Free Essay

Shopping Malls

In: Business and Management

Submitted By albinhaglund
Words 4081
Pages 17
Köpcentrum och dess framtid analys av köpcentrumsituationen idag samt dess utveckling i Stockholmsregionen

Författare: | | Adam Holmquist
Albin Haglund
Jacob Hessle
Handledare:
Björn Berggren | Stockholm 2012 |

Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1:1 Bakgrund 2 1:2 Syfte och frågeställningar 2 1:3 Metod 3 1:4 Tidigare undersökningar 3 1:5 Avgränsningar 3 1:6 Definitioner 3 2. Vilka typer av Gallerior/ Köpcentrum finns i Stockholmsregionen idag? 3
3. Konkurrens 4 4. Analys av marknaden 5 4.1 Analys av Kista, Vällingby och Täby 5 5. Framtiden, hur ser den ut? 6 6. Analys 7
7. Slutsatser 8
8. Käll- och litteraturförteckning 9

1. Inledning
Denna uppsats utgör kursen ”Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder” vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Uppsatsen kommer att titta närmare på köpcentrum och gallerior i Stockholmsregionen. Hur har etableringen sett ut de sista tio åren? Vidare kommer framtiden diskuteras. Allt detta genom analys av olika data, information, litteratur samt genom att göra intervjuer med Torzan Torssell från fastighetsbolaget Steen och Ström samt Eric Myrén, VD för Eric Propertys.
1:1 Bakgrund
De Svenska lanthandlarna erbjöd försäljning av olika produkter på en gemensam marknad. Folk uppskattade bekvämligheten att uppfylla flera behov på en och samma plats och avsaknaden av transportmedel var en avgörande faktor. Ett köpcentrum eller galleria, kan definieras som en koncentration av butiker, ofta med serveringar och andra typer av service. (Nationalencyklopedin, 2012)
De första ”riktiga” köpcentrumen i Sverige tillkom för lite mer än 50 år sedan, men det var först under 70- och 80-talen som utvecklingen satte fart rejält. Grundtanken med att olika köpcentra skulle börja byggas runt om i Sverige var att de skulle vara en naturlig mötesplats för folket i dess kvarter. Idag har dock många av Sveriges köpcentra växt till stora och gigantiska apparater dit kunder från stora närliggande områden färdas. I Stockholmsregionen står köpcentrum idag för cirka en tredjedel av huvudstadens totala omsättning i detaljhandel.
(Handelns utredningsinstitut, 2012)

Den främsta anledningen till denna utveckling är de många fördelar som ett köpcentrum erbjuder som till exempel bra parkeringsmöjligheter och stort varuutbud i jämförelser med mindre butiker inne i Stockholm city där det är svårt och parkera samt att utbudet är begränsat.

I Stockholmsregionen investeras det just nu för fullt i köpcentrum, det både byggs nya samtidigt som de befintliga köpcentrumen expanderar och renoveras. När det gäller galleriseringen ligger Stockholm efter landsorten menar stadshistorikern Bosse Bergman och konstaterar att det var först mot slutet av 90-talet som galleriavågen kom igång på allvar i Stockholms innerstad. Småstäderna däremot var snabba med att bygga gallerior redan på 80-talet då började också omvandlingen av förortscentrum till gallerior. Tomma Domusvaruhus gjordes om till gallerior och kvarter glasades in till inomhusmiljöer. Trenden under 2000-talet i så gott som hela Europa har varit att gigantiska köpcentrum och handelsområden har bildats.
(Andersson E, 2007)
1:2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att utröna vilka olika typer av gallerior och köpcentrum som finns i Stockholm. Hur etableringen har sett ut under den senaste 10-årsperioden samt hur framtiden ser ut. Slår stora gallerior ut småbutiker och förstör områdets karaktär? Skapar dem en ny genuin mötesplats för människor? Vad är kommande trender och vad satsar de som äger köpcentrum på idag? Denna uppsats avser att ta upp dessa frågor till diskussion.

1:3 Metod
Analysen ska basera sig på information från Internet, litteratur samt intervjuer. Intervjuer har gjorts för att få en samlad bild av hur de bolag som bygger och driver köpcentrum har för syn på framtiden. Intervjuerna har skett genom personliga möten och frågorna har besvarats som en dialog, enkätundersökning med färdiga svarsalternativ har ej använts vid intervjuerna. En nedkortad sammanfattning av intervjuerna med de frågor som varit relaterade till denna uppsats finns i bilagorna. I huvudsak kvantitativa metoder har används för denna uppsats men de har även kombinerats med kvalitativa. Först finns de kvantitativa för att ge grunden i arbetet som sedan tillsammans med kvalitativa metoder såsom intervjuer för att kunna föra ett sakligt resonemang om framtiden.
1:4 Tidigare undersökningar
Framtidens handel. Skriven 2010 av Fredrik Bergstöm. En skrift som handlar om handeln idag i Sverige och en diskussion om vad man kan anta hända i framtiden.
Fastighetsinvesteringar i köpcentrum. Skriven 2008 av Fredrik Cicek på KTH. Texten är ett examensarbete som handlar om ägarstrukturförändringar samt utveckling av köpcentrum i Stockholmsregionen ur ett investerarperspektiv.
1:5 Avgränsningar
Detta arbete analyserar gallerior och köpcentrum i Stockholm med förorter. Arbetet har begränsat genom att inte ta upp e-handel som är en intressant del av den framtida utvecklingen av handel och därmed även relaterat till G/KC. Vidare har resonemanget om vad som sker i omvärlden begränsats och vi har valt att inte undersöka vilka investerare som finns.
1:6 Definitioner
Gallerior/Köpcentrum förkortas i vissa fall med G/KC. 2. Vilka typer av Gallerior/ Köpcentrum finns i Stockholmsregionen idag?
I Stockholm finns idag totalt 59 stycken köpcentrum. De indelas efter storlek, geografiskt läge och utbud. Här presenteras några olika köpcentrumkategorier:
(Handelns utredningsinstitut, 2012)

Närcentrum
Ett närcentrum har 3 000-7 000 kvm butiksyta och 7-15 butiker. Urvalshandeln är begränsad och huvudbutiken är en större livsmedelsbutik. De betjänar en viss del av en kommun eller stadsdel med marknadsområden på upp till 15 000 invånare. Fruängens Centrum är ett bra exempel.

Kommuncentrum
Ett kommuncentrum har 7 000-20 000 kvm, 16-35 butiker och ett marknadsområde med 30 000-60 000 invånare. Det erbjuds både dagligvaruhandel och detaljhandel.

Stadsdelscentrum
Ett stadsdelscentrum har ungefär samma storlek och innehåll som ett kommuncentrum men finns endast i större städer. Exempel på stadsdelscentrum är Globen och Ringen i Stockholm.

Regioncentrum
Regionscentrum har ett läge som är lätt att nå med bil och de riktar sig till ett stort marknadsområde, ibland flera kommuner. De är större än ett kommuncentrum och har minst 50 butiker och 20 000 kvm. Butiks- och serviceutbudet är stort och brett. Ett exempel på regioncentrum är Farsta Centrum.

Handelsområden
Handelsområden är detaljhandelsområden som växt fram spontant, utan stadsplanläggning. De ligger ocentralt och nås endast med bil eller buss. Handelsområden breder ut sig på stora markområden och butikerna är stora. Kungens Kurva är exempel på ett handelsområde.

Citycentrum
Ett citycentrum kallas ofta för galleria och ligger i attraktiva lägen i city. De är inbyggda och har ett brett utbud. Antalet butiker är från 15 och uppåt och kundunderlaget är minst 50000 personer. Gallerian på Hamngatan kan nämnas som exempel.

Temacentrum
Ett temacentrum riktar in sig på en viss del av detaljhandeln med ett smalt och djupt sortiment. De placerar sig där det redan finns en hög kundtrafik och storleken varierar från ett par tusen kvm och uppåt. Temacentrum är en ny företeelse och det finns ännu bara ett fåtal stycken i Sverige, MOOD på Norrmalm är ett temacentrum.

3. Konkurrens
”Överetablering och stenhård konkurrens” Skriver Dagens Nyheter (Gripenberg (a), 2012) om köpcentrumens situation idag På grund av att det byggs fler gallerior och köpcentrum blir konkurrensen mellan dem allt hårdare. I samma artikel menar Pia Gripenberg att de närmsta två, tre åren blir tuffa för branschen men på lång sikt ökar köpkraften hos konsumenterna. Framtiden ser med andra ord gynnsam ut för de köpcentrum som adapterar trenderna och lyckas attrahera flest köpstarka kunder. Underlaget finns och kunderna vill handla.
Det finns en uppenbar risk med för stor överetablering i Stockholm. Hur många köpcentrum och gallerior finns det plats med? En för kraftig expansion kan leda till så kallade ”dead-malls”(Bergström, 2010). Det vill säga köpcentrum eller gallerior som utkonkurreras på grund av sämre läge, inte tillräckligt attraktivt utbud eller vilken orsaken må vara. ”Det är inte bara småbutiker som utkonkurreras av nya gallerior och köpcentrum. Köpcentrumen själva konkurrerar nuförtiden ut varandra” Skriver Epstein i en artikel i Dagens Nyheter (2010).
Slagsta köpcentrum i Stockholm står idag mer eller mindre tom, det är ett typexempel på ett ”dead-mall”. Idag finns endast 2-3 butiker öppna och hela gallerian är tom, utkonkurrerad av närliggande Kungens Kurva och Skärholmen centrum. (Epstein, 2010) Dock är det svårt att svara på frågan om hur många köpcentrum Stockholm har plats för men bevisligen finns det en begränsning.

Köpcentrum byggs också om för att förnyas och förbättras. Steen och ström som äger Sollentuna centrum renoverade och förnyade centrumet, det blev klart 2010 (Torssell, 2012). Syftet var att skapa ett nytt modernt köpcentrum anpassat till den demografin som finns där idag. Satsningen var mycket lyckad om omsättningen i centrumet har mer än fördubblats. 4. Analys av marknaden Den senaste tioårsperioden har inneburit en explosionsartad utveckling för köpcentrum i Stockholmsområdet som en följd av stegrande konsumtion inom detaljhandeln. Renoveringar och nyetableringarna är flera. Då det kommer till nyetablering av köpcentrum ligger Sverige tvåa efter Holland då man räknar kvadratmeter köpcentrum/ invånare:
(Fastighetsinvesteringar i köpcentrum, 2008)
Det sker en accelererande befolkningstillväxt i Stockholmsområdet. De senaste fem åren har Stockholmsregionen tilltagit med 163000- och Stockholm stad med 85000 invånare vilket anses vara mycket med tanke på stadens befintliga storlek och geografiska läge. Exempelvis har Köpenhamn under de senaste decennierna en betydligt trögare tillväxt.
Utvecklingen har tre huvudsakliga skäl. Den genomsnittliga Stockholmaren anses vara ung och barnafödandet är rekordhögt. Det sker en omfattande invandring till Stockholm. Jobb, utbildning och storstadskänslan är tilldragande faktorer.
Flödet av östeuropéer är extra stort och Polen bidrar mest. Utvecklingen har varit stabil under flera år. Från 1980 har Stockholmsregionen mellan 10000 – 20000 nya invånare. Mycket tyder på att trenden kommer fortsätta. (Sundström, 2011) 5.1 Analys av Kista, Vällingby och Täby
År 2000 ingick Kista Galleria KB och Skanska AB i ett samarbete. Gallerian skulle renoveras och utvidgas sin handelsyta till det dubbla. Prislappen slutade på 900 miljoner kronor. Gallerian skulle kännetecknas av spetskompetens inom IT samt av en avancerad biograf. År 2009 gjordes en ny renovering. Man valde även att expandera ytterligare 12 000 kvadratmeter och fokus kom nu att ligga på produkter för barn samt modebutiker. Det visade sig att de stora satsningarna var lyckade då Kista Galleria idag går med stor vinst. Det uttalade målet för Kista Galleria är att ständigt ligga i framkant då det kommer till tillhandahållande av IT, barnprodukter och shopping med upplevelse. (Kista Galleria, 2012)
Vällingby köpcentrum hade under 1990-talet svårt att motsvara den hårt rådande konkurrensen. Det fastslogs att upprustning och utvidgat utrymme för handel var nödvändigt. Projektet slutfördes först 2008 för prislappen tre miljarder kronor. En del av gallerian riktades mot exklusiv shopping. I denna del har succén uteblivit då flertalet butiker tvingats stänga igen. Denna del av köpcentrumet befinner sig fortfarande i ett stadium av utveckling.
Noterbart är att köpcentrumet i övrigt är vinstdrivande. (Fastighetsinvesteringar i köpcentrum, 2008)
Vällingby Köpcentrum vill profilera sig som Sveriges modernaste köpcentrum som tillhandahåller ett brett utbud av nöje, mat, service och kultur. (Vällingby centrum, 2012)
Täby Centrum hade svårt att motsvara efterfrågan på parkeringsplatser och byggnaden var i behov av renovering. Av denna anledning fastslogs att man skulle göra en nybyggnation av underjordiskt p-hus, renovering samt utvidgat område för handel. Renoveringen kommer ske i etapper och tillträde för de nya delarna av köpcentrumet tillåts år 2011, 2012, 2013, 2014 samt 2015. (Täby Centrum, 2012)
Täby Centrum presenterar sig själva med sin slogan ”Hos oss hittar du allt och lite mer” och erbjuder bekväm shopping och brett utbud av butiker, restauranger och caféer. Vilket är ett naturligt sätt att presentera ett av nordens största köpcentrum. (Täby Centrum, 2012) 4. Framtiden, hur ser den ut?
Dels beror framtidens handel mycket på vad som sker i omvärlden. En rad olika faktorer som kommer att påverka handeln är stigande inkomster, växande befolkning, internationell konkurrens, teknisk utveckling, etc. (Bergstöm, 2012) Dels beror framtidens handel på kommande trender.
I Dagens Nyheter kan man läsa att framtiden för köpcentrum är att de mer kommer att likna stadskärnor (Gripenberg (b), 2012). Detta sker med ett större utbud, såsom bibliotek, simhall, vårdcentraler, barnpassning och andra typer av inrättningar.
Man antar även att placeringen på köpcentrumen och galleriorna kommer att centraliseras och flyttas från dagens placeringar en bra bit utanför stadskärnorna till mer centrala platser så att kunderna kan lättare ta sig till och från gallerian utan att behöva använda egna transportmedel. Tunnelbana, buss och andra typer av kollektiva medel blir viktigare för köpcentrum i Stockholm. Idag kan vi i Stockholm, se ett flertal gallerior/köpcentrum som till exempel MOOD som är placerat mycket centralt i Stockholm. Det finns dock dem som varnar för denna utveckling. Om köpcenter blir mer lika stadskärnor och beroende av handeln finns det stora risker med detta. I tidskriften Arkitektur uppmanas till en allmän diskussion om köpcentrums framtid och utveckling (Almér, 2012).
Tidskriften menar att om bibliotek, vårdcentraler och andra offentliga institutioner blir en del av köpcentrumen kommer fastighetsägarnas makt att bli alltför stor och vad händer om ett sådant köpcentrum går i konkurs eller inte underhålls på ett korrekt sätt?
Vad ser vi då händer inne i köpcentrumen? Enligt KF fastigheter som gjort en undersökning bland 2000 kunder, vill kunden i dagens köpcentrum ha mer kaféer och restauranger(Gripenberg (b), 2012). Torssell på Steen och Ström är av samma åsikt. Steen och Ström som är ett stort fastighetsbolags som utvecklar och driver köpcentrum ser trender bland annat från England där människor snarare går till köpcentrumet för att äta och dricka, och när man är där så handlar man i stället för vice versa som man anser kunden i Sverige gör idag (2012).

I Sollentuna centrum i Stockholm, som Steen och Ström äger, har dem satsat mycket på ”foodcourten” och arbetar för att få en saluhall med mycket hög kvalitet. Man är av åsikten att kunder kommer gå dit för att äta och för att handla bra mat.
Enligt Torssell är det just nu viktigt med mat och hälsa och den trenden kommer att hålla i sig, ”vi tränar allt mer och mer, olika typer av dieter och matprogram med bra nyttig mat påverkar kundernas val. Om vi har t.ex. en saluhall med högkvalitativa produkter från leverantörer som är välkända av kunderna kommer dem till vårat centrum. Sedan gör dem även alla sina andra ärenden där” (2012). I Sollentuna centrums saluhall finns kända butiker som till exempel Kahls The & Kaffehandel och Balders Bröd.
I Emporia, som Steen och Ström bygger utanför Malmö går man steget längre och satsar ännu hårdare på ”Food and Beverages”-ytor för att bli ett populärt köpcentrum. ”Det här är framtidens galleria” Säger Torzell i intervju. ”Folk vill gå och äta, inte bara fastfood utan även bra mat, riktigt bra mat”.Steen och Ström tittar även mycket på hur man kan förbättra den servicen på sina köpcentrum. ”Vi vill ta in stora välkända restaurangkedjor och gärna unika koncept med världskända kockar” Man ska i framtiden kunna gå på riktiga lyxkrogar i köpcentrum och gallerior.
Eric Myrén från Eric Properties är av liknande åsikt då det gäller framtidens utbud i gallerior och köpcentrum.” Vi ser tydligt en trend i att unika restaurang koncept blir viktigare och viktigare i nya gallerior” Myrén menar också att gallerior och köpcentrumen måste kontinuerligt modernisera sig och ha ett populärt utbud av butiker. Dem stora kedjorna är viktiga men även nischade butiker kan ha betydelse (2012).
I ”Framtidens Handel” skriver Fredrik Bergstöm att ”köpcentrum kommer att fortsätta växa”. Inte bara vad kan vi handla utan även vad för upplevelser erbjuder köpcentrumet? Restauranger, biografer bland annat är viktigt (2010). Det ser vi idag i Stockholm till exempel i Heron city (Heron City, 2012) där det finns biograf, bowlingbanor och andra upplevelseorienterade erbjudanden.
Öppettider blir mer viktigt och möjligheten att ta sig till och från gallerior och köpcentrum med hjälp av kollektivtrafiken. I till exempel Kista Galleria i Stockholm är öppettiderna 10-22 varje dag (Kista Centrum, 2012), och vi ser även många andra köpcentrum och gallerior som anpassar sig efter kundernas behov med öppettider som är anpassade så att det skall var lätt för kunderna att komma dit, köpcentrumet är alltid tillgängligt. 5. Analys
Det finns ett flertal olika typer av gallerior och köpcentrum. Ett flertal tidigare studier visar att man kan dela upp centrum i olika kategorier. Idag sker stora satsningar på köpcentrum i Stockholmsregionen vilket är en följd av att Stockholm expanderar i explosionsartad takt. Då galleriorna och köpcentrumen ökar i antal är det naturligt att även konkurrensen gör det. Av denna anledning läggs stora resurser på att renovera och expandera.
Efter att ha studerat ett antal köpcentrum är det uppenbart att det är en genomgående trend att fokus läggs på att nischa köpcentrumen. Kista Centrum erbjuder utöver sin shopping och många resturanger spetskompetens inom IT.
Vällingby Centrum presenterar sig som ”Sveriges modernaste utomhuscentrum” vilket är ett unikt karaktärsdrag. Täby Centrum understryker att de tillhör Norra Europas största köpcentrum och påstår sig erbjuda ”Allt och lite till”.
En annan anledning till att utvecklingen av KC i Stockholmsområdet sker i så explosionsartad takt är att det finns en stor efterfråga på köpcentrum i Sverige. Enligt diagramet på punkt 4. byggs det 388 kvadratmeter köpcentrum per 1000 invånare vilket är en avsevärd skillnad jämfört med snittet i Europa, 175 kvadratmeter per 1000 invånare. Uppenbart är att Svenskar trivs i köpcentrum.
De många renoveringar som köpcentrumen i Stockholm genomgår är ett resultat av den förhårdnade konkurrensen. Renoveringar är en metod för att motsvara efterfrågan på fräscha lokaler och att anpassa sig efter vad som efterfrågas.
Expansionen av köpcentrum och gallerior i Stockholm beror på ett flertal anledningar. Folkmängden ökar, det blir populärare att kunna gå till ett ställe och göra alla sina ärenden, de flesta stora populära butiker finns där. Anledningarna är många och man kan se att det investeras mycket stora pengar i KC/G. Expansionen skapar i vissa fall en tuff konkurrens och inte alla gallerior klarar sig men visst finns det rum för många köpcentrum i Stockholm. De som har rätt utbud och följer trenderna klarar sig. Det finns även ett visst motstånd mot gallerior och framförallt centraliseringen av dem vilket inte är helt konstigt i en så stor stad med många åsikter.

Framtiden för KC/G ser positiv ut. De blir större och större, har längre öppettider och bredare utbud. Underhållning är redan en viktig del i vissa köpcentrum men i allt hårdare konkurens blir det ännu viktigare. Stora köpcentrum satsar mer på bättre utbud av framförallt mat och dryck. Man kan även se att galleriorna blir större och mer kommer att likna stadskärnor med ett serviceutbud bestående av vårdcentraler, biliotek och andra anrättningar. 7. Slutsatser
Köpcentrum är inget nytt fenomen. I dagens Stockholm finns det nästan 60st och fler byggs. Trots att vissa går i konkurs så verkar framtiden ljus för gallerior och Köpcentrum i Stockholm. Det stora antalet nya och renoverade gallerior och köpcentrum visar att det är lönsamt.
Upplevelser i gallerior blir viktigare och kanske till och med kommer det bli viktigare än själva shoppingen i framtiden. Många köpcentrum satsar på mat och dryck, alltså bra restaurangupplevelser för att locka till sig kunder.
Det motstånd som man kan höra och läsa om måste ändå anses vara ringa och normalt att sådant uppstår i en så stor stad. Trots allt är de flesta köpcentrum populära fenomen som växer, blir större och fler i antal. De stora köpcentrumen och galleriorna är här för att stanna.

8. Käll- och litteraturförteckning

Skriftiga:
Almér, A., 2012. ”Köpcentruminvesterare är inga samhällsbyggare”, http://urbantlokalt.se/kopcentruminvesterare-ar-inga-samhallsbyggare/, (2012-09-15)
Andersson E., 2007. ”Protesterna växer mot nya gallerior”, http://www.svd.se/kultur/protesterna-vaxer-mot-nya-gallerior_682465.svd,(2012-09-15) Bergström F., 2010. ”Framtidens Handel”, http://www.mtcstiftelsen.se/Uploads/Files/265.pdf, (2012-09-18)
Cicek, Fredrik, 2008., ”Fastighetsinvesteringar i köpcentrum”, http://www.infra.kth.se/se/byfa/publikationer/examensarbeten/2008/436.pdf,(2012-09-22)
Epstein L., 2010. ”Spökgallerian i Botkyrka”, http://www.dn.se/blogg/epstein/2010/01/19/spokgallerian-i-botkyrka-5828/, (2012-09-20)
Gripenberg P(a)., 2012. ”Tuff framtid väntar landets köpcentrum”, http://www.dn.se/ekonomi/tuff-framtid-vantar-landets-kopcentrum, (2012-09-20)
Gripenberg, P(b)., 2012. “Nya gallerior ska bli som stadskärnor”, http://www.dn.se/ekonomi/nya-gallerior-ska-bli-som-stadskarnor, (2012-09-15)
Heron City, 2012. http://www.heroncity.se
HUI - Handelns utredningsinstitut, 2012, www.hui.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive, (2012-09-19)
Kista Centrum, 2012, http://www.kistacentrum.se
Nationalencyklopedin, 2012, www.ne.se/kopcentrum
Sundström, Anders., 2011, ”Stockholm växer rekordsnabbt”, http://www.dn.se/sthlm/stockholm-vaxer-rekordsnabbt (2012-09-28)
Täby Centrum, 2012, http://www.tabycentrum.se/
Vällingby Köpcentrum, 2012, http://www.vallingbycity.se/

Muntliga:

Myrén, N., 2012. VD Eric Properties, intervju 2012-09-30
Torssell, T., 2012. Konsult Steen & Ström, intervju 2012-09-24.

Bilaga 1
Intervju med Torzan Torssell 2012-09-24
Torzan Torssell arbetar för fastighetsbolaget Steen och ström som äger, utvecklar och driver köpcentrum och gallerior i Skandinavien.
Nedan är en sammanfattning av de flesta frågor ställda under intervjun som varit relaterade till arbetet:
När byggdes Sollentuna Galleria om?
Påbörjades för några år sedan och blev klart 2010. Det var ett mycket lyckat bygge. Folket har strömmat till och vi har fördubblat omsättning på två år.
Vad ser ni som framtiden i er KC
Vi tittar såklart hela tiden på framtiden för att alltid kunna erbjuda kunden det vi tror att dem vill ha. I somras har vi rest mycket till England och London där vi sett en hel del intressanta fenomen.
Som vadå?
Restaurangutbudet är fantastiskt. Man kan äta riktig lyxmat. T.ex. en del av Jamie Olivers restauranger finns just i köpcentrum. Kunder går dit snarare för att äta än att shoppa. Det är mycket sådant som vi tittar på just nu och ser hur vi kan applicera det på våra egna centrum.
Vad utmärker Sollentuna C för er?
Vi har satsat på Foodcourten som blivit mycket lyckad. Dessutom jobbar vi för att få en högkvalitativ saluhall. Eller något som i alla fall ska likna en saluhall. Man kan köpa bröd, fisk, kött, te och kaffe, bakelser och tårtor, mm.
Varför är maten viktig?
Vi märker att kunder kommer för att äta och handla bra mat. Idag är maten viktig, matprogram och trender i olika dieter gör att folk bryr sig vad dem stoppar i sig. Vi måste helt enkelt erbjuda kvalitet.
På vilket sätt påverkar detta era köpcentrum? vi tränar allt mer och mer, olika typer av dieter och matprogram med bra nyttig mat påverkar kundernas val. Om vi har t.ex. en saluhall med högkvalitativa produkter från leverantörer som är välkända av kunderna kommer dem till vårat centrum. Sedan gör dem även alla sina andra ärenden där”. Titta t.ex. på Emporia som vi precis öppnar nu i Malmö. Där satsar vi fullt ut på våra food- and beverage-ytor. Det här är framtidens galleria, folk vill gå och äta, inte bara fastfood utan även bra mat, riktigt bra mat Vi vill ta in stora välkända restaurangkedjor och gärna unika koncept med världskända kockar, vi kanske inte är där ännu men snart!

Bilaga 2
Intervju med Niklas Myren 2012-09-30
Niklas Myren driver och äger fastighetsbolaget Eric Properties som bland annat jobbar med utveckling av köpcentrum och gallerior.
Nedan följer en sammanfattning av de flesta frågor ställda under intervjun som varit relaterade till arbetet:
Hur arbetar ni idag med olika köpcentrum och gallerior?
Vi blir ofta inhyrda i konsultärenden, kanske förbättra flöden i centrum. Hitta potentiella markområden till salu eller ibland vara en del av byggprocessen.
Vad anser du kommer att förändra i framtidens köpcentrum jämfört med idag?
Vi ser tydligt en trend i att unika restaurang koncept blir viktigare och viktigare i nya gallerior. Alla stora kedjor kommer fortfarande vara representerade tror jag. Galleriorna blir större och större!
Vad gör galleriorna idag för att hålla sig ajour?
Dem tittar och försöker analysera kommande trender.
Vad tror du är kommande trender?
Det gäller att ha de populära butikerna. Maten är viktigt som sagt men det är även viktigt att dem ger plats till mindre nischade butiker, t.ex. ”Odd Molly” som är mycket populärt idag.

historia
Stockholmsregionen (växer, etc)???
Vilka G/KC finns i Stockholmsreg. Idag? Hur många? Stora skillnader? Vilka är störst?
Centrumägare i Stockholm, 10 största? Olika sätt att mäta/jämföra….
Vilka nya gallerior har etablerats sista 10åren?
Olika typer? Olika lägen?
Vilka G/KC har renoverats/förnyats de sista 10-åren?
Olika typer av G/KC….. Vad gör dem idag/analys av marknaden
Framtiden, intervju
Slutsats
källförteckninghistoria
Stockholmsregionen (växer, etc)???
Vilka G/KC finns i Stockholmsreg. Idag? Hur många? Stora skillnader? Vilka är störst?
Centrumägare i Stockholm, 10 största? Olika sätt att mäta/jämföra….
Vilka nya gallerior har etablerats sista 10åren?
Olika typer? Olika lägen?
Vilka G/KC har renoverats/förnyats de sista 10-åren?
Olika typer av G/KC….. Vad gör dem idag/analys av marknaden
Framtiden, intervju
Slutsats
källförteckning…...

Similar Documents

Free Essay

Shopping Malls

...“A Number of Financial Aid Sources For Non-local and International Students,” by internationalstudents.com The cost of higher education in the United States rises year after year, and many students are finding that they are unable to support themselves. Especially for non-local and international students, “college tuition for non-local and international university students in the United States has increased over the past of three years, far outpacing the price inflation of consumer goods, medical expenses and food,” Tom Harkin (D-IA), chairman of the Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee. However, the author of “A number of financial aid sources for non-local and International students” mentions that there are a number of avenues that you can explore when looking for sources of funding for your education. He believes the higher cost of an out-of-state tuition should not discourage aspiring students from attending their ideal school, and he mentions some solutions for this problem like establish state residency, federally funded financial aid programs and on-campus job. In this easy, I will evaluate the logic of the authors’ viewpoint, considering whether the support for his thesis is appropriate, believable. Even though his logic is appropriate, believable, his argument also has weakness. I will focus on two: His viewpoint seems incomplete because most of his thesis is suit for non-local students rather than international students and he overlook to......

Words: 801 - Pages: 4

Premium Essay

Mall of America

...Why has the Mall of America been such a marketing success so far? The main reason for the success of the Mall of America is its unique retail-entrainment mix. This mall offers more than the regional malls. Because of the uniqueness of this mall it attract 40 million visitors each year. Visiting the one-stop complex offering retail shopping, guest service, convenience, and a huge variety of entertainment and fun for all. The location was the focus of the mall along with the size and the shopping experience, which make life easier to visit with out being confuse. This mall has something to offer everyone. What specific marketing actions would you propose that Mall of America managers take to ensure its continuing success in attracting visitors (a) from the local metropolitan area and (b) from outside it? Keep the mall fresh and exciting. To keep the local metropolitan area resident exciting about visiting the mall, managers should look into extending the rail service all the way to the mall area with out raising the price of the fare. Local resident prefer to have stores that are trust worthy and have good quality, the mall should offer a early-bird special at the movie theater. For the first time visit from outside, there should be a tour guide of the mall to show them around so that they are not confuse and a food voucher should be included at one of the restaurant within the food court. They should also receive a goody bag with all the stores and information about the......

Words: 303 - Pages: 2

Premium Essay

Shopping

...Do you prefer shopping online or Brick-and-Mortar? That is the question… It is three days before the kids are out of school for Christmas vacation. A cold, wet, rainy afternoon and I still have a few more hours of this long boring work day. I realize that I have not had the time to finish my shopping for the gifts that need to be under that tree on Christmas morning, and I know that with the children out of school, it is going to be next to impossible to sneak any shopping in unnoticed. I think to myself, what should I do? Should I make use of this otherwise long drawn out free time that I am required to sit at this desk and do a little internet shopping, or should I take a more traditional approach and wait until I have someone to watch the kids and do my Christmas shopping on foot? I mean, why not make a day of it and have comfort in knowing that I can actually see the toys that I purchase and take them home the same day? I think to myself, does taking the easy way out make the gift any less special? Which would you choose? There are so many options available with shopping online, all in a matter of a few seconds, and a few clicks. Who really wants to get out in a cold, dreary day like today when we can get the same results, spend the same amount of money, and save a great deal of time by finishing any last minute shopping online? While both shopping online and in the store are one and the same, there are also many differences like convenience, privacy, risks, time, and......

Words: 2153 - Pages: 9

Premium Essay

Comparing Online Shopping with Traditional Shopping

...Comparing Online Shopping with Traditional Shopping Online shopping has grown to new heights over the last decade and shows no signs of slowing down. The internet has brought practically every store in the world to the fingertips of anyone with internet access. Shopping online gives the user the opportunity to search for the product they want through endless avenues. Online shopping has grown so large that many companies are not investing in buildings and mall space, rather in online websites and web advertising. Through this paper I will discuss the reasons why shopping online is a better alternative to traditional shopping. The first benefit of online shopping is the convenience. While others are out fighting traffic and waiting in lines, online shoppers are home relaxing. Online shoppers can go from store to store with a flick of a mouse, while traditional shoppers have to walk, drive or can’t get to the stores they want. Online shoppers also benefit when it comes to comparison shopping. Traditional shoppers have to put a lot of work into comparison shopping. They have to drive from place to place find items and price and go onto the next place. This can be exhausting and stressful. The online shopper can do this from his or her couch. Online shoppers can search the planet for the product they are looking for, while traditional shoppers are limited to a small area. When it comes to seeing, touching, and trying out a new product, there is......

Words: 606 - Pages: 3

Free Essay

Role of Malls in Dubai Shopping Festival

...Role of Malls in Dubai Shopping Festival Dubai Shopping Festival (DSF) takes place every winter with its mammoth array of discounts, competitions, prizes, fireworks and entertainment. DSF offers amazing shopping discounts, attracting holiday makers from around the globe keen on grabbing a bargain. Dubai Shopping Festival (DSF) started on February 15, 1996 as a retail event intended to revitalize retail trade in Dubai, United Arab Emirates. It has since been promoted as a tourist attraction. This yearly month long event is usually scheduled during the first quarter of the year, attracting about 3 million people to Dubai. It is the region’s largest and longest running shopping and entertainment extravaganza. DSF has had around 35 million visitors since 1996, who have spent close to Dh74 billion in shopping malls, airlines, hotels and entertainment outlets. In 2009 alone, visitors reached the 3.35 million mark and spent Dh9.8 billion in 32 days of the festival. During Dubai Shopping Festival, shops offer deep discounts on their merchandise, daily car raffles are drawn, and fireworks light Dubai’s night sky. Tourists from all around the world are lured not only for Dubai's tax free shopping, but also for all of the events that take place during the festival. In 2006, the festival was cancelled due to the death of Dubai's ruler, Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum. In addition to Dubai Shopping Festival, Dubai also hosts Dubai Summer Surprises. Dubai is sometimes called the......

Words: 1723 - Pages: 7

Free Essay

Largest Shopping Mall

...World‘s Largest Shopping Mall After watching this video, I have 3 aspects want to share. First is the reason why this shopping mall located in China. Then I want analyze the reason why this mall is failing in China. Finally, I would like to give this shopping mall some suggestions. The world’s largest shopping mall located in China, because China has the largest amount of population, so in this country, most shopping malls need fit lots of people. Shopping malls in China need have enough space for parking and entertainment, as we can see, from outside of the mall, it is more like play ground or “Disney”, because in most of Asian countries, collectivism and familism are priority for most family, the shopping mall not only needs consider their customers, but also needs consider their families, such as their children and their friends. Offer them some places to take a break and have a chat. Because of globalization, more and more brands start to occupy the market of China, but the largest shopping mall “like a plane speeding down the runway”. It is hard to be accepted by these brands and also customers. This is kind a new thing for Chinese people, because the price of land is so expensive, this kind of mall cannot build in downtown, it has to be in outskirts, the traffic in city is horrible, so it needs take a long time to drive to the mall, so people don’t want waste their time on the traffic. In some other cities in China, there is also some shopping mall like this......

Words: 476 - Pages: 2

Premium Essay

Mall Strategies

...Title A study of marketing strategy of shopping centre for customer retention in Hong Kong Author(s) Chu, Ka-wai; Citation Issue Date 2009 URL http://hdl.handle.net/10722/128605 Rights The author retains all proprietary rights, (such as patent rights) and the right to use in future works. A STUDY OF MARKETING STRATEGY OF SHOPPING CENTRE FOR CUSTOMER RETENTION IN HONG KONG by CHU KA WAI DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Housing Management The University of Hong Kong December 2009 DECLARATION I declare that this dissertation, entitled A study of marketing strategy of shopping centre for customer retention in Hong Kong, represents my own work, except where due acknowledgement is made, and that is has not been previously included in a thesis, dissertation or report submitted to this University or other institution for a degree, diploma or other qualification. CHU KA WAI ii ACKNOWLEDGEMENT I wish to express my sincere gratitude to my supervisor, Dr. Eddie Hui, for his professional guidance and support. He has provided many valuable advices and opinions during my preparation of this research paper. Moreover, I would like to thank my interviewees for their valuable time to fill in the questionnaire. They made a lot of contributions in my data collection. I also want to take this opportunity to thank my friends, family and colleagues for their......

Words: 18240 - Pages: 73

Free Essay

Shopping Malls

...Research Paper Shopping Malls have been around for centuries their ancestor were enclosed such as the agora of ancient Greece or the Palais Royal of prerevolutionary Paris, and covered like the Jerusalem bazaar and the famous Istanbul’s Grand Bazaar. There are much closer ancestors but as famous as the old ones, the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan built in 1867 is well known as it is a covered prolongation of the street with its shops, café and restaurants on two levels. The mall that we know nowadays was introduced by Victor Gruen, who designed the first famous modern mall, the indoor version of the traditional marketplace; it was an enclosed climate-controlled indoor mall in Minnesota in 1956. Since then malls have been around us and are now part of our culture. This paper will argue that malls play significant roles in suburban life. Some people believe that malls are destructive towards our life style. In some ways this is true. Malls do standardize the way of shopping by bringing all the wants and need of our society together but people forget that malls implements their own positive lifestyle. I will highlight three main arguments to demonstrate that malls represent well our culture and play a significant role in the suburban life. First by their design as there are nowadays not only places to shop but are artistic structures, secondly by the way they serve socials functions and finally that they provide a safe environment. Shopping malls are originally......

Words: 2833 - Pages: 12

Premium Essay

The Power of the Mall

... The Power of the Mall Everyday life from a geographic perspective can be best understood when connecting meanings and emotions to specific places of social interaction. Place can be best understood as an area with a special meaning and strong sense of identity which is recognized by society. Place can be describes it as “coming into existence when humans give meaning to a part of the larger, undifferentiated space.”[1] Space can be viewed as a physical expression of social relations, a process that is continuous and ever changing. An important factor to consider when conceptualizing the terms space and place is to understand precise definitions are based on individual’s perceptions and emotions towards a given area. Space is an area that can be used to understand the relationships between society and self, using different social experiences that emphasize a unique significance in an individual’s everyday life. Living in a commodified society, shopping malls offer customers a sense of comfort, satisfaction, and entertainment, as they are now multi-purpose institutions that center on the means of consumption. Writers such as Daniel Miller, and Pierre Bourdeieu interpret shopping malls as “a part of the process by which goods communicate, and are communicated as, social relationships.”[2] Containing over 275 stores and multiple restaurants and coffee shops with its recent expansion, Yorkdale Shopping Centre one of the most popular upscale malls in the City of Toronto.[3] ......

Words: 2692 - Pages: 11

Premium Essay

Mall of America

...The purpose of this paper is to present the marketing success, retail & consumer trends, expansion and future marketing plan for “Mall of America: Shopping and a Whole Lot More. For over 20 years Mall of America has been able to attract over 40 million annual vistors driving by both local patrons and tourism. I will discuss my view on what I would like to see at Mall of America’s expansion facility and how that compares to the current facility. In addition to the selection of what vendors will occupy the space, but a marketing plan to appeal to new consumers to increase the number of annual visitors to Mall of America. Paragraph 1 The Mall of America has been successful at marketing and maintaining a product that most did not expect to succeed, this is due to the fact that they have something for everyone in their retail and family entertainment complex and is viewed as more than a mall, Mall of America is a destination. Regardless of the weather conditions, you can always come to Mall of America and ride a roller coaster and enjoy all the features of the mall. The selection of the anchor stores and specialty stores appeals to different economic levels. In addition to the retail selection, there are activities for the entire family that include movies, a theme park and an aquarium. Paragraph 2 Since the opeing of the Mall of America in 1992, consumers have seen large discount retailers that have been able to provide name brand products at a discounted rate. The......

Words: 341 - Pages: 2

Premium Essay

Mall of America

...1. Why has the Mall of America been such a marketing success so far? Mall of America has been such a marketing success so far because it presents a unique shopping experience while also offering exciting entertainment. Mall of America is completely different than any other mall in the country. It is more than just a mall. Mall of America is a destination. Because of the uniqueness of this mall it attracts more than 40 million visitors a year. With the mix of retail and entertainment Mall of America really become a destination. Mall of America is 4.2 million square feet. But the architecture was built in a way where each street is a different architecture. So you really walk from street to street and you experience a different feel each avenue. It is the one-stop complex offering retail shopping, guest service, convenience, a huge variety of entertainment and fun for all. Guest services include high school, hospital and a wedding chapel. This mall has something to offer for everyone. 2. What (a) retail and (b) consumer trends have occurred since Mall of America was opened in 1992 that it should consider when making future plans? Mall of America team is constantly looking at what attracts people and adding to that. They are constantly looking at new stores, new attractions, and new events. For example, the Mall of America holds more than 400 events each year including book signings, an inventors fair, fashion shows, and live Cirque du Soleil performances. However, I...

Words: 377 - Pages: 2

Premium Essay

Lpi What Are the Advantages and Disadvantages of Shopping on the Internet and Shopping in a Mall?

...of shopping on the Internet and shopping in a mall? Give examples for both. With the development of the Internet, online shopping has become increasingly popular. However, this does not discourage people from shopping in malls since these two ways of shopping have their own advantages and disadvantages. Compared to shopping in a mall, shopping on the Internet is much more convenient. The photos of goods are well-displayed online. People can go through them easily. Besides, goods sold in online stores are cheaper than those that are sold in stores in malls. Stores in malls have higher costs since they need to pay rent and employees’ wages. On the other hand, shopping online has its disadvantages. Customers cannot try on the clothes and shoes they prefer, so they may fine things they buy do not fit them well. They cannot get what they want immediately as well. Since free-shipping usually takes a long time. If customers need to get the goods right away, shopping in a mall is their first choice. Many people think it is interesting to go shopping with friends, so they choose to shop in malls. They can spend a whole day in a shopping mall, trying on clothes or going window-shopping. What matters is that they can have fun with their friends. They cannot experience such happiness when they go online shopping. Furthermore, customers can actually see and touch the goods, so they are less likely to buy things that are poor quality. However, sometimes shopping in a mall......

Words: 363 - Pages: 2

Premium Essay

Shopping

...Shopping Shopping is an activity in which people search the available goods with intent to buy suitable ones. It is a necessary thing in modern life, because every day we need such things as food, clothes, shoes, etc. Shopping is a desire and sometimes is a source of entertainment. Many people choose shopping as their hobby as it gives pleasure. Besides it can be very useful to go shopping in the sales, because you can find a lot of special prices. However shopping isn’t only buy, but also look some fashion things as some people just go shopping by watching not buying things.  A lot of people like to go shopping when they have special feelings. Sometime they feel happy or sad, in this case they usually go shopping and it helps to change their mood. For people whose hobby is shopping there are a lot of shopping malls. They are very big and beautiful, full of shops and places where men can have a rest and children can have some fun, while women and girls are wasting their salaries. But as for me shopping is a daily routine. If I go shopping, I always buy things quickly and usefully. For example, my recent purchase was jeans. I just went to a department store, saw one that I really like. Then I bought it right away, and that didn’t take me a lot of time. To buy some small things, electronics or modern technology I use Internet. Nowadays online shopping is very easy. The only thing I have to do is going to the internet page, choose the product I want, find the eligible price......

Words: 366 - Pages: 2

Premium Essay

Future of Shopping Malls

...future of Shopping Malls and Big Box Retail Stores Michele A. Guinn Northeastern State University Abstract Shopping malls and big box stores appear to be less plentiful than they were twenty years ago. Is this a result of e-commerce or a confluence of consolidation? Each of these issues affects consumers and the way we go about our daily shopping activates. We are a society that follows trends, and the mall trend may be changing or just disappearing. This paper will cover were malls came from, where they are now, and what is foretold about the future of shopping malls and big box retailers. The current and future of Shopping Malls and Big Box Retail Stores Growing up, malls were a place to spend the day with family and friends while grabbing a bite to eat after getting a new haircut and then off to the arcade to spend a weekly allowance. Today over 400 malls have closed in the U.S. since 2007 and there is even a website devoted to “dead malls” that are out of commission. Big Box retail stores that provide consumers with the combination food/discount stores are not doomed but big box retailers that are “category killers” (toys, electronics, office equipment) are struggling from the effects of technology. Retailers with a smaller footprint will have an upper hand over the next 10 years as big box retailers need to figure out how to take advantage of this trend that is driven by technology, economic conditions, and overall customer wants and needs. Shopping malls......

Words: 1538 - Pages: 7

Premium Essay

Study of Malls by Demographics

...to a middle class mall. First, Latinos often bring their children to the malls while they shop. The Asian people often talk in their own language while they are around other Asians. Many Asians own stores that attract Black people. In the Black stores, the managers and owners are more lenient to the workers singing and dancing n the stores. The guys always know what they want and they go in the stores and buy it. The girls go into stores and they take all day, they try on clothes and most of the time they don’t even buy what they have tried on. In the mall that I went to, there are only a couple of stores for the upper class and many of these stores are being shut down because of the lack of business. The Black people buy most of the shoes and hats in the malls. White and Asian men like to buy male purses (hand bags). Black men seem to prefer the watches with the big faces, and the white men like the smaller faced watches. At the downtown upper class mall, the food courts have more options than the middle class malls, such as sushi. This upper class mall (Lenox) does not have Sears or JC Penney’s, the middle class mall (Gwinnett) does have those department stores. Lenox has Bloomingdales, Sax Fifth Avenue and Belk’s. Lenox mall is meant for upper class people. But many middle and lower class people get dressed up to walk around the mall which is now making more upper class people not want to shop at this mall. There are nicer restaurants around the mall. The white......

Words: 464 - Pages: 2

Oxford Dictionary of English Premium v9.1.376 APK Full Version | Watch movie | Bmovies.is