Free Essay

Turkey Geography

In: Other Topics

Submitted By Najma6
Words 880
Pages 4
Türkiye Cografyasi

Hazirlayan:Mahmutjanova Ayakoz

Türkiye'nin toprakları 36° - 42° Kuzey paralelleri ve 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Kabaca bir dikdörtgeni andırır ve genişliği 1.660 kilometredir. Göller dahil kapladığı alan 814.578 km²'dir. Marmara Bölgesi % 8,5, Ege Bölgesi % 12, Akdeniz Bölgesi % 16, İç Anadolu Bölgesi % 18, Karadeniz Bölgesi % 18, Doğu Anadolu Bölgesi % 21, Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 7,5 yer tutar. Trakya'nın yüzölçümü 24.370 km² dir. Türkiye'nin kara sınırlarının uzunluğu 2.573 km, adalar dahil sahil uzunluğu 8.333 kilometredir.
Türkiye 6-21 Haziran 1941 tarihinde yapılan Birinci Türk Coğrafya Kongresi'nde 7 ana coğrafi bölgeye ve 21 coğrafi bölüme ayrılmış, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir, diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır.
Akdeniz Bölgesi %16, Doğu Anadolu Bölgesi %21, Ege Bölgesi %12, Güneydoğu Anadolu Bölgesi %7.5, İç Anadolu Bölgesi %18, Karadeniz Bölgesi %18, Marmara Bölgesi %8.5, yer tutar.
Ülkenin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aşan yüksek alanlardan oluşur.Yaklaşık üçte biri orta yükseklikteki ovalar, yaylalar ve dağlar, yüzde 10'u da alçak alanlarla kaplıdır.En yüksek ve dağlık alanlar doğu kesimde yer alır.Kuzey kesimini Kuzey Anadolu Dağları, güney, doğu ve güneydoğu kesimlerini de Toroslar engebelendirir.Ülkenin en yüksek noktası, Ağrı Dağı'nın 5.166 metreye erişen doruğudur.Başlıca geniş düzlükler Çukurova, Konya Ovası ve Harran ovalarıdır. Kaynağı ve denize döküldüğü yer ülke sınırları içinde olan en uzun akarsu 1.355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'tır. En büyük doğal göl, 3.713 km² alan kaplayan Van Gölü'dür. 817 km²'lik alana yayılan Atatürk Baraj Gölü ise ülkenin en büyük yapay gölüdür. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın yüzölçümü 279 km²'dir.Kara parçalarının toplam alanı 770,760 km², su alanlarının toplam alanı ise 9,820 km²' dir.
BÖLGE ÖZELLİKLERİ * Bir bölgenin belirlenmesinde iki temel unsur göz önüne alınır: * Bölgenin fiziki özellikleri; * Bölgenin, beşeri ve ekonomik özellikleri. * Bir bölgenin fiziki özellikleri arasında, o bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bulunur. * Bir bölgenin beşeri ve ekonomik özellikleri arasında, o bölgenin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri bulunur. * Bölgenin yüzey şekilleri olan dağların yükseklikleri, sıralanışı, düzlüklerin oranı ve akarsuların etkisi bir coğrafi bölgeyi belirlemede çok önemli bir rol oynar. * Bir bölgenin belirlenmesinde iklim de önemli bir rol oynar. İklim, nüfusun dağılışını da etkiler. * Bölgenin ekonomik faaliyetleri de önemlidir.
MARMARA BÖLGESİ * Marmara Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Marmara Denizi’nin çevresinde yer alan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi; * Yüksekliği az olan ova ve yaylaların geniş yer tutması; * Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği göstermesi; * Bölgenin ve ülkemizin sanayisi en gelişmiş illerinin bu bölgede yer alması; * Bölgede sanayi, ticaret ve ulaşım olanaklarının çok gelişmiş olması; * Marmara Bölgesi’nin bir başka özelliği de çok sayıda göl barındırıyor olmasıdır...
EGE BÖLGESİ * Ege Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Ege Denizi’nin çevresinde yer alan ve denizin etkisinin ulaştığı yörelerin benzer özellikler göstermesi; * Dağların kıyıya dik olarak uzanması; * Bu dağların arasında çöküntü ovalarının yer alması; * Ilıman Akdeniz ikliminin iç kesimlere kadar sokulabilmesi; * Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması; * En önemli ihracat limanlarından biri olan İzmir’in bu bölgede bulunması; * Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması...
AKDENİZ BÖLGESİ * Akdeniz Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Batı ve Orta Toros Dağları’nın kıyıya paralel uzanması ve bir set gibi kıyının hemen ardında yükselmesi; * Dağların hemen yükselmesi nedeniyle kıyı ovalarının genellikle dar olması (Çukurova hariç); * Bütün bölgede tipik Akdeniz ikliminin görülmesi; * Bütün bölgede tipik Akdeniz bitki örtüsünün görülmesi; * Kıyıların çok girintili çıkıntılı olmaması; * Türkiye’nin en büyük ovası olan Çukurova’nın bu bölgede bulunması; * Nüfusun kıyı kesiminde ve tarım-sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşması...
İÇ ANADOLU BÖLGESİ * İç Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Bölgenin neredeyse tamamının ova ve yaylalar tarafından kaplanması; * Bu ova ve yaylaların dağlarla çevrili olması; * Bölgenin en büyük gölü olan Tuz Gölü’nün bulunması; * Bütün bölgede tahıl üretiminin yaygın olması; * Bütün bölgede tipik kara ikliminin görülmesi; * Başkent Ankara’nın bu bölgede yer alması; * Kızılırmak’ın bütün bölgeyi bir yay gibi kıvrılarak dolaşması; * Bölgede, Tuz Gölü dışında fazla göl bulunmaması...
KARADENİZ BÖLGESİ * Karadeniz Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyıya paralel uzanması; * Kıyının hemen ardından yükselen dağlar nedeniyle geniş ova ve yaylaların bulunmaması; * Karadeniz kıyılarının girintili çıkıntılı olmaması; * Bütün bölgede yağışlı Karadeniz ikliminin görülmesi; * Bütün bölgede gür ormanların bulunması; * Bölgede çay ve fındık gibi yalnızca bu yöreye özgü bitkilerin yetişebilmesi; * Nüfusun kıyıyı takip eden otoyol boyunca yoğunlaşması; * Bölgede balıkçılığın yaygın olarak yapılması...
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ * Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Bölgenin ortalama yüksekliğinin fazla olması; * Bölgenin deniz etkisinden uzak olması; * Bölgenin çok dağlık olması. Türkiye’nin en çok volkanik dağlarının ve en yüksek zirvelerin bu bölgede olması; * Bu dağlar arasında yüksek ova ve yaylaların yer alması; * Bütün bölgede kara ikliminin hakim olması; * Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması; * Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması; * Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması...
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ * Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır: * Buharlaşmanın çok olması nedeniyle, bölgenin çok sıcak ve kurak olması; * Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde ova ve yaylaların geniş bir alan kaplaması; * Bölgenin orta kesiminde, sönmüş bir volkan olan Karacadağ’ın; doğu kesiminde ise Mardin Dağları’nın yer alması. * Batı kesiminde Akdeniz ikliminin görülmesi; * Bölgenin hakim bitki örtüsünün bozkır olması; * Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması; * Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık ile sınırlı olması...…...

Similar Documents

Free Essay

Geography

...Chapter 1 Introduction A roundabout is a type of circular intersection or junction in which road traffic is slowed and flows almost continuously in one direction around a central island to several exits onto the various intersecting roads. The Oakes field Roundabout got its name from Sir Harry Oakes who was a Canadian; one of the rich guys that owned the whole area. The Oakes field Roundabout was chosen because it is the busiest roundabout in Nassau, and it leads into a lot of business areas and has 7 schools in that area, commercial banks and also restaurants. The geography coursework was about the study of traffic movement at the Oakesfield roundabout, in Nassau, New Providence which is located near to the College of the Bahamas. The study was done to fulfil coursework requirement for the BGCSE examination in geography. This study was carried out on Friday 20th 2011. Advantages of a roundabout * Reduces frequency and severity of crashes * Can slow excessive traffic speeds while still improving traffic flow * Reduces Traffic Delays * It is a lot easier to make a U-turn Disadvantages of a roundabout * Accidents may temporarily increase due to improper driver education. * During emergencies, signalized intersections can pre-empt control. * As lines develop, drivers accept smaller gaps which may increase crashes. * Possible higher construction cost. The nature of the traffic using the Oakesfield roundabout varies in intensity from......

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

The Republic of Turkey

...Republic of Turkey is a Eurasian country located in Western Asia and Southeastern Europe. It is bordered by eight countries and five main seas. Istabul is the largest city in Turkey, and Turkey’s capital is Ankara. About 48% of the population lives in the cities or towns. The rest lives in rural areas. Most of people in Turkey are Muslim, which are followers of Islami. Also, in this paper, the culture of Turkish, the life in Turkey such as health care system, transportation, and education system are also mentioned. The Turkey republican parliamentary democracy and the economy are discussed later in the paper. The last part is business etiquette talking about some important customs that business foreigner should know. Background Turkey, also known as the Republic of Turkey, is a land-bridge linking Europe and Asia. The history of Turkey encompasses, first, the history of Anatolia before the coming of the Turks and of the civilizations – Hittite, Thracian, Hellenistic, and Byzantine – of which Turkish nation is the heir by assimilation. Second, it includes the history of Turkish people including Seljuks, who brought Islam and Turkish language into Anatolia. Third, it is the history of the Ottoman Empire, a cosmopolitan – Islamic state that developed a small Turkish amirate in Anatolia. Finally, Turkey was established in 1923, after the fall of Ottoman Empire, under “Father Turk”. It is immediately started on a course of modernization in all walks of life (Turkey,......

Words: 3479 - Pages: 14

Free Essay

Turkey

...Topic sentence: There are many reasons why Turkey is a popular destination for tourists. Turkey has long been very popular with tourists. In 2011, the country welcomed 31.4 million international tourists, making it the 6th most popular tourist destination in the World, behind only France, the US, China, Spain and Italy. This year, these numbers will probably increase further. There are a number of reasons to explain why Turkey is such a popular destination. Turkey has an incredible variety of nature. Nearly every region has its own distinguishing natural features. Thus, you can find lush forests along the Black Sea coast, desert landscapes in the South-East, beautiful beaches along the west and south coasts, and huge mountains scattered throughout the interior. There are also unique natural attractions, such as the rock formations in Kapadokya and the hot springs of Pamukkale. This means that, whatever season they arrive in, tourists can find something to do. In summer they can laze on the beaches, in spring and autumn go hiking, and in winter go skiing on Uludag or in the mountains around Kars and Erzurum. Turkey also has a lot of historical sites. Over the past two millenia and more, the country has been home to many different peoples, cultures and empires, and almost all of them have left traces. Istanbul is the most famous destination in this regard. Here, tourists can find world-famous monuments such as the Hagia Sophia church, built by a Byzantine emperor,......

Words: 513 - Pages: 3

Free Essay

Turkey

...World War I The Ottoman Empire joined Germany and Austria (the Central Powers) during World War I (1914-1918) and collapsed after their defeat. The YoungTurks who controlled the government, anxious to have an all-Muslim empire, saw the chance to get rid of the Christian Armenians. Evacuations and killings during the Armenian genocide of 1915 left 600,000 dead and eliminated all the Armenians inside Turkey. The British expected easy victories, and sent armies into Mesopotamia (Iraq), which were badly defeated, and landed at Gallipoli in order to capture Istanbul, but failed badly in 1915. However, the British were successful in moving from Egypt to conquer Palestine, using the aid of Arab nationalists stirred up by British officer Lawrence of Arabia (T.E. Lawrence). Winston Churchill and other top British leaders envisioned an operation in which they placed their strength against Ottoman weakness. Instead of engaging a feeble opponent, however, the British faced the best-trained and best-led divisions in the Ottoman army and were up against the most heavily fortified and well-prepared positions in the Ottoman Empire. In command and control the Ottoman army performed well at all levels, and Ottoman soldiers proved to be effective fighters on the defensive. The Germans, furthermore, provided very talented generals and senior staff members to aid and help direct the Ottoman effort. As a result the Ottoman army fought the British to a stalemate, leading the British to abandon...

Words: 623 - Pages: 3

Premium Essay

Turkey

...Turkish Economy and Business 1. Turkey has been one of the fastest growing economies in the last 10 years. What have been the main drivers of this rapid growth? a. Fast recession recovery: The painful experience of 2000-01 meltdown that lead to an increase in public debt from38% to 74% of Turkey’s national income, made Turkey better prepared to handle the next crisis. b. Attractive foreign direct investment destination, which grew 20 times from 1990s c. Young and vibrant demographics: Current population of 72 mil with an average age of 29 that makes the young entrepreneurs amongst industrious people d. Europe’s 6th and the world 16th largest economy. e. Strong financial sector and one of the biggest exporter of construction material(cement), car, textile, and agri-business f. Soring share of export to middle east g. Relatively low labor costs compared to higher costs European labor market h. Recent advancement in medium to high-tech sectors i. Recent betterment of the neighboring markets: Russia, Iran, other Middle east countries j. GDP growth rate at 6% between 2002-08 k. Inflation of 9% from 75% a year in 1990s. l. Utilizing its Special geographic location to be the energy corridor amongst Europe ,Middle east & North Africa m. Attempt to normalize relations with all neighboring countries including Armenia. n. Keen and long-term interest in becoming an EU member ...

Words: 525 - Pages: 3

Premium Essay

Turkey

...For the past 10 years, Turkey has grown its real GDP at about 6% annually. This came after a huge debt crisis in 2001-02, wherein Turkey had to borrow $16 billion more from the IMF and comport with its difficult conditionality. Today, Turkey is a middle-income country in search of an effective development strategy. It tends to run high inflation with a devalued currency, despite massive capital inflows and a huge current account deficit. At home, the government has carefully managed between Islamicization, democracy and secularism. And abroad, it deals with a difficult neighborhood – Syria, Iran, Iraq, Israel (not to mention Russia, Europe and the USA). Prime Minister Erdogan is trying to rewrite the Constitution before 2014, when the next election occurs. 1. What have been the strengths and weaknesses of Turkey’s growth model? 2. What is causing the current account deficit? What can Turkey do about it? 3. What do you make of Islamicization in Turkey? Has it gone too far? Will it? 4. What do you make of the government’s foreign policy – “zero problems with its neighbors”? Country Background: • Land Mass; 97% in Asia 3% in Europe • 8400 Km Coast Line. (Mediterranean & Black Sea) Rivers: Tigris & Euphrates • Population 75 mm growing at 1.2% annually. 99% Moslem of which 30% Kurdish roots • 26% of population under 15 Years. • Economic activity dominated by Services 64%, then Industry 27 % then Agriculture 9% • Informal economy (unregistered) is a......

Words: 1946 - Pages: 8

Premium Essay

Turkey

...When comes to caring for people in the medical field we come across many different cultures and traditions, which we as medical professionals need to take into consideration. Traditions are defined as behaviors learned, shared, and passed on from generation to generation by a certain culture or group of people (Yılmaz, Kısa, Zeyneloğlu, & Güner, 2013). The culture of Turkey is a combination of modern and western, along with traditional religious as well as historic values. “In Turkish culture, it is believed that the Koran (Holy book of Muslims) is curative so beliefs are found such as ‘reading the Holy Koran verses into water’ and patients’ drinking the water in order to facilitate healing” (Yılmaz, Kısa, Zeyneloğlu, & Güner, 2013, p. 69). There is a major tradition of separation of church and state in Turkey, which recognizes religious freedom and protects certain religions. When it comes to communication, Turkish is the primary language used, but depending on the region one comes from different languages and dialects are used. Using translators and interpreters is a common form of communication if English is not spoken (YILMAZ, BALCI, ALTIOK, TÛRKLEŞ, ÔZCAN, & KUYURTAR, 2013). Traditionally the head of the family, the male, is the one who should be addressed when discussing any type of medical issues. Today, usually both the male and female are addressed concerning anything medical (Kocaman, Seren, Lash, Kurt, Bengu, & Yurumezoglu, 2010). The Turkish......

Words: 1666 - Pages: 7

Premium Essay

Geography

...Geography The environmentalist topic INTRODUCTION I have decided to take the position of an environmentalist for this topic for several reasons. There is a lot of research that shows that global warming is becoming a big problem and I feel that as South Africans, we need to look at developing more sustainable and renewable energy sources and move away from using fossil fuels. After doing all the research for this project, I was really shocked at how much damage we are doing to the water systems in our country through the process of open cast coal mining. I understand that mining does create jobs and it is necessary at this present moment in time, but the sooner renewable energy sources are developed, the better for the world. In the following report, I will discuss different types of open cast coal mining, the effects of open cast coal mining on the environment as well as the financial implications of associated with environmental management. OPEN CAST COAL MINING What is open cast coal mining? A simple answer to this question is that when a coal seam is found less that 50m - 80m from the surface of the earth, then the coal is mined from the surface of the earth. There are several different methods of doing this. These are open pit mining and strip mining. The types of mining mentioned above begin on the earth's surface and keep exposure to the surface until the mine is closed. These types of mines can reach depths of 600m or more and because of this, the sides are...

Words: 538 - Pages: 3

Free Essay

Geography

...Version 2 General Certificate of Education (A-level) June 2011 Geography GEOG1 (Specification 2030) Unit 1: Physical and Human Geography Post-Standardisation Mark Scheme Mark schemes are prepared by the Principal Examiner and considered, together with the relevant questions, by a panel of subject teachers. This mark scheme includes any amendments made at the standardisation events which all examiners participate in and is the scheme which was used by them in this examination. The standardisation process ensures that the mark scheme covers the candidates’ responses to questions and that every examiner understands and applies it in the same correct way. As preparation for standardisation each examiner analyses a number of candidates’ scripts: alternative answers not already covered by the mark scheme are discussed and legislated for. If, after the standardisation process, examiners encounter unusual answers which have not been raised they are required to refer these to the Principal Examiner. It must be stressed that a mark scheme is a working document, in many cases further developed and expanded on the basis of candidates’ reactions to a particular paper. Assumptions about future mark schemes on the basis of one year’s document should be avoided; whilst the guiding principles of assessment remain constant, details will change, depending on the content of a particular examination paper. Further copies of this Mark Scheme are available......

Words: 8688 - Pages: 35

Premium Essay

Geography

...Examiners’ Report June 2013 GCE Geography 6GE02 01 Edexcel and BTEC Qualifications Edexcel and BTEC qualifications come from Pearson, the UK’s largest awarding body. We provide a wide range of qualifications including academic, vocational, occupational and specific programmes for employers. For further information visit our qualifications websites at www.edexcel.com or www.btec.co.uk. Alternatively, you can get in touch with us using the details on our contact us page at www.edexcel.com/contactus. Giving you insight to inform next steps ResultsPlus is Pearson’s free online service giving instant and detailed analysis of your students’ exam results. • See students’ scores for every exam question. • Understand how your students’ performance compares with class and national averages. • Identify potential topics, skills and types of question where students may need to develop their learning further. For more information on ResultsPlus, or to log in, visit www.edexcel.com/resultsplus. Your exams officer will be able to set up your ResultsPlus account in minutes via Edexcel Online. Pearson: helping people progress, everywhere Pearson aspires to be the world’s leading learning company. Our aim is to help everyone progress in their lives through education. We believe in every kind of learning, for all kinds of people, wherever they are in the world. We’ve been involved in education for over 150 years, and by working across 70 countries, in 100......

Words: 3302 - Pages: 14

Premium Essay

Turkey

...billions of dollars from the country with a single signature continue to be appreciated and hailed. As their deeds -- or rather, corrupt practices -- are not clearly defined as offenses in law and therefore are not reprehensible, they are not punishable under laws. As a political leader remarked in the wake of the graft and bribery probe of Dec. 17, 2013, a bribe is defined as small sums (such as $5 or $10) a civil servant takes from citizens. According to this approach, politicians and contractors are not, by definition, civil servants, and therefore the fraudulent transactions amounting to millions of dollars between them are not bribes. Public procurement law amended about 170 times It is true that many investments have been made in Turkey, effectively turning the country into a vast construction area during the last decade. During this period, the public procurement law was amended about 170 times. Were these amendments made in an effort to safeguard public interests or with the intention of ensuring benefits to contractors and politicians and bureaucrats affiliated with them? A country's administration, particularly including the power to dispose material resources in the country, is a major source of power. Even if they come to power through legitimate methods, the people or organization that have the power to use the country's material resources may, over time, succumb to the lure of power and material endowments. Unless they act with extra care and attention......

Words: 1840 - Pages: 8

Free Essay

Geography

...What? the equator halfway between the poles and another line extending from pole to pole. They then drew a grid of latitude and I-4I-5longitude lines from those geographic reference points, thereby locating any point on Earth using just two numbers. geographic grid: The system of mathematically determined latitude and longitude lines used to determine the location of every place on Earth’s surface. spatial relationships: The close association of human and natural phenomena in place and their mutual interdependence and interaction. spatial perspective: The geographic approach that places location at the center of research, analysis, and explanation. Modern geography is best understood as the study of how the physical and cultural attributes of the earth interact to form spatial or regional patterns Modern geography has improved our ability to explain the world by utilizing four traditional areas of study: • 1. the location of physical and cultural features and activities (spatial distributions); • 2. the relationships between people and the lands that support them; • 3. the existence of distinctive areas or regions, including analysis and explanation of how they came to be formed; and • 4. the physical characteristics of the earth, perhaps the oldest of all geographic traditions. patial tradition: A geographic perspective that emphasizes how things are organized in space, especially spatial distributions, associations, and interactions. man-land......

Words: 1621 - Pages: 7

Free Essay

Turkey

...About Founded in 1926, Koç Holding has become not only one of the largest and most successful groups of companies in Turkey but also in Europe, by staying one step ahead of change throughout its journey of 80 years. Adamant in observing in all its operations the principles and ethical values of administering corporate governance, undertaking social responsibility and providing environmental protection at international standards, the Koç Group is a global player constantly moving toward its objective of duplicating its success in Turkey at the global scale. Consumer Durables Developments in the durable consumer goods sector In 2014, the white goods market is estimated to have grown 2.4% and the LCD TV market by 1.6% worldwide over the prior year. The European white goods market, one of Arceliks main markets, expanded about 4% over the previous year. While the growth in the Western European market neared 4%, the Eastern European market grew 5.6% due to rapid market growth across the region during the last quarter. In the Middle East and North Africa, upheavals across the region have created significant pressure on the markets. The white goods market contracted over 10% in Egypt, and by nearly 3% in South Africa, the largest and most developed economy on that continent. Turkey remained the largest production hub in Europe for the white goods sector. According to data by the Turkish White Good Manufacturers Association (BESD), exports in the white goods grew 5%......

Words: 2060 - Pages: 9

Free Essay

Geography

...Themes and Traditions of Geography Jennifer Friedrichsen Geography 100 4/20/2012 Dr. Siri Nimal Wickramaratne Themes and Traditions of Geography “Geography is the science that studies the relationships among natural systems, geographic areas, society, culture activities, and the independence of all of these over space.” (Christopherson, 2010, p. 4) Over time there have been two attempts that have influenced the basic understanding of geographic information, which allows us to gain additional and improved knowledge as well as appreciation for environmental changes and the different cultures around the world. These attempts are The Four Traditions of Geography and The Five Themes of Geography. Four Traditions of Pattison The four traditions consist of the spatial tradition, area tradition, man-land tradition and earth science tradition. Spatial Tradition is an “academic tradition in modern Geography that investigates geographic phenomena from a strictly spatial perspective” (Pidwirny, 2006). Spatial Tradition focuses on the mapping, positioning, direction, and distance, the characteristics of the form and movement related to these aspects or the distribution of phenomena. Area Studies Tradition is “an academic tradition in modern Geography that investigates an area on the Earth from a geographic perspective at either the local, regional, or global scale” (Pidwirny, 2006). This is the descriptions of different areas or regions. The nature of......

Words: 900 - Pages: 4

Premium Essay

Geography

...CURRICULUM OF GEOGRAPHY For 4 years BS & 2 years MS (Revised 2009) | | HIGHER EDUCATION COMMISSION ISLAMABAD CURRICULUM DIVISION, HEC Dr. Syed Sohail H. Naqvi Executive Director Prof. Dr. Altaf Ali G. Shahikh Member (Acad) Miss Ghayyur Fatima Director (Curri) Mr. M. Tahir Ali Shah Deputy Director (Curri) Mr. Shafiullah Deputy Director Composed by Mr. Zulfiqar Ali, HEC Islamabad CONTENTS 1. Introduction………………………………… 6 2. Aims and Objectives……………………… 10 3. Standardized Format for 4-years BS degree programme ………………………. 12 4. Scheme of Studies for BS …………………. 14 5. Details of Courses for BS …………………. 16 6. Elective Group Papers ……………………. 45 7. Scheme of Studies for MS Programme …. 48 8. Details of Courses for MS …………………. 50 9. Optional Courses Model……………………. 56 10. Recommendations …………………………. 61 11. Annexures A,B,C,D & E …………………… 63 PREFACE Curriculum of a subject is said to be the throbbing pulse of a nation. By looking at the curriculum one can judge the state of intellectual development and the state of progress of the nation. The world has turned into a global village; new ideas and information are pouring in like a stream. It is, therefore, imperative to update our curricula regularly by introducing the recent developments in the relevant fields of knowledge. In......

Words: 17448 - Pages: 70

Más seguidas | HD Den of Thieves | Scarica APK