Free Essay

Tu Tuong

In: Business and Management

Submitted By cualovesuju
Words 4808
Pages 20
1. Đặt vấn đề

Chúng ta đã biết rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là bài học lớn, xuyên suốt quá trình các mạng Việt Nam, là con đường đúng đắn mà Đảng và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn. Nó vừa đáp ứng được yêu cầu của dân tộc và khát vọng của quần chúng nhân dân giành lấy độc lập, tự do, hạnh phúc và giải phóng cuộc đời lầm than, đói khổ dưới ách thống trị tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và bè lũ tay sai.
Tư tưởng ấy đã đưa dân tộc ta đến độc lập, tự do, hai miền Bắc – Nam thống nhất và ngày nay đó là nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam xã hội chủ nghĩa: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phản ánh tính triệt để cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó đặt vấn đề giải phóng con người, hạnh phúc của con người ở mục tiêu cao nhất của sự nghiệp cách mạng.
Lựa chọn con đường cách mạng vô sản là sự thống nhất giữa điều kiện khách quan với nhận thức và hoạt động chủ quan của Hồ Chí Minh. Đó là sự gặp gỡ của thời đại và Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là đóng góp to lớn nhất của Người với thời đại, đặc biệt là đối với các nước thuộc địa và phụ thuộc. Đi theo con đường cách mạng vô sản, cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân, giải phóng quần chúng lao động khỏi áp bức bóc lột và đi đến mục tiêu cao cả của chủ nghĩa cộng sản là giải phóng con người. Thực hiện thắng lợi mục tiêu ấy thuộc về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

2. Giải quyết vấn đề
Đại hội IX đã khẳng định: Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước quá độ lên CNXH, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng viên hiện nay và trong những thập kỷ tới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, mục tiêu cao cả, thiêng liêng, bất di bất dịch của nhân dân ta là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân tộc. Đây là nguyên tắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối cách mạng nước ta. Đi lên CNXH là một tất yếu khách quan theo đúng quy luật tất yếu của lịch sử.

* Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, độc lập dân tộc bị xâm phạm, trong tình hình đó, triều đình nhà Nguyễn trong thì sợ nhân dân, ngoài thì bạc nhược trước kẻ thù, lúc đầu có chống cự yếu ớt, sau đã nhân nhượng cầu hoà, cuối cùng là cam chịu đầu hàng để giữ lấy ngai vàng và lợi ích riêng của hoàng tộc. Nhân dân ta với tinh thần yêu nước nhiệt thành và chí căm thù giặc sôi sục đã dấy lên phong trào vũ trang kháng chiến chống Pháp rầm rộ và lan rộng trong cả nước. Nhưng các cuộc khởi nghĩa này đều bị thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến đúng đắn; lãnh đạo khởi nghĩa là các sĩ phu văn thân với ý thức hệ phong kiến mang nặng tư tưởng tôn quân.
Sang đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang xu hướng dân chủ tư sản. Các phong trào này chưa lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân, tư tưởng dân chủ tư sản chưa có cơ sở xã hội vững chắc. Do vậy phong trào chỉ rộ lên được một thời gian ngắn rồi lần lượt bị đàn áp và thất bại.
Khi phong trào chống sưu thuế ở Huế và các tỉnh miền Trung, trong đó có Hồ Chí Minh tham gia bị đàn áp (1908) cũng là lúc các phong trào yêu nước chống Pháp ở thời điểm cực kỳ khó khăn, bế tắc. Đứng trước cuộc khủng hoảng con đường cứu nước, Hồ Chí Minh xác định: “Tôi muốn đi ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”
Đầu tháng 6-1911, Hồ Chí Minh xuống làm phụ bếp trên chiếc tàu Pháp mang tên Amiran Latusơ Tơrêvin đang cập bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn). Ngày 5/6/1911, con tàu rời Sài Gòn đi Pháp, Hồ Chí Minh bắt đầu một cuộc hành trình lịch sử - đi tìm con đường cứu nước, con đường giải phóng. Xuất phát từ lòng yêu nước ra đi tìm đường cứu nước, trải qua gần 10 năm đầy gian truân và thử thách, Hồ Chí Minh đã đi khắp các châu lục khảo sát nhiều nước thuộc địa và các nước tư bản phát triển Mỹ, Anh, Pháp... Người nhận rõ: chủ nghĩa đế quốc là một hệ thống thế giới, chúng vừa tranh giành, xâu xé thuộc địa, vừa vào hùa với nhau để nô dịch các dân tộc nhỏ yếu trong hệ thống thuộc địa của chúng. Mỗi thuộc địa là một mắt khâu của chủ nghĩa đế quốc, do vậy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước chỉ tiến hành riêng rẽ thì không thể giành thắng lợi.
Cuối năm 1917, Hồ Chí Minh từ Anh về Pari, thủ đô nước Pháp. Hồ Chí Minh hoạt động trong phong trào công nhân Pari, đến với phái tả của cách mạng Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, một chính đảng bênh vực các thuộc địa. Năm 1919, nhân danh những người yêu nước Việt Nam, Hồ Chí Minh gửi tới Hội nghị hoà bình Vécxây bản Yêu sách của nhân dân An Nam đối các quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho Việt Nam. Yêu sách đó không được chấp nhận. Người đã rút ra bài học “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào bản thân mình”.
Đầu tháng Mười năm 1917, cách mạng vô sản Nga thành công. Tháng 3 năm 1919, Lênin sáng lập Quốc tế Cộng sản. Rồi nhà nước Xôviết chiến thắng cuộc chiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc. Nghiên cứu Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Hồ Chí Minh nhận rõ: chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga mới thành công đến nơi, mang lại tự do bình đẳng thật cho tất cả nhân dân lao động và giúp đỡ giải phóng các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh đi đến kết luận: Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga - con đường cách mạng vô sản.
Tháng 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo L’Humanité. Luận cương của Lênin đã giúp Hồ Chí Minh tìm ra “cái cẩm nang thần kỳ cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc” - con đường giải phóng dân tộc theo quỹ đạo cách mạng vô sản. Con đường đó được Hồ Chí Minh khẳng định rõ ràng trong những văn kiện thông qua tại Hội nghị hợp nhất ngày 3-2-1930 “làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản”. Sự xác định trên đây của Hồ Chí Minh là một sáng tạo lớn về con đường cách mạng ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Đó là con đường giải phóng dân tộc một cách triệt để, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả tất yếu quá trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh. Đây là sự lựa chọn duy nhất đúng, phù hợp với đòi hỏi và nguyện vọng của dân tộc, nhân dân Việt Nam.

* Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Theo Hồ Chí Minh, con đường cách mạng Việt Nam có hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong cách mạng dân tộc dân chủ có hai nhiệm vụ chiến lược cơ bản, trong đó giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ dân chủ được rải ra thực hiện từng bước và phục tùng nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Vì thế, ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ thì độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, cấp bách. Kết luận này được Hồ Chí Minh rút ra từ sự phân tích tình hình thực tế và những mâu thuẫn khách quan tồn tại của xã hội Việt Nam thuộc địa nửa phong kiến.
Khi nhấn mạnh mục tiêu độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh không bao giờ coi đó là mục tiêu cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giành độc lập để đi tới xã hội cộng sản; độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là mục tiêu cốt yếu, trực tiếp của cách mạng dân tộc dân chủ, là mục tiêu trước hết của quá trình cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đồng thời là điều kiện hàng đầu, quyết định để cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển sang giai đoạn kế tiếp - cách mạng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, cách mạng dân tộc dân chủ càng triệt để thì những điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã hội càng được tạo ra đầy đủ. Tính chất tạo tiền đề của cách mạng dân tộc dân chủ được thể hiện:
- Về chính trị: xác định và xây dựng các yếu tố của hệ thống chính trị do giai cấp công nhân lãnh đạo.
- Về kinh tế: bước đầu xây dựng được các cơ sở kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
- Về văn hoá, xã hội, đời sống tinh thần: trong cách mạng dân tộc dân chủ, khối quần chúng công - nông - trí thức và các giai tầng xã hội khác đã có ý thức giác ngộ, đoàn kết trong một mặt trận dân tộc thống nhất; những nhân tố mới của văn hoá, giáo dục đã được hình thành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một xã hội tốt đẹp, xoá bỏ mọi áp bức, bóc lột; công bằng hợp lý - làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng; bảo đảm phúc lợi cho người già, trẻ mồ côi; một xã hội có nền sản xuất phát triển gắn liền với sự phát triển khoa học - kỹ thuật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Đó là một xã hội có kỷ cương, đạo đức, văn minh trong đó người với người là bạn bè, đồng chí, anh em, mọi người được phát triển hết khả năng của mình; hòa bình hữu nghị, làm bạn với các nước; một xã hội do nhân dân lao động làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Hồ Chí Minh chỉ rõ, chủ nghĩa xã hội càng phát triển, càng đạt đến độ chín muồi thì các tiềm lực, nhất là tiềm lực vật chất kỹ thuật của dân tộc càng mạnh, đất nước càng có điều kiện củng cố độc lập của mình, tăng cường khả năng phòng thủ. Không có một chế độ xã hội nào có thể đảm bảo vững chắc độc lập dân tộc bằng chủ nghĩa xã hội. Trong toàn bộ cấu trúc nội tại của mình, chủ nghĩa xã hội thể hiện khả năng tự bảo vệ và biết cách bảo vệ. Trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động là người chủ duy nhất. Đó là sự khác biệt về chất giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó. Chế độ dân chủ là chế độ do nhân dân làm chủ, dân chủ là vấn đề thuộc bản chất của nhà nước ta.

* Điều kiện bảo đảm cho độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội Trước hết, Hồ Chí Minh khẳng định, xác lập, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản là điều kiện cơ bản để độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cách mạng Việt Nam không thể vận động theo cách mạng vô sản và chắc chắn sự nghiệp độc lập dân tộc sẽ đi theo vết xe đổ của các phong trào cứu nước trước đó. Một khi Đảng Cộng sản đánh mất vai trò lãnh đạo thì chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ sụp đổ, cách mạng bị phản bội và hoàn toàn chệch hướng.
Hai là, xây dựng, củng cố và tăng cường khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và trí thức làm nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc.
Ba là, Hồ Chí Minh chỉ rõ Việt Nam là một bộ phận của thế giới, cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới liên hệ chặt chẽ với nhau. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn có những chủ trương, đường lối và biện pháp phù hợp để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hoà bình dân chủ trên thế giới. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam Tháng Tám 1945, trong những năm chống Pháp, chống Mỹ, trong thời kỳ hoà bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế.
Ba nhân tố nêu trên gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh kết luận: “Đó là ba bài học lớn mà mỗi cán bộ và đảng viên ta cần ghi sâu vào lòng và phát huy thêm mãi” (1).

* Nhiệm vụ giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới
Hiện nay, cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đang tiếp diễn. Đảng ta khẳng định: "Trong giai đoạn đổi mới, phải giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”(2). Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Trong công cuộc đổi mới hiện nay con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đang bị chi phối, tác động mạnh mẽ của rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan; thách thức rất lớn, nhưng cũng rất nhiều thời cơ, vận hội. Trên cơ sở quan niệm đúng đắn của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lại có kinh nghiệm thực tiễn hơn 70 năm qua, đặc biệt là thực tiễn của gần 20 năm đổi mới, cho phép chúng ta hiểu được thực chất con đường độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh hiện nay. Độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là nhu cầu sống còn, là sự lựa chọn duy nhất đúng của Việt Nam.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chú thích: Theo Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, H.2011.
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2000, t.11, tr.372.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb.Chính trị quốc gia, H.1996, tr.14

Liên hệ thực tiễn
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đường lối này đã trải qua những giai đoạn phát triển với nội dung và hình thức, bước đi gán liền với đặc điểm của mỗi giai đoạn, tạo nên sức mạnh kì diệu đánh bại mọi kẻ thù, giành độc lập và xây dựng, bảo vệ đất nước thắng lợi.

* Thời kì đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) Ngay từ khi ra đời, trong cương lĩnh chính trị của mình (chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng 3/2/1930), Đảng đã xác định dứt khoát, rõ ràng rằng: Cách mạng Việt Nam là một quá trình cách mạng không ngừng và phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng dân tộc dân chủ ở giai đoạn đầu, làm xong mục tiêu cơ bản của cách mạnh là giành chính quyền thì sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tư bản. Mục đích cuối cùng của Đảng là thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Việt Nam. Xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và gắn liền với nú là xác lập sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, đây là vấn đề mấu chốt đảm bảo cho cách mạng phát triển theo phương hướng đó.
Thêm vào đó, chủ nghĩa xã hội mới chỉ là triển vọng tiến lên, chưa phải là mục tiêu trực tiếp, nhưng nó định hướng và có ý nghĩa vạch thời đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó quyết định trước tính đúng đắn của toàn bộ đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng. Nó quyết định tính chất, động lực và một phần phương pháp tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.
Tính triệt để và sức mạnh của cách mạng giải phóng dân tộc bắt nguồn từ mục tiêu của cách mạng là giải phóng dân tộc kết hợp với từng bước giải phóng giai cấp. Ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong khi tập trung sức người, sức của để hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc vàchống phong kiến, Đảng vần không quên nhiệm vụ tuyêntruyền phương hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

* Thời kì vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới (1945-1954)
Khối đại đoàn kết toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược dựa trên nền tảng phát huy lòng yêu nước của toàn dân , vừa dựa trên những thành tựu ban đầu của chế độ mới. Chế độ mới không chỉ là lực lượng tinh thần mà còn là lực lượng vật chất to lớn, đảm bảo kháng chiến lâu dài, càng đánh càng thắng, cuối cùng đánh bại cuộc xâm lược của thực dân Pháp.

* Thời kì cả nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở Miền Nam (1954-1975).
Sự kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kì này mang hỡn thái khác thời kì trước. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là sức mạnh tinh thần, là triển vọng mà trở thành sức mạnh vật chất, sức mạnh tổ chức, trở thành hiện thực trên một nửa đất nước, sức mạnh của 1 chế độ xã hội. Thời kì này cả 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đều là trực tiếp. Hiện thực xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã thúc đẩy nhân dân miền Nam tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mặt khác, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam thôi thúc nhân dân miền Bắc làm việc bằng 2 để giải phóng miền Nam. Sự kết hợp 2 ngọn cờ trong giai đoạn này còn là kết hợp sức mạnh của thế giới, của thời đại.
Dựa vào sức mạnh của chế độ xã hội mới được thiết lập ở vùng giải phóng miền Nam và chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, nhân dân ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gin khổ giành thắng lợi ngày càng to lớn. Nhờ tinh thần độc lập tự chủ, chúng ta không chờ miền Nam giải phóng hoàn toàn mới xây dựng Chủ nghĩa xã hội, không chỉ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc làm gương cho miền Nam, mà tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở 2 miền Nam – Bắc.

* Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1975 – nay)
Từ 1975 trở đi, đường lối chiến lược kết hợp độc lập dân tộc và củ nghĩa xã hội được thể hiện ở hình thái mới. Tổ quốc đã hoàn toàn độc lập thì dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn làm 1. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động mới được vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, có cuộc sống tự do, ấm no, văn minh và hạnh phúc. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cho nhân dân lao động quyền làm chủ thực sự đối với xã hội, đối với thiên nhiên và đối với bản thân mình. Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới mang đến cho tổ quốc ta nền kinh tế hiện đại, nền văn húa, khoa học tiên tiến, nền quốc phòng vững mạnh, do đó mà đảm bảo cho đất nước độc lập thống nhất đầy đủ, vững chắc nhấtvà ngày càng phát triển phồn vinh.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang quyết tâm phấn đấu để thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của giai đoạn cách mạng mới, đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết gắn bó với nhau: xây dựng là tạo điều kiện để bảo vệ và bảo vệ là để xây dựng. Đó chính là sự biểu hiện của sự kết hợp ngọn cờ độc lập dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. Độc lập dân tộc là tiền đề và điền kiện để xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn chủ nghĩa xã hội là đảm bảo chắc chắn và bền vững cho nền độc lập dân tộc.
Củng cố nền độc lập dân tộc đã giành được là một yêu cầu bức xúc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nhiều thập kỉ đấu tranh gian khổ đã giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc
Phấn đấu để xây dựng Tổ quốc ta từ 1 nước nghèo nàn trở thành 1 nước giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là yêu cầu bức xúc để củng cố nền độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc chỉ được củng cố khi các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn húa, quốc phòng, an ninh phát triển vững mạnh đủ sức đẩy lùi nhũng thế lực chống đối từ bất kì hướng nào. Phát huy sức mạnh toàn dân để phấn đấu đạt mục tiêu đó. Chúng ta nâng nhận thức vị trí vấn đề dân tộc lên ngang với sự hiểu biết về kinh nghiệm lịch sử của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng mới, không phải vấn đề đấu tranh giai cấp sẽ được đặt cao hay ngang bằng với phát huy sức mạnh yếu tố dân tộc. Đảng phải đánh giá đúng vai trò của các thành phần kinh tế và gắn liền với nú là vị trí các giai cấp trong nền sản xuất xã hội. Độc lập dân tộc vẫn là một động lực lớn của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kì đổi mới xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu đó là phù hợp với lợi ích chung, lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội và các cá nhân.
Độc lập dân tộc là điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng chủ nghĩa xã hội lại củng cố độc lập dân tộc. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội có mối quan hệ biện chứng. Từ khi Đảng ra đời đến nay, về cơ bản Đảng đã nhận thức và giải quyết đúng mối quan hệ đó. Tuy vậy, Đảng đã có những lúc phạm sai lầm như chưa đánh giá đúng yếu tố dân tộc, chưa quan niệm khoa học về xã hội chủ nghĩa. Một dấu hiệu đáng quan tâm là những cuộc vận động cải tiến quản lí nhằm củng cố mô hình chủ nghĩa xã hội cũ đều kém hiệu quả.

3. Kết thúc vấn đề
Như vậy, có thể khẳng định rằng tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của Người thể hiện đậm nét sự công bằng xã hội. Nó không chỉ phản ánh mục tiêu, lý tưởng, bản chất sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, đó là một chủ nghĩa xã hội tất cả vì con người và do con người. Trung thành với con đường đã chọn, suốt cuộc đời Hồ Chí Minh đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người, vì một xã hội xã hội chủ nghĩa hiện thực trên đất nước Việt Nam.
-------------------------------------------------
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội diễn ra trong suốt quá trình cách mạng, ở mỗi giai đoạn của cách mạng; thống nhất ở mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài. Để có độc lập thực sự cho dân tộc phải đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng, là điều kiện đảm bảo cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, là nhân tố đảm bảo vững chắc của nền độc lập dân tộc. Hồ Chủ Tịch đã từng nói : “Nhưng nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”(1). Và “Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”(2). Như thế nghĩa là cách mạng Việt Nam phải hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột và bất công, tiến tới một xã hội “trong đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”(3)…...

Similar Documents

Premium Essay

The Interaction Between Imagery and Allusions in Translating Chinese Poetry- Based on Tu Fu’s Poems

...The Interaction between Imagery and Allusions in translating Chinese PoetryBased on Tu Fu’s Poems Shih-ying Liaw Prof. Wang Linguistics and Translation June 18 2012 Shih ying Liaw1 Shih-ying Liaw Prof. Wang Linguistics and Translation June 18 2012 The Interaction between Imagery and Allusions in translating Chinese PoetryBased on Tu Fu’s Poems Though Chinese poetry has been translating for almost a hundred years, there are still many questions about the translation strategies and situations worth discussing. In this paper, the interaction between imagery and allusions when translating are discussed and the practical situation used when translating are presented. To discuss the interaction between imagery and allusions, the first thing is to identify and define each term. First is imagery. Imagery is thought to be the most important factor to the poetry. I use Ezra Pound’s word as definition because he is not only a pioneering translator in Chinese poetry and also a great poet. He says that “an image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.” Further explanation is given by Professor Liu in “The Art of Chinese Poetry” by putting imagery into two categories. The first is “simple imagery,” which is defined as “a verbal expression that evokes a mental picture, which not merely picture in words but also arouses emotional associations and enriches the poetic context”. The Shih ying Liaw2 second category...

Words: 3401 - Pages: 14

Free Essay

10 Pasos Para Contactar a Tu Angel

...10 pasos para contactar a tu angel 1.ABRA ESPACIO PARA LOS ÁNGELES EN SU VIDA. Esto significa: para que los ángeles se sientan cómodos cerca de usted, su mundo, sus pensamientos, sus sentimientos deben volverse semejantes a los de ellos. 2. HAGA SUS ORACIÓNES EN VOZ ALTA. La respuesta será mucho más poderosa si usted hace sus pedidos a los ángeles en voz alta. Es el uso del poder de la palabra que podrá hacer cambios positivos en su vida. 3.USE EL NOMBRE DE DIOS. Para todo lo que queremos conseguir debemos invocar el nombre de Dios, porque no somos nosotros los que realizamos, sino, es Dios en nosotros el que realiza. 4. HÁGA DIARIAMENTE SUS ORACIONES Y DECRETOS. La mejor manera de conseguir con que los Ángeles nos oigan es sintonizándonos con ellos, y no hay nada mejor de que el habito diario de oración para entrar en su sintonía. 5. PIDA AYUDA. Los Ángeles respetan la Ley del Libre Albedrío. Ellos no nos ayudarán a no ser que pidamos su ayuda. 6.REPITA LOS DECRETOS Y ORACIONES. Las oraciones y decretos son más poderosos cuando son hechos repetidamente. La mayoría de las grandes religiones aplica este conocimiento. 7. ENVIE SU ORACIÓN PARA LA DIRECCION CORRECTA. Haga sus pedidos al Arcángel que comanda los Ángeles especializados en el asunto al que se refiere su pedido. 8. SEA ESPECIFICO. Los Ángeles responden a sus llamados con precisión, y se enorgullecen de eso. Cuanto más especifico sea el pedido, más especifica será la respuesta. 9.VISUALIZE......

Words: 9277 - Pages: 38

Free Essay

Thong Tu Ho Tro Lai Suat

...NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 02/2009/TT-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh Căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh (dưới đây gọi tắt là hỗ trợ lãi suất) như sau: Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng quy định về hỗ trợ lãi suất 1. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật thực hiện việc hỗ trợ lãi suất, bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương (dưới đây gọi chung là ngân hàng thương mại). 2. Tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất...

Words: 5363 - Pages: 22

Free Essay

Tu de Bi Nham Lan

...Truy cập TiengAnhThatDe.Com để học thêm nhiều bài mới Các từ hay bị nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh (Phần 1) Đã bao giờ các bạn tự hỏi "wear" hay "put on", "look hay see", "convince hay persuade" chưa? Loại bài về các từ hay bị nhầm lẫn sẽ cung cấp những lời giải thích ngắn gọn nhất! 1. Phân biệt Wear và Put on - I put on my clothes before going out. - The girl who wears a purple robe, is my sister. Nhận xét: Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: "Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo". Đừng viết: I wash my face and wear my clothes. Phải viết: I wash my face and put on my clothes. PHỤ CHÚ: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép...) Ex: - The mother dressed her baby. - She dressed herself and went out. 2. Phân biệt giữa TO COME & TO GO - He comes here by car. - He goes there by taxi. Nhận xét: Hai động từ trên đều co nghĩa là tới, nhưng to come = đến (cử động từ xa đến gần); to go = đi (cử động từ gần ra xa) Chú ý: do đó, come in! và go in! đều có nghĩa vào, nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau: Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng). Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng). 3. Phân biệt giữa Convince & Persuade - to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó TiengAnhThatDe.Com –......

Words: 1951 - Pages: 8

Free Essay

A Tu Edad

...avisarte —continuó—: tu madre está dentro. Los celos mal controlados de otra generación apenas afectaban a Tom, como si fueran la queja de un niño, pero aquella impertinente advertencia lo irritó profundamente. —Vamos, Annie —dijo bruscamente—. Entremos. Preocupada, dejó de mirar a Randy y entró con Tom en el salón principal. No había mucha gente; tres mujeres de mediana edad charlaban junto a la chimenea. Annie dio un paso atrás, pero inmediatamente se acercó. —Hola, mamá... Señora Trumble... Tía Caroline... Las dos últimas respondieron; la señora Trumble incluso hizo un leve gesto de saludo a Tom. Pero la madre de Annie, con los labios apretados y una mirada glacial, se levantó sin pronunciar palabra. Clavó la mirada en su hija; luego, de repente, dio media vuelta y abandonó el salón. Tom y Annie eligieron una mesa en el otro extremo del salón. —¿Cómo me puede tratar tan mal? —dijo Annie, respirando ruidosamente. Tom no contestó—. No me habla desde hace tres días. —Y de repente estalló—: ¿Cómo se puede ser tan mezquina? Iba a ser la cantante solista en el espectáculo de la Liga Juvenil, pero Página 12 ayer la presidenta, Cousin Mary Betts, me dijo que yo no participaría en la función. —¿Por qué no? —Porque una representante de la Liga Juvenil no puede desobedecer a su madre. ¡Como si yo fuera una niña traviesa! Tom se quedó mirando los trofeos que adornaban la repisa de la chimenea: dos o tres llevaban grabado su nombre. —Quizá tenga razón tu madre —dijo de......

Words: 5707 - Pages: 23

Free Essay

Hoangwy

...Chương 1: Mở đầu GVLT: Phạm Thi Vương LOGO 1 Tài liệu tham khảo LOGO  Bài giảng dựa chính trên bài giảng “Xây dựng phần mềm hướng đối tượng” - ThS Trần Minh Triết – ĐH KHTN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – TS Phạm Ngọc Nam – ĐH BK HN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – ThS Phạm Nguyễn Cương – ĐH KHTN …. 2 Nội dung Khái Khái Khái Khái niệm niệm niệm niệm về về về về Phần mềm Chất lượng phần mềm Công nghệ phần mềm Quy trình phần mềm LOGO 3 Khái niệm về phần mềm  Ví            dụ: xét một số phần mềm sau Phần mềm quản lý học sinh cấp 3. Phần mềm quản lý thư viện. Phần mềm quản lý nhà sách. Phần mềm quản lý khách sạn. Phần mềm quản lý phòng mạch tư. Phần mềm quản lý sổ tiết kiệm. Phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá. Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay. Phần mềm quản lý các đại lý. Phần mềm xếp thời khóa biểu … LOGO 4 Khái niệm về phần mềm LOGO  Phần mềm dưới góc nhìn của người sử dụng:  Chương trình thực thi được trên máy tính hoặc các thiết bị chuyên dụng khác, nhằm hỗ trợ cho các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt hơn các thao tác nghiệp vụ của mình 5 Khái niệm về phần mềm  Môi trường triển khai phần mềm  Máy tính: Desktop, Laptop, Tablet PC…  Thiết bị chuyên dụng: LOGO • Thiết bị di động: PDA, Pocket PC, Điện thoại di động… • Các thiết bị chuyên dụng khác: set-top box, router, firewall (phần cứng…)  Hỗ trợ làm tốt hơn......

Words: 3966 - Pages: 16

Premium Essay

Analysis of Tu Ben Actor

...of short stories, novels and memoirs. In his collection of short stories, Kep Tu Ben is one of the most impressive works. With subtle irony, in a style later known in Vietnam as critical realism, Nguyen depicts the struggle between poverty and humanity in the portrayal of the protagonist, Tu Ben. At first, Kep Tu Ben is known as an unique talent opera actor. However, due to his independence nature, he has never joined a stable theater. His appearance on stages always attracts everybody’s attention. So, any theaters also want to invite him to join in casting. Unfortunately, the unexpected thing that happened to him is that his father was seriously sick. He spent all his savings buying medicine for treatment. Finally, with no other options, he had to borrow money from several wealthy theater owners. This results that Tu Ben had to do the unexpected thing. The owner of the Stage Drama Theater stopped by for a visit and inquired his loan. Besides, the theater owner used many sweet words and gave some interesting suggestions to persuade Kep Tu Ben for his performance. Although he didn’t want to leave his father alone, he accepted to come back to work by force of circumstances.He had to sign on the dotted line in the owner’s contract. After about half a month for rehearsing, that performance came. Everything was already and many people was at the theater to enjoy a special event with a new play-starring Tu Ben. Unluckily, at that time, his father’s sickness was getting more and......

Words: 1462 - Pages: 6

Free Essay

Do Ảnh Hưởng Của Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế Tài Chính Và Suy Thoái Kinh Tế Toàn Cầu Từ Năm 2008 Đến Nay, Nền Kinh Tế Nước Ta Đã Chịu Tác Động Tiêu Cực Và Kinh Tế Vĩ Mô Có Nhiều Yếu Tố Không

...NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CẨM NANG SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN PHÒNG TÍN DỤNG - KHỐI KHCN NĂM 2011 10-2011 CẨM NANG SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN MỤC LỤC 1.Cho vay mua nhà, đất; xây dựng, sửa chữa nhà - YOUhousePlus: ...................................... 13 1.1 Đối tượng cho vay: ................................................................................................................. 13 1.2 Điều kiện vay vốn: ................................................................................................................. 13 1.3 Loại tiền áp dụng: .................................................................................................................. 13 1.4 Phương thức cho vay: .......................................................................................................... 13 1.5 Mục đích cho vay: .................................................................................................................. 13 1.6 Tài sản đảm bảo: ................................................................................................................... 14 1.7 Mức cho vay: ............................................................................................................................ 14 1.8 Thời hạn cho vay: .................................................................................................................. 14 1.9 Lãi suất: ....................................................................................

Words: 38007 - Pages: 153

Free Essay

English

...Cách học Tiếng Anh đầy sáng tạo và thú vị, giúp bạn nhớ từ vựng Tiếng Anh lâu thật là lâu luôn á. Để giỏi tiếng Anh, bạn phải kết hợp tốt rất nhiều kỹ năng và yếu tố khác nhau. Một trong số đó là trang bị một vốn từ “hoành tráng”. Tuy nhiên, việc học từ vựng vốn dĩ xưa nay với bất cứ người nào (thậm chí cả dân bản xứ) cũng là một công việc chả vui vẻ gì. Cứ nghĩ đến việc cầm một danh sách mấy chục từ mới rồi đọc lẩm bẩm cả ngày là người học đã buồn ngủ. Những cách thức truyền thống mà học sinh vẫn thường được dạy khi học từ vựng là tập viết, đặt câu, đọc những bài văn liên quan đến từ đó, thậm chí…ngồi mà ngâm đến thuộc thì thôi. Một số cách mới hơn như "flash card" cũng không đạt hiệu quả cao, và mua chúng cũng chả rẻ gì. Vậy liệu thực sự không có cách nào học từ vựng tiếng Anh tốt hơn? Liệu có cách nào giúp bạn học nhanh, nhớ nhanh, hứng thú mà lại nhớ từ rất lâu, thậm chí ghi nhớ cả đời không? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp học từ đặc biệt. Phương pháp này không có xuất xứ chính thức từ đâu cả, nó xuất hiện ngẫu nhiên với nhiều người học tiếng Anh và sau đó được phổ biến. Trong tiếng Việt, hãy tạm gọi phương pháp này là “Kỹ thuật tách ghép từ” Hãy đến với ví dụ bên dưới đây VD: Brusque (adj): lỗ mãn, cộc cằn Ví dụ bạn vừa nhìn là một từ tiếng Anh rất khó và hiếm. Nếu bạn không phải là một kẻ ngày đêm cày tiếng Anh để đi du học hoặc ít ra có vài ngàn đô để đi nước ngoài chơi hè mà chỉ ngồi đọc sách GK thì yên tâm cả đời bạn sẽ chả phải......

Words: 1188 - Pages: 5

Free Essay

Tư TưởNg

...VẤN ĐỀ ÔN TẬP PHẦN THI TỰ LUẬNMÔN TƯ TƯỞNG HCM Hệ chính quy, Kỳ II - Năm học 2014 – 2015 Chương I - Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh + Những tiền đề tư tưởng - lý luận: Giá trị truyền thống tốt đẹp của Dân tộc VN, tinh hoa văn hóa nhân loại, Chủ nghĩa Mác – Lênin. + Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Chương II - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc + Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa + Chủ nghĩa dân tộc chân chính vẫn là một động lực lớn của đất nước. - Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc + CMGPDT trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo + Lực lượng của CMGPDT bao gồm toàn dân tộc + Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sang tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc Chương III - Tư tưởng HCM về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam + Cách tiếp cận của HCM về chủ nghĩa xã hội + Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội + Động lực và trở lực của chủ nghĩa xã hội - Tư tưởng HCM về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam + Thực chất, loại hình, đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN + Độ dài, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam - Bài học vận dụng tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH trong sự nghiệp đổi mới hiện nay Chương IV - Quan niệm của Hồ Chí Minh về quy luật đặc thù hình thành Đảng Cộng sản...

Words: 555 - Pages: 3

Free Essay

Thế NàO Là NgôN Ngữ Và Tư Duy?

...ngữ và tư duy? Tư duy và ngôn ngữ là hai phạm trù thuộc hai lĩnh vực khác nhau: tư duy là phạm trù thuộc về logic học còn ngôn ngữ là phạm trù thuộc ngôn ngữ học. Tư duy là sự phản ánh gián tiếp trừu tượng và khái quát những đặc tính bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan và bộ não của con người trong quá trình hoạt động thực tiễn cải biến thế giới xung quanh. Ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu toàn diện để thể hiện các tư tưởng – đầu tiên dưới dạng tổ hợp các âm thanh, sau đó dưới dạng các ký hiệu. Ngôn ngữ được hình thành và phát triển trong xã hội loài người. Ngôn ngữ và tư duy là mối quan hệ quan trọng nhất, có tính bản chất và là cốt lõi của mọi lí luận ngôn ngữ từ xưa đến nay. Nói như vậy là vì mối quan hệ này bao trùm lên hết thảy yếu tố của hệ thống ngôn ngữ và mọi sự kiện của các hoạt động ngôn ngữ. Hơn nữa, nó là cốt lõi bởi vì có giải quyết được các mối quan hệ này thì mới có cơ sở để nhìn ra được hàng loạt những vấn đề khác trên các bình diện khác nhau của ngôn ngữ học từ cấu trúc đến ngữ nghĩa và dụng ngôn. Trong mối quan hệ này, tư duy là cái được biểu hiện còn ngôn ngữ là cái biểu hiện. Ngôn ngữ là vật chất còn tư duy là tinh thần. Ngôn ngữ là vật chất bởi vì tất cả các đơn vị của nó như từ, hình vị, câu,... đều là âm thanh, có những thuộc tính vật chất nhất định (độ cao, độ dài,...). Tư duy nảy sinh và phụ thuộc vào một vật chất được tổ chức đặc biệt là não, nhưng bản thân nó lại có tính chất tinh thần. Tư duy......

Words: 1787 - Pages: 8

Free Essay

TiêU GiảM Mỡ BụNg BằNg ThuốC Nam DâN TộC - HoàN toàN Từ ThiêN NhiêN VùNg NúI TâY BắC

...[pic] 1. Một hợp kim là một sự pha trộn của hai hoặc nhiều kim loại. Sự pha trộn có thể tạo thành một dung dịch rắn hoặc nó có thể là một hỗn hợp đơn giản, tùy thuộc vào kích thước của các tinh thể hình thành và sự đồng nhất của hợp kim. 2. Mặc dù bạc là một hợp kim gồm chủ yếu là bạc, nhiều hợp kim với từ “bạc” trong tên của nó chỉ là màu bạc! Bạc Đức và bạc Tây Tạng là những ví dụ của các hợp kim không thực sự có chứa bất kỳ nguyên tố bạc nào. 3. Nhiều người tin rằng thép là một hợp kim của sắt và niken, nhưng thực sự là một hợp kim thép bao gồm chủ yếu là sắt, luôn luôn với một số carbon, với bất kỳ một số kim loại. 4. Thép không gỉ là một hợp kim của sắt, carbon, và crom. Crom cung cấp cho hợp kim thép khả năng chống gỉ sét. Một lớp mỏng oxit crôm trên bề mặt bằng thép không gỉ, bảo vệ nó khỏi oxy, đó là những gì gây ra rỉ sét. Tuy nhiên, thép không gỉ có thể bị nhuộm màu nếu bạn tiếp xúc với một môi trường có tính ăn mòn, chẳng hạn như nước biển. Môi trường này ăn mòn và loại bỏ các lớp phủ bảo vệ oxit crom nhanh hơn. 5. Hàn là một hợp kim được sử dụng để liên kết kim loại với nhau. Hầu hết các hợp kim hàn bao gồm chì và thiếc. Hàn đặc biệt tồn tại cho các ứng dụng khác. Ví dụ, hàn bạc được sử dụng trong sản xuất đồ trang sức bạc. Bạc tốt hoặc bạc nguyên chất không phải là một hợp kim và sẽ tan chảy và hòa quyện vào chính nó. 6. Đồng là một hợp kim gồm chủ yếu là đồng và kẽm. Đồng , mặt khác, là một hợp kim của đồng với một kim loại, thường là......

Words: 621 - Pages: 3

Premium Essay

Seis Decisiones Que Tu Gente de It No Debe Hacer.

...Resumen En las empresas existe frustración de los ejecutivos de negocios hacia el área de TI. La queja más frecuente es que no ven con claridad el valor que da al negocio el haber instalado una tecnología cara. Pero al no entenderla con claridad para poder administrarla dejan la responsabilidad en los ejecutivos de TI provocando a veces algunos problemas ya que no se dan cuenta que la adopción de TI no solo es un reto tecnológico sino que este afecta la estrategia de negocios de la empresa. Para generar valor real de las inversiones de TI en las empresas hay una lista de 6 decisiones clave. Las primeras tres tienen que ver con la estrategia: 1. ¿Cuánto debemos gastar en TI? 2. ¿Qué procesos de negocios deben recibir nuestros dólares de TI? 3. ¿Qué capacidades de TI necesitan estar en toda la compañía? Las otras tres se refieren a la ejecución: 4. ¿Qué tan bueno tiene que ser realmente nuestro servicio de TI? 5. ¿Qué riesgos de seguridad y privacidad vamos a aceptar? 6. ¿A quién le echamos la culpa si una iniciativa de TI falla? Una vez que los altos ejecutivos se involucren y tomen responsabilidades se terminara con sistemas que no tienen impacto en el negocio. Por eso es necesario que las decisiones se tomen mejor con el aporte de la gente del negocio y de los ejecutivos de TI para que el gasto de TI e iniciativas estén alineadas con la estrategia y objetivos de negocios. Desarrollo Esta lectura habla de la existencia en la falta de conexión entre los......

Words: 1433 - Pages: 6

Free Essay

Van Hoc

...“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lí chói qua tim Hồn tôi là một vườn hoa lá Rất đậm hương và rộn tiếng chim” Bài thơ “Từ ấy” được Tố Hữu sáng tác vào tháng 7/1938; nhan đề bài thơ trở thành tên tập thơ đầu của ông. Có thể nói ” Từ ấy” là tiếng hát của người thanh niên yêu nước Việt Nam giác ngộ lí tưởng Mác Lê Nin trong ngày hội lớn của cách mạng. “Từ ấy” là một thời điểm lịch sử đã trực tiếp tác động đến cuộc đời nhà thơ khi được giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, một kỷ niệm sâu sắc của người thanh niên yêu nước bắt gặp lí tưởng Cách mạng,Trong buổi ban đầu ấy, những người thanh niên như Tố Hữu dù có nhiệt huyết nhưng vấn chưa tìm được đường đi trong kiếp sống nô lệ, họ bị ngột thở dưới ách thống trị của thực dân phong kiến “băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời”.Chính trong hoàn cảnh đó lí tưởng cộng sản như nắng hạ , như mặt trời xua tan đi những u ám, buồn đau, quét sạch mây mù và đen tối hướng đến cho thanh niên một lẽ sống cao đẹp vì một tương lai tươi sáng của dân tộc. Người thanh niên học sinh Tố Hữu đã đón nhận lí tưởng ấy không chỉ bằng khối óc mà bằng cả con tim, không chỉ bằng nhận thức lí trí mà xuất phát từ tình cảm: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lí chói qua tim.” Từ ấy đã làm cho tâm hồn Tố Hữu” bừng nắng hạ” đó là một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ của nắng vàng chứa chan hạnh phúc ấm no.Soi tỏ vào những bài thơ sau này ta mới thấy hết được niềm vui sướng của Tố Hữu trước ánh sáng huy hoàng của chân lí. “Đời đen tối ta phải tìm ánh......

Words: 1171 - Pages: 5

Free Essay

Kế HoạCh Kinh Doanh đIệN Tử

...| Trường Đại học Bách khoa Hà NộiViện Đào Tạo Quốc Tế | | KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Tên kế hoạch: Kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc Nhóm 3.1 : Trần Thị Ngọc Anh – 20138729 Phạm Hoàng Lâm Oanh – 20138758 Trần Thị Phượng - 2013835 Lớp : VUW12A Giáo viên hướng dẫn : Phan Văn Thanh Hà Nội – 2015 1. Tóm tắt kế hoạch kinh doanh 1.1. Nói về công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc APO (1/10/2015) là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu từ các nhãn hiệu uy tín của Hàn Quốc như Thefaceshop, Innisfree, Tonymoly… Sản phẩm rất đa dạng từ các sản phẩm dưỡng da, dưỡng trắng da, sản phẩm chống lão hóa, son môi, sữa rửa mặt,… Chúng tôi là một doanh nghiệp tận dụng tối đa công nghệ mạng web nên có khả năng làm việc hoàn toàn qua website. Đại diện là trang web http://localhost/otc những người gia nhập đều được trải qua nhiều sự chọn lọc kỹ lưỡng và có kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc kinh doanh và hiểu biết nhiều về mỹ phẩm. Mọi thắc mắc của khách hàng xin liên hệ theo đường dây nóng 1900 6666. 1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 1.2.1. Tầm nhìn Là công ty chuyên các sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam, được khách hàng tín nhiệm ưu tiên lựa chọn. 1.2.2. Sứ mệnh Thấu hiểu khách hàng, mang đến cho khách hàng niềm tin, mua sắm thuận lợi qua những sản phẩm chất......

Words: 4971 - Pages: 20

└ DVDs, Films & TV | 2x Elbphilharmonie Hamburg THE GOLDEN VIOLIN 12.02.2019 | Hotspot Shield Elite download