Free Essay

Pangkat Etniko

In: Historical Events

Submitted By Juno27
Words 465
Pages 2
Pangkat etniko sa LuzonAetaMatatagpuan ang pangkat ng mga aeta sa halos lahat ng dako ng kapuluan. May iba't iba silang pangalansa iba't ibang lugar. Higit silang marami sa Luzon. Aeta o Ayta ang tawag sa kanila sa hilagang Luzon.Ibuked naman ang tawag sa mga aetang nakatira nang malayo sa mga kapatagan. Sa Kofun, Diango,Paranan at Assao sa Cagayan, Ugsig at Aita ang tawag sa kanila. Sa Palawan, Batak ang tawag sa kanila.Sa Silangang Quezon, Rizal at Bulacan, Dumagat ang tawag sa mga Aeta.Nawala na ang orihinal na wika ng mga Aeta dahil inangkin na nila ang wika ng mga tagakapatagan nakanilang nakakasalamuha. Hindi pa rin naalis sa kanila ang kultura ng pangangaso at paghanap ng mgapagkain mula sa mga halaman sa kapaligiran. Bihasa rin ang mga babae at batang Aeta sa tradisyunal naparaan ng pangingisda gamit ang sima, bitag, lambat at sibat.Pulut-pukyutan ang espesyal na pagkain para sa mga Pinatubo Aeta at Ibuked Ayta. Kumakain din angmga Pinatubo Aeta ng umok o maliliit na pukyutan at ng latak na nakukuha sa bahay ng pukyutan.Pamilya ang pangunahing yunit ng lipunang Aeta.Gayunpaman, tinutulungan din ng pamilya angkapamilyang namatayan ng asawa. May pantay na karapatan ang kanilang mga anak at mahigpit angpagkakaugnay ng magulang at anak. Isa lamang ang asawa ng bawat Aeta. Bawal sa kanila ang pag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Ngunit pinapayagan ang ilan na magpakasal sa pinsang buo mataposganapin ang ritwal na paghihiwalay ng dugo.Nakabatay sa paggalang sa matanda ang sistemang pulitika ng mga Aeta. Ang mga iginagalang napangkat ng matatanda ang nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan sa pamayanan. Ang kinikilalangbatas ay yaong nabuo mula sa tradisyon.Naniniwala ang mga Aeta na may mga ispiritu ang lahat ng mga nasa kapaligiran tulad ng ilog, dagat,bundok at iba pa. Ito ang dahilan kung bakit kanilang iginagalang ang kalikasan. Hindi sila pumuputol ngpuno kung hindi rin lamang kailangang-kailangan. Naniniwala silang iniinsulto ang ispiritu ng kalikasankapag inaaksaya ito.TinguianMatatagpuan ang mga Tinguian sa Abra. Nagtatanim sila ng palay sa mga kapatagan at sa mga bai-baitang na palayan. Mahilig sila sa musika, damit at personal na palmuti. Naglalagay sila ng tatu atiniitiman ang ngipin upang akitin ang napupusuan.Naniniwala ang mga Tinguian sa pagkakaroon ng isang asawa lamang. Itinuturing nilang krimen angpagtataksil sa asawa at pinapatawan ng malaking multa ang sinumang muling nagtataksil. Walang multakung kusa ang paghihiwalay ng mag-asawa.TagbanuaNaninirahan ang mga Tagbanwa sa baybaying dagat sa gitnang Palawan. Nabubuhay sila sapamamagitan ng pangingisda, paghahalaman at pangangaso.Mayroon na ring pampulikang balangkas ang mga Tagbanwa. Masakampu ang kanilang tawag sa pinunong pangkat. Blusang mahahaba ang manggas at makukulay na paldang patadyong ang kasuotan ng mgababae samantalang nagsusuot lamang ng bahag ang mga lalaki. May bahid ng Malayo-Polinesiya atIndyan ang mga Tagbanwa…...

Similar Documents

Free Essay

Asa Ka

...Ano ang sabayang pagbigkas? Ang SABAYANG PAGBIGKAS ay masining na pagpapakahulugan o interpretasyon sa anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa ng malakas ng isang koro o pangkat. Ito ay isang matimbang o maindayog na pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang matinig at madamdamin. Nagtataglay ito ng kaisahan at kagandahang halos katulad ng kahulugang pangkoro sa musika,isang pamamaraan ng masining na pagbigkas sa pamamagitan ng sama-sama,magkakatugma,magkakabagay at magkakatugong-tinig,isang tuloy-tuloy na aliw-iw ng mga salita. Ang koro ay nagtataglay ng iba’t ibang uri ng tinig. Pinagsasanib-sanib ang mga ito ayon sa wasto nilang tunog, himig, puwersa at lakas na siyang nagbibigay ng kariktan. Sinisabing ang higit na pinakamabisang pamukaw/panghikayat ng damdamin ng tao ay yaong nakatitigatig ng lahat ng pandama-nakikita, naririnig at nadarama. Taglay ng Sabayang Pagbigkas ang lahat ng sangkap na ito kung kaya mabisa at mabunga ang nagiging epekto nito sa mga manonood/tagapakinig,gayon din naman sa mga bumibigkas/koro. (Andrade,1993) Ayon din kay Andrade,ang pakikilahok sa Sabayang Pagbigkas ay nagdudulot sa mga mag-aaral ng mga sumusunod: 1. Ito ay mabisang paraan ng pagkatuto ng wika. 2. Ito ay mabisang pamaraan sa paglinang at isang panghikayat sa pagkakaroon ng kabatiran at lubod sa pagpapaunlad ng panitikan. 3. Ito’y isang pangunahing pagsasanay sa talumpati ,pagbigkas ng isahan,pagpapakahulugan at pag-arte sa...

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Jejemon

...EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay Nakaaapekto sa balarila Pakiramdam na naiiba sa lahat Pagbabago ng henerasyon Nakaaapekto sa Literatura EPEKTO NG PAGIGING “JEJEMON” SA MGA MAG-AARAL NG DASMARIÑAS EAST NATIONALHIGH SCHOOL S.Y. 2013-2014 Pangalan : Edad : Antas/Pangkat : Tirahan : Para sa iyo, alin sa sumusunod ang posibleng epekto ng “Jejemon”. Lagyan ng tsek. () Maling pagbaybay ......

Words: 2600 - Pages: 11

Free Essay

Shine

...linggong ito. ANG SUNDALONG PATPAT Rio Alma Unang Pangkat: “Saan ka pupunta, O, Sundalong Patpat,” tanong ng sampalok. “Saan ka dadalhin ng kabayong payat?” “Hahanapin ko ang nawawalang ulan,” sagot ng Sundalong Patpat habang inaayos ang papel na sombrero. “Pero hindi hinahanap ang ulan,” nag¬tatakang nagkamot ng tuktok ang sampalok. “Dumarating ito kung kailan gusto.” “Kung gayon, aalamin ko kung bakit matagal nang ayaw dumalaw ng ulan,” sagot ng Sundalong Patpat at pinatakbo ang kaniyang kabayong payat. Ikalawang Pangkat: “Saan ka pupunta, O, Sundalong Patpat,” tanong ng manok. “Saan ka dadalhin ng kabayong payat?” “Hahana¬pin ko ang nakalimot na ulan,” sagot ng Sundalong Patpat habang nagpupunas ng pawis na tumatagaktak. “Pero hindi hinahanap ang ulan,” nagtatakang tilaok ng manok. “Dumarating ito kung tinatawagan at dinadasalan.” “Kung gayon, aalamin ko kung bakit matagal nang hindi makarinig ang ulan,” sagot ng Sundalong Patpat at pinatakbo ang kaniyang kabayong payat. Ikatlong Pangkat: “Saan ka pupunta, O, Sundalong Patpat,” tanong ng bundok. “Saan ka dadalhin ng kabayong payat?” “Hinahanap ko ang nawawalang ulan,” sagot ng Sundalong Patpat habang hinihimas ang kabayong humihingal. “Matagal nang umalis dito ang ulan,” paliwanag ng kalbong bundok. “Nagtago sa pinakamataas na ulap.” “Kung gayon, aakyatin ko ang ulap,” sabi ng Sundalong Patpat at umimbulog agad sa simoy na pumapagaspas. Ikaapat na Pangkat: “Saan ka pupunta, O, Sundalong Patpat,” tanong ng......

Words: 8932 - Pages: 36

Free Essay

Sistar

.../pangungusap 2. sinasalitang tunog- maraming mga tunog sa paligid na makahulugan ngunit hindi lahat ay maituturing na wika . ilang sa mga halimbawa ay ang alarma ng orasan . kulog sa kalangitan, wang wang ng patrol ng pulis, lagaslas ng tubig, sagitgit ng prinpritong isda at napakarami pang iba na ma kahulugan . Subalit ang mga ito ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga sangkap ng pananalita kaya hindi matatawag ng wika. Ang mga tunog ng isang wika ay nabubuo sa tulong ng ibat ibang sangkap ng pagsasalita tulad ng dila , labi , babagtingang tinig ngalangala at iba pa. 3. pinipiling at isnasaayos sa paraan arbitraryo – ang kahulugan ng arbitraryo ay napagkasunduan. Ang bawat wika ay pinipili at isinasaayos sa paraang pinagkasunduan ng pangkat ng mga taong gumagamit nito. Ang mga tunog ng binibigkas ay pinili at sinaayos para sa layunin ng mga gumagamit . ang wikang maranao halimbawa ay pinili at isinaayos para gamitin ng isang grupo ng kapatid nating muslim . 4. ginagamit sa komunikasyon – ang komunikasyon na galling sa salitang latin na comminis na ang ibig sabihin ay to work publicly with ay nagbibigkis sa mga tao para magkaisa . ito ay nag sisilibing pandikit para ang mga mamamayanan ay magsamasama tingo sa pagkakaisa. Makikita ito sa pag – oorganisa ng mga manggagawa sa kanilang hanay , sa mga debate at mga pagpapasya sa mga maiinit at komplikadong isyu, at sa panghihimok sa mga tao na baguhin ang kanilang mga nakagawian at panuntunan . sa praktikal na......

Words: 2735 - Pages: 11

Free Essay

Reviewer

...Pagkakaiba Barayti ng Wika sa Lipunan Ayon kay Moran: - may dalawang dahilan ng pagkakaroon ng barayti ng wika 1. Heograpiyang lokasyon – kung saan ang pangkat ng mga tao na nagsasalita ay napaghihiwalay ng mga pulo, bundok at dagat 2. language boundary- dulot ng migrasyon o paglilipat ng komunidad Mga barayti ng wika: 1. Diyalek (diyalekto) - bernakular na palasak sa ibang lugar ng bansa - wikang kinamulatan o kinagisnan - pagkakaiba-iba sa loob ng isang wika - magkakaiba ang tono o punto, pagbigkas o leksikograpiya Halimbawa: Tagalog-Manila: Aalis na ako. Tagalog – Batangas: Payao na ako. 2. Idyolek - pagkakaiba ng wika sa loob ng diyalek - nakabatay sa particular na paggamit ng tao - kaugnay ng personal na kakanyahan ng tagapagsalita - inihahalintulad sa fingerprints ng tao -nailalantad ang estilo sa pagsasalita - barayti ng wika sa particular sa isang tao Halimbawa: Pakilinis nga po ang sahig Linisin mo ang sahig. 3. Sosyolek - nakabatay sa katayuan o estatus ng lipunan ng taong gumagamit - napatunayan ng mga sosyolingguwista na malaki ang nagagawa ng katayuang panlipunan ng tao - barayti ng salita na ginagamit ng mga komunidad Halimbawa: Ibat’t iba ang mga salita o leksikon ng mayaman sa mahirap, babae sa lalake, matanda sa bata … 4. Jargon - ekslusibong salita o leksikon ng iba’t ibang pangkat ng mga propesyonal - bawat propesyon o okupasyon ay may sariling salita Halimbawa: Mga salitang ginagamit sa medisina, abogasya,......

Words: 3394 - Pages: 14

Free Essay

Tatlong Landas Ng Wika

...ang Kastila at Arabic. Sek. 8, ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Filipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Kastila at Arabic. Sek. 9, dapat matatag ang kongreso sa isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba’t ibang rehiyon at mga disiplina ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatili sa Filipino at iba pang mga wika ng Pilipinas. Samantala, sa resolusyon bilang 92-1 noong ika-13 ng Mayo taong 1992 ng Komisyon ng Wikang Filipino na ang wikang Filipino “ay ang katutubong wika, pasalita at pasulat sa buong Kamaynilaan, sa Pambansang Punong Rehiyon at sa iba pang mga sentrong urban sa arkipelago na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga pangkat etniko. Tulad ng alin mang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di-katutubong wika at sa ebolusyon ng iba’t ibang sistemang sosyal, sa mga nagsasalita nito mula sa iba’t ibang sanligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at matalasik na pamamahayag.” Ang Wikang Filipino’y may dalawang gampanin: Una, bilang buklod ng pambansang pagkakaisa. Pangalawa, bilang sagisag ng pambansang pagkakakilanlan. Tulad ng winika ni Gat. Jose Rizal “Ang wika ay siyang diwa ng bayan” kaya mapapalad tayong mga Pilipino may sariling wika. “Wikang Ingles ang natutunan ng isip ko, Wikang Filipino naman ang minamahal ng puso ko” Noong panahon ng dating......

Words: 2955 - Pages: 12

Free Essay

Juhyjugytfy

...Ika-16 na siglo a.Pamahalaan e. Edukasyon b.Kabuhayan f. Paniniwala c.Teknolohiya g. Pagpapahalaga d. Lipunan h. Sining at kultura 3. Impluwensya ng mga Paniniwala,Pananaw at Tradisyon 4. Bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa ibat ibang uri ng pamumuhay Aralin 2 GRAPIKONG PANTULONG SA GAWAIN 97 MGA INAASAHANG KAKAYAHAN Upang maisakatuparan ang pagkatuto sa modyul na ito, kailangan mong alalahanin at gawin ang mga sumusunod 1. Mabibigyang kahulugan ang mahahalagang konsepto na may kaugnayan sa paksa 2. Makapagsuri ng mga talahanayan, larawan at mapa at mga babasahin na magpapaliwanag ng paksa. 3. Makabubuo ng mga konklusyon hinggil sa kalagayan,pamumuhay at debelopment ng sinaunang pamayanan. 4. Makilahok sa kinabibilangang pangkat sa pagtupad ng iba't ibang mga gawaing pampagkatuto. 5. Makapagsulat ng iyong repleksiyon o realisasyon tungkol sa naging pag-unlad ng pamayanan patungo sa pagtatatag ng mga imperyo. 6. Mapapahalagahan ang mga naging ambag / kontribusyon ng kabihasnan sa lipunan. 7. Mapapahalagahan ang naging papel ng mga kababaihan sa Asya. ARALING PANLIPUNAN Araling Asyano 8 1 PAMANTAYANG PANGNILALAMAN ( Grade Level Standard) Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa ibat-ibang larangan ng buhay Asyano ( pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at uganayan sa pagitan ng rehiyon ) mula sa sinaunang kabihasnan patungo......

Words: 20598 - Pages: 83

Free Essay

Pamahiin

...Noong 1839, ang noo’y Gobernador Heneral ng Pilipinas na si Luis Lardizabal, sa abiso ng noo’y Alkalde Mayor ng Cagayan, ay nagpalabas ng isang orden na lumikha sa Nueva Vizcaya bilang isang lalawigang politiko-militar. Pinagtibay ng nasabing orden sa isang Decreto Royal noong Abril 10, 1841. Ang lalawigan ay nagkaroon ng unang pamamahalang sibil noong 1902 nang ito’y buuin ng Philippine Commission. Mula nang maging lubos na at nagsasarili nang lalawigan ang Nueva Vizcaya, ang kasaysayan nito’y binubuo nang kultura at tradisyon at paniniwala ng mga katututubong unang nanirahan dito na kinabibilangan ng mga Isinay, Gaddang, Bugkalot (o Ilongot), Igorot, Ifugao (Ipugaw), at nang lumaon ay ang mga Ilokano at iba pang pangkat-etniko. Ang Tarlac ay nasa gitnang Luzon at may mahabang kasaysayan sa larangan ng politika at himagsikan. Naging sentro ito ng iba’t-ibang kultura dahil pangunahing tagpuan ito ng mga tao mula sa kung saan-saang lugar. Ang Tarlac ay nahahati sa 17 munisipalidad na kinabibilangan ng Anao, Bamban, Camiling, Capas, Concepcion, Gerona, La Paz, Mayantoc, Moncada, Paniqui, Pura, Ramos, San Clemente, San Jose, San Manuel, Santa Ignacia at Victoria. Lunsod Tarlac, ang nag-iisang lungsod nito. Bulacan is a first class province of the Republic of the Philippines, located in the Central Luzon Region (Region 3) in the island of Luzon, 50 km north of Manila (the nation's capital), and part of the Metro Luzon Urban......

Words: 2542 - Pages: 11

Free Essay

Mmmmmmm

...rainforest, coral reef, at mangrove swamp. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa isang pook, tulad ng disyerto, kakaunti ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang nap Paksa: Heograpiyang Pantao Saklaw ng heograpiyang pantao (human geography) ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, at pangkat-etniko sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Wika Itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. May 7,105 buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng mahigit 6,200,000,000 katao. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. Tinatayang may 136 language family sa buong daigdig. Ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasanga-sanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. Ipinakikita sa talahanayan 1.6 ang ilan sa mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig. Relihiyon Mabibigyang-kahulugan ang relihiyon bilang kalipunan ng mga paniniwala at rituwal ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Nagmula ito sa salitang religare na nangangahulugang “buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito.” Dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay. Kahit ang......

Words: 6009 - Pages: 25

Free Essay

Education

...ang Palaki nang palaki ang populasyon ng ating bansa taon-taon. Alin sa sumusunod ang kabuuang populasyon ng Pilipinas sa taong 2007? A. Humigit kumulang 70 bilyon B. Humigit kumulang 80 bilyon C. Humigit kumulang 90 bilyon D. Humigit kumulang 100 bilyon Panuto: Tingnan ang talahanayan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. | 0-14 | 15-64 | 65 pataas | Kabuuan | Babae | '15,267,299 | '26,437,409 | '30,835,91 | '437,882,99 | Lalaki | '16,140,350 | '27,031,425 | '15,860,58 | '447,578,33 | Kabuuan | '31,407,649 | '53,486,834 | '36,696,49 | '885,461,32 | Ayon sa pangkat ng mga kababaihan, ano ang may pinakamallit na populasyon ayon sa gulang? A. 0-14B15-64C. 65 pataasD. Lahat at tama Ayon sa pangkat ng mga kalalakihan, ano ang may pinakamalaking populasyon ayon sa gulang ? A. 0-14B15-64C. 65 pataasD. Lahat at tama 10. Sa kabuuan na talahanayan, aling gulang ang may pinakamalaking populasyon? A. 0-14 B15-64 C. 65 pataas D. Lahat at tama 11. Ayon sa kasarian , alin ang mas kaunti? A. 0-14 B15-64 C. 65 pataas D. Lahat at tama 12. May pagkakaiba ang populasyon sa mga pook rural at urban. Alin sa sumusunod na paglalarawan ang tama? A. Magkakalapitlapit ang mga tirahan B. Magkakalayo-layo ang mga tirahan C. May magkakalayo-layo ang mga tirahan D. May maraming sasakyan 13. May kaibahan ang distribusyon ng populasyon o pagbabahagi ng......

Words: 6898 - Pages: 28

Free Essay

Paper Houses

...Pagganyak: Magsasagawa ang guro ng ibat-ibang kilos at pahuhulaan sa klase kung ano ang kanyang ginagawa. Halimbawa: Nanganganak, naglalaro. B. Panlinang na Gawain: 1. Pagbubuo ng Hinuha: Anu-ano ang mga karapatan ng batang Pilipino? 2. Pagbasa sa teksto. 3. Pagtatalakay: a. Anu-ano ang ipinapakitang karapatan sa bawat larawan? Bakit mahalaga ang mga ito? Paano natatamasa ang mga ito? b. Pakikinig sa awiting “Ang Bawat Bata.” Ano ang mensahe ng awiting ito? Anu-ano ang mga karapatang binanggit dito? c. Pag-awit ng mga mag-aaral. d. Pagbuo ng kaisipan. Ang mga batang Pilipino ay may ibat-ibang karapatang dapat matamasa at pahalagahan. 4. Paglalapat: Hahatiin sa sampung pangkat ang klase. Pipili n glider sa bawat pangkat na siyang bubunot ng larawan sa loob ng kahon. Tutukuyin ng bawat pangkat kung ano ang karapatang ipinapakita sa larawang napili. IV. PAGTATAYA: Kilalanin at tukuyin ang mga karapatang ipinapakita sa bawat sitwasyon. 1. Pinabinyagan ang anak na bagong silang. 2. Si Jay ay marunong nang magbasa at magsulat. 3. Hinuhuli ng pulis ang magnanakaw. 4. Kumakain ng masusustansiyang pagkain si Jessica. 5. Nakapaglalaro si Rexel pagkatapos niyang gawin ang kanyang takdang-aralin. V. TAKDANG ARALIN: Gumupit ng tatlong larawang nagpapakita ng pagtamasa sa mga karapatan ng batang Pilipino. Idikit ang mga ito sa inyong kuwaderno....

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Indigenous People

...Sa ating bansang Pilipinas ay may mahigit na 40 tayong iba’t ibang katutubong grupo at sa bawat grupo ay may kanya-kanyang kultura at lengwahe. Bawat pangkat din ay nakatira sa isang “specific” na rehiyon sa isang isla. Ang ating mga pangkat-etniko ay makikita sa iba’t ibang parte ng tatlo nating kapuluan: Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating mga katutubo, o mas kilala bilang mga “Lumads” ay silang mga taong namili na mamuhay ayon sa tradisyon na pamamaraan hindi katulad natin na patuloy na nag-eebolb dahil sa mga mananakop na napapadpad sa ating teritoryo. SINO NGA BA ANG MGA ITINUTURING NATING MGA INDIGENOUS PEOPLE? Sa tagalog, sila ang mga “Pangkat-etniko o mga Katutubo.” Sila ang mga itinuturing nating mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Noong Martes, Setyembre 15, ay ginanap ang Noise Barrage para sa paghingi ng hustisya sa pagpatay sa mga Lumads. Sa aking mga nasagap na balita, ang nangungunang dahilan daw sa pagpatay sa kanila ay hindi dahil sa sila ay pinagbibintangang mga NPA o New People’s Army, ang katotohanan nito ay gusto nilang kunin ang lupa ng mga Lumads dahil sa mga naitatago nitong mga ginto at mga mineral na hindi mapagkakaila na mapakikinabangan talaga. Naisip ko lang— wala bang karapatan ang mga Lumads na angkinin ang lupa na sa kanila naman talaga? Mas nauna pa sila sa ating makatungtong dito sa Pilipinas, pero parang sila pa ang naaagrabyado. Sabi nila, hindi raw ito ang unang beses na nangyari, pero bakit parang hindi nakararating sa gobyerno......

Words: 270 - Pages: 2

Free Essay

Blah Blah Blah

...nagkaroon ng paghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Nagkaroon sila ng ibat-ibang propaganda katulad na lamang ng pag-aalsa na pinamunuan ni Francisco Dagohoy ng Bohol. Maituturing patriyotismo ang pag-aalsang ito dahil ang tunay na dahilan ng isinagawa niyang pag-aalsa ay dahil hindi binigyan ng isang paring Espanyol ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na namatay sa isang duwelo. Sa buong pananakop ng  ng mga Espanyol, tinatayang mahigit tatlong daang pag-aalsa ang nangyari sa ating bansa, bagamat karamihan sa mga pag-aalsang ito ay nabigo dahil sa kawalang ng pambansang pagkakaisa. Sinamantala ng mga Espanyol ang pagkakawatak-watak ng mga pilipino bilang magkakahiwalay na baranggay, antas ng katayuan sa lipunan at pangkat-etniko. Patuloy nilang pinag-iinit ang alitan ng mga pilipino. Sa halip na tanggalan ng kapangyarihan ang mga raja at datu, pinagkalooban nila iyo ng pribilehiyong magmay-ari ng lupa, pagiging kabilang sa uri ng principalia, hindi kasali sa obligasyong polo y servicio personal at pananatili sa kapangyarihan.  Kapalit ng mga pribilehiyong ito, ay dapat magpatupad sila ng malulupit na patakaran. Dahil dito, hinadlangan nito ang maagang pagkamulat ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Ang mga gobernadorcillo at cabeza de baranggay ang nagsilbing tagapagpahupa ng galit ng mga pilipino. Sa katunayan ang miga raja at datu dati rin nilang pinuno ang nagpatupad ng mga malulupit na patakaran, nagbagong bihis lang sila bilang gobenadorcillo......

Words: 2453 - Pages: 10

Free Essay

Panimula

...1991). Ethnosymbolism Theory Malaki ang bahaging ginagampanan ng pag-aaral ng kasaysayan sa buhay ng mga mamamayan. Nakatutulong ito sa kanilang pagkabuo bilang lipunan (Veneracion, 1990, p.3). Nakatutulong din ito sa pagkilala nila sa sarili at sa paghubog ng nasyonalismo (Spencer, 2005; Ozkirimli, 2000; McCrone, 1998). Kaya naman batay sa Ethnosymbolism Theory, nagbibigay-kapangyarihan sa nasyonalismo ang mga mito, alaala, tradisyon, at mga simbolo ng pamanang etniko. Gayon din, nagpapalakas dito ang pagtuklas at pagbibigay-interpretasyon ng modernong intelligentsia sa nakaraan (Spencer, 2005; Ozkirimli, 2000; McCrone, 1998). Ayon kay Anthony D. Smith, isa sa pangunahing bumuo ng nabanggit na teorya,“ The sense of whence we came is central to the definition of who we are” (Smith mula kay McCrone, 1998). Socialization Theory Sa tulong ng sosyalisasyon o pakikipag-ugnayan, nagkakamit ang isang indibidwal ng mga kaalaman, kasanayan, at katangiang nakatutulong sa epektibong pakikilahok sa kanyang sariling pangkat o lipunan. Nagaganap ang sosyalisasyon sa pamamagitan ng interaksyon at pakikipagtalastasan sa kapwa tulad ng pamilya, paaralan, mga kaibigan, pamayanan, at media (Berns, 1997; Elkin at Handel, 1989). Pig. 1. Integrasyon ng mga Batayang Teoretikal Pakikipag-ugnayan Talastasan ng mga mag-aaral at guro sa klase ng HEKASI INDIBIDWAL IMPORMASYON Etnosimbolismo Tradisyonal na Konsepto ng Sarili ng mga Mag-aaral bilang Pilipino EPEKTO NG IMPORMASYON......

Words: 6875 - Pages: 28

Free Essay

Colonialism

...ang hindi nila natinag na damdamin sa paglaya. Sila ang mga mukha na hindi nabigyang pansin sa kasaysayan na layunin marahil na mapansin sa pagsulat ng akda o kabuuang libro ng The Moro Readers. Noong pre-kolonyal na panahon pa lamang raw sa bansa, malaki na ang impluwensyang pulitikal ng mga Pilipinong Islam. Marami sa mga grupong islam ang namumuno sa mga sultanato sa maraming lugar, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Brunei, na nagpahirap sa pananakop ng español. Ilan sa mga sultanato ay ang sultanato sa sulu sa pinamunan ni Raja Baginda at ang naging unang sultanato ay sharif abubakar. Sa Central Mindanao naman si Raja Kabunsuan at si Sultan Kudarat sa Maguindana. Malaki ang kinalaman ngpagpapakasal sa iba't ibang pangkat o grupong etniko sa pagpapalawak ng impluwensyang pulitikal at teritoryo na ginawa ng mga nabanggit. Maging sa ekonomiya, sinabing noon pa man ay aktibo ng kabilang sa East Asian maritime trade o ang Sulu Zone. Bagamat magkakaiba ng pinamamahalaan ang mga sultanato, nagkakaisa sila sa pakikipaglaban sa kanilang kaaway. Ang pakikipaglaban ng mga Moro sa Kolonyalismo ay hinati ng mga kolonyalista at mga elite bilang tatlong proseso ng kolonyalismo sa mga Moro ayon kay Teopisto Guingona. Una ay ang halos 3 dekada ng Moro-Spanish War, ang ikalawa ay ang paglaban sa amerika at ang huli ay panahon mula 1914 hanggang sa kolonyalismo ng Japanese. Pero taliwas sa pananaw na ito si na nagsabing ang tatlong yugto ay hindi proseso ng pagsakop sa mga......

Words: 1205 - Pages: 5

Ashley Judd | Yvette Nicole Brown | Effects of computer to college students