Free Essay

Technology

In: English and Literature

Submitted By mylez03
Words 936
Pages 4
KABANATA III
Disenyo at Paraan ng Pananaliksik
A. Disenyo ng Pananliksik Ang pag-aaral na ito ay ayon sa disenyo ng pamamaraang deskriptib – analitik. Tinangkang surrin ng pag- aaral na ito ang kasalukuyang kaalaman, damdamin, kaisipan, at pananaw ng mga tao sa mga maaaring maging epekto ng computer gaming sa edukasyon sa mga mag- aaral ng Lipa City Colleges(LCC).
B. Mga Respondente Minabuti ng mga mananaliksik na isagawa ang pag sasarbey sa mga piling mag-aaral ng Lipa City Colleges sa iba’t ibang kurso ng ikalawang semester ng akademikong 2011-2012.Sinikap ng mga mananaliksik na iwasan ang bias sa kalalabasan ng sarbey.
C. Instrumento ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pagsasarbey. Ang mga mananaliksik ay naghanda ng sarbey- kwestyuner upang malaman ang damdamin, kaalaman, saloobin, at opinion ng mga respondent tungkol sa paksa. Nag analisa rin ang mga mananaliksik na inilabas ng ilang sector na nagpapakita ngrelasyon ng iba’t ibang aspeto ng mga usapin.
D. Tritment ng mga Datos Matapos ma-tally ang mga kasagutan ng kwestyuner ng mga respondent ay naipakita ang mga resulta ng mga katanungan na kailangan. Para sa mas madaling pag unawa ng mga interpretasyon ng datos mula sa mga respondent, ang mga sumusunod na tritment ang ginamit:
Frequency Count. Ito ay ginagamit para maipakita ang distribusyon ng pagkakakilanlan ng mga respondent tulad ng kanilang kasarian, edad.
Bahagdan. Ginagamit para malaman ang bahagi ng bawat datos (kasarian at edad) na nakalap sa kabuuang respondent.
Ranking . Ito ay upang malaman ang pagkakasunod- sunod ng mga datos ng kasarian, edad, at pinasyal na katayuan sa buhay. Gayon din ang pagkakasunod – sunod ng antas ng pananaw ng mga respondent.
Pagtataya . Bilang o dami lamang ng mga pinili sa bawat pagpipilian ng bawat aytem sa kwestyuner ang inalam ng mga mananliksik.
Weighted Mean. Ang istatistikong ito ay ginagamit upang malaman ang antas ng pananaw ng mga respondent.
Analysis of Variance. Ito ay nagbibigay ng isang istatistikong pagsusuri kung hindi ang mean ng ilang grupo ay pataas.Ito ay isang koleksyon ng istatistikong modelo, at ng kanilang kaugnay na pamamaraan kung saan ang mga sinisiyasat na pagkakaiba sa isang particular na baryante ay ipinarte sa mga bahagi ng katangian sa iba’ ibang mga pimagmulan ng mga pagkakaiba.
Correlation Coefficient. Ito ay dami na nagbibigay ng kalidad ng isang square root sa orihinal na datos. Upang tukuyin ang ugnayan ng koepisyente, unang isaalang –alang ang kabuuan ng square root.
Correlated T- test. Ito ay isang istatistikong pamamaraan na ginagamit upang ihambing ang pinapatakang halaga nh dami ng “dalawang populasyon” ng pag- aaral, o kapag ang mga halimbawa ay ang naitugmang mga pares, o ang kaso ay isang kontroladong pag- aaral.

LIPA CITY COLLEGES
SARBEY- KWESTYUNER
Panuto: Lagyan ng ekis ang kahon at punan ang sumusunod na katanungan.

Kurso: ____________________________
Kasarian: _________________________
Edad: ____________________________

Buwanang Pinansyal ng Pamilya:

10,000 pababa

11,000 – 15,000

16,000 – 30,000 31,000 – pataas

1. Gaano ka kadalas gumagamit ng Computer sa isang lingo?
A. 0-10 B. 10-20 C. 20-30 D. 30-40 E. 40-50 F.50-pataas

2. Magkano ang kabuuang nagagastos mo sa Computer Games sa isang linggo?
A. 0-100Php B. 100-200Php C. 200-500Php D. 500-1000Php E. 1000 pataas

3. May sarili ka bang computer sa bahay o nagrerenta pa sa mga Computer Shops?
A. Mayroon B. Nagrerenta C. Pareho

4. Anu ang kadalasang pinaggagamitan mo ng Computer?
A. Mga pangkaraniwang Windows Application B. Internet
C. Mga Online Games D. Chat at Online Communities

5. Alin sa mga klasipikasyon ng mga laro ang masasabi mong ikaw ay may kaalaman?
A. Action- Adventure B. Adventure C. Arcade Games
D. Educational E. Fighting F. First- person Shooter
G. Third- person Shooter H. RPG(Role Playing Games) I. Simulation Games
J. Sports Game K. Strategy L. Fictional or Historical Based
M. Open Source Game N. Iba pa

6. Anung uri ng laro ang nalaro mo na?(Saang klasipikasyon ito nakahanay?
A. Action- Adventure B. Adventure C. Arcade Games
D. Educational E. Fighting F. First- person Shooter
G. Third- person Shooter H. RPG(Role Playing Games) I. Simulation Games
J. Sports Game K. Strategy L. Fictional or Historical Based
M. Open Source Game N. Puzzle Game O.Iba pa

7. Anung preperensya sa laro ang kadalasang ginagamit?
A. Offline Games B. LAN Games C. Online Games

8. Dahilan ng Paglalaro ng Computer Games?
A. Paglilibang B. Pagtatanggal ng Stress C. Kaibigan

Epekto ng Computer Games sa Edukasyon

9. Masasabo mo bang nakatulong ang Computer Games sa iyong pag-aaral?
A. Lubos na nakatulong B. Nakatulong
C. Di nakatulong D. Lubos na di nakatulong

10. Kumusta ang iyong mga marka?
A. Mataas at maayos B. May kataaasan
C. Medyo tagilid D. Wala ng pag- asa E. Di na nag-aaral

11. Saan larangan nakatulong sa iyo ang paglalaro?
A. Sosyal B. Matematika C. Agham D.Lingwistika
E. Teknikal F. Sikolohikal G.Leadership H.Iba pa

12 Saan larangan napasama sa iyo ang paglalaro?
A. Sosyal B. Matematika C. Agham D.Lingwistika
E. Teknikal F. Sikolohikal G.Leadership H.Iba pa

13. Saloobin sa paggamit ng Computer Games bilang instrumento ng edukasyon.
A. Lubos na sumasangayon B. Sumasang-ayon
C. Di- sumasangayon D. Lubos na di sumasangayon

14. Sumasang –ayon ka ban a kasamaan lang ang naidudulot ng Computer Games?
A. Lubos na sumasangayon B. Sumasang-ayon
C. Di- sumasangayon D. Lubos na di sumasangayon

15.Naniniwala ka ba na maaaring magamit ang Computer Gaming upang malinang ang iba’t ibang kakayahan sa iba’t ibang larangan?
A. Lubos na naniniwala B. Naniniwala
C. Di naniniwala D. Lubos na di naniniwala…...

Similar Documents

Premium Essay

Technology

...Running head: Technology and Management Technology and Management The latest technology can be seen on sales floor and in offices. Innovations in technology have improved operations at companies of all sizes and helped turn small local businesses into global businesses. Coming from the state of Maine, a retail store Laurie Rodriguez used to work had more than 200 retail stores in the New England area. Working in retail, one must expect the same from each store and to mainly focus on Customer Service. The use of wireless phones has become like a lifeline as much as a necessity because salespeople continually call to know when to deliver products. There is a wireless service that is installed in all stores and is at the point of sale registers, without these, manual is no longer among options, customers want to be out fast and efficiently, these point of sale registers allow for the effectiveness of the customer’s wish, standing in line at a register does not increase sales, or improve the business, but only decreases a little. These devices are lifelines when the store is overrun with shoppers, which seems to be just about every day. Staying in touch when on the road and responding to customer inquiries in a timely manner should be a must, when using cell phones, e-mail, text messaging and social networking’s and other advances in communication will keep small businesses connected to their customer bases and improve communication within the company (Kooser, 2011).......

Words: 1220 - Pages: 5

Premium Essay

Technology

...Student name, Professor name, Course information, Submission date The advantages and disadvantages of technology Technology has offered a lot of advancements and improvements to our globe for over the years. Technology is a science applied to practical purposes. Nowadays, technology is not just limited to computers but it advances in the form of cars, microwaves, cell phones and many more. As technology has progressed a lot, this is becoming the fact that it has penetrated almost every aspect of our daily lives from business to leisure. Now we have entered an era where a frequent question revolves in our mind whether technology is saving our ruining the globe? Therefore, here I will present the advantages and disadvantages of technology simultaneously. One of the basic advantages of technology is the globalization, now we are not living in isolation but the world is now becoming a global village. The barriers of language and geographical boundaries are not hindering the knowledge of one continent to be spread globally with the means of technology. However, this massive ocean of knowledge sometimes raises the question for the authenticity of knowledge to be utilized. This would be considered as one of its disadvantage. Technology has also advanced our means of communication to a greater extend. As communication around the globe has became cheaper, quicker and more efficient. Thus now we are given the privilege to use text messaging and......

Words: 549 - Pages: 3

Premium Essay

Technology

...Technology has made life easier for people and it is now becoming something that people rely on too much. In today’s world technology is seen everywhere you go, you can see it in a workplace, schools, public places and in our homes. Technology is a great thing as long as people remember to use it as a tool and not a way of life. Because people rely on technology, it has caused problem like loss of work, vehicle accidents, and lack of proper communication. People should know how to live without fully relying on technology and sadly, not many do know how to live without it. People will argue that technology is the future and that people need to know how to use it to live. Workplaces will argue that technology has improved productivity and reduced costs. Schools will argue that technology has made learning easier for most students and it is something they need to learn to be ready for life outside of school. Most people will just simply argue that they cannot live without technology. These are all good points and yes because of technology, we have been able to get more work done in less time. Sure technology can do the work faster and with fewer mistakes as a person and learning how to use technology is something that everyone needs to know. However, we have relied too much on technology and the question should not be can you live without technology, the question should be, do you know how to live without technology. Today’s jobs mostly run on technology and less by humans....

Words: 1199 - Pages: 5

Premium Essay

Technology

...unless it was monumental or important. However, one thing you would be able to retrace is whom you were talking to at the time, and even what you were talking to them about. With todays technology it makes it very easy to relive past conversations and go back to recorded moments. With modern day advances, individuals hold the ability to be able to capture a moment at anytime and share it around the world with whom they choose. We are also able to play games, entertain ourselves, see others, and talk to our friends at a single push of a button within just a couple of minutes. Technology continues to grow within industries making it easier to communicate and stay organized all due to a tiny handheld gadget. The better the technology the easier it is for people to stay connected with each other. Although there have been several groundbreaking inventions in history, it is noticed that the cell-phone has had a noticeable impact on society, especially among todays youth. With children now gaining access to a variety of these devices it is apparent that many lack basic elements in communicating. With a participant group of roughly twenty-five people, each student was asked to perform an “E-Fast” where the group would go certain amount of time restricting themselves from different forms of technology. Under the “E-Fast” and outside research it was noted that unlimited access to texting, and social media sights could result in a great amount of miscommunication between users. Both......

Words: 1966 - Pages: 8

Premium Essay

Technology

...Technology: It’s Effect on Our Youth Growing up I remember playing outside all day, enjoying the outdoors, and riding bikes down the dirt roads, trying to find some new adventure to get into. Looking around now, I notice teenagers glued to their phones when they are out eating, walking around and even while driving. It seems like a lot has changed since I was a child. Technological advances have made our way of life easier by making communication faster than ever before, improving production rates, and making it easier to access information. However, with the good also comes the bad. I have noticed an increase in the time children spend inside, as opposed to outdoors, the changes in behavior of children and teenagers, and the decline in personal interaction. I believe that technology, if not used in moderation, could have a negative influence on our youth. I have noticed the significant change that has occurred in technology in just a generation’s time. As a child, I remember when people were purchasing their first personal computers, usually for everyone in the household to share. These computers were not nearly as fast and advanced as computers are today. Now, nearly every home in America has a personal computer, laptop or some other way of accessing the internet, like a smartphone or tablet. While access to the internet can help educate children if used in an educational way, misuse of technology, like playing violent video games, could cause a......

Words: 889 - Pages: 4

Premium Essay

Technology

...Name: Mohammad yaseen Technology changes our society Technology is the usage and knowledge of tools, machines, techniques, crafts, systems, and methods of organization, in order to solve a problem, accomplish goals or perform a specific function. It can also refer to the collection of such tools, including machinery, modifications, arrangements and procedures. This new innovation comes with both advantage and disadvantages. Technologies significantly affect human as well as animal species' ability to rule and adapt to their natural environments. Nowadays technology in general has made life simpler and keeps people in touch even though they are thousands of miles away from each other (Technological Advancement). Technology can a communication revolution, information technology and it helps the world for a better living in the future. Technology has become a very important part of our lives nowadays. During the past few years, technology has evolved in many ways and is probably without a doubt better than ever before. People are always trying to invent something new that will enhance our lives dramatically. Some major creations that have changed our lives are e-mail, supercomputer, telephone, internet, television, cell phone and voice mail. On the firsthand how technology helps people communicate more information to more people in less time is what student need to experience, it has a greater accuracy and less misunderstandings situations. In this brief lesson, students...

Words: 1121 - Pages: 5

Premium Essay

Technology

...something new that always is going to affect any career that you are taking. My major right now is Business Management and I think technology is changing everybody around the world. There are some technology that can have a big impact in your career because you never know what is up there waiting for you after you are done career in college. Technology has come a long way since it was first made. It has improved in many different ways. It has help thousands of business launch and have a big impact on the community. We need technology, and yet every new technology places new demands upon us and creates new forms of stress. We can't live with it but at the same time we can't live without it. There is no turning back to some pre technical era. They help them in many ways, some were good and some were bad. But for the most part the help of been able to launch off has had a big impact. There are some technology’s that benefits a lot career. Since technology was invented many business have a lot benefits from it and as information travels faster and faster and more reliably, barriers of distance disappear, and businesses are realizing how easy it is to outsource jobs overseas again the Radio frequency identification technology is infiltrating and changing business significantly in a few ways, one begin to tighten security at their organization place. Technology has great effects in businesses. Like using a computer, you can access the Internet and promote your business to the......

Words: 275 - Pages: 2

Free Essay

Technology

...technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology technology ......

Words: 2899 - Pages: 12

Premium Essay

Technology

...Will 2015 be the year of wearable technology? * Article * Wearable technology = smart watches (Apple), use a headset to participate in virtual worlds (Oculus Rift), pay for purchases using a heartbeat reading wristband (Nymi which uses heartbeat as a password), & controlling the computer communicating with a wave from an armband (Myo to use arm gestures to flip through presentations, play games, or music players) * Eventually, headsets will allow sensors to connect to other parts of the body as well * Entering in access codes or passwords wastes time, creates bad experiences, & indulge in wasted energy trying to keep up with different passwords & pins or replacing them * Could lead to poorer controls * Technology is changing to tend to our needs by providing a more natural experience * Focus more on useful, entertaining & personal experiences * Very intuitive, easy & natural for people * User friendly, will tend to older generations that aren’t capable of knowing the ways of technology, as well as for mentally or physically impaired individuals * http://www.wired.com/2013/12/wearable-computers/all/ * Wearable technology replaces the power of smartphone by increasing accessibility, without the hardships of taking your smartphone out of your pocket or stopping you while doing activities (bicycle, swimming, hiking, skiing) * Wearable revolution could take......

Words: 1843 - Pages: 8

Premium Essay

Technology

...How technology has changed the world? Technology is the present world. It affects people’s daily lives. Whether it inspires somebody to be the master at videogames or makes somebody a computer hacker. It has changed the generation of teenagers/young adults rapidly. It has made the generation more greedy, ignorant, and lazy. For instance, my parents did not have fancy cell phones or high-tech computers back then because it was never created. They only had a bike and ball until it was worn out. They never thru a fit for not getting what they wanted or sat at home, playing videogames for numerous hours. They would always be outside, whether the weather was hot or cold, playing soccer or having a snowball fight with their friends. And when they didn’t want to go outside, they sat down, read a book, played cards, or even drank hot cocoa. Now a day, it’s all about getting an iPod touch or a phone with a touch screen. Soon, people will have chairs that will fly around to get a soda from the fridge so they don’t have to get their butt up and walk. Though there seems to be more negative influence of technology, there may still be some silver lining. Technology is taking over our world. People don’t realize what it is doing. In the music industry for instance, when a new song comes out by a famous rock star wearing a metal jacket with no shirt on and multiple piercings, people end up coming to school dressed the same way. They would say to their parents, “It’s the new style at......

Words: 651 - Pages: 3

Free Essay

Technology

...“Technologies have become ubiquitous in our everyday lives,leaving very few sectors untouched.”(Nelson,2001,p.4)It transforms the way people communicate. It has a significant influence on people and society.There is no denying that it brings convenience to people,such as easy to keep touch with each other,finding old friends and make new friends.These are technological breakthroughs, but these also create disastrous effect on people and society,like reducing face-to-face communication,being lazier etc. Nowadays,the way of communication is multifarious .The Internet becomes the main way of communication.There were only two choice for people to communicate with each other——“One was to personally take the trouble to travel to their relatives' place and another would be sending letters.”(How Has Technology Affected Your Life?,n.d,p1) Now,people don’t need to do that anymore.It means they don’t have to wait for a long time for the sake of the other people’s response.Modern technology has totally made convenience for people to keep touch with family and friends at anywhere.Especially for the people who stay away from the home ,they can interact with their friends through the social networking websites,mobile phone ,computer etc.Wherever they are,just send a new twitter,their friends will know about what’s happening now.It is really convenient and fast.At this moment ,they must really thankful to the person who created these products.They can never bear the suffering of the......

Words: 606 - Pages: 3

Premium Essay

Technology

... Technology has brought many benefits and challenges to the business world. The list is endless for the amount of information transported into marketplace every day, changing the way businesses react to what other companies are doing. Technology creates new technologies every two years offering new method of communications. Talking on the cell phone, text, email, and online are some parts of communication with technology of today, businesses use technology to reach the people. As technology continues to move forward it is important to understand the significance of technology in education, business, and personal uses of communication. Many technologies have been developed to assist in the increased productivity in the workplace. During the late 19th century, the business world communication with radio broadcasting, television, newspapers, magazines and mailing of letters used to reach the general public. The ability to reach large segments of the public is of great value to small and large businesses everywhere. To deliver communication products that are specifically designed to meet the goal of attracting large audiences. Most products like newspapers and magazines are sold directly to the reader. “Television is the primary source of market for 78 percent of businesses, compared with 15 percent for radio and only 3 percent for the Internet. Businesses were introduced to new technology online services for people who use computers. There are a number of mediums used when......

Words: 757 - Pages: 4

Free Essay

Technology

...Reflexes and More Vacuous Our nation changes and improves every year, and one of the many improvements that continues to evolve is computer technology. It becomes more prominent and is changing the generations of teenagers and adults as it continues to become more popular. Many can argue that computer technology is good or bad for our minds. Nicholas Carr has shared his view that technology is making our minds vapid. He states at the end of his article “Is Google Making Us Stupid?”, “as we come to rely on computers to mediate our understanding of the world, it is our own intelligence that flattens into artificial intelligence” (345). However along with all the advancements that can help our nation there are also a few technologies such as social media and gaming that does not exactly help improve our generation. Technology may be improving to be fulfilling the wants of people, however our nation needs a generation that does not spend their entire life on the internet. Therefore, social media or gaming is a drawback to computer technology because it begins to prevent people from using their full ability of brain power which will soon prevent from furthering technology in our world to better the nation. The internet and social media have benefited people by improving the knowledge that people have. Many great advances can come out of technology, because just thirty years ago our nation did not even know about the internet. However nowadays, it is used on a daily basis to......

Words: 1206 - Pages: 5

Free Essay

Technology

...Nowadays, technology is transforming the way we live, work, learn and play. Although the growing number of people complain that resource shortage and environmental pollution become serious due to the development of technology, it is undeniable that technology has made the world a better place to live. In my opinion, technology has made people's lives more comfortable. Firstly, the communication between people is becoming faster and easier. Using the internet,we can make friends from different countries and share our feelings with them online. Also, we can send E-mails to our friends in a few minutes Instead of writing letters or sending postcards, the Internet enables us to send E-mails to our friends in a few minutes and know the latest information worldwide immediately. Secondly, technology has made our lives more and more convenient. For example, at the beginning, people used to travel on foot which would take them a great amount of time and energy. But now we have cars, airplanes and high-speed trains which make our journey faster and more comfortable. With the help of modern transportation vehicles , people can go everywhere they prefer to. Finally, advanced medical treatment and technology lengthen people’s life.For example, at the stone age, our ancestors’ average age was about 25. However, after people discovered the mysteries of gene, many deceases which were considered detal before can now be treated and cured. Now people’s average age is two or three......

Words: 271 - Pages: 2

Free Essay

Technology

...Technology. Com/156 1/14/2012 By: Raymond Price I. Introduction In today’s world technology has come a long way in helping people: examples of these ways are phones, medical, internet, science, machines, engineering, computers, and social media. Technology has made the world much easier place to live in. Not only has technology made the world easier to live in, it is now much safer and more comfortable than ever. The technology field is always making challenges for us to do as we grow towards more on a everyday basis. Technology has change us many ways too. The question to ask is. Why is Technology is so important us around the world? The phones that we use in our everyday life has become a lot smarter and become more easier to use in our home or we just out and about. We use this technology over a radio link or a wave and by this we move around a wide spread geographic area. There are some variety of service and some examples of these are text messaging, emails, sending pictures, and the last one is the best part of this is having internet access. The smart phones know days come with some software and application on them to use such as some examples of this are GPS navigation, MP4, MP3 playback, and the last one is a video recording. Why would you ask question to yourself is? How come this company’s are making the cell phones smarter for to use is to help us out if a problem that came up in our life such as example having wreck with your car. There......

Words: 1498 - Pages: 6

1. PMHNP Guess Ch. 1 PMHNP ROLE, SCOPE OF PRACTICE AND REGULATORY PROCESS | Bus Gamer English Subbed | Film-Noir