Free Essay

Project Management

In: Business and Management

Submitted By Anise12
Words 1486
Pages 6
Kompania Konkrete Masonry (CMC), pasi ishte lider në industri për 25 vjet, vendosi të dilte jashtë biznesit të prodhimit të betonit. Megjithëse vitet e fundit ka pasur një bum në ndërtimin e godinave të banimit, puna komerciale ishte në rënie. Si rezultat I kësaj, të gjithë fabrikat e prodhimit të betonit të pararendur po qendronin larg punëve të mëdha. Në mënyrë që të mbijetonte CMC kishte të ofronte punë jashtë zonës së tyre gjeografike. Të mbijetonte varej nga të qënit konkurues. Në 1975, çmimi mesatar i shitjes së një këmbë kubi beton ishte 8,35$ dhe në vitin 1977, çmimi mesatar i shitjes kishte rënë në 6,85. CMC ishte duke prodhur me një normë prej një milion këmbë kubike në vit (nuk nevojitej shumë matematikë për të kuptuar se ata merrnin një million e gjysëm dollarë në vit, që ishte më pak se ajo që merrnin për të njejtin produkt më pak se dy vjet më parë.
Menaxhimi i produktit ishte realizuar nga CMC duke përdorur formën e organizimit matricë. Menaxheri i projektit të CMC kishte përgjegjlsit të plotë që nga dizenjimi deri tek përfurnimi I projektit të ndërtimit. Megjithaët me uljen e pjesës së tregut, dhe me ndyrshimin e tregut, suksesi që CMC kishte pasur më pare vihej në pikpyetje
History- The concrete blockm business
CMC ishte nisur futur në biznesin e prodhimit të blloqeve të betonit në 1946. Në fillimet e saj, CMC u bë lideri i tregut për dy arsye: Së pari, kishte një teknologji të avancuar në prodhim dhe së dyti kishte një sistem inovativ shpërndarjeje. Me pajisje moderne, veçanërisht për paketimin e blloqeve në stiva, CMC ishte në gjëndje të bënte forma të ndryshme të blloqeve pa pasur nevojën për të bërë shumë ndryshime në makineri. Ky ndryshim, sëbashku me përdorimin e pirunjtë, që mundësuar nivele të larta të eficencës, ulja e kostos të shpërndarjes, të gjitha këto kanë kontribuar në suksesin e bizneseve të blloqeve të CMC.
Si pasojë, suksesi i biznesit të blloqeve siguroi kapitalin e nevojshëm që i duhej CMC për të hyrë në biznesin e prodhimit të betonit të pararendur.
History- the prestressed concrete business
Prodhimi i betonit të paranderur bëhet duke hedhur beton përreth kabllove të çelikut të cilët tendosen nga kriku hidraulik. Pas ngurtësimit të betonit, kabllat lëshohen dhe kështu betoni është i ngjeshur. Betoni është më i fortë kur ai është i ngjeshur. Çeliku është më i fortë kur në të përdoret tension ose kur tendoset. Në këtë mënyrë, CMC kombinonte cilësinë e dy materialeve. Efektiviteti i kësaj teknike duket qartësisht duke përdorur një shembull, duke vendosur dy rreshta librash horizontal ushtrojmë presion tek cdo fund rreshti poshtë qëndrës së gravitetit.
Fabrika e prodhimit të blloqeve ishte një bazë natyrale në të cilën më pas hyri në biznesin e ngurtësimit të blloqeve, sepse trarët e parë të betonit prodhoheshin duke vendosur rreshta të blloqeve të betonit, në të cilat ngurtësimi ndodhte duke përdorur tension të lartë në telat në pjesën bazë të blloqeve. Në tela ishte vendosur tension i lartë, dhe për këtë arsye fundi i trarëve mbushej. Më pas, tensioni ulej që të ngjeshej mbushja në pjesjen e poshtme. Kjo forcë e ushtruar në fund të mbushjes tenton të kundërveproj për të shmangur rënien e gjithë peshës të pjesës së sipërme. Në sajë të këtij procesi, mbushja dhe ngurtësimi i betonit mbush tre herë ose katër hapësirën në beton sesa betoni tradicional.
Në 1951, pas disa udhëtimesh në Washington, DC, dhe një punë ekselente si shitës tek themelimi i CMC, T. L. Goudvis, CMC ishte në gjëndje tja jepte volumin e parë të tyrë të projektit të blloqeve të prodhuara tek the Corps of Engineers. Kontrata autorizonte përdorimin e trarëve të betonit dhe kështu ata u përdorën për të ndërtuar kulmet e depove, ku ishin ndërtuar depo komplekse të Forcave ajrore në Shelby, Ohio. Ndërtesat ishin të sukseshme dhe CMC menjëherë fitoi prestigjin si një lider në biznesin e prodhimit të betonit.
Trarët ëest cast ishin zhvilluar më pas. Për këto, në vend të blloqeve të betonit, kabllat ishin vendosur në një formë të gjatë, dhe vendosej tension i dëshiruar, dhe më pas hidhej betoni i dëshiruar për të krijuar travetat.
Në fillim, ata prodhonin vetëm për ndërtimin e çative dhe tavaneve, por në fillimet e viteve 1960, ata filluan të përfshinin prodhimin e betonit për struktura më komplekse. CMC filloi të dizenjonte dhe nuk prodhonte vetëm tra, por dhe kolona dhe çfarë do lloj komponenti tjetër për ta bërë një strukturën të plotë.
Manaxhimi i projektit
Të ndërtoje një ndërtesë të tërë, si në rastin garazhdit të parkimit, do të thoshte se punët kishin filluar të bëheshin komplekse duke respektuar ndërvarësinë në përmbushjen e detyrave. Në vitin 1967, për këtë arsye, u krijua manaxhimi i projektit. Departamenti funksional bënte punën, por menaxheri i projektit e shihte nëse projekti i caktuar ishte realizuar në kohë, brenda buxhetit dhe specifikimeve të nevojshme.
Një organizatë me strukturë matric ishte adoptuar dhe përdorur efektivisht nga CMC. Koncepti i organizimit në formë matric i aplikuar nga CMC ishte një sistem organizativ që kishte një rrjet marrëdhëniesh, në vend të një organizimi linjë ku marrëdhënia e stafit ishte e kushtëzuar nga varësia e detyrave.
Çdo manaxheri projekti i ishte caktuar një personel me kualifikimet e nevojshme të marrë nga departamenti funksional për kohëzhjatjen e projektit. Kështu projekti i organizatës përbëhej nga manaxheri i projektit dhe nga grupi i personelit të departamentit funksional. Manaxheri i projektit nuk kishte vetëm përgjegjësi dhe jepte llogari për përfundimin e suksesshëm të kontratës, por gjithashtu kishte dhe autoritetine deleguar për përshkrimin e punës, detyrave për personelin e grupit funksional dhe procedurat e përcaktimit të marrëdhënieve.
Zona me funksion më të rëndësishëm për manaxherin e projektit ishte departamenti i inxhinieringut sepse prodhimi i betonit të pararendur ishte një produkt inxhinierik. Kërkohej një bashkëpunim i lartë dhe kordinim midis manaxherit të projektit dhe departamentit të inxhinieringut thjesht që të ishin të sigurt që çdo gje shkonte në rregull dhe përputhej me strukturën. Një inxhinier bënte dizajnin. Puna e manaxherit të projektit ishte të shikonte nëse dizajnin ishte bërë siç duhej dhe me eficenc. Skedulimi i prodhimit bëhej nga manaxheri i projektit, dhe modifikime të vogla bëheshin nga centrali. Menaxherit të projektit i kërkohej të bënte të gjitha kordinimet me klientin, arkitekin, ndërtueson dhe punonjësit. Në fund, duhej të kishte bashkëpunim midis manaxherit të projektit dhe departamentit të shitjes për të pare nëse produkti që menaxheri i projektit ishte duke bërë ishte ai që departmanti i shitjeve kishte shitur.

Estimated- which department
Në një kohë ose përgjatë historisë së CMC, vlerësimi ishte bërë nga çdo fushë funksionale në organizatë, nga shitja, inxhinieringu, prodhimi dhe administrimi. Për të përcaktuar se kush duhej të bënte vlerësimin ishte një problem për CMC. Për një fare kohe vlerësimi ishte funksion me vete dhe raportonte direkt te manaxheri i përgjithshëm.
Caktimi i këtij funksioni te ndonjë nga departamentet sillte disa probleme, jo direkt te CMC, por tek punonjësitë, natyra njerëzore. Për shembull, kur vlerësimi bëhej nga departamenti i shitjeve, vlerësimi i kostove kishte tendencë të ishte i ulët. Tek shitjet, vlerësures e dinte se shefi kërkonte të ishte ofruesi me koston më të ulët, pasi dikush mund ti thoshte se pse na duhet 10 ditë kur mund ti bëjme paralelisht 3 në të njejtën kohë.

Kur vlerësimi bëhej nga prodhuesi, vlerësimi tentonte të ishte i lartë. Ko për arsye se vlerësuesi nuk donte që shefi, manaxheri i prodhimit të vinte e ti thonte: Si e vlerëson ti këtë me 5$ për kubë kur kjo realisht kushton 6 $ për kubë? Nuk është kosto e prodhimit keq, është vlerësimi keq.
Ë.S. Lasch, manaxheri i përgjithshëm i CMC, ka komenin e tij në lidhje me vlersimin në situatat e menaxhimit të projektit.
Është shumë e vështirë për të dhënë llogari për vlerësimin e projektit. Kur disa projekte janë ballgames, një sasi e madhe informacioni do të vij nga shumë anë. Aty ka shumë artë dhe shkencë. Nuk mund të thoni me siguri një qind për qind se kostot janë të larta sepse është një lloj si të thuash që vlerësimi është shumë i ulët.
Kështu si një kompromis pjesa më e madhe e vlerësimit bëhet nga inxhinierët. Ndërkohë që ajo zgjidhte disa probleme, krijonte disa të tjera. Inxhinierët do të ishin më të drejtë, i bënin vlerësimet ashtu siç ishin. Gjithsesi, ata duhej ti përgjigjeshin departamentit të shtijeve dhe ngarkesa që ata kishin ishte një problem. Për shembull, një inxhinier është në mes të vlerësimit të një garazhdi, një detyrë që merr disa ditë. Në atë moment dikush nga departamenti I shitjeve do që ai të ndalojë së vlerësuari atë dhe të vlerësojë një punë tjetër. Është departamenti I shitjeve ai që merr vendimin sepse është ai që e di se cilat janë prioritet e punës. Pra edhe pse vlerësuesi punonte tek departamenti I inxhinieringut, ai në fakt varej nga departamenti I shitjeve dhe ngarkesa e tij e punës ishte shqetësuese.…...

Similar Documents

Premium Essay

Project Management

...MAN620/ADM720 Project Management Lecture Session 1 : 26th January 2010       An introduction into project management with some history of project management and some contextual information. How project management has permeated almost all aspects of working life. The evolution of the project management context. Why and under what circumstances project management is used. What characterizes projects and differentiates them from other forms of management. Examples of projects – large medium and small. Chapter 1 - An Introduction to Project Management The Project Management Book of Knowledge (PMBoK) defines Projecy Management as “the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet project requirements”. In the course outline we make the following statements with regard to what this course promises you engineering students. In the engineering environment, Project Management can be practiced either a stand-alone professional discipline or as an integral part of the delivery mechanism for engineering services. Either way, all engineers need a thorough understanding of Project Management theory, principles, practices, tools and techniques. This course has been structured to stimulate the interest of student engineers in the discipline of Project Management and to equip them with sufficient knowledge of the discipline to meaningfully participate in project work at an early stage. Many organisations do not employ full time Project Managers......

Words: 5880 - Pages: 24

Premium Essay

Project Management

...Project Management Jo Anne Bishop Ashford University Project Planning and Management BUS611 Dr. Caroline Howard October 14, 2012 Project Management Effective project management is crucial to the success of any project regardless of the size or complexity. Project management experts Karen Tate and Paula Martin said, “Trying to manage a project without project management is like trying to play football without a game plan” (Martin & Tate, 2001, pg 9). Project managers have a difficult job. Their jobs are often times made more difficult by the dynamic environment in which they must work. Project managers must take a project through the entire project management life-cycle, from an idea to a fully developed deliverable. While the job is difficult, there are many tools and processes that have been developed to assist in project management. While they are responsible for the leadership of the project, they have many, such as the project sponsor and project team members, who are there to assist them in ensuring the job gets done. In addition to the personnel who will help him, there are many different project management tools as well. Project scope, work breakdown structures, contingency plans and project management software are all tools that, if used properly, can ensure that a project can be completed within time and budget. Project management is not an easy job but if a project manager understands his project and his roles and responsibilities along with......

Words: 3003 - Pages: 13

Premium Essay

Project Management Course Project

...product.Individual units may experience unexpected interactions. Such as seatbelt lock not compabible with unit sensors.Consistency of signal strength. The DIM uses satellites in order to orient the vehicles and register the speed of the vehicles. Target field trial reliability targets may be unattainable.The software may not be compatible with the other systems being run on the computers that will be used for monitoring and reporting.The software may not be able to populate all the reports Smith requires. | | 2. Management Risk | 2.1 Operations Management2.2 Comminications | Project may not be given sufficient priority for installation into all Smith Driver’s vehicles and the importance of continuous use may not be stressed enough.Potential confusion about who to contact for support issues. Smith will be installing, maintaining and monitoring the systems, however any issues that occur with the individual units will be addressed through the vendor. | Project Risk | 3. Commercial Risk | 3.1 Vendor3.3 Advancement | Chosen vendor may not be able to support any change to scope or volume of technical support.As the vendor constently improves their product the units we purchase may become absolute and support for them may terminate. | | 4. External Risk | 4.1 Construction | The speed limits program into the DMIs for individual roads may not match current limits due to contruction/upgrades to roads. |...

Words: 279 - Pages: 2

Premium Essay

Project Management-Course Project

...Paradise Assisted Living Project Arlynne Lumbao MGMT 404 Project Management DeVry University June 8, 2013 Executive Summary: The XYZ Health Care Corporation is growing so fast and has met the maximum capacity of 20 residents. The CEO and the Director Manager have decided to start a project for a new Home called Paradise Assisted Living to meet the needs of the elderly that are in the waiting list. The total cost for this project to start a new Home Assisted Living is approximately $500,000.00, including home purchase, appliances and furniture purchase, assigned team member, new staff training, and necessary renovations and adjustments. Scope Statement Goal Definition The Paradise Assisted Living Project is a home base setting in a three bedroom home with occupancy of 6 residents which will meet the healthcare regulations of 2 residents in each room. Accessible design features of the home such as hand rails, wider doorways, lever handles, special showers, wider hallways, and grab bars will be added. Prior in obtaining licensure, the home must have a secure and maintain an appropriate facility fire clearance approved by the fire authority having jurisdiction. The home must meet standards established by the State Fire Marshal and the local fire authority having jurisdiction for the protection of life and property against fire. A written emergency disaster plan that contains a plan for evacuation will addresses elements of sheltering, identifies......

Words: 2581 - Pages: 11

Premium Essay

Project Management

...Available online at www.sciencedirect.com International Journal of Project Management 30 (2012) 608 – 620 www.elsevier.com/locate/ijproman The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success Barbara Natalie Unger a,⁎, Hans Georg Gemünden a , Monique Aubry a b b Technische Universität Berlin, Chair for Technology and Innovation Management, Straße des 17. Juni 135, Sekr. H71, 10623 Berlin, Germany Université du Québec à Montréal, School of Business and Management, P.O. Box 8888 Downtown Station, Montreal, Quebec, Canada H3C 3P8 Received 27 July 2011; received in revised form 29 November 2011; accepted 26 January 2012 Abstract Project portfolio management offices (PPMOs) are a subset of project management offices (PMOs) that handle collections of multiple single projects and programmes, i.e. portfolios. PPMOs are centralised organisational units that cater to the demands of various stakeholders by performing specialised tasks. They are initiated by their organisation's leadership in response to increasing management challenges originating from project portfolios. Although there has been considerable research on PMOs in general, not only a clear understanding of multi-project PMOs' activity patterns set in specific contexts like project portfolio management, but also both existence and mode of multi-project PMOs' contribution to successful performance are still lacking. By quantitatively analysing PPMOs in 278......

Words: 11573 - Pages: 47

Premium Essay

Project Management

...Project Management Assignment 1 Describe the role of the project manager and identify the project management key elements of an effective project manager. Project management briefly refers to a process of managing a project successfully. Then, in order to achieve an outstanding project outcome; resources, costs, time and even the quality of projects should be optimally managed in this process (Meredith and Mantel, 2010). The project manager, therefore, performs a core role in a project. As Wallace (2002) demonstrated, the project manager should reasonably coordinate and manage everything directly or indirectly involved in the project as the centre of it. For example, the project manager might continue to communicate with some relevant departments until the project’s accomplished. Or perhaps, the project manager is required to provide staff with a comfortable external environment. Hence, the project manager has a full responsibility for each phase of the project. Hartley (2009) described a project life cycle is generally classified as four phases that are definition, planning, execution and completion respectively. At the initiation of the project, or the first phase, the project scope should be aware correctly based on the project’s feasibility and assessment (Thomsett, 2002). This is; series of issues such as specific goals, working criteria, and tasks should be clearly determined. Due to the purpose of protecting project stakeholders’ interest, this phase performs a...

Words: 1090 - Pages: 5

Premium Essay

Project Management

...2 3.0 PROJECT MANAGEMENT 2 4.0 PROJECT MANAGEMENT PROCESS 3 5.0 PROJECT LIFE CYCLE 3 6.0 FIRST PROJECT MANAGEMENT PROCESS- PROJECT INITIATION 5 6.1 BENEFIT AND LIMITATION IN PROJECT INITIATION PROCESS 7 7.0 SECOND PROJECT MANAGEMENT PROCESS- PROJECT PLANNING 11 7.1 BENEFIT AND LIMITATION IN PROJECT PLANNING PROCESS 13 8.0 THIRD PROJECT MANAGEMENT PROCESS- PROJECT EXECUTION 14 8.1 BENEFIT AND LIMITATION IN PROJECT EXECUTION PROCESS 16 9.0 FOURTH PROJECT MANAGEMENT PROCESS- CONTROLLING/MONITORING 18 9.1 BENEFIT AND LIMITATION IN PROJECT CONTROLLING/ 20 10.0 FINAL PROJECT MANAGEMENT PROCESS – CLOSING PROCESS 22 10.1 BENEFIT AND LIMITATION IN PROJECT CLOSING PROCESS 23 11.0 BIBLIOGRAPHY 25 12.0 APPENDICES 27 1.0 INTRODUCTION To know the benefit and limitation of using single process for managing projects, firstly we need to know what is project, project management and what is the process to manage projects. 2.0 PROJECT Project is viewed as a conversion or transformation of some form of input into an output. The inputs are some form of want or need which is satisfied through the process. (Harvey Maylor, 1996) 3.0 PROJECT MANAGEMENT According to Project Management Methodology guidebook, project Management is the process of achieving project objectives (schedule, budget and performance) through a set of activities that start and end at certain points in time and produce quantifiable and qualifiable deliverables. Project......

Words: 6687 - Pages: 27

Premium Essay

Project Management

...Project Management 1. Introduction As a discipline and professional subject, project management has gained unprecedented prevalence throughout the world as a consequence of its role in assisting the organization to efficiently utilize limited resources, resolving sophisticated technology and enhancing its survive in the increasingly competitive market. Specifically, implementing project management techniques assists the organization in curtailing the overheads costs, satisfying project deadlines and customizing the project workplace and so forth. Some 4500 years ago, projects had been undertaken with the pyramids construction by the ancient Egyptians, but it is universally accepted that the period of 1950s is an indication of the arrival of modern management era and the commencement of utilizing formal project management tools and techniques (Awan, 2010). Economic pressures of the industrialized world, competition between rival companies and greater regard for the value, well-being and hence the employment costs of working people have all contributed to the development of new project management ideas and techniques. The purpose of this essay is to identify the major developments in the domain of project management over the past five decades and to explain how these historical developments influence the understanding of modern project management. 2. Crucial Developments in the Field of PM and Repercussions on Understanding Modern Project Management Prior to......

Words: 2234 - Pages: 9

Premium Essay

Project Management

...related to project management? The video illustrate the introduction of the project management institute. The video shows the project management training programs from registered education provider. In the video, it provided basic information of project management standards. The website source shows the project management maintaining connections with the business world, successful project management programs are learning to adapt to address the changing needs of business. However, the video shows several main points of project management training. Frist one, project management education is growing globally. Second, organizations want project managers with the right skills. 2) How is this specifically related to the textbook information? (Be specific!) The video mentions the important reason why choose from the project management institute and how the project management training development. Project management provides people with a powerful set of tools that improves their ability to plan, implement, and manage activities to accomplish specific organizational objectives. Exciting opportunities await people skilled in project management. (Larson and Gray 2-3). The YouTube video does relate to the textbook information.   Because this video is a good commercial introduction to the Project Management Institute. In the textbook, chapter one is all about the modern project management, the importance of project management, and an integrative approach of today’s project......

Words: 277 - Pages: 2

Premium Essay

Project Management

...Project Management Exxon Mobil Oil Company Synopsis This paper focuses on the aspects of project management as far as the integral demands for the project management are concerned. Essentially, project management is geared towards achieving the solid goal of the organization which is merely dependent on the policy framework, production mechanisms and the overall performance of the operations manager. In this regard, this paper focuses on the main issue of operations of Exxon Mobil Oil Company which is a major player in the oil industry in US. This company has a well established supply chain which has been responsible for the maintenance of a market leadership for a long time. In fact, business operations at the company have been pegged on a number of project management essentials such as information technology in the management and manipulation of business data. In this regard, business activities at the company has been a practical lesson to majority of its feeder companies which are still struggling to realize a significant market potential as ExxonMobil in the long-run. Indeed, this paper therefore employs theoretical and practical understanding of the essentials of business model assumed by the oil and gas company towards developing proficient business activities in the industry and the globe at large. Background Exxon Mobil Corporation is a multinational Oil and Gas Company based in America and headquartered in The Irving region of Texas, US. This company is the...

Words: 5640 - Pages: 23

Premium Essay

Project Planning and Project Management

...CC5001 Project Planning and Project Management 2014-15 Coursework Report Structure The report structure relates to the scenario described and previously published; you are asked to plan (but not implement) a project for the CROSTIE and SCIRITUR systems for client James Chambers, MD of CCRS Ltd. You should prepare a report, addressing all sections and maintaining the sequence given below. Guidelines (which MUST NOT be exceeded, if it is exceeded marks WILL be deducted) for the maximum length of each section are specified; answers shorter than this that deal with the required issues are acceptable. The text should be in font size 12 (no smaller) and preferably Arial, although headings and sub-headings may be in a larger font, no more that 1.5 line spacing. The final version you submit must be submitted online via WEBLEARN. This work must be your own, its is strongly advised that you submit your work to the TURNITIN link on weblearn before you submit your work. Material from any other source must be clearly indicated where used and identified in the references section. You must not “cut-and-paste” material from other sources without indicating that it is a quotation. Quotations need to be of a short length and only used to support your work. Guidance is available from the library. You may submit your work earlier than this if you wish. Your assignment must be in the format and sequence specified in Parts A and B below, with a standard coursework cover sheet. If...

Words: 1768 - Pages: 8

Premium Essay

Project Management Course Project

...Running Head: Project Management Profession: Project Management Stephanie Artiles Devry University Instructor: Larissa Williamson Laws420 Abstract The purpose of writing this report is to find out more information about the profession I am interested in. Knowing what makes it a profession, learning about its ethical codes and standards that I will need to abide by soon. And gaining knowledge about some the dilemmas that Project Managers go through to prepare myself for the future; and know what kind of problems to expect. This report will inform me as well as my audience important information about what is needed from project managers and the behavior they will need in order to perform their duties. Also, give them a heads up and prepare them about any problems they may encounter as a project manager that can happen to anybody. Project Management Project Managers are committed to doing what is right and honorable. They set high standards for themselves and aspire to meet these standards in all aspects of our lives whether is at work, at home, and in service to our profession [ (Barry) ]. I believe that this profession you will need education in order to pursue your goals and be a successful project manager. For the reason why, being a project manager is mainly about being an effective leader; which means one must learn how to communicate well with others and must learn how to set achievable goals for which they can envision for themselves, their team and......

Words: 1671 - Pages: 7

Premium Essay

Project Management

...MBP1133 | Project Management Framework Prepared by Dr Khairul Anuar L1 – The Project Environment www.notes638.wordpress.com 1 Lecture Topics 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Introduction Understanding Project Management Overview of Project Management Project Management according to PMBOK® Guide What is a Successful Project Management Benefits of Project Management Obstacles in Project Management Project Deliverables Project Stakeholders Defining Project Success Defining the Project Manager’s Role Project Scope and Product Scope Project Management Success Factors Project Management Failure Project Life Cycle Integrated Processes of Project Management Integrated Processes of Project Management 2 1. Introduction • PM started about 40 years ago in the US in the Department of Defense contractors and construction companies. • Today, the concept behind project management is being applied in such diverse industries and organizations as  defense, construction, pharmaceuticals, chemicals, banking, hospitals, accounting, advertising, law, state and local governments, and the United Nations and  even transitional planning for a new US president (Romney Readiness Project, in 2012), and  NGOs/disaster relief organisation 3 4 2. Understanding Project Management • A project can be considered to be any series of activities and tasks that:  Have a specific objective to be completed within certain specifications  Have defined start and end dates  Have......

Words: 1391 - Pages: 6

Premium Essay

Project Management and Project Success

...Project Management and Project Success Project management is the facilitation of the planning, scheduling and controlling of all activities that need to be done in the project in order to achieve project objectives. Project management is a very important term in large and small businesses because all businesses are eager to implement new activities, such as the development of a new project and service. In addition project success requires proper planning and help from a management team. A project can be successful if it exceeds customer requirements, the business aims are understood and it meets the objectives. The aim of this essay is to critically analyserelevant academic literature for factors contributing to the successful delivery of computing projects. This essay begins by providing a brief overview of Waterfall and Agile then moves on to critically analyse them. Following that the importance Risk Management will be discussed.Finallyan additional project management will be discoursed and essay then concluding the main point of the findings. There are many different types project management approaches, but the most common project management approached which are being used in around many years are Agile and Waterfall. Agile project management has been around for more than 25 years. This approach was first defined as Agile Manifesto by Martin Fowler and Jim Highsmith. Manifesto has been a controlling valuein entire Agile Project Management models (Robert K. Wysocki,......

Words: 1337 - Pages: 6

Premium Essay

Project Management

...Managing Projects Table of Contents Task 1 3 1.1. Network diagram 3 1.2. Total float 3 1.3. Critical path. 4 1.4 Timetable 4 1.5. Adjusted timetable 5 1.6. Limitations of the network diagrams 6 i. Time 6 ii. Costs 6 iii. Ambiguity 7 iv. Complexity 7 v. Reliability 7 vi. External factors 7 Task 2 7 2.0. Executive summary 7 2.1. Introduction 8 2.1.1. Project management 8 2.1.2. The roles and the scope of the project manager in a company 9 2.2. Project management techniques 10 2.3. Methodology 10 2.4. Project development stages and process 11 Initiation stage 12 Planning and designing stage 13 Execution of the project 13 Monitoring and controlling stage 14 Closing stage 14 2.5. Risks and control problems 14 2.6. Recommendations 16 2.7. Conclusion 16 Reference lists 18 Task 1 1. Network diagram [pic] 2. From the below snapshot derived from a programming software, the total float days is equal to 76 days [pic] 3. From the below diagram, the critical path is determined by the longest duration between the tasks that the project may take to complete. The red arrows denote the path. This time does not include the floats between the tasks but instead the period between the parallel tasks (Nigel 1995). [pic] 4. |ID |Task Name |Duration (Days) |Start ...

Words: 3680 - Pages: 15

Descargar | Pokemon El Poder de Todos BluRayRip AC3 5.1 | Creampie 28,699 hide