Free Essay

Paper

In: Business and Management

Submitted By dani1234567
Words 411
Pages 2
28.10.1927. Vetë përmbajtja e këtij akti ligjor presupozon se kanë ekzistuar, edhe më parë, dispozita rregulluese për pensionet. Disa shoqëri të huaja, që vepronin në Shqipëri, në mënyrë vullnetare kishin zhvilluar rrjetin e mbrojtjes në punë, ku një vend të veçantë zinin sigurimet shoqërore nga Akti i parë ligjor në fushën e sigurimeve shoqërore, që disponon ISSH-ja, është Ligji "Pensionet Civile", Nr. 129, datë aksidentet në punë. Po kështu, me akte të veçanta, shteti kishte përcaktuar pensionet për punonjësit shtetërorë dhe ushtarakët.Vendosja e një sistemi më të plotë të sigurimeve shoqërore përkon me Gushtin e vitit 1947. Ky sistem u plotësua dhe konsolidua më tej në vitin 1966, me miratimin dhe fillimin e zbatimit të Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966 “Për sigurimet shoqërore shtetërore në RPSSH”. I modeluar në përshtatje me sistemin politik socialist dhe i bazuar në zhvillimet e një ekonomie të programuar në mënyrë të detajuar nga një qendër, sistemi i sigurimeve shoqërore, ishte nga njëra anë shumë gjeneroz dhe nga ana tjetër nuk siguronte mbrojtje të plotë sociale. Ai parashikonte mosha të ulta të daljes në pension dhe trajtim të diferencuar për kategori të caktuara personash. Ndërkohë, me synimin e kufizimit të kostove ekonomike, përgjatë periudhës 1947-1992, sistemi i sigurimeve shoqërore u zhvillua i ndarë në dy skema: një për të punësuarit e sektorit shtetëror dhe tjetra për anëtarët e kooperativave bujqësore, të cilat dalloheshin esencialisht nga njëra - tjetra në disa drejtime, por kryesisht nga madhësia e përfitimeve për pjesëmarrësit e tyre. Skema e sigurimeve për anëtarët e kooperativave bujqësore ofronte përfitime mjaft të ulta, që nuk i kalonin 60% të të ardhurave mujore minimale që ofronte skema e sigurimeve shtetërore. Transformimet e thella politike e social-ekonomike të vendit në vitet 90të, bënë të domosdoshme ndërmarrjen e një reforme rrënjësore të sistemit të sigurimeve shoqërore, e cila synonte nga njëra anë ndalimin e degradimit të mëtejshëm të skemës së pensioneve dhe nga ana tjetër zgjedhjen e një sistemi eficient, që do të përballonte jo vetëm problemet emergjente të periudhës dhe kostot e mbartura, por dhe do t’i rezistonte kohës e t'u shërbente brezave të ardhshëm.Për këtë arsye, me 11 Maj 1993, Parlamenti aprovoi Ligjin Nr. 7703 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i cili hyri në fuqi në Tetor të atij viti. Reformimi i skemës të vjetër të sigurimeve shoqërore realizohet duke vendosur një sistem të ri, në themel të të cilit janë parimet e drejtësisë sociale.…...

Similar Documents

Premium Essay

Paper

...Paper #1: Expository writing to inform Draft for peer review DUE: at class time, Wed Sept 19th by class time. Points deducted from final paper if peer review is missing. Points awarded for participation Final Paper DUE: Sunday, Sep 23 by midnight. Upload to SafeAssign Length: 3 – 3 ½ pages Format: Standard MLA or Letter format: Use the appropriate format for your chosen purpose. The Prompt: 1. You have an acquaintance coming to the Dallas area on vacation and you have been asked to provide advice on what to do and visit while he/she is here for three or four days. Your purpose is to explain attractions in Dallas that a 3 – 4 day visitor might consider. Write your paper as a short essay that gives the traveler good information about the city. Write so that the essay might be published on a travel blog. Use and cite correctly at least one source from the possibilities posted by Dr. Coder, our librarian. You may use any of the modes of development discussed in the first weeks of class. You may need to use several of the techniques to accomplish your task. How the paper will be evaluated…Consider each on a five-point scale 1. Does the paper have a clear purpose in the form of a thesis statement in the introduction paragraph? 2. Does the introduction make an attempt to hook the readers’ interest? 3. Does each paragraph have a transition device, (a word or short phrase) to indicate the logical organization of the paper and lead into the......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Paper

...students will reflect on what they are thankful for, and visually present it by creating a placemat to use on their Thanksgiving table. Materials Pencil Paper Construction paper with leaves Construction paper with lines Large construction paper in various colors Glue Scissors Butcher paper Procedure: Beginning Teacher will instruct students to write a list of things they are thankful for. Once the list is written, the students will be handed a sheet of construction paper with the outlines of four different shapes of leaves on it. The students will cut out the leaves, and choose four things they are thankful for to copy down onto the leaves. Middle Once the leaves are finished, the students will be given three more sheets of construction paper; one large sheet, and two with lines on it to cut into strips. Students will be instructed to fold the long sheet in half, and cut from the fold to one inch away from the edge. The teacher will model this so there are few errors. Students will cut the other sheets of paper into strips along the drawn lines. Students will weave the strips of paper into the large sheet of paper, creating a placemat Once all strips are woven in, the students will glue the four leaves with what they are thankful for on them. End The students will place their placemats on a sheet of butcher paper in the back of the room to dry Once all students have finished, teacher will lead a discussion with the students to talk about what they are......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

Paper

...Paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper do it do it should could should could should could should could should could should could should could should could should could should could will but for it should should should shuold should should should should should should should Paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper do it do it should could should could should could should could should could should could should could should could should could should could will but for it should should should shuold should should should should should should should Paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper do it do it should could should could should could should could should could should could should could should could should could should could will but for it should should should shuold should should should should should should should Paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper do it do it should could should could should could should could should could should could should could should could should could should could will but for it should should should shuold should should should should should should should Paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper do it do it should could should could should could should could should could should could should could should could should could should could will but for it should should should shuold should should should should should...

Words: 450 - Pages: 2

Premium Essay

Paper

...Paper is Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper is Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper......

Words: 266 - Pages: 2

Premium Essay

Paper

...and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop your cheating and write your paper. Stop......

Words: 596 - Pages: 3

Premium Essay

Paper

...paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper paper......

Words: 347 - Pages: 2

Free Essay

No Paper

...I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add one to this soon. I don’t have a paper to upload, but I will add......

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

Paper

...Environmental Scan Paper The business environment of an organization reveals much about its competitiveness and the possible influences on the success of its strategies. The focus of this paper will be an environmental scan of the internal and external environments of two real-world firms, their competitive advantages and company strategies for creating value and sustaining competitiveness, measurement guidelines for verifying strategic effectiveness and their evaluation. Internal and External Environments Environmental scanning of the internal organizational environment focuses on company culture, employee-employee, manager-employee, and manager-manager, manager-shareholder interactions, in addition to organizational structure, natural resources’ access and brand awareness, among others (Schneider, 1995, p.70). Environmental scanning of the external organizational environment focuses on the analysis of the industry/immediate environment, national, and macro-environments. Analysis of the industry environment appraises the competitive Environmental Scan Paper The business environment of an organization reveals much about its competitiveness and the possible influences on the success of its strategies. The focus of this paper will be an environmental scan of the internal and external environments of two real-world firms, their competitive advantages and company strategies for creating value and sustaining competitiveness, measurement guidelines for verifying strategic...

Words: 1088 - Pages: 5

Premium Essay

Paper

...Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper, paper, paper, Paper,......

Words: 724 - Pages: 3

Premium Essay

Paper Paper Paper

...Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper P Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper aper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper Paper......

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Paper

...Research or Interview Paper Instructions You can choose 1 of the following two options for your Research or Interview Paper. Your paper will be 7 double-spaced pages for the main content (not including the cover page and reference page). Your choices include: 1. A research paper Steps for writing the research paper: a) Choose a topic in Managerial Economics. b) Submit the topic and the outline of the paper to the instructor anytime for approval. c) A minimum of 3 references besides the textbook are required. Liberty University library has excellent resources for your search for journals. http://www.liberty.edu/index.cfm?PID=178 OR 2. An interview paper Steps for writing the interview paper: a) Choose a topic in Managerial Economics. b) Design at least 5 questions according to the topic. c) Submit your questions to the instructor for approval. d) Contact a local or non-local company for an interview. e) Conduct the interview for answers to your questions. f) The paper must have 3 parts: • The description of the company; • Interview questions and answers; and • Your comments. *The research paper is to be done individually, not as a group. **Do not wait until the last module/week to work on the paper. Do it as early as possible. ***A paper that was written for other classes would not be accepted......

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Paper

...Week 4 Student Name Kaplan University HR420 Employment Law Introduction This is generally one paragraph. The easiest way to explain this section is to think of it like a brief overview of the topics you will be discussing in your paper. The introductory paragraph is designed to set up the rest of the paper by offering your reader a glimpse of what is to come. The goal here is to grab your reader’s attention and make him/her want to read the rest of the paper. Type your paper in the third person (no I, my, we, you, our, your…) Describe a BFOQ and when are they legally permissible? Answer to question #1 with supporting arguments-minimum one paragraph. Your response should be written in your own words, using your own thoughts, ideas, and opinions. Include information from the chapter reading assignment and the case study to help support your points. Be sure to let your reader know where you got your supporting information by including a citation afterward. An example of a citation for your textbook is (Scott, 2008). What is sex-stereotyping? Include examples with your description? Answer to question #2 with supporting arguments-minimum one paragraph. Your response should be written in your own words, using your own thoughts, ideas, and opinions. Include information from the chapter reading assignment and the case study to help support your points. Be sure to let your reader know where you got your......

Words: 450 - Pages: 2

Free Essay

Paper

...Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper. Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper paper.Paper paper......

Words: 2107 - Pages: 9

Free Essay

Paper

...business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper business paper......

Words: 291 - Pages: 2

Premium Essay

Paper

...PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is expensive and too expensive to use anyway. So why don’t you go on with it and write the constitution. Jon Jacob! PAPER is......

Words: 1082 - Pages: 5

Priceless (2016) | Blaze and the Monster Machines | Christian Biography Movies