Premium Essay

Skriftlig Aflevering

In: English and Literature

Submitted By mathiasblanken
Words 1839
Pages 8
How to analyse fiction

When beginning to analyze a text of this sort – it may be helpful to ask yourself some questions beginning with wh-:
Where does the story take place?
When does the story take place?Who appears in the story?
What happens?
Why does this happen?

These questions will help you get started – but to get into the details and a thorough analyses you might want to use the checklist below.

Setting (time, place, social environment) Where and when does the story take place? Is it in the real or in an imaginary world? Does the setting/place change – is there more than one physical setting? Is there any indication of the social environment? Is it described in detail or is it hinted at? Does the setting create a particular atmosphere? Does it reveal anything about the character’s feelings? The time: is it flashback, chronological, flash forward, two events happening at the same time?

Characters How many characters are involved in the story? Who are they – and what do we learn about them (age, appearance, family situation, background, education, job language, thoughts and opinions)? Who are the main characters and who are supporting characters? Are they all introduced at once? Do the characters remain the same throughout the story – or do they develop? Are they flat (a certain character described from one point of view – and not in any complex descriptions) or are they round/complex (described from different point of views – both the good and bad qualities – and they are nuanced described)? What causes development or change? Direct or indirect characterization: direct is when the text describes in many details what the character is like – here you form an objective opinion. An indirect characterization is when you have to fill out the blanks in what the text does not tell you – you have to form…...

Similar Documents

Free Essay

The Lonely One

...historikeren må den have almen gyldighed for det, som man vil skildre. | Kilden skal typisk fortælle om en så stor del af virkeligheden som muligt og ikke undtagelserne eller de sjældne tilfælde | 10 | Materielle l evn | Genstande fra fortiden. | Både de mange genstande på museerne, men også de mange ting i vores dagligdag, som er produceret en gang i fortiden. | 11 | Levnsslutning | Vi drager slutninger om fortiden gennem en skriftlig kilde eller genstand, der selv er en del af fortiden. | Vi har så at sige fortiden i ”hånden” og prøver at finde ud af fortiden, uden at nogen anden person fortæller os om den. | 12 | Historisk fremstilling | De bøger eller artikler, som historikere og andre skriver om fortiden, ofte som resultat af deres egen eller andres forskning | Man må altid regne med at den bog eller artikel man sidder med kun giver én blandt flere mulige fremstillinger af det historiske forløb. | 13 | Beretningsslutning | Vi drager slutninger om fortiden gennem en skriftlig kilde eller historiske fremstilling. | Gennem en person eller skriftlig kilde oplever vi eller hører om fortiden. | 14 | Kildemængden | Jo længere tilbage, jo færre kilder vil der normalt være. | Til nogle perioder er der flere kilder. Typisk, når der er indtruffet store begivenheder, som f. eks. besættelsestiden i Danmark 1940-45. | 15 | Historiens 3 dimensioner | - en geografisk- en kronologisk- en tematisk | | Svar: 1: Vikingetiden 2: ca. 922 3: Bagdad (Kalifatets hovedstad) 4:......

Words: 475 - Pages: 2

Free Essay

En Lille En

...Skanderborg Gymnasium SKRIFTLIG ENGELSK Lille Aflevering, 2f #1 Date of submission – see Lectio. Answer these four tasks: 1. These sentences contain one mistake each. Find them and write the correct sentence. Then use your grammar book to try to explain in Danish what the mistake is. a. She was so sorry that she had already throwed it away. – She was so sorry that she had already threw it away (Fordi det i er 1 pers. sg. datid.) b. Hemingway’s famous novel The Sun Also Rises is telling the story about Americans in Europe. - Hemingway's famous novel The Sun Also Rises tells a story about Americans i Europe. Ingen udvidet tid. c. Unless someone shows up, has she to do it herself. – Unless someone shows up, she has to do it herself. (Ordstilling) d. This test is extremely hardly. – This test is extremely hard. (extremely lægger sig til udsagnsordet + kun et ord i en sætning kan ende på +ly) e. She saw not the horse before it hit her, sending her head first into the lake. – She didn’t see the horse before it hit her, sending her head first into the lake. (do omskrivning) f. Everyone in the class always participate in the activities. – Everyone in the class always participates in the activities. (flertals S) 2. Explain the difference in meaning between these two sentences – and use grammatical terms to describe the difference between them. Write your answer in Danish. a. He says so many interesting things...

Words: 823 - Pages: 4

Free Essay

Engelsk Aflevering

...Sherlock Holmes, played by Benedict Cumberbatch The modern-day Sherlock Holmes is "cold and clever". (However, astronomy is not useful in solving crimes, Sherlock is unaware that the sun revolved around the Earth). An outcast even as a child, Sherlock spends his time observing everything, analyzing it. He's driven by a desire to prove himself cleverer than everyone: the police and the criminals alike. Holmes is well aware of his own weaknesses, describing himself as a "high-functioning psychopath." However, he cares nothing for the opinions of others, including his brother Mycroft. Sherlock is skilled at computer hacking and information retrieval, and maintains his own web site. Sherlock is also a skilled hand-to-hand fighter. As the world's only consulting detective, Sherlock's primary skill is his ability to analyze small clues and compile them into a complete profile of a crime scene. Although he doesn't abide by normal human standards of behavior, he's capable of applying his observations to analyze it. While Sherlock may not conceive of the idea of marriage or adultery, he can look at a woman's wedding ring, measure how it's been cleaned inside and outside of the band, and determine that the woman was having multiple affairs. (episode 1 season 1) John Hamish Watson also called, Dr. John Watson, is a 37 old man. He is often complete different from Sherlock in both appearance and personality. Unlike Sherlock, John is short with blond hair. He is kind, caring, and......

Words: 1335 - Pages: 6

Free Essay

Hejsa

...Aflevering – Ensvinklede trekanter Opgave 1 a) Bestem flagstangens højde. Opgave 2 a) Beregn de resterende sider. Ved at finde forstørrelsesfaktoren kan jeg beregne de resterende sider. Jeg får af vide at min mindste side i den ukendte trekant er 18. Og da den mindste side er 12, må 12 altså være forstørret til 18. Så kan jeg sige 18/12 = 1,5 og dermed har jeg fundet ud af at min forstørrelsesfaktor er 1,5 a = 12*1,5 = 18 b = 18*1,5 = 27 c = 27*1,5 = 40,5 Opgave 3 a) For at finde ud af hvor meget længere skyggen er, skal jeg finde forstørrelsesfaktoren. Det gør jeg ved at sige 16/12. Det giver 1,33 og dermed har vi vores forstørrelsesfaktor. Vi har fundet den første, så for at finde den næste gør vi sådan: 20*1,33=26,67 Altså kaster det 16 meter høje hus, 26,67 meter skygge. Opgave 4 7) 5p-2q-r+3p-q+2r=5p-10q-5r+3p-3q+6r=2p-13q+1r 8) 2a+2b+a-b=2a+4b+a-b=3a+5b 9) 4c-d-3c+2d=4c-4d-3c+6d=7c-2d 10) 4a+5b+73a+b=4a+20b+21a+7b=25a+27b Opgave 5 a) 3(x-1)=6 3x-3=6 3x=3+6 3x3=93 x=3 b) 3-2x=4x 3=4x+3x 3=6x 36=6x6 0,5=x c) 2(1-2x)+5x=7 2-4x+5x=7 -4x+5x=7-2 x=5 d) -0,52x-4=2 -x+2=2 -x=2-2 Jeg ændrer nu fortegnet på begge, da x skal være positiv x=2+2 x=4 Opgave 6 a) Eftersom at F1 er opadgående må den jo være positiv b) Da F2 er nedadgående må den være negativ c) F3 er konstant og er derfor hverken negativ eller positiv...

Words: 312 - Pages: 2

Free Essay

Son of Satan

...Jeres næste aflevering er jeres første engelske essay i gymnasiet. Frygt ej! – Det er en disciplin, der kan læres og ikke en, I forventes at mestre på nuværende tidspunkt. Som vi har talt om, er der forskel på definitionen af et essay, når det skrives i faget dansk, og når det skrives i faget engelsk i gymnasiet. Jeg vil bede jer om at se helt bort fra, hvad et essay skal indeholde i faget dansk. Her skal I KUN fokusere på det engelske essay. Hvis I skriver et essay efter den model, vi har talt om, er I på rette vej. Det papir I fik udleveret om det engelske essay i STX er godt at have ved hånden, når I skriver. Fokusér på essayets tredelte struktur med en introduktion, en analyse (hoveddel/’body’) og en konklusion. Introduktionen skal introducere læseren til dét, I har valgt at skrive om, og hvad I har tænkt dig at problematisere, f.eks. tesen (the thesis statement), at fortælleren, Hass og Morgan fra ”Son of Satan” opfører sig som de gør, fordi de er et produkt af deres opvækst i forstæderne. – Det er et tænkt eksempel, men hvis vi siger, at det er den tese vi vil skrive ud fra i vores essay, så er det op til os at finde eksempler på dette i selve teksten, så vi kan argumentere for denne tese. Husk der skal være en rød tråd i opgaven. Dvs. introduktion, analyse og konklusion skal passe sammen. Det I skriver i introduktionen, skal I argumentere for i analysen og resultatet opsummeres i konklusionen. Så har I et essay, der hænger sammen på den rigtige måde i faget......

Words: 532 - Pages: 3

Free Essay

Much Wow

...arbejdes blandt andet med: – genrebegreber – litteraturteori og litterær metode – litteratur-, kultur-, og bevidsthedshistoriske fremstillinger. Det mediemæssige stofområde Det mediemæssige stofområde har som sit genstandsfelt medietekster i trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, radio, tv, film, websites og interaktive medier. I stofområdet indgår: – nyhedstekster – dokumentartekster – fiktionstekster – visuelle udtryksformer – et værk i form af et større afrundet medieprodukt. Her arbejdes blandt andet med: – nyhedskriterier – fiktions- og faktakoder i stofområdets teksttyper. Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed I denne del af kernestoffet indgår: – et forløb om mundtlighed – et forløb om skriftlighed – mundtlige oplæg og tekstproduktion. 4.2. Prøveformer Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve Prøven har en varighed af fem timer. Eksaminanden vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billedmateriale. Opgaverne stilles i forlængelse af fagets tre stofområder. Den mundtlige prøve Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand, og der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Prøvematerialet vælges af eksaminator. Eksamensspørgsmålene fordeles skønsmæssigt over det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde i størrelsesordenen 2:3:1. Eksamensspørgsmålet har et fokus i et af stofområderne og består af en eller flere tekster......

Words: 624 - Pages: 3

Free Essay

Salomoalekkum

... * Ortoreksi * Megareksi * Bulemi * Tvangsspising * Anoreksi * Diabetes Krav til brosjyren: * Sluttproduktet skal være en tosidig informasjonsbrosjyre om temaet i A4 format (3-fold eller 2 fold - maler ligger på Fronter). * Dere skal definere en målgruppe for brosjyren. Med dette mener vi at dere må bestemme dere for en stor gruppe mennesker i samfunnet som er aktuelle mottakere for informasjonen i brosjyren. Eksempler på målgrupper kan være; barn/gutter 7-16 år, tenårings gutter 14 – 19 år, kvinner 20 – 45, nybakte foreldre, pensjonister, osv… Brosjyrens design og innhold skal tilpasses målgruppen. * Brosjyren skal inneholde: * Forside med bilde og overskrift som illustrerer temaet * Skriftlig informasjon om temaet, evt. med aktuell og oppdatert forskning på temaet. * Bilder / illustrasjoner med bildetekst/tabelltekst. * Symptomer * Bakside med informasjon om hvor man kan få hjelp? * Kilder Brosjyren lages og leveres digitalt på Fronter før neste naturfagstime. Maler til brosjyrer i MS Word: * Åpne Word * Velg Fil → Ny → Office.com maler → Brosjyrer og hefter → Brosjyrer * Du får opp flere maler for brosjyrer. Velg et format som passer for deg, men den skal ha minst 2 paneler (brettes en gang) slik at det ikke blir en «flyer» (et informasjonsark som f.eks. deles ut på gaten). * NB! De fleste malene i Word er laget for det engelske markedet hvor de standard bruker et......

Words: 264 - Pages: 2

Free Essay

Hhkhn

...skoleår. Tilmeldingen sker i samråd med forældrene. En elev kan kun gennemføre prøve i et fag en gang i et skoleår. Prøvetidspunkter skriftlige prøver i 10. klasse, maj 2013: Mandag den 13. maj kl. 13.30-16.30 Engelsk FS10 Tirsdag den 14. maj kl. 13.00-17.00 Dansk skriftlig fremstilling FS10 Onsdag den 15. maj kl. 13.00-17.00 Matematik FS10 Onsdag den 22. maj kl. 13.00-16.00 Tysk FS10 Sygdom: En elev, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får mulighed for at aflægge den skriftlige prøve i december/januar 2013/14. Hvis prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Hjælpemidler: Niveau | Fag | Hjælpemidler | FSA | Dansk, læsning og retskrivning | Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn | FSA | Dansk, skriftlig fremstilling | Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er af Dansk Sprognævn.Ved brug af computer:Tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol | FS10 | Dansk, skriftlig fremstilling | Elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk SprognævnVed brug af computer:Tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol | FSA | Matematiske færdigheder | Skrive- og tegneredskaber –......

Words: 1297 - Pages: 6

Free Essay

Innkjop Og Forsyningskjedeledelse

...i innkjøpsarbeidet: Tilbud, forhandlinger, avtaler og kontrakter 30.Corporate Responsibility, eksportrestriksjoner, logistikk og miljøkonsekvenser 31.Enhetslaster, emballasje, INCO-terms,farlig gods, miljøkonsekvenser 32.Fremtidige utviklingsområder 3. LÆRINGSAKTIVITETER Forelesninger, øvinger, case, innleveringsoppgaver. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen forkunnskaper, men studenten bør ha grunnleggende bedriftsøkonomi. 5. DELTAKELSE 3 obligatoriske skriftlige innleveringsoppgaver med tidsfrister gitt av fagansvarlig. 6. VURDERING Vurdering underveis Det gis 3 obligatoriske innleveringsoppgaver, individuell og / eller gruppe og alle må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Avsluttende vurdering Avsluttende skriftlig eksamen på 4 timer. Hjelpemidler til eksamen Standard. Avansert kalkulator. BORG3010K- International Management 1. GENERAL INFORMATION The course is targeted towards Norwegian and foreign students that want to learn about international management in an international student environment. Accordingly, the course requires completion of one-year program in business administration. The course also requires a solid level of spoken and written English. 2. LEARNING OUTCOME Upon completion of the course, the students should have the following Knowledge of * Important topics, theories, problems and challenges in the field of international management * Benefits, opportunities, risks and downsides of globalization ...

Words: 1319 - Pages: 6

Free Essay

Samfundsfag Aflevering - Fællesdel, Sammenligning Og Notat

...Opgave 7: Fællesdel, sammenligning og notat Fællesdel Hvad kan der udledes af tabellen om sammenhængen mellem køn og kernefamilie? Nulhypotesen lyder på, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem mænd og kvinder i forhold til vigtigheden af en kernefamilie. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der generelt set en større overordnet tendens til, at kvinder finder en kernefamilie vigtigere, sammenlignet med mænd. Dette har jeg udledt ud fra den procentvise mængde af henholdsvis kvinder og mænd som i høj grad finder kernefamilien vigtig, hvilket er 50% af alle adspurgte kvinder, men kun det halve hos mændene, dvs. 25%. Denne tendens kan forklares med henblik på de kvindelige nedarvet gener, som er et resultat af den patriarkalske familieopbygning, som har hersket lige siden tidernes morgen. Denne patriarkalske familieopbygning har betydet, at kvinderne har måttet tage sig af børnene, samt det huslige, som derved har gjort dem til det centrale kernestykke i familien. Eftersom mændene har været ude og jage, og i nyere tider før ligestillingen været ude på arbejdsmarkedet, i modsætning til det kvindelige køn som har været henvist til børnepasning, madlavning osv., har det betydet at mændene ikke har fået indkorporeret samme behov for, og prioritering af, en kernefamilie. Hvilket altså understøtter dette behov for en kernefamilie hos kvinder, og mangel på selvsamme hos mændene. Derudover har kvinderne også fået indlagret nogle moderlige instinkter i genetikken...

Words: 3514 - Pages: 15

Free Essay

Hr Martin

... |Social Networking | |Indhold |Kernestof: | | |“What Is Social Networking?” – article from http://www.whatissocialnetworking.com (2009), from HF Engelsk B skriftlig | | |eksamen 25 maj 2011 | | |“Five clues that you are addicted to Facebook” by Elizabeth Cohen – article from the internet (2009), from HF Engelsk B | | |skriftlig eksamen 25 maj 2011 | | |“Social Networking Benefits Validated’” by Karen Goldberg Goff (2009) – article from the Washington Times (2009), from HF| | |Engelsk B skriftlig eksamen 25 maj 2011 | | |“Riot cleanup campaign launched on Twitter and Facebook” – James Ball (2011) - article, at | | |http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/riot-cleanup-campaign-twitter-facebook | | ...

Words: 1598 - Pages: 7

Premium Essay

Case Mascot

...MASCOT Europe Mascot Vietnam Corporate social responsibility : : : 9 9 9 9 10 10 11 11 13 13 14 14 15 15 17 19 22 23 24 25 European Workwear Customer Value Enhancement Award 2010 Key Industry Challenges Addressed by Enhancing Customer Value Western European Workwear Market Supply chain Industry challenges Market drivers Market Restraint Industry analysis Appendix 1 Movers & Shakers interview with Michael Grosb¢I Appendix 2: Western European Workwear Market 2010 Appendix 3: Growth at manufacturer of workwear Appendix 4: MASCOT International key-figures (n¢gletal pa dansk i Appendix 5) Appendix 5: MASCOT International n¢gletal (key-figures in English in appendix 4) Appendix 6: Facts on Vietnam Written exam after 1sl semester/Skriftlig eksamen efter 1. semester Page/Side 8 Bachelor ofInternational Sales and Marketing Management Professionsbachelor International Handel og Markedsf0ring Company description! Mascot International A/S is an international, family-owned business, which develops, manufactures and markets high-quality workwear and safety footwear for craftsmen and industry. For many years, the company has experienced rapid growth in turnover as well as revenue. At present, Mascot has a staff of more than 1300 competent and committed employees in Europe and Vietnam as well as a great number of workers in subcontracting sewing factories in the Far East. MASCOT is market leader withinworkwear in Denmark and among the leading brands in Europe.......

Words: 5238 - Pages: 21

Free Essay

Bum Bam It Said

...delprøves begyndelse (matematik, engelsk, musik) ligger der et antal ark til besvarelsen. Du kan bede om flere besvarelsesark samt specialpapir, f.eks. millimeterpapir. Der må kun benyttes ark, der er udleveret på prøvedagen. Fysiske ark må ikke foldes eller deles i mindre stykker. Under 1. delprøve er ingen hjælpemidler tilladt. Derfor må du heller ikke høre musik til 1. delprøve. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon. Det betragtes som snyd. En medbragt mobiltelefon slukkes og anbringes uden for elevens rækkevidde. Sygdom Sygdom skal meddeles kontoret hurtigst muligt og til eksamen dokumenteres med en lægeattest fra samme dag. Ved 1. delprøve skal opgavebesvarelsen afleveres i det udleverede omslag og være klar til aflevering inden prøvetidens udløb. På omslaget skal du skrive under og sikre dig, at du har påført ’antal ark indlagt’. Husk omslaget ikke tælles med i det afleverede antal sider. Alle de ark, du afleverer enten fysisk eller elektronisk, skal forsynes med Navn, Hold, Id (klasse og nr.), Dato, Fag og sidenummer. Hvis du ønsker at forlade lokalet, skal du have tilladelse af en vagt. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal det ske til en vagt. Du må først forlade din plads, når vagten har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Du afgør selv, hvad der skal afleveres til bedømmelse. Ark og elektroniske sider nummereres, og det samlede antal sider angives på alle ark/elektroniske sider, f.eks. side 3 af 5. Hvis du......

Words: 1388 - Pages: 6

Free Essay

Master

...Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst] MEG Group HA 1. år 1 døgns case i Managerial Economics Individuel hjemmeopgave 9. – 10. januar 2012 © Opgaven er udarbejdet af Eric Bentzen, Mikkel Godt Gregersen og Kjeld Tyllesen, 2012. Opgaven er copyright beskyttet og må ikke kopieres eller anvendes, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse. Side 1 af 16 Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst] MEG Group 1. Generelle informationer 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Udlevering af opgaven og aflevering Identifikation, omfang og afleveringsformater Opgaveservice En individuel prøve IT værktøjer og supplerende oplysninger til opgaveløsningen Opgavebesvarelsen Karaktergivning og vægtning 3 3 4 4 4 5 5 2. Individuel hjemmeopgave, Opgave 1 – 5 6 Side 2 af 16 Managerial Economics [Skriv Almen, 1 døgns case, 9. – 10. Januar 2012 HA tekst] MEG Group 1. Generelle informationer 1.1 Udlevering af opgaven og aflevering Opgaven stilles mandag den 9. januar 2012 kl. 12:00. På det tidspunkt vil opgaven blive lagt på Learn under ”Managerial Economics (S) > 3 Eksamen > 1 døgns case”: Opgavebesvarelsen skal afleveres tirsdag d. 10. januar 2012 senest kl. 12:00: Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, 4. Sal Blok B, Receptionen, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg C. Besvarelsen inkl. bilag afleveres i 2 eksemplar. Intet materiale må afleveres på diskette, e mail......

Words: 4025 - Pages: 17

Free Essay

Hd Afgangsprojekt

...Institut for Regnskab og Revision HD(R) Afgangsprojekt Vejledning 2012 HD(R) 1 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Indledning ................................................................................................................. 3 1.1 Afgangsprojektets formål ............................................................................. 3 1.2 Tilmelding og emnevalg ............................................................................... 3 1.3 Aflevering ..................................................................................................... 4 Valg af afgangsprojekt............................................................................................. 5 2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling .................................................. 5 2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling ................................................. 5 Generelle krav til afgangsprojektet ........................................................................ 5 3.1 Problemformulering ...................................................................................... 6 3.2 Model og metode ......................................................................................... 6 3.3 Litteratur og andre kilder samt krav til dokumentation ................................. 6 3.4 Problembehandlingen .................................................................................. 7 3.5 Fremstillingen ........

Words: 3284 - Pages: 14

Last Post | Vintage Original Fully Bronze Ships Light Bulkhead *unrestored* glass complete | Robin Hood