Free Essay

Social Pedagogy

In: Social Issues

Submitted By susieuna
Words 1140
Pages 5
ONTOLÓGIA – náuka o bytí
- pochádza z gréckeho slova – ontos – bytie, súcno, to, čo je, čo existuje
- už v období pred Sokratom, hľadala prírodná filozofia základný princíp celku sveta, základnú pralátku – ARCHÉ (voda, vzduch, apeiron, oheň..) za zakladateľa sa považuje Aristoteles, otcom pojmu bytia je však Parmenides potom ustupuje do pozadia, Ch.Wolf ju uzákonil ako samostatnú filozofickú disciplínu (1730) v diele Ontológia
- meontológia - uvažovanie o nebytí nech myslíme na akýkoľvek predmet, vec, nech je akokoľvek vzdialený aj naším zmyslom, vždy bude mať jednu vlastnosť a to, že bude existovať
Základné ontologické pojmy :
1. SÚCNO :
SUBSTANCIA -
- podstata, to, čo je existuje sama o sebe (krieda)
- niečo, čo je trvalé, je jediné a stále, nemôže mať hranice, nemôže mať počiatok ani koniec
- je istou stálosťou, aktuálny stav substancie sa nazýva MODUS AKCIDENCIA
- určuje substanciu, jav, prejav toho, čo je , neexistuje sama o seba, bez substancie
- je to, čo ďalej určuje substanciu
- akcidencia môže byť náhodná alebo veci vlastná (človek má ruky, nohy..)
Aristoteles určil 4 príčiny (princípy) súcna : látková (tehly), formálna (štvorec) činná (staviteľ),účelová (na bývanie)
Učenia podľa rozličného chápania súcna : * REALIZMUS – súcno existuje vo svojej konkrétnej podobe nezávislé od myslenia * FENOMENALIZMUS - súcno je nám len čiastočne prístupné * IDEALIZMUS – súcno existuje hlavne ako duchovný princíp * MATERIALIZMUS – súcno má materiálnu povahu, nie duchovnú * MONIZMUS – existuje len jediný základný princíp a všetko sa od neho odvíja * PLURALIZMUS – existuje niekoľko princípov skutočnosti
2. VEC A VLASTNOSŤ
Vec
* je každé súcno (celkovo) * predmet na ktorý myslíme, o ktorom hovoríme * konkrétna časovo – priestorová jednotlivá bytosť * má istú štruktúru Vlastnosť * spôsob určenia (determinácie) * filozofické stanovisko, veci, javy, udalosti sú vo svete * vzájomne určované, súvisia spolu, nejakým spôsobom sa podmieňujú * protikladom je indeterminizmus * nič nevzniká bez dôvodu * všetky zmeny sa dejú v rámci príčiny a účinku (ak sa nenaučíte, vyhodia vás zo skúšky)
FORMY DETERMINÁCIE : * Determinácia jednoznačná - z X je Y * Determinácia viacznačná - z X je Y1, Y2, Y3 ... * Ekvifinalita – viaceré X spôsobujú Y * Zmyslová determinácia – keď príčina spôsobí následok a až my určíme zmysel, keď sa to stane * Chaos – neusporiadaný stav, z ktorého sa samostatným vývojom alebo pôsobením vonkajšej sily stáva usporiadaný stav * Fatalizmus – krajná forma determinácie, všetko je predurčené osudom a nemožno tomu predísť ZÁKON KAUZALITY : zákonitý vzťah medzi dvoma javmi, udalosťami, vlastnosťami kde jeden jav (príčina, causa), spôsobuje druhý jav (účinok, efectus) 1. vzťah genetický – jeden vyvolá druhý, nie naopak, 2. časovo následný – následok nemôže byť skôr ako príčina, 3. jednosmerný, 4. prísne nevyhnutný * 3. ČAS {gr.chronos, lat. tempus} * jedna z najvýznamnejších kategórií, plynie z minulosti, cez prítomnosť do budúcnosti, doba, ktorá plynie medzi dvoma momentmi, nepretržitá, nezvratná zmena, * minulý, prítomný, budúci * fyzický čas (reálne trvanie časových vecí) * imaginárny čas (nemá nijakú realitu, je myšlienkou veci, pomocou tohto pojmu môžeme vynášať súdy o časových pomeroch či udalostiach) * objektívny – používaný vedcami, prírodnými filozofmi * absolútny - nezávislý, vždy plynúci, panta rei * subjektívny – bez subjektu niet času * vlastnosti času : {dimenziálnosť (rozmer), jednosmernosť, nezvratnosť}
4. PRIESTOR * predpokladom každého vnímania * spolu s časom tvorí základ každého vonkajšieho a vnútorného nazerania * priestor vychádza z pojmov : 1. PRÁZDNO – priestor nevyplnený žiadnym telesom
2. MIESTO - priestor vyplnený telesom * - absolútny, nekonečný – bez konca, bez hraníc, imaginárny * - konečný - nejakým spôsobom vymedzený * - teória relativity – svet je síce konečný, ale napriek tomu je neohraničený
5. HMOTA
- gr. hylé, lat. matéria ( materiál, z ktorého sa niečo tvorí) * protiklady hmoty : forma, duch, myslenie * pojmy blízke hmote : svet, príroda
MATERIALISTI – bytie je hmota
IDEALISTI – skutočné bytie je duch
DUALISTI – existujú dve substancie a to duch a hmota * o hmote môžeme hovoriť všade, kde je niečo určované, získava tvar, musí to byť štruktúrovaný súhrn telies
KRITÉRIA HMOTY : * hmota je látka * nepriestupnosť, tvrdosť * vnútorná nemennosť * priestorová vymedziteľnosť
6. POHYB * každá zmena, zmena miesta telesa * možno ho deliť na prirodzený (pohyb k prirodzenému miestu) a násilný (je udávaný pohybom zvonka, kde pôsobiaca príčina leží mimo vec) * základné skupiny formy pohybu :
1. anorganická (najnižšia)
2. organická
3. socio-kultúrna (teória T.Chardina – nižšie formy sú zahrnuté vo vyšších formách)
GNOZEOLÓGIA – je filozofická disciplína zaoberajúca sa podstatou, zdrojom, výsledkami poznania a podmienkami jeho uchovávania a prenášania. * poznanie je ľudská aktivita, ktorá je zameraná na získanie informácií * poznanie musí byť objektívne, platné a prístupné aj mimo zážitku, ktorý subjekt získal * je učenie o možnosti poznať objektívny svet, o zdrojoch, formách a výsledkov poznania * poznanie je intencionálny akt, pri poznávaní nevstupujeme do predmetu hmotne, ale len naň nazeráme * gn. núti iné disciplíny (antrop., ontol.), aby skúmali odkiaľ vedia, že ich závery sú správne. * s gnozeológiou úzko súvisí : * Filozofická logika- veda o správnom myslení vyjadrenom v jazyku * Metodológia - skúma metódy poznania vo svete * Filozofia mysle – poznanie je len jednou časťou mysle * Neurofyziológia – skúma prenos informácií z NS * Kybernetika – skúma akýkoľvek systém v ktorom dochádza k prenosu * Jazykoveda
Predvedecké poznanie : * spravidla zahrňuje len OPIS každodenných a opakujúcich sa situácií
Vedecké poznanie : * systematické vedenie o zákonov, pomocou subjektu a objektu ako filozofických kategórií študujeme poznávací proces * SUBJEKT POZNANIA - jedinec, kolektív * OBJEKT POZNANIA - vedecké poznanie presne vymedzí svoj predmet skúmania, rozumieme ním celú prírodu, spoločnosť a procesy * CIEĽ – formulovať vedecké zákony, podávať presné vedecké vysvetlenia, vedecky predvídať * VÝSLEDOK – systém poznatkov overený prísnymi postupmi, má väčší význam a dosah ako predvedecké poznanie * Pôvod poznania : v dejinách filozofie sa vedie nekonečný spor o to, či svet poznávame cez rozum alebo cez zmysly, z čoho potom odvodzujeme zdroj poznania
ROZUMOVÉ POZNANIE * POJEM – myšlienka, ktorá odráža všeobecné a podstatné znaky predmetov (napr. Ivan ako človek, obsah pojmu – veľké ruky, mohutné telo) * SÚD – forma myšlienky, ktorá prostredníctvom vzťahov medzi pojmami potvrdzuje alebo vyvracia niečo. V hovorenej aj písanej reči sa myslí veta. * ÚSUDOK – vzťah medzi súdmi, ide o myšlienkový postup, pri ktorom prichádzame k záveru od nejakých predpokladov. (budem sa učiť, spravím skúšku)
ZMYSLOVÉ POZNANIE * POCIT – odraz, kópia jednotlivých vlastností alebo javov objektívneho sveta * VNEM – súbor rôznych druhov pocitov (človek držiaci predmet) * PREDSTAVA – najvyššia forma zmyslového stupňa poznania skutočností,môžeme si predstavovať počuté, videné na základe zachovaných stôp z vnímaného predmetu * Niekoľko koncepcií riešenia možností poznania : * REALIZMUS – predmet existuje nezávisle od subjektu * DOGMATIZMUS – jednotlivým úsudkom je pripisovaný rys trvalosti a nemennosti, zakladá sa viere v absolútnu autoritu. V dogmatizme pramení základ intolerancie voči osobám, zastávajúcich napr. inú vieru alebo názor. * KRITICKÝ REALIZMUS – poznanie reality je správne len vtedy, ak je potvrdené, overené. * IDEALIZMUS - existencia predmetu je závislá od subjektu. Keď tu nie som, neexistuje ani predmet * AGNOSTICIZMUS – popiera možnosť poznať predmety, ktoré nie sú dostupné skúsenosti (a-negácia, gnósis –poznanie) * PROBABILIZMUS – zastáva názor, že nemožno dosiahnuť úplnej istoty v poznaní, ale len určitého stupňa pravdepodobnosti * SKEPTICIZMUS – spochybňuje možnosť dosiahnúť pravdivé poznanie (skepsa-pochybovanie) * EMPIRIZMUS – vysvetľuje celý obsah poznania zo skúsenosti (empíria-skúsenosť) * SENZUALIZMUS – často stotožňovaný so senzualizmom, ten však uznáva len jediný prameň poznatkov a to zmyslové vnímanie * SOLIPSIZMUS – priznáva existenciu iba vlastnému „JA“ * RACIONALIZMUS – filozofický smer zdôrazňujúci suverenitu ľudského rozumu * Cieľ poznania : PRAVDA je zhoda poznania so skutočnosťou * ABSOLÚTNA PRAVDA – skladá sa zo súhrnu relatívnych právd * RELATÍVNA PRAVDA – je to len časť pravdy * KOHERENČNÁ PRAVDA – pravda je zhodou (koherenciou) poznatkov navzájom vo vnútri systému poznania…...

Similar Documents

Premium Essay

Second Language Pedagogy

...Originally published in The Literacy Practitioner (Volume 4, # 1, February, 1997). Literacy Volunteers of America - New York State Communicative Competence and Second language Teaching: Lessons Learned from the Bangalore Project A review of N.S. Prabhu (1987) Second Language Pedagogy by N.S. Prabhu. 1987. New York, Toronto: Oxford University Press N. S Prabhu's objectives in Second Language Pedagogy are twofold: to present the “communicative comptence” theory of second language acquisition, and to describe the Bangalore Project which consisted of a small number of elementary and secondary English classes in India. This five-year project, which illustrates the importance of grounding practice in theory, is relevant for adult ESL programs like Literacy Volunteers of America (LVA) because of its transition from direct instruction to communicative competence through “meaning making” in real contexts. Prabhu’s book is full with provocative insight about second language acquisition (SLA) that practitioners and theorists would do well to explore whether or not they agree with all of Prabhu’s assumptions. One purpose of the Bangalore Project was to develop a methodology in a “sustained teaching” environment consistent with theory in part as a way of refining the theory, but also to shape practice according to a specific theoretical framework. This kind of interaction between theory and practice is a special concern among teacher researchers in the United States......

Words: 2576 - Pages: 11

Premium Essay

Pedagogy of Oppressed

...Santana-Resto, Marianés August 29, 2012 221 Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire In Pedagogy of the Oppressed, Paulo Freire brings a panoramic vision of the problems to education based of a concept narrative of the teacher. This concept of narration is a problem because is based on filling the student without the option to explore what learned. In this type of education Freire says that can more the sonority that the transformations of the words. That means that the education tends to be mechanical where the creativity is invisible and not seen like a valid option. In the lecture Paulo Freire inserts the banking concept of education, where the student is like an account of the bank, the teacher is the costumer and the education is deposited and filed. The banking concept of education lacks of wisdom, since the stiffness of this education don’t allowed the imagination to build beyond the learned. The students don’t recognize that they also can educate the teacher and this is because are immersed in the ignorance where this system of education maintained. According with Freire the individualistic concept of teacher and student has to be overcome to be a unifying concept in which the teacher and the student learn from each other. The banking concept has a distorted vision of generosity, distortion that the students don’t see; its mission is to forge an adaptation that leads to domination. The banking concept had the domestication concept where the...

Words: 486 - Pages: 2

Free Essay

A Comparison of Andragogy to Pedagogy

...A Comparison of Andragogy to Pedagogy Before the differences between Andragogy and Pedagogy can be examined a working definition of both needs to be established. Pedagogy is derived from the Greek words paid and agogus, which translates to the art and science of teaching children (Sarapin and Bertoline, 2000). Pedagogy is in actuality the study of being a teacher, the process of teaching, and the correct use of instructional strategies (“Pedagogy,” 2011). Pedagogy helps teachers understand the role of learning theory in the design and function of class activities (Okojie, Olinzock, and Okojie-Boulder, 2006). Pedagogy evolved in 7th and 12th century schools of Europe and its foundational theories about learning and learners are based on observations of monks teaching simple skills to children. These ideas were further adopted and reinforced in 18th and 19th century Europe and North America elementary schools. Even in the beginning stages of the scientific study of learning around the turn of the 20th century, research was limited to mostly the reactions of children. Because of this pedagogy evolved into a learning model predominately for the education of pre-adults (Holmes and Abington-Cooper, 2000). In the early 20th century when adult education began emerging, teachers of adults began seeing problems with the pedagogical model. One of the biggest problems was that pedagogy proposes that the purpose of education was the transmittal of knowledge and skills through......

Words: 1648 - Pages: 7

Premium Essay

Pedagogy of Teaching

...Personal Pedagogy Statement: Being a Witness, Teaching English Cherise Mayes Azusa Pacific University November 4, 2013 Language and Second Language Acquisition Language is not fixed or limited to words and a series of rules that connect them together. Language is a rich form of communication and social practice involving interpretation and meaning making. Language is our system of communication before anything else; it bridges knowledge, beliefs, opinions, and emotions from one being to the next while creating a bond between them. To learn a language is to understand the relationship between language and culture. How people learn a second language varies systematically and involves the development of listening, speaking, writing, and reading skill sets in the target language. Penny Ur (2012) gives some theories and main ideas on how one acquires second or foreign languages. Intuitive acquisition, habit-formation, cognitive process, and skill learning are defined and probably some of these theories have truth in them. (p. 7) But not one of these alone can underline the complexity of the process of learning a second language. Concrete learning drills in writing and reading literature, acknowledges grammar, uses translation methods, and creating a learner-centered environment where naturalistic communication is utilized. Students and the Teacher: Playing their Parts The student role is being an active learner within all four skill sets, writing, speaking,......

Words: 2425 - Pages: 10

Free Essay

Indian Philosophy of Education and Pedagogy

...INDIAN PHILOSOPHY OF EDUCATION AND PEDAGOGY: AN ESSENTIAL PROPOSITION Prof. N.B. Biswas1 Epistemology and pedagogy both the concepts are philosophical in its origin. The present century demands an integrated teacher who can shape the inner potentiality of a learner through an integrated approach of knowledge of the content area and of the philosophy of teaching. Since, India won Independence; attempt has been made to formulate a national education policy. It has been essential to evolve an Indian philosophy of education in the light of the tradition and culture upheld by Swami Vivekananda, Rabindra Nath Tagore, M. K. Gandhi, Sri Aurobinda and others. Every nation needs an educational philosophy for building up a sound system of education. India has passed through various stages of development during different periods. Since Brahmanistic education it has followed the monastic scholastic, realistic, idealistic and pragmatic trends when values changed and new priorities emerged. India is a land where values have emerged and influenced the cultural life of the land. The cross-cultural studies of modern values show an increasing tendency towards materialistic and self-centered outlook. The world in which we live today is shrinking every day, but every nation is busy in building a wall of prejudice. This is why we need to develop an Indian Philosophy of Education. Since 1944 and uptil now about 150 philosophical studies have been carried out on education, out of which only 10......

Words: 8178 - Pages: 33

Free Essay

Pedagogy

...organism that is generated using (this – that – these) techniques is considered to be a genetically modified organism. The first organisms (gene – genetic – genetically) engineered were bacteria in 1973 and then mice in 1974. The (much – more – most) common form of genetic engineering involves the insertion of new genetic material at (a – an – the) unspecified location in the host genome. This is (accomplished established – cloned) by isolating and copying the genetic material of interest, generating a construct containing all the genetic elements for correct expression, and then inserting this construct(out - into – from) the host organism. 3- Put the bracketed words in the right tense / form. (04 marks) Mobile phone addiction is a big social problem. Psychiatrists believe that mobile phone addiction is becoming one of the (big) ……………………… non-drug addictions in the 21st century. Along with the age drop of the mobile phone users and the ease of prepaid method( provide) ……………………… by the system operators, most teenagers now own (they) ……………………… own mobile phone and network service. Teenagers are engaged on their mobile phones all the time, no matter on phone calls, using SMS text messages, (personalize) ……………………… the mobile phones with ringtones and pictures etc. Besides this, many people are running after the lastest mobile phones. New models of mobile phones (release) ……………….… almost everyday. In order to (get) ……………………… up-to-date, people tend to change their mobile phones......

Words: 896 - Pages: 4

Premium Essay

A Pedagogy of Belonging

...A Pedagogy of Belonging Mitchell Beck and James Malley ABSTRACT: The psychological sense that one belongs in a classroom and school community is considered a necessary antecedent to the successful learning experience. In an era when traditional sources of belonging have diminished due to changing family and community demographics, the school plays an increasingly important role in meeting this need. There is evidence that conventional classroom practices fail to engender a sense of belonging, especially among at-risk students. Indeed, conventional practices may exacerbate feelings of rejection and alienation and place these students at higher risk for dropping out, joining gangs, or using drugs. Schools can increase the sense of belonging for all students by emphasizing the importance of the teacher-student relationship and by actively involving all students in the life of the classroom and the school community. Specific examples of programs that promote a sense of belonging for students are discussed. To Belong: To have a proper, appropriate, or suitable place. To be naturally associated with something. To fit into a group naturally — Webster’s New Collegiate Dictionary Can children succeed in a school in which they do not feel they belong? Most children fail in school not because they lack the necessary cognitive skills, but because they feel detached, alienated, and isolated from others and from the educational process. When children feel rejected by......

Words: 3465 - Pages: 14

Premium Essay

Corpus Linguistics and Language Pedagogy

...Corpus linguistics and language pedagogy: The state of the art – and beyond Joybrato Mukherjee Justus Liebig University, Giessen Abstract The present paper provides a selected overview of the state of the art in corpusinformed language pedagogy. Starting off from a general assessment of the impact that the corpus revolution has already had on English language teaching (ELT), the focus of the main part of this paper is on some typical examples of corpus use in three language-pedagogically relevant areas: (1) using corpora for ELT (e.g. producing learner dictionaries); (2) using corpora in the ELT classroom (e.g. in data-driven learning); (3) using learner corpora. With regard to learner corpus research, for example, the paper also sketches out some prospects for future research, e.g. the compilation of local learner corpora. 1 Introduction: the corpus revolution and English language teaching There is general agreement among empirically-oriented linguists that the advent of large, computerised corpora has revolutionised the linguistic description and analysis of the English language. In modern corpus linguistics, not just any group of texts qualifies as a corpus, but it must be "a collection of texts assumed to be representative of a given language, dialect, or other subset of a language" (Francis 1982: 7). Representativeness is a key issue in corpus design because it captures the attempt to compile a database that provides a statistically viable sample of language...

Words: 7079 - Pages: 29

Premium Essay

Reflection on the Pedagogy of the Oppressed

...The Pedagogy of the oppressed Chapters 2 and 3 When I was in high school, and in elementary some of the teachers were teaching us several topics that I found uninteresting, boring and irrelevant. I’ve been always thinking during those times that what they are trying to teach us is something important. But, I always notice that those things that they taught us have no connection in reality. I know that maybe there is, but they are just narrating all the information and we students try to absorb all the information without knowing its relevance. The treatment is always one-sided, the teachers are superior and we are inferior. As I’ve read the Pedagogy of the oppressed Chapters 2 and 3, I’ve realized that this unfair and unjust relationship between students and teachers is a form of oppression. In addition, this banking concept of education makes students an object like a mere container of information. To resolve this kind of oppression and for us students to grow and develop, there must be a good communication that would break the faction between the students and the teachers. It is through dialogue that this ideal relationship would be achieved. The banking concept of education is a promotion of dehumanization and love for a dead development. Some teachers (conscious or unconscious) are promoting this kind of concept about education. For them to impose their status as a teacher –superior among students, they teach students by giving them new topics that is foreign...

Words: 619 - Pages: 3

Free Essay

Pedagogy of Oppressed

...for authentic existence o Authentic existence requires struggle o The oppressed are fearful of struggle o Therefore, the oppressed have a fear of freedom. • Goal of the Pedagogy of the Oppressed: o This pedagogy must be used in concert with not for the oppressed. o A recognition and reflection on oppression will precipitate the struggle for liberation • The Central Problem: o “How can the oppressed, as divided, inauthentic beings, participate in developing the pedagogy of their liberation?”1 • Process of Humanization: o The oppressed is “host” to their own oppression (through the process of adhesion). [Midwifery example as liberation] o Must struggle to divorce one’s self from the adhesion to the oppressor and thereby liberate both the oppressed and the oppressor. o Recognizing the Situation of Oppression: 1 Is not totalizing 2 Can be transformed into a situation of free autonomy, which is a necessary though not sufficient condition. 3 Recognition of oppression is the first state of liberation [birthing example], but not the only state. Chapter 1 §3: 1 For the oppressor, being an oppressor can cause considerable stress. 2 The oppressor rationalizes his guilt through paternalism. [explanation of paternalism] 1 Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed: 30th Anniversary Edition. New York: Continuum, 1970: p. 48. 4 • Solidarity with the Oppressed: o The oppressor must have solidarity with the......

Words: 4563 - Pages: 19

Premium Essay

Pedagogy of Freedom

...Pedagogy of Freedom Pedagogy of Freedom Paulo Freire has some interesting beliefs in his work, Pedagogy of Freedom. He takes a deep look into the current education system and shares his ideas looking to shape a new learning process. He mentions that the education system is too structured, which hinders the ability for teachers to teach and that students need to learn in an environment of freedom. This ultimately allows students the opportunity to engage in “right learning.” Freire believes that the current education system is too structured and limits teachers on what they are allowed to teach. Teachers are given a particular curriculum that they are supposed to abide by, which is not always in the best interest of the students. Freire (1998) indicates, “Such teachers inhabit an idealized world, a world of mere data, disconnected from the one most people inhabit” (p. 26). When he brings up the idea of teachers living in an “idealized world,” he is referring to the structure of public schools. Public schools are regulated and given a specific criteria that teachers must cover throughout the year, hindering teachers from teaching topics they may like to cover. Teachers essentially are handicapped when they make lesson plans and have little time during the school year to implement fun or creative lesson plans. On the other hand, the “data” is referring to the materials such as textbooks which are all written by authors not affiliated with the school for the most part.......

Words: 1816 - Pages: 8

Free Essay

Andragogy vs Pedagogy

...Andragogy vs Pedagogy Andragogy vs Pedagogy Today, there are many ways to obtain an education. Before, students obtained their education through sitting in a classroom in schools, colleges or universities. Now, obtaining ones education may be done by home schooling and online classes. The changes in the education system have led to the development of many teaching methods. Two major and common methods of teaching are andragogy and pedagogy. The purpose of this paper is to compare and contrast andragogy and pedagogy. “Andragogy is the process of engaging adult learners in the structure of the learning experience” (Conlan, Grabowski, & Smith. 2013). In simple words, it is the art and science of helping adults learn. This learning experience consists of different methods and strategies to assist adult humans in obtaining their education. Pedagogy is the connection of the teaching by the teacher, to the learning of a child student (Gehring, 2010). Thus, pedagogy literally means the art and science of teaching children. This is the most dominant form of teaching and referred to as the traditional, teacher-directed approach. “Andragogy is a newer word that was coined in the 1800s by Alexander Knapp, a German educator, and popularized in the 1960s by Malcolm Knowles, an American educator whose focus was on adult education” (Findsen, 2010). It fell into disuse and didn’t reappear until......

Words: 1420 - Pages: 6

Premium Essay

Reflection on Pedagogy of Possibility

...In the article, A Pedagogy of Possibility by Peter McLaren explains critical pedagogy as “a way of thinking about and negotiating through praxis the relationship among classroom teaching, the production of knowledge, the larger institutional structures of the school, and the social and material relations of the wider community, society, and nation-state” (p. 22). He further goes on states that critical pedagogy is an approach adopted by progressive teachers who are attempting to eliminate inequalities on the basis of social class and that it has also sparked a wide array of anti-sexist, anti-racist, and anti-homophobic classroom-based curricula and policy initiatives. The progressive teacher is one who rejects the “banking” concept of education in which, “Education thus becomes an act of depositing, in which the students are the depositories and the teacher is the depositor” (Freire 1970, p.53). Freire used the concept “banking education” to explain the framework for curriculum delivery that he believed existed in schools. In banking education, the teacher is the subject while the students are patient listening objects (p.52). In addition, students are mainly asked to memorize and regurgitate often meaningless facts, which hinders their ability to solve problems and think critically. and observe problems that exist in the world. With these ideas in mind, I’ve reflected on my personal educational experience in Korea and realized that I was trained under the “banking”......

Words: 985 - Pages: 4

Premium Essay

Teachers: the Epitome of Pedagogy

...Lucidity, Evaluation, Instructional objectives Teachers: The Epitome of Pedagogy 1. Introduction Teachers are the architects of a nation. It is richness of teachers' talent that fabricates intellectual and academic architecture. It is the mosaic of talented teachers that would bring renewed vitality. Before we discuss the qualities of this constellation of educators, we have to address the query that why are the quality of a teacher important. Because good teaching leads to effective learning, which in turn means thorough and lasting acquisition of the knowledge. (How to improve teaching quality). Also, the Quality Education is a basic requirement in global employment market. Today’s young generation need access to quality education more than ever to compete in global market. (Quality Education in Pakistan International Community). The aim of Quality Education is to help students in gaining & enhancing those skills that best meet their individual, personal and professional needs. No doubt, education is acquired for better professional career and best future job openings but another aim to be focused is the ethical and moral growth of students; realization of which in turn produces maestro professionally and morally. All these ideal and matchless wishful thoughts are achieved only when best quality teachers are present in the faculty of an institute. The question is what makes teachers “The Epitome of Pedagogy”. The factors contributing to achieve instructional......

Words: 5214 - Pages: 21

Premium Essay

An Improved Pedagogy of Corporate Finance

...An Improved Pedagogy of Corporate Finance: a Constrained Shareholder Wealth Maximization Goal by Michael R. Santos , Gina Vega , John T. Barkoulas INTRODUCTION Bloom's taxonomy (1956) has guided pedagogical structure and innovation for half a century in the United States, and its focus on developmental learning remains relevant and instructive for us. The six developmental levels (knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation) separate basic knowledge acquisition from the critical thinking and analytical skills necessary for making ethical decisions or judgments. Answering questions about business ethics requires knowledge from multiple disciplines, including philosophy, psychology, political science, sociology, economics, finance, organizational management, and law. Analyzing such a vast body of data in ethical frameworks requires the highest levels (analysis, synthesis, and evaluation) of critical thinking as expressed in the taxonomy. Corporate governance, an interdisciplinary subject addressed in all these disciplines, explores the inter- workings of both for-profit firms and not-forprofit firms and is an area requiring business students to evaluate ethical issues when making decisions. Despite the broad responsibility of teaching corporate governance in the finance classroom, the pedagogy of finance has been restricted to ideas derived primarily from economics, statistics, and finance. Competing ideas from other disciplines are......

Words: 7223 - Pages: 29

Submissived Mazzy Grace A Submissive Star Is Born 720p HEVC x265 piemonster | August 4, 2017 | Chú Ong Maya 2: Cuộc Chiến Ong MậtMaya The Bee: The Honey Games