Premium Essay

Om Pa

In: Business and Management

Submitted By semonc8
Words 722
Pages 3
Mattel is recognized as the global leader of toys design, manufacturing and marketing. Company’s product lines includes the brands such as Barbie®, Hot Wheels®, Matchbox®, American Girl®, Radica® and Tyco R/C®, as well as Fisher-Price® brands family. Mattel has been putting significant focus on corporate responsibility resulted in the recognition in the various rankings, including FORTUNE Magazine's "100 Best Companies to Work For" and Corporate Responsibility Magazine’s "100 Best Corporate Citizens".
Despite company's efforts towards the product safety, between August and November 2007, Mattel discovered the serious safety issues related to its products: excess lead in paint of some of Fisher-Price products and unreliably fixed small magnets that could fall out of the toys. These issues could produce a significant harm to the kids and after the internal investigations Mattel decided to issue voluntary recall on potentially dangerous products.
This paper offers the analysis of Mattel’s actions in view of social responsibility and ethics. Additionally, it suggests specific roles and responsibilities of other stakeholders such as government, industry organizations, and the society that are also involved in assurance of the safety of children’s toys.
Analysis of Mattel’s actions and Suggestions for Improvement Corporate social responsibility assumes that companies hold accountability for any of their actions that impact people, communities and environment. With regards to the safety of toys, this means that a responsible company must apply the sufficient efforts in order to prevent any harm that its product may produce to its customers. And, should unsafe products are released to the market despite preventive actions, a company must perform timely and efficient actions to remove the potential harm by fixing or recalling the products.
Did Mattel act responsibly…...

Similar Documents

Premium Essay

Om Preston

...Queen’s University Belfast Queen’s University Management School. MGT2005 OPERATIONS MANAGEMENT Semester 2, 2012 “You don’t have to change. . . Survival is not mandatory.” (Professor William E. Deming) Course Co-ordinator: Dr Yu Xiong Introduction to Operations Management Operations Management (OM) is a functional field of management encompassing the design, operation and improvement of the processes and systems employed in the creation and delivery of an organisation's products and services. Essentially, operations management is concerned with explaining how factories and services work. Managing operations well requires both strategic and tactical skills and is critical to every type of organization, for it is only through effective and efficient utilization of resources that an organization can be successful in the long run. A few common threads pervade the material we cover in this course:  First, decision making in operations is highly context dependent. Recognising this is half the battle in managing an operation.  The variety of operational contexts obscures the link between particular operational decisions and overall firm profitability. Making this link transparent is essential to making better operational decisions.  Variability exists in any operation, and this variability needs to be managed  Integration, both across functional areas within a firm, and across firms in the value creation and delivery network, is crucial for superior firm......

Words: 3366 - Pages: 14

Premium Essay

Om 16

...the performance objectives might have internal benefits; and a concept from OM chapters was applied in the case. The report found that the way the management manages the hotel is appropriate to the way it competes for business. It shows that in order to implement any change in the current strategy, the hotels' management can make alliances or commercial agreements with other business, develop automatic system to offer services and payments and establish a database and provide membership with loyal customers being offered more free services or better prices or awards. The report also shows that adopting the performance objectives are very beneficial to Penang Mutiara. I. Introduction Though there are many luxurious hotels in the South- East region, the Penang Mutiara is considered one of the leading hotels in that region. This is because of a number of factors, including its differentiated strategy, good management, motivated employees and stylish design that support the luxury atmosphere. The aim of this report is to discuss how the hotel's management will: make sure that the way it manages the hotel is appropriate to the way it competes for business, implement any change in the strategy and develop its operation so that it derives the long- term strategy of the hotel. In addition, the report will address how the performance objectives might have internal benefits; and, finally, a concept from OM chapters will be applied the case. II. Describe How You Think The......

Words: 2914 - Pages: 12

Free Essay

Perspektiver På Projektledelse

...iværksætte/renovere og veligeholde disse ejendomme, efter kundernes ønsker, det er derfor en virksomhed med mange små projekter, hvor en hver projektleder flere igangværende projekter. Opgaven er bygget op, ud fra et interview med Teamlederen fra Datea's projekt afdeling, der kan give et overordnet billede af hvordan det samlet set er styret. Ud fra interviewet vil jeg udlede en analyse om håndteringen af projekter samt indlede til andre mulige løsning former, for at Datea A/S projektarbejde kan værdiforøges.   1.2. Motivation Jeg har valgt at skrive om projekthåndtering i Datea, da jeg igennem mit studiejob har observeret deres projekt afdeling. Dette er en afdeling med flere projektleder, der hver i sær har deres måde at lede projekterne på. Jeg fandt det derfor spændende at kigge nærmere på hvordan teamlederen får teamet til at fungere og ens forme hans medarbejdere. Projektlederne er typisk med fokus på styringen og ikke på selve ledelsesmetoderne. Dette skyldes at det som regel er meget fagligt kompetente medarbejdere, der ikke nødvendigvis trives med traditionelle ledelsesformer, det er derfor relevant at se på hvordan Martin kan igennem værktøjer, få en værdiforøgende og fællesskabende løsning. 1.3. Problem formulering: Hvordan ledes og styres projekter i Datea A/S i dag og hvilke perspektiver kan iagttages i deres ledelsesdforståelse? 1.3.1. Arbejdsspørgsmål: * Hvilke ledelsesformer arbejder i under og hvordan styres indholdet af projekterne?......

Words: 2057 - Pages: 9

Free Essay

På Sporet Af Hysteriet

...På poret af hysteriets gåde Er ”hysteri" en kvindesygdom? Hysteri som er græsk (Hystera), betyder ”livmoder”. Tidligere hen, i hysteriets guldalder (1901) tænkte man, at det var en sygdom for mange kvinder. Dette troede man skyldtes, at livmoderen begyndte at vandre rundt i kroppen da kvinder fik en stor trang til at blive befrugtet. Først senere hen, da det blev et stort problem for kvinderne, fandt man ud af, at det var kvinders tanker og lyster om seksualitet, der blev udelukket og fortrængt af deres bevidsthed som resulterede i angst og skyldfølelse. Dorrit Sairetz, som er forfatter til artiklen ”På sporet af hysteriets gåde”, har fokus på datidens hysteridiagnose. Her fokuserer hun først og fremmest på det store antal af hysteriramte kvinder. Mænd kunne også blive ramt, men oftest var det kvinderne, der led af diagnosen hysteri. Dorrit Sairetz beskriver og argumenter i artiklen for, hvilke omstændigheder der har fået mange af datidens kvinder til at gå i næsten epidemisk udbrud af sygdommen hysteri. I guldalderen havde kvinderne ikke noget at sige. De var undertrykte og var styret af den mandlige overlegenhed. mange af kvinderne dengang blev sendt på sindssyge hospitaler, selvom de egentlig manglede omsorg og kærlighed. Et eksempel dertil kunne være Amalie Skram der i et af hendes værker, som er en Roman fortæller hvordan hun blev indlagt på sindssygehospitaler. Romanen udgør en beskrivelse af hysteriet set med hendes øjne. ”Amalie Skram var selv i lange......

Words: 1209 - Pages: 5

Free Essay

Rovmord På Frederiksberg

...Rovmord på Frederiksberg Et af de blodige Dramaer, som store Verdensbyer saa ofte er Skuepladsen for, er i forgaars Nat foregaaet paa den ensomme folketomme Lampevej. Et Menneske er blevet myrdet og udplyndret. Naar Mordet er sket og hvem Forbryderen er, ligger hidtil skjult i Nattens Mørke. Ingen har hørt noget Skrig, og ingen har set, hvem Morderen var og hvorhen han gik. Uden at efterlade sig noget Spor er han forsvundet. Det bliver en vanskelig Sag fra de faa og smaa Kendsgærninger. der foreligger, at kunne efterspore og paavise Forbrydelsen, hvis da ikke Morderen, som saa mangen Forbryder før han, omhyggelig med alt det vigtigste, forsømmelig i en enkelt Bagatel, giver Politiet det lille Bevismiddel, han lettest kunde have tilintetgjort, Et Møde. En Medarbejder skriver: Helt ude, hvor de sidste Spor af Lampevejen taber sig i de store snedækte Marker er Mordet gaaet for sig. Jeg gik derud i den tidlige Morgenstund, uden at ane noget om den blodige Katastrofe, disse ensomme Steder havde været Skuepladsen for. Sneen laa høj og sprød af Frosten over den smalle Vej. Paa begge Sider op af de dybe, snefyldte Grøfter stak hist og her en Tjørnebusk de sorte, tornede Ris i Vejret. I øst lysnede det bag de graalige Vintertaager, et svagt Skær af Sol gik op over Byen, der vaagnede bag mig. Men foran udover Markerne var der kun lyst af Sneen, der laa i Driver med lange bugtede Kamme, og blot en enkelt Bjælde fra en Bondeslæde klingrede bort i den øde stilhed. Et Stykke foran......

Words: 1541 - Pages: 7

Premium Essay

Essay Om Grænsebrydende Kunst

...Vores grænser er på denne måde konstant udviklet og flyttet gennem tiden. Et periodeskift er eksempelvis, hvor man går fra impressionismen, der gengiver virkeligheden som den er og ser ud, og til ekspressionismen, der er modsat gengiver følelser og det subjektive syn. Det ekspressionistiske digt ”Odalisk-skønhed” af Rudolf Broby-Johansen fra 1922 er et eksempel på, hvordan kunsten kan virke provokerende på dens samtid. Den samfundskritiske tone i digtet med fokus på storbyens negative konsekvenser for mennesket er subjektiv, og derved meget mod den ellers impressionistiske observerende stil. Det provokerer og støder med de barske og groteske skildringer af blod, død og ødelæggelse i gaderne. Grænser rykkes, og digtet er udtryk for grænsebrydende kunst, da ekspressionismen vandt frem, men chokerer og provokerer dette digt os her i år 2007, som det gjorde ved skreven fod (?). Nu til dags er beretninger om død og ødelæggelse blot baggrundsstøj fra fjernsynet – ”voldtægt af 21-årig kvinde, 10 civile døde i Irak, knivstikkeri fredag aften” – intet, der chokerer eller overrasker os længere. Så hvem ville blive stødt af at høre ”Skurk skjuler halvnøgent kvindelig i kloak”, som Broby-Johansen skriver i 1922? Vores grænse er rykket. Hvad der er grænsebrydende, er altså under konstant udvikling, en udvikling som kunsten er en del af. Der flyttes grænser, og hidtil gældende normer udvides, men når vi ikke længere stødes på samme måde af ord som død og lig, er det så tegn på, at......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Om and Pratchett

...In the novel Small Gods, the author Pratchett, presupposes the great God Om to be a turtle, who is supported on the back of an elephant. Strange as this idea is, it is not so far from our thoughts about today’s religious world. Humans have made deities of many different animals, forms, or ideas. Om, the turtle’s alter ego, in Small Gods, is not exactly happy to be so helpless in his new form and while he is determined to get Brutha to believe in him, it is difficult and even more difficult to acquire more worshipers. It is problematic in today’s world as well. People tend to want to see what their conscious sees as normal. If one is familiar with Christianity, then the familiar form would be the figure Jesus Christ and in India, the cow is the sacred, though not the God in itself. The cow is made up of parts; the back is the God of all according to Hinduism, the creator of the universe, or the Brahmin. Lord Vishnu is her throat. Like Brutha, it is often difficult for us to accept what is not part of our normal. Religion is such a personal phenomenon. Many join together to share similar ideologies. Many keep their own interpretations private. Some have no belief, but accordingly,” if a man lived properly, not according to what any priests said, but according to what seemed decent and honest inside, then it would, at the end, more or less turn out all right” (Pratchett pg. 100), so in some ways, perhaps even those without the benefit of a God to help or advise, man may......

Words: 287 - Pages: 2

Free Essay

Øm Abbey

...1. Problemformulering Med udgangspunk i ”Øm Klosters Krønike” fra 1165-1267 vil opgaven analysere hvilke konflikter som Cistercienserordnen havde med biskopperne af Århus. Herudover præsenteres baggrunden for deres virke i Danmark og forståelsen af kilden til konflikten diskuteres. 2. Indledning Klostervæsenet opstod i Østen for mennesker, der havde forsaget det verdslige liv og søgt ud i ødemarkens ensomhed for at dyrke Gud ved bøn og askese, mens andre forsøgte at undslippe det verdslige ved flugt. Den første ordnen der kom til Danmark var Benediktinerordnen og efter den kom Cistercienserordnen. Sidstnævnte blev stiftet som reaktion på benediktinernes overvældende pragtudfoldelse i bygninger og gudstjenesteformer samt en snigende magelighed. Øm Kloster blev oprettet i en tid præget af uroligheder i Danmark. I den forbindelse opstod der en række stridigheder mellem klosteret og biskopperne af Århus blandt andet om dispositionsret over jord og gæsteri. Oprettelsen af klosteret betød konflikter omkring dispositionsret over jord. Konflikterne eskalerede imidlertid under biskop Tyge I af Århus. Dispositionsretten over jorden er spændende at se på især fordi 1100-tallet tilhørte omkring en tredjedel af jorden klostre. Der var ikke mange verdslige der ejede så meget jord som klostrene; dette betød at klostrene var en del af samfundets økonomiske rygrad. Tidsafgrænsningen er sat til perioden mellem 1165 til ca. 1267. I klostrene formede munkene deres egen lille familie og i......

Words: 7637 - Pages: 31

Premium Essay

Om Overview

...OM: Full Notes Lecture 1: Chapter 1 What is OM? Operations Management is the set of activities that creates goods and services by transforming inputs into outputs. Why is OM important? Text book lists four reasons: * To see how people organize themselves for productive enterprise * To understand how goods and services are provided * To understand what operations managers do * Because it is such a costly part of an organization Productivity Measurement: Outputs Produced Inputs Used Single Factor: One good over one input; ie Output/ Labour Multifactor: Output/(Labour +Material +Energy +Capital +Misc.) The controlled variables that go into productivity are: * Labour * Capital * Management Note: Quality Changes, External Elements, and a lack of Precise Units of Measure may also change productivity without managerial changes. Lecture 2: Hand Puppet Exercise Task Time: * time it takes to complete a given task Cycle Time: * time from the completion of one unit until the completion of the next unit Throughput Time: * time from the start of work at task one, until the completion of work at the final task. Realise that: A. The cycle time is a function of the bottleneck time, and therefore should be very similar in value B. Throughput time will include any wait times that occur for the product at the bottleneck C. Human nature will change the times and data D. It is the manager’s role to reduce......

Words: 1720 - Pages: 7

Premium Essay

Om Assignment

...complements an organisation's business strategy either real or case material introduced in class • Critical Thinking – dealing with ambiguity and tread offs- critically analyse an organisation's approaches to the design of its products, services and processes • Group Interaction - make appropriate measures to determine an organisation's key performance measurements (Indicators) – referred to as KPI’s (working on cases) • Presentation and Communication - develop quality plans, and implement appropriate means of quality control with particular reference to service operations – using approaches such as 6 Sigma. Teaching and learning methods OM is student-centred, theory-driven course which balances concentration between theoretical operational models and practical decision situations experienced Operational Managers. OM uses a variety of teaching and learning approaches including group work, individual reading, lectures, discussions and case studies. Student participation and interaction are regarded as central to the class and students are expected to fully engage in all sessions to share their ideas and experiences as well as learn from their peers. Indicative Content/Structure of Class/Lecture Programme This course is based on the following content and lecture programme: Lecture Topics Chapter 1 Introduction to the Operations Function in both service and manufacturing organisations and the challenges facing operations managers Chapter 2 Developing......

Words: 4902 - Pages: 20

Free Essay

Aner Ikke Noget Om Dette

...transporteres en masse sedimenter (sand, grus, ler) med isen. På et tidspunkt vil isen stoppe med at bevæge sig fremad, altså den vil påbegynde sin smeltning. Smeltevandet vil tage al det sediment isen medbringer, og lave en masse små vandløb. Sedimentet vil blive sorteret ganske grundigt, afhængig af afstanden fra isen. Jo længere væk sedimentet er fra isen, jo bedre soteret er det blevet. Moræne: En moræne er et landskab der består af sedimenter, aflejret af gletsjere. En moræne er en bakke, der igennem isens frembrud har blandet sediment. Et eksempel kunne være en buldozer der pløjer gennem jorden, og der hvor den stopper vil der være en bakke. Moræner opstår når isen trækker sig tilbage. Inderlavninger: Er områder hvor isen har taget al materiale med sig, lavet et hul / en fordybning. Inderlavninger er formet som en halv skål. De opstår bag en moræne. Gletsjerport: En gletsjer er enormt stor og høj (mange 100m), og indeholder umådeligt meget vand. Gletsjeren vil begynde at smelte under sin fremdrift eller hvis solen rammer den. Hvilket gør at noget vand vil smelte. Derfor vil der komme en gletsjerport, altså en hoveddør for alt vandet i bunden af gletsjeren, hvor alt smeltevandet vil strømme igennem. B) Sedimenter på smeltevandsletter vil være meget forskelligt sorteret. Det afhænger af forskellige faktorer om det er velsorteret, eller blandet sammen. Hældningen af jorden retning er afgøre farten på smelteisen, slevfælgelig også mængden af smelte is.......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

Innovasjon På Norsk

...Pebble stor “word of mouth”-effekt, omtale i media og eksklusive avtaler med blant annet Best Buy. Det som startet som en ide på vei til jobb, skulle nå bli realitert. Pebble merket at etterspørselen var enorm, den var mye større en de forestilte seg, og fikk store problemer med å møte kravene til forbrukeren. Pebble uttalte at alle Kickstarter-supportere skulle få sin klokke med en gang den var ferdig fremstilt, anslått å være Januar 2013. Pebble klarte ikke å holde løftene sine ovenfor tilhengerene, og mange begynte å angre på at de hadde vært så tidlig ute med å gi dem penger, og krevde en tilbakebetaling. Pebble kom med nye datoer, men tiden gikk og løftene ble ikke holdt. Mange av de opprinnelige Kickstarter-supporterne endte opp med å måtte kjøpe produktet gjennom BestBuy, istedenfor å få smartklokken som først avtalt. (http://readwrite.com/2013/07/09/why-i-cancelled-my-pebble-smartwatch-order#awesm=~oBML9FAEbhH3WQ). 3.2.2 Var Kickstarter-kampanjen et riktig strategisk valg? Det kan diskuteres om Pebble faktisk gjorde det riktige valget med å bruke Kickstarter som en kampanje. På den ene siden fikk de en voldsom publisering og “word f mouth”-effekt, sammen med en enorm kapital, men på den andre siden klarte ikke Pebble å holde løftet sitt ovenfor sine opprinnelige tilhengere, mye på grunn av en enorm uforventet mengde tilhengere og mangel på erfaring fra Pebble sin side. Samtidig som dette kunne ødelegge Pebble sitt rykte og skape negativ “word of wouth”-effekt,......

Words: 1405 - Pages: 6

Free Essay

Om Prevalence

...The study will focus entirely on children under the age of 36 months. Because OM prevalence changes drastically throughout that time period, the study will be divided into three different age groups in children, those under 12 months of age, those between 12 and 24 months, and those between 24 and 36 months. In order to correctly present the study proposal, it is important to first understand exactly what the exposures and outcomes are. In a relationship where one type of event is characteristic to another, the exposure is the variable that affects the outcome. To further explain, the exposure is usually associated with an environmental factor or lifestyle habit, often termed a ‘risk factor’. The outcome is the prevalence or presence of a disease or health related event. In this study focusing on the relationship between daycare attendance and recurring episodes of OM, the exposure is daycare attendance and the outcome is the prevalence of OM. ?? Data will be collected through the use of surveys, with the goal of obtaining adequate information in three areas of interest. The first and second parts include whether or not the children attended daycare, and when they did attend. The third part is a follow-up to those confirming daycare attendance: the type of daycare. Each survey will therefore ask questions about these three areas. The first question would be worded: “Did your child attend any daycare: under 12 months of age? Between 12 and 24 months of age? Between 24......

Words: 527 - Pages: 3

Free Essay

Rapport Om Blodsukker

...gemmer resten af glukosen som stoffet glykogen. Leveren kan på samme måde opbygge et lager af glykogen. Leverens lager bruges til hjernecellerne. Hvis alle cellernes lagre er fyldte, og blodsukkeret stadigvæk er højt, laver leveren glukosen om til fedt, som bliver lagret i fedtdepoterne. Og det er det fedt, som musklerne bruger, når deres glykogen lagre er tomme. Glykogen bliver brugt ved hjælp af stoffet glukagon. Når blodsukkeret bliver lavt, bliver glukagon lavet i bugspytkirtlen som insulin. På grund af det, spalter levercellerne glykogenen til glukose, som så kan blive optaget af kroppens celler. Hypotese: Efter indtagelsen af sukker vil blodsukkeret stige relativt hurtigt, og derefter vil det falde støt og så glatte ud. Materialer: Blodsukkermåler, sukker, vægt, nåle, computer. Fremgangsmåde: 1) Man vejer forsøgspersonerne. 2) Man putter ligeså mange gram sukker som forsøgspersonen vejer i kg ned i en kop sammen med noget vand. Rør rundt indtil sukkeret er opløst. 3) Tag forsøgspersonens blodsukker ved at prikke hul på fingeren, presse en bloddråbe ud og bruge blodsukker måleren. 4) Vent 10 min. og tag blodsukkeret igen. 5) Vent 15 min. og tag blodsukkeret igen. 6) Gentag skridt 5. 7) Vent 10 min. og tag blodsukkeret igen. 8) Gentag skridt 7. Resultater: Forsøgspersonernes vægt og sukkerindtag Forsøgspersonernes blodglukosekoncentrationer på måletidspunkterne Diskussion: Alle mennesker er......

Words: 1218 - Pages: 5

Free Essay

Om Journal

...are to subsides travel costs and establish the CWA by growing our resource base. We are currently using our resources to build the base by buying t-shirts, brochures and employing staff to focus on the bigger goal down the road, scholarship endowment. Much like a small business, in the early stages we are not making much money and we end with very little retained earnings because the resources are being used to grow the base which intern will hopefully grow to accumulating over $40,000 a year. It would be great if we could spend about $15,000 of this money on yearly expenses and put $25,000 dollars a year toward the endowment. Chapter 1 – Understanding the Service Side of OM An Athletic Director needs to set the tone for fund raising with the administration and individual teams. The focus of my OM Journal will be fund raising in the athletic program, specifically wrestling, done by the Citadel Wrestling Association. There is a set amount of funding each team gets and there are financial needs a team has to keep up with in order to be competitive which go beyond a universities minimal funding. The more money that is raised the less burden each team puts on the school. Another large goal of any athletic department is to have fully funded teams. For example, legally any NCAA wrestling team can have maximum 9.9 scholarships because of title IX. As of right now the Citadel wrestling team is not fully funded. The more scholarships that are endowed by the athletic......

Words: 3281 - Pages: 14

++ Albrecht Dürer - Betende Hände - Metall - Wandbild - Relief - Wand Deko++Hhj | Cruiser Team Products | Sea Horse