili stvaranjem uslova sličnih magli. Najveću primenu ima kod navodnjavanja voća i u povrtarstvu. SWOT analiza Snage | Slabosti | Prirodni potencijaliNezagađeni resursi poljoprivredePrerađivački kapacitetiPostojanje obrazovnih i savetodavnih institucija | Sitni posediStaračka domaćinstvaLoše korišćenje vodenih potencijala | Mogućnosti | Pretnje | Ukrupnjavanje poljoprivrednih posedaUnapređenje proizvodnjeRazvoj multifunkcionalne proizvodnjeRazvoj zadrugarstvaVeći obim organske proizvodnjeBolje korišćenje zemljištaBolje korišćenje vodenih resursaMotivacija mladih da ostanu na seluEdukacija ruralnog stanovništva | Ograničenje izvozaNedovoljan uticaj institucija na razvojNedovoljna podrška države razvoju poljoprivrede | Na osnovu date SWOT analize o konkurentnosti, mogu se definisati sledeće mere daljeg razvoja konkurentnosti poljoprivrede: * Izgradnja sistema za navodnjavanje – raspoloživost vodenih resursa izuzetno je velika, ali je njihova iskorišćenost relativno mala. Razlog niske iskorišćenosti je u nedostatku finansijskih sredstava, koja treba obezbediti po što povoljnijim uslovima. Navodnjavanje omogućava više i stabilnije prinose i održivost poljoprivrede u klimatskim promenama. * Edukacija ruralnog stanovništva – ruralni razvoj jedan je od bitnijih činilaca ekonomskog razvoja, tako da treba da bude orijentisan na edukaciju ruralnog stanovništva u ekonomskom, kulturnom i ekološkom smislu. *......

Words: 3560 - Pages: 15

Free Essay

Marketing in Social Media

...ljudi. 15 10 principa društvenih medija 6. Pripremajte ih za uspeh, nemojte da prodajete. Vaša zajednica želi da postigne uspeh. Obraćaju se vama (ako imate sreće!) za pomoć. Dajte im sve više i više uspeha, a ne sve više i više proizvoda koje morate da prodate. 7. Hvalite ih. Ljudi mrze kad govorite o sebi. Ako je sve što imate da ponudite samo mesto gde ćete da hvalite svoje proizvode i usluge, onda se povucite. Otkrijte lične i profesionalne uspehe svoje zajednice i odajte im priznanje. Što više priznanja i pohvala, to bolje. 16 10 principa društvenih medija 8. ROI (povraćaj na investicije) zajednice. Zajednica pomaže u nekoliko faza ciklusa prodaje:      pronalaženje potencijalnih kupaca, post-prodajna edukacija, podrška, istraživanje i razvoj novih proizvoda. Sve ovo može da se izmeri i izračuna. 9. Troškovi resursa i tima. Razvoj zajednice ne može da se prenese na neku drugu firmu (autsorsing), ali može da se unapredi angažovanjem dodatnih resursa i stručnjaka. Najbolji menadžeri zajednice su obično kadrovi iz sektora za pružanje podrške kupcima. 17 10 principa društvenih medija 10. Prvi koraci  Slušajte. Pronađite ljude tamo gde se već      okupljaju. Saznajte šta žele. Odlučite da li želite da se priključite njihovoj zajednici ili da pokrenete svoju. Predstavite se. Pozovite ih. Svi treba da se osećaju pozvanim i dobrodošlim. Pitajte ih koji su njihovi ciljevi i težnje. Podelite sa njima svoje ciljeve. Počnite da se......

Words: 1215 - Pages: 5

Free Essay

Menadzer

...dosledno vrednuju iste karakteristike kandidata. Radni uzorak je nacin odabira kojim je kandidatima dat kratak opis rada posle cega se od njih trazi da obave zadatke koji su za taj posao najbitniji. Centri za procenu su mesta na kojima kandidati obavljaju test simuliranja obavljanja posla kojim se ocenjuje posedovanje menadzerskog potencijala. Realni prethodni pregled poslova (RJP) je prethodni pregled posla u koji su ukljucene I pozitivne I negativne informacije o poslu I kompaniji. Orjentacija je upoznavanje novozaposlenog sa poslom I organizacijom. Sistem menadzmenta za performanse je postavljanje standarda ucinka I procenjivanje ucinka zaposlenog da bi se doslo do objektivne odluke o ljudskim resursima I pribavila dokumentacija kao podrska tim odlukama. Pismeni ogled je tehnika procenjivanja koju koristi procenitelj koji pismeno opisuje snagu I slabosti kako ranijeg tako I potencijalnog ucinka zaposlenog. Procenitelj takodje daje sugestije za poboljsanje ucinka. Kriticni incident je tehnika procenjivanja ucinaka u kojoj procenitelj usmerava paznju na kriticno ponasanje koje odvaja efektivno od neefektivnog ucinka na radnom mestu. Graficka skala procene je tehnika procenjivanja ucinaka u kojoj se zaposleni ocenjuju na osnovu seta faktora ucinaka. Utvrdjivanje skale u ocenjivanju ponasanja(BARS) tehnika procenjivanja ucinaka koja ocenjuje zaposlenog na osnovu primera stvarnog ponasanja na radnom mestu. Poredjenje vise lica je tehnika procene ucinka koja poredi......

Words: 2066 - Pages: 9

Free Essay

Case Stydy

...kreativnosti kada je riječ o modnoj industriji gotovih proizvoda (fr. Prêt-à-Porter), koja vuče korijene sa francuskog dvora u Versaju uz pompu i okolnosti koje su okruživale francusku kraljevsku porodicu. Stoga, Francuska je dom nekim od najpoznatijih i najistaknutijih dizajnerskih kuća. Vodeći proizvođači parfema i kozmetičkih proizvoda imaju slično porijeklo. Legendarna cvjetna polja u Provansi obezbjeđivala su sirovine potrebne ovim industrijama. Francuska je takođe dominirala u proizvodnji vina, kao posljedica prednosti u pogledu lokaliteta, kao što je pristup plodnoj zemlji i duga istorija proizvodnje vina. Proizvodnja vina je dugo bila dio kulture i pomogla je da regioni poput Burgundije i Loare budu postavljene na mape ljubitelja vina. Podrška francuske vlade i pažljiva kontrola idustrije vina kroz sistem etiketiranja je takođe pomogla da vinarije osvoje vodeću poziciju na svjetskom tržištu. Švajcarska je izgradila svjetsku reputaciju kada je riječ o proizvodnji nakita i satova. Mnoge vodeće kompanije, koje su se takmičile u okviru ovih segmenata vode porijeklo od vrhunskih majstora zanata i juvelira koji su pobjegli od vjerskog progona iz Francuske i naselili se u okolini Ženeve, stvarajući tradiciju švajcarskog zanata. Tokom godina kvalitet i preciznost su postali sinonim za Švajcarsku. Iako je svaka od vodećih dizajnerskih kuća nastala fokusiranjem na različit set proizvoda koji su bili ukorijenjeni u lokalnoj zanatskoj industriji, one su se akvizicijama......

Words: 7377 - Pages: 30

Free Essay

Tqm - Total Quality Managment

...4. Organizaciona forma br. 1 TQM upravni odbor ima dve osnovne funkcije: 1. Pokretanje, voñenje, podržavanje i promovisanje aktivnosti TQM, i stvaranje neophodnih uslova za izvršenje aktivnosti. 2. Sponzorstvo. Sponzor je ličnost u upravnom odboru koja pruža punu podršku TQM projektu i potpuno je svesna značaja projekta. Obaveze sponzora su: podrška projektnom timu, informisanje o napredku projekta i podrška implementaciji rezultata projekta u poslovne procese. Sponzori imaju punu odgovornost za pravilno funkcionisanje projekta. Obavezni zadaci upravnog odbora su sledeći: − definisanje ciljeva projektnog tima i odgovarajuće strategije; − izbor projekta ili procesa koji je neophodno poboljšati; − identifikacija faza projekta, odreñivanje ključnih koraka i planiranje potrebnog vremena; 15/22 TQM Branko Puzić − izbor voñe tima; − odrešivanje zadataka TQM projektnog tima i izvršenje uloge sponzora; − utvrñivanje napredka aktivnosti tima; − stvaranje uslova za implementaciju TQM-a u organizaciji; − preduzimanje obuke u okviru TQM-a; − stvaranje povoljnih uslova za funkcionisanje tima; − koordinacija i podrška projektnom timu i promovisanje implementacije projekta; − podnošenje izveštaja top menadžmentu; − ispitivanje uspešnosti implementacije TQM-a u organizaciji. TQM menadžer je stručnjak za kvalitet i TQM koji uz podršku upravnog odbora organizuje i vodi obuku iz oblasti TQm-a i obezbeñuje neophodnu opremu za projektni tim. TQM projektni tim......

Words: 5505 - Pages: 23

Free Essay

Cipd

...ne mora biti Microsoft): naslov i puna web-adresa ili URL trenutne web-stranice, standardni podaci o računalu i bilo koji sadržaj koji ste odabrali. Dodatne informacije potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. l. Ažuriranje tražilice. Softver će preuzeti na vaše računalo ažurirane podatke o tražilici. To ažuriranje nadograđuje tražilicu najnovijim značajkama, kao što su nove ikone ili prijedlozi za pretraživanje. To je jednokratno ažuriranje, ali softver će ga pokušati izvesti nekoliko puta u slučaju neuspješnog preuzimanja ažuriranja. Dodatne informacije potražite na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=280122. m. Kolačići. Ako odaberete korištenje internetskih značajki softvera, kao što je internetska pomoć i podrška, možda će biti postavljeni kolačići. Da biste saznali kako blokirati kolačiće, kontrolirati ih i brisati, pročitajte odjeljak o kolačićima u Izjavi o zaštiti privatnosti na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=74170. n. Windows trgovina. Uz uvjete ugovora za internetske značajke, Windows trgovinu možete koristiti samo pod uvjetima dostupnim na adresi go.microsoft.com/fwlink/?linkid=246694. Ti uvjeti sadrže i podatke o usluzi obavještavanja sustava Windows. Windows aplikacije ili bilo koja prethodno instalirana aplikacija u izborniku Start možda koristi servis obavještavanja sustava Windows. Pristajete na naše slanje obavijesti kao što je opisano u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti za Windows i uvjetima pružanja servisa Windows......

Words: 5423 - Pages: 22

Free Essay

Upravljački Informacioni Sistemi

...vezanih za ovu grupu nezaposlenih. 2.1.1.4.Subvencije samozapošljavanja Ovim merama se putem konkursa i priloženih Programa samozapošljavanja odobrava učešće subvencije u finansiranju za samozapošljavanje. Ove su prisutna i samozapošljavanja invalidnih lica. 2.1.2.Sajmovi zapošljavanja (Programi susretanja ponude i tražnje) Nacionalna sužba za zapošljavanje, a samim tim I Filijala Novi sad održava sajmove zapošljavanja, učestvuje na novosadskom sajmu obrazovanja i međunarodnim sajmovima.Zadržan je koncept organizacije koji se oslanja na najaktuelnije potrebe poslodavaca za većim brojem izvršilaca određenih poslovau cilju postizanja većih šansi za zaposlenje. 2.1.3.Program ATP “Aktivnog traženja posla i motivaciona podrška” Ovaj program obuhvata obuke za aktivno traženje posla, uključujući I motivaciono-stimulacioni vid obuke.Ilustrovano slikom6. Cil ovog procesa je osposobljavanje nezaposlenih lica da kroz niz treninga i obuka postanu spremni i konkurentni na tržištu rada i obučeni za aktivno traženje posla. Ulazi u ovaj proces su : Baza podataka LKR, testovi psihologa i obuke. Izlazi iz ovog procesa su :obučeni kandidati, liste rezultata pre i posle obuke, statistika, izveštaji. U procesu učestvuju : savetodavci, Grupa za profesionalnu orjentaciju,Preduzetnički centar, Aop (radi tehnčke podrške,obrade rezultata testa, statistike, štampe lista i izveštaja. Tehnička opremljenost : savetodavci poseduju : pcII ili terminale, štampače laserske ili......

Words: 4292 - Pages: 18

Free Essay

European Tourism Law

...glavi stanovnika (tabela 5). Time Crna Gora ulazi u svojevrstan tok kada će joj, kako napreduje u procesu stabilizacije i pridruživanja, biti na raspolaganju sve više novca, a ona će, sa druge strane, pokazati da li može i umije da prijavljuje kvalitetne projekte i da ih realizuje. Jer, Evropska Komisija (EK) odobrava sredstva samo u slučaju da aplikanti posjeduju sposobnost da njima upravljaju. Iskustva država (koje su danas članice EU) istočne i centralne Evrope nisu ohrabrujuća. Ona pokazuju da su u prosjeku te zemlje bile u stanju da iskoriste samo 50% raspoloživog novca. Crna Gora će, kao država potencijalni kandidat, do sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koristiti sredstva iz prve dvije komponente IPA: a) podrška tranziciji i izgradnja institucija i b) regionalna i prekogranična saradnja. Komponenta koja se odnosi na podršku tranziciji i razvoju institucija je namijenjena ministarstvima i njenim organima, dok su korisnici sredstava druge komponente lokalna samouprava, nevladin sektor, udruženja, asocijacije, obrazovne institucije i neprofitne organizacije. Iznos novca za prvu komponentu je znatno veći od onog namijenjenog za projekte regionalne i prekogranične saradnje. Tako je od IPA 2007 Crna Gora dobila 27, 5 miliona eura za projekte podrške tranziciji i razvoju institucija, dok je za projekte koji obuhvataju drugu komponentu planirano 3, 9 miliona. Tabela 5: Predviđena sredstva IPA fonda za Crnu Goru 2007-2010 godine mil € | ...

Words: 4470 - Pages: 18

Free Essay

Strateski Marketing

...predstavljene od opštih ka specifičnim) Korak 5. Pregledati sadržaj studije – pročitajte prvu i poslednju rečenicu svakog pasusa. Korak 6. Pročitati zadatke i pitanja 10 Pravila za studente Pravila koja moraju da se poštuju prilikom rešavanja studije slučaja: Zabranjeno je prepisivanje i preuzimanje ideja drugih timova, Ne pokušavajte da dođete do belešaka predavača Zabranjeno je kontaktiranje kompanija koje se navode u studijama slučaja Ne pričajte o studiji slučaju kolegama koji još nisu radili na istoj 11 Pitanja na koja treba da odgovorite kada pročitate studiju slučaja Ime kompanije: Ime osobe, pozicija donosioca odluke: Datum: Lokacija: Industrija: Proizvodi: Numerički podaci: 12 4 Modela marketing aktivnosti • Podrska prodaji • Direktna prodaja • SME,B2B • Marketing komunikacija • Push • Pull 1 3 • Operativne marketing aktivnosti • FMCG, B2B, B2C 2 4 • Strateske marketing aktivnosti • Kreiranje vrednosti Space analysis – Analiza strateške pozicije kompanije Matrica je razvijena od strane BCG grupe Model analiza organizaciju u četiri ključne oblasti •Finansijska snaga •Industrijska snaga •Kompetitivna snaga •Stabilnost u okruženju •Ova matrica je najbolja za primenu u privatnom sektoru, •nema primenu u neprofitnom sektoru Faktori Finansijska snaga Faktori Konkurentska snaga Faktori Industrijska snaga Faktori Stabilnost u okruženju Preporuke za strategiju Primer računanja Space......

Words: 505 - Pages: 3

└ Haustierbedarf | American Guns | 2018-12-19 15:36