Premium Essay

Strategic Managment

In: Business and Management

Submitted By assafi
Words 1017
Pages 5
שאלה 5
חברת IMG החלה את דרכה בניהול ספורטאים, אך לאט לאט הרחיבה את פעילותה ונכנסה לתחומים רבים ומגוונים כגון ייצוג אמנים ודוגמניות, בעלות על אירועי ספורט ואופנה, קנייה והשכרה של איצטדיונים, הקמת אקדמיות ספורט, שידורי טלויזיה ועוד.
ההגוונה בעסקיה של החברה, יחייב אותה לשנות את המבנה האירגוני, שכן ריבוי עסקיה של החברה יכול לגורם ליכולת מוגבלת של מנהלי המחברה לעבד את הזרם המתגבר של המידע האסטרטגי ולהתמודד עם ההגוונה המוגברת. בידי המנהלים לא יהיה את הזמן והמידע המספיקים כדי לתאם את הפעילות היומיומית ולפקח עליה. יתקיים קושי לתכנן ולבצע תיכנונים לטווח הארוך וכמו כן קיים קושי לפקח ולתאם פעילות בין המחלקות השונות (ניהול כמה ״קווי מוצרים״ במקביל). דבר זה יכול להוביל למצב בו הנהלת הארגון הופכת לצוואר בקבוק בתהליך קבלת ההחלטות ותתקשה להתאימו לשווקים משתנים ומתחדשים. על כן ארגון מסוג זה יש שיפעל במבנה רב חטיבתי אשר מורכב מחטיבות תפעוליות ((sbu, בו כל חטיבה מייצגת עסק או מרכז רווח נפרד, כאשר מנהל התאגיד מאציל את הסמכויות לתפעול השוטף ברמת היחידה למנהלי החטיבות. המבנה החטיבתי יתאים לאסטרטגיה מגוונת המתמקדת במגוון מוצרים/שירותים. ארגון בעל אסטרטגיה מגוונת יפעל באופן יעיל במידה ויתארגן במבנה חטיבתי תוך יצירת תיאום בין מגוון הפעולות הנוגעות למוצרים השונים. ניתן אכן לראות כי בכדי למנוע את הבעיות שצוינו לעיל, חברת IMG אכן חילקה את עסקיה ל-12 חטיבות אוטונומיות קטנות (מחלקת סקי, גולף, ספורט קבוצתי, שידורי טלויזיה, טכנולוגיה ועוד), כאשר כל אחת אחראית על תחומה. במבנה כזה ישנו חשש לחוסר יעילות תקציבית, שכן מכיוון שכל חטיבה פועלת באופן אוטונומי יתכן הוצאות רבות על פעילויות דומות, ריבוי מנהלים ותפקידים מקבילים. בכדי לדאוג לפיקוח ולתיאום, הקימה החברה מרכזי תקצוב ורווח אשר פיקחו על הוצאות והכנסות החטיבות השונות ובכך מנעו את הכפילויות והבזבוז שצוין לעיל.
אימוץ המודל הרב חטיבתי אינו מספיק בכדי לאפשר לחברה כמו IMG להתנהל בצורה יעילה ולהמשיך להתפתח, שכן בכדי לאפשר לחברה להתפתח ולהגיב לשינויי השוק והתפתחויות עתידיות, יש צורך לעבור ממודל החושב בצורה של sbu למודל ה- core compitance. במודל ה-sbu…...

Similar Documents

Premium Essay

Understanding Strategic Managment

...Understand the importance of strategic management to a small business. 2 Explain why and how a small business must create a competitive advantage in the market. 3 Develop a strategic plan for a business using the 10 steps in the strategic planning process. 4 Understand the Entrepreneurial Strategy Matrix and how to apply it. 5 Discuss the characteristics of three basic strategies: low-cost, differentiation, and focus. 6 Understand the importance of controls such as the balanced scorecard in the planning process. Few activities in the life of a business are as vital—or as overlooked—as that of developing a strategy for success. Too often, entrepreneurs brimming with optimism and enthusiasm launch businesses destined for failure because their founders never stop to define a workable strategy that sets them apart from their competition. Because they tend to be people of action, entrepreneurs often find the process of developing a strategy dull and unnecessary. Their tendency is to start a business, try several approaches, and see what works. However, entrepreneurs without a cohesive plan of action have as much chance of building a successful business as a defense contractor without blueprints has of building a jet fighter. Companies lacking clear strategies may achieve some success in the shortrun, but as soon as competitive conditions stiffen or an unanticipated threat arises, they usually "hit the wall" and fold. Without a basis for differentiating itself from a pack......

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Strategic Managment

...analysis of situations and conditions that are descriptive (illustrate). This analysis puts the situation and condition as a factor inputs, which are then grouped according to their respective contributions. One thing must be remembered well by the users of the SWOT analysis, the SWOT analysis is merely a tool of analysis aimed to describe the situation at hand or that may be faced by the organization, and not an analysis tool capable of delivering the magic cespleng exit to the problems faced by the organization. * Strengths Global pharmaceutical industry is a company which issued health products to the public. Many chemical products are an innovator pharma to develop drugs and new chemical formula either on their own or through strategic alliances with international partners. As well as producing many new products are based on high technology. Generic drug is a pharmaceutical product a competitive advantage because it has cheaper rates 2-8 times the price of patented drugs / trademark first and have the same quality as the first drug trademark. The strength of the global pharmaceutical companies are the products they produce are very well known and trusted by the world community. Who is not familiar with the products produced by Bayer? or maybe there is not familiar with Johnson & Johnson? Besides drugs they produce are handled directly by the hands of an experienced and qualified experts from various countries. At present, more people believe that modern......

Words: 1624 - Pages: 7

Premium Essay

Strategic Managment

...| Bachelor of Business (Incorporating Graduate Diploma in Business & Graduate Certificate in Business)Strategic Management467943Semester One 2013 | TABLE OF CONTENTS Item | Description | Page | 1 | Welcome to Paper Overview Paper Level & PointsHours TaughtDelivery ModeIndependent Study | 3 | 2 | Teaching Team & Contact Details | 3 | 3 | Paper Information 3.1 Pre-requisite Requirements 3.2 Paper Aim3.3 Learning Outcomes 3.4 Content | 34 | 4 | AUTonline Programme Organisation | 4 | 5 | TextsRequired TextsRecommended Texts | 4 | 6 | Weekly Programme | 4 | 7 | Assessment InformationBusiness Assessment & Study HandbookExtensions and other Special Consideration Applications (SCAs) Assessment StructureExam Timetable Location Pass RequirementsAssessment DetailsPeer Assessment FormMarking guides | 55556777-111213-15 | 1 Welcome to Strategic Management of the Bachelor of Business, Graduate Diploma in Business, Graduate Certificate in Business and BBus Conjoint Programmes. You are expected to read the contents of this study guide, also available on AUTonline under “All My Courses”. This paper runs for 14 weeks (12 in class and 2 reading/exam weeks), and has one 1.5 hour lecture per week and one 1.5 hour workshop. Students will be required to supplement each hour of class with 3-4 hours of their own work. This is a level 7 paper, worth 15 points. 2 Teaching Team and Contact Details Teaching Team | Phone | ...

Words: 3257 - Pages: 14

Premium Essay

Strategic Managment Study Guide

...Understand how firms can use an acquisition strategy to achieve strategic competitiveness Describe seven problems that work against developing a competitive advantage using acquistion strategy * Too Large * Additional costs of controls may exceed the benefits of the economies of scale and additional market power * Larger size may lead to more bureaucratic controls * Formalized controls often lead to relatively rigid and standardized managerial behavior * Firm may produce less innovation * Managers overly focused on acquisitions * Managers invest substantial time and energy in acquisition strategies in: * Searching for viable acquisition candidates * Completing effective due diligence process * Preparing for negotiations * Managing the integration process after the acquisition is completed * Managers in target frims operate in a state of virtual suspended animation during an acquisition * They may become hesitant to make decisions with long-term consequences until negotiations have been completed * Can creat a short-term perspective and a greater risk aversion among executives in the target firm * Too much diversification * Diversified firms must process more information of greater diversity * Scope created by diversification may cause managers to rely too much on financial rather than strategic controls to evaluate business units’ performances ......

Words: 7561 - Pages: 31

Free Essay

Tomtom Strategic Managment

...pc, tourist map brochures , public location map signage (at bus stop, train station , buildings) bus and taxi drivers , information counters. THREAT OF NEW ENTRANTS: MEDIUM- Although new entrants coming into same industry with TomTom was brings a smaller impact of their sales and revenue growth, but TomTom still able to sustain it. For example, the rapidly growth in the industry of smart phones and cell phones, it is causes many new entrants coming it and affected a little of sales and revenue growth of TomTom. With the size of its customers and technology base, distribution power and prominent brand image and recognition, TomTom was still able to achieve the competitive advantages and compete with new entrants. Additionally, the use of strategic alliances also enables TomTom to strengthen their competitive advantages and compete with the new entrants. Apart from that, the wide range of products that offering by TomTom also enables them to compete with new entrants since new entrants has lack of resources and new products offerings. Thus, it can be said the threats of new entrants for TomTom is medium or moderate. BARGAINING POWER OF SUPPLIERS: MEDIUM: A low concentration of suppliers means there are many suppliers with limited bargaining power. Low concentration of suppliers positively affects TOMTOM. This qualitative factor will lead to a decrease in costs. "Low Concentration Of Suppliers (TOMTOM)" will have a long-term negative impact on this entity, which subtracts from......

Words: 1748 - Pages: 7

Premium Essay

Strategic Marketing Managment

...STRATEGIC MARKETING MANAGMENT BUSI 520 TASK: Individual Submission Week 3 CULTURAL FACTORS DEFINED Cultural factors have a major influence in what merchandise consumers purchases. In order to understand this clearer, one needs to take a closer look at the definition of culture. According to Kotler and Keller (2012), “Culture is the fundamental determinant of a person’s wants and behavior”. In other words, culture is the deciding factor that guides the choices of the consumer. One product which many consumers purchase is the iPad. Sales, of this advanced version of a tablet computer, are steadily increasing. According to Bray, Palazzolo and Sherr from (2013), the iPhone and iPad are in fact the two top selling products of the Apple company. The iPad, just before its unveiling, was surrounded by so much enthusiasm. As stated by Furfie(2010), “The Wall Street Journal joked that ‘the last time there was this much excitement about a tablet, it had some commandments written on it’”. As funny as this may sound, other tablets don’t come close to competing with this product. The iPad has a stake in our culture and it is here to stay! An astute observer may ask, why do so many consumers gravitate towards iPad as opposed to another similar product in the marketplace today? Furthermore, the enthusiasm and general demand for the iPad seems to overshadow the competitor’s products. Kotler and Keller conclude that the geographic region has a direct influence on the products......

Words: 743 - Pages: 3

Premium Essay

Strategic-Human-Resource-Managment

.......................................................................... 14 There are many factors to create the success of companies and strategic human resource management is one of the most important one to make their companies stronger and more developed. First of all, human resource like workforce or employees is defined as the labor pool in employment; however it describes better about the role, skills, competencies and potential of employees. From the definition of Human resource, the term of human resource management is known as the way employees are recruited, organized, developed, appraised, motivated, and retained (1) . Additionally, strategic human resource is used as a new method of many companies to treat their employees. By this way, they approve the importance of human resource in the companies instead of machines or technologies. Hence, human resource is evaluated as the most valuable property of companies and their employees becomes the main element to make advantages, success and competencies to companies. Strategic human resource management is assessed an effective tool in organizing and controlling the employees. The companies apply appropriate measures to manage their workforce by using their own strategies. There are various ways to analysis the aims of strategic human resource management. In 2000, strategic human resource management aims at the improvement of the way human resources are managed strategically within organizations, with the......

Words: 3046 - Pages: 13

Premium Essay

Strategic Managment Dell

...NAME : NELIUS WACHUKA. NJOROGE. ID NUMBER : B0505RORO0410 TO : DAVID ACQUAYE COURSE : STRATEGIC INFORMATION MANAGMENT DUE DATE : 25/10/2010 SUBJECT : STRATEGIC PLANNING PROCESS OF DELL. EXECUTIVE SUMMARY Every organisation has different processes it uses to be successful and there are some that are quite essential for a business to identify what it is doing right and what it is not doing. Through this process clearly analysed in Dell Corporation in this report it is able to help a business grow, and thus by identifying all this factors a business is able to make starategic decisions on what is best for the business and develop goals that will help move the company forward. So by looking at Dell we will be able to identify all this important processes and thus run a successful business. INTRODUCTION. Dell which was formed by Michael Dell in his university dorm room as shown in http://www.bizface.co.uk/bizfaceforum/blogs-leading-articles/43905-famous-dell-case-study-finance-case-study-dell-s-dilemma-brazil-del.html in 1984 when he was only 19years and is now one of the biggest computer seller worldwide. It has over 100,000 employees in the world and sells 110,000 systems daily to over 180 countries. In its’ second quarter of the fiscal year ended 30th June 2010, dell generated a net income of $545 million. All this huge figures just show how big a corporation dell is and many may ask what were the factors that attributed to this dells’......

Words: 2776 - Pages: 12

Premium Essay

Strategic Managment

... STRATEGIC MANAGEMENT TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 1 TASK 1 1 1.1 Application of tools 1 1.2 Appreciation of the impact of global forces and innovation 3 1.3 Research Skills 4 TASK 2 5 2.1 Meaning and classification of strategic capabilities 5 2.2 Value of capabilities to stakeholders and difficulty of imitating capabilities 5 2.3 Capabilities in a dynamic context 7 2.4 Diagnosing organisational capabilities 7 TASK 3 8 3.1 Discussion and application of models 8 3.2 Critical evaluation of models in the context of deliberate and emergent strategy 10 3.3 Brief discussion of managing strategy development and implementation 11 CONCLUSION 12 RECOMMENDATIONS 12 REFERENCES 13 LIST OF FIGURES Figure 1: Five force Model 2 Figure 2: Porters generic model 8 INTRODUCTION Strategic management is the objectives framed by the top executive on the behalf of their owner which are based on the resources available. This is done by assessing the internal and external environment of the organisation where they use to compete(Boyne and Meier, 2009). It provides the overall direction to the management of the firm by covering the aspect of business objective. Strategy also helps in the developing of proper policies and plans which helps in achieving the goals by proper allocation of the resources. Mark and Spencer is the biggest retailer company operating in UK. They are the largest retailers of clothing, food and in many other varied areas. In the year 1998 their pre tax......

Words: 4889 - Pages: 20

Premium Essay

Airasia X Strategic Managment

...Social Factors 10 2.4 Technology Factors 11 2.5 Legal Factors 11 2.6 Environmental Factors 12 3.0 Task Environment Factor 13 3.1 Porter Five Forces Analysis 13 3.1.1 The Threat of the Entry of New Competitors 13 3.1.2 The Threat of Substitute Products or Services 13 3.1.3 The Bargaining Power of Customers 14 3.1.4 The Bargaining Power of Suppliers 14 3.1.5 The Intensity of Competitive Rivalry 15 3.2 Level of Threats 15 4.0 S.W.O.T Analysis 16 5.0 TOWS Matrix 18 6.0 Ratio Analysis 20 6.1 Profitability Ratios 21 6.2 Margin Analysis 21 6.3 Asset Turnover 22 6.4 Credit Ratios 23 6.5 Long-Term Solvency 24 6.6 Growth over Prior Year 24 6.7 Conclusion from Ratio Analysis 25 7.0 Strategic Directions 26 7.1 Market Development 26 8.0 Additional Information 29 9.0 References 31 1.0 Company Profile 2.1 Introduction of Company Focusing on the low-cost, long-haul segment - AirAsia X was established in 2007 to provide high-frequency and point-to-point networks to the long-haul business. AirAsia X's cost efficiencies are derived from maintaining a simple aircraft fleet and a route network based on low-cost airports, without complex code-sharing and other legacy overheads that weigh down traditional airlines without compromising on safety. Guests continue to enjoy low fares, through cost savings that we pass on to our guests. AirAsia X's efficient and reliable operations are fully licensed and monitored......

Words: 6477 - Pages: 26

Premium Essay

Strategic Managment ( South West Airlines)

...of the airline business that had the skill needed to send the small service in the right direction. In a short time Muse raised $7 million in new capital which was used to purchase planes and equipment. Below I will discuss the corporate culture at Southwest Airlines and how it leverages its culture to achieve a competitive advantage, evaluate the company’s financial performance by calculating and interpreting the profitability ratios. Describe the characteristics of company’s culture and how you think it affects company performance. Given the strategic decisions in the case, I will recommend actions that management should take to sustain/strengthen the culture (or implement a change), based on the situation given. Given the strategic decisions in the case, I will also identify three leadership actions that the company would need to be considering to implement the decisions. Explain why these are critical to implementing the strategic decision. In 1971 Southwest initiated its first flights with a schedule that soon included 6 round trips between Dallas and San Antonio and 12 round trips between Houston and Dallas. Southwest gained this competitive advantage by having its flight hostesses dress in colorful attractive uniforms. A second attention getting action was to give passengers free alcoholic beverages during daytime flights Southwest also offered discount flight on certain days of the week. By 1973 the local and national media picked up the story of southwest’s offers....

Words: 841 - Pages: 4

Premium Essay

Strategic Managment Accounting

...Strategic management accounting |by Mark Lee Inman |  | |01 Nov 1999 | | |Strategic Management Accounting has been defined as "a form of management accounting in which emphasis is placed on information which| |relates to factors external to the firm, as well as non-financial information and internally generated information." | |Back in 1981, Ken Simmonds, probably the pioneer writer on the subject, developed the above definition. He saw it as the collection | |of management accounting information about a business and its competitors for use in developing and monitoring the business strategy.| |The emphasis was placed upon relative levels and trends in real costs and prices, volume, market share, cashflow and stewardship of | |the resources available to the business. | |More recently (1994) Professor Bromwich pointed out that adding the strategic perspective to traditional management accounting | |required the role of accounting to extend in two directions. First, costs need to be integrated into strategy through strategic cost | |analysis, and thus align costs with strategy. Secondly, to ascertain, albeit in a fairly general...

Words: 4358 - Pages: 18

Premium Essay

Strategic Portfolio Managment

...Strategic Portfolio Management Konstantin Vysotskiy CPMGT/301 September 07, 2015 Michael Koma Strategic Portfolio Management There is some misconception between project managers and portfolio managers that they are one in the same. Project manager is charged in managing a project in its entirety and on specific projects. By utilizing the seven points of Portfolio Management Process (PPM), Portfolio management focuses on managing several projects, programs and budgets. Portfolio Management “Portfolio management of projects helps determine the right mix of projects and the right investment level to make in each of them” (Kerzner, 2013). Portfolio management prioritizes the current and upcoming project to make sure they are handled accordingly. In addition, portfolio management looks over the budgeting to make sure if it will be feasible to take on the projects. In order to weigh all options, Project Portfolio Management Process is utilized. The seven points of PPM include: 1. “Provide a structure for selecting the right projects and eliminating wrong ones 2. Allocate resources to the right projects, thus reducing wasteful spending 3. Align portfolio decisions to strategic business goal 4. Base portfolio decisions on logic, reasoning, and objectivity 5. Create ownership among staff by involvement at the right levels 6. Establish avenues for individuals to identify opportunities and obtain support 7. Help project teams understand the......

Words: 440 - Pages: 2

Premium Essay

Strategic Managment

...| Strategic Marketing | | | | | 1. The usefulness of two forecasting methods Forecasting, if correctly implemented, allows companies to strategize ahead of their prerequisites, fostering their probabilities of keeping strong through all markets (Johanson&Vahlne, 2011).There are several diverse methods by which anindustry forecast can be made. However, in this report, the usefulness of two forecasting methods is evaluated. They are discussed below: Market Research: Market research is the process of evaluating the sustainability of a first-hand product or service through methods such as reviews, product analysis and focus groups. It enables a firm to determine who their target market is and how these customersconsidermerchandise or service before it becomes accessiblein theopen market. Market research may be done by the business itself or by a third-party enterprise. Market research has a major to play in sustainingeffectiveness over rival companies as itofferssignificantmaterial to recognize and study the market need, market size and competition (Zott, Amit& Massa, 2011).For instance, a firm that is planning to start-up a business might take the help of market research first to check the feasibility of its product or service idea. If the market research endorses that business'sforecasts, they can continuepositively with their commercialidea. If not, they can utilize the outcomes of the market research to make alterations and do further......

Words: 2235 - Pages: 9

Premium Essay

Strategic Managment

...Version 1.0 January 14, 2016 Version 1.0 January 14, 2016 Presented by: Naveed Zahoor BSit section # b Bsit-13-f-125 Presented by: Naveed Zahoor BSit section # b Bsit-13-f-125 Strategic management of Microsoft short study of microsoft Strategic management of Microsoft short study of microsoft Contents Introduction to Microsoft 2 Analysis of VISION, Mission and Core Values 4 Vision STATEMENT: 4 Core Values 4 mission statement 5 Industry Structure (Five Forces Analysis) 5 Industry rivalry: (HIGH) 5 Threat of New Entrants: LOW 6 Threat of Substitutes: LOW 7 Bargaining Power of Suppliers: LOW 7 Bargaining Power of Buyers: LOW 7 Competitive profile matrix 8 CONCLUSION: 10 Introduction to Microsoft Microsoft Corporation is a software company which is located in Redmond, Washington DC. Microsoft's most prominent product, the Windows operating system, is the single most popular operating system being used for home desktop , laptops and handheld devices use. Its other desktop products, namely * Microsoft Office, * Internet Explorer, * Security essentials * Windows Media Player These product come either pre-installed with the Windows operating system, or are often sold together with Windows as preinstalled software on new computer systems. Additionally, the company manufactures and sells computer hardware such as keyboards and mice. Microsoft owns or possesses interest in several content-distribution channels such......

Words: 2409 - Pages: 10

Cecilia Bartoli | Watch online | Startseite