Free Essay

Work in Software

In: Business and Management

Submitted By abdullegend
Words 39826
Pages 160
ெதா

ைகயின் ச ட

கள்

ெதா

ைகயின்

க்கிய

வம் ேவ ய கா ய கள ல் ம். கள்! அல்லா க் க் க ப நில் கள்! மிக க்கியமான ம், தன்ைமயான ம்

ஸ்லிம்கள் ெதா ெதா அல் எ ைகயா

கைட பி க்க ம். இ ம், ந ேவ

ஸ்லிம்கள ன் அைடயாளம் ஆ ெதா ைகைய ம் ேபணிக் ெகாள்

ைககைள ர்ஆன் 2:238

அவர்க

வித

க்

ேபரேமா, ந ேபா வழ ட என

கியதிலி

இல்லாத

இரகசியமாக க் (

நாள்ம், ெவள பைடயாக வராக!

வத

ன்

ெதா

ம்

ைகைய (நல்

வழியில்)

நிைல

நா

ெசலவி

மா

ம், நாம் மா ம்

நம்பிக்ைக ெகா அல் ர்ஆன் 14:31

அ யார்க

ஹம்மேத!)

நம்பிக்ைக அல்

ர்ஆன் 4:103

ெகா

ேடார்ெதா

ைக

ேநரம்

றிக்க ப ட

கடைமயாக

ள்ள

.

வணக்க தி அல்லா

வின்

யவன்

தர் என்

அல்லா

ம் உ

ைவ

தியாக நம் தல், ெதா ேநா றல் ஆகிய ஐ

தவிர

ேவ

யா

ைகைய நிைல நி கா ய கள் ம

மில்ைல

என்

ம்

தல், ஸகா

ஹம்ம

வழ வ ப

(ஸல்)

தல், ஹ .

அவர்கள்

ெசய்தல், ரமலான் மாத தில் ேநான் அறிவி பவர்: இ ல்கள்: 'இைண ெதா காரீ 8, ைவ தல் உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 21 ம வதா ம் இைற

இஸ்லாம் நி

ள்ளக்

ம்

(

ஸ்லிமான)

அ யா

க்

ம்

இைடயில்

உள்ள

ேவ

பா

ைகைய வி

ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: 'நமக் ஸ்லிம் 116 ம், அவர்க க் ம் (இைற ம பவர்க க் ம்) உள்ள ஒ ப தம் ெதா ைகயா ம்; அைத வி டவர்

காஃபிராகி வி டார்' என் அறிவி பவர்:

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

ைரதா (ரலி) மாஜா 1069, அ க ம 21859 ம் ெதா ைகயின் க்கிய வ ைத எ

ல்கள்: நஸய 459, திர்மித 2545, இ இைத ெசால் ேபான் கின்றன. ஏராளமான

ர்ஆன் வசன

ம், ஹதஸ்க

PDF file from www.onlinepj.com

ெதா (

வதால் ஏ ப

ம் நன்ைமகள் உமக் அறிவிக்க ப வைதக் வராக! ெதா ர்ஆன் 29:45 க்கிற எ அ க் ம் த க் ைகைய நிைல நா வராக!

ஹம்மேத!) ேவத திலி ெப ய . ந

ெதா மிக 'உ

ைக ெவ கக்ேகடான கா ய

கள் ெசய்பவ ைற அல்லா வாசலில் ஆ ேமன யி (ஸல்) நபி ஒன்

கைள வி

அறிவான். அல்

ம், தைமைய வி

ம். அல்லா

ைவ நிைன பேத

ள க்கின்றார்; அவர நபி ேதாழர்கள டம் நபி ேதாழர்கள் பாவ கைள அக

கள ல் ஒ

வர

ள்ள(ஓ க் ெகா க் கள ல்) இ

ம்

சியி

; அதில் அவர் தின க் மா? எனக் கள ல் சிறிதள ம்

ம் ஐ எ

கள்' என்

தடைவ ' என

றினர். 'இ

ஐேவைள

அவர்கள்

ெதா

ேக டார்கள். 'அவர

ைககள ன் உவைமயா றினார்கள்.

ம். இதன்

லம் அல்லா

சியிரா

(சிறிய)

கிறான்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: 'ஐேவைள பாவ க க் காரீ 528, ெதா ஸ்லிம் 1071 ைக, ஒ ஜு ஆவிலி ம ஜு ஆ ஆகியன அவ க்கிைடயில் ஏ ப ம்

ப கார

களா

ம்; ெப

ம் பாவ

கைள

தவிர' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 394 ம் த கள் வர் வி ேவாராக வ அவைர நரக தில் ெகா உணவள ேபாராக றவாள கள டம் 'உ ேசர்க்க ம் இ ேபா மான காரணமா எ ம்.

ெதாழாததால் ஏ ப கடைமயான ெதா அவர்கள் ெசார்க்க விசா அல் ஒ விளக் உற ர்ஆன் 74:41-43 மன த ன் கியவர்' என் ம் ேபா பார்கள். 'நா

ைகைய ஒ கள் ெதா

ேசாைலகள ல் இ

ம், ஏைழக்

பார்கள்.

கைள நரக தில் ேசர் த க்கவில்ைல' எனக்

வார்கள்.

?' என்

தைல , 'அவர்

ந க்க ப

விளக்கமள ரா (ரலி)

ர்ஆைனக்

வைத க

நபி

தார்கள்.

அைத

(ஸல்)

அவர்கள் றக்கணி

கனவில்

, கடைமயானடார்கள். ெதா

ைகையப றி

ெதாழாமல்

அவர்கள்

அறிவி பவர்: ஸ ல்: காரீ 1143

இஸ்லா தின் மிக

ஸ்லிம்கள் அறியாமல் உள்ளனர். ைகக் நபிேய ன் மாதி

க்கியக் கடைமயான ெதா

ைகைய எ

வா

ெதாழ ேவ

ம் என்பைத

ெப

ம்பாலான

ெதா

PDF file from www.onlinepj.com

ஓர் ெதா

ஊ ல் ைகக்

ஒ வா

பள்ள வாசல் ெதா வ

ெதாழக் என்ப

யவர்கைளக் கள் இ

கவன

தால்வ ன்

ெதா

ைகக்

ம்

ம றவ ன் ள்ள .

ைறயில் எ

ம் இைடேய மிக

ெப ய வி தியாச

ப றிய அறியாைமேய இ த நிைலக் வாேற ெதா கள்!' என்

பைதக் காணலாம். நபிகளார் கா

க் காரணமாக அைம

த த ச யான

'என்ைன எ

வா

ெதாழக் க

ர்கேளா அ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: மாலிக் பின் ஹுைவ ஸ் (ரலி) ல்: காரீ 631 நாம் எ வா ெதாழ ேவ ம் என்பைத நபிகளார் கா த த அ பைடயில்

இ த நபி ெமாழியின் ப அறி உ உ ெதா ெகாள்ேவாம். வின் ச ட கள்

வின் அவசியம் ைகைய ம். . ேடாேர! ந ம், கர ந ெகாள் கள் கள் ெதா கள்! ள ைகக்காக க் தயாரா ம் ேபா ம் க ந உ கள் கள் இ க கைள ( ள ம், ) க்கள் வைர ய்ைமயாகிக் ஒ நிைறேவ இ ய்ைம வத உ ன், என ப றி பி ட ம். உ உ எ க்கைளக் ம் க வி, ய்ைம ப ெதா திக் தால் ெகாள்வ ெதா ைக

அவசியமா நிைறேவறா

ய்ைம

இல்லாமல்

நம்பிக்ைக ெகா உ ைகயால்) ெகாள் ேபா அல்லா ெச வி 'உ கள் ைககைள கள்!

தடவிக்

ைட வைர உ

கள் கால்கைள

ேநாயாள களாகேவா, பயணிகளாகேவா ைண ெதா (உட சிரம ைத ய்ைம ப அதில் உ ம் த றவின் கள் ம், தன ஏ ப லம்) ெப த க

கடைமயாேனாராக

விக் ெகாள் இ

தால், அல்ல த

தால்

கள்! உ

கள் தைலகைள (ஈரக் உ கள ல் வர்

கழி பைறயிலி உ க

ய்ைமயான ம வத காக ம் கிறான். அல் ந கியவர் உ உ க்

வ தால், அல்ல எ த கைள

கைள அ வி

கைள

ைள

ம்பவில்ைல. உ க க்

ம், ைககைள

னால் த மாறாக

ம் தடவிக் ெகாள் ைம ப ந கள் த

ணர் கிைடக்காத நன்றி ேம கள்!

ர்ஆன் 5:6 ெசய்யாத வைர அவர ெதா ைக ஏ க படா ' என் நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: த உ ணர் ெசய்வத த ணர் அவசியம் என்ப அைனவ க் ம் ெத தேத! ஆயி ம் உ ெசய் ம் த ணர் காரீ 135, ஸ்லிம் 330

றி

தவறான நம்பிக்ைககள் சில

ஸ்லிம்கள டம் நில

கின்றன.

PDF file from www.onlinepj.com,

ளம், க

மாய், ஏ கள், கிண ள க்கலாம் என்பைத

கள்

ஆகியவ றி ம்

ம்

மைழ

நர், நில த கி ைவ

நர்

ேபான்றவ றா இவ க்

ம்

உ ஆதாரம்

ெசய்யலாம்; கா ட

ேதைவயில்ைல.

அைனவ

ச யாகேவ

விள

ள்ளனர்.

கடல் நர் கடல் நரால் உ 'கடல் ந ல் ெசய்யக் அளவில் தவறா டா உ ம். ெசய்ய அ ேக க ப ட . மதியள அத ள்ளனர். அவர்கள், 'அதன் பதிலள தார்கள். த ணர் ய்ைம என்ற க கல தி சில டம் காண ப பதால் அ த கின்ற . ேசரா ' என் அவர்கள்

அதிக

ண ன்

கணக்கில்

நிைனக்கின்றனர். இ

ஏெனன ல் நபி (ஸல்) அவர்கள் கடல் நரால் உ நபி (ஸல்) அவர்கள டம் கடல் நர் ப றி ண அ

ெசய்ய தக்க

;அதில் ெச தைவ

ம் உ

மதிக்க ப டைவ' என்

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: இ மாஜா 382 ெசய்யலாம். கடைமயான ள உ பட அைன க் ள கைள ம்

எனேவ கடல் நரால் தாராளமாக உ நிைறேவ றலாம். பயன்ப 'சிறிய அ திய த பா திர ணர் கள ல் 'ம் உ ெசய் ம்

தமாகி

வி

என்ற

நம்பிக்ைக வி

ேபா

சில டம்ணர்

காண ப

அ பா திர தில் கின்ற . ைழ த

சில

ெதறி

ம ஹ கள

வி டால்

ம்

அ த இ

வா

ணர்

ெசால்ல ப

ெசய்வத கான த

ள்ள

திைய இழ

. ேம

ம் சிறிய பா திர தில் ைககைள ம் என

ம் நம் கின்றனர். வர வல

ணைர எ

தால் அ த

ணர் உ

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் பா திர தில் த வாய் ெகா பள தடைவ க ன் ன் தடைவ ஊ றிக் க க்ைக ம்

ணர் ெகா

ெசய்தார்கள். தம ம்,

ைககள ல் மணிக்க ைககைள ேவ ம் கர எ (த ணர் எ ம்

வைர ன் )

வினார்கள். பின்னர் தம மஸ

இடமள க்காமல் இர (ஸல்) அவர்கள்

தடைவ க

வினார்கள். பின்னர் தைலக் ரக்அ

தம் ெசய்தனர். பின்னர் இ த உ

வினார்கள். பின்னர், 'என

ெசய்தார்கள். பின்னர் இ ைவ

க ைத

ைகைய (பா திர தில்) வி வைர இ கால்கைள ெசய்

றினார்கள்' என்

க்கள் ெதா

உஸ்மான் (ரலி) ெத வி தார்கள்.

கின்றாேரா அவர

ேபால் யார் உ ன் பாவ

ைட வைர ண தி நபி

கள் மன்ன க்க ப

ம் என்

அறிவி பவர்: ஹும்ரான் ல்: காரீ 160

PDF file from www.onlinepj.com

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் மணிக்க அதன் கா யதாக லம் ம் ம ற றி பி உ ள்ளனர். கைளக்

வைர க க வி

விய பின் பா திர தில் ைக வி இ தியில் இ வா நபிணர் எ உ

ள்ளனர். ெசய்

ள்ளனர்.

அவர்கள்

இேத க

தில் அ

ல்லா

பின் ைஸ

(ரலி) அவர்க

ம் அறிவி

ள்ளார்கள். ( காரீ 192( ம் அவர்கள் அ மதி அள தத

நபி அவர்கள ன் ெசயல் சான் 'உ க கள் உள்ளன. வர்

ைற விளக்கம் ம

மின்றி வாய் ெமாழியாக

கள ல் ஒ

க்க தி றினார்கள்.

விழி தால் உ ைக எ

ெசய் ெக

ம் த

ண ல் ைகைய வி

வத

ன் ைகையக் நபி

விக் ெகாள்ள

ம்; ஏெனன ல் அவர

ேக ப ட

என்பைத அவர் அறிய மா டார்' என்

(ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: படக் என் காரீ 162 டாத இட தில் வா ைக க ப க் ம் என்பத காகேவ ைகைய த நபி (ஸல்) அவர்கள் உ க வ

ெசால்கின்றார்கள். இ ெதள வான அ

வி வி டால் பா திர தில் ைகைய வி ள்ளனர். மதியள

ணர் எ

ெசய்யலாம்

மதிைய அள

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதள வான அ ஏ க ேதைவயில்ைல. ணர் ெசய் டா

த பின் அைத நிராக க்க எ தக் காரண ைத யார்

றினா

ம்

மதம் ைவ த த ெப உ கள் உ ெசய்யக்

என்

மதம் ைவ த த

சிலர் நம் கின்றனர். இ த நம்பிக்ைக ம் ேபா நா

ண ல் ஆம், ஆ

கள் மதம் ைவ த த ம் தவறா ம். ம் ஒ

ண ல் ெபம்

'கடைமயான ள ல்: தி

க்கின்ேறாம்' என்

ள ைப நிைறேவ

ஆயிஷா (ரலி) அறிவிக்கின்றார்கள்.

ம், நபி (ஸல்) அவர்க

பா திர தில் ஒன்றாகக்

காரீ 263 ள ம் உ ைவ ேபாலேவ மார்க்க இ அ பைடயிலான த க்கா வி ணர் ய்ைம ப ணைர எ ம் க் தல் ஆ ம். ஒ

கடைமயான ேநர தில் ெகா

ேமன யில் ப ட த அவர்கள் ெபா எனேவ த உ ெசல் ப ம்பா திர தில் ேபா ணர்

தவில்ைல. ம் ேபா

ைகயி

ள கள் பா திர தில் விழாமல் இ பா திர தில் த ணர்

கணவன், மைனவிம்

ம்.

. தள க்

அ ப யி

பத காகக் ைகையக் அைத நபி (ஸல்)

ம்

ேபாவர்

ணைர ம றவர் பயன்ப

ெசய்ம், கடைமயான

றம் இல்ைல என்பைத இதி

ள ைப

நிைறேவ

விள

ம்

ேபா

கலாம்.

ம்வர்

மதம்

ைவ தபிராணிகள் வாய் ைவ த த

ணர்

PDF file from www.onlinepj.com

மன தர்கைள அ உ ெசய்யக் டா

வா

ம் ேகாழி, சி

க்

வி, காகம்,

ைன ேபான்ற பிராணிகள் வாய் ைவ த த ம். ைவ ேதன். உடேன ஒ

ண ல்

என்

சிலர் நம் கின்றனர். இ ெசய்வத காக நான் த பத ஏ றவா

ம் தவறா ணர் எ

அ கதாதா (ரலி) அவர்கள் உ அைதக் க்க ஆரம்பி த யைவயா . இதில் ஆ ச ய ப றி வரக்

ைன

பா திர ைத அவர் சாய் தார். 'என் சேகாதரர் மகேள! றி பி டார். தமில்ைல. இைவ உ கைள

ைன வ

கிறாயா?' என் ம்' என்

நபி (ஸல்)

ேக டார். நான் ஆம் என்ேறன். 'இைவ அ றியதாகக்

அறிவி பவர்: க ஷா ல்கள்: என்ப வரக் அைன மன தர்க ய திர்மிதி 85, நஸய 67, அ தா பிராணிகள்' என்ற ண ல் உ 68 ைன ல் வாய் ைவ தால் ெத கின்ற வ ைட . ேம த ணர் றி வ அ ம் தமாகா பிராணிகள் றி

ம், அ த க்

ெசய்யலாம் என்ப வாக்கியம், கா கின்ற

ம் இதி .

வசிக்காமல்

ம் 'இைவ உ

கைள

ம் ெபா

ம் என்பைத விளக் வா

ெசய்யலாம். 'நாய் வாய் ைவ ல்: காரீ 172 ணர் ண ம், ெவ ந ம் உ ெசய்யக் ததாக அைவ டா என் சிலர் நிைனக்கின்றனர். ட ேநாய் வ நபி (ஸல்) ம் என் ெபயரால் வி டால் ஏ தடைவ பா திர ைதக் க வ ேவ ம்' என் நபி (ஸல்) றி ள்ளனர்.

டன் அ

ம் பிராணிகள ல் நாைய

தவிர ம ற பிராணிகள் வாய் ைவ த த

ண ல் உ

டாக்க ப ட த யனால்

டாக்க ப ட த

நபி இ

ய ெவள ச தில் (ஸல்)

க்க ட ப டைவயா

றியதாக

டாக்க ப ட த ம். ம் சில

ஹதஸ்கள்

ணைர நபி (ஸல்) த உள்ளன.

ம் அதனால் அைன ம்

கா

அறிவிக்கின்றனர். இவர்கள் ெப எனேவ தைட வ வ ஒ க 'ஒ யனால்

பின் இஸ்மாயல், வஹ

பின் வஹ , ைஹஸம் பின் அத ேபான்ேறார் தான் இ ம் ெபாய்யர்க ண ம், ஹதஸ்கைள இ ம், ெந பால் க்க டக் ண யவர்க

ப றிய ஹதஸ்கைள மாவர். ெசய்ய எ த

ம் இல்ைல.

டாக்க ப ட த

டாக்க ப ட த

ம் உ

ல் உ ல் உ

ெசய்தல் ெசய்ய வசதி வாய் உள்ளவர்கள் வ க் ல் உ ெசய் வி ற ப வேத சிற ததா ம்.

த ப

வர் உ ம்.

ெசய்த நிைலயில் பள்ள வாச

ெசன்றால் அவர் நட

ெசல்வ

ட வணக்கமாகக்

மதி பில்

வர் தம

அதிகமானதாம், கைட வதியி ம். உ கள ல்

ம் ெதா ஒ வர்

வைத விட ஜமாஅ உ ெசய்

, அைத

டன் ெதா அழ றெசய், ெதா

ப தி ஐ

கின்ற

மட ஒேர

PDF file from www.onlinepj.com

ேநாக்க தில் எ க நக் க் ம்

பள்ள வாச அவ க் ஒ

க் ப

வ தால்

அவர்

பள்ள வாச

க்ம்

வைர க் ஒைவக் பாவ ைத

ம்ெவா வி ம்

த ப

கின்றான். ெதா வார். வி

ெதா

ைகைய எதிர்பார் த ெதாடக்

தர ைத

இட திேலேய க் அ

அவர் பள்ள வாசலில் அமர் தி அவர் ள் இ க் ம் வைர க்

அல்லா

உயர்

கின்றான். அவ

க்காக

ம் ேபா

வானவர்கள்

அவர் ெதா

அவைர

பிரார் தைன

பவராகேவ

ெசய்கிறார்கள். சி மன்ன றினார்கள்.

! இைறவா! இவ

லம் வானவர்க

!' என்

வானவர்கள்

ெதால்ைல அள க்காத வைரயில் இைறவா! இவைர

கின்றனர்' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 477, ஸ்லிம் 1059 ெசய்ய ஏ பா ெசய்ய வசதி இல்லாதவர்க ெசய்தல் ேலேய உ ெசய்வ ெசய்வ தான் சிற என்றா ம் அ தைகய

பள்ள வாசல் உ வ ல் உ

வசதி வாய் 'ெதா உ ஒன்

க்காக, பள்ள வாசன் சார்பில் ஏ பா க் . அ கில் யா (ஸல்) ம்

ள்ளவர்கள் வ

றமில்ைல. கள் அைம தி ைகைய தம தனேவா அவர்கள் நபி (ஸல்) (ரலி) ப

ைக ேநரம் வ த ெசய்ய (வ த ண அத டன் ள்

. பள்ள வாச

ைடய இல்ல அவர்கள் உ தம

) ெசன்றனர். சிலர் எ ெகா தம ைகைய எ வர ப ட சிய

சினார்கள். அ ேபா இயவில்ைல. தனர்?' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள டம் கல் பா திரம் எனேவ விரல்கைள ைவ தனர். இைண

அவர்களால்

அ பா திர தில் ேபர்கள்' என்

ைவ தனர். )

வி க்க

நபி

அைனவ இ

ெசய்தனர்' என்

அனஸ்

றினார்கள். '(அ ேபா

அனஸ் (ரலி) விைடயள

எ தைன

ேபர்கள் தார்கள்.

அவர்கள டம்

நான்

ேக ேடன். 'எ

அறிவி பவர்: ஹுைம ல்: உ நிய்ய ஒ காரீ 3575 ெசய் எ ம் ம் எ ைற ணம் ெசய்தா ம் அ த அமைல ெசய்கிேறாம் என்ற எ க் கா ய கைள ம் ஒ ணம் அவ வர் ெசய்தா க் இ ம் அ க்க ேவ ம்.

வர் எ த அமைல .

அ த எ அைமயா ஒ ஈ வர் படாம

ணமில்லாமல் வணக்க தின் அைன

வணக்கமாக

காரணமாகேவா,ம கைட பி க் ேநான்

ம்க்கின்றார்; ஆனால் வர்கள ன்

தல்

யன்

மைற

ேநா றவராக மா டார்.

ம் அைன ைத

ம் அவர் கைட பி

ஆேலாசைன ப ேயா

ேநான்

ம்

வைர ேநா

உ ம்

ணாம இ எ வா

ணம்

ம்

ப இ

அவ ேநா

காம க்

ம்

த ேபா

ம் ேநான்

க்கின்றார் ம் எ

இல்ைல; ேநரமின்ைமயின் ணம் இல்லாததால் அவர் என்றால், ேநான்பாள

ம்ப

வா க்ைகயில்

PDF file from www.onlinepj.com

உட பயி சி என்பத காகேவா, அல்ல அைன ெதா இல்ைல என்றால் இவர் ெதா ைகயில் ெசய் ம் இல்ைல என்றால் அவ இ ேபால தான் ஒ ெசய் க் கா ய கைள ம் ஒ வர்

ேவ

ஏேதா ஒ

காரண ெதா

க்காகேவா ெதா கின்ேறாம் ேபால் ெதா

ைகயில் கைட பி க் க்கக் கலக்க தில் எ அவ க் எ ணம் அவ க்

ம்

அைன ைத

ைகைய நிைறேவ றியவராக மா டார். அ ம் ஒ வர் ெசய்கின்றார். தவராக மா டார். வின் ேபா க் ெசய்ய ேவ ய அைன

ெசய்கின்றார்; ஆனால்

என்ற

ஆனால்

வதாக

உணர்

ம் ெதா வர் உ

ஆனால் உ மா டார்.

ம் எ

ணம் அவ

இல்ைல என்

ைவ

க் ெகாள்ேவாம். இவர் உ

க் கா ய

கைள

ம் ெசய்கின்றார். ெசய்தவராக

உதாரணமாக ஒ வி ைவ கின்ற . உ

வர் ெவள ேய ெசன் வின் ேபா ைவ க

ெகா

க்

ம் ேபா

மைழ ெபய்கின்ற உ க்க ம் க

. உடல் வ ப விம் நைன இற கிக்

க் ெகாள்ேவாம். அல்ல

ஆ றிேலா, அல்ல

வ ேவ

ய அைன க்

ள திேலா தவறி வி உ ெசய் ம் எ

வி டார். அல்ல

கின்றன என்

ெசய்தவராக மா டார். எல்லா அைம வணக்க ள்ள . ம் எ க

ள க்கின்றார் என்

க் ெகாள்ேவாம். இவ

ணம் இல்லாததால் இவர் உ

க்

ம்

நிய்யம்ணம்

அவசியம்

என்பத

பின்வ

ம்

ஹதஸ்

சான்றாக

'அமல்கள் யாகைள

ெபா

ேத' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: உமர் பின் க தா ல்கள்: நிய்ய காரீ 1, என்பைத ஸ்லிம் 3530

(ரலி)

கடைமகைள நிைறேவ நிய்ய ெபா ேம என்ற ெசால் ளா ம் உ ம். ெசய் க்

ஸ்லிம்கள ல் சிலர் தவறாக விள ம் ேபா சில அரபி

ெசா கைளக் ெபா

கி ைவ வ

ள்ளனர். உ தான் நிய்ய

, ெதா என்

ைக, ேநான் க

கின்றனர்.

ேபான்ற

வாயால் ெமாழிதல் என்

ள் இல்ைல. மனதால் நிைன தல் என்பேத அதன்

வாயால் ெமாழி ஹ

வி

ம் ேபாேதா, ெதா

ெசய்ததில்ைல. ம் ேபா

ம் ேபாேதா, ேநான்

ேநா

ம் ேபாேதா நபி (ஸல்) அவர்கள் எதைன

ம்

வாயால் ெமாழி ததில்ைல. 'நான் இ ேபா ஆ உ ெசய்ய ெசால்ைல ேபாகின்ேறன்' என்ற எ ம் ெமாழியக் நமக் டா ணம் உள்ள தில் இ . அ வழி கா வா யி ெமாழிவ பார்கள். க் மானால் அ ஆ ம். இ ேவ நிய்ய அவசியம்

கடைமைய

நிைறேவேம

வாயால்

ெமாழி

ள்ளனர்.

ம ற

எ த

வணக்க தி

ம்

என்றால் நபி (ஸல்) அவர்கள் வாயால் ெமாழி பல் உ லக் தல் வ ம் ன் ப கைள

ம். வாயால் எ த

பி அ

ெசய்ய

லக்கிக் ெகாள்வ

நபிவழியா

ம்.

PDF file from www.onlinepj.com

பல்

லக்

தல் ம்.வின்

ஓர்கம்

அல்ல!ெசய்வத

ன்

ெசய்ய

ேவதன யான

வணக்கமா

நபி (ஸல்) அவர்கள் பல் அறிவி பவர்: இ ல்: பல் இ ேம 'பல் றி ஸ்லிம் 1233 லக் தல் உ

லக்கினார்கள். உ

ெசய்தார்கள்.

அ பாஸ் (ரலி)

ற ப உ

க்

ம். உ

ெசய்தார்கள் என்பைதக்

க்

ள்

அட

கி

வி

ம்

வத

என்றால் 'உ

ன் 'பல் . த ப தி

ெசய்தார்கள்' என்

லக்கினார்கள்' என்ற ப

ம்

வதால்

தான்

வில் ேசராத தன யான ஒ லக் வ

வணக்கம் என்ப

ெத கின்ற

ம் பல் லக்

தல் நபி (ஸல்) அவர்களால் அதிகமாக வ ப றி அதிகமாக நான் உ கைள வ

ள்ள

. நபி (ஸல்) அவர்கள்

ள்ளார்கள்.

ள்ேளன்' என்

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: 'பல் காரீ 888 லக் தல் றி வாைய த ப ம்; இைறவன ன் தி திைய ெப த ம்' என ம் நபி (ஸல்)

அவர்கள்

ள்ளனர்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: நஸய 5, அ 'என் ச தாய தி ம 23072 ம் என்றில்லாவி டால் ஒ றினார்கள். ெவா உ வின் ேபா ம் பல் லக் வைதக்

க டாயமாக்கியி

ேபன்' என்

சிரமமாகி வி

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: அ பல் லக் ம ம் 9548 சி சியால் பல் லக் வ ெபய தான் ன்ன என்ற க சில ஸ்லிம்கள டம்

காண ப

றி பி ட

கின்ற

மர தின்

. இைத மிஸ்வாக்' க் . பல்

சி என் லக்

அைழக்கின்றனர். தான் ெபா ள். றி பி ட மர தின் சி என்

மிஸ்வாக்' என்ற ெசால் இத

ம் சாதனம்' என்ப

அர் தம் கிைடயா

PDF file from www.onlinepj.com

பல் அட அைன பல் இ தக் கா

லக்க ம். அ

விரைல ேபால்

பயன்ப எ த

தினா

ம், பிர சிைய

ைஷ

பயன்ப தினா

தினா ம்

ம் அ

அைன ம்

ேம

மிஸ்வாக்கில் அட ம்.

ேம இதில் சமமானைவ தான். தல் தான் நபிவழிேய தவிர சியால் தான் பல்

மர தின்

பயன்ப

மிஸ்வாக்கில்

லக்

றி பி ட ேவ ம்

சியாக என்

தான் இ சிலர்

க்க ேவ வ

ம் என்ப வதால் இைத

நபிவழியல்ல! இ க்

கின்ேறாம். லக்கிய

லக்க

பல்

பின்னர் உ க ம்

ெசய்ய ேவ டன் இன அறி ேபா தல்

ம். உ

ெசய்

ம்

ேபா

ெசய்ய ேவ தல்

ய கா ய

கைள

வ ைசயாக உ ய ஆதார உ ெசய்ய ஆரம்பிக் ம்.

ெகாள்ேவாம். அல்லா பிஸ்மில்லா ' (அல்லா

வின் ெபயர் வின் தி

ெகாள்ள ேவ

ெபயரால்)

என்

றிக்

நபி ேதாழர்கள் உ எவ டேம த ண ல் ம் தம த

ைகைய க்

ணர்

ெசய்வத கான த இ ைவ ,

க்கின்றதா?' என் 'அல்லா த

ணைர

ேக டார்கள். வின்

ேத னார்கள். அ ேபா ெபயரால் (த உ ணர்

ெகா

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'உ ெசய் கள்' என் வர ப ட டன்)

றினார்கள்.

அ த

கள ல்

அவர்கள ன் விரல்க உ இ ெசய்தார்கள். வா அனஸ்

இைடயி

ணர் ெவள ேயறியைத நான் பார் ேதன். கைடசி நபர் வைர அதில்

(ரலி)

றினார்கள். 'ெமா தம் ப நபர்கள்' என்

எ தைன

ேபர்தர்கள்?' என்

அனஸ்

(ரலி)யிடம்

ேக ேடன். அத கவர்கள், ' மார் எ அறிவி பவர்: கதாதா ல்: நஸய 77 ன் ைககைளக் க உ ' ...ந உ (ரலி) ன யி ெசய் ம் ேபா ெசய் தல்

விைடயள

தார்கள்.

தல் ெசய்ய ேவ இ

ய ெசயல் இ ம் க வி

ைககைள

ம் மணிக்க

வைர க சி

வதா

ம்.

ெவள ேய

ம் ேபா

கின்றன' என்

ன் ைககைள

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ய்ைமயாக்கினால் உன

றினார்கள். அறிவி பவர்: அம்ர் பின் அபஸா

பாவ

கள் விரல்

ல்: நஸய 147 வாைய இ ம், க்ைக ம் தம் ெசய்தல் வைர க விய பின் வாைய ம், க்ைக ம் தம் ெசய்ய ேவ ம்.

ைககைள

ம் மணிக்க

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் எ அள ெகா வாய் ேவ ப த ள ேபா , , 'தம ம் ம், க்ைக

வா இெசய்தார்கள் என்பத ம் ன் ற ப ம் ணர் எ தடைவ

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் ெசயல் விளக்கம் ள்ள க . வி ல்: வி , (த காரீ 160, 164 ணர் எ ) வாய்

தம் ெசய்தார்கள்' என் க்ைக தம்

ைககைள

ெகா

ள பத க்கி

ெசய்வத த

தன

தன யாக

இர ப

தடைவணர்க்க

திைய

ய அவசியம் இல்ைல. ஒ ம் ெச தி

தம் ெசய்யலாம்.

ைகயள

அதில் ஒ

திைய வாயி

ம், ம ெறாவாய்ெகா

அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் உ ள க்கி ம் த ம் இ

ணர் ெச

ெசய்தார்கள். அ ேபா

தினார்கள்... (பின்னர்) 'இ ப றினார்கள்.ைகயில் த

தான் நபி (ஸல்) அவர்கள் உ

ணர் எ

அதன்

லேம

ெசய்ய நான் பார் ேதன்' என

அ பாஸ் (ரலி)

அறிவி பவர்: அதா பின் யஸார் ல்: ஒ காரீ 140 ைக த ணர் எ க் ம் ேபா உ வல ைகயால் எ ள , இட ைகயால் தம் ெசய்ய ேவ ற ப ம். நபி , 'தம .

(ஸல்) அவர்கள் எ வல ல்: அல த ைகைய

வா

ெசய்தார்கள் என்பைத உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் விளக் வாய் ெகா க்ைக ம் சீ தினார்கள்' என்

ம் ேபா ள்ள

பா திர தில் வி

காரீ 160, 164 (ரலி) அவர்கள் ம்'என் தி, இட உ ெசய்வத ைகயால் ய த ணைர எ வர ெசய் , வாய்ெகா பள , க்கி ெசய்த

ைறயா

ணர் ெச

றினார்கள்.

தம் ெசய்தார்கள். பின்னர் 'இ

தான் நபி (ஸல்) அவர்கள் உ

அறிவி பவர்: அ

ைகர் ம 1078, தாரம 696

ல்கள்: நஸய 90, அ க ைதக் க இதன் பின்னர் இ தல்

க ைதக் க தல்

வ ேவ

ம்.

ைககளால் க

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ த க வினார்கள். ணைர அள்ள அதைன

ெசய்த ம ெறா

ைறைய இ ைகயால்

அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் விளக் ேசர் க் ெகா அதன்

ம் ேபா தம

,ஒ

ைக க ைதக்

லம்

அறிவி பவர்: அதா பின் யஸார் ஒ ைகயால் க தல்

ல்:

காரீ 140

PDF file from www.onlinepj.com

நபி ேபா

(ஸல்) , தம

அவர்கள் ைகைய யாெசய்த ைழ

ைறைய ன்ல்லா ைற

பின் க ைதக் க

ைஸ

(ரலி)

அவர்கள்

விளக்

ம்

பா திர தில்

வினார்கள்.

அறிவி பவர்: ய ல்: காரீ 186

தா ையக் ேகாதிக் க தா ைவ தி ேபார்

தல் க ைதக் க ெசய் ம் ேபா தம விரல்களால் தா ையக் ேகாத ேவ ம். ஏெனன ல் நபி

(ஸல்) அவர்கள் இ

வா

ள்ளனர்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ

ெசய்

ம் ேபாணைரக் ெகா

தம

தா ையக் ேகாதிக் க

வார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: அ இ ம 24779 ம் ழ ைக வைர க தல் ம் ழ ைக வைர க வ ேவ ம். ம் ேபா , க ைத ம்,

ைககைள க ைதக் க

விய பின்னர் இ

ைககைள

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ வைர இ ைககைள ம்

ெசய்த ன்

ைறைய உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் விளக் வினார்கள்.

தடைவ க

அறிவி பவர்: ஹும்ரான் ல்: காரீ 160 சிற பாகக் க தல் வி வாகக் க வ வ ம், ைககைளக் க ம். இ ம் ேபா ழ ைக

கம், ைக, கால்கைள க ைதக் க

வைர நி 'உ ெகாள்ள

திக் ெகாள்ளாமல் அைத காரணமாக யார் தம

ம் ேபா

க ைதக் கட ம் தா

க் க

ம் வி

ம்ப தக்கதா

க டாயம் இல்ைல.

அைழக்க ப

ெசய்வதன் வார்கள். ம்' என்

என ெவ

ைமையதாய தினர் அதிக பகம், ைக, கால்கள் வி

ம் கின்றாேரா

ெவ

அவர்

ைமயானவர்கள்' என் அ வா ெசய்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: எனேவ தைலக் கம், ைக கால்கைளக் க மஸ ெசய்தல் ம் ேபா வி வாகக் க வ சிற ததா ம். காரீ 136, ஸ்லிம் 362

PDF file from www.onlinepj.comைககைள

ம் க

விய பின்னர் ஈரக் ைகயால் தைலைய ெசய்த ைறைய அ ன்ப ல்லா பிட தி

தடவ ேவ பின் ைஸ ம்பக் ெகா

ம். இ

மஸ

என ப

ம். , தம்

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ இர இட திலி ைககைள

(ரலி) அவர்கள் விளக் வ தார்கள். ெசன் பிற

ம் ேபா

தடவ ஆரம்பி தார்கேளா அ த இட தி யா ஸ்லிம் 346 அவர்கள் கா த த ம். ம ஒ ம் மஸ

ம் தைலயின்

தியில் ைவ

வைர ெகா

அ ப ேய எ த

அறிவி பவர்: ய ல்கள்: இ தான் காரீ 185, நபி

(ஸல்)

ெசய்

ம்

ைறயா

ம்.

ெபம்கைள

ேபாலேவ பிட தைலயில் ம ஹைப

வைர மஸ

ெசய்ய ேவ யில் சிறிதளைவ ம்

ஒேரெயா சார் தவர்க

ஒ ப

விரலால் அள க்

ெதா டால் மஸ சான்

ேபா

ம்

என் ேபா ம்

ஷாஃபி என்

ஹனஃபி ம ஹைப

சார் தவர்க

ம், தைலயில்

நான்கில்

கின்றனர். இத ம்?

நபிவழியில் எ த

ெசய்தால்

ம் இல்ைல.

எ தைன தடைவ மஸ தைலக் நபி ேபா ெகா ஒ

ெசய்ய ேவ இர

தடைவேயா அல்ல அவர்கள் உ

தடைவேயா மஸ ைறைய இ அ ல்லா

ெசய்யலாம். பின் ைஸ வா (ரலி) ஒ அவர்கள் விளக் ம்

(ஸல்) வ

ெசய்த ைழ

, ைகைய (பா திர தில்)

பின்னர் பின்பக்கமி யா

ன் பக்கம் ெகா

ைககைள

ம் தைலயில் ைவ வ தார்கள். இ

ன் பக்க திலி

தடைவ ெசய்தார்கள்.

பின் பக்கம்

அறிவி பவர்: ய ல்: காரீ 186

நபி (ஸல்) அவர்கள் தைலக் அறிவி பவர்: அ ல்: நஸய 98 கா க க் மஸ மஸ ெசய்தல் ெசய் அவர்கள் ல்லா

இர பின் ைஸ

தடைவ மஸ (ரலி)

ெசய்தார்கள்.

தைலக் நபி உ ப

ம் ேபா உ

இர ெசய்த

காக்

ம் மஸ

ெசய்வ

நபிவழியா

ம். கா கள ன்

(ஸல்) தியி

ேபா

தைலக் தியி

ம், தம ம் ைவ

ஆ கா கா க க்

விரல்கைளக் ம் மஸ

ம்,க ைட விரைல கா ல்லா

கள ன் ெவள ப

ெசய்தார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்: நஸய 101

பின் அ பாஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

பிட யில் மஸ தைலக் ெசய்தி இர மஸ

ெசய்ய ேவ ெசய்வ . ம் க தல்

மா? ெசய்கின்றனர். இத ஆதார ர்வமான எ த

ேபால் சிலர் பிட யில் மஸ

ம் கிைடயா கால்கைள

இதன் பின்னர் இ ேவ ைக த

ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் உ ணர் அள்ள ைக த

கால்கைள

ம் க

வ ேவ வல

ெசய்த தம

ைறைய இ காலில் ெகா இட

ம்.

தல் வல

அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் விளக் வினார்கள்.

காைல

ம், பின்னர் இட

காைல

ம் ேபா

ம் க

,ஒஅதைன தம

சம் ெகா

சமாக ஊ றி அதைனக் க

வினார்கள்.

பின்னர் இன்ெனா

ணர் அள்ள

காலில் ஊ றிக் க

அறிவி பவர்: அதா பின் யஸார் ல்: காரீ 140 கர ைட வைர கவனமாகக் க வ ம் ேபா அவசியமா ,இ ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் உ ன் ெசய்த தடைவ

கால்கைளக் க

ைறைய உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் விளக் வினார்கள்.

கால்கைள

ம் கர

ைட வைர

அறிவி பவர்: ஹும்ரான் ல்: காரீ 160அ ஹுைரரா ச யாகக் க

ெசய்

ம்

(ரலி)

ெதா

றினார்கள்' என்றார்கள். ஹம்ம

வாதவர்க

அவர்கள் க் க்

யிலி (எ

கைள ேக

மக்கள்

பார்

உ தான்' என் ) 'உ

ெசய் ைவ

ெகா நி சயமாக

ைமயாகஹம்ம

ெசய்

ேபா

கள்.வழிேய

(ஸல்)

திகால்கைள அவர்கள்

ெசன்ற

அறிவி பவர்: ல்: காரீ 165

பின் ஸியா

எ தைன தடைவ க தைலக் இர மஸ

வ ேவ ெசய்வைத

ம்? தவிர ம ற கா ய கள் அைன ைத ம் ஒ ெவா தடைவேயா, அல்ல ஒ ெவா

தடைவ கவி உ

தடைவேயா, அல்ல

ெசய்தார்கள்.

ம்

ன்

தடைவேயா

ெசய்யலாம்.

நபி

(ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 157

அ பாஸ் (ரலி).

நபி (ஸல்) அவர்கள் இரதடைவகள் க

வி உ

ெசய்தார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: அ ல்: காரீ 158

ல்லா

பின் ைஸ

(ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ மணிக்க எ ைககைள ) ம் வைர வாய் ம் கர ன் ன் ெகா பள

ெசய்த க்ைக

ைறைய உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் விளக் வினார்கள். பின்னர் தம தம் பின்னர் ெசய்தனர். தைலக் பின்னர் மஸ வல ம்

ம் ேபா ம்,

, தம

ைககள ல் (த ணர் இ இ வைர

தடைவ ஊ றிக் க க ன் வினார்கள். தடைவ க

ைகைய வி ெசய்தார்கள்.

தடைவ

க ைத

பின்னர்

கால்கைள

ைட வைர

வினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஹும்ரான் ல்: எனேவ க ப ஒ ன் நபி ேபா க வ காரீ 160 ஒ ம் ெவா நபி உ வழி ைப தான். ம் நம் ஒ தடைவ ம், வி க வ ம், இர ம் ஏ ப தடைவ எைத ேவ க வ ம், ம் ன் நைட தடைவ ைற

தலாம். உ விேலேய தடைவ (ஸல்) , தம ட நாம் வி ம்பியவா தடைவ ெசய்யலாம். வலாம். அ ல்லா பின் ைற க வைர இர ைஸ தம (ரலி) அவர்கள் ன் ன் க விளக் ம் க ைத இ தடைவ க வி வி , ைககைள

வசதிக்

ப தி

மானா

ம், கால்கைள ஒ உ

ம் க ைறைய

அவர்கள் இ

ெசய்த த ம் த இ ணர்

வாய்ெகா பள

ன் ைககள பின்னர் யா ஸ்லிம் 346 ேமல் க ஒ வக் க்கி தம

அறிவி பவர்: ய ல்கள்: ன் உ காரீ 185,

வினார்கள்.

ைககைள

ெச

ணைர ஊ றி இ தி ம்

சீ தினார்கள்.

பின்னர்

வினார்கள். பின்னர் இர க ைத ைற

ைற ைற

வினார்கள்.

தடைவக்

டா ைப ம் அதிக ப சமாக தைட உள்ள உ ெசய் . ெசய் கிைழ கா ம் வி ைற ப றிக் ேக டார். அவ , 'இ தான் உ ெசய் க் ம் நபி (ஸல்) ைறயா ம். ன் ைற க வலாம் என்பைதக் க ேடாம்.

ன்

வின் ேபா

தடைவக்

ேமல் க

ேவார் உ

வத

நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ஒ அவர்கள் யார் இைத விட அதிக ப வி டார்' எனக் ம் ன்

தடைவகள் க

மன தர் வ வி உ

கிறாேரா அவர் த க்கம்(

வி டார்; வரம்

மறி வி டார்; அநியாயம் ெசய்

றினார்கள். (ஹதஸின் (ரலி)

அறிவி பவர்: அம்ர் பின் ஷுஐ ல்கள்: நஸய 140, அ வ ைசயாக ெசய்தல் ம

6397

PDF file from www.onlinepj.com

ேம

ற ப ட கா ய

கைள ேம

ற ப ட வ ைச ப கா

ெசய்வ

தான் நபிவழியா க் கா

ம். இ த வ ைச ப ய ஹதஸ்கள லி

தான் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய் அறியலாம். கா உ

ள்ளனர். இைத ேமேல நாம் எ

ைறகள் ம ெசய் க

மஸ

ெசய்தல் கைடசியாக இ ேடாம். கால்கைள ம் கர ைட வைர க வ ேவ ம் என்பைத உ ய

ஆதார கா

டன்

ம் ேபா

ன்னர் க

ைற அணி தி

பவர்கள் என்ப

கால்கைளக் இ தவாமல் கா

ைறயின்

ேம ப உள்ள

தியில்

ஈரக்

ைகயால்

தடவிக் ம்.

ெகாள்ளலாம்

ச ட தில்

விதி

விலக்கா

நான் ஒ

ெசன்றார்கள். கா

பிரயாண தில் நபி (ஸல்) அவர்கேளா நான் நபி (ஸல்) அவர்க ம், இ க் க ைத

ணர்

ேதன். நபி (ஸல்) அவர்கள் (இய ைக ) ேதைவக்காக ஊ றிேனன். அதில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உ வினார்கள். தைலக் மஸ ெசய்தார்கள். இ

ெசய்தார்கள். அ ேபா ைறகள் ம

ம் மஸ

ெசய்தார்கள்.

ைககைள

ம் க

அறிவி பவர்: ல்கள்: ெப ெப

கீ ரா (ரலி) ஸ்லிம் 404 மஸ மஸ ெசய்யலாமா? ெசய்வ க்க ம் இ ேவ டா பால ம். என் க் அ ம். ப அைதக் ைக கழ வதால் வான ஏ ப ம் சிலர் ம் உ ய வா கின்றனர். இ ஹதஸ்கள ல் தான். ெப க தவறா க் ம். நபி (ஸல்) இ ச ைக

காரீ 182,

கள் கா கள் கா நபி க் கா

ைறகள் ம ைறகள் ம கா

அவர்கள் ெசய் அைத ெப ேம சிரம கா ஆ க ம்

(ஸல்) ம் ெபா

அவர்கள்

ய எ த வணக்க ம் என்பத ம மஸ பால ெசால்யி

ேபாதிய ஆதாரமா ெசய்ய க் ம் ெபா அ

ற படாதேத

இல்ைல என்றால்

ைறகள்

மதிக்க ப

க்காகேவ! அ சிரமம் இ ைறகள் ம க ம் ெப மஸ க

வான

என்பதால் இ ச

ம் ெபா

தான்.

ெசய்யவத

ய நிப தைனகள் வாமல் கா ைறகள் ம மஸ ெசய்யலாம் என்ற இ ச ைகக்

சில நிப தைனகள் உள்ளன. கா ைறகைள அணிவத

ம் கால்கைளக் க

ன்

கால்கைளக்வியி

க்க

ேவ

ம்

என்ப

தல்

நிப தைனயா

ம்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் உ கழ ற

நிைலயில் தான் அவ ைற நான் அணி தி அறிவி பவர்: கீ ரா பின் ஷுஃபா (ரலி)

யன்ேறன். அ ேபா

ெசய்வத காக நான் த

அவர்கள், 'அவ ைற வி க்கிேறன்' என்

ணர் ஊ றிய ேபா வி

றி அவ றின் ம

! ஏெனன ல் கால்கள் மஸ

அவர்கள ன் கா

ெசய்தார்கள்.

ய்ைமயாக

ைறகைள நான் இPDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: கா

காரீ 206,

ஸ்லிம் 408 ன் கால்கள் ய்ைமயாக இ க்க ேவ ம் என்பைத இ த ஹதஸி

ைறகள்

அணிவத

அறியலாம். கால்கள ல் ெகா ெவள பைடயாக ெசய்ய க்க ேவ ெசய் அவர் ெத யா ம் என்ப ம் . கா இ அ த கள் ஏ ம் ஒ யி உ அதன் டன் இ ேமல் கா ைற ம். அணி

டால் மஸ

ைறைய அணி விர ைட ம்

ம் ேபா றிக் ம்.

க்க ேவ

ய்ைமயாக இ ஒ வர் உ பின்னர்

கால்கைளக் க உ ெசய் ம்

கின்றார். உடேன கா ேபா கால்கைளக் க

ைறகைள அணி வாமல் கா ைறகள் வாமல் கா

ெகாள்கின்றார் என்றால் ம மஸ ெசய் மஸ ைறகள் ம

அதன் ெசய் ஒ கா

ெகாள்ளலாம். அதன் பின்னர் அவர் மலஜலம் கழி தா ெகாள்ளலாம்.

ம் கால்கைளக் க

வைர அவ டமி அணிவத ச

வர்

ஹர் ேநர தில் உ உ

ைறகைள அணிகின்றார் என்றால் இவ க் உ இ

ைவ நக்

ெசய்கின்றார். அ ேபா ம் கா ய கள் ஏ

ம் இதன் பின்னர் கா வ ேவ ம் என்ப

ம் நிகழவில்ைல. இ த நிைலயில் அஸர் ேநர தில் ைறகள் ம மஸ ெசய்யலாம். கா ம் என் க டாயம் இல்ைல. கா

கால்கைள

ம் க

கின்றார். இதன் பின்னர் அஸர் ைற

ன்னர் தான் கால்கைளக் க க்க ேவ

ைற அணியக்

ய ேநர தில் அவ ச உ ைகயின் கால அள ட ம், கால் அ

தான் க டாயம்.

மஸ தின

ெசய்ய ஒ

யா

தம் .

இல்லாத

நிைலயி

ம்

கா

ைற

அணி தவர், காலெமல்லாம்

கா

ைறகள்காைல 10மணிக் எ தைன ெசய்வேத அணி தடைவ ேபா

ம்

தடைவயாவ உ உ ம். க்

ெசய்த நிைலயில் ஒ ெசய்தா ேநரம் ம் கட

கா

ைறகைளக்

கால்கைளக் வி டால்

வர் கா க

கழ றி

ைற அணி தால் நாைள காைல 10 மணி வைர அவர் வ ேதைவயில்ைல. க வி வி கா உ ைறகள் டன் ம கா மஸ ைறைய கால்கைளக்

கால்கைளக்விக்

ெகாள்ள

ேவ

ம்.

இன்

ெகாள்ள ேவ

ம். 24மணி

பயணிகளாக இ கா ம மஸ

ைற அணி த ேநர தில் இ ெசய்யலாம். விவி உ

பவர்க

இதில் பயண தில் டன் கா ன்

தல் ச இ

நா கள் (72 மணி ேநரம்) கா பவர்கள் ன் நா க ம்.

ைக உள்ள

. அவர்கள் உ க்

ைறையக் கழ றாமல் கா பின் உ ெசய்

டன் கா

ைற அணி தால் ம் ைறகள் ேபா

கால்கைளக் க கா இ பகல் ஏ ப ைறகள் தார்' என் ன்

ைறைய அணிய ேவ ப றி ஆயிஷாமஸ

ெசய்வ

(ரலி)

அவர்கள டம்

ேகள்வி

ேக க

ெசன்ேறன். க் ன்

அத கவர்கள், 'அல பின் அபதாபிடம் ெசன் றினார்கள். நா இர என ம், உள் ல் இ

ேகள். அவர் தான் நபி (ஸல்) அவர்க பவர்க க் ஒ பகல் ஓர் இர என

டன் பயணம் ெசய்பவராக ம் நபி (ஸல்) அவர்கள்

கள் அல (ரலி) அவர்கள டம் இ தார்கள்.

ப றிக் ேக ேடாம். 'பயணிக

தினார்கள்' என்

அல (ரலி) விைடயள

அறிவி பவர்: ஷுைர

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: ள ள

ஸ்லிம் 414 கடைமயானால் இ ச கடைமயாகி வி டால் ம் ேபா உடல் ள இ ைக இல்ைல ள க் வ ம் ேபா ம் க . நா க ம், உள் ல் இ க தால் க் ஒ நா ம், மலம், ஜலம், ள க்கம் க்காகக் கா ைறகைளக் கழ ற ேவ காைல ம ம் க ம். கடைமயான ைறகள் ம ள ைப மஸ

நிைறேவ

வி வி

வாமல் கா

ெசய்தால் கடைமயான நா கா கள் பயண தில் காரண

நிைறேவறா தால் கா ன்

ேபான்ற

களால்

ைறகைளக் ம் என

கழ ற

ேதைவயில்ைல

என

ம், கடைமயான

ைறகைளக் கழ ற ேவ

ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் எ

க் க டைளயி டார்கள்.

அறிவி பவர்: ஸஃ வான் பின் அஸ்ஸால் (ரலி) ல்கள்: திர்மித 89, நஸய 127, இ ேம ற தில் மஸ ெசய்தல் கா ைறகள ன் ேம ற தில் மஸ ெசய்தைத நான் பார் ள்ேளன். மாஜா 471, அ ம 17396

நபி (ஸல்) அவர்கள் தம அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்கள்: அ தா எ வா மஸ 140, அ ெசய்வ

ம ?

699

நபி (ஸல்) அவர்கள் தைலக் கிைடக்கின்ற எ வா . ஆனால் கா என் தான் விளக்கமாகக் ஐ

ைறயின் ேம பர பில் மஸ ற படவில்ைல. மஸ ப ெசய்ய

மஸ

ெசய்த

ப றி அவர்கள் வழியாக வி வான ெசயல் விளக்கம் நமக் ெசய்தார்கள் என் ம ேம ற ப

கின்ற

க்

.

எனேவ ேவ

அறிஞர்கள் க மஸ ' என்

ம்;கா

ைறயின் க்

றி

அதிகமான ம்

விரலால்

ள்ளனர். ஆயி அள க்

திகள்

ம் நபி (ஸல்) வழியாக கா ைறயின் ம தான் ெசய்ய ேவமஸ

ேவ

ெசய்ய

ம்;

ன்

றி பி ட அள ேவ ம் என் ம் ஒ

ேவ

விரல்களால் ம் எ

என்ெறல்லாம் ம் என்

மஸ

ற படாததால் அ த ைறைய

பலவிதமாக

ெசய்ய

ெசால்ல ப டா கா றி . ைறகள்

தடவ

மக்கள டேம றி பி ட

உ ைமைய வி திணிக்கக் இ

விட ேவ

ம். இ ப

அறிஞர்கள்

தவிர

ள்ளனர். இவ

ேதால்

க்

தான்

ஆதாரம் ஏக்க

ம் இல்ைல.

ேவ

ம்

என்ெறல்லாம்

இன்

ம்

பல

விதிகைள

சில

தைல பாைகயின் ேமல் மஸ

ெசய்தல்

PDF file from www.onlinepj.com

கா

ைறயின் ேமல் மஸ

ெசய்

ம் ச க்

ைக ேபாலேவ தைல பாைக அணி தவர்க ம் ஆ ம் மஸ க ம் ெப ெசய்யலாம். கா க ம் தைலக் மஸ

ம், தைலைய மைறக் ெசய்வத

ம்

தைல பாைகயின் ம நபி பார் (ஸல்)

ணிைய தைலயின் ேமல் ேபா ம் தைல தம

ணியின் ம

பதிலாக

அவர்கள்

தைல பாைகயின்ம்

ைறகள்ம்

மஸ

ெசய்தைத

நான்

ள்ேளன். பின் உமய்யா (ரலி)

அறிவி பவர்: அம் ல்: காரீ 205

தைல பாைகயின் ேமல் மஸ ணியின் ம ம் மஸ

ெசய்வ

ேபால் தைல பின்வ க்கா

க்கா

ன் ம

ம் தைலயின் ேமல் ேபா ள்ள .

க்

ம்

ெசய்யலாம் என்பத ைறகள் ம ம் தைல

ம் ஹதஸ் ஆதாரமாக அைம ன் ம ம் மஸ ெசய்தனர்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கா

அறிவி பவர்: பிலால் (ரலி) ல்: க்கா இ ெசால் ஸ்லிம் 413 என் ஆ ம் நாம் தமிழாக்கம் ெசய்த இட தில், கிமார்' என்ற ெசால் அர கள் றிக் அணி ம். றிக்க இ ெசால் தி ஹின்ன' என்ப க் ர்ஆன ல் 24:31 வசன தில் பயன்ப ம். ெப கள ன் க்கா ைடக் றிக்க த ப ள்ள . ம் தைல ணிைய ம், ெப கள் அணி ம் ல தில் பயன்ப தைல ணி த ப ள்ள அதாவ .

க்கா ைட ெப கள ன்

க்கா ைடக் ள்ள '

இதில் இடம் ெப

கிமார்' என்பதன் பன்ைமயா ம் கிமார்' என்ப

பயன்ப

காரீ 5825, 6568, 3321, 3578, 5381, 6688 ஆகிய ஹதஸ்கள த ப ள்ள . றி பி வத

இைத வி வாக நாம் ெசய்வ என் கா ஆ க க் எவ ம்ேம உ ய

க் காரணம் தைல பாைக ம ேபால் பல ம் எ தி

ள்ளனர். ெப

ம் தைல க

க்

ம் இ த

ணியின் ேமல் மஸ ச

ைக உள்ள

றியதாக மஸ க் ம்

ெத யவில்ைல. ெசய்வ க்கா எ வா ஆ க க் ம், ெப க க் வ ம் உ ய ச க் ம் ெபா ைகேயா அ வான தான். ம் ஆதார என்ற ர்வமான மர்வான் ம் ேபாலேவ

தைலயில் ேபா ேம

ைறகள் ம

ன் ேமல் மஸ ஒ இ வா

ெசய்வ

ம் இ

ம் தைல பாைகைய ஒ இல்ைல.

நாைளக்

தடைவயாவ ஹதஸ் காரீ, அ

கழ ற ேவ உள்ள ம .

ம் என்பத

ஹதஸ்கள் பலர்

அறிவிக்கின்றார். இவர் ஏ க தக்கவர் அல்ல என் கின்றனர். ைறக

த ரான யில்

பின் ஹம்பல், இ

அைத

அ ஸலமா

அபஹா தம் ம

எனேவ கா

க்

ய நிப தைனகள் ஏ

ம் தைல பாைக ம

ம்

க்காக்

க் கிைடயா

.

PDF file from www.onlinepj.com

உ உ அ அ ெபா

ெசய்ய ஆரம்பிக் ெசய் ஹ

ம் ேபா

பிஸ்மில்லா ம்

எனக்

ற ேவ வ

ம் என்பைத ம்.

ன்னர்

றி பி

ள்ேளாம்.

த பின்னர் கீ க்கா

ஆைவ ஓ

நபிவழியா

அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ ஹு யவன் தி தி அல்லா ைவ

தஹு லா ஷரீக்க லஹு வஅஅன்ன

ஹம்மதன்

ஹு வரஸூ ள்:

இைணயில்ைல என் ஆவார்கள் என் அல்ல அ ெபா ஹ ள்:

வணக்க திகின்ேறன்.

ஹம்ம

தவிர

ேவ

(ஸல்) அவர்கள் அவ

யா

மில்ைல; அவன்

ைடய அ யா

தன

தவன்; அவ ம்க்

ம்

நான் உ

கின்ேறன்.

அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வஅ வணக்க தி யவன் அல்லா ைவஅன்ன ேவ

ஹம்மதன் அ யா மில்ைல

ஹு வரஸூ என் உ தி எ தி

ஹு கின்ேறன். கின்ேறன். வாசல்க ம்

ஹம்ம உ றி

(ஸல்) அவர்கள் அவ பின் ேம க

ைடய அ யா யாேர ம் கின்ற ம்

ம்

தவிர த

ம் ஆவார்கள் என் அவ க்காக

நான் உ

திறக்க ப

ெசய்த ம். ள்ளார்கள்.

அவ றில்

அவர்

டவா வி

வாசல்

றினால்

வழியாக

ைழயலாம்

ெசார்க்க தின் என்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

அறிவி பவர்: உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) ல்: ஒ ஸ்லிம் 345 உ ைபக் க ம் ேபா ம் தன தன ஆக்கள் இல்ைல கள ம் ஒ ெவா உ ைபக் க ம்

ெவா

ஷாபி, ஹனபி ம ஹ ேபா வ கின்றனர். ஆக்க ஆைவ ம் ஓத ேவகிதா கள

ஆக்கள் என்

ம், த லக் ஜமாஅ தின ன் ெவள ய சில வாசக கைள எ

தி ைவ

ள்ளனர். சிலர் இைதக் கைட பி

ம்

இ தைகய ேபா எ எ த

க்

எ த ஆதார

ம் இல்ைல. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒ

ெவாைப

ம் க

ம்

ம் ஓதியதில்ைல. பைடயிேலேய ேம க தராதைத நாமாக ஓ ம். வ ட ஆக்கைள ஓ பி அ ஆ கின்றனர். இைத

அறேவ தவிர்க்க ேவ ேசர்க் இர உ 'என ெதா ம் என்பைத அ ரக்அ கள் ெதா ெசய்த உ டன் இர

வித ஆதார

ம் இல்லாத க பைனயின் அ ம். நபி (ஸல்) க சிக் ெகாள்ள ேவ தல் ரக்அ கள் ெதா வ

ம். பி அ கள் நரகில்

அதிகம் நன்ைமைய ேவ எ ண தி

ெபவதா

ம். ரக்அ க்கள்

கின்றாேரா அவர

ைவ

ேபால் யார் உ

ன் பாவ

கள் மன்ன க்க ப

ெசய்

ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

இடமள க்காமல் இர

PDF file from www.onlinepj.com

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: உஸ்மான் (ரலி) ல்: ◌ஃப நர் காரீ 160 ெதா ெசய்த ைகயின் ேபா ெசயல் பிலால் (ரலி)யிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், 'பிலாேல! இஸ்லா தில் இைண த பின் ப றிக் வராக! ஏெனன ல் உம ெச ச த ைத ெசார்க்க தில் வின் நான் லம் பிலால் (ரலி) 'இரவிேலா, பகலிேலா நான் உ ெதாழாமல் இ ெசய்தால் அ த உ

சிற த

ேக ேடன்'என்றார்கள். அத ெதாழ ேவ ம் என் சிற த ெசயல்'என்

நான் நா யைத தார்கள்.

ததில்ைல. இ

தான் நான் ெசய்த ெசயல்கள ல்

பதிலள

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: ஒ ஒ ெதா 'நபி உ காரீ 1149, ஸ்லிம் 4497 ைககைள ெதா தல் ந காத வைர எ தைன ெதா ய அவசியம் இல்ைல. ேபா க க் ம் உ ேபா ெசய்வ மானதா வழக்கம்' என் ம்' என விைடயள அனஸ் அனஸ் தார்கள். (ரலி) ைககைள ம் ெதாழலாம். ஒ ெவா

வில் பல ெதா

தடைவ உ

ைக ேநரம் வ த (ஸல்) அவர்கள் ந

ெசய்த பின் அ த உ ம் உ ஒ ெவா ந கள்

ெசய்ய ேவ ெதா உ

ைகயின் ேவ எ நட

அத கவர்கள், 'உ

றினார்கள்.'அ ப யானால்

காத வைர ஒ

எ ப

ெகாள்வர்கள்?' என்

(ரலி)யிடம்

ேக ேடன்.

அறிவி பவர்: அம்ர் பின் ஆமிர் (ரலி) ல்: காரீ 214 ஒ உ வின் லம் பல ெதா ைககைள ேவ ெதா தார்கள். தான்

நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்கா ெவ றியின் ேபா அ ேபா அ வா ெசய்தர்கேள!' என் தம கா உமர் ைறகள் ம (ரலி) ேக டார்கள். மஸ

ெசய்தார்கள். 'ஒ அத நபி

ெசய்ேதன்' என் ைரதா (ரலி)

விளக்கமள

தார்கள்.

(ஸல்)

நா

அவர்கள், 'உமேர!

ம் ெசய்யாத ஒன்ைற இன்ைறய தினம் ெமன்

அறிவி பவர்: ல்: தயம் ெதா

ஸ்லிம் 415 ம் ச ட கள் உ நிைல ெசய்வத கான த பயன்ப இ தி உ தால் க் ணர் கிைடக்காவி டால் அல்ல மா காரணம் ப காரமான தயம் கா ெதாழாமல் த இ ணர் கிைட க்க யா . அைத மாறாக

ைக ேநரம் வ த யாத ைண

பயன்ப ேவ

ய்ைமயான ம ம்.

அைதக்

ம் ெசய்

அதன் பின்ேப ெதாழ

PDF file from www.onlinepj.com

நா என

கள் நபி (ஸல்) அவர்க க டன் மக்க மாைல அ ம் த

டன் பயணமாக வி ட . அைத

ற ப ேடாம். 'ைபதா' என்ற இட ைத நா ேத கில் த ணர் இ

கள் அைட த ேபா ேக த ம் த கினார்கள். ணர் ம்

அவர்க

இல்ைல. மக்கள் அ பக்ர் (ரலி) அவர்கள டம் வ நாயக ைத த ணர் உற ஏ ப இல்ைல' என் வி டாய். என ம் மக்கைள ம் த றினார்கள். கி க ைவ நபி த

கினார்கள். அவர்கள ன் அ

வத காக நபி (ஸல்) அவர்கள் அ கள் மகள்) ஆயிஷா ெசய்தைத தம கில் த தைலைய ம் (ஸல்) என

க்கவில்ைல. அவர்கள ட

, '(உ

பார் தர்களா? நபிகள் ைவ

(ஸல்) ணர்

வி டார். அவர்கள் அ அவர்கள்

ணர் இல்ைல. அவர்கள ட ெதாைடயில் க் க் ம் மக்க ணர் அவர்கள் ம் தட

கிக் ெகா தி

த ேபா அவர்கள இ பி

அ பக்ர் (ரலி) வ தார்கள். 'நபி (ஸல்) அவர்க ம் இல்ைல. அவர்கள ட நபி ற ேவ ம் என் தினார்கள். ப றிய அல்லா

கைல றி மஇல்ைல' என் என் ெதாைட

என்ைனக் க ப றினார்கள். தி ைத

தார்கள். அவர்கள் எைதக் ம் தம

நா னாேனா அைதெயல்லாம்

ெபா

ததால் நான் அைசயாமல் இ அைட தார்கள். அ ேபா

தயம்

கிைட த

ம் ெசய்தனர். நான் அமர் தி .

தான்

ேதன். த

ைகயால் தயம்

ணர் கிைடக்காத நிைலயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் காைல ம் பிய ேபா வசன ைத அதன் அ யில் என் க அல்லா அ ள னான்.

த ஒ டக ைத எ

மாைல

மக்கள்

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: தயம் இ ேக காரீ 334, ஸ்லிம் 550 க் ர்ஆன ல் இர கள் வ இ க் இட மா ம் : ந க் உ கள் ம் ேபா ஒ வ உ ள க் வர் க ம் க் வைர விள (ெதா ம் வைர கள் கள ல் உள்ள . அைத தான் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்

ம் ப றிய வசனம் தி றி பி ெகா க் ெந

கின்றார்கள். அ த வசன ேடாேர! ேபாைதயாக ள க் இ கள

நம்பிக்ைக ெதா பள்ள வாச அல்ல ம ெபா ைண ைகக்

ேநாயாள களாகேவா,பயணிகளாகேவா ெப கைள (உட ெதா உ ற கள் க

ெசல்லாதர்கள்! பள்ள வாசல் வழியாக) பாைதையக் கட தால் அல்ல னால் த ம்,ைககள க்கிறான். அல் தயாரா கால்கைள ம் கள ல் ெப லம்) த ம் இ ணைர தடவிக்

காதர்கள்!

கடைமயாக

ேபா இ

ெசல்ேவாராகேவ தவிர. ந கழிவைறயிலி கள்! அல்லா க் ெகாள்ளாத ேபா

ைகக்காக வ தால் ய்ைமயான

பவனாக

ம், மன்ன பவனாக ேடாேர! ந ம், கர கள்

ர்ஆன் 4:43 ம் ேபா ம் க

ெகாள்

பிைழகைள

நம்பிக்ைக ெகா உ கள்

கள் ெதா ைட வைர கள்!

ைகக்காக உ ள கள்

உ விக் இ

கள்கைள கள்! ள

ம், உ உ ) கள்

க்கள் வைர ய்ைமயாகிக் ஒ தைலகைள

(ஈரக்ைகயால்) தடவிக் ெகாள் ெகாள் ேபா அல்லா ெச வி கழி பைறயிலி உ கள்! ந

ைககைள

ய்ைமயான ம க க் உ வத காக ம் கிறான். அல் ம் ெசய் ம்

வ தால், அல்ல ைண எ த கைள

ேநாயாள களாகேவா, பயணிகளாகேவா ெதா (உட அதில் உ ம் த றவின் கள் ஏ ப ம், தன க த

, கடைமயாேனாராக ந லம்) ெப வி அ

கள் இ

ெகாள்

சிரம ைத ய்ைம ப

கைள

கைள

தால், அல்ல த

தால் (

ம்பவில்ைல. உ க க்

ம், ைககைள

னால் த

ம் தடவிக் ெகாள் மாறாக ந கள் ைம ப த

ணர் கிைடக்காத நன்றி

கள ல்

வர்

கள்! ேம

ர்ஆன் 5:6 ைற தைரயில் ம், அ , வாயால் அதில் ஊதி ம். வி அல்ல ைககைள உதறிவி இ

ைள

தயம் உள்ள

ைககளால்

ைககளால்

க ைத

ன் ைககைள

ம் தடவ ேவ

PDF file from www.onlinepj.comமன தர் க

உமர் க்

(ரலி)

அவர்கள டம் க்கின்றதா? நா ர வி தைரயில் ேக இ

வ ம் ந அ

,

'எனக் க

க்கடைமயாகி

வி ட

.ணர்

கிைடக்கவில்ைல' என் ேநாக்கி, 'உ இ ேபா , தம தர்கள். நாேனா உள்ள

நிைனவி ம

றினார். அ

த அம்மார் பின் யாஸிர் (ரலி) அவர்கள் உமர் (ரலி) அவர்கைள ெதா ேதன். ம் ஒ இைத பயண தில் இ நபி அதில் (ஸல்) ஊதி அவர்கள டம் வி ,இ ேதாம். ந நான்

ணில்

கள் ெதாழாமல் றிய ைககளால்

க ைத

ம்,

ன் ைககைள

ைககளால்

ம் தடவிக் கா ர்ர

,இ ப

ெசய்வ

வாயால்

உமக்

ேபா

ேம!' எனக்

றினார்கள்' என்

ெத வி தார்கள். அறிவி பவர்: அ ல்கள்: காரீ 338, ஸ்லிம் 552 இ ற

மான் பின் அ ஸா (ரலி)

...நபி (ஸல்) அவர்கள் தம தம தடவினார்கள். ேபா மானதா வல கர தால் இட பின்னர் ம்'என் இ

ைககளால் ைககளால் ைகைய

மியில் ஒ தமஅ தடவி தம

, பின்னர் இ வி இட ,

ைககைள

ம் உதறிவி ற ைகைய உமக்

தடவினார்கள். அல்ல க ைத

கர தால் வல 'இ ப

ெசய்வ

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அம்மார் (ரலி) ல்: காரீ, அறிவி தயம் தயம் பயன்ப எனேவ ம ம என்ப காரீ 347 ஸ்லிம் உ பட பல கள ல் இர அ க்க ேவ ல்கள ல் இடம் ெப ற ப ள்ள ள்ள ஆதார . ஆனால் ற ப ர்வமான ஹதஸ்கள ல் 'ஒ ேவ ள்ள . அைவ ஆதார ல்கள ல் இடம் தடைவ தான் ெப ள்ள சில

தைரயில்

தடைவ அ க்க ேவ

ம்' என்

ம் என்

ர்மானைவ அல்ல.

ம் ெசய்ய ஏ றைவ ம் ெசய்வ த ப ள்ள ப றிக் . ம் ெசய்ய ேவ வைககைள ம். அ தயம் ம் ெசய்தார்கள்' என் காரீ 337வ ஹதஸில் ம் ம். றிக் ம். கள ம , மணல், இ கிய ம ணா க ,ம வர் ம் ேம க ட இ வசன கள ம் ய்ைமயான ம ' என்ற வாசகம்

ணில் தான் தயம் அதன் அைன ேம ம அவர்கள் . உதி யாகக்

ேபான்ற அைன 'நபி (ஸல்) கின்ற

ணில் அட வ றில்

ற ப ம அட

என்ப

கிட பைவ கலாம். தயம் தாம்

அல்ல; ஒன்

ேசர்

திர ட

ப டைவ

ம்' என்பதில்

ம் என இதி க யாத

விள

ள ர் தா தா க

யாத ேபா ள ர் இ

ம் ெசய்தல் ணைர பயன்ப தாமல் தயம் ம் ெசய்யலாம்.

ம் அ ேநர தில் த

PDF file from www.onlinepj.com

தா

ஸ்ஸலாஸில் எ க் . நான்

ம் இட தில் நட த ேபா ல் ெதா இ ள தால் த நாசமாகி வி

ள ராக இ என் க் அ

த ஒ

இரவில் எனக் எனேவ தயம்

க்க தில் வி ம் ெசய் என் க்

ெவள யான சகாக்க ள

கடைமயாக

வி ேதன். இைத நபி (ஸல்) அவர்கள டம் (பின்னர்) ெத வி ேதன். 'அம்ேர! உமக் ேபா த உம சகாக்க ெதா வி தரா?' என் நபி (ஸல்) கேள இ காரண ைத அவர்கள டம் றிேனன். 'உ கைள ந மாய்

ேவன்

சிேனன்.

ேக டனர். க்

ெகாள்ளாதர்கள். அல்லா ெசவி றவில்ைல. அறிவி பவர்: அம் ல்கள்: அ தா ெதா தயம் த த அல் இ த ஒ நாம் வ இ த

ள பத

தைடயாககள் ம

இரக்கம் உள்ளவனாக இ

க்கிறான்' என்

அல்லா

வைத நான் எைத ம்

ள்ேளன் (4:29) என்

விளக்கிேனன். இைதக் ேக ட நபி (ஸல்) அவர்கள் சி

தார்கள். ேவ

பின் அல்ஆஸ் (ரலி) 283, அ ம 17144

த பின் த ம் ெசய் ெதா

ணர் கிைட தால்... த பின்னர் அ த ெதா ெதா ைகயின் ேநரம் ம் ெதாழ வத ள் அல்ல ேநரம் த பின்

ணர் கிைட தால் அ த ணைர ெப

ைகைய ம

ேதைவயில்ைல. ைண ெதா உ கள் க கள ம் ம், ைககள இ ம்

க் ெகாள்ளாத ேபா கள்! அல்லா

ய்ைமயான ம பிைழகைள ெபா

தடவிக்

ர்ஆன் 4:43 ணர் கிைடக்காதவர்கள் தயம் ம் ெதாழேவ ைகைய ைக ஒ ெதா ெதா ைகக் ைகைய ெதா கின்ேறாம். ைவ நக் தயம் பின்னர் ம் அ த அ ெதா த ைகயின் ெதா ேநரம் ம் தி ம்ப ம் என் ெதாழ ம் ெசய் ெதா மா க டைளயி கிறாேன தவிர த ணர்

ெகாள்

பவனாக

ம், மன்ன பவனாக

க்கிறான்.

வசன தில் த

கிைட

ணர் கிைட தால் ெதா தயம் தயம் மில் பல ெதா ம் ெசய் ஒ ம் த

வி டால் ம

க டைளயிடவில்ைல. எனேவ ெதா ேதைவயில்ைல.

த பின்னர்

கின்ற

ெதாழலாமா? என்றால் இதி ஒ தயம் ம் ெசய் ஒ

நிைலயில்

. அ ேபா

ணர் கிைடக்கவில்ைல. உ க ெசய்த

ம் இர

க்கள் உள்ளன. ைக ெதா

அேத

ம் கா யம் எ

லம்

ம் நம்மிடம் நிகழவில்ைல. ைகைய

தயம்

கள ல் பதி

ம் ெசய்ய ேவ

ெசய்ய ப

ம் என் ள்ள

கடைமயான ெதா இ .

அ பாஸ் (ரலி) அறிவிக்தான் நபிவழி. ம ற ெதா ம் ஹதஸ் தார

ன, ைபஹகீ

ைகக்ஆகிய

ம்

ஹஸன் பின் உமாரா என்பவர் வழியாக இ ஆதாரமாகக் ெகா ஒ தடைவ தயம் ெவ ம் ெசய் க்கக் ஒ டா .

அறிவிக்க ப

கின்ற

. இவர் பலவனமானவர் என்பதால் இைத

ஆதார

ர்வமான ஹதஸ் ஏ

ம் இல்ைல.

கடைமயான ெதா

ைகைய

தான் ெதாழ ேவ

ம் என்ற க

தில்

PDF file from www.onlinepj.com

எனேவ ஒ அைம அ த ெதாைவக் ெகா ைம ம் க ம் த

எ தைன ெதா

ைககைள ம். ஒ

ம் ெதாழலாம் என்ப தயம் ெதா ம் ைகைய லம் ஒ

ேபால் உ ெதா

வின் மா றாக ம் த பின் லம்

ள்ள தயம்

ெதாழலாம். உ உ

ைக ேநர தி

வேத ச யானதா

ணர் கிைடக்காவி டால் அ த

ம் அேத தயம்

ைக ெதா

ைவ நக் ெசய்த

பைவ பின்னால் ம் உ ேபாம். நம்மிடமி ெசய் ஏ ப ம் சில நிக ம் என் களால் தி க் உ ர்ஆ ந கி வி ம். அ ம் வா ந கி

வி டால் ம

அவ ைறக் கா

தான் ெதாழ ேவ

ம் ஹதஸ்க

கின்றன.

மலஜலம் கழி தல் உ ந கட ஒ கள் ெசய்த பின் ஒ வ ள க் ம் உ உ க வர் மலம் கழி தாேலா அல்ல ெசய்த பின்ேப ெதாழ ேவ க் விள ைகக்காக பள்ள வாச ெப ம் வைர ெதா சி நர் கழி தாேலா அவர் ெசய்த உ ெந காதர்கள்! ேடாேர! ேபாைதயாக இ ள ந க் கி வி க் ம். ம்

அவர் ம ேபா

ம். நம்பிக்ைக ெகா க் ைகக்

ம் வைர (ெதா

ெசல்லாதர்கள்! பள்ள வாசல் வழியாக) பாைதையக் ற லம்) த னால் த தால் அல்ல ணைர உ ெப கள ல் கள்! க்

க் கடைமயாக இ

ம் ேபா

வர் கழிவைறயிலி

ெசல்ேவாராகேவ தவிர. ந ய்ைமயான ம ெபா

வ தால் அல்ல பவனாக ைண

கள் ேநாயாள களாகேவா, பயணிகளாகேவா இ கைள (உட உ கள் ெதா க ம் இ கள ம், ைககள

ெகாள்ளாத ேபா அல்லா அல்

பிைழகைள

ம், மன்ன பவனாக

க்கிறான்.

ம் தடவிக் ெகாள்

ர்ஆன் 4:43 ேடாேர! ந ம், கர கள் கள் ெதா ைட வைர கள்! ைகக்காக ள உ கள் தயாரா கால்கைள ம் ேபா ம் க உ விக் கள் க கைள கள்! ம், ள உ கள் ) க்கள் வைர ய்ைமயாகிக் ஒ வர் கள்! த நன்றி ேம தைலகைள

நம்பிக்ைக ெகா உ கள்

(ஈரக்ைகயால்) தடவிக் ெகாள் ெகாள் ேபா அல்லா ெச வி கள்! ந கழி பைறயிலி உ க

ைககைள

க் கடைமயாேனாராக ந றவின் ம் லம்) ெப ஏ ப கள் ம், தன த க வி

கள் இ

ெகாள்

தால் (

ேநாயாள களாகேவா, பயணிகளாகேவா (உட சிரம ைத ய்ைம ப ைண கைள எ த ெதா அதில் உ ததால், அல்ல த ம், ைககைளகள ல்

வ தால், அல்ல க்

கைள

னால் த மாறாக

ணர் கிைடக்காத ந கள்

ய்ைமயான ம வத காக உ

கைள அ

ம் கிறான். ர்ஆன் 5:6

ைள

ம்பவில்ைல. உ க

ம் தடவிக் ெகாள் ைம ப

க்

அல்

மலம் கழி த ஒ கிைட தால் உ என்பைத சி ம் இ

வர் த வி

ெசய்வ

ணர் கிைடக்காவி டால் தயம் கள் அவசியம் என்பைத கின்றன. ம் என்பைத பின்வ

வசன

ம், ஏ கனேவ ெசய்த உ

ம் ெசய்

ெதாழ ேவ

ைவ மலம் கழி தல் நக்கி வி

ம் என்பைத

ம், த

ணர் ம்

நர் கழி பைவ நக்கி வி

ம் ஹதைஸ

சி திக்

ம் ேபா

அறிய

ம்.

PDF file from www.onlinepj.com

'நா கா

கள் பயண தில் இ ைறகைளக் கழ ற ேவ காரண களால்

தால் கா

ன்

நா க

ம் உள்

ல் இ க

தால் ஒ க் என

நா

ம், மலம், ஜலம், தார்கள். ள

க்கம் க்காகக்

ேபான்ற

ம்' என

ைறகைளக்

ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் எ

கழ ற

ேதைவயில்ைல

க் க டைளயி

ம், கடைமயான

அறிவி பவர்: ஸஃ வான் பின் அஸ்ஸால் (ரலி) ல்கள்: திர்மித 89, நஸய 127, இ சி கா நர் கழி த ம் உ மாஜா 471, அ ம 17396 ட ஹதஸ் விளக் கின்ற .

ைவ நக்கி வி ைவ நக் ந ெதா ம் வ

ம் என்பைத ேம க

பி தல் உ

மலஜலம் கழி பதால் உ 'ஹதஸ் ஒ ஏ ப டவன ன்

ேபாலேவ கா அல்லா ஏ

பி வதா க்

ம் உகி வி

ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் ேசர் த (ரலி),

றியதாக 'ச த ல்: கா சில இ ந க்

வர் 'அ ஹுைரராேவ! டேனா, அல்ல காரீ 135, 176 பி த

அ ஹுைரரா

ச தமின்றிேயா கா

ஹதஸ்

(ரலி)

ைகைய

என்றால்

றினார்கள். பி வ

என்ன?' என் தான்' என்

அ ேபா

ெகாள்ள

ேக டார்.

ஹள்ரம

மா டான்' என் அத

' என்ற

விளக்கமள

தார்கள்.

அ ஹுைரரா

ஊைர

ேபான்ற உணர் பி யாவி டா

ஏ ப டால்... ம் கா பி த ேபான்ற உணர் ஏ ப ம். அல்ல ெத சி நர் ஓ ேம உ

ெசா

க்கள் இற

க் கா

கி வி ட

ேபான்ற உணர் க் ெகாள்ள ெகாள்ள ேவ வதாக (ஸல்) தனக்

ஏ ப ம்.

ம். ஆனால் ஆைடயில் அத கான எ த அைடயாள தால் ம

ம்

க்கா

. இவர்கள் அத காக அல ெசய் ஏேதா அத ஏ ப நபி

ேதைவயில்ைல. தி டவ டமாக

கி வி டதாக ம் ேபா

'ெதா

நா ற ைத உணராமல் ெதா அறிவி பவர்: அ ல்கள்: காரீ 137, ல்லா

ைறயி டார்.

ைகைய வி பின் ைஸ (ரலி)

அவர்கள், '(கா ெசல்ல ேவ

ேதான்

டாம்' என்

பி

கிற

ம்)

' என்

ச த ைதக் பதிலளவர்

தார்கள்.

ேக காமல், அல்ல

நபி

(ஸல்)

அவர்கள டம் அதன்

ஸ்லிம் 540 ப கள் உ ைவ நக் மா? உ பதால் ந கா உ . மா ப ட க க்கைள த ம் ஹதஸ்கள் ந கா என்பதில் மா ப ட ஹதஸ்கள்

சைம த உண ப ைசக் எ

கைள உ

காய்கறிகள், பழ

ேபான்றவ ைற

ம் இல்ைல. எனேவ இவ ைற உ ெபா கைள உ பதால் உ

பதால் உ ந

சைம த உள்ளன.

மா? என்பதில்

PDF file from www.onlinepj.com

'ெந ெசய்

த கள்' என்

யவ றின்

காரணமாக

(சைமக்க ப ட றினார்கள். பின் ஸாபி (ரலி)

உணைவ

உ ெகாள்வதன்

காரணமாக)நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி ேபார்: அ ஹுைரரா (ரலி), ைஸ ல்: ஸ்லிம் 528 உண கைள

சைமக்க ப ட றினா

ம் இ த ெபா

ச டம் நபி (ஸல்) அவர்களால் பின்னர் ர சா பி ட வி பின் (உ

உ ெகாள்வதால்ெசய்ய

ேவ

ெசய்ய ப

ம்

என்

வி ட வி

இ த .

ஹதஸ்

ெதள வாகக்

சைம த கா ய

கைள

ெசய்தல், உ

ெசய்யாமல் தியாக நைட

வி

தல்

ஆகிய) ம்.கள ல் உ

ைவ வி

வேத நபி (ஸல்) அவர்கள் இ

ைற ப

தியதா

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்கள்: நஸய 185, அ தா 'சைமக்க ப ட இ தைத ெபா கைள அ 164 உ பதால் உ ந கா . ம் சா பி வ உ ைவ நக் ம் ெசய்ய வி டைத ம் ேவ இ த ம்' என்ற ஹதஸ் ச டம் லம் ன்னர் விள நைட கலாம். ைறயில் எனேவ

சைமக்க ப ட உணைவ உ ஒ டக தின் இைற சிைய உ எைத என் ஒ இ உ சா பி டா ம் உ

ம், பின்னர்

பதால் உ ப ந உ கா

மா ற ப

ைவ நக் என்றா றி

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றி பி

க்

ள்ளனர்.

ம் ஒ டக தின் இைற சிைய

மன தர் நபி (ஸல்) அவர்கள டம் வ ெகாள்'என் நபி (ஸல்) அவர்கள், 'ந வி அவர் ேக டார். அத நபி (ஸல்) விைடயள ரா (ரலி)

, 'ஆ

ைற சிைய உ இைற சிைய ெசய்

பதால் உ உ ெகாள்! வி பதால்

ெசய்ய ேவ ம்பினால் உ நா கள் உ

மா?' என் ெசய்யாமல் சா பி டால் ெசய்ய

ேக டார். அத ேவ

ெசய்' என்

மா?' என்

றினார்கள். 'ஒ டக தின் தார்கள்.

ம்பினால் உ

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'ஆம்! ஒ டக இைற சிைய

அறிவி பவர்: ஜாபிர் பின் ஸ ல்: ஸ்லிம் 539 ந

மத' ெவள யானால் உ ஆ க க்

ம் ம் ேபா கசி ம் திரவம் மத' - இ ைச நர் என ப ம். இ இ ைசயினால் ஏ ப ம்

உணர் சி ஏ ப

நர் தாேன தவிர இ தி யம் அல்ல. மலஜலம் கழி தல், கா ெவள ப வ ம் உ பி தல் ஆகியைவ உ ம். ைவ நக் வ ேபாலேவ இ த மத' எ ம் இ ைச நர்

ைவ நக்

PDF file from www.onlinepj.com

அதிக அளவில் மத' ெவள படக் மிக்தா விளக்கமள (ரலி) அவர்கள டம் நான் தார்கள்.

யவனாக நான் இ

ேதன். இ

ப றி நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ேக ம்' என்

மா

றிேனன். 'அத காக உ

ெசய்ய ேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்கள்: 'ஆ காரீ 132, ைபக் க ஸ்லிம் 458 வி வி . மா? ந ம் எனக் ம் சில ஹதஸ்கள் ந கா உள்ளன. அவ றில் ஒ ஹதஸ் ட உ ெசய் ெகாள்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள் றியதாக காரீ 269வ

ஹதஸில் வா தி எ வா தி ஆதார உ எ

ற ப தால் உ தால்

ள்ள ந உ

ர்வமான

அல்ல. எனேவ வா தி எ

தால் உ

. இர தம் ெவள ேய ந ம் எனக்

தல் ம் ஹதஸ்கள் சில ந கா என்பேத

உள்ளன. அைவயைன ச யானதா ெப ஆ வி தி இத கைள கள் ெப ம்.

ெசய்த பின்னர் உடலிலி

ம் பலவனமானைவயா

இர தம் ெவள ப டால் உ

ம். எனேவ இர தம் ெவள ப டால் உ

ெதா டால் உ கைளமா? ெப ேவ வா பா கள் ஆ உள்ள கைள . என்பதில் ஏ ப ட க ேவ பா தான் ெதா டாேலா அவர்கள ன் உ ந கி

மா என்பதில் அறிஞர்கள ைடேய க க் ர்ஆன ன் இர அ வசன கைள எ ள்ள . இ

ெதா டாேலா, அல்ல

ெகாள்வ

பைடயாக அைம ெகா க் ெந ேடாேர!

நம்பிக்ைக ெதா பள்ள வாச அல்ல உ ெபா ைகக்

ேநாயாள களாகேவா,பயணிகளாகேவா கள் பவனாக ெப கைள த க கள ம்,ைககள னால் த

ெசல்லாதர்கள்! பள்ள வாசல் வழியாக) பாைதையக் கட இ ம் ம் இ ணைர தால் ெப அல்ல க் ெகாள்ளாத ேபா ெகாள் ர்ஆன் 4:43 ம் ேபா ம் க உ விக் இ கள் உ கள ல் ஒ

காதர்கள்!

ேபாைதயாக ள க்

கடைமயாக

க்

ம்

ேபா இ

க்ம்

கள் ேபாள க் வர்ெசல்ேவாராகேவ தவிர. ந ய்ைமயான ம அல்லா கழிவைறயிலி ைண ெதா

ம்வைர

க்

விள (ெதா

ம்

ைகக்காக வ தால் கள்

வைர

தடவிக் க்கிறான். அல் தயாரா கால்கைள

கள்!

பிைழகைள

ம், மன்ன பவனாக ேடாேர! ந ம், கர கள் கள் ெதா ைட

நம்பிக்ைக ெகா உ கள்

ைகக்காக ள உ கள்கைள கள்!

ம், ள உ உ கள் )

க்கள் வைர ய்ைமயாகிக் ய்ைமயான அல்லா வத காக ஒ தைலகைள வர்

(ஈரக்ைகயால்) தடவிக் ெகாள் ெகாள் ம உ கழி பைறயிலி க ைண க் கள்! ந

ைககைள

வைர கள்!

எ த

ெதா

வ தால், அல்ல அதில் உ ம்

ேநாயாள களாகேவா, பயணிகளாகேவா கள் ஏ ப ெப க த கைள வி கைள த

க் கடைமயாேனாராக ந னால் த

கள் இ ணர்

ெகாள்

தால், அல்ல தடவிக் ந கள்

தால் (

சிரம ைத

ம்பவில்ைல.

ம், ைககைள

மாறாக

ம்

கிைடக்காத ெகாள்

ேபா

கள ல்

நன்றி

ெச

கள்!

PDF file from www.onlinepj.comகைள ர்ஆன் 5:6 வசன

ய்ைம பம்,தனைள

க்

ைம பேம

வி

ம் கிறான்.

அல் இ த ந த

வி

கள

ம் ெப

கைள

த ெபா

னால் உ ள் ெதாம் என்

ற ப

ள்ள

. கைள ெதா டால் உ

தல் என்ற ெசால்லின் ேநர கி வி ம் என் ஒ சாரார் ள் ெதா

தல் என்ப

தான். எனேவ ெப

கின்றனர். வ க் ப தான் என்பதில் எ த ம் ேபா தல் என் ச ேதக ம் இல்ைல. ஆயி தல் என் ம். ற ெகா டால் என்ேற ம் த ம் ெபா தல் என்ற ள் ெகாள்ள

தல் என்பதன் ெபா ெப க ம். சில ேநர

ெசால்ைல

டன் இைண

சில ேநர ம் ெபா க்

கள ல் ெதா ள் ெகாள்ள ெப க

கள ல் உட கைள

றவில் ஈ த

இ த வசன ெபா இர நாம்

ள் ெகாள்ள ேவ

கள ல், 'ெப

ம் என்

ம ப

னால்' என்ற ெசால் ம் சிலர் வாதி ம் ேவ

கின்றனர்.

டன் உட

டாவ ேதர்

சாரா ன் க ெசய்தாக

வாத ைத எ இர த டாவ

ைவக்கின்றனர். க க .

ேவ

ைத வ ம்.

ஏெனன ல்

அவர்கள்

சான்

தான்

கள் இல்லாவி டால் ேநர ெபா ள ன்

தல் சாரா ன் அ பைடயில்

ைறேய த கள்

சாரா ன் தான் ெபா (ஸல்) ெப

ைத டன்

வ உட

ப ற

ம் ெகா

ற சான் டால்' என்

கள் இ

பல வி

உள்ளதால் வசன க க்

ெப ம்

கைள ெபா ள்

ெகாள்வ 'நான் ெசல்

னால்' என்பத

தமான அவர்க

அறிவிக்கின்றார்கள். ல்கள்: நபி காரீ 519, அவர்கள் ஸ்லிம் 796 ஸ தா ெசய் ம் ேபா ந களாகேவ ம் என் கால்கைள எ மடக்கிக் ெகாள்ளலாேம? அவர்கள் கள ல் விளக் கள் ம்

ம் ேபா

நபி

என் கால்கைளக்

க்

ம், கி லா

வார்கள். நான் கால்கைள மடக்கிக் ெகாள்ேவன்' என்

க்

ம்

க்ேகக்

ெகாள்ேவன்.

அவர்கள்

ஆயிஷா (ரலி)

ஸ தா

க்

காலில் விரலால் ேக காதி கிைடயா வ ' என்ப வ

(ஸல்)

ம் - ஆயிஷா (ரலி) விைடயள தான் அ த விைட! பார்க்க டாக இ

ம் வைர ஏன் கா தி

க்க ேவ

காரீ: 382, 513

ள்ளார்கள். 'அ தக் கால தில் எ

ம் ேகள்விக்

ம் - இக்ேகள்விைய யா கள் வ

தான் அறி

ம் இ

ெகாள்ள

ம் என்ற க

ததால் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ தா இத ள் அட கியி

க்கின்ற

ெசய்ய .

ேபாவைத விரலால்

தினால்

இ த ஹதைஸக் கவன தில் ைவ ெப கைள ெதா டால் உ ந

க் ெகா ம் என்ப ெதா

ேம க

ட வசன

கைள நாம் ஆராய்ேவாம். ளாக இ டன் தால் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா தி க்க

தம

மா டார்கள்.

மைனவியின்

கால்கைள

க்க

அ த வசன

மா டார்கள்.

கள ன் ெபா

ெதா ட

ெதாடர்

ம்

PDF file from www.onlinepj.com

தி

க்

ர்ஆன ன் ஒ

வசன தி

என்ன ெபா

ள் ெகாள்வ ம்.

என்பதில் க

ேவ

பா

ஏ ப டால் நபி

(ஸல்) அவர்கள ன் விளக்கம் தான் இத தம

தர்வாக

ெகாள்' என்ற ெதா த

மைனவியின் ேமல் த ெசயலாகக் ைககள் ப டன என் ெசய்திைய , ெப ெத வி பத காக ெத கின்ற ேவ க்கின்றார்கள் என்ப .

ெமன்ேற

இ த ஹதஸ் ேம க

அவர்கள் ட

றவில்ைல. 'கால்கைள மடக்கிக் தம . ைத நியாய ப த மைனவிைய ெப வசன தில் கைள

னால்' என்பத

கைள

ெதா டால்'என்

ெபா

எனேவ

ள் ெகாள்வ

ெபா

தமாகா

இ த ஹதைஸ

ைனகின்றனர்.

பார் த பிற

ம் சிலர்

ைமயான விளக்க ைதக்

றி த

கள ன் க

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கைள நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநர யாக அவர்கள் ம ஆைட இ தி க் ம்; அ த ஆைடயின் அல்லவா? என்ப யா ம் கணவ ம் பார் பத இவர்கள் த டன் க் வாய் ப தி ெகா இ ம் க் ம் ப க்கின்ற ைமயான விளக்கம். ேபா பதில்ைல. . ேம ம் அ க த ைமயாக

ேமல்

ெதா டார்கள் என் நபி (ஸல்)

அவர்கள்

இத

அர் தம் இல்ைல. தியி க்கலாம்

கால்கைள விலகியி காலில் இட ைத

அ ப ேய

உடைல ப

தி

மைற தா தி

க் ம்

ெகாள்வதில்ைல. க்க தில் தால் ஆைடயால்

ஆைடகள் ட ப ட ததால் என்ப

ேம

ம்

விரலால் எனேவ ெப மா?

தினார்கள் என்

ேக ெவள சமாக இ ம். விளக் பார் றியா தம

கள் இல்லாமல் இ விரலால்

டாக இ

ெதள வாகின்ற க்கம் உ

ஆைட

கிடக்கின்றதா?இல்ைலயா? என் கைள ெதா டால் உ

ேத

என்பைத அறியலாம்.

தவில்ைல

ைவ நக் ந

வதால் உ சில ஹதஸ்கள் கா ைற

மா? என்பதில் அறிஞர்கள டம் பல்ேவ கினால் உ ந கி வி ம் என்க்கள் நில கா ம

கின்றன. என் ம் ம் ெத விக்கின்றன. உ ெசய் ம் ேபா

ம் சில ஹதஸ்கள் ந கினாேலா அவர்கள்

அணி தவர்கள் வாமல் கா ம வா

மலஜலம்

கழி தாேலா, மஸ

கால்கைளக் க

ைறகள் ம

ெசய்யலாம் என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் மாஜா 471

றினார்கள்.

ல்கள்: நஸய 127, அ மலஜலம் கழி ப கின்ற என த வல . இத எ

17396, 17401, திர்மித 89, 3458, 3459, இ உ ைவ நக் பின்வ ேமா அ வாேற

க்க ள்ள .

ம் உ

ைவ நக்

ம் என்

இ த ஹதஸ்

மா றமாக

ம் ஹதஸ் அைம

சிறிய தாயார் (நபிகள் நாயக தின் மைனவி) ைம ற தில் என்ைன நி தினார்கள். நான் கி வழி

னா (ரலி) அவர்கள ன் இல்ல தில் ஓர் இர ம் ேபா என் கா ெகா ேடன். என் ைகைய ேசாைனைய பி பார்கள். பி

நான் தம

கிேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள ன் இட

ற தில் நான் நின்

அறிவி பவர்: இ ல்: ஸ்லிம் 1277

அ பாஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

இ த இர நி சயமாக நக்கா ஹதஸ்கைள 'என் ஆ

ஹதஸ்கைள ம் த இைணக்

ம் ஆரா ம் வ இ

ம் ேபா ; அைர த

இ ைற

அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் நின் க்கம் க்கமாக உ ைவ தான் நக் ம்; அைர இ தி க் ைற

ெகா ம். எனேவ க்கம் உ

கிய இர ைவ

க்கமாக

க்கா

ெசய்யலாம். வ உ உ

ணம் 'ஆ

மர்மஸ்தான ைத ஆ கேளா, ெப

ெதா கேளா

ைவ நக் ெசய்த

மா? த கள ன் மர்மஸ்தான ைத க ெதா டா ெதா டால் உ நில ந கி வி ந மா

பின்னர்

என்பதில் ேவ

அறிஞர்கள ைடேய

பல்ேவ

க்கள் ம் உ

கின்றன. சிலர்

ெமன்ேறா, மறதியாகேவா, நம்ைம அறியாமேலா எ ப கின்றனர்.

ம் என்

எ ப ேவ

ெதா டா ெமன்

ம் உகா ந

என்

சிலர்

கின்றனர். ெதா டாேலா, நம்ைம அறியாமல் மர்மஸ்தான தில் ைக

ப டாேலா உ இ ைச

ெதா டால் உ ந கா என்

ம ந

ம் சிலர்

ம்; மறதியாக

கின்றனர்.

கின்றனர்.

டன் ெதா டால் உ

கி வி

ம்; அ

வாறில்லாமல் ெதா டால் உகா

என்

இன்

ம் சிலர்

மர்மஸ்தான ைத கின்றனர். இ த

ேநர யாக உைற

ெதா டால் அணி ள்ள

ம்; மர்மஸ்தான தின் ெதா டால் உ ந

ம கா என்

ணி

இ ேவ

க்

ம்

நிைலயிேலா,ைககள ல்

நிைலயிேலா

சிலர்

காரணமா யாேர

பிர சைனயில் மா ம். ஆ

ப ட க

ைடய ஹதஸ்கள் அறிவிக்க ப

ள்ள

தான் க

ேவ

பா

க்

க்

றினார்கள்.

ம் தன

ைப

ெதா டால் உ

ெசய்யாமல் ெதாழக்

டா

என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: ஸஃ வான ன் மகள்

ஸ்ரா (ரலி) 154, இ றி பி மாஜா 472, அ கின்ற என்றா ம 26030, ம் இ ச ட தில் ஆ க ம், ெப க ம்

ல்கள்: திர்மித 77, நஸய 163, அ தா இ த ஹதஸ் ஆ கைள தி தம ப றிக்

சமமானவர்கேள என்ற க 'ஆ யாேர கள ல் யாேர ம்

ம் ஹதஸ்கள் உள்ளன. மர்மஸ்தான ைத ெதா டால் ம் உ அவர் உ ெசய்ய ம்' என் ேவ ம்; ெப கள ல்

றினார்கள். அறிவி பவர்: அ ல்கள்: தார ல்லா பின் அம் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) ன்தகா 1/18, அ ம 6779

ம் தம

மர்மஸ்தான ைத

ெதா டால் அவ

ெசய்ய ேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ன 1/147, ைபஹகீ 1/132, அல்

PDF file from www.onlinepj.com

ஆ ம உ

களாயி ம் உ கள ல் ஒ

ம், ெப ெசய்

களாயி வி

ம்

தம

மர்மஸ்தான ைத

ெதா டால்

அவர்கள ன்

கி

வி

ம்.

ெதாழ ேவ மின்றி தம உ

ம் என்பைத இ த நபிெமாழிகள் ெதள வாக அறிவிக்கின்றன. ைபக் ைகயால் ெதா டால் அவர் உ ெசய்ய ேவ ம்

என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

வர் திைர ஏ

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: இ ேம க ஆனா 'ெதா உ ஹி பான் 3/401, த ரான யின் அ ஸ 2/237 த ரான யின் ஸகீ ர் 1/84 ச ேதக ம் இல்ைல. ம் உள்ளன. கின்றர்கள்?' என் நபி (ஸல்) ேபான்ற

ட ஹதஸ்கள் ஆதார ம் இ த ஹதஸின் க ம் ேபா ஒ வர் தன

ர்வமானைவ என்பதில் எ த க் மா றமான க ெதா

ைடய ஹதஸ்க வ ப றி என்ன

அவர்கள டம் ஒ

தாேன?' என்

வர் ேக டார். அத விைடயள

மர்மஸ்தான ைத தார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'அ

ம் உன

ம ற உ

க்கைள

அறிவி பவர்: தல்க் இ

அல (ரலி) 155, இ இ . ஒன்ேறாெடான் ேமா வ ேபால் ேதா றமள தால் அ வி மாஜா 476, அ ம 15700 ன 1/149, த ரான யின் அல்கபர் 8/330 ஆகிய

ல்கள்: நஸய 165, திர்மித 78, அ தா இ தக் கள ஆதார க ம் பதி ர்வமான ம் ைடய ஹதஸ் ள்ள

ஹி பான் 3/403, தார

ெசய்ய ப இர

ெசய்திகைள ஒ

ைறயில் இைண

ஹதஸ்கள்

ெசய்யலாம்.

வன் தன

மர்மஸ்தான ைத ேபான்ற உ

ெதாஇர தி ெதா வ வ

வைககள ல் ஏ படலாம். தல் வைக. டாவ வைக.

ம ற உ அ த உ

கைள பின் தன

பாகக் க

தன்ைமையக் க தலால் உ ந

தி ெதா கா . ந

இர

தல் வைகயான ெதா இர டாவ

வைகயான ெதா

தலால் உ ம் ம் க க

ம் என்

ெசய்யலாம். ெசாறி வா ந கா . ெகாள்கிேறாம். ம் ேபா ெசய்வதில்ைல.

உடலில் இ

ேபால மர்மஸ்தான தில் எ க்கைள ம் ெசாறி ேபால் க

றி பி ட இட தில் எ

தால் அ த இட தில் நம் ைகைய ைவ ப ேபான்ேறா, ஏேதா ஒன் ெசய்கிேறாம். இ பின் தன வா ஊர்வ தன்ைம க

ேபாலேவா ேதான் தி அ

அ த இட ைத ம ற உ

ெகாள்கிேறாம். அ த உ திேய இைத

ெதா டால் உ

PDF file from www.onlinepj.com

உள்ளாைட உ இ இ அ 'அ ம் வா வா

அணி

ம் ம் உ

ேபா ைக ப ந

நம்ைம கா . டன்

ம்

அறியாமல் வா பபின் வி டநம

ைக ப

விடலாம்.

ம ற

கள ல் எ

ப டா

வா

கின்றேதா அ

என்

தான் இைத எ

க் ெகாள்ேவாம்.

இல்லாமல் பின் தன உன

இ ைச

ெதா டால்

ம ற

உ த

ைப

ேபால்

ெதா டதாகக் ெதா டால் உ (ஸல்)

க ந

த கி வி

யா ம்.

.

தன்ைம க ம ற உ

தி ெதா டதாக க்கைள ைத நாம் அறி ந ம் என்ப ெதா

தான் க

ம். இ ப நபி

ேபான்ற

தாேன' என்

அவர்கள்

பயன்ப

திய

வாசக திலி ஆ உ ந ைப கா

இ தக் க ெதா டால் உ என்ப த

ெகாள்ளலாம். இ ைச டன் ெதா வைத என் க தான் றிக்கின்ற இர . ஹதஸ்க ம்

நைட உ

ைற பசாதாரணமாக கின்ற .

வைதக்

றிக்கின்ற

ம் ேபா

அ க்க சிம் ேநாயாள கள் க்கள் வி ைவ நக் தல், அ க்க கா நிக ெதா பி தல், ெதாடர் உதிர ெகா ைகக் ம் ேட இ ஒ க் ேபாக் ம். உ ெசய் ெகாள்ள ேட ம். வ நான் நபி ெவா ேபான்ற ேநாய்கள்

அ க்க

உள்ளவர்க இ தைகய ேவ இ தா

க்

நர் ெசா உ

ம் கா ய

கள் அ க்க ஒ ெவா ெதா

ம். அ

உபாைதகள் வா

ெசய்த பின் அவர்கள டமி ந கா . அ த

உைடயவர்கள்

ேம க

ட உபாைதகள ன் ெவள பா டன் ம நபி ம் உ (ஸல்)

தடைவெகா

ம் அதனால் உ உதிர ேபாக்

ைக ேநரம் வ த ெப இர த மணி

ெசய்ய ேவ அவர்கள டம் இ க்கின்ேறன்.

ெதாடர்

ைடய வின்

◌ஃபா திமா தேர! நான்

என்ற ெதாடர்

(ஸல்) அவர்கள், ' ேநரம் ெதா வ த ைகக் ம் ம் உ

ய்ைமயாவேதயில்ைல. எனேவ ெதா ெதா டா ! அ ெசய் ைகைய வி

ைறயி டார்.'அல்லா

மாதவிடாய் அல்ல! மாறாக ஒ வி ! அ நின்ற ெதா ' என் றினார்கள்.

ைககைள நான் வி

விடலாமா?' என் டன் ேநாயா இர த ைதக்

ேபாக்

ைடயவளாக

ம். எனேவ (வழக்கமான) மாதவிடாய் க வி வி ஒ

அவர் ேக டார். அத

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: காரீ 228 ேம க ட உபாைதகள் உள்ளவர்கள் ஒ ெவா ெதா ைகக் ம் உ ெசய்

இைத ஆதாரமாகக் ெகா ெகாள்ள ேவ கடைமயான உ ெசய் ள க் ம்.

ள ம் அவசியம் டா ஏ ப ம் ேபா ள உ ெசய் வி தான் ெதாழ ள ேவ ம் என்ப

ேபால,

ள க்காமல் ெதாழக்

ம் அவசியம் ஏ ப டால் .

வி

தான் ெதாழ ேவ

ம்.

கடைமயானவர்கள்

PDF file from www.onlinepj.comமன தன்

ள ப

எ ேபா ேபாம். ம்

கடைமயா

ம்?

ள க்

ம்

ேபா

கைட பி க்க

ேவ

கள்

யாைவ?என்பைதக் கா உட ஆ ற ம், ெப

ள ைபக் கடைமயாக் ம் உட ற ெகா

டால் இ

வர் ம

ம்

ள ப

கடைமயாகி வி

ம்.வி

தான்

அவர்கள் ெதா 'ஒ வி ஆ ம்'என்

ைகைய நிைறேவ ற ேவ மைனவியின் கால்க

ம். க்கிைடேய அமர் பின்னர் ய சி ெசய்தால் ள கடைமயாகி

தன

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 291, ஸ்லிம் 525 ெவள படாவி டா ம் ள ப கடைம என்ற வாக்கியம் ேமலதிகமாக

இடம் ெப

ஸ்லிமின் 525 அறிவி பில் வி ள்ள . ெவள ப க க் தல் ம் மிக வ

க்க தில் வி ெப ேநர ம்பா ம் ஆ வி

சில ெப ேபான்றக்

ம் கள்

க்க தின் ேபா ஏ ப . அத கான ம். க்கா

வி விழி

ெவள ப. சில வி

கள ல்

ெவள ப

கன

ஆனால்

பார் தால்

ெவள ப டத கான எ த அைடயாள வி ெவள ப ட ம். ள உ தியாக வி

ம் ஆைடயில் இ ெத

தால், ஆைடயில் ம்.

அைடயாளம்தால்

ள ப

கடைமயாகி வி வி

தான் ெதாழ ேவ ஏ ப

கடைமயில்ைல. 'அல்லா வி அத ேக வின் நபி

ெவள ப ட

ேபான்ற உணர்

அத கான எ த அைடயாள

ம் ெத யாவி டால்

ள ப

தேர! உ (ஸல்) சி

ைம ேப வதில் அல்லா ள ப 'வி அவசியமா?' என்

ெவ க பட மா டான். ஒ உம் அவள் க டால் க்

ெப ள ப

க்

க்க தில்

ெவள ப டால் அவள்

விைடயள

பிறக்கின்ற

வி

தார்கள். இைதக் ேக ட உம் ?' என் தி தார்கள். அத

அவர்கள்,

பிக் ேக டார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'சில ேநர

ஸலமா (ரலி) அவர்கள், 'ெப

ெவள ப டைத

ைலம் (ரலி) என்ற ெப க ம் வி

கள ல் தாைய

ேபால்

ெவள ப

அவசியம்' என் ழ ைத எ ப மா?' என்

மணி ேக டார்.

அறிவி பவர்: உம் ல்கள்: நபி காரீ 3328,

ஸலமா (ரலி) ஸ்லிம் 471 மைனவி உம் வ ற ஸலமா (ரலி) அவர்கள ன் வ க் கன அ க கில் நான் வசி ேதன். ள க்க வின்

(ஸல்)

அவர்கள ன் க்

அவர்கள ன் வ

தேர! தன் கணவன் தன்

அ க்க

டன் உட

ெசன்

ேவன். நபி (ஸல்) அவர்கள் உள்ேள வ த ேபா ெகாள்வ ேபால் ஒ ெப

, 'அல்லா

டால் அவள்

PDF file from www.onlinepj.com

ேவ ேவ

மா?' என் ம்' என்

ேக ேடன். அத விைடயள தார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள், 'வி

ெவள ப டைதக் க

டால் அவள்

ள க்க

அறிவி பவர்: உம் ல்: அ வி ம 25869

ைலம் (ரலி)

ள ப

ெவள ப டால்

கடைமயில்ைல என்பைத ம் ள ப

தான்

ள ப

ம் ேம க

கடைம

ட ஹதஸ்கள லி

என்பைத

ம், வி

அறி

ெவள ப

ெகாள்ளலாம்.ேபால்

ேதான்றினால்

மாதவிடாய் நின்ற

அவசியம் டா என்பைத நாம் அறிேவாம். மாதவிடாய் நின்ற டன் அவர்கள்

மாதவிடாய் கால தில் ெப ள வி

கள் ெதாழக் ம்.

தான் ெதாழ ேவ

அ ஹுைப ேக டார். நின்ற ம் அத

நான் ெதாடர் இர த மாதவிடாய் அல்ல! ள வி

என்பா ன் மகள் ◌ஃபா திமா (ரலி) நபி (ஸல்) அவர்கள டம் வ தார். 'அல்லா நபி ேபாக்கிலி எனேவ (ஸல்) ெதா அவர்கள், '(ெதா வ ம் ' என் தமாவதில்ைல. எனேவ நான் ெதா ைகைய ேபா (ம விடக்) ம்) ெதா டா . ைகைய வி ைகைய அ ஒ வி ேநாய் வி !

விடலாமா?' என் தாேன மாதவிடாய் தவிர

வின்

தேர!

மாதவிடாய்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: காரீ 320 ம் ள வி அவசியம் க டாயக் ள்ள . 'ப கடைமயா வ வய ம். இ ப றி ஒ மிக வர் ெதள வான ம ம் க டைள நபி (ஸல்) ள ப ெதாழ ேவ ம் என்பைத இ த ஹதஸ் விளக் கிற .

மாதவிடாய் நின்ற ஜும்ஆ க் ன்

ள ப ள ப

ெவள்ள க்கிழைம அவர்களால்

பிற பிக்க ப

அைட த

ெவா

ெவள்ள க்கிழைம

(வாஜி ) க டாயக் கடைம' என் அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: அல்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ரீ (ரலி) ஸ்லிம் 1397 ெபா டா ற ப வாகக் .

றினார்கள்.

காரீ 858, 879, 880, 895, 2665, ள ப ள க்கலாம் ம் என் க்

ெவள்ள க்கிழைம பின்னர் ள 'உ ட விட ேவ கள ல் ஒ றினார்கள். அறிவி பவர்: இ

அவசியம் என் என் க தக் ெதள வாகக் வ

ஏெனன ல் ள்ள .

ற ப

ேவ

வதால் ெவள்ள க்கிழைமயன் ஹதஸ்கள ல் ஜும்ஆ

க்

ஜும்ஆ

ன்னேர

க்

வர் ஜும்ஆ

வதாக இ

தால் அவர்விட

ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

உமர் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: ள க்

காரீ 877 ம் ைற ம், உடலில் ப ட அ த ைத ம் க தல் லம் உடலில் ப ட அ வா ெசய் ள்ளனர். த த கைள ம், மர்ம

மர்மஸ்தான ைத கடைமயான

ஸ்தான ைத நபி உ (ஸல்)

ம்

ள ைப நிைறேவ தலில் க

வ ேவ

ம் ேபா

ம். நபி (ஸல்) அவர்கள் இ நிைறேவ கால்கைள ம்

, தாம்ப திய தின்

ைகயினால் க ைவ

அவர்கள்

வினார்கள். பின்னர் ைகைய ள ,இ

கடைமயான

ள ைப

வ றில் ேதய் ம் க

ேபா

க் க

(

வினார்கள். பின்னர் ெதா

தலில்)

கள்

மர்மஸ்தான ைதக் ைகக் ய

ெசய்தார்கள்.

வினார்கள்.

அறிவி பவர்: ைம ல்கள்: வல காரீ 260,

னா (ரலி) ஸ்லிம் 476 ைகயில் ற ப த ள்ள ணர் . ஊ றி, இட ைகயால் மர்மஸ்தான ைதக் க வார்கள் என்

காரீ259வ உ

ைகயால்

ஹதஸில்

இட

ெசய்தல் ள ைப நிைறேவ ம். , கால்கைள ம ம் ேபா , அத ள ன்னர் உ க் ெசய்வ ம் ேபா ) க நபிவழியா வ ம். அ வா உ

கடைமயான ெசய் வழி நபி ெகா ைறயா (ஸல்) , ெதா ம் ேபா

ம் கைடசியாக (

ம் நபி (ஸல்) அவர்கள ன்

அவர்கள் ைகக்

கடைமயான ெசய்வ ேபால் உ

ள ைப

நிைறேவ

ம்

ேபா

தம

ைககைளக்விக்

ெசய்வார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: ள காரீ 248, த ம் ஸ்லிம் 475 தாம் நின்ற இட ைத வி ச விலகி, இ கால்கைள ம் நபி (ஸல்) அவர்கள்வார்கள்.

அறிவி பவர்: ைம ல்கள்: காரீ 249,

னா (ரலி) ஸ்லிம் 476 பின்னர் ைககைள த ள தல் ண ல் நைன , ஈரக் ைகயால் தைலயின் அ பாக ைதக் ேகாதி

தைலையக் ேகாதி வி நபி வி (ஸல்) அவர்கள் ன்

பின்னர்

தடைவ தைலயில் த

ணைர ஊ

வார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: நைன காரீ 248, வி ட ஸ்லிம் 474 ....பின்னர் தம என் அவர்கள் நிைனக் ைகயால் தைல ன் ையக் ேகா வார்கள். ணர் ஊ யின் அ வார்கள். பாகம்

ம் ேபா

தடைவ தைலயில் த

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: காரீ 273, ஸ்லிம் 474 இர நிைறேவ ன் (ஸல்) சாய் , வத ன் தடைவ த மணிக் ணர் ஊ த வ ேபா ண ல் எ ம் ஊற ேவ ம் என்ப இ

கடைமயான ெகாள்ள ைககள

அவசியமில்ைல. மாறாக ேவ ம் த ம். வல நபி ணைர

ள ைப

தடைவ தைலயில் த அவர்கள்

கணக்கில் நான் சாய்

ணர் ஊ றிய பின்னர் உடல் த ன் ணர் தமம் ஊ றிக் வினார்கள். ம் தம் தடைவ

ள பத காக த ணைர க

ைவ ேதன்.

தம

பின்னர் தம

ைகயால் இட க ைத உடலில்

இர

ைக ம

தடைவகள் அல்ல க் க

தடைவகள் ைககைளக் க

மர்மஸ்தான ைதக் க தைலைய க்ைக விலகி ன்

வினார்கள்.

பின்னர் தம ெசய்தார்கள். க க வினார்கள்.

ைகைய பின்னர் பின்னர்

தைரயில் ேதய்

ஊ றினார்கள். னா (ரலி)

ம், ைககைள

ம்

வினார்கள். பின்னர் வாய் ெகா பள பின்னர் வினார்கள். தாம் நின்ற தம இட திலி

கால்கைளக்

வினார்கள். அறிவி பவர்: ைம ல்கள்: காரீ 257, ஸ்லிம் 476

நம த

கள ல் ஒன்றிர ணைர ஊ வார்கள். இ

நைனயாமல் இ வா

க்

ேமா என் க் ெகாள்வ

சில ேபர் எ

ணிக் ெகா

டம்,

டமாக

அதிகம் அல

ேதைவயில்ைல. பாக தில் தடவிக் ேகாதிய பின் ள்ள ம். இைத ேம க . ெகா தனர். அ ேபா ச ' என் ட ஹதஸ்கள லி ன்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த தடைவ தைலயின் ம அறியலாம். இ ப றி இன் த

ணர் ஊ றிக் ெகாள்வேத ேபா ம் ெதள வாக ஹதஸ்கள ல் ள க் ைக த ம்

ேபால் ஈரக் ைகயால் தைலயின் அ ற ப மானதா

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ன்ன ைலயில் ன்

ைற ப றி சிலர் தர்க்கம் ெசய் க்) க ேவன்' என்

சிலர், 'நான் என் தைலைய இ ப , இ ப ெயல்லாம் (ேதய் நபி (ஸல்) அவர்கள், 'நான் றி பி டார்கள். ணர் எ

என் தைலயில் ஊ றிக் ெகாள்வேதா

றினார்கள். அைதக் ேக ட

அறிவி பவர்: ஜுைபர் பின் ல்: ஸ்லிம் 493 ைககளா

இம் (ரலி)

'நாேனா இர றியதாக கடைமயான ேபா ம்.

காரீ 254 அறிவி பில் உள்ள ள

ம் த

ணர் எ .

தைலயில் ஊ றிக் ெகாள்வேதா

ச ' என்

நபி (ஸல்)

அல்லாத சாதாரண வா

ள ைப

ப றியதாக இ ற ப ள்ள .க்

ேமா என் ப றி

சிலர் நிைனக்கக் த

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ

ஸ்லிமில் இடம் ெப ற (494வ

றியதாகக்

) ஹதஸில் கடைமயான

ள ைப

ேபசிக் ெகா

PDF file from www.onlinepj.com

எனேவ கடைமயான ெபக்

ம் இ

வா மா? வி

ெசய்யலாம் என்பதில் ஐயமில்ைல.

கள் சைடகைள அவி க்க ேவ

பின்ன ப ட சைடகைள அவி கின்றனர். அ நைனய அறியலாம். ேவ தவறா ேம தவிர ஒ

தான் கடைமயான ம் ேபா நைனய ம்

ள ைப நிைறேவ ற ேவ க் ேவ ம் என்ப

ம் என்

சிலர்

ம். ஹதஸ்கைள ஆரா ெவா

க் கீ ேழ உள்ள ேதால் தான் க டாயமாக க டாயமில்ைல என்பைத

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஈரக் ைகயால் தைலயின் அ வி ட என் நிைனக் ம் ேபா தைலயில் த இைத அறியலாம். இைத இன் 'அல்லா தைலயில் ம் ெதள வாகேவ விளக் வின் ன் ம் ஹதஸ்க

பாக ைத ணர் ஊ

ேதய் பார்கள் என் ம்

ம் அ

பாகம் நைன

வார்கள் என்

ற ப ட விளக்க திலி

ம் உள்ளன. க்கிேறன். கடைமயான ேபா மானதா ள க்காக நான் சைடைய உன் ம யதில்ைல; உன் த ணைர

அவி க்க ேவ

மா?' என்

தேர! நான் தைலயில் சைட ேபா தடைவ த ணர் ஊ றிக்

நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ேக ேடன். அத ெகாள்வேத வாய்' என் றினார்கள்.

ம்; பின்னர்

அவர்கள், 'ேவ

ஊ றிக் ெகாள்; ந அறிவி பவர்: உம் ல்: ஸ்லிம் 497

ய்ைமயாகி வி ஸலமா (ரலி)

எனேவ தைலயின் அ ள க் எ தக் ைற

பாகம் நைனவ ம் ஏ படா ள க் .

தான் க டாயமான

. ேமேல உள்ள

கள் நைனயாமல் இ

பதால்

சைடைய அவி க்காமல் இ ம் சைடைய

கவன தில் ெகாள்ள ேவ பா - இகாம ைகக் வ

அவி க்க ம்.

ம் ேபா

ேதைவயில்ைல

, பாதிக்

ேம ப ட என்

நபி

கள் நைனவத (ஸல்)

அவர்கள்

வாய் ேப இல்ைல. அ ப றி ள்ளனர்

என்பைதக்

கடைமயான ெதா 'ெதா ைக ேநரம் ம்'என்

பா

ம், இகாம உ

ம் ெசால்ல ேவ ஒ வர் பா

ம். ெசால்ல ம். உ கள ல் ெப யவர் ெதாழ

ைவக்க

நபி (ஸல்)

வி டால்

றினார்கள்.

கள ல்

அறிவி பவர்: மாலிக் பின் ஹுைவ ஸ் (ரலி) ல்கள்: ெதா காரீ 631, (பா ஸ்லிம் 1080 என்ற) அைழ ெகா க்க ப ம் ேபா ற பா கா ச த ைதக் ஓ ேக கக் டா ெசால்லி

என்பத காக

ைகக்காக

ச தமாகக் கா ைற ெவள ப

தி ைஷ தான்

கிறான். பா

PDF file from www.onlinepj.comம்

தி

ம்பிகிறான்.

ெதா

ைகக்

இகாம

ம்

ேபா

ம்கிறான்.....

என்

நபி

(ஸல்)

றினார்கள். அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: பா இகாம பா காரீ 608, ெதா ஸ்லிம் 582 ைகக் மக்கைள அைழ பத காக உள்ள ைக வ வத ன் றி பி ட வாசக ற ப ம் களா ம். களா ம்.

என்ப என்ப

கடைமயான ெதா கள் ல்லாஹு அக்பர் ல்லாஹு அக்பர்

றி பி ட வாசக

கின் வாசக

அல்லாஹு அக்ப அல்லாஹு அக்ப அ அ அ அ ஹ ஹ ஹ ஹ

அ(ன்)ல்லாயிலாஹ இல்லல்லா அ(ன்)ல்லாயிலாஹ இல்லல்லா அன்ன அன்ன ஹம்மதர் ர ஹம்மதர் ர ல்லா ல்லா

ஹய்ய அலஸ் ஸலா ஹய்ய அலஸ் ஸலா ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா அல்லாஹு அக்ப ல்லாஹு அக்பர்

லாயிலாஹ இல்லல்லா ெபா ள்: மிக மிக ெப யவன்; அல்லா ெப யவன்; அல்லா யவன் அல்லா யவன் அல்லா ைவ ைவ மிக மிக ெப யவன். ெப யவன். மில்ைல என் மில்ைல என் உ உ தியாக நம் கிேறன். தியாக நம் கிேறன்.

அல்லா அல்லா வணக்க தி வணக்க தி

தவிர எவ தவிர எவ

PDF file from www.onlinepj.com

ஹம்ம ஹம்ம ெதா ெதா

(ஸல்) அவர்கள் அல்லா (ஸல்) அவர்கள் அல்லா கள் கள் கள் கள்

வின் வின்

தர் என் தர் என்

உ உ

தியாக நம் கிேறன். தியாக நம் கிேறன்.

ைகயின் பக்கம் வா ைகயின் பக்கம் வா

ெவ றியின் பக்கம் வா ெவ றியின் பக்கம் வா அல்லா வணக்க தி அறிவி பவர்: அ ல்: அ தா பா ற நபி எ மிக

ெப யவன்; அல்லா யவன் அல்லா ல்லா 421 ஒ

மிக வைன (ரலி)

ெப யவன், தவிர எவ மில்ைல.

பின் ைஸ

கில் ஹய்ய அலஸ் ஸலா ம். இட (ஸல்) ற ம் தைலைய (ஹ ஜின்

, ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா தி பியதாக ஹதஸில் ேபா நிறக் ) மக்காவி(லி

ற ப

என் ள்ள

ம் ேபா . ம்

பா

ெசால்பவர் வல

அவர்கள்

மினா

ெசல்

சாைலயி)

ள்ள

அ த

மிட தில் ேதாலால் ஆன சிவ

டாரெமான்றில் இ

க்க, அவர்கள டம் நான் ெசன்ேறன். அ ேபா , ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா ம் தி ம்பிய ேபா ' என் பிலால் (ரலி) ம்

நபியவர்கள் உ அவர்கள் பா ேபா இ ம் அ

ெசான்னார்கள். அவர்கள், ஹய்ய அலஸ் ஸலா மாக,அதாவ வல பக்கமாக க் ெகா ேதன்.

ெசய்தார்கள்.... பிற

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெவள ேய வ தார்கள்... அ ேபா ம் இட பக்கமாக

நான் அவர்கள

வாையேய பார்

அறிவி பவர்: அ ஜுைஹஃபா (ரலி) ல்: பா ேவ ஸ்லிம் 866 ெசால் ம். ம் ைக ேபா ப ர் ெதா ம் ( ைகயில் ம ம் ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா ) என் என் இர றிய பின்னர் ற

அஸ்ஸலா

ம் மினன் ந

க்க ைத விட ெதா

ைக ேமலான

தடைவ

நான் நபி (ஸல்) அவர்க ◌ஃபலா ந 'என் ம், அல்லாஹு அக்ப ெசான்ன

க்

ல்லாஹு அக்பர், லாயிலாஹ இல்லல்லா

பிற

பா

அஸ்ஸலா

ெசால்பவனாக இ ைக ம்

ேதன். நான் ப மினன் ' என் ந

ம், அஸ்ஸலா

ைடய பா

கில் ஹய்ய அலல் ைக ேதன். ம் மினன்

பவனாக இ

அறிவி பவர்: அ ம

ரா (ரலி) 425, அ ம 14834

ல்கள்: நஸய 643, அ தா

PDF file from www.onlinepj.com

பா க வ

கி

ன்னால் ம் வாசக தரவில்ைல.

ஸலவா வ

ெசால்வ ம் பி அ

ம் ஆ

ஸு ஹானல்லாஹி ம். இ வா

வல்ஹம்

லில்லாஹி

...

என் க்

கைளக்

ெசால்வத

நபி (ஸல்) அவர்கள் நமக்

பா பா

கின் அைழ பி

பதில் கி

தல் பதில் அள ப அவசியமா ம். பா ெசால்பவர் ெசால்வைத ம் ேபா ம ேபான்

ற ேவ

ைகக் ேக பவர்கள் பா

ம். ஹய்ய அலஸ் ஸலா

, ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா ' (அல்லா ற ேவ வைத ம். ந

என்

ம் அரபி

'லா ஹ

ல வலா

வ( )த இல்லா பில்லா ) என்

வின்

ைணயின்றி நல்லவ றில் ஈ

படேவா

தயவ றிலி 'பா

விலகேவா இயலா

றினார்கள்.

ைகக் ேக டால் பா

ெசால்பவர்

ேபான்ம்

கள்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: 'பா பின்னர் பில்லா காரீ 611,

ல்

ரீ (ரலி)

ஸ்லிம் 627 றினால் ந ' என் க ம் அல்லாஹு அக்பர்' என் ந கள் வ( )த இல்லா பில்லா லா ஹ ல வலா ' என் கள்.... ஹய்ய வ( )த இல்லா கள்.

ெசால்பவர் அல்லாஹு அக்பர்' என் அவர் ' என் ஹய்ய ' என் அலல் என் ◌ஃபலா

அலஸ் ஸலா

றினால் லா ஹ

ல வலா றினால்

கள்...' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: உமர் (ரலி) ல்: எ 'ந அ எ ப ஸ்லிம் 629 பா கி இ வா பதில் ெசால்லி ம். பா பவர் ைற ஸலவா க்கிறான். அ த ஒ இைறவன டம் றி வைத ேபாலேவ . அ த கள். பிற என் ம ைற த டன் நபி (ஸல்) அவர்க க்காக ஸலவா

ம் பிரார் தைனைய கள் ள் ம் பா

ெசய்ய ேவ ேக டால்

ஸலவா அ யார்கள ல் ஒ அ த

ேகாைசையக்

கிறான். ெசார்க்க தில் வஸலா எ பதவி வ க் எனக் தான் வழ க் கிைடக்க

கள். என் ம

எவர் ஒ க இ

ம் ஓர் உயர் த பதவி உள்ள

கிறாேரா அவர் ம வனாக நான் இ

எவர்

பிரார் தைன ள்ளார்கள்.

ெசய்கிறாேரா

க்க வி

பதவிைய இைறவன் தன் அவ க் என

இைறவன் ப

ம் கிேறன். வஸலா

ைர அவசியம் கிைடக் ல்லா

ம்' என நபி (ஸல்) அவர்கள் பின் அம்ர் (ரலி)

அறிவி பவர்: அ ல்: ஸ்லிம் 628

ஸலவா தின் வாசக

கள்

PDF file from www.onlinepj.com

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா ஆலி ெபா அ ந ள்

ஹம்மதின் வஅலா ஆலி

ஹம்மதின் கமா ஸல்ைல( )த அலா இ ராஹம ஹம்மதின் வஅலா (ன்)ம் மஜ .

வஅலா ஆலி இ ராஹம இன்ன(க்)க ஹம

ஹம்மதின் கமா பாரக்த அலா இ ராஹம வஅலா ஆலி இ ராஹம இன்ன(க்)க ஹம ம், இ ராஹம் (அைல) அவர்கள ன் ணிய தி ம், ஹம்ம யவனாக (ஸல்) அவர்கள ன் ம்ப தா ம் இ ம் க் இ ம்

(ன்)ம் மஜ . அல்லாஹும்ம பா க் அலா

ள்: 'இைறவா! இ ராஹம் (அைல) அவர்கள் ம அ ள் தைத வாயாக! ேபால் ந ஹம்ம க் க் க க் யவனாக க்

ம்ப தார் ம க்கிறாய். ந வி க்

ம் ந ம்

(ஸல்) அவர்கள் ம (அைல) ம், க

ம்ப தார் ம தி

இ ராஹம் ெசய்த

(அைல)

அவர்க க

ம், இ ராஹம் யவனாக

அவர்கள ன்

இைறவா! தி

(பரக )

ேபால்

ஹம்ம

(ஸல்) அவர்க

ம்,

ஹம்ம ணிய தி

(ஸல்) அவர்கள ன் யவனாக

ம்ப தா

ம் வி

(பரக ) ெசய்வாயாக! ந பின் உ ரா (ரலி) ல்: காரீ 3370

ம், க

க்கிறாய்'. அறிவி பவர்: கஅ

ஸலவா

றிய பின்னர் கீ க்கா

ம்

ஆைவ ஓத ேவ

ம். ஹம்மதன ல்

அல்லாஹும்ம ர ப ஹாதிஹி

தஃவதி

தாம்ம( )தி வஸ்ஸலா( )தில் காயிம( )தி ஆ( )தி தன ல்லத வஅ த நிைலயான ம் வழ ெதா ைகக் யவேன! க்

வஸல( )த வல்◌ஃபழல( )த வ அஸ்ஹு ம(க்)காம(ன்)ம் ம ெபா க ள்: ' க் ைமயான க் இ த அைழ க் ய இைறவேன! ம், சிற ைப

(ஸல்) அவர்க

ய இட தில் அவர்கைள எ ேகாைச ேக ம் என்

வஸலா எ

ம் பதவிைய

வாயாக'!

வாயாக! அவர்க

ந வாக்கள

ஹம்ம த

என்

அவசியம் கிைடக்

யார் பா

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ம் ேபா

வாேரா அவ

றினார்கள்.

க்ைமயில் நாள ல் என்

ைடய ப

ைர

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: ேம அ காரீ 614 ற ப ட ஹ ஆைவேயா, அல்ல பின்வ ம் ஆைவேயா ஓதிக் ெகாள்ளலாம். தஹு லஷரீ(க்)க லஹு வஅன்ன ஹம்மதன் அ ஹு

வரஸு ெபா

ஹு. ரள

அல்லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ பில்லாஹி ர பன் வபி ைவ தவிர ேவ அவர்கள்

ஹம்மதி(ன்)ர் ரஸூலன் வபில் இஸ்லாமி தனா தவன். அவ த க் இைணேய மில்ைல.

ஹம்ம

ள்: அல்லா ம்,

(ஸல்)

இைறவன ல்ைல. அவன் தன அவ ைடய அ யா ம் தராக

மாவார்கள்.

அல்லா

ைவ

அதிபதியாக என்

ஹம்மைத (இைற ) ேகாைச ேக ம் ேபா

ம், இஸ்லா ைத மார்க்கமாக

ம் ஏ

க் ெகா

ேடன். நபி (ஸல்)

அவர்கள்

யார் பா

றினார்கள். பின் அப வக்காஸ் (ரலி)

வாேரா அவ ன் பாவ

கள் மன்ன க்க ப

ம் என்

அறிவி பவர்: ஸஅ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: இகாம

ஸ்லிம் 631

கடைமயான இகாம பா கின் என்ப

ெதா பா

ைகைய ைக

நிைறேவ

ம்

ன்

இகாம

ெசால்லி

ெதா

ைகைய

ேவ

ம்.

ேபான்ற

தான். என ம்

ம் அதில் சில மா ற

கள் உள்ளன. தவிர ம ற வாசக கைள

ஒ ைறயாக

வாசக

ம் ெசால்

கைள

மா

இர ைடயாக

பிலால் (ரலி) அவர்கள் க டைளயிட ப டார்கள்.

க காமதிஸ்ஸலா

என்பைத

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: காரீ 605, ஸ்லிம் 569 கள் ல்லாஹு அக்பர்

இகாம தின் வாசக அல்லாஹு அக்ப அ அ ஹ ஹ

அ(ன்)ல்லாயிலாஹ இல்லல்லா அன்ன ஹம்மதர் ர ல்லா

ஹய்ய அலஸ் ஸலா ஹய்ய அலல் ◌ஃபலா க காமதிஸ்ஸலா அல்லாஹு அக்ப க காமதிஸ்ஸலா ல்லாஹு அக்பர்

லாயிலாஹ இல்லல்லா ஐேவைள ெதா ைகயின் ேநர கள் ெதா ைகைய அத ெகன றி பி ட ேநர தில்

இஸ்லா தின் நிைறேவ வ

கடைமயா ேடார் ம

க்கியக் கடைமகள ல் ஒன்றான ஐேவைள ம். ெதா ைக ேநரம்

நம்பிக்ைக ெகா அல் ர்ஆன் 4:103 ெதா ெதா

றிக்க ப ட கடைமயாக

ள்ள

.

ஹு ஹு

ைகயின் ேநரம் ைகயின் ேநரம் ைவகைறயிலி தல் யன் உதிக் யன் உதிக் ' என் ம் வைர உ .' ஹு ெதா ைகயின்

ேநரம் ைவகைற ேநரம்

ம் வைர உ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: அ ல்:

ல்லா

பின் அம்ர் (ரலி)

ஸ்லிம் 1075 ைகயின் ேநரம் ைகயின் ேநரம் யன் உ சிைய வ வி ேம . ஒ மன தன ன் நிழல் அவன நபி (ஸல்) அவர்கள் உயரம் அள க் ேநாக்கி சாய் ததிலி ஒ ெவா

ஹர் ெதா ஹர் ெதா

ெபா ' ஆ

கள ன் நிழ

ம் அ

ேபான்ற அள

ம் வைர உ

ஹர் ெதா

ம் வைர, அதாவ

ைகயின் ேநரம்

அஸ்ர் ேநர தி

யன் உ சி சாய் ததிலி ன்

வைர உ

' என்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்:

ல்லா

பின் அம்ர் (ரலி)

ஸ்லிம் 1075 ைகயின் ேநரம் ைகயின் ேநரம் ஒ வ ெதா ெபா ம் வைர உ ெவா . ேநர கள ல்) இர ெசய் தடைவ ம் ேபா ... ெபா கள ன் நிழ ம் அ ேபால ஒ அள வ ததிலி யன்

அஸ்ர் ெதா அஸ்ர் ெதா மைறய )ஒ ஒ ெவா ெவா

ைகயின் ஆரம்ப ேநரம் அதன் கைடசி ேநரம் ஆகிய இ ெசய்தார்கள். ( வ த ேபா ள ன் நிழ ம் அ ெபா ள ன் அள க்

எனக்

ஜி ரீல் (அைல) அவர்கள் கஅபாவில் இமாம

தல் தடைவ) இமாம அஸ்ைர ெதா

வி தார்கள்.

அறிவி பவர்: இ ல்: திர்மித 138 'அஸ்ர் ெதா

அ பாஸ் (ரலி)

(ஸல்) அவர்கள் அறிவி பவர்: அ ல்: மக் மக் உ 'மக் . ெதா

ைகயின் ேநரம் றினார்கள். ல்லா

யன் ெபான்ன றமாகி அதன்

ன மைறவத

ன்

வைர உ

' என்

நபி

பின் அம்ர் (ரலி)

ஸ்லிம் 1076 ெதா ெதா ைகயின் ேநரம் ைகயின் ேநரம் யன் ைமயாக மைற ததிலி ேம ேக ெசம்ைம மைற ம் வைர

ைகயின் ேநரம்

யன் மைற த

தல் ெசம்ைம மைற

ம் வைர உ

' என்

நபி (ஸல்)

அவர்கள்

றினார்கள். ல்லா பின் அம்ர் (ரலி)

அறிவி பவர்: அ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: இஷா

ஸ்லிம் 1076 ெதா ைகயின் ேநரம் மன தர் வ ெதா ைக ேநர கள் ப றி வினவினார். (அவ டம்) நபி (ஸல்) றினார்கள். இைதய ெதா ப விர தி கட த பின் நபி (ஸல்) அவர்கள் இஷா ெதா ைகக் நாள் க் ைகக்காகக் க டைளயி டார்கள். ம க் ம் இைட ப ட ேநரேம ெதா

நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ஒ அவர்கள், 'நம் பிலால் ேநரமா (ரலி) டன் ெதா

ைகயில் கல ... இரவின்

ெகாள்வராக!' என் ன்றில் ம் இஷா ஒ

பிலால் (ரலி) அவர்கள டம்... ெசம்ைம மைற த அவர்கள டம்

க டைளயி டார்கள். பின்னர், 'ேகள்வி ேக டவர் எ ம்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

ேக? இ

ைகயின்

அறிவி பவர்: ல்: 'இஷா

ைரதா (ரலி)

ஸ்லிம் 1079 ெதா ைகயின் ேநரம் இரவின் பாதி வைர உ ல்லா பின் அம்ர் (ரலி) ' என் நபி (ஸல்) அவர்கள் றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்: இஷா க 'இரவில் ந க்கிற ஆனால் ' ம

ஸ்லிம் 1074 ெதா ேவ ைகயின் ஆரம்ப ேநர தில் க பா உள்ள வைர . இஷா ந க்கிற ' என்பத ம், 'இரவின் றி பி ன்றில் ஒ ப தி வைர இஷா ேவ பா ஏ மில்ைல. ◌ஃப ப வைர இஷாவின் ேநரம் வைர ந க்கிறதா? என்பதில்

ந க்கிறதா?இரவின் பாதி வைர ந க்கிறதா? அல்ல

இரவின்

ன்றில் ஒ

பாதி ' என்பத

ம் ேநர யான ஆதார என்ற க

கைள ேமேல

ள்ேளாம்.

வைர ந க்கிற ம

தில் ேநர யாக எ த ஹதஸும் இல்ைல. ெதா ைக ேநரம் வ ம் வைர ெதாழாமல் இ ல்: பவர் ம தான் வரம்

க்க தில் வரம் தல் எ ம்

தல் இல்ைல; ம

றம் உள்ள

' என நபி (ஸல்) அவர்கள் என்ற க

றினார்கள்.

ஸ்லிம் 1099 கீ க்க டவா த கள் வாத ைத

இஷாவின் ேநரம் எ ம ைவக்கின்றனர். ெதா

வைர ந க்கின்ற

ைடயவர்கள்

ைக ேநரம் வைர ஒ ம யன்

ெதா

ைகயின் ேநரம் உள்ள ெப ள்ள ெதா . ஒ

என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றி

ள்ளனர்.

இதில் 'யார் ஹு என் ந க்

ம் தான் விதி விலக் ன்

ெதா

உதி பத

ைகைய அைட

வி டார்' என்

ஹு

நபி (ஸல்) அவர்கள் . எனேவ ெதா ஹு

ைகயின்

ரக்அ ைத

றினார்கள்.

அைட

ல்:

ெகாள்கிறாேரா காரீ 579, 556

அவர்

ம் என்

ேம க

ட ஹதஸில் விதிவிலக் க த யா

. ஆனால் ம ற நான்

உள்ள

ைகயின் ேநர

ெதா

ைகயின் இ க

ம் அத க

தி ேநரம்

த ெதா

ஹர் வைர ைகயின்

PDF file from www.onlinepj.com

ேநரம் வைர ந க்கிற வைரய க்க ப ள்ள

. .

ஹு

ெதா

ைகைய

யன் உதி பத

ன் ெதா

விட ேவ

ம் என்

இஷா ெதா நிைல நி

ைகயின் ேநரம் கின்றனர்.

வைர ந க்கிற

என்ற க

ைடயவர்கள் இ

வாகள் வாத ைத

ஆனால் இ த வாதம் ஏ க தக்கதாக இல்ைல. ஏெனன ல் இஷா ைடய கைடசி ேநர தி ம் வைரயைற உள்ள அறியலாம். எனேவ இஷா ெதா என்பத

என்பைத ேம க

ஹு

ெதா

ைகயின் இ ட

ஸ்லிம் 1074 ஹதஸிலி

தி ேநர ைத

ேபாலேவ

ைகயின் ேநரம் இரவின் பாதி வைர என்ப ம் நம்மால் காண என் ேபால் ள் ைவ யவில்ைல.

தான் ச யானதா

ம்.

வைர ந க்கிற

எ த ஆதார ைத மைறகிற வ ம். இ அத கிற

யன் 6 மணிக் இர 5 மணிக் பாதிையக் ேதான் கிற 11.30மணியா கணக்கி .

க் ெகாள்ேவாம். அ ேபா வி ட விட ம் ேவ என்

தல் இர ெபா ம்

ஆரம்பமாகி வி

கிற

.

என்றால் காைல ேநரம் வ இஷாைவ ய அஸ்தமனம் ம ெதா

ேநரம் ஆகியவ ைறக் ெகா என்பேத ச யானதாக க

ள். இதில் இரவின் பாதி என்ப இரவின் தாக

ரா - த இமா ' ம், தன யாக (த ெதா பவ ம் தமக் தவிர ந ன் த கள் ைவ க் ெகாள்வ உ க அவசியமா க் ம். யாைர ம் நடக்க

விடாதர்கள்! மறினால் அவ அவர்கள் றினார்கள்.

ராைவ

ைப)

ேநாக்கிேய

டன் ச

ைடயி

கள்! அவ

ெதாழாதர்கள்!

டன் ைஷ தான் இ

ன்னால்

க்கிறான்' என்

நபி (ஸல்)

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: இ த

உமர் (ரலி) ஹி பான்2362, ஹாகிம் 921, ைபஹகீ 3261 க் ெகாள்ளலாம். இன்ன ெபா ெதாழ ேவ வ க் தால் அைத ம். ஆ நடக் மள க் இைடெவள இ க் ம். த ள் தான் இ க்க ேவ ம் என்ற பாக

ஹுைஸமா 800, இ ஒ க் ெபா

நிப தைன இல்ைல. ைவ ள்ள ெபா

பாக ஏதாவ

ேணா அல்ல ெந

ைள ைவ

க்கமாக இ க் ம்

வேரா இ

பாக்கிக் ெகா

ெதாழலாம். த

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா அறிவி பவர்: ஸ ல்கள்: காரீ 496,

மிட

மிைடேய ஒ

ல் பின் ஸஅ ஸ்லிம் 786

(ரலி)

...பிலால் (ரலி) அவர்கள் ஒ அ கிைய அணி

ைக த ைய எ

நா

னார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒ த பாக) ைவ இர

சிவ

நிற ேமல் க்

ஆய தமாகி அ தக் ைக த ைய(

ரக்அ கள் மக்க

PDF file from www.onlinepj.com

ெதா

வி தார்கள்.

அ தக்

ைக த க்

அ பால்

மன தர்க

ம், மாம்

க்ேக

ெசல்வைத

நான்

பார் ேதன். அறிவி பவர்: அ ல்கள்: காரீ 376, ஜுைஹஃபா (ரலி) ஸ்லிம் 778 ஒ டக ைதக் மிர தமக் க்ேக நி தி அைத ேநாக்கி ெதா வார்கள்' என் ம இ உமர் ம்

'நபி (ஸல்) அவர்கள் தம (ரலி) சாய்மான ைத எ உமர் (ரலி)

றினார்கள். 'ஒ டகம் றினார்கள்.வி டால்?' என்

ேக ேடன். 'ஒ டக தின் அைத ேநாக்கி ெதா

அைமக்க ப இ

அைத

ேநராக ைவ

க் ெகா

வார்கள்' என்

அறிவி பவர்: நாஃபி ல்: த 'ெதா அவ காரீ 507 ைவ பவ க் க் க் ெகா க் ெதா பவ க் க்ேக ெசல்வ ஏ ப மாத றமா ம். ப றி அறி தி வ ட கள்) நின் தால் அவ ெகா க் ப க்

க்ேக ெசல்வத நல்லதாக

க்ேக ெசால்பவர், அதனால் தமக் பதில் நா ப ேதன் ம்' என் (நா கள் அல்ல

ம் பாவ ைத கள் அல்ல றினார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஜுைஹம் (ரலி)( ல்கள்: ெதா ம் காரீ 510, ைற ன்ேனாக் தல் ம் ெதாழக் ம். க டா . மக்கா நக ல் உள்ள கஅபா என்ற ஆலயம் இ தமிழக தின் வடேம திைசயில் இ க் ம் ஸ்லிம் 785

கஅபாைவ ெதா

திைச

பவர் எ த ேநாக்கி

இைதக் க ) வி

பி க்க பல நவன சாதன உம் ைடய ேநாக்கி ந கள் கம் எ

தான்

திைசைய ேநாக்கி ெதாழ ேவ

கஅபா

ம் உள்ளன.

ஆலயம்

க்கிற

.

ஹம்மேத!) ம் கிற தி

திைசயில் ெகாள்

கி லாைவ வராக!

உம்ைம ேக இ

வான ைதேநாக்கி தி தா ம்

கிேறாம். உ வ த உ

அ க்க கள்

எனேவ க ைம' என்

தி

உம கைள

ம் வைதக்

அதன்

க ைத

கா

திைசயிேலேய

மஸ்ஜி

கிேறாம். ல்

எனேவ தி

ஹராமின் பிக்

நர்

அவர்கள் ெசய்பவ ைற அல்லா அல் ...ந ர்ஆன் 2:144 ெதா ைகக் தயாரானால்

கள்! 'இ

ேவ தம

இைறவன டமி

கவன க்காதவனாக இல்ைல.

ேவதம் ெகா

க்க ப ேடார் அறிவார்கள்.

ன்ேனாக்

! பின் தக்பர்

!.. என்

(

தலில்)

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ைமயாகறினார்கள்.

ெசய்!

பின்னர்

கி லாைவ

(கஅபாைவ)

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)( ல்கள்: காரீ 6667, ஸ்லிம் 602

திைச ெத யவில்ைலயானால்... சில ேநர ெதா கள ல் கஅபா உள்ள திைச ெத யாமல் ேபாகலாம் அ ேபா ம். ஏெனன ல் எ த ஒ மன தைன ஏதாவ ஒ திைசைய ேநாக்கி நாம் சிரம ப த

மா டான். எவைர கிழக்

ெகாள்ள ேவ

ம் அவர

சக்திக்

மறி அல்லா

ம் அவர

சக்திக்

ப ேட தவிர அல்லா க்ேக. ந கள் எ

சிரம ப ேக தி

த மா டான். அல் ம் அ

ர்ஆன் 2:286 வின் கம் உள்ள .

ம், ேம

ம் அல்லா

ம்பினா

ேக அல்லா

அல்லா அல் நிய்ய

தாராளமானவன்; அறி தவன்.

ர்ஆன் 2:115 (எ ணம்( ெசய்வதாக இ தா ம் வணக்கம் ெசய்கின்ேறாம் என்ற எ க் கா ய கைள ண டன் தான் ம்

ெசய்ய ேவ அ

ஸ்லிம்கள் எ த வணக்க ைத ம். இ த எ வணக்கமாக அைமயா .

ணமில்லாமல் வணக்க தின் அைன

ம் ஒ

வர் ெசய்தா

உட பயி சி என்பத காகேவா, அல்ல அைன க் கா ய கைள ம் ஒ இல்ைல என்றால் இவர் ெதா எல்லா அைம வணக்க ள்ள . ம் எ ண கைள க க் ம்

வர்

ேவ

ெசய்கின்றார்; ஆனால்

ஏேதா ஒ

காரண

ெதா

க்காகேவா ெதா கின்ேறாம்

என்ற

ைகயில் கைட பி க் எ ணம் அவ

க்

ம்

ைகைய நிைறேவ றியவராக மா டார். நிய்ய எ ம் எ ணம் அவசியம் என்பத பின்வ ம் ஹதஸ் சான்றாக

'அமல்கள் யா

ெபா

ேத' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: உமர் பின் க தா ல்கள்: நிய்ய காரீ 1, என்பைத ஸ்லிம் 3530

(ரலி)

ெமாழியில் வாயால் ெமாழிவ

ஸ்லிம்கள ல் சிலர் தவறாக விள தான் நிய்ய என் எ

கி ைவ

கின்றனர்.

ள்ளனர்.

றி பி ட வார் ைதகைள அர

உஸல்ல ஸலா தஸ் ஸு ஹி... என்பன ேபான்ற சில அரபி க கின்றனர். இத நபிவழியில் எ த ஆதார ம் இல்ைல. ெபா

ெசா கைளக்தான் நிய்ய

என்

நிய்ய ெபா

ளா

என்ற ெசால் ம்.

க்

வாயால் ெமாழிதல் என்

ள் இல்ைல. மனதால் நிைன தல் என்பேத அதன்

PDF file from www.onlinepj.com

ேம

ம் உ

ெசய் வி

ம் ேபாேதா, ெதா

ம் ேபாேதா, ேநான்

ேநா

ம் ேபாேதா நபி (ஸல்) அவர்கள் எதைன

ம்

வாயால் ெமாழி ஹ கடைமைய

ெசய்ததில்ைல. ம் ேபா ம ேம வாயால் ெமாழி ள்ளனர். ம ற எ த வணக்க தி ம்

வாயால் ெமாழி ததில்ைல. நான் இ ேபா ெதாழ

நிைறேவ

வாயால் எ த

ெசால்ைல

ேபாகின்ேறன் என்ற எ ம் ெமாழியக் டா நமக்

. அ

ணம் உள்ள தில் இ வா ெமாழிவ யி பார்கள்.

பி அ

க்

மானால் அ ஆ

ம். இ

ேவ நிய்ய

அவசியம் என்றால்ம்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் வாயால் ெமாழி தக்பர் த ெதா ரீமா

வழி கா

தக்பர் த ற ப ...ந

ைகக்காக கஅபாைவ ரீமா (ெதா ம். ைகக்

ைகக்

ன்ேனாக்கிய பின்,

ெவள ேய நைடெப

தலில் அல்லாஹு அக்பர் என் ம் கா ய கைள

தைட ெசய்வத

ற ேவ

ய தக்பர்) என்

ம். இத

ன்ேனாக்

ெதா

! பின் தக்பர்

தயாரானால்

!.. என்

(

தலில்)

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ைமயாக

றினார்கள்.ெசய்!

பின்னர்

கி லாைவ

(கஅபாைவ)

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: இ நி காரீ 6667, ஸ்லிம் 602

கால்க ம் ேபா றவில்ைல.

க்கிைடயில் உள்ள இைடெவள இ தக்கவா கால்க அ தல் றிய பின்னர் இ இ ைககைள ம் ேதாள் ஜம் வைர அல்ல ய வ காதின் கீ ப தி க்கிைடேய எ ெசயல் தவ க் இைட வள இைடெவள ம் அறி இ க்க ேவ ெமன நபி (ஸல்) அவர்கள் யவில்ைல. தரமாக நின் ெகாள்ள ேவ எனேவ அவரவர் ம்.

இயல் க் இ

அவர்கள ன்

ைறகள லி

இல்லாத வைகயில் ந

ெகாள்ள

ைககைள உயர்

அல்லாஹு அக்பர் என் வைர உயர் த ேவ

ம். அ ேபா

ைககைள

ம் மடக்காமல் ந தம இ

ணம் ைவ தி ம் இ

க்க ேவ ஜ

ம்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா உயர் தக்

யவர்களாக இ

ைகைய

தார்கள்.

வக்

ம் ேபா

ைககைள

ேதாள்

கள் வைர

அறிவி பவர்: உமர் (ரலி) ல்கள்: நபி காரீ 735, ஸ்லிம் 586 தக்பர் ம் தார்கள். ல்: ஸ்லிம் 589 ேபா தம் இ ைககைள ம் இ கா கள ன் கீ ப தி வைர

உயர் தக்

(ஸல்)

யவர்களாக இ

அவர்கள்

அறிவி பவர்: மாலிக் பின் ஹுைவ ஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா

ைகக்

நி

ம் ேபாைககைள

ம் (

டாமல்) ந

வார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: திர்மித 223, அ தா ெந சின் ம ைக ைவ தல் ைகைய இட ைகயின் ட ைகயின் ம ைவ , ெந சின் ம ைவக்க ேவ இட ம். ம் 643, நஸய 873, அ ம 8520

ைககைள உயர் தி, வல அல்ல ப மா வல ைவக்க ேவ

ன்ைகைய இட ம்.

ன்ைகயின் ேம ப

தி, மணிக்கைக ஆகிய

ன்

கள

'நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெதா நான் பார் ேதன். (ெதா இட றி பி ல்: அ ெதா ம் ைகயின்

ைகயில் ஸலாம்

ம் ேபா சின் ம க்

) தம

வலம், இட ெசால்ம் தி , வல பின்

ம்பியைத தாய (ரலி) ஹம்பல் ைகைய

ைகயில்) இைத ெந ன் ம ைவ

ைவ தைத நான் பார் ேதன்' என் கா னார் என் இமாம் அ

ஹுல் ம

றினார்கள். இ த ஹதஸின் அறிவி பாளர் ய கின்றார்கள். ம 20961 மக்கள் தம் மணிக்க

யா என்பவர் இைத என்

ம் ேபா

க டைளயிட ப

ேபா

தார்கள்.

வலக்ைகைய

இடைகைவக்க

ேவ

ெமனக்

அறிவி பவர்: ஸ ல்: காரீ 740

ல் பின் ஸஅ

(ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் தம ம ைவ தார்கள்.

வல

ைகைய இட

ன் ைக, இட

மணிக்க

, இடைக ஆகியவ றின்

அறிவி பவர்: வாயில் பின் ஹு ர் (ரலி) ல்: நஸய 879 நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா பி தி தைத நான் பார் ேதன். ைகயில் நின்ற ேபா ... த கள வலக்ைகயால் இடக்ைகைய

அறிவி பவர்: வாயில் பின் ஹு ர் (ரலி) ல்: அ தா ைகைய ைவ ப ெசய்ய ப ெதா 624 க் க் கீ ைவ பத ஆதார ர்வமான ஹதஸ்கள் இல்ைல. ெதா ம் அ அ தா ர்ர (645) உள்ள ம ட க் க் கீ ேழ ைகைய கள ல் ஃபி என்பவர் யா பின் பதி

நபிவழி ள்ள

வழியாகேவ

அறிவிக்க ப

. இ த அைன

என்

அல

(ரலி)

கின்றன.

இவர்

அறிவி

அறிவி பதாக க்க

பலவனமானவர்

என்

மான் பின் இஸ்ஹாக் அல் அ பின்

சில

ஹம்பல், ய

PDF file from www.onlinepj.com

மயன், காரீ, அ ஸுர்ஆ,அ ஹா தம், அ தா ெகாள்ள ேம யா . சின் இட க்க ேவ பார்ைவ

ஆகிேயார்

றி பி

ள்ளனர்.

எனேவ

இைத

ஆதாரமாகக்

ம் சிலர் ெந இ

றம் ைககைள ைவக்கிறார்கள். இத ம்?

ம் எ த ஆதார

ம் கிைடயா

.

பார்ைவ எ ெதா ம் ேபா

உள்ளவர்கைள 'ெதா தவிர் அவர்கள் ம் ேபா

பார் ப த

தவறில்ைல.

வான ைத

ேநாக்கிக்கக்

டா

.

தி

ம்பி

ம்

பார்க்கக்

டா

.

ன்னால்

கள் பார்ைவகைள வான தின் பக்கம் உயர்

ேவா

க்

என்ன ேநர் வி

வி ட ம்' என்

? இைத

க் ெகாள்ள ேவ றினார்கள்.

ம்; இல்ைல என ல் அவர்கள ன் பார்ைவகள் பறிக்க ப

நபி (ஸல்)

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: ெதா ெதா காரீ 750, தி ஸ்லிம் 649 ம்பி பார் ப ப றி லம் பறி நபி (ஸல்) அவர்கள டம் நான் ேக ேடன். 'ஒ அ யா றினார்கள். ைடய

ைகயில்

ைகைய ைஷ தான் அதன்

ெசல்கிறான்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: 'நபி காரீ 751 (ஸல்) அவர்கள் ஹ ம், அஸ ம் ஓ வார்களா?' என் ெகா க பா (ரலி) அவர்கள டம் ேக ேடாம். தார்கள்.

அத கவர்கள் ஆம் என்றார்கள். 'ந அவர்கள ன் தா அைசவதிலி

கள் எ ப

அறி

ர்கள்?' என் க பா

நா

கள் ேக ேடாம். 'நபி (ஸல்)

இைத அறி

ெகாள்ேவாம்' என்

(ரலி) அவர்கள் பதிலள

அறிவி பவர்: அ மஃமர் ல்: ெதா காரீ 746 ைகயின் ஆரம்ப சில் க ஆ ய பின்னர் பின் வ றினால் ம் ஆக்கள ல் ஏதாவ க க் கைள ஓ ஒன்ைற ஓத ேவ ம்! தக்ப ன் சிறி க் , . அல்லாஹும்ம ம். நபி (ஸல்) னமாக க் ம்

ைககைள ெந இ (

அவர்கள் ெதா ர்ஆன் ஓ

பார்கள்.'இைற த க்

ைகக்காக தக்பர்

ம்) இைடேய தா

தேர! என் தா

ம், த ைத

ர்ஆன் வசன ம் த

கள் என்ன ஓ

கிறர்கள்?' என நான் ேக ேடன். அத

அர் பணமாக

வத

ம், கிராஅ

ேநரம் ம

'அல்லாஹும்ம பாயி

நக்கின மினல் கதாயா கமா பில்மாயி வஸ்ஸல்ஜி வல்பர என் ஓ

ைபன வ ைபன கதாயாய கமா பாஅ த ைபனல் ம னக்கஸ் ஸ ல் அ ய மின

தனஸ். அல்லாஹும் மக்ஸில் கதாயாய

(க்)கி வல் மக்

ேவன்' என நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலள

தார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

ெபா எனக் அ

ள்: க்கிலி

இைறவா! தவ ணரா க

கிழக் க்

க்

ம், ேம த ப வ ந

க்

ம்

இைடேய என்ைன யா ஏ ப

ெவ என் தவ

ர ைத கள லிஏ ப ெவ

தியைத ைமயான

ேபால் வாயாக! ஆைட

ம், என்

இைறவா! த

ய்ைம ப

மிைடேய யா

ம்,பன க்க

ம், ஆல

ேபால்

ர ைத க

வாயாக!

இைறவா!

ம் என் தவ

கைளக் க

வி வி

ய்ைம ப

வாயாக!

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: காரீ 744 ைகைய வக் ம் ேபா தக்பர் வார்கள். பிற பின்வ ம் ஆைவ ஓதி

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா வி வ ஜ கிராஅ ஓ வார்கள்.

இன்ன

ஸலா( )த

வ ஹிய லில்லத ◌ஃபதரஸ் ஸமாவா( )தி வல்அர்ள ஹனஃபன் வமா அன மினல் வ (க்)கீ வம யாய வமமா( )த லில்லாஹி ர பில் ஆலமன். வஅன மினல் (க்)க ப இல்லா ஸ்லிமன். அல்லாஹும்ம அன்( )தல் மலி(க்) அன்( )த ல் நஃ ஸ, வஃதரஃ ( ) வ தின லி அ ஸன ல் ஷர் பிதன்ப

லாஷரீ(க்)கலஹு பி ய த

(க்)கீ ன்.

வபிதாலி(க்)க உமிர்( ) அன்( )த, வஅன ஜமஆ, லாயஃக்◌ஃபி லிஅ அ

ளலம்( )

அக்லா(க்)கி

◌ஃபஃக்பிர்ல லா

லாயிலாஹ இல்லா

அன்( )த, ல ைப(க்)க வஸஃைத(க்)க வல்ைக

ஸன ஹா இல்லா அன்( )த, வஸ் ஃ

அன்ன ஸய்யிஅஹா,லாயஸ் ஃ ஹு ◌ஃபயைத(க்)க வ (க்)க, வஅ( )

அன்ன ஸய்யிஅஹா இல்லா

ைலஸ இைல(க்)க அன

பி(க்)க வஇைல(க்)க தபாரக்( )த வ( )தஆைல( )த அஸ்தஃபி ெபா வா எவ ள்: இைண ைவ தவர்கள ல் ஒ ம்,என் மரண மில்ைல. இ ேநாக்கி வா என்

இைல(க்)க கைள ம் க் மிைய க ம்

வனாக நான் இல்லாமல் க ம் பைட ள்ேளன். க யவன் ேவ ம் க் ெகா வழி ற தி கிேறன். இர சிக் ப எவ என் ெதா

ப டவனாக, வான ைக ம், என் இதர

பைட தவைன

ம் அகில உலைக தான் ஏவ ப

க ைத

ம் இைறவ

நேய அதிபதி. உன்ைன அநதி இைழ வழி கா மன்ன பாயாக! உன்ைன கா பாயாக! உன்ைன வி ேடன். அைன சார் ேத வாயாக!

தவிர வணக்க தி தவிர ேவ ற ைத ஒ யா யா

நட பவர்கள ல் நா மில்ைல. நான் உன யா . ந வி ேடன். எனேவ என் யா . தய ண

க்ேக உ யன. அவ ம் ஒ ற

வணக்க

அ ைம. எனக்ேக நான் ண தின் பால் எனக் வி ம் கள் அைன ைத ம்

வன். இைறவேன!

நிகராக

ம், என்

வி ேடன். என் உன்ைன

நன்ைமக

தவிர யா

தவிர

ம் உன் ைககள ேல உள்ளன. தைமகள் உன்ைன

ம் தய

ம்கைள வி

கா ட

கைள மன்ன க்க

ம் காக்க

யா

. இேதா உன்ன டம் வ ேசரா . நான் உன்ைனேய

கைள

என்ைனக்

கின்ேறன். உன்ைன ேநாக்கி மள்கின்ேறன்.

ள்ேளன். உன்ன டேம சரணைட ேதன். ந பாக்கியம் மிக்கவன். உயர் தவன். உன்ன டம் பாவமன்ன

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்: நஸய 887 இ த ஹதஸ் ஸ்லிம் 1290 ம் இடம் ெப ள்ள . க்க வதஆலா ஜ க்க வலாயிலாஹ ைக க.. என்ற

ஸு ஹானக்கல்லாஹும்ம வபிஹம்திக்க தபாரகஸ் ஸனாைவ சிலர் ெதா என்பத ஆதார ர்மான ஹதஸ்கள் எ ைகயின் ஆரம்ப

ஆவாக ஓதி வ ம் இல்ைல.

கின்றார்கள். நபி (ஸல்) அவர்கள் இைத ஓதினார்கள்

PDF file from www.onlinepj.com

ர ெதா ' ர

ல் பா திஹா ஓ ைகயின் தல்

தல் ஆ ஓதிய பின்னர் க் ெதா ர ல் பா திஹா ஓத ேவ ம். றி ள்ளார்கள்.

ல் ◌ஃபா திஹா ஓதாதவ

ைகயில்ைல' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: உபாதா (ரலி) ல்கள்: ர காரீ 756, ஸ்லிம் 595 கள்: லில்லாஹி ர பில் ஆலமன். அர்ர நஸ்( )தயன். இ தினஸ் மான ர் ரஹம். மாலி(க்)கி

ல் ◌ஃபா திஹாவின் வசனபிஸ்மில்லாஹிர் ர மி தன்.

இய்யா(க்)க

மான ர் ரஹம். அல்ஹம் நஅ

வஇய்யா(க்)க

ஸிரா( )தல்

ஸ்த(க்)கீ ம்.

ஸிரா( )தல்லதன அன்அம்( )த அைலஹிம் ைக ல் மக் ெபா ள்: ளாள ம் பைட ம் நிகர ற அன் ைடேயா இர சிக் ம் இைறவ கள் வண வழியில் மல்ல.

பி அைலஹிம் வல ழாள்ளன்

அளவ ற அ அைன ைத பாக்கியம் வழி

அதிபதி. இைறவா! உன்ைனேய நா தாேயா அவர்கள ன்

க்ேக! அளவ ற அ எ கைள நட

மாகிய அல்லா

வின் ெபயரால்... எல்லா ம் ேத

கிேறாம். உன்ன டேம உதவி வாயாக!

ளாளன்; நிகர ற அன்பாளன். தர் உன் ேகாப க்ம் அகிலம் நாள ன் க்

கிேறாம். ந எவர்க

ஆளானவர்கள ன்

மல்ல; ெநறி ெக டவர்கள ன் வழி ஓத ேவ ரக்அ தி ம் மா ராக்கைள ற ேவ

பிஸ்மில்லா ஒ ெவா

ஆரம்பிக் ம். ர

ம்

ேபா

பிஸ்மில்லாஹிர்மான ர்

ரஹம்

என

ச தமி ேடா,ெம

வாகேவா

'பிஸ்மில்லாஹிர் ர ேவ ம்.

மான ர் ரஹம்' என்ப

ல் ◌ஃபா திஹாவின் ஒ

வசனம் என்பதால் அைத

ம் ஓத

'நபி (ஸல்) அவர்கள ன் கிராஅ ேபா ர 'அவர்கள் ந நி

(

ர்ஆன் ஓ

தல்) எ ஓதிக் கா

வா றிவி

?' என அனஸ் (ரலி)யிடம் விசா க்க ப ட மான ர் ரஹம் என்பதில்

தி ஓதினார்கள்' என்

பிஸ்மில்லாஹிர் ர

மான் ரஹம் என்ற வார் ைதகைள ந

னார்கள்.

அறிவி பவர்: கதாதா, ல்: காரீ 5046 லில்லாஹி ர பில்

'நபி (ஸல்) அவர்கள், அ பக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), உஸ்மான் (ரலி) ஆகிேயார் அல்ஹம் ஆலமன் என்ேற ெதா ைகைய வ வார்கள்.

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்:

காரீ 743,

ஸ்லிம் 229 ைவ ச தமின்றி ஓதினார்கள் என்பத ம் ஹதஸ் ஆதாரமாக அைம ெதா க க் ேம க ள்ள . மான ர் ரஹம் நபி (ஸல்) (ரலி) ட ஹதஸ் ஆதாரமா ம்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் பிஸ்மில்லா ச தமி பிஸ்மில்லா ஓ வத

பின்வ

நான் அ ஹுைரரா (ரலி) அவர்கைள என் அவர்கள் ஓதி ெதா வி கா பிற ய அல்ஹம் ேபால்

பின்ப றி நான் ராைவ உ

ேதன். அவர்கள் பிஸ்மில்லாஹிர் ர ெதா கா ேனன்' என் வின்

ஓதினார்கள்.... 'அல்லா

மதாைணயாக

அ ஹுைரரா

றி பி டார்கள். அறிவி பவர்: ஐம் அல் மிர்

ல்: ஹாகிம் 1/357 பின்ப றி இமாைம ேவ ெதா பவர் ர ெதா டா ேபா ல் ◌ஃபா திஹா ஓத ேவ பவர் இமாம் ச தமி . அைத ெசவிம கள்! வாய் கள்! ந கள் அ ள் ெசய்ய ப வர்கள்! ஓ மா? ம் ெதா ைகயில் இமாம் ஓ வைதக் ேக க ேவ ம்.

எைத

பின்ப றி ம் ஓதக் ம்

ர்ஆன் அல் நா

ஓத ப

ர்ஆன்7:204 கள் ெதா ர்ஆன் ைகயில், இன்னார் ம ஓத ப ம் ேபா ஸலாம், இன்னார் ம அைத ெசவிம . ஸலாம் என் கள்! வாய் றிக் ெகா கள்! ேதாம். அ ேபா ந கள் அ ள்

தான் '

ெசய்ய ப

வர்கள்!' என்ற7:204 மஸ்

ர்ஆன் வசனம் வ த (ரலி)

அறிவி பவர்: இ

ல்: த ஸர் த ரீ, பாகம்: 9, பக்கம்: 162 'இமாம் ஓ ம் ேபா ந கள் ம னமாக இ கள்!' என நபி (ஸல்) அவர்கள் றி ள்ளார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஆமன் ர ர ல் ஸ்லிம் 612 தல் ◌ஃபா திஹா ஓதி த த ம் 'ஆமன்' ம் இமா ற ேவ ம். ச தமி ெதா ம் ேபா அைம பவ ந வி ஓ ம் ெதா ைககள ல் ம். கள்! ஏெனன ல் ன் பாவ கள் இமாம்

ல் ◌ஃபா திஹாைவ ஓதி

ம், பின் நின்

ம் ஆமன் கள் ஆமன் கிறேதா

ற ேவ

'இமாம் 'ைக ல் மக் எவர் மன்ன க்க ப ம்

கின்றன' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

ஆமன், மலக்

பி அைலஹிம் வல ழாள்ளன்' எனக் கள் ம் ஆம டன் றி ள்ளார்கள். ஒ

அவர

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: காரீ 782 ற ப ம் ம் எ (ந க் கள் ெசால் ெகாள் ம். கள்) என்ற அரபி வாசகம், ெம இ த வாசக தி நபி ேதாழர்கள் வாக ெசால்வைத க் ச தமி ம் தல் ம்

இ த ஹதஸில் ச தமி என்

ெசால்வைத

ச தமி

ெசால்லலாம். வி 'இ த ேக

ள்ளார்கள் என்பத

ம்பினால் ச தமில்லாம

பின்வ

ம் ெசய்தி சான்றாக உள்ள ம் ெசால்லலாம். க

. எனேவ ஆமன் என்பைத

பள்ள வாசலில் 200 நபி ேதாழர்கைளக் ம் ேபா அ த நபி ள்ேளன்.

ள்ேளன்.

இமாம் 'ைக ல் 'ஆமன்' என்ற

மக் ெப ம்

பி

அைலஹிம் நான்

வல ழாள்ளன்'எனக்

ேதாழர்கள டமி

ச த ைத

அறிவி பவர்: அதா ல்: ைபஹகீ ைண ர வசன ல் ராக்கள் பா திஹா ஓதிய பின்னர் ம். ர ல் பா திஹா ஹர் ம், ெதா ைண ரா ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஓதி தல் இர கள ல் ரக்அ கள ல் ம் அளவி அஸ இர ைண ரா ள்ளார்கள். அல்ஹம் ஓ ம், ரக்அ கள ல் வார்கள். ஹி ம் ம் ேசர் ர்ஆன ல் நமக் ெத த அ தியாய ைதேயா, அல்ல சில

கைளேயா ஓத ேவ ரக்அ கள ல் நபி ர (ஸல்) ைண

பி திய ரக்அ கள ல் ஓதி ள்ளார்கள். அ தியாய ைத அல்ஹம் இர டாவ ம்

தல் இர

ல் பா திஹா ம அவர்கள் அ தியாய தல்

ம் ஓதி இர

ள்ளார்கள். சில சமய ைகயின் ம் ஓ ஓ வார்கள். க க்

அ தியாய ைத ஓ ரக்அ ைத விட

வார்கள். ஒ

கள்

ெசய்வார்கள். அறிவி பவர்: அ கதாதா (ரலி) ல்கள்: காரீ 776, ஸ்லிம் 686 ஹர் ெதா அ பாஸ் (ரலி) ைகயில் ப வசன கள் அள ஒ ெவா ரக்அ தி ம் ஓ வார்கள்.

ரக்அ தில்

சில வசன

ைட

நளமாக

கைள எ

வார்கள்.

க் ேக இ

பி திய வாேற

நபி (ஸல்) அவர்கள் அறிவி பவர்: இ ல்: நஸய 472 ஒ

அ தியாய ைத எல்லா ரக்அ கள ஹு ெதா

ம் ஓ

தல் ' என் ெதாட ம் அ தியாய ைத

நபி (ஸல்) அவர்கள் இர ரக்அ கள

ைகயில் இதா ஸுல்ஸில தில் அர் ல்: அ தா 693

ம் ஓதினார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

வ ைச மா றி ஓ ைண அ தியாய வ ைச ஓதிவி ஒ 113 வ மா றி

தல் கைள ஓ ம் ம் ேபா ர்ஆன ல் உள்ள வ ைச ப ஓத ேவ உள்ள ம் என்ப நாஸ் அவசியமில்ைல. அ தியாய ைத

அ தியாயமாக உள்ள ◌ஃபலக் என்ற அ தியாய ைத ஓதலாம். நபி (ஸல்) அவர்க ( டன் ெதா ேதன். அ ேபா ஸூர

ஓதலாம்.

உதாரணமாக 114 வ

அ தியாயமாக

ஸூர

நாள் இர

ல் பகராைவ ஓத ஆரம்பி தார்கள். பின்னர் (நான்காவ க்கம்( பின்னர் ன்றாவ அ தியாயமான)

அ தியாயமான) ஸூர ஆலஇம்ராைன

தலில் (இர

டாவ ஓத

அ தியாயமான) நிஸாைவ ஓத ஆரம்பி தார்கள்.

ஆரம்பி தார்கள். (ஹதஸின்

அறிவி பவர்: ஹுைதஃபா (ரலி) ல்: ஒ ஸ்லிம் 1291 அ தியாய ைத ரா ஓ பி ஒ ஓ தல் ப தி ப தியாக பி ஓ வ ம் ம். ரக்அ கள ல் பி

ைண

ம் ேபா

அ தியாய ைத ைகயில் ஸூர

நபி (ஸல்) அவர்கள் மஃ ஓதினார்கள். அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: நஸய 981 ெசய்தல் நிைலயில் இ ர

ெதா

ல் அஃராஃ

அ தியாய ைத இர

ைககைள என்ப

ம் காதின் கீ ன

ல் பா திஹா ம ப

தி வைர அல்ல ைககைள ம்

ம்

ைண

ராக்கைள ஓதி ேதாள் ன்

ஜம் வைர உயர் தி ம ைவ பதா டா . தக்பர் உயர் தக்டன் அல்லாஹு அக்பர் என் ெசய்ய ேவ இ

ம்.

றி

விலா

ற தில் படாதவா

ேநராக ைவ தாக் ெகாள்ள ேவ

ம். ேம

ம் தைலைய

ம்.

அ ேபா ம்,

ைக

ம் சமமாக

ைகக

ம்

ைவக்க ேவ 'நபி (ஸல்)

ம். தைலைய அவர்கள் ம் ெதா ேபா

திேயா, உயர் திேயா இ வக் ம் ேபா ம்,

க்கக் வி வைர

தைலைய

உயர்

ம்

ைகைய தம

ைககைள

ேதாள் ஜம்

ம்

யவர்களாக

ேபா

ம், இ

விலி தார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்: நபி கா காரீ 735 (ஸல்) க க்

ல்லா

பின் உமர் (ரலி)

ேநராக உயர்

அவர்கள்

தக்பர்

வார்கள்.

ெசால்

ம்

ேபா

ம்,

ெசய்

ம்

ேபா

ம், தம்ைககைள

ம்

தம

அறிவி பவர்: மாலிக் பின் அல்ஹுைவ ஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்:

ஸ்லிம் 589 (ரலி), அ உைஸ (ரலி), ஸ ல் பின் ஸஅ ைகைய இ ைகைய இ (ரலி), ஹம்ம பின் மஸ்லமா (ரலி) ஆகிேயார் தனர். அ ேபா அறி தவன். நபி ம் பி க் அ ஹுைம

அ ஹுைம ஒன்

(ரலி) அவர்கள், 'நபி (ஸல்) அவர்கள ன் ெதா (ஸல்) அவர்கள் ெகாள்வ ேம ம் இ ேபால் ைவ தார்கள். ேம ைககைள ம் விலா ெசய் ம் ேபா

நபி (ஸல்) அவர்கள ன் ெதா

ப றி ேபசிக் ெகா ப றி உ ைககளா ம் இர

கைள விட நான் நன்

ற ைத வி

ம் தம

தம

ம் விலக்கி ைவ தார்கள்' என்

ைககைள

ம் (வைள

இன்றி) ேநராக ஆக்கினார்கள். றி பி டார்கள்.

க் கால்கைள

அறிவி பவர்: அ பாஸ் பின் ஸ ல்கள்: திர்மித 241, அ தா நபி (ஸல்) அவர்கள் மா டார்கள்; இர 628

ல்,

ெசய்

ம் ேபா

தைலைய உயர் த

ம் மா டார்கள்; ஒேரய யாக க்கம்(

தாம்

ம் இைட ப ட நிைலயில் ைவ பார்கள். (ஹதஸின் ல்: ஸ்லிம் 768 ைக (வைளவின்றி) ேநராக நி றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ' வி ம், ஸ தாவி ' என்

ம் எவர் தம

தவில்ைலேயா அவர

ெதா

ைக

ெசல்லா

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ மஸ்

அல்அன்சாரீ (ரலி) 729, இ மாஜா 860, தாரம 1293 ைகயில் தி ஒ வன் தி அ த பவன்' என் வான்?' என தி நபி (ஸல்) அவர்கள் டன்' என் நபி ேதாழர்கள் நபி (ஸல்) றிய ேபா ,

ல்கள்: திர்மித 245, நஸய 1017, அ தா 'தி டர்கள ல் மிக ைவ ம், வின் தார்கள். ம் ேமாசமான தி தேர! ம் ெதா

டன் ெதா எ ப

'அல்லா பதிலள

ஜூைத

ரணமாக

ைகயில்

ெசய்யாதவேன

ேக டனர். 'தன அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ கதாதா (ரலி) ல்: அ ம 11106 யைவ ேமா, அல்ல ஒன்ைறேயா ஓதிக் ெகாள்ளலாம். ர்ஆன் வசன கைள

வில் ஓதேவ பின் வ ஓதக் ம் . ர பியல்

ஆக்கள ல் அைன ைத

டா

ேவ

ஹான

ம்.

ல்: நஸய 1121

அழம்

(மக

வமிக்க

என்

இைறவன்தமானவன்)

என்

ன்

தடைவஸு ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ர பனா வபிஹம்தி(க்)க அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர்லி (இைறவா! ந இைறவா! உன்ைன க கிேறன்; என்ைன மன்ன

யவன்; எ

வி

கள் )

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: ஸு ப

காரீ 794,

ஸ்லிம் 746 ஸுன் ர ல் மலாயி(க்)க( )தி ல்: வர் (ஜி ரீல் ம ம் வானவர்கள ன் இைறவன்

தமானவன்; ெசய்

ஹுன்

ய்ைமயானவன்) ம், ஸ தா

ஸ்லிம் 752 ம்

(ஸல்) அவர்கள் த

ம் ேபா

தார்கள்.

ெசய்

ம் ேபா

ர்ஆன் வசன

கைள ஓ

வைத வி

ம் என்ைன நபி

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 740 ஓ எ ம் வள ஆக்கைள ள்ளார்கள். தம வி ம், ஸ தாவி ம் 'ஸு ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ர பனா வபிஹம்தி(க்)க ைற ம் ன் ஓதிக் ைற தான் ஓத ேவ ம் என்பதில்ைல. (ஸல்) நாம் வி ம்பிய அள

வில் தலாக

அதிகமாகேவ ஓதி நபி (ஸல்)

ெகாள்ளலாம்.

ஏெனன ல்

நபி

அவர்கள்

இ த

ஆக்கைள

அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர்லி' என் அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: விலி விலி காரீ 817, எ எ

அவர்கள்

அதிகமதிகம்

வார்கள்.

ஸ்லிம் 746 ம் ேபா ம் ேபா றி இ ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா ( க பவ ன் ைககைள ம் ேதாள் ஜம் அல்ல என் ற ேவ ம். கா க வார் ைதகைள அல்லா

ேக கிறான்) என்

வி ட நிைலயில் ர பனா லக்கல் ஹம் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா பின் வார்கள். நிைலக் வ விலி ைகைய

வைர உயர் தி, பின்னர் ைககைளக் கீ ேழ

வக்

ம் ேபா ' என்பார்கள். ம் ேபா

தக்பர்

வார்கள்.

ெசய்

ம் ேபா

ம் தக்பர் வார்கள்.

'ர பனா லக்கல் ஹம்

ைக நிமிர்

'ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா' என்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: 'நபி காரீ 789 (ஸல்) அவர்கள் ம் ெதா ேபா ைகைய ம் தம வக் ம் ேபா ம், வி வைர தக்பர் உயர் தக் ம் ேபா ம், இ விலி தார்கள்.

தைலைய

அறிவி பவர்: அ ல்: காரீ 735

உயர்

ல்லா

பின் உமர் (ரலி)

ைககைள

ேதாள் ஜம்

யவர்களாக

PDF file from www.onlinepj.com

நபி கா என்

(ஸல்) க க்

அவர்கள்

தக்பர்

ெசால் வார்கள்.

ம்

ேபா விலி

ம்,

ெசய் வார்கள்.

ம்

ேபா

ம், தம்ைககைள

ம்

தம

ம் ேபா

ேநராக உயர்

ம் அைத

ேபான்ேற ைககைள உயர்

தைலைய உயர் தி ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா

அறிவி பவர்: மாலிக் பின் அல்ஹுைவ ஸ் (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 589 றிய பிற பின்வ ம் ஆக்கள ல் ஏதாவ ஒன்ைறக் றலாம்.

ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா என் ர பனா ல(க்)கல் ஹம் ல்: காரீ 789

ர பனா வல(க்)கல் ஹம் ல்: காரீ 732

அல்லாஹும்ம ர பனா ல(க்)கல் ஹம் ல்: காரீ 796

அல்லாஹும்ம ர பனா வல(க்)கல் ஹம் )ெபா ல்: ள்: எ கள் இைறவா! உனக்ேக க அைன ம்(!

காரீ 7346 ஹம்தன் கஸரன் தய்யிபன் ம் உனக்ேக உ ய இமாம் பார(க்)கன் ◌ஃபஹ (இைறவா! ல்: காரீ 799 ய்ைமயான அ ள்

ர பனா ல(க்)கல் ஹம் நிைற த ஏராளமானஅைன

!)

ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா என் ஹமிதா ேபா ஹம் மான ' என் க் சிலர் க ட ேவ ைககைளக் கவன தால் க என் ற

. ஏெனன ல் 'இமாம், ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா' என் கள்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள் றினார்கள். ல்:

ேதைவயில்ைல.

ேம

ற ப ட

ம் ேபா

வாசக

பின்ப றி

கள ல்

ெதா

ம் ேபா காரீ 722

ஏதாவ

பவர் ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ந ஒன்ைறக்

கள் ர பனா ல(க்)கல்

றினால்

பின்னர் ைககைளக் க டலாமா? விலி ம்; இ வ க் எ வி த டன் ம ம் ைககைளக் க ல்லா இ நபி க் ெகா , பின்னர் ஸ தா விலி ம். நபி (ஸல்) எ பைடயில் சிலர் ெசய்கின்றனர். ச த க் தி

அேரபியாவில் இ

த அறிஞர் அ கின்றனர்.

பின் பாஸ் அவர்கள், ' வழிக் றினார். இதன் அ டா மா றமானதா

டன் ைககைளக் பின்னர் ைறக்

ப ட நபி வழி' என் பின்னர் ைககைளக் க டக்

, கீ ேழ விட ேவ

ம் என்பைத அறியலாம்.

அவர்கள ன்

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் ( வ ம் அள ல்: க் நிமி

விலி வார்கள்.

) தைலைய உயர்

ம் ேபாெவா

ம் அதனதன் இட

க்

காரீ 828 விலி க் வ எ ம் அள க் வ எ ப க் நி பார்கள் என்பைத விளக் நிமி வார்கள் என் றி பி ம் நபி ேதாழர்கள் ஒ ெவா

நபி (ஸல்) அவர்கள் ம் அத ஒ ெவா க க் ஸ தா விலி ெசய்ய ேவ ைககைள ஸ தாவி ைவக்க ேவ 'உ கள ல் ஒ எ ைடய இட

கிறார்கள்.

ம் அதனதன் இட னால் க்கள் பின்னர் ைககைளக் கீ ேழ வி

வரேவ இட க்

மானால் ைககைளக் கீ ேழ வி டால் தான் சா தியம். வரா . எனேவ இ த ஹதஸின் அ பைடயில்

ைகைளக்

அதனதன்

தான் நபிவழி என்பைத அறியலாம்.

ம். ஸ தாவில் கைட பி க்க ேவ தலில் ைவக்க ேவ ெசல் ம். வர் ஸ தா ெசய் ம் ேபா தன ம் ேபா ம் தலில் இ

, ர பனா லக்கல் ஹம்

என்

ய ஒ

றிய பின்னர், அல்லாஹு அக்பர் என் கைள பார் ேபாம்.

றி ஸ தா

உள்ள

ைககைள

ம் தைரயில் ைவ

, பின்னர்

க்கைள

ைவக்க

ம். ஒ டகம் அமர்வ

ேபால் அமர ேவ

டாம்.' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

க் கால்கைள ைவ பத

றினார்கள்.

ன் தன

ைககைள

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: நஸய 1079 தைரயில் பட ேவ ஸ தா ெசய் ய உ கள் க் ,இ உள்ள ம். ைககள், இ க்கள், இ பாத கள ன் ன விரல்கள்

ஆகியைவ தைரயில் ப

ம் ேபா

மா

ெந றி,

ைவக்க ேவ

கால் விரல்கைள வைள இர கால்கைள ம் ேசர்

கி லா

திைசைய

ன்ேனாக் ம்.

ம் விதமாக ைவக்க ேவ

ம்.

ைவக்க ேவ த க்

ஆைடேயா, ஸ தாவில் ேவ ம். இ

ேயா தைரயில் படாதவா ைககைள ம் கா க

க்கக்

டா

. ேதாள் ஜ க க் ேநராகேவா ைவக்க

ேநராகேவா, அல்ல

PDF file from www.onlinepj.comைககைள ம் வயி

ெதாைடயில் ம் ேசராமல் இ

படாம க் மா க்

ம்ைக

தைரயில் ம். பாத

படாம

ம்

உயர் தி

ைவக்க

ேவ

ம்.

ெதாைட 'ெந றி, இ

ைவக்க ேவ கால்கள், இர

ைககள், இர மா க்ைக ஸ தா ம் ேசர் ெசய்

கள ன்

ைனகள்

ஆகிய

ஏ றி பிகள் )

(தைரயில்) ப தம த க்கக்

ைகயால் டா

' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அைடயாளம் கா

ம்ப

நான் க டைளயிட ப றினார்கள்.

னார்கள் - ஆைடேயா

ள்ேளன் - ெந றிையக்

ேயா (தைரயில் படாதவா

ம் ேபா

அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 812

அ பாஸ் (ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ தா (ஹதஸின் க்கம்(

ெசய்

ம் ேபா

தம

ன் ைககைள

தம

காக்

ேநராக ைவ தார்கள்.

அறிவி பவர்: வாயில் பின் ஹு ர் (ரலி) ல்கள்: நஸய 18115,அ நபி (ஸல்) அவர்கள் ம ெதா 18115, தாரம 1323 ம் ேபா (ஸ தாவில்) தம ெதாைடகள ன் ம வயி ைற தா கிக்

ெகாள்ளாம

ம் தமெதாைடகைள

ம் வி

தவர்களாக

ம் ஸ தா

ெசய்வார்கள்.

அறிவி பவர்: பரா (ரலி) ல்: நஸய 1093 'ந ஸ தா ெசய் ம் ேபா றி உன உள்ள ைககைள (தைரயில்) ைவ ழ ைககைள உயர் திக் ெகாள்' என

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ள்ளார்கள்.

அறிவி பவர்: பரா (ரலி) ல்: ...நபி ஸ்லிம் 763 (ஸல்) அவர்கள் ஸ தா ெசய் ம் ேபா தம ைகைள வி க்காம ம் க் ெகாள்ளாம ம்

ைவ பார்கள். தம

கால் விரல்கள ன் (ரலி)

ைனகைளக் கி லாைவ ேநாக்க

ெசய்வார்கள்...

அறிவி பவர்: அ ஹுைம ல்: காரீ 828

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ தாவில் இ ைவ தி தார்கள்.

திகால்கைள

ம் இைண

விரல்கைளக் கி லாைவ

ன்ேனாக்கி

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: இ நாய் வி ெதாைடக

ஹுைஸமா 654, இ

ஹி பான் 1933, ஹாகிம் 832 டா ம். நாய் அம வ ேபால் ன்ைககைள தைரயில்

பைத

ேபால் ைககைள ைவக்கக்

ம், வயி

ம் ஒ டாமல் அக றி ைவக்க ேவ ேபான் ைவக்கக் டா .

பர பி ைவ பைத 'ஸ தாவில் ந டா ' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

நிைலையக் கைட பி

றினார்கள்.

கள்; உ

கள ல் எவ

ம் நாய் வி

பைத

ேபால் ைககைள வி க்கக்

அறிவி பவர்: ல்கள்: காரீ 822, ஸ்லிம் 850 யைவ ம் டா . ஆக்கள ல் அைன ைத

அனஸ்

(ரலி)

ஸ தாவில் ஓத ேவ ஸ தாவில் பின் வ வசன கைள ஓதக்

ேமா, அல்ல

ஒன்ைறேயா ஓதிக் ெகாள்ளலாம்.

ர்ஆன்

ஹான ர பியல் அஃலா (உயர்வான என் இைறவன் ப காரீ817

தமானவன்) என்

ன்

தடைவ

ற ேவ

ம்.

ஸு ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ர பனா வபிஹம்தி(க்)க அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர்லி (இைறவா! ந இைறவா! உன்ைன ல்கள்: ஸு ப காரீ 794, க கிேறன்; என்ைன மன்ன ஸ்லிம் 746 ஸுன் வர ல் மலாயிக( )தி வர் (ஜி ரீல் ம ம் வி (

யவன்; எ

கள்

தமானவன்; ெசய்

ஹுன்

ய்ைமயானவன்) ம், ஸ தா

ல்:

ஸ்லிம் 752 ம்

வானவர்கள ன்

இைறவன்

ம் ேபா

ெசய்

ம் ேபா

ர்ஆன் வசன

கைள ஓ

வைத வி

ம் என்ைன நபி

(ஸல்) அவர்கள் த

தார்கள்.

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 740 ஓ ம் ஆக்கைள ைற தம ன் ைற தான் ஓத ேவ ம் என்பதில்ைல. நாம் வி ம்பி அள

ஸ தாவில் தலாக எ நபி (ஸல்)

வள அவர்கள்

ம் ஓதிக் ெகாள்ளலாம். வி ம், ஸ தாவி ம் 'ஸு ஹான(க்)கல்லாஹும்ம ர பனா வபிஹம்தி(க்)க

அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர்லி' என் அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

அதிகமதிகம்

வார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்:

காரீ 817,

ஸ்லிம் 746 ஆக்கைளக் ேக கலாம் க் ம் ேபா , தான் வி ெசய் ம்பிய கள்! ஆைவ தாய்ெமாழியிேலேய ேக கலாம். உ கள் பிரார் தைன ஏ க பட அ மிக ம்

ஸ தாவில் வி ஒ

ம்பிய

வர் ஸ தாவில் இ அதிகம்...'ஸ தாவில் தியானதா

ம்'என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

பிரார் தைன

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: இ ல்: இர ஸ்லிம் 824 ஸ தாக்க

அ பாஸ் (ரலி)

க்

இைடயில் றி எ அமர ேவ ம். அதில் பின்வ ம்

தல் ஸ தா ஆைவ ஓத ேவ

ெசய்த பின்னர் அல்லாஹு அக்பர் என் ம். ஸ தாக்க க்கிைடேய,

நபி (ஸல்) அவர்கள் இர

'ர பிக்◌ஃபிர்ல ர பிக்◌ஃபிர்ல (இைறவா! என்ைன மன்ன றினார்கள். அறிவி பவர்: ஹுைதஃபா (ரலி) ல்: நஸய 1059 இ த ஆைவ ஓதி

வி

; இைறவா! என்ைன மன்ன

வி

)' என்

த பின்னர் அல்லாஹு அக்பர் என் ம் இர டாம் ஸ தாவி

றி ம

ம் ஸ தா

ெசய்ய ேவ ம்.

ம்.

தல் ஸ தாவில் ெசய்த அைன ைத இர டாம் ரக்அ த பின்னர் ம அமர் தைத

ம் கைட பி க்க ேவ

ஸ தாக்க ேவ

தல் ரக்அ ைத க்கிைடயில்

ேபால்

ம் இர

அமர்

டாம் ரக்அ தி காக எழ ேவ இ ைககைள ம். எ ம் ேபா

ம் தைரயில்

ம். எ

ஊன்றி

ம் ேபா

நிைலக்

இர வர

ம். பின்னர் ைககைள ெந

சில் க

க் ெகாள்ள ேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒ ைறயான ரக்அ கைள நிைறேவ றி வி மா டார்கள். அறிவி பவர்: மாலிக் பின் அல்ஹுைவ ஸ் (ரலி) ல்: காரீ 823 ம் இர டாம் ரக்அ தி

உ காராமல் நிைலக்

வர

ஸூர

தல் ரக்அ தில் ஓதிய அைன ைத ல் ◌ஃபா திஹாவி

ன் ஓதிய ஆரம்ப

ஆக்கள் இர

ம் ஓத ேவ

டாம் ரக்அ தில் கிைடயா

ம். என

ம்

தல் ரக்அ தில்

. 'நபி (ஸல்)

PDF file from www.onlinepj.com

அவர்கள் வி

இர

டாம்

ரக்அ

க்

ம் 'அல்ஹம்

லில்லாஹி

ர பில்

ஆலமன்' என்

ஓதகி

வார்கள். ம

னமாக இ

க்க மா டார்கள். ல்: ஸ்லிம் 941 ம். அ தல் ஓ டன் இர க் ைண ராைவ ம் ஓத ேவ ம்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) இர நபி டாம் ர அ தில் (ஸல்) ர

ல் ◌ஃபா திஹாைவ ஓத ேவ ஹர் ெதா ைகயின்

அ தியாய ைத அல்ஹம் இர டாவ

ம்,

அவர்கள் ைண

அ தியாய தல்

கள்

இர

ைட

ம்

வார்கள். க இ

பி திய க் ேக

ரக்அ கள ல் இர ம் அளவி அஸ

ரக்அ கள ல் ஓ ம், வார்கள். ஹி ம்

அல்ஹம்

அ தியாய ைத ஓ ரக்அ ைத விட

வார்கள். ஒ

சில வசன

கைள எ ஓ

ரக்அ தில்

நளமாக

வார்கள்.

வாேற

ெசய்வார்கள். அறிவி பவர்: அ கதாதா (ரலி) ல்கள்: பின்னர் காரீ 776, ஸ்லிம் 686 ேபான்ேற , ஸ தாக்கள் ெசய்ய ேவ ம். அதில் ஓதேவ ய

ஆக்கைள ஸ தாவிலி ஸ தாவிலி ேவ

தல் ரக்அ தில் ெசய்தைத ம் ஓத ேவ எ எ ம் ம். ைற இ

ம் என சிலர்

ம் ேபா

கின்றனர். இ ைகயில் எ தல்கீ ஸுல் இ

ைககைள

ெதாடர்பாக ஒ ம் ேபா ஹபர் மா என்ற

ம் மா

ஹதஸ் உள்ள

ைழ பைத

ேபால் மடக்கி தைரயில் ஊன்றி எழ . ஆனால் அ ேபான் பலவனமாதா ைககைள மா ம். தைரயில் விளக்கம் இ

'நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா ைவ ஹஜர் அவர்கள் எ வார்கள்' என் தம

ைழ பவர் ைவ பைத லில் றி பி வி

அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவி ததாக ஒ

ெசய்திைய ஹாபி பின்வ

அள க்கிறார்கள். 'இ த இ அ

பைடேய இல்லாத ெபாய்யான ெசய்தியா ல்: தல்கீ ஸுல் ஹபர் பாகம்: 1, பக்கம்: 260

ஸ் ஸலா

ெசய்தி ஆதார

ர்வமான

கிறார். ேம

அல்ல! அறிய ப ட ம்' என்

ம் இமாம் நவவ அவர்கள், 'இ த றி பி

ம் அல்ல! இைத ஆதாரமாகக் ெகாள்வ கிறார்கள். ெசய்தி பலவனமானதா

டா

ம்; அல்ல

' என்

தைரயில் ைககைள எ ப ேபான் தல் இ இர இ டாவ க்கிற . ரக்அ தில் இர இ

ன் ைககள ன் உ ப

ைவ ப

திைய

என்

தைரயில் ஊன்றி எழ ேவ

ற படாததால் நாம் சாதாரணமாக எ ப ம்.ேவாேமா அைத

டாம் ஸ தாைவ

,இ

பில் அம

ம் ேபா

அத

தன யான

ைற

PDF file from www.onlinepj.com

கைடசி இ அமர ேவ ன் , நான் ைவ

பாக இ ம். ரக்அ

தால் ஒ

விதமாக

ம் இ

பி

பிற

ெதா

ைக ெதாடர் தால் ேவ

விதமாக

ம்

நா

அதன் விரல்கைள கஅபாைவ ேநாக்கி மடக்கி ைவக்க ேவ பாக இ தால் ம யி தைரயில் இ பிடம் ப

ெதா

ைககள ன் ேபா

தலாம் இ

பில் இட

கால் ம

ம். பார்க்க படம் ேபா ேடா அமர் இட

அமர்

வல

காைல

கைடசி இ கா க்

க் கீ

ெவள ப

தி, வல

காைல நா

, அதன் விரல்கைள கஅபாைவ ேநாக்கி ைவக்க ேவ

மா

காைல, வல

ம்.

பார்க்க படம் நபி (ஸல்) அவர்கள் இர ைவ ைவ க் , தம ெகா இ டார்கள். டாம் ரக்அ தில் அம கைடசி இ மா பின் ம் ேபா இட இட கால் ம அமர் , வல காைல நா காைல நா

பிடம் தைரயில் ப (ரலி)

அமர் தார்கள். (ஹதஸின்

ேபா

காைல

ெவள ப க்கம்(

தி, வல

அறிவி பவர்: அ ல்: இ காரீ 828 பின் ேபா

ஹுைம

அம

ம்

ைறகள் ைகைய இட ெதாைடயின் ம ம், இட க் கால் ம ம் ைவ பார்கள். வல

நபி (ஸல்) அவர்கள் இட ழ ைகயின் ப

திைய வல

ெதாைடயின் ம

ைவ பார்கள்.

ல்: நஸய 879 நபி (ஸல்) அவர்கள் இட ைவ தார்கள். ல் ஸ்லிம்: 909 ைககைள ம் இ க் கால்கள் ம ம் ைவ தார்கள். ைகைய இட க் கால் ம ம், வல ைகைய வல ெதாைடயின் ம ம்

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ ல்: ஸ்லிம் 911

விரலைச தல் அ தஹிய்யா ம ேவ நபி ஒ ம் ந ம். (ஸல்) ள்ள அவர்கள் ம ெதா ைகயின் அமர்வில் உ கார் தால் தம் ைடய ம் வல ன்ைகைய , ெப வல இ பில் ஆ கா க் ெகா விரைல தவிர ம ற எல்லா விரல்கைள ம். அ ேபா ம் மடக்கி, ஆ கா விரைல

, அைசக்க ேவ

பார்ைவ ஆ கா

விரைல ேநாக்கி இ

க்க

ெதாைடயின்

விரலால் ைசைக ெசய்வார்கள். இட உமர் (ரலி)

ைவ

, தம்

வலக்ைகயின்

விரல்ைகள்

ன்ைகைய இட

அைன ைத

ெதாைடயில் ைவ பார்கள்.

மடக்கிக்

ெகா

விரைல

அறிவி பவர்: இ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்:

ஸ்லிம் 1018 இட ன் ைகைய இட ம் இைண ெதாைட ம தம ம் க்கால் ம , ஆ கா ம் ைவ தார்கள். தம விரைல உயர் தி அதன் ைட மடக்கிக் ெகா

...'நபி (ஸல்) அவர்கள் தம வல (ந விரைல ழ ைகைய வல

ம் க ைட விரைல

ெதாைட ம

ைவ தார்கள். பின்

) வைளயம் ேபால் அைம க் ெகா

விரல்கள ல் இர

லம் (யாைரேயா) அைழ ப

ேபால் அவர்கள் அைச

தைத நான் பார் ேதன்.

அறிவி பவர்: வாயில் பின் ஹு ர் (ரலி) ல்: நஸய 879 இ ெசய்தி தாரம 1323, அ ம 18115, இ ல் ஜா ஹுைஸமா பாகம் 1; பக்கம் 354, இ ல்கள ம் இடம் ெப ல் ஹி பான் ரா இமாம் நஸய ள்ள .

பாகம் 5; பக்கம் 170,த ரான கபர் பாகம் 22; பக்கம் 35, ைபஹகீ பாகம் 1; பக்கம் 310, ஸுன பாகம் 1; பக்கம் 376,அல் விமர்சன ம் விளக்க ன்தகா இ பாகம் 1; பக்கம் 62 ஆகிய

ம் ஹதஸின் அறிவி பாளர் வ ைசயில் ஆஸிம் பின் ைல என்பவர் இடம்

விரலைச தல் ெப டா ' என்

ள்ளார். இவைர ' என்

சம்ப த ப ட

ப றி இ

ல் மதன என்பவர் 'இவர் தன ள்ளார். இைத அ தவறா ம். அ தக் பைடயாக ைவ

அறிவி தால் ஆதாரமாக ஏ

க் ெகாள்ளக்

விமர்சனம் ெசய்

சிலர் விரலைச தல் ப றிய ஹதஸ்

பலவனமான ஒ ேவ ேவ ேபா ,

கின்றனர். இ ப றிக் ஒ வைர ைற

அறிவி பாளைர ம். அ ம். றி பாக ம். வா

ற ப டால் ம

ெசால்ல ப டால் ேம அைத ெதள

நிராக க்க ப

ைற ெசால்பவர் அவ ன்

ைறைய

ப றி

நல்லவர், சிற தவர், நம்பகமானவர் ப த ேவ

ப சீலைன ெசய்

ைற

என்ன

ச யாக இ என்

என்

தால் ஏ பலர்

ெதள வாகக் றியி

க் ெகாள்ள க் ம்

ற பட

ம். இல்ைலெயன ல் அவ ன் விமர்சனம்

இைதக் கவன தில் ெகா தவிர விமர்சனம் ெசய் ெசால்கிறார்கள். விமர்சனம் ஏ அைனவ ம் ம் இ பார

பார்க்

ம் ேபா

ஆஸிம் பின் என்

ைல றி

என்பவைர இ ள்ளனர்.

ல் மதன என்பவைர இவைர டா ' என் ப றி

க் ெகாள்வத

ஆனால்

ல் மதன அவர்கள் 'அவர் தன அத ய த ய திைய இழ வைகைய சான்ைற

ள்ளனர், நம்பகமானவர்

சமர் பிக்கவில்ைல. வி கிற . என்

அறிவி தால் ஆதாரமாகக் ெகாள்ளக் எனேவ இ ல்

இ நிைலயில்

மதன

அவர்கள ன்

விரலைச தல் ெதாடர்பான ெசய்தி ஷா மிக நம்பகமான ம் அறிவி பாள ம், பல க்

சார் த

காரணம் ெசால்லி சிலர் ம ைற த அள நம்பகமான எ

க்கின்றனர். அறிவி பாளர் ள்ள

அறிவிக்

ெசய்தி

நம்பகமான

மா றமாக, அைத

அறிவி பாளர்க

விடக் க்

மா றமாக, என ப

ைறவான

ணிக்ைகயி

அறிவி பாளர்கள் அறிவிக் விரலைச தல் ேவ

ம் ெசய்தி

ம் ஹதஸ் கைலயில் ஷா அறிவி பாளர்கைள

ம். ெசய்தார்கள்' என் அறிவிக் ம்

அறிவி பாளர்கள் மிக அதிகமாக உள்ளனர். எனேவ விரலைச தல் ெதாடர்பான ெசய்தி ஷா ய ெசய்தியாகிற என் கின்றனர்.

ெதாடர்பான

ெசய்தியின்

விட

இஷாரா

என்ற ம

க்க பட

PDF file from www.onlinepj.com

இ த விமர்சன இஷரா ர

ம் தவறா

ம். ெசய்தி ம், அைச க் ெகா ம். வார் ைதைய பயன்ப தாமல் ஒ தார்கள் என்ற ெசய்தி ம் ஒன் க்ெகான்

ெசய்தார்கள் என்

என்ற

ப ட

அவர்கள் எ

வதால் வ த ேகாளாறா ெபா

இஷாரா என்ற வார் ைதக் க சில ைத ேநர ெத வி பத கள ல் அைச

, ைசைக ெசய்தல் என்ப இஷாரா என ப கள் லமாக ம். ம்

ள். அதாவ

இஷாரா

அைம தி

க்

ம்.

அைச

கள்

இல்லாம

ம்

இஷாரா

அைமயலாம். பள்ள வாசல் எ அவர் திைசைய ஒ தி 'நபி இ விரைல ேக இ ந க்கிற எ ? என் வித ஒ வ டம் ேக ம் ம் ேபா , பள்ள வாசல் இ ம். ந யவா க் ம் திைசைய ேநாக்கி இ க் ம்

ெத ய ப

வார்.

கின்றார். இ , ெதாைல

அைச

அைச வி டன்

இல்லாத இஷாராவா

இல்லாமல்

விரைல

பள்ள வாசல்

ம்ப ஆ (ஸல்)

வைர எ ச க் எ ச

ம் ேபா

பார்கள். இ இஷாரா

அைச

ேவன் என்ப

ய இஷாராவா

ேபால் ஆ கா ம்.

விரைல பல

ைற தி

ம்ப

அவர்கள்

ெசய்தார்கள்' என்ற என்ற நிைலக் எ வித தி ம்

ஹதஸ் 'விரலைச தார்கள்' என்ற ம். ஆனால் இஷாரா படவில்ைல. ெபா ர

ஹதஸுக்

ரணாக

தால் அ த ஹதஸ் ஷா

ெசல்

ெசய்தார்கள் என்ற ஹதஸ்

விரலைச தார்கள் என்ற ஹதஸுக் இஷாரா என்பத ஹதஸுக் இ

'அைசக்கவில்ைல' என் ர ப வதாகக்

றி ஷா

இவர்கள் தவறாக என்கின்றனர்.

ள் ெசய்வதால், 'விரலைச தார்கள்' என்ற

இஷாரா என்ற ெசால், அைச லம் ஒ க க ைத ைத ெத வி தல் ெத வி தல் ெகா டதா க்க ம். இஷாரா ம் ெசய்தார்கள் என்பைத, என்ற ஹதஸுக் இ விர

அைசக்காமல் ஒ ஆகிய ெதள இர

அர் தகள ல்

கிற

எ த . வி

அர் த

அர் தம்

கைளக்

ெகா

ேவ

'விரலைச தார்கள்' என்ற

ஹதஸ்

இஷாரா நைட எனேவ சார் த

ைற ப இர

என்ற

தினார்கள் என்ற ஹதஸ்க ம் ஒன்ெபா

ள்

தல் விவர ைதேய விரலைச தார்கள் என்ற ஹதஸ் த டன் ஒன் ேமாதவில்ைல என்பதால் இ ஷா

உள்ள

வார் ைதக்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

எ த கிற என்ற

அர் த தில் . வைகைய

அல்ல.

'விரைல அைசக்க மா டார்கள்' என் இ த ஹதைஸ அ பைடயாக ைவெசய்தி அ தா

, நஸய ஆகிய டா என்

ல்கள ல் இடம் ெப வாதி கின்றனர்.

ள்ள

.

சிலர் விரைல அைசக்கக்

PDF file from www.onlinepj.com

அ தா ெப

, நஸய ஆகிய ள்ளார். இவைர

ல்கள ல் இடம் ெப ப றி இமாம்

ம் அ த ஹதஸில் உ பட பலர், 'இவர் க்

ஹம்ம

பின் அ லான் என்ற நபர் இடம் ம் ஹதஸ்கைள ைற ைடயவர்' என் தன

விமர்சனம் ெசய் ஆதாரமாக அறிவி தி என்ற யா தல் இ தல் இ .

பதி

ள்ளனர். இதனால் தான் இமாம் ெசய்யவில்ைல. ேம இவ இ இவ

ஹாகிம்

ைடய

அறிவி

ஸ்லிம் அவர்கள் இவர் இடம் ெப ஏ றவா பதி

நிைனவா றல்

நம்பகமானவர்கள் டா

ஹதஸ்கைள வாதிட

ெசய்தி

தால் ம

பலவனமாக

பதால்

ைடய ெசய்திகைள இைத

ஆதாரமாகக்

ெகா

ெசய்வார்கள். எனேவ விரலைசக்க மா டார்கள் , 'விரலைசக்கக் ' என்

பில் ஓத ேவ

யைவ என் வ ம் ஆைவ ஓத ேவ ம்.

பில் அ தஹிய்யா ஆ

அ தஹிய்யா அ தஹிய்யா( ) அய் இபாதில்லாஹிஸ் ஹம்மதன் அ ெபா ள்: ஹன்னபிய்

லில்லாஹி ஸாலிஹன் ஹு வர வர ம( ) ஹு ள் அ

ல்லாஹி ஹ

வஸ்ஸலவா( )

அ(ன்)ல்லாயிலாஹ

வபர(க்)கா( )

வ தய்யிபா( ) ஹு

இல்லல்லாஹு

அஸ்ஸலா

அஸ்ஸலா வஅ அைலனா ஹ

அைல(க்)க வஅலா அன்ன

அல்லா ஏ பட ேம என

மாக.

க்ேக

ெசால், ெசயல், ெபா எ உ யன. கள் ம ம்

நபிேய

சார் த உ வின் கள்

எல்லாக் ம

அல்லா ைவ

நல்ல யார்கள் த யா

சா தி

காணிக்ைகக ம், அல்லா அைனவர் என்

ம், வணக்க வின் ம ம் அசா தி

ம், அபிவி உ

ம், பாரா

க தி

டாக

ம்.

ம்

ம்

வணக்க தி ம், ெதா

ஹம்ம

யவன்

(ஸல்) அவர்கள் இைறவன ன் ம் ேபா (ரலி)

அல்லா

தவிர

ேவ

ம் அ யா ற

மில்ைல

மாவார்கள் என்

நான்

ம் உதியாக

தியாக நம் கிேறன். க்கம்(

நம் கிேறன்.

ைகயில் அம மஸ்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ெசான்னார்கள். (ஹதஸின்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: ம ெறா காரீ 1202,

ஸ்லிம் 609 ஆ பார(க்)கா( ) ஸாலிஹன். வர ம( ) அ ஸ் ஸலவா( ) ல்லாஹி ஹ தய்யிபா( ) ஹு லில்லாஹி அஸ்ஸலா இல்லல்லாஹு அஸ்ஸலா வஅ அைலனா ஹ அைல(க்)க வஆலா அன்ன

அ தஹிய்யா ல்

'அ தஹிய்யா( ) அய் இபாதில்லாஹிஸ் ஹம்மதர் ர ஹன்

நபிய்

ல்லாஹி'

அ(ன்)ல்லாயிலாஹ

வபர(க்)கா( )

என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ

பில் ஓ

வார்கள்.

அறிவி பவர்: இ ல்: ஸ்லிம் 610

அ பாஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ேம

றிய இர

ல் ஏதாவ

ஒன்ைற ஓதிக் ெகாள்ளலாம்.

ஸலவா அ திஹிய்யா ஒ ஓதிய பின்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் ம க் ஸலவா ஓத ேவ ம். கள் நபிகளா டம் இ என்பைத நா நபி ேதாம்.

அ ேபா நா ம

மன தர் நபி (ஸல்) அவர்க , 'அல்லா கள ன் ெதா வின்

கள் எ

ைகயில் எ இ

தேர! உ தி

வா

கள ன் ம உ

ன்னால் அமர் தார். அ ேநர தில் நா கள் ம ஸலாம் எ நா ஸலவா கள் வா ெசால்வ நிைனக் ெசால்வ

?' என்

ேக டார். இ த மன தர் (ஸல்) அவர்கள்

கள் அறிேவாம்.

இக்ேகள்விையக் னமாக இ

ேக காமல்

க்கலாேம' என்

ம்

அள தால்

தார்கள். (பின்னர்) 'ந

கள் என் ம

ஸலவா

ெசால்வதாக இ

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா

அலா இ ராஹம வஅலா ஆலி இ ராஹம வபா க் அலா அலா இ ராஹம வலா ஆலி இ ராஹம இன்ன(க்)க ஹம )ெபா ம ள்: இைறவா! இ ராஹம் நபியின் ம த ப க்க ெத யாத ஹம்ம ம்ப தினர் ம

ஹம்மதின் நபிய்யில் உம்மிய்யி வலா ஆலி (ன்)ம் மஜ

ஹம்மதின் நபிய்யில் உம்மிய்யி கமா பாரக்( )த

ஹம்மதின் கமா ஸல்ைல( )த

ேபால் எ

ம், இ ராஹம் நபியின் நபியின் ம ம் ந அபிவி

உன் அ

ைள

ம்ப தினர் ம

ெபாழிவாயாக! இ ராஹம் நபியின் ேபால் எ த ப க்க ெத யாத

ம் ந அ

ள்

தைத

ம் இ ராஹம் நபியின் ஹம்ம நபியின் ம கள் என்

தி ெசய்தைத

ந அபிவி

தி ெசய்வாயாக(! றினார்கள்.

என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: உக்பா பின் அம்ர் (ரலி) ல்: அ ம ெறா ம 16455

ஸலவா ஹம்மதின் வஅலா ஆலி ஹம்மதின் கமா ஸல்ைல( )த அலா இ ராஹம ஹம்மதின் வஅலா (ன்)ம் மஜ . ம் ந

வஅலா ஆலி இ ராஹம இன்ன(க்)க ஹம ஆலி ெபா அ

அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா

ஹம்மதின் கமா பாரக்( )த அலா இ ராஹம வஅலா ஆலி இ ராஹம இன்ன(க்)க ஹம ள்: இைறவா! இ ராஹம் (அைல) அவர்கள் ம ள் தைத வாயாக! நி சயமாக ந ேபால் ஹம்ம க க் க் ம், இ ராஹம் (அைல) அவர்கள ன் ம், க ம், ணிய தி ஹம்ம யவனாக

(ன்)ம் மஜ . அல்லாஹும்ம பா க் அலா

ந அ

ள்

(ஸல்) அவர்கள் ம யவனாக

(ஸல்) அவர்கள ன் ம் இ ம்ப தா

ம்ப தார் ம க்கிறாய். க்

ம்ப தார் ம

ம்

இைறவா! இ ராஹம் (அைல) அவர்க ெசய்த ெசய்வாயாக! நி சயமாக ந அறிவி பவர்: கஅ ல்: காரீ 3370 ேபால் ஹம்ம க க்

(ஸல்) அவர்க

ம், இ ராஹம் (அைல) அவர்கள ன் க் ம், க ம், ஹம்ம ணிய தி யவனாக

யவனாக

(ஸல்) அவர்கள ன் ம் இ

க்கிறாய்.

ம்ப தா

க்

ம் ந வி ம் வி

தி

தி

பின் உ ரா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

இர 'ந

டாம் ரக்அ கள் ஒ வி ெவா ம்பிய

இ இர

பில் வி

ம்பிய அைன ம் அம ெசய்

ஆைவ ம் ேபா அல்லா

ம் ேக கலாம். அ தஹிய்யா( ) லில்லாஹி... கள். (பின்னர்) நபி (ஸல்)

ரக்அ தி ேதர்

தமக்

அவர்கள்

றினார்கள்.

ஆைவ

விடம் பிரார் தைன ெசய்

கள்' என்

அறிவி பவர்: இ ல்: நஸய 1151 ன்றாம் ரக்அ இர டாம் ரக்அ ம் கா ர

மஸ்

(ரலி)

ன்றாம் ரக்அ தி வைர அல்லம் ேபா

அல்லாஹு அக்பர் என் சில் க

றி, எ

இ ம்.

ைககைள பின்னர்

ேதாள் ஜம் வைர உயர் திக் ைககைள ெந ம் ஓதினால் ேபா கைள பக்க தில் எ மான . வி

க் ெகாள்ள ேவ ைண

ெகாள்ளலாம். இத

ல் பா திஹா ம ய ஆதார

றி பி ம் ேபா

ள்ேளாம். தம இ ைககைள ம் உயர் வார்கள்.

ம்பியவர் ேவ

ராக்கைள ஓதிக்

நபி (ஸல்) அவர்கள் இர அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 739 ஓத ேவ

டாம் ரக்அ திலி

உமர் (ரலி)

நிைலயில் ேவ ம்.

யைத

ஓதிய

பின்னர்

ஏ கனேவ

றிய, ஸ தாக்கைள

நிைறேவ ற

நான்காம் ரக்அ ன்றாம் ரக்அ உயர் தாமல் ெந கா ய கைள ன்றாம் ரக்அ தில் த பின்னர் நான்காம் ரக்அ தி காக அல்லாஹு அக்பர் என் சில் க ைககைள க் ெகாள்ள ேவ ம். உயர் தியைத ம். ேபால் ன்றாம் ரக்அ தில் ெசய்தைத நான்காம் ரக்அ க் எ ம் றி எழ ேவ ேபான்ேற அைன ேபா ம். க்

ைககைள

ம் ெசய்ய ேவ

நான்காம் ரக்அ தில் இர ம வல யி காைல நா தல் இ தைரயில் இ

ஸ தாக்கள் ெசய்த பின்னர் இ பிடம் ப ம். இத மா ய ஆதார அமர் , இட

பில் அமர ேவ காைல வல

ைவக்க ேவ

கைள 00பக்க தில் விளக்கி ஆகியவ ைற ஓத ேவ

கா

ம். இ க்

ள்ேளாம். டன் பின் வ ம்

க் கீ

பில் அம

ெவள ப

ம் ேபா தி

பின்னர்

பில் ஓதிய அ தஹிய்யா , ஸலவா ம்.

ம். அ

ஆக்கைள இ பில் ஓ

ம் ஓத ேவ ம் ஆக்கள்

PDF file from www.onlinepj.com

'உ

கள ல் ஒ ம்' என்

வர் கைடசி தஷ

ஹூைத ஓதி லம் ஏ ப றினார்கள். ம் த

த பின், நரக ேவதைன, க ஆகிய நான்ைக வி

ேவதைன, வா

ம கா

ம்

மரண தின் ேசாதைன, த ஜால் ேதட

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ம் அல்லா

விடம் பா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 926 அமர்வில் இ க் ம் ேபா நான் விஷய கள லி அல்லா விடம் பா கா க்

அ தஹிய்யா ேகா கள்.

'அல்லாஹும்ம இன்ன அ ம நரக தின் ேவதைனயிலி

பி(க்)க மின் அதாபி ஜஹன்னம் வமின் அதாபில் க ம், க ◌ஃபி ன( )தில் மஸஹி ன் ம் ழ ப தின் த ேவதைனயிலி கிலி த ஜால். ெபா ம், வா ம் பா கா

வமின் ◌ஃபி ன( )தில் ம ம் இற பின்

யா வல் மமா , வமின் ஷர்

ள்: இைறவா! நான் உன்ன டம் ேத கிேறன்.

ேசாதைனயிலி

ம், த ஜாலால் ஏ ப

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: 'அல்லா ேக ேடன். ஸ்லிம் 924 வின் தேர! ெதா ைகயில் ஓ வத ய ஒ ஆைவ எனக் க் க தா கள்' என் நான்

'அல்லாஹும்ம

◌ஃபக்◌ஃபிர்ல மக்◌ஃபிர( )தன் மின் இ தி(க்)க வர்ஹம்ன இன்ன(க்)க அன்( )தல் கஃ )ெபா பாவ ள்: இைறவா! எனக்ேக நான் அதிகம் அநதி இைழ கைள மன்ன க்க கைள மன்ன பவ தார்கள். யா . எனேவ, என்ைன க் ெகா

இன்ன

ளலம்( )

நஃ ஸ

ல்மன்

கஸரன்

வலா

யக்◌ஃபி

ர் ரஹம்.இல்லா

அன்( )த

நி சயமாக ந பாவ

நபி (ஸல்) அவர்கள் பதிலள அறிவி பவர்: அ பக்ர் (ரலி) ல்கள்: காரீ 834,

ம் நிக ல்லா அன் ைடேயா

மன்ன பாயாக!

ேடன். உன்ைன மாய் இ ேம ம், எனக்

தவிர ேவ அ ள்

க்கிறாய்) என்

வராக' என

வாயாக!

எவ

ம்

ஸ்லிம் 4876 பின்னேரா, அல்ல ேம றிய ஆ வி ஆக்கள் ஓதி த பின்னேரா நமக் ஏ ப ம்

அ தஹிய்யா ேதைவகைள நம )'அ தஹிய்யா

ஓதிய

தாய் ெமாழியிேலேய ேக ஓதிய பின்னர்) உ க க்

ெசய்யலாம். பமான ஆைவ ேதர் ெத அதன் லம் ஆ

ெசய்

கள்'என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் மஸ் (ரலி)

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 835,

ஸ்லிம் 609

PDF file from www.onlinepj.com

ஸலாம் இதன் ற வல

றி பின்னர்

தல் ெதா ற ம், இட ம் ைகயின் ற ேவ ற ம் தி இ தியாக ம். ம்பி 'அஸ்ஸலா அைல(க்) ம் வர ம( ) ல்லா ' என் நபி (ஸல்) அஸ்ஸலா அைலக் ம் வர ம ல்லா என் வல

ம்,இட ற

அவர்கள் ஸலாம் அறிவி பவர்: அ

வார்கள். ல்லா பின் மஸ் 845, இ வல ம் அள (ரலி) மாஜா 904, அ ம், இட தி ம பக்க 3516 ம் ஸலாம் ேடன். ம் ேபா அவர்கள கன்ன தின்

ல்கள்: திர்மித 272, அ தா நபி (ஸல்) அவர்கள் தம ெவ ைமைய நான் பார்க் (ரலி)

பக்க க்

ம்பியைதக் க

அறிவி பவர்: ஸஅ ல்: ஸ்லிம் 916 ெசய்தல் ேம

நிதானமாக ெதா டா

ைகயில் . அ வா

றிய

கா ய ெதா

கள்

அைன ைத ைக ஏ

ம்

நிதானமாக

ெசய்ய .

ேவ

ம்.

அவசரம்

கா டக்

அவசரமாக

ம் ெதா

க் ெகாள்ள படா வ

நபி (ஸல்) அவர்கள் பள்ள க் நபி (ஸல்) அவர்க ெசன் ம நர் ெதா ம் ெதா க்

வ தார்கள். ஒ

மன தர் பள்ள க்

ெதாழலானார். (ெதா றினார்கள். பின் ன் ெதா த ெசன் ெதா 'திம்)

வராக! நர் ெதாழேவ இல்ைல' என் வி வ நபி (ஸல்) அவர்கள் எைத டன் உ நபி (ஸல்) அவர்க கைள

ஸலாம்

றினார். நபி (ஸல்) அவர்கள் பதில் ஸலாம் க் ஸலாம் பி ள்ள றினார். 'தி ன்

றினார்கள். அ த மன தர் வா ம்பி

ேபாேலேவ வராக நர் இ வா

ம்பி

ெதாழேவ இல்ைல' என் அ த ெதா வைத மன தர்'ச திய தவிர ேவ

மார்க்க

றினார்கள். இ அ

ேக டார். 'நர் ெதா ஸ தா ைகக்காக நின்ற ம் தக்பர் வராக! பின்னர் எ விலி ர்ஆன ல் உமக் ெத தவ ைற ஓ வராக! பின்னர் வ ம்

ம் நான் அறி தி

க்கவில்ைல; எனேவ எனக்

இைறவன்

தடைவ நட த ம க் க

ஆைணயாக! தா

. அதன் பிற கள்' என்

நிதானமாக

ெசய்வராக!' என்

ெசய்வராக! ஸ தாவிலி

ெசய்வராக! பின்னர்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

நிதானமாக உ கார்வராக! இேநராக நிைலக்வாேற ெதா

வராக! பின்னர் நிதானமாக ைக

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: ெதா காரீ 757, ஸ்லிம் 602 ய ஆக்கள்

ைகக்

பின் ஓத ேவ

PDF file from www.onlinepj.com

அல்லாஹு அக்பர் (அல்லா நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 842,

மிக

ெப யவன்( வி டார்கள் என்பைத தக்பர் லம் நான் அறி ெகாள்ேவன்.

ைகைய

அ பாஸ் (ரலி) ஸ்லிம் 917 ைகைய றி) ன் த பின்னர், ைற பாவமன்ன ேத வார்கள். ேம ம்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா )அஸ்தஃபி ல்லா என்

அல்லாஹும்ம அன்( )தஸ் ஸலாம், வமின்(க்)கஸ் ஸலாம், தபாரக்( )த தல் ஜலாலி வல்இக்ராம் )ெபா ள்: இைறவா! ந சா தியள பவன். உன்ன டமி வார்கள். ேத சா தி ஏ ப கிற , மக வ ம், க ணிய ம்

உைடயவேன! ந பாக்கியமிக்கவன்!) என் அறிவி பவர்: ஸ ல்: பான் (ரலி)

ஸ்லிம் 931 தஹு லாஷரீ(க்)க லஹு லஹுல் ல்(க்) வலஹுல் ஹம் வஹுவ

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அலா வலா யன்◌ஃப )ெபா ம

ல்லி ைஷயின் கதர். அல்லாஹும்ம லாமான அ லிமா அஃ( )தய்( )த வலா தல் ஜ தி மின்(க்)கல் ஜ யவன் அல்லா க் ஒ வைன யேத! அவ க தவிர எவ ம் த ம் அவ க்க

ஃ( )திய லிமா மனஃ( )த

நிகர் எவ யா

ள்: வணக்க தி

ம் ஆ ற ைகக் .

மில்ைல. ஆ சியதிகாரம் அவ எ த ெசல்வ த ன்

ள்ளவன். இைறவா! ந ெகா பிற நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசல்வ

பைத எவ க்

க்

மில்ைல. அவன் தன யா . ந த

யேத! அவன் எல்லா அள க்கா )

தவன். அவ ெபா ம் ெகா

பைத எவ என

கள ன்

க் க்க

ெதா

ம்

றக்

யவர்களாக இ

உன்ன டம்

தார்கள்.

பயன்

கடைமயான

அறிவி பவர்: ல்கள்:

கீ ரா பின் ஷுஅபா (ரலி) ஸ்லிம் 933 பி(க்)க மினல் க்லி, வஅ பி(க்)க மினல் ஜு ன , வஅ பி(க்)க அன் உர த

காரீ 844,

'அல்லாஹும்ம இன்ன அ இலா அர்தலில் உ )ெபா பா ள்:

, வஅ

பி(க்)க மின் பி ன( )தி க ச தன திலி உன்ன டம் க் ேகா க்

ன்யா, வஅ பா கா வதிலி க்

பி(க்)க மின் அதாபில் க ர். கிேறன்.

இம்ைமயின் அவர்கள் பா

கா

க் ேகா

இைறவா!

ேவதைனயிலி

ேசாதைனயிலி

கிேறன். தள்ளாத வய ம் உன்ன டம் பா ேத னார்கள். (ரலி)

உன்ன டம்

நான் தள்ள ப பா கா

ேகா ேகா

கா

கா

கிேறன்) என இைறவன டம் ெதா

கிேறன்.

உன்ன டம் பா ேம

ேகாைழ தன திலி கா ம் க் ேகா பிற ம ணைறயின் கிேறன்.

ைகக்

நபி (ஸல்)

அறிவி பவர்: சஅ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்:

காரீ 5384, 2822

'அல்லாஹும்ம அஇன்ன அலா திக் (க்)க வஷுக் (க்)க வஹுஸ்ன இபாத( )திக் )ெபா வண வி ள்: இைறவா! உன்ைன நிைன பத வத ம் எனக் உத விடாேத' என் ஆ நபி (ஸல்) அவர்கள் (ரலி) 1301, அ ம 21109 தஹு லாஷரீ(க்)க லஹு லஹுல் ல வலா ன் ைவ யேத! யவன் தவிர க எவ மில்ைல. க் அவன் வில . எவ தன தவன். அவ ெபா அல்லா அவைன . நிகராக என ஒ க் கள் வின் அழகிய ேபார் ெவா தவிர வ( )த இல்லா பில்லா ஸனா ல் ◌ஃப வலஹுஸ் ல்(க்) வலஹுல் ஹம் லாயிலாஹ வஹுவ ம், உனக் என றினார்கள். நன்றி ெச ஒ ெவா வத ெதா ம், உன்ைன அழகான ைகக் பின் ம் ைறயில் வைத

வாயாக!)

அறிவி பவர்: ல்கள்: அ தா

'லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அலா லஹுன் ன ஃம( ) வலஹுல்

ல்லி ைஷயின் கதர். லாஹ

. வலா நஅ

இல்லா இய்யாஹு இல்லல்லாஹு

க்லிஸன லஹு தன வல )ெபா ம ம் ள்: வணக்க தி ைடயவன். ம் இயலா நா கள் . .

க ஹல் காஃபி அல்லா க்

ஹஸ

இைணயில்ைல. ஆ சியதிகாரம் அவ ஆ ற ைணயின்றி ம் ைகக் தா வணக்க தி வண க

யவன்

ம் அவ ைவ

யேத! அவன் அைன வத ேகா மில்ைல. அவ தவிர

நல்லவ ைற

ெசய்வத ேகா, தயவ றிலி அ அல்லா ள் அவ ைடய க்

ேவெறவைர க க ெவ ெதா

மா ேடாம்.

உபகாரம் எவ ேம

ைடய

அவ ம் பிற

ைடய கல ப ற

வணக்க தி ய்ைமயான ம் ேபா

யவன் வணக்க

அல்லா கள் அவ

ைவ

தவிர றினார்கள்'. ம

மில்ைல. உ யன)

ம் ஸலாம் ல்லா

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ல்: 'யார் என் றிவி ஒ ெவா

பின் ஸுைபர் (ரலி) ஸ்லிம் 935

33 தடைவக

100 வதாக

ம், அல்லாஹு

ெதா

ைகக்

பின் ம் அக்பர்

ஹானல்லா என்

33 தடைவக

என் ம்

33 தடைவக ஆக

ம்,அல்ஹம்

ெமா தம் 99தடைவகள்

லில்லா

லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு வ அலா )ெபா ம ல்லி ைஷயின் கதர் ள்: வணக்க தி ைடயவன்( பாவ யவன்

தஹு லாஷரீ(க்)க லஹு லஹுல்

ல்(க்)

வலஹுல் ஹம்

வஹுவ

அல்லா க்

ைவ யேத!

தவிர க

எவ

மில்ைல. க்

அவன்

தன

தவன்.

அவ ெபா

க் கள்

இைணயில்ைல. ஆ சியதிகாரம் அவ ம் ஆ ற

ம் அவ

யேத! அவன் அைன

எனக் றி

கிறாேரா அவர ள்ளார்கள்.

கள் கடல்

ைரயளதா

ம் மன்ன க்க ப

ம்' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்:

ஸ்லிம் 939 ைகக் ஸ் ) ய்ைமயானவன்) என் ன் ைற வார்கள். ஸலாம் ெகா க் ம் ேபா

நபி (ஸல்) அவர்கள் வி ர் ெதா ஸு ஹானல் மலி(க்) )ப ல்

தமான அரசன் (அல்லா ர்ர

அறிவி பவர்: அ ல்கள்: அ ஸ தா ஸ ெதா ைகயில் ம். ம

மான் பின் அ ஸா (ரலி) 1218

14814, நஸய 1717, அ தா

ஏ ப

ம்

மறதிக்காக

இர

ஸ தாக்கள்

ஸ தா(மறதிக்ஸ தா)

என்

ெசால்ல ப தல் இ

ைப வி

வி டால்.... ைற அவர்க க்க ஹர் ெதா டன் எ வி தனர். அ ேபா என் பத வி டார்கள். மக்கள் ெதா ன் இர இர ைக க் டாம் ரக்அ தில் உ காராமல் எ ெகா க் ம் த ண தில் த ேபா வி நபி , உ கார் த பின்னர் (ஸல்)

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒ வி டார்கள். அவர்கள் ஸலாம் மக்க ெகா ம்

ேபாகிறார்கள்

எதிர்பார்

நிைலயிேலேய தக்பர் ஸலாம் ெகா அறிவி பவர்: அ ல்கள்: காரீ 829, தார்கள். ல்லா

றினார்கள். ஸலாம் ெகா

ஸ தாக்கள் ெசய்

பின்

ைஹனா (ரலி)

ஸ்லிம் 885

ரக்அ ைத அதிகமாக்கினால்.... )ஒ ைற) நபி (ஸல்) அவர்கள் கள் ஐ ஹ ல் வி டதா?' என் ஐ ரக்அ ேக க ப ட கள் . அத ெதா ஒ தார்கள். வர் உடேன

அவர்கள ட தில் 'ெதா

'என்ன விஷயம்?' என்

ைக அதிகமாக்க ப ேக டார்கள்.'ந தத

(ஸல்) அவர்கள் ஸலாம் ெகா அறிவி பவர்: அ ல்: காரீ 1226 ைற ல்லா

பின்னர் இர (ரலி)

ரக்அ கள் ெதா ஸ தா

ெசய்தார்கள்.

வி தர்கள்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்,

றினார். நபி

பின் மஸ்ஊ

ரக்அ ைதக்

வி டால்.... ெதா சாய் ைககள ல் ஒ ெகா ெதா ைகைய இர நா ட ப வல ரக்அ களாக எ மர தின இட க க்

நபி (ஸல்) அவர்கள் மாைல ேநர ெதா ேகாப வி றவர்கைள வி ஸலாம் ேபால்

அதில்

ெகா

வி டார்கள்.

டார்கள்.

பள்ள யில் தம

கர ைத

ள்ள

PDF file from www.onlinepj.com

கர தின்

ேக

ெசன் ேமல்

ைவ ெகா வி ட இ

க் ைக விரல்கைளக் ேகார் ' என் ேபசிக் ெகா

க் ெகா

டார்கள். தம

வல

கன்ன ைத இட 'ெதா

ைக ம ைக

ைவ தனர். (இ

க்

டார்கள். அவசரக்காரர்கள் பள்ள யில் பல வாயில்கள் வழியாக ெவள ப சினார்கள். அ தக் தா கள் மற ட தில் இ

ப றி) நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ேக க அ ெதா தார். ைக ச ல்யைதன் (இ ைறக்க ப

டார்கள். அ பக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி) ஆகிேயார் அக் அவர் றி பிட ப

ைகக

ட தில் இ

ைறக்க ப

ம் நளமான ஒ

மன தர் தேர! ம்

வி டதா?அல்ல

ைககள் நளமானவர்) என்

வி

ர்களா?' என் றிவி

வார். அவர், 'அல்லா ேக டார். ' வி

ைறக்க பட ெதா

வின்

இல்ைல. நான் மறக்க வ ந ஸலாம் ெகா ெசய்

ம் இல்ைல' என் தக்பர்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ைகயில் ெசய் தக்பர்

(மக்கைள ேநாக்கி) ' ெசன் ப டைத றி (ெதா ேபால் அல்ல தக்பர் தார்கள்.

ல்யைதன் அைத விட ைகயில்

தானா?' என் தார்கள். பிற ெசய்

ேக க, மக்கள் ஆம் என்றனர். ெதா றி (ெதா பின் தைலைய உயர் தி அைத விட ந

மிட தி

ம்) ஸ தாைவ றினார்கள். பிற

ட ஸ தாைவ

ம்) ஸ தாைவ

ேபால் அல்ல

ட ஸ தா ெசய்

ஸலாம் ெகா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ரக்அ ெதா ேம 'உ காரீ 482 எ ணிக்ைகயில் ச ேதகம் ஏ ப டால்... ன் ரக்அ ன் ெதா ேதாமா? அல்ல நான் ம். ேதாமா? அல்ல தியான ( பத வி வி ன் நான் ன் இ ரக்அ கள் ெதா ேதாமா?' என் பைடயில் (மதி ெகாள்ள ம்! ரக்அ கணக்கி ெதா ேதாமா என்ற ச ேதகம் ஏ ப டால் ம் ஒ ரக்அ ெதாழ ேவ ம்.

ைகயில்

ைற தைத, அதாவ ம் இத காக இர கள ல் ஒ வ க் ,

ஸ தாக்கள் ெசய்ய ேவ ன் ரக்அ கள் வி ெதா ,உ தி

தான் ெதா

ள்ேளாம் என்

ேம

ச ேதகம் ஏ ப டால் ச ேதக ைதக் ைகவி உள்ள ஒ அவர் (உ ஆக்கி வி ஏ ப ைமயில்) ஐ ம். அவர் நான் ரக்அ ைத ) ெதா ரக்அ கள் ெதா றிய

, ஸலாம் ெகா தால் அ தி ம்' என்

ரக்அ கள் என்ப)தன் அ ஸ தாக்கள் ெசய் ம் (ெதா

ஸ தாக்கள் அ ெதா ஸ தாக்க

ைகைய இர ைட பைட ைககள ல் ழ பம்

திய) ைஷ தாைன

ரக்அ கள் ெதா

ததாக ஆ

தால் அ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்: 'உ கள ல் ஒ வர் க்

(ரலி) ஸ்லிம் 990

அளவி

அவ

ெதா க்

ம்

ழ ப ைத

ேபா

ைஷ தான் ஏ ப ம்' என்

கிறான்.

அவ டம்

இ தநிைலைய

எ தைன ஒ

ெதா வர்

தார்

அைட தால்

என்பைத

உ கார் த

அறியாத

நிைலயில் இர

ஸ தாக்கள் ெசய்ய

நபி (ஸல்) அவர்கள

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: திர்மித 363 காரீ 401 நான் என் ரக்அ ஒ வ ெதா க் ைகயில் ன் ரக்அ ெதா ேதாமா அல்ல ன் ரக்அ கள் நான் ெதா ரக்அ ததாக க எ ம் ெதா க் ெகா வி ேடாமா , நான்காம்

ச ேதக ப டால்

அவர்

PDF file from www.onlinepj.com

ரக்அ ைத ெகா த

நிைற பின்னர் இர

ெசய்ய அக்பர்' என்

ேவ றி

ம். இர

நான்காம் ெசய்யலாம்.

ரக்அ தின் மறதிக்காக ம். ஸ தாதியில் ம் ேவ

ஸலாம் ஸ தாவில் ம்.

ெகா ஓ

பத ஸலாம்

ன்னர் 'அல்லாஹு

றி பி ட

ஆ எைத

ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் க ம் ஓ ம்

ஸ தாக்கள்

தடைவ

த ததாக ஆதார

ெசய்

ெசய்ய

அல்ல

ர்வமான ஹதஸ் எ

வத ெகன

மில்ைல.

எனேவ ஸ தாக்கள ல் எ ேபா களா ெதா ைக ெதா ைககைளக் என்

ஆக்கைள ஓத ேவ

ஐேவைள டா பின்

. கடைமயான ெதா ம். ேடார் ம ம்

ைகையக் க

றி பி ட ேநர

றி பி ட ேநர தில் ெதாழாமல், அ த இைதக் களா ெதா ைக

கள ல் ெதா

விடேவ

ெதா ம்

ம். அைத றி பி

ைகயின் ேநரம் கின்றனர்.

பி ப

வ இெதாழலாம்

சிலர்

கின்றனர்.

என்

தவறா

நம்பிக்ைக ெகா நபி (ஸல்)

ெதா

ைக ேநரம் ெதா

றிக்க ப ட கடைமயாக ைகயின் ஆரம்ப ேநரம்

ள்ள ம ம்

. அல் இ

ர்ஆன் 4:103 தி ேநரம் ஆகியவ ைற ம். ம். உற கி

ெதள வாகக் ஒ வர் மற

அவர்க றி பி

ள்ளார்கள். எனேவ அ த ேநர இ வி டால் ம். இ

ஐேவைள

கள ல் ெதா நிைன

ைககைள வ த ம் ெதா

விட ேவ விடேவ

ெதாழாமல்

அவர்

வி டால் விழி த 'யாேர ேவ ம் ஒ

ம் ெதாழ ேவ ைகைய மற மில்ைல' என் ஸ்லிம் 1104 மற வி

தான் அத

ய ப காரம். வ த ம் அவர் அைத ெதாழ ம்! இைத தவிர

ெதா

வி டால் நிைன நபி (ஸல்) அவர்கள்

ப காரம் எ காரீ 597, ைகைய

றினார்கள். அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி)

ல்கள்: 'யார் அைத ெதா

ெதா

வேத அத

ய ப காரமா

வாேரா

ம்' என்

அல்ல

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ெதாழாமல்

கி

வி

றினார்கள்.

வாேரா

அவர்

நிைன

வ த

ம்

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: மறதி, அ ஸ்லிம் 1103 க்கம் இ த இர ம். க் பின்னர் வழி ேதான்றல்கள் வ தனர். அவர்கள் ெதா ைகைய பாழாக்கினர். அநதி ெகா மேனா ெதா ைட தவிர ேவ காரண க க்காக ெதா ைகைய வி க் வத அ மதியில்ைல. ெகாள்வேத

வழியா அவர்க

வா

ைகைய

வி டவர்

வல்ல

அல்லா

விடம்

பாவமன்ன

ேக

, தி

திக்

இ ைசகைள ெசய்தவைர மா டார்கள். அல்

தவிர.

பின்ப றினர்.

அவர்கள்

அவர்கள்

ெசார்க்க தில்

நரக ைத

ைழவார்கள்.

ச தி பார்கள்.

சிறிதள

தி

தி ம்

நம்பிக்ைக அவர்கள்

இைழக்க பட

நல்லறம்

ர்ஆன் 19:59,60

PDF file from www.onlinepj.com

இ த வசன தில் பி கால தில் வ ெதாழாமல் இ த கள் தவைற பார்கள் என் ெதா தி திக் ெகா

ம் சிலைர

ப றி அல்லா பாவமன்ன ேவ க்

றி பி மன்ன ம் க்

கின்றான். அவர்கள் ெதா ேவ ெமன

ைகைய ம் க்

றி பி தி

கின்றான். இவர்க இைறவன டம் ம்ப க க்காக ெதாழ

இைறவன்,வி ட ேக க்கம், மறதி வி

ைகைய ேவ

என்

ேக க

க் கிைடக்க ேவ

மானால் அவர்கள் க டைளயி எனேவ

க டைளயிடவில்ைல. இைறவன டம் ம்.

, இன வ

அல்லாத

ம் கால

காரண

கள ல் ெதா ைக(

ைகைய விடாமல் ெதாழ

ெதா

ைகைய

வி டவர்

ய சிக்க ேவ

பாவமன்ன

ெதா

ைக (ஜமாஅ ெதா

ெதா

கடைமயான ஐேவைள 'தன அவர்கள் ெதா

ைகைய ஆ

கள் பள்ள வாசலில் ஜமாஅ வ இ ப ேத மட

டன் தான் ெதாழ ேவ சிற ததா ம்' என்

ம். நபி (ஸல்)

றினார்கள்.

வைத விட ஜமாஅ

டன் ெதா

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: 'என வ மா நான் வ காரீ 645, எவன

உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 1038 கர திலி , அதன்ப க்கிறேதா அ த அல்லா கள் ெகா , பின்னர் வின் வர ப ஒ ெதா வைர ம ஆைணயாக! விற பின்னர் ெதா ைகக் மக்க வராமலி ' என் க் கைளக் ெதா ெகா மா மா

உயிர்

நான் க டைளயி உ தரவி , அதன்ப

, அதன்ப ெதா

விற ைக

ைகக்

அைழக் விக்

க டைளயி க க்

அவர்

அைழக்க ப

நட திய

பின்னர்

க்கின்ற

அவர்கள ன்

ெசன்

வ ேடா

அவர்கைள எ

விட நான் நிைன த

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள். அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: ஜமாஅ ஜமாஅ ெத காரீ 644, ெதா ஸ்லிம் 1040 கள் கல ெகாள் ம் ேபா தல் வ ைசயில் மார்க்க ச ட கள்

ைகயின் ஒ ைகயில்

தவர்க

ெதா

ம்,ெப யவர்க

ம், அத க

சிறியவர்க

ம், கைடசி வ ைசயில் ெப சைம க க் கம் நி க ேவ

ம்.

என் பா அவர்கள் த

சா பி வி

ைளக்கா, நபி (ஸல்) அவர்க வி பின்னர் 'எ த ப டதால் க க டன் வசிக் ப

க்காக உணைவ தி கள்! உ

நான் ைடய ஒ க க்

அவர்கைள அைழ தார்கள். நபி (ஸல்) ெதா ைக நட கிேறன்' என் அதில் சிறி ( ைளக்கா) க் பாைய எ பின்னால் பா ெதா

றினார்கள். பயன்ப பின்னால் நா நி மா ெசன் ணர் ெதள ம் (எ

ேதன். அ பாயில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா ம்) அனாைத ம் நின்ேறாம். எ

ேபாய் வி ட எ

ைகக்காக நின்றார்கள். அவர்க ரக்அ

வ ைசகைள ஒ

திேனன். நபி (ஸல்) அவர்கள் இர

ைக நட தி வி

வி டார்கள்.

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: காரீ 380, ஸ்லிம் 1053

PDF file from www.onlinepj.com

'உ

கள ல் ம். க்

ப அ

வம்

அைட தவர்க அவர்க உள்ளவர்க (ரலி) க் அ

ம், அறிவில் ம்' என்

சிற தவர்க ம், பிற

ம்

எனக் க்

அ அ

கில்

(

தல்

வ ைசயில்) ம், பிற

நி க

அவர்க

பிற

ம் நி க

உள்ளவர்க

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அவர்க

றினார்கள்.

உள்ளவர்க

அறிவி பவர்: அ மஸ் ல்: ஜமாஅ 'பா ஸ்லிம் 739 ெதா ைகயில்

தல் வ ைசயில் நி பத ம், (ெதா

க்

தல் நன்ைம உ

. ம் மக்கள் ப நபி (ஸல்)

ெசால்வத க்

ய நன்ைமைய க்கி எ க்க ப

ைகயில்) ேபா

தல் வ ைசயில் நி பதன் நன்ைமைய வ வர். யா க் ம் அத ம் தயாராகி வி வர்' என்

அறிவார்களானால் அத காக அவர்கள் ேபா என்பதில் சீ அவர்கள் றினார்கள்.

க் ெகா

அ த இடம் ெகா

ம் நிைலேய ப டா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 615, ஸ்லிம் 611 க்கமாக இ க்க ேவ ம் ேநராக் வ ெதா ைகைய நிைல நா தலில்

வ ைசயில் இைடெவள யின்றி ெந 'வ ைசைய உள்ளதா ேநராக் கள்!

ஏெனன ல்

வ ைசகைள றினார்கள்.

ம்'என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: காரீ 723, ச ஸ்லிம் 656 ெசய் கள்! ெந க்கமாக ஆக்கிக் க் ெகாள் கைள கள்! க ைதக் கவன ச ெசய்

'வ ைசகைள ெகாள்

ைஷ தான் வ ைசகள ன் இைடயில் சிறிய ஆ நபி (ஸல்) அவர்கள் றினார்கள்.

கள்!

ஹம்மதின்

உயிர்

எவன்

ைக

வசம்

உள்ளேதா

ேபால்

அவன்

ைழவைத நான் காஆைணயாக!

கிேறன்' என்

நி சயமாக

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: நஸய 806, அ தா 'உ கள 571 க் ெகாள் றி கள்! இல்ைலெயன ல் அல்லா உ கள் க கைள

மா றி வி

வ ைசகைள ேநராக அைம வான்' என நபி (ஸல்) அவர்கள் ஃமான் பின் பஷர் (ரலி) ஸ்லிம் 659 ெதா

ள்ளார்கள்.

அறிவி பவர்: ல்கள்: இ வர் ம

காரீ 717,

ேம ஜமாஅ தாக

ம் ேபா

...

PDF file from www.onlinepj.com

இ ேசர் ஒ பி

வர் ம

ேம ஜமாஅ தாக

ெதா

ம் ேபா

இமா

ம் பின்ப றி

ெதா

பவ

ம் ம்.

ன் பின்னாக நி காமல்

நி க ேவ இர

ம். பின்ப றி

ெதா

பவர் இமாமின் வல றம் நின் ெதா

றம் நி க ேவ

தம

நான் நபி (ஸல்) அவர்கள ன் இட வல ற தில் என்ைன நி அ பாஸ் (ரலி) வ வ ம் ேபா ம் ேபா ம். ந கள் ெதா ைறயி ெசவி கள்; உ ம்

தினார்கள்.

ேதன். அவர்கள் பின் றமாக என

ைகைய

அறிவி பவர்: இ ஜமாஅ ஜமாஅ ெதா ெதா ைகக் ைகக்

ல்கள்:

காரீ 728, தல்

ஸ்லிம் 1274

நிதானமாக வ ெதா

ைகயில் ேசர ேவ

ம் என்பத காக அவச பவரக்

டா

.

நிதானமாகேவ வர ேவ 'இகாம ரக்அ கைள ெசால்வைத (ஜமாஅ

றால் க க்

ெதா தவறி

ைகக் ேபானைத

ெசல் ர் தி

கள்; அ ேபா ெசய் க க் கள்' என் க்கள் நபி

அைமதியான,க (ஸல்) அவர்கள்

ணியமான றினார்கள். டன்)

ெசல்

கள்; அவசரமாக

ெசல்லாதர்கள்; உ

கிைட த

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 636, ஸ்லிம் 944 ைகைய நிைறேவ றியவர் பள்ள க் ெகா க் ம் ேபா டன் ேசர் ஒ ம வ தால் வர் அ வ தால் அ ெதா ம். ைகைய ேவ இட தில்

கடைமயான ெதா பள்ள யில் ெதா நிைறேவ றியி

ைக நட தா

ம் அ த ஜமாஅ

ம் ெதாழ ேவ

ஆதாரம் திர்மித 203 இகாம ெசால்ல ப ட பின் ேவ ைகக் இகாம . இகாம ெசால்ல ப வி டால் அ தக் கடைமயான ெதா ைக தவிர ேவ ெதா ைக இல்ைல வி டால் கடைமயான அ த ெதா ைகைய தவிர ேவ

கடைமயான ெதா ெதா ைகைய

ெதாழக்

டா

ெசால்ல ப

ெதா

)'கடைமயான) ெதா

ைக இல்ைல' என்

ைகக்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 1160 திகள்

இமாமின் த

PDF file from www.onlinepj.com

ஜமாஅ ச ட

ெதா

ைகயில், ெதா

ைக நட

பவர் தி ம்.

க்

ர்ஆைன நன்றாக ஓதக் ெத ள்ளவராக

தவராக

ம் ெதா

ைகயின் ம் என்ப

அவசியமில்ைல. 'அல்லா

கைள அறி தவராக

ம் இ

க்க ேவ

றி பி ட வய

தான் இ

க்க ேவ

வின் ேவத ைத நன் ெத தவர்களாக இ ம் அறி சம

ஓத

ெத

தவேர மக்க

க்

ெதா

வி பார். மக்கள் அைனவ அறி தவர் (ெதா ெசய்தவர் (ெதா தலில்

ம் சம வி பார்). ைடய பின் ம்

அளவில் ஓத அவர்கள் த அ ம

அவர்கள் சம அள வியவர் (ெதா அ

அைனவ

ைடேயாராய் இ கால தில் கி

தால் அவர்கள ல் நபி வழிைய நன் நா தால் அவர்கள ல் ற வ தி மன த பின்

தலில் ஹி ர

வி பார்). அதி

அவர்கள ல் க்

இஸ்லா ைத வி

வி பார்). ஒ

வர் ம ெறா டாம்' என் ெதா

ைடய அதிகார தி டாம். ஒ றினார்கள். மன த

ப ட இட தில் (அவ ய வ ல் அவர

மதியின்றி) தைலைம தா மதியின்றி அமர ேவ

விக்க ேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ மஸ் ல்: ஸ்லிம் 1192

அல்அன்ஸாரீ (ரலி)

...என் த ைத, தன தி உ வ ைவ ெகா (ெதா வய கள டம் வ ம்பி வ த ேபா வி டால் ள்ளாேரா

ல தா , 'அல்லா கள ல் உ

டன் விைர வின் ம வர் க்

இஸ்லா ைத ஏ றார். நபி (ஸல்) அவர்கள டமி ஆைணயாக! நான் உ ெசால்ல ேத தா கி ம். ைககைள இன்ன ன்ன ேவைளகள ல் ெதா ெதா உ கள ல் ேபா விக்க எவர் ம்' என் கள். ெதா நபி

என் த ைத ைக (ேநரம்) அவர்கள் அறி அறி

ள்ேளன். இன்ன ன்ன ெதா அவர் உ க ஒ பா

ைமயிேலேய நபி (ஸல்) அவர்கள டமி ர்ஆைன அதிகம் (ஸல்) ேக

ெசான்னார்கள்' எனக்

ட காரண தால் என்ைன விட அதிகமாகக் ைடயவனாக இ வி பத காக) என்ைன ேதன். அவர்கள் ன்னால்

றினார்.

ஆகேவ

தைலைம மக்கள்

ர்ஆைன அறி தவர்கள் எவ நி தினார்கள். நான்

பார் த

, நான்

பயணிகள டம் ம் இ ஆ

அ ேபா

க்கவில்ைல. ஆகேவ அல்ல ஏ

அறிவி பவர்: அம்ர் பின் ஸலமா (ரலி) ல்: காரீ 4302 ெதா இ வி தல் ெதா விக் ம் ேபா பின்ப றி ெதா பவ ன் நிைலையக் கவன தில் ெகா

க்கமாக இமாமாக ெதா

ைகைய வின்

பவர்

க்கமாக அைம

க் ெகாள்ள ேவ க க்

ம்.

'அல்லா ஜமாஅ தி (ஸல்) வழிபா ெதா

அவர்கள் கள ல்) ெவ

ெசல்வதில்ைல' என் ன் எ ேபா ஏ ப க்கமாக ம் ைப

தேர! இ த மன தர் எ ஒ

அைட திராத நட த பவர்க ம் ம்! உ

மன தர் நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ேகாப ைத ஏெனன ல் கள ல் அன்ைறய உ உள்ளனர். மக்கள ல்

ெதா

ைகைய ந

வதால் நான் ◌ஃப தினம் கள ல்

றினார். இைதக் ேக ட எவேர ம் மக்க

ெதா

ைகயின் ம் நபி க் வல்கள்

அைட தார்கள். '(வணக்க திேயார், அ

உள்ளவர்கள் இ

ைக

நட தினால்

க்கின்றனர்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

பலவனர்கள்,

அறிவி பவர்: அ மஸ்

(ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: பின்ப றி இமாைம ேவ ர்ஆன்

காரீ 702, ெதா

ஸ்லிம்713 யைவ இமாம் டா . ெசவிம கள்! வாய் கள்! ந கள் அ ள் ெசய்ய ப வர்கள்! ச தமி ஓ ம் ெதா ைகயில் இமாம் ஓ வைதக் ேக க

பவர் ேபண ேவ ெதா பவர்

பின்ப றி எைத ம்

ம்; ேவ ஓத ப

ம் ஓதக்

அல் நா

ர்ஆன்7:204

ேபா

அைத

கள் ெதா ர்ஆன்

ைகயில், இன்னார் ம ஓத ப ம் ேபா

ஸலாம், இன்னார் ம அைத ெசவிம .

ஸலாம் என் கள்! வாய்

றிக் ெகா கள்!

ேதாம். அ ேபா ந கள் அ ள்

தான் '

ெசய்ய ப

வர்கள்!' என்ற7:204 மஸ்

ர்ஆன் வசனம் வ த (ரலி)

அறிவி பவர்: இ

ல்: த ஸர் த ரீ, பாகம்: 9, பக்கம்: 162 'இமாம் ஓ ம் ேபா ந கள் ம னமாக இ கள்!' என நபி (ஸல்) அவர்கள் றி ள்ளார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 612 தக் டா ெதா பவர், ெதா ைகயின் எ த ம். ெசயைல ம் இமாைம விட தி ெசய்யக் டா .

இமாைம இமாைம அ வா

ெசய்வ

பின்ப றி

மிக

ெப ய

றமா

'இமாம் ெசய் ந க

ம் உ கார்

கள்; அவர் தைலைய உயர் தினால் ந ெதா கள்' என்

பின்ப ற ப

வத காகேவ

நியமிக்க ப க

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ம் தைலைய உயர்

ள்ளார்.

அவர் றினார்கள்.

கள்; அவர் உ கார்

ெசய்தால்

ம் ெதா தால்

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: 'உ காரீ 688, ஸ்லிம் 623 ைகயில் இமாைம ச ேவ தி தம அவ தைலைய உயர் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ்லிம் 647 ைடய உ வதால் (ம றினார்கள். க ைமயில்) அவ உ ைடய

தைலைய அல்லா

கள ல் ஒ க

வர் ெதா ைதயின்

ஆக்கி வி

வைத அ

தைலயாகேவா, அல்ல

டாமா?' என் காரீ 691,

வ ைதக்

ைதயின்

வமாகேவா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) தாமதமாக வ தால்...

ல்கள்:

PDF file from www.onlinepj.com

ஜமாஅ இ 'ந

ெதா

ைக

நட

ெகா

க்

ம்

ேபாவர்

தாமதமாக

வ தால்

இமாம் ம்.

எ த

நிைலயில்

க்கிேறாேரா அ த நிைலயில் அல்லாஹு அக்பர் என் கள் இகாம ெசால் வைத ம் ெசவி றால்

றி ேசர் ெதா ைகக்

ெகாள்ள ேவ ெசல்

அைமதியாக ெதா

ம்,க க

ணியமாக க்

ெசல்

கள்; அவசரமாக ர் தி ெசய்

ெசல்லாதர்கள்; உகள்; அ ேபா க் க்

கிைட தைதகள்

கள்; உ

தவறி

ேபானைத

கள்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 636, ஸ்லிம் 944 ம் ெதா ேகால் அைலக் ைகயில் தமா ைழவத ம். அதன் ம அல்லாஹு அக்பர் என் றிய பின்னேர ேசர ேவ ம். அதன் றினார்கள். ம்.

தாமதமாக வ தா 'ெதா

ைகயின் திற

வக்கம் தக்பர் (அல்லாஹு அக்பர்) ஆ ) ஆ ம்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள்

தஸ்லம் (அஸ்ஸலா அறிவி பவர்: அல (ரலி)

ம் வர

ல்லா

ல்கள்: திர்மித 3, அ தா ரக்அ ைத அைடவ இமாம் வில் இ ... க்

56, இ

மாஜா 271, அ957

ம் ேபாவர் ெதா

ைகயில் இைண தால் அ த ரக்அ ைத த ப வார். ைவ அைட

தி

ம்ப

ெதாழ

ேதைவயில்ைல. அவர் அ த ரக்அ ைத அைட தவராகக் க 'ெதா ைகயில் இமாம் ைக உயர் வத

ரக்அ ைத அைட

ெகா

டார்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

ன்னதாக யார்

றினார்கள்.

ெகாள்வாேரா அவர் அ த

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: இ ஹுைஸமா 3/45 க் கா ஏேத தல் ம் தல் தவ ம்' என் தவ ல கைள ம் ெசய் வி டால் க் கா ட ேவ க் கா ட) தஸ்ப றினார்கள். ஆ கள் ம். தல் ஆ க க் ம், ைக த தல் ஸு ஹானல்லா ' என் வதன்

இமாமின் தவைற ெதா ல )'ெதா ெப க ைகயில் ம்,ெப ைகயில் க் இமாம்

கள் ைக த ஏ ப ம்

ம் உ யதா

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 1203, ஸ்லிம் 641 ஏ ப டால்...

ர்ஆன் ஓ

தலில் தவ

PDF file from www.onlinepj.com

இமாமி ேவ ம்.

தி

க்

ர்ஆன்தலில்

தவ

ஏ ப டால்

பின்னால்

ெதா

பவர்

அைத

தி

திக்

ெகா

க்க

நபி (ஸல்) அவர்கள் எ ெதா ைக த என்றார். அ ேபா வினவினார்கள்.

டன் உைப (ரலி) அவர்கள டம், 'நம் தி திக் ெகா பதக்

ெதா

வி தார்கள். அதில் ஓதினார்கள். அவர்க டன் நர் ெதா த ) உம்ைம த எ

தரா?' என்

க்

ேக டார்கள். அவர் ஆம் நபி (ஸல்) அவர்கள்

க்

ழ பம் ஏ ப ட

.

'(தவைற

?' என்

அறிவி பவர்: இ ல்: அ தா ெப 773

உமர் (ரலி)

கள் பள்ள வாச

க்

வரலாமா? டன் ெதா வ வ ெதா ேபால் ெப க ம் பள்ள க் வ ெதாழலாம். நபி (ஸல்) கள் உள்ளன. நபி (ஸல்)

பள்ள வாசலில் ஆ

அவர்கள் கால தில் ெப 'உ

கள் ஜமாஅ

கள் பள்ள க் க்

ள்ளார்கள் என்பத

ஏராளமான ஆதார த

அவர்கள்

கள் மைனவியர் பள்ள வாச றினார்கள். உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 666 த

ெசல்ல அ

மதி ேக டால் அவர்கைள

க்காதர்கள்' என்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 5238, ெப ப

ஃமினான ெதா தி

கள் ெக

கள ன்

ஆைடகளால் இ

ேபார் திக் ெதா வ

ெகா ைக

நபி த ம் ெகாள்ள

(ஸல்) த யா

அவர்க கள ன் .

டன் இல்ல

◌ஃப க க்

ைகயில்

பவர்களாக

தனர்.

ம் வார்கள். இ

ன் காரணமாக அவர்கைள ஒ

ம் அறி

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: 'ந அ காரீ 578, ஸ்லிம் 1021 விக் ம் எ ண டன் நான் ெதா பின்னால் ெதா ைகைய ைகைய ெகா வக் க் வி கின்ேறன். அ ேபா கிேறன்' என் ழ ைதயின் க்

ட ேநரம் ெதா டா

ரைல நான் ேக கிேறன். (எனக் றினார்கள். என்பதால் ெதா

ம்) அ தக்

ழ ைதயின் தாயா

சிரமமள க்கக்

க்கமாக

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அ கதாதா (ரலி) ல்: காஃ ஓ காரீ 707 வல் வார்கள். ர்ஆன ல் மஜ ' என் வ ெவா ம் அ தியாய ைத நபி (ஸல்) அவர்கள ன் நாவிலி ஜு ஆவி ம் மிம்ப ல் மக்க க் ெசா ெபாழி நிக தான் மனனம் ம் ேபா

ெசய்ேதன். அைத அவர்கள் ஒ

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: உம் ல்: உமர் வி ஸ்லிம் 1442 (ரலி)

ஹிஷாம் (ரலி)

அவர்கள ன் கல . அத ம் இ

மைனவிய ல் பைத ெதவர் '(உ ெகா

ஸு கள் ேட த ந

ம கணவர்) க்கக் கள்

ம் ஏன்

இஷா (ரலி)

ெதா )

ைககள ல்

பள்ள யில் ம், இைத

ஜமாஅ தில் ேக க ப ட த வி

ெகாள்வார். அ ெப

அவ டம்,

உமர் யா

ேராஷக்காரராக

ம்பாதவராக

மணி, 'அவர் என்ைன

(பள்ள க் த

. ஏெனன ல் ெப

ெசல்கிறர்கள்?' என் கள் பள்ள க் ம்) அவைர

ெசல்வைத ந

ம்' என்

கள் த

க்காதர்கள் என்ற நபி (ஸல்) அவர்கள ன் ெசால் (என்ைன றினார்.

பைத வி

அறிவி பவர்: இ ல்: ெப 'ந காரீ 900 கள் பள்ள க் மணம்

உமர் (ரலி)

வரலாம் என்றா ட ெப நம்

ம் இரவில் பள்ள க் டன் இஷா ெதாம் ேபாமணம்

சக்

டா

. நபி (ஸல்)

அவர்கள்

றினார்கள். ல்: ஸ்லிம் 675

சிக்ெகா

ைகயில் கல

ெகாள்ள ேவ

டாம்' என்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ேநாயாள யின் ெதா சிலர் உடல் நலக் ச ைககைள த ெதாழலாம். எனக் (ஸல்) ெதா ' என் ல ேநாய் இ அவர்கள் 'ந விைடயள நின் த . 'எ ! ைக ைறவால் ள்ள .

றி பி ட நின் ெதாழ

ைறயில் ெதாழ யாதவர்

யாமல் ேபாகலாம். அவர்க அமர் ம், அமர் ெதாழ

க்

இஸ்லாம் சில ப ம்

யாதவர்

தார்கள்.

ெதா

வா

இயலாவி டால்

ெதா?' என்

உ கார்

நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ேக ேடன். அத ெதா ! அத ம் இயலாவி டால் ப

நபி

அறிவி பவர்: இம்ரான் பின் ஹுைஸன் (ரலி) ல்: ன்ன நபி காரீ 1117 ெதா ைககள் அவர்கள் றி பி க் கா த த, கடைமயல்லாத ெதா ைகக் ன்ன ெதா ைக என்

(ஸல்) ம்.

ற ப

ன் பின்

ன்ன

கள் ெதா ைகக் ன் ம் பின் ம் றி பி ட எ ணிக்ைகயில் நபி (ஸல்) ெதா

கடைமயான ஐேவைள கா ள்ளார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

ெசார்க்க தில் மாள ைக ஹதஸ் அஹம கடைமயல்லாத, உப யான ெதா 'கடைமயான ெதா (ஸல்) றினார்கள். பின் ஸாபி ஸ்லிம் 1301 (ரலி) ைகைய

18877 பள்ள யில் ெதா ைககைள வைத விட வ தம வ ல் ெதா வேத சிற த . நபி

ைககைள

தவிர ம ற ெதா

ல் ெதா

வேத சிற பா

ம்' என்

அறிவி பவர்: ைஸ ல்கள்: ப காரீ 731, ன்ன ன்ன வம் ெகா

ைடய ன் பின் க்கிய

க்கள ல் ப

ைடய

ன்

ன்ன தான இர

ரக்அ தி

நபி (ஸல்) அவர்கள்

தல்

ள்ளார்கள். உப யான எத ெதா ைகயில் ◌ஃப ைடய இர ரக்அ க க் க் ெகா த

நபி

க்கிய

(ஸல்)

வ ைத

அவர்கள்

ேபால் ேவ

ம் அதிக

க்கிய

வம் ெகா

க்க மா டார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: ஹு காரீ 1163, ெதா ஸ்லிம் 1191 வி டால் ன் யன் உதிக் ம் வைர எ த உப யான ெதா தால் அைத வத ெதா வத ைகைய ம் ெதாழக் . யன்

டா

. ஆனால் ◌ஃப ெதா

ைக ெதா

ைடய பின்

ன்ன

ெதாழாமல் இமதி உள்ள பின்

மைற

ஹு

ம் வைர ெதா

ைகக்

வத

ம் நபி (ஸல்) தைட ெசய்தார்கள்.

யன் உதிக்

ம் வைர ெதா

ம் அஸர் ெதா

ைகக்

அறிவி பவர்: உமர் (ரலி) ல்கள்: காரீ 581, ஸ்லிம் 1367 டன் நான் ைடய இர ஹு ெதா ரக்அ ேதன். ஆனால் கைள ெதா ஹுைடய ( நபி (ஸல்) ன் ன்ன ) இர என்ைன (வி ரக்அ கள் ப ட பார் ன் க்

நபி (ஸல்) அவர்க ன்ன தான) ப

நான் ெதாழவில்ைல. எனேவ நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸலாம் ெசான்ன பிற ெகா தார்கள். ஆனால் இத ஆ ேசபைன ெத விக்கவில்ைல. ேதன்.

நான் எ அவர்கள்

அறிவி பவர்: ைகஸ் (ரலி) ல்: இ ◌ஃப ஹி பான் 2471 ஜமாஅ ேசர் நடக் ம் ேபா பள்ள க் வ பவர் ன் ன்ன ைத கின்ற ெதா வி இ பின்னர் ம்.

ஜமாஅ

ைடய

டன்

◌ஃப

ெதா

ம்

வழக்கம்

பரவலாகக்

காண ப

.

ஆனால்

தவறா

PDF file from www.onlinepj.com

ஏெனன ல் த

இகாம

ெசால்ல ப ட

பிற

ேவ

ெதா

ைககள்

ெதா

வைத

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

ள்ளார்கள். ைகக் இகாம ெசால்ல ப வி டால் அ தக் கடைமயான ெதா ைக தவிர ேவ

ெதா

)'கடைமயான) ெதா

ைக இல்ைல' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: ஹ ஸ்லிம் 1160 ைடய ன்ன ைகக் ன்னர் இர அல்ல நான் ரக்அ கள் ெதாழலாம். இ ேபால ஹ க் பின்னர்

ஹர் ெதா இர நபி ெதா

ரக்அ கள் ெதாழலாம். (ஸல்) அவர்கள் ஹர் ெதா ைகக் க்கம்( ன்னர் இர ரக்அ கள் பின்னர் இர ரக்அ கள்

பவர்களாக இ

தார்கள். (ஹதஸின் உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 1200 ரக்அ கைள ம்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: ' ஹ க் காரீ 937,

ன் நான்

ஹுக்

ன் இர

ரக்அ கைள

ம் வி

விடாேத' என்

நபி

(ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: அஸ அஸ காரீ 1182 ைடய ைடய ன்ன ன் ன்ன நான் க் ரக்அ களா ன் நான் ம ம் ம். ரக்அ கள் ெதா ஸலாம் வார்கள். ெந வதன் க்கமான வானவர்கள், அ த நான் ஃமின்கள் ரக்அ கைள

நபி (ஸல்) அவர்கள் அஸ ம (இர ம் ர டாக) பி ஸ்லிம்கள்

பார்கள்.

அைனவ ன்

லம்

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்: திர்மித 394 மஃ மஃ ைடய ெதா ன்ன ைகக் ன் ன்ன இர ரக்அ கள், பின் ன்ன இர ரக்அ கள் ஆ ம்.

PDF file from www.onlinepj.com

'மஃ பி ெதாழ

ன்னர்

ெதா

கள்' என்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

றிவி

ன்றாவ

ைற 'வி

ம்பியவர்

ம்' என்றார்கள். ல்லா பின் கஃ பல் (ரலி)

அறிவி பவர்: அ ல்: அ தா காரீ 1183

தின் 1089 அறிவி பில் 'மஃ பி க் பின் இர

ன் இர

ரக்அ கள் ெதா

கள்' என்

இடம் ெப

ள்ள

. க்கம்(

நபி (ஸல்) அவர்கள் மக் அறிவி பவர்: இ ல்: இஷா இஷா ன்ன 'ஒ ( காரீ 937 ைடய ெதா இர பா ன்ன ைகக்

ரக்அ கள் ெதா

பவர்களாக இ

தார்கள். (ஹதஸின்

உமர் (ரலி)

ரக்அ கள் ஆ க் ம், இகாம

ன்

ன்ன ம். க்

இர

ரக்அ கள் அல்ல

நான்

ரக்அ கள் ஆ

ம். இஷா

க்

பின்

ன்றாம்

ெவா

ைற) 'வி

ம்பியவர்கள் ெதாழலாம்' என நபி (ஸல்) அவர்கள் பின் கஃ பல் (ரலி)

ம் இைடயில் ஒ

ெதா

ைக உ

' என் றி

ள்ளார்கள்.

ன்

ைற

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்கள்: காரீ 624,

ல்லா

ஸ்லிம் 1384 க் ம் இகாம என் க் ம் இைடயில் ஒ ப தவில்ைல. நான்காக ம் இடம் ெப றி ெதா நபி ெதா ைக உ (ஸல்) என் அவர்கள ன் றி ள்ளார்கள். ன்ன தான பைடயில்

நபி (ஸல்) அவர்கள் பா ஆனால் ெதா எ தைன ைடய ைககைளக் கவன ன்

ரக்அ கள்

ெதள ம், நான்

நாம் இஷா

தால் இர

ன்ன ைத இர க் பின் இர

டாக அல்ல

பைதக் காணலாம். இதன் அ ெகாள்ளலாம். தார்கள். (ஹதஸின்

நபி (ஸல்) அவர்கள் இஷா அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 937 ைக

ரக்அ கள் ெதா

பவராக இ

க்கம்(

உமர் (ரலி)

ஹா ெதா

ரக்அ கள லி இ ெதா

பகல் ேநர தில் ெதா

நாம் வி

ம் ெதா

ம் ம் ரக்அ கள் வைர ெதா

ைகக்

ஹா ெதா

ெகாள்ளலாம்.

ைக என்

ற ப

ம். இ ெதா

ைகைய இர

ைகயின் ேநரம் ெதாடர்பாக ஆதார

ர்வமான ஹதஸ்கள் இல்ைல.

PDF file from www.onlinepj.com

ஸ்லிமில்

ஹா

ெதா

ைகயின் ேநரம் ப றி ஒ

ஹதஸ் (1237) இடம் ெப

ள்ள

.

இதன் அறிவி பாள ல் இடம் ெப ஹதைஸ ஆதாரமாகக் ெகாள்ள நாம் அறி ெகாள்ளலாம். ம் என் மாத ம்,உற ம் வத ன் ெதாழ ேவ ஒ ெவா மா

ள்ள அல்காஸிம் அ யா . என ம்

ைஷபான என்பவர் பலவனமானவர். எனேவ இ த ெபா ள். எனேவ இ ெதா ள லி ைகைய அதன் ேநர ைத பகலில்

ஹா என்பத

பகல் என்

ஹா என்ற ெசால்லின் ெபா

ெசய்யலாம். இர நா கள் ன் வி அறி ேநான் ெதா

ரக்அ கள் ேநா மா ெதா ம், மா ஹா ேநர தில் ன் இர விஷய ரக்அ கள்

ெதா

ேதாழர் நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக் அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: நான் கைடசிக் காரீ 1981,

தினார்கள்.

ைகைய

ம் ஆகிய இம்

கைள என்

ஸ்லிம் 1182 மகேன! எனக்காக பகலின் அல்லா ஆரம்ப தில் நான் ரக்அ கள் ெதா ! பகலின்

ரக்அ கள் 'ஆதமின் நான் உனக்

ெபா

ேப கிேறன்' என்

வதாக நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ தர் (ரலி) ல்கள்: திர்மித 438, அ எ 'நபி ெதா ஆயி ரக்அ (ஸல்) ம் கள் அவர்கள் ைவ மக்கா ெவ றியின் க்கமாக ேவ ம் ேபா எ த ைமயாக என ெதா இல்ல தில் ைக ள உம் வி ஹான எ ரக்அ கள் ம 26208

தார்கள். அைத விட

ம் அவர்கள் ெதா

தைத நான் பார் ததில்ைல. றி பி டார்கள்.

ம், ஸ தாைவ அப ைலலா ஸ்லிம் 510

ெசய்தார்கள்' என்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: ஜு ஆ காரீ 1103, ெதா ைக

ெவள்ள க்கிழைம இர ேநரம் ஜு ஆ ெதா

ரக்அ கள் ெதா

ஹர் ெதா

ைகேய ஜு

ைகக் ஆ

பதிலாக இமாம் மிம்ப ல் பயான் நிக ெதா ைகயா ம்.

திய பின்னர் ெதாழ ப

ம்

ன்பாக

ம் ெதாழலாம். இர ) சா

ைக

ஹர்

ேநர தி

ம் ஹதஸில் ஆதாரம் உள்ள

ம்

ெதாழலாம்.

யன் .

ேம

திைசயில்

சாய்வதயன் (உ சியிலி

ம் ேநர தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் ஜுெதா

பவர்களாக இ

தனர்.

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: நா நிழ

காரீ 904 டன் ஜு வர்க ஆ க் ெதா நிழல் இ வி க்கா (வ ) தி ம் ேவாம். அ ேபா நா கள்

கள் நபி (ஸல்) அவர்க க்காக ஒ காரீ 4168, ைகக் ம் அளவி

. அறிவி பவர்: ஸலமா (ரலி)

ல்கள்: ஜு

ஸ்லிம் 1424 சீக்கிரமாக ெசன் வி அதன் பின்ேப நா கள் பகல் க்கம் ேம ெகாள்ேவாம்.

ஆ ெதா

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: ஜு காரீ 940 ஆவி பிற தான் நா கள் (ரலி) பகல் க்க ைத ம், காைல உணைவ ஸ்லிம் 1422 ம் ெகாள்ேவாம்.

அறிவி பவர்: ஸ ஜு ஜு ம 'உ ஆக் ஆ ம் ந க் ெதா மண

ல் பின் ஸஅ

ல்கள்:

காரீ 939,

ள ப ைகக்காக ெவள்ள க்கிழைம அன் ம் ம் ஜு சிக் ெகா ஆ ெதா பள்ள க் ைகக் வரேவ ள ப ம். ள க் ெகாள்ள ம்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள் க டாயக் கடைமயா ம். தைலக் எ ெணய்

கள ல் எவ றினார்கள்.

வ தால் அவர்

அறிவி பவர்: இ ல்: 'ஜு காரீ 894 ஆ நாள ல்

உமர் (ரலி)

றினார்கள். அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: 'ஜு வ இர ெதாட (சி காரீ 895, ள அல் ரீ (ரலி)

ள பவமைட தெவா

வர்ம்

கடைமயா

ம்' என்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

ஸ்லிம் 1397 வி , இயன்றவைர விடாமல் ம னமாக இ கின்றன' என் சிக் ெகா தமாகி தமக் , (அ ஆவி ய எ ெணைய ேதய் க் ெகா ெகா , தம க்

ல் உள்ள ந கிய நபர்கைள

ஆ நாள ல்

மண ைத பி

ம் வாய்

தமக்

பள்ள க்

தால் அ த ஜு

விதிக்க ப டைதெந

ம் அ

ெதா றினார்கள்.

க்கமாக அமர் த ஜு வி

ஆவி

, இமாம்

ம் இைடயிலான

உைரயா ற

ம்)

) பாவ

கள் மன்ன க்க ப

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: ஸல்மான் பா ஸ (ரலி) ல்: காரீ 880

PDF file from www.onlinepj.com

பாவி

ன்ேப வ

தல் வத ன்பாக வானவர்கள் வ தவைர பவர்கைள ேபான் பள்ள க் பள்ள யின் ம் வ ைச ப ம், அத க கள் ஏ வர ேவ ம். நின் ெகா தலில் ர்பான வ ெகா தலில் பவர் தவர் ம்

ஜும்ஆவில் இமாம் மிம்ப ல் ஏ 'ஜு வ ஆ பவைர நாள் வ ர்பான

வி டால் ெதாடர் ஆ ெகா , பிற

ைழவாயிலில் பதி வ பவர்

ம்,அைத

ெசய்கிறார்கள். ர்பான ெகா வி மா ைடக்

ஒ டக ைதக் ேபான்

ம், அதன் பிற வி

ேகாழி, பிற

ைட ஆகியவ ைறக் றினார்கள். கைள

தவர் ேபான்றவ

ஆவார்கள். இமாம் வ ஆரம்பி

வார்கள்' என்

வி டால் வானவர்கள் த நபி (ஸல்) அவர்கள்

ெசா ெபாழிைவக் ேக க

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: காரீ 929, ஸ்லிம் 1416 வி தல் ைக ேநர தில் வியாபாரம் ம். கிழைமயில் ெதா ைகக்காக அைழக்க ப டால் ேவ உ அல்லா க் ைவ ெசய்வ டா . பா ெசால்ல ப வி டால்

வியாபார ைத வி ஜு ஆ நாள் அன் ெதா ெகா

உடன யாக நம்பிக்ைக அல் ஜு

ைகக் ேடாேர!

ெதா

விைரய ேவ ெவள்ள க்

நிைன பத

விைர

கள்! வியாபார ைத வி

வி

கள்! ந

கள் அறி தால் இநல்ல

.

ர்ஆன் 62:9 ஆவில் ெப க ம் கல ெகாள் தல் ஆ ெதா ைகயில் கல ெகா ள்ளார்கள். தான் மனனம் நிக ம் ேபா

நபி (ஸல்) அவர்கள் கால தில் ெப காஃ ஓ வல் வார்கள். ஹிஷாம் (ரலி) ர்ஆன ல் மஜ என்

கள் ஜு வ

ெசய்ேதன். அைத அவர்கள் ஒ

ெவா

ஜு

ம் அ தியாய ைத நபி (ஸல்) அவர்கள ன் நாவிலி ஆவி ம் மிம்ப ல் மக்க க் ெசா ெபாழி

அறிவி பவர்: உம் ல்: ஜு ஜு ஆ ஆ ஸ்லிம் 1442 ெதா

ைகக் ெதா

விதிவிலக்

ெப றவர்கள் ெப றவர்கள் நான் நபர்கள். 1. ப வ வயைத

ைகயில்

விதிவிலக்

அைடயாதவர்கள். 2. ெப 'அ ைம, ெப ம ம் ஜு ஆ கள், ப ெதா

கள்3. ேநாயாள 4. பயணி தவிர அைன ஸ்லிம்கள்

வ வயைத அைடயாதவர்கள், ேநாயாள ஆகிய நால்வைர ைக கடைமயா ம்' என் நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: தா க் பின் ஷிஹா

(ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: அ தா ஜு ஆ பா ெதா

901

ஐேவைள பா

ைகக்

உள்ள

ேபால் ஜு

ஆ ெதா

ைகக் ம்.

ம் ஒ

பா

ெசால்ல பட ேவ

ம். அ த

இமாம் மிம்ப ல் அம

ம் ேபா

ெசால்ல பட ேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள ன் கால தி அமர் த பின் பா (பா இகாம தவிர)

ெசால்ல ப ன்றாவ

ம், அ பக்ர் (ரலி), உமர் (ரலி), கால வ த அைழ (ரலி) அதிகமான . இ

. உஸ்மான் (ரலி) கால தில் மக்கள் ெப ேவ நிைல ெப

கள

ம் ஜு

ஆ நாள ல் இமாம் மிம்ப ல் கிய ேபா . கைட வதியில்

வி ட

அறிவி பவர்: ஸாயி ல்: காரீ 916

பின் யஸ

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் கால தில் ெசால்ல ப ட ெசான்னார்கள். ஸ உஸ்மான் (ரலி) ரா என்ப அவர்கள் மதனாவில் உள்ள ஒ ஏ ப திய அ த

அல்ல! மக்கள் அதிகமானதால் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் ஸ வடா

இ ேபா

ம் (இ ட

ரா என்ற இட தில் ஒ மாஜா 1125( பள்ள வாசலில்

ெசால்ல ப

ம்

தலாவ

அறிவி ைப ெசால்ல

பா

ைக

ேபான்ற

அறிவி ைபக்

ெசய்யவில்ைல. ம்.

எனேவ

உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் இர ஒ ைவ பா

டாம் பா

ைக ஏ ப

தவில்ைல என்பேத ச யானதா இர தா டாவ ம் அ பா ைக

ேவைள உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் ஜும்ஆவி க் ெகா நைட டா ைறக் ம் நபிவழிைய ம். ரணாக யார் ெசய்தி தான்

அவர்கள

ஸ்லிம்கள்

பின்ப றக்

மார்க்கமாகா

கடைம ப

தான் ஏ ப

. எனேவ ஜும்ஆவி

ள்ளனர்.

தினார்கள் என் நபி (ஸல்) ஒ

ெசால்வேத நபிவழியா பாவின் ேபா ேபசக் ைகயில் டா

ஜு ெகாெதா

பவர்கள் ேபசக் நிக

இமாம் டா .

ெசா ெபாழி

நிக

ம்

ேபா

அவர

ெசா ெபாழிைவக்

ேக

க்

'இமாம் ெசா ெபாழி கா ய தில் ஈ ப

வி டாய்' என்

ம் ேபா

நபி (ஸல்) அவர்கள் காரீ 934,

உன் அ

கிலி

பவ டம் வாய் றினார்கள்.

' என்றினால் வணான

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ஓத ேவ ய ராக்கள்

ல்கள்:

ஸ்லிம் 1404

ஸ்லிம் 1451, 1452, 1453 ஜு ஜு ஆ ஆ ைடய ெதா ன்ன ைகக் ன் இர ரக்அ கள் ெதாழ ேவ ம். ம். இமாம் பயான் ெசய் ெகா தா ம்

க்கமாக இர

ரக்அ கள் ெதா

விட ேவ

PDF file from www.onlinepj.com

ஜு இர

ஆ நாள ல் நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசா ெபாழி ரக்அ கள் ெதா வராக!' என் றினார்கள். வி

நிக

திக் ெகா

த ேபாமன தர் வ தார். )

உடேன நபி (ஸல்) அவர்கள் 'நர் ெதா

ரா?' என்

ேக டார்கள். அத கவர் இல்ைல என்றார். '(எ

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்கள்: காரீ 931, ஸ்லிம் 1449 தலாக 'அ த இர ஜு ஆவி ரக்அ கைள (வ ) க்கமாக ற ப ெதா !' என் இடம் ெப இர ள்ள ரக்அ . கள்

ஸ்லிம் அறிவி பில் நபி ெதா (ஸல்) அவர்கள்

பின்னர்

ெசன்

பவர்களாக இ

தனர். உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 1462 ஜு ஆ ெதா தால் அதன் பின்னர் நான் ரக்அ கள் ெதாழ ம்' என் நபி (ஸல்)

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: 'உ கள ல் காரீ 937, ஒ வர்

அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: பயண ஸ்லிம் 1457 ெதா ைக ெதா ம் ைககைளக் ெதா க்கி றி பி ட ேநர தில் ெதாழ ேவ ம். ஆனால் ரக்அ பயண தில் இ பவர்

கடைமயான றி பி ட ரக்அ இர

இர

ைககைள

ஒேர

ேநர தில்

ெதாழலாம்.

நான்

ெதா

ைககைள

இர

களாக ெதா

ெதாழலாம். ேசர் ெதா வத அரபியில் வர். ஜம் என் ம், நான் ரக்அ ெதா ைககைள

க்கி வர்

ெதா

வத

ைககைள

அரபியில் கஸ்ர் என் க்

ம்மார் 25 கி.ம. ெதாைல ைகைய

பயணம் ெசய்தால் அவர் ஜம்

, கஸ்ர் ெசய்யலாம். , 'நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா ைககைள) ன்

கஸ்ர் ெதா ைமேலா

ரக்அ களாக (

அல்ல

க்கி ) ெதா

ன்

ப றி அனஸ் (ரலி) அவர்கள டம் ேக க ப ட ேபா பர்ஸக் வார்கள்' என் அளேவா பதிலள பயணம் தார்கள். ெசய்தால் (நான்

ரக்அ

இர

அறிவி பவர்: ய ல்:

யா பின் யஸ

ஸ்லிம் 1116 றி பி ன் ம் ேபா ன் ைமேலா ஒன்ப

இ த ெசய்தியின் அறிவி பாளர், நபி (ஸல்) அவர்கள் கஸ்ர் ெசய்த அளைவ அல்ல ன் பர்ஸக் அளேவா என் ஐய டன் அறிவிக்கிறார். இதில்

PDF file from www.onlinepj.com

பர்ஸக் என்ப

ைமல்களா

ம்.

எனேவ ன் ர

ேப

தலின்பைடயில்

தல்

அளைவ

நாம்க் ம்.

ெகாள்ள

ேவ

ம்.

அன்ைறய கால ஒ வர் 25 கி.ம.

பர்ஸக் என்ப ள்ள ஊ க்

இன்ைறய கால அளவின் ப பயணம் ெசல்ல நா

மார் 25 கி.ம. ஆ

ஜம்

,கஸ்ர் ெசய்யலாம்.

ஊர் எல்ைலைய அவர் கட

வி டால் அவர்

'மதனாவில் நபி (ஸல்) அவர்க அவர்கள் மக்கா ரக்அ களாக ெதா தார்கள்'.

ற ப டார்கள். (இைடயில் உள்ள ஊரான)

டன்

ஹர் ெதா

ைகைய நான்

ல்ஹுைலஃபாவில் அஸர் ெதா

ரக்அ களாக

ெதா

ேதன். நபி (ஸல்) ைகைய இர

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்கள்: காரீ 1089, இ ஸ்லிம் 1113 வி ம்பினால் ஹர் ெதா ைகைய ம், அஸர் ெதா ைகைய ம் ஹ ைடய

பயண தில்

ேநர தில் ெதாழலாம். வி ம்பினால் ஹர் ெதா ெதா ெதா ெதா இர ைகைய ம், அஸர் ெதா ைகைய ம் அஸ ைடய ேநர தில் ெதாழலாம்.

பவர்

அேத ேபால் மஃ அல்ல ( ரக்அ தாக நபி ெதா ெதா இஷா ம், மஃ

ைகைய

ம் ,இஷா ெதா ேநர தில் ன்

ைகைய

ம் மஃ

ைடய ேநர தில் ெதாழலாம். நான் ம். ம், இஷா ெதா ைகைய ம் ேசர் ஹு ரக்அ ெதா ெதா ைகைய ைககைள இர

ைகயின் ைகைய

ெதாழலாம். க்கி ம்

அ ேபா ெதாழலாம்.

ஹர், அஸர்,இஷா)

ரக்அ களாக

ரக்அ களா மஃ

ம் ெதாழ ேவ ெதா ைகைய

(ஸல்) தார்கள்.

அவர்கள் ன்

ஸ்தலிஃபாவில் ரக்அ களாக

தார்கள். மஃ

ம் இஷா இர

ரக்அ களாக

ம் ஒேர இகாம ைதக் ெகா

அறிவி பவர்: இ ல்: ஸ்லிம் 2268

உமர் (ரலி)

யன் சாய்வத வைர தாமத ப வ ம் ன்) தி

ன் நபி (ஸல்) அவர்கள் பிரயாணம் ேம ெகா யன் சாய் பின்னர் இர வி டால் ேநர ஹைர ெதா ைககைள ெதா வி ம் ேசர்

டால் ற ப

ஹைர அஸர் ேநரம் வ ெதா வார்கள்.

ம்

வார்கள். (பிரயாண ைத

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: காரீ 1111 ற ப வதாக இ தால் மஃ ைப தாமத ப தி இஷா டன் ேசர்

நபி (ஸல்) அவர்கள் அவசரமாக ெதா வார்கள். உமர் (ரலி)

அறிவி பவர்: இ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: இர ேவ ஒேரெயா நபி

காரீ 1091, ெதா

ஸ்லிம் 1142 ேசர் ைகக் ெதா ம் ேபா இர ெதா ைகக் ம் ேசர் ஒ இர பா ெதா ெசால்ல ைகக் ம்

ைககைள ெவா ம ெதா

ம். ஒ

இகாம

ம் ெசால்லிேயா ெதாழலாம். ஸ்தலிபாவில் மஃ ைப

ம் தன

தன யாக இகாம

ெசால்லிேயா, அல்ல

ெதா

(ஸல்)

வி தார்கள்.

அவர்கள்

ம், இஷாைவ

ம்பா

இர

இகாம

ெசால்லி

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: நபி ெதா ெதா ஸ்லிம் 2137 (ஸல்) தார்கள். உமர் (ரலி) அவர்கள் ன் ஸ்தலிஃபாவில் ரக்அ களாக மஃ ெதா ைகைய ம், இஷா ெதா ைகைய ம் ேசர்

தார்கள். மஃ

ம் இஷா இர

ரக்அ களாக

ம் ஒேர இகாம ைதக் ெகா

அறிவி பவர்: இ ல்: க்கி ஸ்லிம் 2268 ெதா வ

க டாயம் இல்ைல பவர் ெதா ைகைய க்கி ெதாழ ேவ ம் என்ற அவசியம் இல்ைல. வி ம்பினால்

பயணியாக இ ைமயாக

ம் ெதாழலாம்.

நான் நபி (ஸல்) அவர்க அைட த ேபா ெசய்கிறர்கள். , 'அல்லா நான் நான்

டன் மதனாவிலி வின் ைமயாக ேக ட தேர! என ேபா ெதா

மக்கா ேநாக்கி உம்ரா ெசய்ய கிேறன். தா ம், த ைத ந கள் ம் உ ேநான் க க்

ற ப ேடன். நான் மக்காைவ ம். ந நான் கள் கஸ்ர் ேநான் ைற

ேநா கிேறன்' என் காணவில்ைல.

'ஆயிஷாேவ!

ச யாக

ெசய்தாய்!' என்றார்கள்.

ேநா கவில்ைல.

அர் பணமாக

என்ைனக்

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: நஸய 1439 எ தைன நா கள் ஒ வர் எ தைன நா கள் பயண தில் இ ம் ல் இ றவில்ைல. உள் க் ம் ேபா தால் ஜம் , கஸ்ர் ெசய்யலாம் என்பதில் நபி (ஸல்) அவர்கள்

வைரயைற எ ஒ என வர் உள்

ல் ஜம்

ெசய்தல் ஜம் ெசய் (ேசர் ெபா ) ெதா ஜம் வத ெசய் அ மதி உள்ள ம். .

றி பி ட ேநர தில் ெதாழ ேவ

ம் இைதேய வழக்கமாக்கிக் ெகாள்ளக்

ம் எ ேபாதாவ டா

ம் என்ற இைறவன ன் க டைளக்

. ஏெனன ல் ெதாடர்

ள் இல்லாமல் ேபாய்வி

வ தால் ெதா

ைக

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் மதனாவில் ெதா தார்கள். அ பாஸ் (ரலி)

ைர

ம், அஸ்ைர

ம், மஃ ைப

ம், இஷாைவ

ம் ஏ

,எ

ரக்அ களாக

அறிவி பவர்: இ ல்: நபி காரீ 543 (ஸல்)

இஷாைவ

ம்

அவர்கள் ஒேர

ேநர தில்

ைர

ம்

ெதா

அஸ்ைர

தார்கள்.

ம்

ேசர்

அ ேபா

ஒேர

ேநர தில் (ேபார்

அபாயம்

ெதா

தார்கள். மி

மஃ ைப த)

அ ச

ம்

நிைலயிேலா, பயண திேலா அவர்கள் இ அறிவி பவர்: இ ல்: ஸ்லிம் 1267 ைக அ பாஸ் (ரலி)

க்கவில்ைல.

இஸ்திகாரா ெதா நமக் ேதர் ஏேத ெசய்ய

ம் பிர சைனகள் ஏ ப நா த பின் கீ க்கா அவர்கள் ர்ஆ இர ரக்அ

ரக்அ கள் ெதா நபி (ஸல்) கள

ம் ஹதஸில் ைடய ேதர்

ெதா

, எைத

வத

ெசய்வ றி பி

இஸ்திகாரா ள்ள எ

என்

சிக்கல் ஏ ப டால் நமக் ஆைவ ஓத ேவ க க் ம் க க் க த ெதா ைக என் ம். த த ள்ளார்கள்.

ெசால்ல ப

நன்ைமயானைத ம். இர

அ தியாய ய

கைள

ேபால

எல்லாக்

கா ய 'உ

ம் நல்லவ ைற வ க் ஏேத

ெசய்யக்

ைறைய

கள ல் ஒ

ம் பிர சைன ஏ ப டால் கடைமயல்லாத இர

ரக்அ கைள அவர் ெதாழ

ம்.

பின்னர், அல்லாஹும்ம . அன்ன இன்ன அஸ்தகீ இன் ◌ஃபக் ஷர் (க்)க பிஇல்மி(க்)க லஅஸ்தக்தி ஹாதல் ஸும்ம (க்)க பி ரதி(க்)க (ன்)ல் அம்ரீ வஅஸ்அ (க்)க மின் ல்

◌ஃப லி(க்)கல் அளம். ◌ஃப இன்ன(க்)க தக்தி வஆ(க்)கிப( )தி ஹாதல் அல்லாஹும்ம அம்ரீ அம்ர ன்( )த ர்ஹுல (ன்)ல்ல

தஃல ◌ஃபதன

வலா அக்தி அன்ன

வதஃல

வயஸ்ஸிர்ஹுல

அம்ர

வலா அஃல ைக

வஅன்( )த அல்லா ல ◌ஃபதன ன்( )த

வஸ் ஃ ன அன்ஹு வக் )ெபா இ அைன

ர்லியல் ைகர ைஹஸு கான ஸும்ம அர்ழின பிஹி' ஞானம் இ பதால் உன்ன டம் நல்லைத ேவ கிேறன். உன் மக தான அ

வமஆஷ

வஆ(க்)கிப( )தி

பா க்ல

◌ஃபஹி

வஇன்

வமஆஷ தஃல அன்ன

◌ஃபஸ் ஃ ஹு

பதால் உன்ன டம் வல்லைமைய ேவ க் ம் ஆ ற

ள்: இைறவா! உனக்

ள்ளவன். நான் ஆ ற ைமக் ம் சிற த

ள்ளவன் அல்லன். நஅைன ைத தினால் அத

ைள உன்ன டம் ேவ

கிேறன். உனக்

ம் அறிகிறாய். நான் அறிய மார்க்க தி ம், என தா! அைத ம், என ம்

கிேறன். ந

வல்லைம

மா ேடன். மைறவானவ ைற வா க்ைகக் எனக் தி என் ெக ட எள தாக் ! எ ம், என ம

ம் ந அறிபவன். இைறவா! என என ந க

இ தக் கா யம் என மார்க்க தி

பி வி ற

என ந க கி

! பின்னர் அதில் வி தா ம் எனக்

தினால் என்ைன வி

தி ெசய்! இ தக் கா யம் என இ தக் கா ய ைத க் ஆ றைல

ய ஆ றைல எனக்

நல்லவ ம் றி பிட

தா! பின்னர் அதில் எனக் றி

ம் இ தக் கா ய ைத வி தி

வா க்ைகக் திைய

என்ைன

தா(!

ம்

ம். தன

ேதைவைய

ம்' என நபி (ஸல்) அவர்கள்

ள்ளார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: ஜாபிர் பின் அ ல்: மைழ நா ல் வி காரீ 1162 ெதா ப ைக சம், வற சி ஏ ப

ல்லா

(ரலி)

ெதா த

ெதா

பிரார் தைன

ள்ளார்கள். மைழ

ெசய்ய

ம்

ெதா

ேவ

ேபா

ைகக்ெகன சில

ம்.

அவ ைற நபி

(ஸல்)

நக்

றி பி ட

அவர்கள்

வத காக, மைழ

ைறைய

மைழக்காக

ேவ

ம் நபி (ஸல்) அவர்கள் கா

ேவ

வல்ல

இர

அல்லா

ரக்அ கள்

விடம்

ள்ளார்கள். யன் உதி த டன் ெதாழ ேவ ேபா ம். ெதாழ ேவ ம். ச தமி ஏ தக்பர்க ம், இர டாம் ரக்அ தில் ஓத தலாக ஐ தக்பர்க ேவ ம் ம். ற ம். ம்.

ேமலாைடைய மா றி திடலில் ெதாழ ேவ இர அதில் தல் ேவ ெதா ெப த ைம ப ரக்அ தில் ம். பின்னர் ம் இ ம்

க் ெகாள்ள ேவ

ரக்அ கள் ஜமாஅ தாக இமாம் தலாக

இமாம் ம் உயர் தி

மிம்ப ல் ேதடல்

ஏறி கா ய

ெசா ெபாழி கள ல் ஈ ம். அல்லாமல் பட

நிக ேவ

தாமல் ம்.

இைறவைன ேபான்

தல், பாவமன்ன ைகக ம ற

ேபான்ற

இமாைம

ம றவர்க இ இ இவ க்

பிரார் தைன ெசய்ய ேவ உயர் வைத ம். ேபான்

ைககைள மா

ைககைளக் கவி கள் வ க் மா

ஆக்கள ல்

உயர் த ேவ : மைழ ேவ இர (ரலி)ைக

வான ைத

ேநாக்கி

க்கான ஆதார

நபி (ஸல்) அவர்கள் திட ேமலாைடைய மா றி அறிவி பவர்: அ ல்கள்:

ெசன் க் ெகா பின் ைஸ

னார்கள். அ ேபா ரக்அ கள் ெதா

கி லாைவ ேநாக்கியவர்களாக

தம

ேபா

தார்கள்.

ல்லா

காரீ 1012,

ஸ்லிம் 1489 பிரார் திக்க க் ெகா ற ப டார்கள். கி லாைவ ேநாக்கி பின்னர் ச தமாக ஓதி ஆ ெசய்தார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் மைழ ேவ தம ெதா வி தார்கள். ல்லா ேமலாைடைய மா றி

ேபா

டார்கள்.

இர

ரக்அ கள்

அறிவி பவர்: அ

பின் யஸ

(ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: நபி

காரீ 1024 (ஸல்) அவர்கள் மைழ ேவ பிரார் தி த ேபா தம் ற ைககளால் வாைன ேநாக்கி ைசைக

ெசய்தார்கள். அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: நபி ஸ்லிம் 1632 (ஸல்) அவர்கள் ந கள் பணிவாக க் இ ேபா ம், உள்ள ச ம் ட ம், அடக்க ெதா ட ம் மைழ ெதா இர ைகக்காக நிக ற ப

ஸல்லா

என்ற

திட

வ தார்கள். ெசய்

ெப

நாள் ெப

ைகைய வதி

ேபாலேவ ப

ரக்அ கள்

ெதாழ

ைவ தார்கள். மிம்ப ல் ஏறி

ெசா ெபாழி ைம ப

ேபால்

அவர்கள் ம் ஈ

ெசா ெபாழி தார்கள்.

தவில்ைல.ெசய்வதி

ம் இைறவைன

அறிவி பவர்: இ

அ பாஸ் (ரலி) 984, நஸய 1491, இ ெதா ைகைய ெப வைத மாஜா 1256, அ ெதா தல் ம 3160 ற ப ம் தல் தக்பர்க ள்ள ம் . இர ெப நாள் தான். டாவ

ல்கள்: திர்மித 512, அ தா இ த ெதா ஹதஸில் 'ெப ைகைய நாள்

ேபால் என் நாள் ெதா தல் தக்பர்க

வர்ணி ப

ேபால் ேபால் ம்.

நாள் ெதா

ைகயில்

வி தார்கள்' என் ற ப ரக்அ தில் 7

தல் தக்பர்கைள

எனேவ ெப ரக்அ தில் 5

ைகயில்

ம் ெசால்ல ேவ

மைழக்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் ெசய்த பிரார் தைன அல்லாஹும்மஸ்கினா ைகஸன் கீ ஸன் மரீஅன் மரீஅன் நாஃபிஅன் ைகர ளார் ன் ஆஜிலன் ைகர ஆஜிலின். ய, ெசழி பான, உயி ன தி ந பலன் த

)இைறவா! தாமதமின்றி, விைரவான, இட ல்லாத, பயனள க்கக் காக் ம் மைழைய எ க க் த த ள்வாயாக(!

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: அ தா 988

அல்லாஹும்மஸ்கினா, அல்லாஹும்மஸ்கினா. அல்லாஹும்மஸ்கினா )இைறவா! எ வழ க க் நர் வழ வாயாக! இைறவா! எ க க் நர் வழ வாயாக! இைறவா! எ க க்

வாயாக!) அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி

ல்:

காரீ 1013 லில்லாஹி ல் ◌ஃ (க்)கரா ர பில் மா ஆலமன். அர்ர மான ர் ைகஸ ரஹம் மாலி(க்)கி மா ய மி தன். லனா லாயிலாஹ வ( )தன்

அல்ஹம் வந

இல்லல்லாஹு யஃ அ வபலாகன் இலா ஹன்.

அன்ஸில்

ரீ . அல்லாஹும்ம அன்( )தல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா அன்( )தல் கனய் அைலனல் வ அல் அன்ஸல்( )த

PDF file from www.onlinepj.com

)எல்லா நிகர ற ேதைவம் அல்லா தர்

க்ேக! (அவன்) அகில ைத நாள ன் அதிபதி. அல்லா க

(பைட ைவ

) பராம தவிர ேவ தவிர

பவன். அளவ ற அ கட கட ள் இல்ைல.

ளாளன். அவன் க்

நிைன தைத

அன் ைடேயான்.

ம் அ றவன்;நா

ெசய்வான். இைறவா! நேய அல்லா கள் ேதைவ ம் றி பி ட கால தி

ைடயவர்கள்; எ

! உன்ைன க் ேபா

ேவ

மைழைய ெபாழிய

ெசய்வாயாக! ந எ

ள் இல்ைல. (ந) எ த க

இறக்கியதில் வலிைமைய

மானதாக

ம் ஆக்கி ைவ பாயாக(!

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: அ தா கிரகண ெதா 992 ைக கள் ஏ ப ம் ேபா சிற ெதா ைகைய நபி (ஸல்) அவர்கள் கா ைக வா கள்) என் மக்க க் த அைழ ள்ளார்கள். க் ெகா க்க

ய, ச திர கிரகண கிரகணம் ஏ ப ேவ ம்.

ம் ேபா

அஸ்ஸலா

ஜாமிஆ (ெதா

பள்ள யில் ெதாழ ேவ இர இமாம் ஒ ெவா ரக்அ தி

ம் ெதாழ ேவ ச தமி ம் இர ர ெதா கள் ெசய்ய ேவ ம் டதாக இ க்க ேவ ம் ேதடல், தர்மம் ம். ஓத ேவ ம்

ரக்அ கள் ஜமாஅ தாக

நிைல,

, ஸ தா ஆகியைவ ம ற ம் ேபா தக்பர் அதிகம் பட ேவ மா :

ைககைள விட மிக ந ம். ேம

கிரகணம் ஏ ப

ெசய்தல் ஆகியவ றி இவ 'ந க்கான ஆதார

ம் ஈ கள் வ

ம்.

ற ேவ

ம் திக்ர் ெசய்தல், பாவமன்ன

கள் கிரகண ைதக் கா

ம் ேபா

ெதா

ைகக்

விைர

கள்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: நபி காரீ 1046, அவர்கள் ஸ்லிம் 1500 கால தில் ய கிரகணம் ஏ ப ட ேபா 'அஸ்ஸலா ஜாமிஆ' என் அைழ க்

ெகா

(ஸல்)

க்க ப ட

. அறிவி பவர்: அ ஸ்லிம் 1515

ல்லா

பின் அம்ர் (ரலி)

ல்கள்:

காரீ 1051,

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் கால தில் அவர்க ஓதினார்கள்... க் பின்னால் அணி

ய கிரகணம் ஏ ப ட வ தார்கள். நபி

. உடேன அவர்கள் பள்ள க் அவர்கள் தக்பர்

ெசன்றார்கள். மக்கள் ந ட ேநரம்

(ஸல்)

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: காரீ 1046, ஸ்லிம் )1500 ெதா ைகயில் ச தமி ஓதினார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள் கிரகண அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: காரீ 1065,

ஸ்லிம் 1502 ய கிரகணம் ஏ ப ட ட ேநரம் க் றி தல் தார்கள். நபி . உடேன அவர்கள் பள்ள க் அவர்கள் தக்பர் ெசன்றார்கள். மக்கள் ந ட

நபி (ஸல்) அவர்கள் கால தில் அவர்க என் ஓதினார்கள். பின்னர் தக்பர் க் பின்னால்

அணி றி ந(ஸல்)

ேநரம் - ஓதினார்கள். பின்னர் தக்பர் ேபான்ேற அவன ேபா ம ெறா ரக்அ தி ம்

றி நிமிர் தார்கள். ஸ தா

ெசல்லாமல் ந

ெசய்தார்கள். பின்னர் ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா ைவ விடக் என் (இர ட ேநரம் ைற த அள றிவி ஸ தா . பிற நான் எ தலில் ஓதியைத விடக் ெசய்தார்கள். பிற ெசய்தார்கள். இ க அல்லா ம் நான் ைவ ம் ைற த

றினார்கள்.

ேநரம்

ஸமிஅல்லாஹு லிமன் ஹமிதா ர பனா வ லகல் ஹம் ஸ தாக்க த ெதா ம் ெசய்தார்கள். (ெதா திக்ேக ப ைகக் ம். எவர ைக) ெசய்தார்கள். வத விர

ன் கிரணகம் விலகிய ம் (

ரக்அ கள ல்)

கழ தார்கள். பின்னர் 'இ கள்' என்

யன், ச திரன்) அல்லா பதில்ைல. ந

வின் அ தா சிகள ல்

உள்ளைவயா

விைர

மரண தி ேகா, வா வி ேகா கிரகணம் பி றினார்கள்.

கள் கிரகண ைதக் கா

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்கள்: 'நபி ெகா காரீ 1046, அவர்கள் ரக்அ தி . நபி ஸ்லிம் 1500 கால தில் ம் (ஸல்) ட இர ய கிரகணம் ஒ கள் ஏ ப ட இர ேபா பின்னர் அஸ்ஸலா கிரகணம் கள் ஜாமிஆ' என் விலகிய . பின்னர் அன் அைழ எ ெசய்த ட

(ஸல்)

ம ெறா

க்க ப ட ைவ

அவர்கள்

ரக்அ தில்

ஸ தாைவ நான் ெசய்ததில்ைல'என் அறிவி பவர்: அ ல்: ல்லா

ேபால் ந

ைவ நான் ெசய்ததில்ைல. அன் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்

ெசய்தார்கள்.

ெசய்தார்கள்.

றி பி டார்கள்.

ெசய்த ந

ட ஸ தாைவ

ேபால் ந

பின் அம்ர் (ரலி)

ஸ்லிம் 1515 ந கள் கா ம் ேபா அல்லா கள்' என் விடம் ஆ ெசய் றினார்கள். கள்; அவைன

'கிரகண ைத ெப ைம ப

கள்;ெதா

கள்; தர்மம் ெசய்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்:

காரீ 1044,

ஸ்லிம் 1499 நபி (ஸல்) அவர்கள் கியாம வ க் ெதா ந தார்கள். நி ப வதில்ைல. ம் விைர எைதேய , என ம் நாள் வ வி டேதா என் ஸ தா அ சி தி க்

ய கிரகணம் ஏ ப ட ேபா எ நான் அ அல்லா ர தார்கள். உடேன பள்ள க்

வைர பார் திராத அள அ கிறான்.

னார்கள். (பின்னர் மக்கைள ேநாக்கி) 'இ த அ தா சிகள் எவர ம் ந கள் தன க டால் அ யார்கைள இைறவைன எ ச நிைன

ெசய்வ

ெசய்வ

ஆகியவ ைற பத காக

மரண தி காகேவா, வா வி காகேவா ம், பிரார் திக்க ம்,பாவமன்ன ஸா (ரலி) ஸ்லிம் 1518

இவ றில்

ஏ ப

ேதட

கள்' என்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்கள்: ெப காரீ 1059, ைக

நாள் ெதா ெப மா

ேநான் ெதா

நபி (ஸல்) அவர்கள் க டைளயி ெப நாள இ

நாள், ஹ ஜு

ெப

நாள் ஆகிய இ

ள்ளார்கள். ெதா ம், ஹ ஜு ெப

ெப

நா கள

ைக ேநரம் நாள ம் (பள்ள க் கள ல் தல் ெசல்லாமல்) கா யமாக ெதா ஸல்லா ைகைய

ம் சிற

ெதா

ைக இர

ரக்அ கள்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநான் என்ற வக் திட க் வார்கள். அல்

ெசல்பவர்களாக

தனர். அவர்கள

கா ய

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: அ காரீ 956, பலியி

ரீ (ரலி) தலில் ெதா ேறன். வழி ைகைய ஆரம்பி ேபாம். அதன் பின் ைறைய ேபணியவராவார்' என்

ஸ்லிம் 1472 'இன்ைறய தின தில் நாம் றி பி டைத நான் ெசவி வா

அவர்கள் தம

ெசா ெபாழிவில்

ேவாம். யார் இ

ெசய்கின்றாேரா அவர் நம

அறிவி பவர்: பரா (ரலி) ல்கள்: இ காரீ 951, ஸ்லிம் 3627 ெப நாள் ெதா ைகைய இ பகலின் ஆரம்ப ேநர தில் அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கள் றிேனாம். அத ஆ ெதா ைகக்

ெதா

வரவில்ைல. நா தாயிஃ அவர், 'இ

வி தார்கள். பின்னர் நா நகர தில் இ

ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் ெவள்ள க்கிழைம அன் கள் தன யாகேவ ெதா கள் ஜு ஆ ெதா

ஸுைபர் (ரலி) நபிவழி ப ேய நட

தார்கள். அவர் மதனா வ த

ேதாம். இ நிக

வத

ள்ளார்' என்

ம் அவ டம் இைத பதிலள

சி நடக்

ெசன்ேறாம். ஆனால் அவர் ஜு ம் ேபா ப றி நா

தார்கள்.

அறிவி பவர்: அதா பின் ரபா ல்: அ தா 905

PDF file from www.onlinepj.com

ெப வலி ெதா

நாள் தின தில் ைகைய

தல் கா யமாக ம் ேம க

ெதா

ைகைய நிைறேவ ற ேவ விட ேவ

ம் என்பைத இ த ஹதஸ்கள் ம். ற ப வதால் ெப நாள்

கின்றன. ேம

தாமத ப

தாமல் காைல ேநர திேலேய ெதா

ட ஹதஸில் பகலில் ஆரம்ப தில்... என்

திடலில் ெதா இ ெப

ைக ெதா ைகைய ெதா ம் திடலில் திடலில் ெப தான் ெதாழ ததன் ேவ ம். 'ம ற பள்ள கள ல் வதன் ெதா வைத நபி விட

மஸ்ஜி ெதள

ன்

நாள்

நபவியில் நாள்1000 மட

நன்ைம

அதிகம்' லம்

( காரீ 1190) என் திடலில் ெதா

ெசான்ன

(ஸல்)

அவர்கள், ெப ப

தி

ள்ளார்கள். எனேவ இ ெப

ெதா

ைகைய

நாள் ெதா

ெதா

ைககைள ெப

ம் திடலில் தான் ெதாழ ேவ ம் (பள்ள க்

க்கிய

ம்.

வ ைத

நபி (ஸல்) அவர்கள் ேநான் என்ற திட க்

ெசல்பவர்களாக இ அல்

நாள

தனர்.

ம், ஹ ஜு

நாள

ெசல்லாமல்)

ஸல்லா

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: ெப ெப காரீ 956,

ரீ (ரலி) நாள் ெதா ைகயில் ெப கள் ம். ேம ம ற ம் மாதவிடாய் ஏ ப ட கா ய கள ல் கல

ஸ்லிம் 1472 ெப

நாள் ெதா க ம் திட

ைகயில் ெப க் ம். வரேவ

கள் க ம்.

பாகக் கல அவர்கள் ெதா

ெகாள்ள ேவ ைகைய தவிர

நல்ல

ெகாள்ள ேவ இ திட ஒ எவ 'அவ ெப க்

அவர்க

க்ேக

கியி

ைடய க் ம் மா

) அ

நா கள

மா

ம் மாதவிடாய் ஆவில் ம், அ ெப கல

கள் வ

ெப

கைள லி

ம் வ

அவர்கள்

ைடய ேதாழி தன றினார்கள்.

அணி

ம் நா

கள் க டைளயிட ப ேடாம். ெப ெகாள்வத (உப யான) ேமலாைடைய இவ ேமலாைட

ெகாள்

மா

ெவள யாகி ம், ெதா

ல் இ

இல்ைல க்

கள ல் ஒ என ல்

மிட ைத

ஸ்லிம்கள் ெதா வி

க்கின்ற கன்ன

கின்ற இட தி மாதவிடாய் வின் க்க

ெப

கைள

ம் (ெதா ெப ெசன்

ம் கள் ,

வர், 'அல்லா என்ன

அணியக் ெகா

ெசய்வ

?' என்றார்.

தேர! எ

ம்' என நபி (ஸல்)

அத

கள ல்

அறிவி பவர்: உம் ல்கள்: ஒ ெப காரீ 351,

அ திய்யா (ரலி) ஸ்லிம் 1475 ம வழியில் தி திட க் ம் தல் ெசல் ம் ேபா ஒ வழியில் ெசன் ேவ வழியாக தி ம் வ நபி

வழியில் ெசன் நாள் ெதா ம்.

ைகக்காக

வழியா ெப

நாள் வ

வி டால் நபி (ஸல்) அவர்கள் (ேபாவத

ம் வ

வத

ம்) பாைதைய மா றிக் ெகாள்வார்கள்.

அறிவி பவர்: ஜாபிர் (ரலி) ல்: காரீ 986,

PDF file from www.onlinepj.com

ெதா ேநான்

ைகக் ெப

ன் சா பி நாள் ெதா

தல் ைகக் ன்னர் நபி (ஸல்) அவர்கள் சா பி ணாமல் ேநான் ெப நாள ல் (ெதா வி ைகக் ெதாழ ெசல்வார்கள். ற பட

சில ேபரீ சம் பழ மா டார்கள்.

கைள உ

) நபி (ஸல்) அவர்கள்

அறிவி பவர்: அனஸ் (ரலி) ல்: ேநான் ெப காரீ 953 ெப நாள் தின தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் உ ர்பான பிராணிைய) அ க் ணாமல் (ெதா ைகக் ) ற பட மா டார்கள். ஹ ஜு

நாள ல் (

ம் வைர சா பிட மா டார்கள்.

அறிவி பவர்: ல்: இ ன் பின் இ ெதா நபி ெப

ைரதா (ரலி) ைஸமா 1426

ன்ன

கள் இல்ைல ைகக க் ன் பின் ம் எ த ெதா (திட ன்ன கள் கிைடயா ம் ெதா ெசன் . நபி (ஸல்) அவர்கள் இ ெப நாள்

ைகக் (ஸல்)

நாள் ெதா ன்ன

ம், பின்ன ெப

ைகைய க் )

ததில்ைல. இர ரக்அ கள் ெதா தனர். அத

ன்

ம், பின்

அவர்கள்

ம் எைத

ம் ெதாழவில்ைல.

நாளன்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: பா இ இ காரீ 1431,

அ பாஸ் (ரலி) ஸ்லிம் 1476

இகாம ெப ெப

இல்ைல ைகக் ம் பா , இகாம ம், இகாம ள்ேளன். கிைடயா . தடைவ அல்ல; இ தடைவ அல்ல; பல

நாள் ெதா நாள் ெதா

தடைவ நபி (ஸல்) அவர்க அறிவி பவர்: ஜாபிர் பின் ஸ ல்: ெதா ம் ஸ்லிம் 1470 ைற

ைகைய பா

டன் ெதா ரா (ரலி)

ம் இல்லாமல் ஒ

PDF file from www.onlinepj.com

ெப வி

நாள் ெதா

ைக இர பாயி

ரக்அ கள் ெதாழ ேவ ைபன... ஏ அல்ல தடைவ இமாம் வ ஜஹ

ம். தக்பர் த ற ேவ ற ேவ வ ஹிய ம்.

ரீமா

க்

பின்னர், என்ற

தல் ரக்அ தில் ஆைவ ஓதி

அல்லாஹும்ம

, அல்லாஹு அக்பர் என் ெதா பவர்க

லில்லத...

பின்ப றி

ம் ஏ

தடைவ ச தமின்றிக் ம் ைண

ம். , ஸ தா ம ம் ம ற ெதா ைகயில்

பின்னர் ஸூர ெசய்

ம் அைன

ல் ◌ஃபா திஹா ம க் கா ய கைள என் ஐ

ம் ெசய்ய ேவ றி இர

ராக்கள் ஓதி ம்.

பின்னர் ஓ வத ெதா

அல்லாஹு ன்னர்

அக்பர் இமாம்

டாம்

ரக்அ தி அக்பர்த என்

டன் ற ம்.

ஸூர ேவ

ல் ம்.

◌ஃபா திஹா பின்ப றி

தடைவ

அல்லாஹு

பவர்க

ம் ச தமின்றி ஐ ெதா ைககைள ஓ

தடைவ அல்லாஹு அக்பர் என் ேபால் ஸூர ம் ெசய் ஆ எ த ல் பா திஹா ம ஆைவ ெதா ைகைய டா . ம்

ற ேவ ைண ம்.

பின்னர் ம ற ேபான்ற அைன தக்பர்க தல் தக்பர்க க்

ராக்கைள ஓதி, தல் தக்பர்

, ஸ தா ம் ேபா

இைடயில்

க் கா ய

கைள வத

க்கிைடயில் எ த

ம் ஓதக் தக்பர்க

ம் நபி (ஸல்)

க்க ேவ

அவர்கள் க

தரவில்ைல. எனேவ

நபி (ஸல்) அவர்கள் இவ ைற கிராஅ தி அறிவி பவர்: அ ல்கள்: அ தா ஓத ேவ ய ல்லா

தல் ரக்அ தில் ஏ ன் வார்கள்.

ம், இர

டாம் ரக்அ தில் ஐ

தக்பர்க

ம்

வார்கள்.

பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி) ன பாகம்: 2, பக்: 48, ைபஹகீ 5968

971, தார ராக்கள் ெப

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ இர டாவ

ரக்அ தில் காஷியா (88வ காஃ (50வ )

நாள் ெதா

) அ தியாய ைத ம்

ைகயி

ம்

தல் ரக்அ தில் அஃலா (87வ ம் ஓதி ள்ளார்கள்.

) அ தியாய ைத

ம்

சில

அ தியாய ைத

சமய

கள ல்

ம் ஓதி

ள்ளார்கள். ெப நாள் ெதா நா ைகயி ஆ ம் ஜு ஆ ெதா ைகயி ம் ஸ பிஹிஸ்ம ர பிக்கல் அ தியாய ைத இ த இர ம்)

அ தியாய ைத

இர

டாவ

ரக்அ தில்

ஸூர

ல்

கமர்

(54வ

)

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ அஃலா (என்ற 87 வ ஓ அ தியாய பவர்களாக இ

கைள இர

தார்கள். ெப ெதா

அ தியாய ைத

ம்) ஹல் அதாக்க ஹதஸுல் காஷியா (என்ற 88 வ ம், ஜு ம் ஓ வார்கள். ம் ஓேர நாள ல் வ

ைகயி

வி டால் அ ேபா

அறிவி பவர்: ல்:

ஃமான் பின் பஷர் (ரலி)

ஸ்லிம் 1452 அல்ைலஸ (ரலி) அவர்கள டம் 'அல்லா ெதா ைகயில் என்ன ஓ வின் தர் (ஸல்) அவர்கள் ஹ ஜு உமர் (ரலி) அவர்கள் ேக ட ெப நாள், ேநான் , 'அ வி

அ வாகி ெப நாள்

வார்கள்?' என்

ேபா

PDF file from www.onlinepj.com

ெதா

ைகயி

ம் காஃ

வல்

ர்ஆன ல் மஜ

(என்ற 50 வ ம்) ஓ

அ தியாய ைத பதிலள

ம்) இக்தரப திஸ் ஸாஅ தி வன் தார்கள்.

ஷக்கல் கமர் (என்ற 54வ அறிவி பவர்: உைப ல்: ரா (த இ ெப ஸ்லிம் 1477 ( நாள் ெதா ம். ல்லா

அ தியாய ைத பின் அ

வார்கள்' என்

ல்லா

ெகாள்ள ேவ ேநான் நா ட ப

ைகயி

ம் திடலில் ெதா

ம் ேபா

இமாமி

ன்னால் எைதயாவபாக ைவ

க்

ெப

நாள

ம், ஹ ஜு

ெப

நாள

ம் (த

பாக) நபி (ஸல்) அவர்க வார்கள்.

க்

ன்னால் ஒம். நபி (ஸல்) அவர்கள் (அைத ேநாக்கி ) ெதா உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 773 நாள் ெதா ைகக்காக) ெதா மிட தில்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 972,

நபி (ஸல்) அவர்கள் (ெப ைக த ெதா எ வார்கள்.

ெசல்ல ப

, ெதா

அவர்க

ம் திட க்

க்

ன்னால்

ற ப

நா ட ப

வார்கள். அவர்க ம்.

அைத

க்

ேநாக்கி

ன்

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 973,

உமர் (ரலி) ஸ்லிம் 774

மிம்பர் இல்ைல ெவள்ள க்கிழைம மிம்ப ல் நின் ஜு ஆவில் இமாம் டா மிம்ப ல் நின் உைர நிக வ ேபால் த ேவ ெப நாள் ெதா ைகக்

(ஸல்) அவர்கள் வழிகா நபி எ அவர்க ப ேவ திக் யி (ஸல்) அவர்கள் இ

உைரயா றக்

ள்ளார்கள். ெப

. தைரயில் நின்

தான் உைர நிக

ம். இ

வா

தான் நபி

ெசல்பவர்களாக க்

மக்கைள

ேபாதைனகள் ெசய்வார்கள். (க டைளயிட ேவ பைடகைள தால் உ தரவி ஆ நராக இ அ வார்கள். பின்னர் (வ த மர்வா டன் ேநான் ப ேவ யி தால் அ ) தி ெப

ன்ேனாக்

தனர்.

ேநான்

அவர்கள்

நாள

வார்கள். மக்கெளல்லாம் த

தன்

ம்

ஹ ஜு தலில்

ெதா

ெப

கள் வ ைசகள ல் அ ப ேய அமர் தி யைத) க டைளயி ம் வார்கள். நாள் ெதா ைகையேயா ஹ ஜு வார்கள். எைத வார்கள். ஏேத ப றிேய ம்

ைகையேய

நாள

ம்

(பள்ள யில் வக்

வார்கள். ெதா

ெதாழாமல்)

திட

க்

பார்கள். ம் ஒ உ தரவிட

மதனாவின் ெதா நாள்) நா தி ெரனக்

ைகையேயா ெதாழ கள் ெதா காண ப ட

ெசல் க்

ம் வைர மக்கள் இ வ த ேபா மர்வான் ெதா

வாேற கைட பி வத

வ தனர். (மர்வான் ஆ சியில் ஒ வாக்கிய ேமைட ஒன் ஏற ன்றார். நான் அ

ெப

நாள் ேக

ம் திட .

அ ேபா

கஸர் பின் ஸல்

ன்ேப

என்பார் உ அதில்

அவர

PDF file from www.onlinepj.com

ஆைடைய வி

பி

கீ ேழ இ றிேனன். விள

ேதன். அவர் என்ைன இ நான், 'அல்லா

தார். வின் ம

வில் அவர் ேமைடயில் ஏறி ஆைணயாக! ந

ெதா

ைகக்

ன்ேப உைர நிக ர்கள்' என்

தலானார். அ ேபா

கள் (நபி வழிைய) மா றி

அத (இ த மிக

மர்வான், 'நர் சிற ததா திய) நைட

கி

ைவ தி

க்

ம்

நைட கி ைவ

ைற

மைலேயறி

வி ட

' என்றார். 'நான் வின் ம

விள

காத

ம்' என நான்

ைறைய விட நான் விள றிேனன். ைகக்

ள்ள நைட

ைற அல்லா

ஆைணயாக

அத

அைம

மர்வான், 'மக்கள் ெதா க் ெகா ேடன்' என்

றினார்.

பிறபதில்ைல, எனேவ நான் ெதா

ைகக்

ன்ேப உைரைய

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்கள்: அ தா ெகா நபி காரீ 956, 963, இ வி

அல்

ரீ (ரலி)

ஸ்லிம் 1472 மாஜா 1265, அ ர்! ெப ம 10651 ஆகிய ள்ள . உைரைய வத ேகா, நிக தினார்கள் க் என்பத ேக இைடயில் ஆதார ர்வமான எ த ல்கள ன் அறிவி பில் 'மர்வாேன! வ ள்ளர். இத நர் ன்ன தி வா

மா றம் ெசய்

வர படவில்ைல...' என் அவர்கள் உள்ளன. ெப இர

நாள் தின தில் மிம்பைரக் ெகா இடம் ெப

ன்னர் இ

(ஸல்)

நாளன்

ஒேரெயா பாக்கள் நிக

ஹதஸ்கள் ஆதார நபி

ம் இல்ைல.

பாக்க

அமர்வத ேகா

ெதா

(ஸல்) வி

அவர்கள் ஸலாம்

ெப

அமர் தி

தார்கள். அல் ரீ (ரலி)

றினார்கள்.

நாள்

அன்

தைரயில்

(திட

நின்

க்

)

ெவள ேயறினார்கள். மக்கைள ேநாக்கி

(உைர

மக்க

நிக

க்

இர

தி)னார்கள்.

ரக்அ கள்

மக்கள்

அறிவி பவர்: அ ஸய ல்: இ ெசா ெபாழி இ ெப மாஜா 1278 ெப நாள்கள க ம்

க்

க் ேக காவி டால்... ெப க க் ம் ெசா ெபாழி ேக ம் வ ணம் ஏ பா ெசய்ய ேவ ம்.

ெப )ெப ெதாக்

க் ேக கவில்ைலயானால் தன யாக அவர்க ) நான் நபி தம (ஸல்) அவர்கைளக் திக் வ கவன

க்

பயான் ெசய்யலாம். அவர்கள்

நாளன்

பிலால் (ரலி) அவர்க (தம

வி தார்கள். பிற

க டைளயி டார்கள். பிலால் (ரலி), ஒ

டன் ெப

உைர ெப கள் ப

கள ன் ெசவிகைள

ேதன். க்

அணிகலன்கைள ) ேபாடலானார்கள். அ பாஸ் (ரலி)

ஆைடைய ஏ தியவராக நின்றி

அவர்க

ெசன்றைடயவில்ைல என அவர்கள் க உபேதசம் ெசய் தார்கள். அ ேபா வி ெப

உைர

நிக

வத

, தர்மம் ெசய்

தியதால் மா

ன்னால்

கள் அதில்

அறிவி பவர்: இ

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: தக்ப இ ேம

காரீ 1449 ம் பிரார் தைன ெப நாள்கள ம் ம் ைவ , தம க்கிய ம் திட கைள இ ஆ ம் க் ெப வ ) ம் ைம ப ம் மக வ ம் வ ணம் அதிகமதிகம் தக்பர்கள் ைறயி . ம், ம் டார தி என ம் டன் ள்ள கன்ன ம் தக்பர் ெப கைள ம் ற ேவ ம். ம்.

ம் அல்லா க் ஆவி ம் ேபா

ம் திடலில் இ

ேதைவகைள வல்ல இைறவன டம் ம் உள்ள ெமன ேவ தக்ப கள ன்

க் ேக க ேவ

திடலில் ேக ெப ெப ஆ

நாள ல் நா கள்,ஆ கள ன் க ஆ

கள் (ெதா ள்ள க்

ற பட ேவ ற பட பார்கள். ெசய்ய ஆ

மாதவிடாய்

ஏ ப

ெப

க டைளயிட ப ம், ன த ைத

ேதாம். வார்கள். ம் அவர்கள்

பின்னால்

அவர்க

எதிர்பார் பார்கள்.

டன் அவர்க

ெசய்வார்கள். அ த நாள ன் பரக்க ைத

அறிவி பவர்: உம் ல்கள்: காரீ 971,

அ திய்யா (ரலி) ஸ்லிம் 1474 வ தான் தக்பர் ஆ அத க் ம். ெப ஆதார ம் ெப நாைளக் ர்வமான என நபி (ஸல்) அவர்கள் தன யான எ த ெசய்தி ம் இல்ைல. றக் ேம டா ம் ம் . தக்பர் ெசால்ல ேவ ச தமி ட

அல்லாஹு அக்பர் என் எ த ெப என்பத உம தக்பைர ம் க நாள ல் கடைமயான ெதா ம் ஆதார

தரவில்ைல. ைகக

ர்வமான ெசய்திகள் இல்ைல. ேம ம், மாைலயி

ன்னால் அல்ல

நாள ல் தக்பர்கைள ம், அ ச

பின்னால் சிற

ச தமில்லாம ஜு ஆ அன்

இைறவைனக் காைலயி

ம் நிைன பராக! கவனம றவராக ஆகி விடாதர்! அல் ெப நாள் ெப நாள் வ வி டால் வி க்கலாம். வி ைகயி ஆ ம்பியவர் ெப ம்பியவர் இர ம், ஜு ஆ

ம் மனதி

ள் பணிவாக

ர்ஆன் 7:205

ம், ெசால்லில் உர த

ெவள்ள க்கிழைமயன் ஜு ஆ ெதா

ைகைய ெதாழாமல் இ ெப

நாள் ெதா ெதா ெதா

ைககைள

ைகைய ம

ம் நிைறேவ றலாம்.

ம் ெதா

வி

நபி (ஸல்) அவர்கள் இ அஃலா (என்ற 87 வ ஓ பவர்களாக இ அ தியாய

தார்கள். ெப ெதா

அ தியாய ைத

நாள் ெதா நா ைகயி

ம்) ஹல் அதாக்க ஹதஸுல் காஷியா (என்ற 88 வ ம் ஜு ம் ஓ ல்: ம் ஓேர நாள ல் வ வார்கள். ஸ்லிம் 1452 ெப நாள் . உள்ளன. யார் இ த ஆனால் நாம் ெப ெதா ைகைய ம், ஜு ஆ

ைகயி

ம் ஸ பிஹிஸ்ம ர பபிக்கல் அ தியாய ைத ம் இ த இர ம்)

வி டால் அ ேபா

கைள இர

அறிவி பவர்: இ த

ஃமான் பின் பஷர் (ரலி) நபி (ஸல்)

நிைறேவ றி

ஹதஸ்

ள்ளார்கள் என்பத க க் ஜு இர ஆ

ஆதாரமாக உள்ள ெப

அவர்கள்

ெதா

ைகைய

ம்

'இன்ைறய தினம் உ ெதா நட கிறாேரா ேவாம்' என்

அவர்

ெதாழாமல்

நா கள் வ இ

க்கலாம்.

ஜு

நாள் ெதா ஆ ெதா

ைகைய ைகைய

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

PDF file from www.onlinepj.com

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: அ தா இ ெதா தாயிஃ 907 ெப நாள் ெதா ைகைய இ பகலின் ஆரம்ப ேநர தில் ஆ ெதா ைகக் அ பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கள் றிேனாம். அத

ஸுைபர் (ரலி) அவர்கள் ெவள்ள க்கிழைம அன் வி தார்கள். பின்னர் நா நகர தில் இ கள் ஜு ஆ ெதா வத கள் தன யாகேவ ெதா ேதாம். இ நிக

ெசன்ேறாம். ஆனால் அவர் ஜு சி நடக் ம் ேபா ப றி நா

வரவில்ைல. நா அவர், 'இ

தார்கள். அவர் மதனா வ த ப ேய நட

ம் அவ டம் இைத பதிலள

ஸுைபர் (ரலி) நபிவழி

ள்ளார்' என் 905

தார்கள்.

அறிவி பவர்: அதா பின் ரபா ஜனாஸா ெதா ஒ ைக

ல்: அ தா

இற தவ

மன தன் இற க் எ ப ேபாம்.

வி டால் அவ ெதா விக்க

அவ ைறக் கா ெதா விக்

ேவ

க்

ெதா ம்

என்பைத

வி

அடக்கம் ெசய்வ நபி (ஸல்)

அவர்கள்

ஸ்லிம்கள ன் கடைமயா கா த

ள்ளார்கள்.

ம்.

ம் இடம் தி, ெவள ப தி, வ கள், திற த ெவள ம ம் எ த இட தி ம் மய்யி ைத ைவ

பள்ள வாசலின் உள்ப ெதா விக்கலாம்.

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள், ஸஅ ெசன் ெதா ைக நட வள பின் மா அவர்கள், 'எ விைரவாக அல்ைபளா

பின் அபவக்காஸ் (ரலி) அவர்கள ன் சடல ைத றினார்கள். மக்கள் அத மக்கள் அவர்க மற க் வி கின்றனர்! அல்லா தான்

ஆ ேசபம் ெத வி தனர். அ ேபா ெதா வின் ைக தர்

பள்ள வாச

க்

ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள்

க் ெகா

ஸுைஹல் றினார்கள்.

(ரலி)

பள்ள வாசலில்

நட தினார்கள்' என்

(ஸல்)

அறிவி பவர்: அ பா ல்: தம் ச ஸ்லிம் 1770 க தில்

பின் அ தில்லா

வ தார்கள். ெதா

மிட தி க

நபி

விப சாரம் (ஸல்) கில் ெகா

அவர்கள்

ெசய்த

ெசல்ல ப

க டைளயி டப, ெபக் கல்ெலறிவைர

வி

ெகால்ல ப டார்கள்.தர்கள் ம்

பள்ள வாசலில்

நபி

(ஸல்)

அவர்கள டம் ஜனாஸா

ெதா

அைழ

ைக

அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 1329

உமர் (ரலி)

இ த ஹதஸில் ஜனாஸா அவர்கள் கால தில்

ெதா

ைக

ெதா

மிட தி இடம் ஒ

அ க்கி

கில் என் ைவ திகின்ற

. எனேவ நபி (ஸல்) இ த இடம்

இத ெகன

தன யாக

தைத

அறியலாம்.

PDF file from www.onlinepj.com

பள்ள வாசலின் நிைறேவ றி தன

ெவள ப

தியில்ள்ள

.

அதனால்

தான்

அ த

இட தில்

ைவடைனைய

ள்ளார்கள். அவைரக் காண வ மா அல்லா வின் தர் (ஸல்) அவர்கைள ைடய வ க்

அ தல்ஹா (ரலி) அைழ தார். நபி (ஸல்) அவர்கள், அவைரக் காண வ த ேபா அவ பின்னால் அ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் நின்றார்கள். அவர்க நின்றார்கள். இவர்கைள அறிவி பவர்: அ தவிர ேவ எவ ம் அ இ க் ெதா வி தார்கள். (ெதா வி பத காக) நபி (ஸல்) அவர்கள் க்கவில்ைல. க்

மகன் உைமர் (ரலி) இற த ேபா

அவர்க

ேலேய

பின்னால் உம்

ன்னால் ெசன்றார்கள். அவர்க

ஸுைலம் (ரலி) அவர்கள்

ல்லா

பின் அபதல்ஹா

ல்கள்: ஹாகிம் 1350, ைபஹகீ 6699 ெதாழக் டாத ேநர கள் வ வைர, வ கியதிலி யன் மைறய ைமயாக ெவள வ ம் வ கியதிலி டா . ைதக்க ேவ டாம் என ம் எ க க் நபி ம் வைர, ைமயாக யன் உ ச தி மைற ம் வைர வ ஆகிய ேம கின் ன்

பக்கம் ேநர

யன் உதிக்க கள ல் ெதா ேநர சா ம்

ம், அடக்கம் ெசய்வ

ன்

கள ல் ெதாழ ேவ

டாம் என

ம் இற தவர்கைள

(ஸல்) அவர்கள் தைட விதி தார்கள். யன் உதயமாக யன் உ சிக் வ கியதிலி தல் சா வ கியதி நன் ம் வைர நன் ல்: மைற ம் வைர உய ம் வைர

வ த

யன் அஸ்தமிக்க

அறிவி பவர்: உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) ழ ைதக் ப ஜனாஸா ெதா ைக

ஸ்லிம் 1511

வ வயைத அைடயாத மாதக்

ழ ைதயாக இ

தால் ெதா

விக்கலாம்; ெதா

விக்காம

ம் அடக்கம் ெசய்யலாம். , நபி (ஸல்) அவர்கள்

பதிென அக்

ழ ைதக்

ெதா

ழ ைதயான நபி (ஸல்) அவர்கள ன் மகன் இ ராஹம் இற த ேபா விக்கவில்ைல.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி ல்கள்: அ தா அன்ஸா சி 2772, அ ம சி 25101 வ ன் உடல் நபி (ஸல்) அவர்கள டம் ெகா வர ப ட ம் அவ க் நபி

(ஸல்) அவர்கள் ெதா

வர்கள ல் ஒ

வி தார்கள். ல்: நஸய 1921

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ஜனாஸா ைவக்

ம்

ைற க் ன்னால் க் ம் ேபா ப வசமாக ைவக்க ேவ , ஜனாஸா கிட த ப ட ம். ேபான் அவர்க க் ம், கி லாவி ம்

ஜனாஸாைவ இமா

நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவில் ெதா இைடயில் நான் க் வசமாக

க் கிட ேபன்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: காரீ 383 ஜனாஸாைவக் ய இடம் இ தால் தைல ப ம். டன் நா ம் கல கள்' என் ந ேபா ெகா ேடன். அ ேபா ெப அவர் திைய ேநாக்கி ம் ெப ஜனாஸாவாக இ தால் வயி க் வசமாக ைவக்க ேவ ம் என்பைத அறியலாம்.

இ த ஹதஸிலி இமாம் நி க ேவ ஆ ப ஒ ெகா ஜனாஸாவாக திைய ேநாக்கி ஆ

ம் இமாம் நி க ேவ

(மய்யி தின்) தைலைய ேநாக்கி நின்றார். பிற வர ப ட க் . 'அ ஹம்ஸாேவ! இவ ப கள் த தியி ம், ெப அ ேபா ஜனாஸா அவர்கள் க லின் ந தைல ப ந

ைடய ஜனாஸா ெதா

ைகயில் அனஸ் (ரலி) க்

ைறஷிக்

ெதாழ ைவ க்

ல ைத

ேசர் த ஒ

அனஸ் (ரலி)யிடம் ேக டனர். என்பார், 'ஆ ம் நபி (ஸல்) என் இட தி

ைடய ஜனாஸா

திைய ேநாக்கி நின்றார். அ ேபா பார் தி க்கிறர்களா?' என் ஜனாஸா

அவர்கள டம் அலா பின் ஸியா , அனஸ் கள் நின்ற (ரலி)

றினார். ெதா

நின்றைத

ம் '(இைத) கவன தில் ைவ

கள்' எனக்

ேக ட

இ ேபா

றினார்கள்.

அவர்கள், ஆம்

அறிவி பவர்: அ காலி ல்கள்: திர்மித 955, இ பல ஜனாஸாக்க ஆ அ ேசர் ஜனாஸா ஆ க் க் ம், ெப ஜனாஸா மாஜா 1483, அ ஒேர ெதா ைக ம் ஒேர ேநர தில் வ தால் கி லாவிலி ,ஆ ஜனாஸா க் அ கில் விக்கலாம். இ வைர) அ ல்ஸும் இ தலில் ெப இமாம் நி க ஜனாஸா ேவ ம். க் ம் பல ம 12640

ஜனாஸா ம்

ைவக்க ப ைக ெதா ெதா

ஜனாஸாக்க

ஒேர வ ைசயில் கி லா (திைசயில் உள்ள )இன்ெனா அைழக்க ப தின தில் ெதா ைகயின் ேபா ) உம்

ஒேர ெதா

ஒேர ெதா ைகயாக

தார். ஆ

ஜனாஸாக்கைள இமாைம அ ம் ைவ தார்கள். என்ற ெப

உமர் (ரலி) அவர்கள் ஒன்ப

ம் ெப

ஜனாஸாக்க

ஜனாஸாக்கைள

(ரலி), அ காதாதா ைவக்க ப ட .

இமாமாக இ

ம்

அவர

(ரலி)

(ஆ சியாளராக) ஆகிேயார் ெவ

மகன்

ஜனாஸா

எனக்

அக் பாகம்

ேசர்

ேதான்றிய

ட தில்

தார்.

ைவக்க ப டன. தனர். . உமர்

ணின்உடேன

இமாைம நான்

(ரலி), அ ஹுைரரா இ அ உமர் சி

ஸய

ஜனாஸா பின்

அல்ஆஸ்

ம், ைஸ

(ரலி), அ ஹுைரரா

வ ன்

(ரலி), அ ஸய

அன்ைறய ஜனாஸா

என்

PDF file from www.onlinepj.com

(ரலி), அ ஸய 'இ நபிவழி' என்

(ரலி) அ கதாதா (ரலி) ஆகிேயாைர ேநாக்கி, 'இ பதில் ெசான்னார்கள்.

என்ன

ைற?' என்

ேக ேடன். அத

,

அறிவி பவர்: நாஃபி ல்: நஸய 1952 ஜனாஸா ெதா ஜனாஸா சிலர் ெதா ெதா ைக ெதா ம் ைற ெசய்ய ேவ ம். ஆனால் இ ம் வா உ ெசய்ய ேவ ெதா யதில்ைல என் என்ப உ த ைகக் ரீமா

கின்றார்கள்.

ைகக்காக உ

அத

அவர்கள்

ெசால்

காரணம் 'ஜனாஸா . அ ஒ ைக தமா ம்.

ைக

ம ற

ைககைள தான்

ேபான்றதல்ல; இதில் ெசய்ய ப கின்ற . 'ெதா

, ஸ தா கிைடயா ைகயின் திற ேகால்

ஆ தான்; எனேவ இத ஆ என்றா ம அதன் ம் அ வக்கம் எ ெதா

ேதைவயில்ைல' என்பேத இவர்கள உள்ேள ஆ (அல்லாஹு அக்பர்) ஆ ம்' என் ம். அதன்

வாதம். ஆனால் ஜனாஸா ெதா (அஸ்ஸலா அைலக்

நபி (ஸல்) அவர்கள்

றினார்கள்.

ம் வர

ல்லா

ம்) தஸ்லம்

அறிவி பவர்: அல (ரலி) ல்கள்: திர்மித 3, அ தா இ த ஹதஸ் அ இல்ைல ஆரம்பி 56, இ மாஜா 271, அ ைக என்ப தான் உள்ள இல்ைல ம 957 கி தஸ்லமில் . தன ஜனாஸா தி ப தான். ைக ம் , ஸ தா தக்ப ல்

பைடயில் ெதா ெதா பதாக

தக்ப ல் ெதாட . ேம என்றாகி

, தஸ்லமில்

என்பத காக

ைக

ம் அல்லா

விடா

மைறயில்...

ெதா

அவர்கள ல் இற ெதா டா அேத ேவ என்ேற ைக ற ப றி

வி ட எவ ம் ேபா ெதா ன்

க்காக ெதா ைகக் ேநாக்

ம் நர் ெதா

. எனேவ எல்லா ேபால் ம். கி லாைவ

ள்ளன. எனேவ ம ற ெதா ம் உ தல்,

ைக என்ேற ெசய்வ தல்

ைக நட தாதர்! அல் றி பி கிறான். இ ெதா

ர்ஆன் 9:84 என்ற வசன தில் ஜனாஸா ேபால் ஹதஸ்கள ைகக் ம் உ தல், ெந ைகைய பி ம் ெதா பார் ப ம். ைக

ைககள ல் இ

ேபால் இ

ஜனாஸா ெதா

ெசய்ய ேவ சின் ம

தக்ப ல்

ைககைள

உயர்

ைககைள ம் ெசய்ய

ைவ தல் ஆகிய அைன

ம் ம ற ெதா

ைககள ல் ெசய்வைத

ேபாலேவ ஜனாஸா ெதா

ைகயி

எ தைன தக்பர்கள்? ஜனாஸா ெதா ைகயில் தலாக நான் அல்ல ஐ தக்பர்கள் அவர மரண ற ேவ ம். க் அறிவி தார்கள். தக்பர்கள் றி

நபி (ஸல்) அவர்கள் ந ஜாஷி (மன்னர்) இற த அன் பிற (ஜனாஸா ஸல்லா என்ற திட ெதா ைக நட தி)னார்கள். க் ெசன்

மக்கைள வ ைச ப

தி நி க ைவ

ெசய்திைய மக்க

நான்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்கள்: ைஸ

காரீ 1245, பின் அர்க்கம்

ஸ்லிம் 1580 (ரலி) அவர்கள், எ அ இ ப றிக் கள ல் ேக ட ஒ இற தவ ேபா ைற க்காக ஒ ெதா ஜனாஸா விக் ம் ேபா ைகயில் ஜ நான் தக்பர்கள் ஐ தக்பர்கள் தக்பர்கள் ெசால்லி

(வழைமயாக) இ

ெசான்னார்கள்.

ெசால்பவர்களாக அவர்கள டம்

தனர்.

, 'நபி

(ஸல்)

அவர்கள்

ெதா

க்கிறார்கள்' என் ர்ர

பதில் அள

தார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ல்: ஒ

மான் பின் அப ைலலா

ஸ்லிம் 1589 தக்பர் க் ம் ேபா ம் ைககைள உயர் த ேவ சின் ம தக்பர் மா? ம். ைககைள தல் தக்பைர உயர் த ம் ேசர் ம் நான் என்பத

ெவா

தல் தக்ப அல்ல ஆதார டா தக்பர்க . ஐ

ைககைள உயர் தி, ெந தக்பர்கள் ற ேவ ம்.

ைவக்க ேவ ம் ேபா

ர்வமான எ த அறிவி

ம் இல்ைல. எனேவ

தல் தக்பர் தவிர ம ற தக்பர்கள ல் ைககைள உயர் தக்

ேவ

க்கிைடயில் ஓத ேவ க்

யைவ ல் ◌ஃபா திஹா த த ஸலவா ம். பின்னால் நின் ஜனாஸா ெதா ைகைய நிைறேவ றிேனன். ம், இர டாம் தக்ப க் பின்னால் ெதா ைகயில்தல் தக்ப வத

நபி (ஸல்) அவர்கள் க ள்ள அ பாஸ் ஆக்கைள (ரலி)

பின்னால் ஸூர

ம், ம ற தக்பர்க

க்

பின்னால் ைமய்யி

க்காக

ஹதஸில் வ நான் இ

ம் ஓதேவ க்

அவர்க

அ ேபா

ெகாள்வத காகேவ (ச தமி அறிவி பவர்: தல்ஹா ல்: காரீ 1335

அவர் ◌ஃபா திஹா அ தியாய ைத (ச தமாக) ஓதினார். பிற ஓதிேனன்)' என்றார்.

, 'ந

கள் இைத நபிவழி என அறி

'ஜனாஸா ெதா ஓ ைறயில் வ

ம் பின்னர் மத ம்' என்

ைகயில் இமாம் )

நபிவழியா

(மய்யி தி ஒ

ள்ள தக்பர்கள ல் நபி (ஸல்) அவர்கள் ம நபி ேதாழர் அறிவி தார். பிரார் தைன ெசய்வ ம்

தல் தக்பர்

றிய பின்னர் ◌ஃபா திஹா அ தியாய ைத ச தமில்லாமல் ைற த ஸலவா ச த தில் ெசால்வ ஸலாம் ம் உள வ

ர்வமான

ம்

அறிவி பவர்: அ

உமாமா

ல்கள்: ைபஹகீ 6750, ஹாகிம் 1331 ஆக்கள்

PDF file from www.onlinepj.com

மய்யி தி காக ஹதஸ்ெசய்வத

நபி ள்ளன.

(ஸல்)

அவர்கள்த தம்

அவர்கள்

ஓதிய

ஆக்கள்

ல்கள ல் இடம் ெப

'அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர் லஹு வர்ஹம்ஹு வஆஃபிஹி வஅஃ கலஹு ஜன் வக்சில்ஹு பில்மாஇ ஸ வஸ்ஸல்ஜி வல்பர . ஸ

வநக்கிஹி

அன்ஹு வஅக் ம் மினல்

கதாயா மின்

ஸுலஹு வவஸ்ஸிஃ கமா லிஹி

நக்ைக( )தஸ் க வமின்

வஸ

பல் அ யள மின தனஸ். வ தில்ஹு தாரன் ைகரன் மின் தா ஹி வஅ ைகரன் மின் ஜிஹி வஅ கில்ஹுல் ஜன்ன( )த

அதாபின் நார். )ெபா இவர இவர

வஅஇ ஹு

லன் ைகரன் மின் அ அதாபில்

ள்: இைறவா! இவைர தவ ைழவிட ைத வைத ம்

மன்ன பாயாக! இவ வாயாக! இவர இவைர இவர இவர க ஆக்

க் த தவள் ெவ

வாயாக! இவ ைமயான த விட

க்

கம் அ க்

அள பாயாக! ம் ம் கள லி

கைள அல சிய ப ேபால்

மிட ைத மதி கள லி

மிக்கதாக ஆக் ணரா ஆைடைய ம், ஆல

வாயாக! ேம க நரா

ய்ைம ப

விசாலமானதாக வாயாக!

வாயாக!

பன க்க

அள பாயாக! கா பா

யா

இவர

ய்ைமயாக்

ைணைய

விட

சிற த

இல்ல ைத

ைணைய

இவ

சிற த க்

ஏ ப

இல்ல ைத

வாயாக!

(ம

ைமயில்) இவைர

ெசார்க்க தில் வாயாக(!

ைழய

ெசய்வாயாக!

ைடய

ேவதைன, நரக

ேவதைன

ஆகியவ றிலி

அறிவி பவர்: அ ல்:

◌ஃ

பின் மாலிக் (ரலி)

ஸ்லிம் 1600 லிஹய்யினா வமய்யி( )தினா அலல் வஷாஹிதினா வ காயிபினா லாத வஸகீ னா ம்னா வகப னா வலா

அல்லாஹும்மக்◌ஃபிர் தவஃ பய்தஹு

வதக னா வ உன்ஸானா அல்லாஹும்ம மன் அ ழில்லனா பஃதஹு )ெபா வ தி ந ள்: ேபா க் எ எ கள ல் க் கள ல் எவைர உயி ம், சிறியவர்க ந வாழ க் டன க் மின்னா ◌ஃபதவஃ பஹு

யய்தஹு மின்னா ◌ஃபஅ ஈமான். அல்லாஹும்ம

யிஹி அலல் இஸ்லாம். வமன் அ ரஹு

பவர்க

க்

ம், இற க் ம், ஆ க் அவைர க க்

வி டவர்க ம், ெப அ க் இஸ்லாமிய த

க் ம்

ம், இ இைறவா! வாழ பிற

ம்,வராேதா

ம், ெப யவர்க ெசய்கிறாேயா

ெசய்வாயாக! எ அல்லா எ

மன்ன பாயாக!

கைள வழி தவற

! இ த மய்யி தின் ந ெசயல்க ெசய் விடாேத(!

கள ல் எவைர ந மரணிக்க

ெசய்கிறாேயா அவைர ஈமா ய லிைய எ

டன் மரணிக்க

பைடயில் க்

விடாேத! இவ

ெசய்வாயாக! யா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: இ ஸலாம் ெசால் நான் ற அல்ல மாஜா 1487, அ தா தல் ஐ தக்பர்கள் றிய பின்னர் அஸ்ஸலா அைலக் ம் வர ம ல்லா என் இ 2756

ம்

ற ேவ

ம்.

PDF file from www.onlinepj.com

நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா ஒன்றா ைகயில் ம். ஸலாம்

ன்

கா ய வ

கைள

ெசய்

ெகா ெதா

தார்கள். மக்கள் அவ ைற வி ைகயி ம் ஸலாம் வ ம்

வி டனர். அம் ன்றில்

ேபான்

ஜனாஸா

அறிவி பவர்: இ

மஸ்

(ரலி)

ல்கள்: ைபஹகீ 6780, த ரான கபர் (பாகம்: 1, பக்கம்82 )ெதா வர ைகைய ம( ) ல்லா க் ம் ேபா ) வல தி ற ம், இட ற ம் தி ம்பி 'அஸ்ஸலா றினார்கள். அைல(க்) ம்

' என் ல்லா

க ைத பின் மஸ் 845, இ கள்

பி நபி (ஸல்) அவர்கள் சலாம் (ரலி) ம 3516

அறிவி பவர்: அ

ல்: திர்மித 272, அ தா ஜனாஸா ஆ ெப தன அவ கைள ெதா

மாஜா 904, அ

ைகயில் ெப ெப ெதா க

கள் ஜனாஸா

ேபான்

ைகயில் ப

ம் ஜனாஸா ெக

ெதா

ள்ளார்கள். அவைரக் காண வ மா அல்லா வின் தர் (ஸல்) அவர்கைள ைடய வ ேலேய க்

ைகயில் ப

ெக

க்கலாம். நபி (ஸல்) அவர்கள் கால தில்

மகன் உைமர் (ரலி) இற த ேபா க் ெதா வி தார்கள். ெதா தவிர ேவ

அ தல்ஹா (ரலி) அைழ தார். நபி (ஸல்) அவர்கள் அவைரக் காண வ த ேபா பின்னால் அ தல்ஹா (ரலி) அவர்கள் நின்றார்கள். அவர்க நின்றார்கள். இவர்கைள அறிவி பவர்: அ எவ ம் அ இ வி பத நபி (ஸல்) அவர்கள் க்கவில்ைல. க் பின்னால் உம்

அவர்க

ன்னால் ெசன்றார்கள். அவர்க

ஸுைலம் (ரலி) அவர்கள்

ல்லா

பின் அபதல்ஹா

ல்கள்: ஹாகிம் 1350, ைபஹகீ 6699 பள்ள யில் அமர்வத பள்ள வாச ெதா க் ஒ ன்னால் ெதா தல் ரக்அ கள் ெதாழாமல் பள்ள யில் அமரக் ைகயின் கள ல் இர ன் ரக்அ கள் ெதாழ ேவ ேவ டாம்' என் டா ம். 'உ . கடைமயான ம் இக்கடைம கள ல் ஒ அவர்கள் வர்

வர் ெசன்றால் அவர் இர கடைமயான ெதா ைக இல்லாத ேநர இர

ைகையேயா அல்ல ம். ெதா ைழ தால்

ன்ன ைதேயா நிைறேவ றினா அமர நபி

நிைறேவறி வி பள்ள வாசலில் றினார்கள்.

ரக்அ கள்

ெதாழாமல்

(ஸல்)

அறிவி பவர்: அ கதாதா (ரலி) ல்கள்: உ காரீ 1167, ஸ்லிம் 1166 தல்

ெசய்த பின் ெதா

PDF file from www.onlinepj.comவர் உ யதா ெதா

ெசய்தால் அ த உ ம்.

வின்

லம் இர

ரக்அ கள் அல்ல

வி

ம்பிய அள

ெதாசிற பி ◌ஃப நர்

ெசய்த

சிற த

ைகயின் ேபா ெசயல்

ப றிக்

பிலால் (ரலி)யிடம் நபி (ஸல்) அவர்கள், 'பிலாேல! இஸ்லா தில் இைண த பின் வராக! ஏெனன ல் உம ெச ச த ைத ெசார்க்க தில் வின் ெசய்தால் அ த உ

நான் லம்

ேக ேடன்'என்றார்கள். அத ெதாழ ேவ சிற த ெசயல்'என் ம் என்

பதிலள

நான் நா யைத தார்கள்.

பிலால் (ரலி) 'இரவிேலா, பகலிேலா நான் உ ெதாழாமல் இ

ததில்ைல. இ

தான் நான் ெசய்த ெசயல்கள ல்

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்கள்: இர காரீ 1149, ைக ெதா ைகக் பிற மிக ம் சிற வாய் த, அதிக நன்ைமைய ெப தரக் ய ஸ்லிம் 4497

ெதா

கடைமயான ெதா

ைக, இரவில் ெதா

ம் ெதா பிற

ைகயா

ம். வின் மாதமான ஹர்ரம் மாத தில் ேநா க ப ம் ெதா ைகயா ம்' என் ம் நபி

'ரமலான் மாத தி ேநான்பா (ஸல்) அவர்கள்

சிற த ேநான் , அல்லா ைகக் பிற

ம். கடைமயான ெதா றினார்கள்.

சிற த ெதா

ைக, இரவில் ெதா

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ல்: இரவில் ெதா ெதா ஸ்லிம் 1982 ெதாழ ப ம் ெதா ைகக் பல ெபயர்கள் ட ப கின்றன. ள்ளன. 1. ஸலா ெதா ல் ைலல் (இர (விழி

ைக)2.கியா ம் ெதா

ைக) ஆகிய ெபயர்கள் ஹதஸ்கள ல் காண ப ம் இர ெதா ைகக்

ல் ைலல் (இரவில் நி

தல்) 3. வி ர் (ஒ ைற பைட

ைக) 4. தஹ ஜு

ரமலான் மாத தில் ெதாழ ப ெபயர் நபிெமாழிகள ல் இர ெதா ைக இர

றி பிட படவில்ைல. ர ரக்அ களாக ெதாழ ேவ ம். ஒ வர் இர ெதா ைகைய க்

பழக்க தில் தராவ

என்

றி பி

கின்றனர். இ த

ெகாள்ள நா னால் ஒ ைற ஒ 'இர வி

பைட எ

ணிக்ைக ெதா ெதா

அ ெதா

ைகைய

க்க ேவ

ம்.

மன தர் நபி (ஸல்) அவர்கள டம் இர ெதா சினால் அவர் ஒ ைக இர ர ரக்அ ரக்அ களாக றினார்கள். ெதாழ

ப றி அ

ெதாழ ேவ

ைகைய

ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் உமர் (ரலி)

ம். அவர் (

ம். உ

ப றிக் ேக டார். அத ன்னர்) ெதா கள ல் எவ தவ ைற அ

ம் ஸு ஹு

நபி (ஸல்) அவர்கள், ஒ ைறயாக ஆக்கி ெதா ைகைய

அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 990

PDF file from www.onlinepj.com

இர இஷா

ெதா ெதா

ைகயின் ேநரம் ைக ேநர ததிலி கள ப ர் ம் ெதா ெதா ேநரம் வ ம் வைர இ ெதா ைகைய ெதாழலாம். நபி (ஸல்)

அவர்கள் அைன

ள்ளார்கள். ததிலி ப ர் ெதா ைக வைர (ெமா தம்) 11 ரக்அ கள்

நபி (ஸல்) அவர்கள் இஷா ெதா ள்ளார்கள்.

ைகைய

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 1216 ன்றிெலா ப தி ேநரமான ேபா 11 ரக்அ கள் ெதா தார்கள்.

இரவின் கைடசியின் அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 7452

அ பாஸ் (ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒ அறிவி பவர்: இ ல்: ஸ்லிம் 376

நாள் இரவின் கைடசி ேநர தில் எ

ெதா

தார்கள். (ஹதஸின் க

(

அ பாஸ் (ரலி)

நபி (ஸல்) அவர்கள் பாதி இரவான ேபா அறிவி பவர்: இ ல்: நபி ேநர காரீ 183 (ஸல்) அவர்கள் இரவின் அைன ள்ள . அ பாஸ் (ரலி)ெதா

தார்கள். (ஹதஸின் க

(

கள ல்) ஸஹர் வைர ந

ேநர தி

ம்

வி ர்

ெதா

ள்ளார்கள்.

அவர்கள ன்

வி ர்

(சில

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: காரீ 996 ணிக்ைக

ரக்அ கள ன் எ 3+8ரக்அ கள்

'ரமலான ல் நபி (ஸல்) அவர்கள ன் ெதா அதிகமாக ெதா ததில்ைல. நான்

அத கவர்கள், 'நபி (ஸல்) அவர்கள் ரமலான

ைக எ

ம், ரமலான் அல்லாத நா கள வார்கள். அதன் அழைக

வா

?' என்

ஆயிஷா (ரலி) இடம் நான் ேக ேடன். ம் பதிெனா ம், நள ைத ரக்அ கைள விட ம் ந ேக காேத!

ரக்அ கள் ெதா

PDF file from www.onlinepj.com

பின்னர் நான் ெதா

ரக்அ கள் ெதா விைடயள தேர! வி

வார்கள். அதன் அழைக தார்கள். ெதா வத ன் ந

ம், நள ைத

ம் ேக காேத! பின்னர்

ன்

ரக்அ கள்

வார்கள்' என் வின்

'அல்லா நபி விைடயள

(ஸல்)

அவர்கள் 'ஆயிஷா!

என்கள்

தாம்

உற

கள் உற

கின்றன; என்

வர்களா?' என்

உள்ளம்

நான் ேக ேடன். அத உற

வதில்ைல' என்

தார்கள்.

அறிவி பவர்: அ ஸலமா ல்கள்: காரீ 1147, ஸ்லிம் 1220

1+12ரக்அ கள் நபி (ஸல்) அவர்கள ன் மைனவி நாள் அவர்க ைகயால் இ தியி ைபயிலி ெசய்த நி ெதா ப வி வலக்கர ைத இர ம், அவர்கள த கிேனன். மைனவி நான் ம் என சிறிய தாயா மான ைம பக்க தியில் வா னா (ரலி) அவர்கள ன் வ ல் சாய் கிேனன். அமர் ல் நான் ஒ நபி த க (ஸல்) ைடய சம்

ன் பின்னாக இ ள்ள ப ேபான் (த

க ைதக் தடவி வசன (உ ணர் எ தைல

க்கலாம் - நபி (ஸல்) அவர்கள் க்கக் கலக்க ைத ைவ நல்ல

ம் அதன் ம ற ப

தைலயைணயின்

ேபாக்கினார்கள். பின்னர் ஆ ெசன் , ெதா ைறயில் ெசய்தார்கள். நா

கினார்கள். பின்னர் விழி

கினார்கள். இரவின் பாதி வைர - ெகா

இம்ரான் என்ற அ தியாய தின் த பைழய ேதால் நபி (ஸல்) அவர்கள் (அவர்கள ன் வல பக்கம்) ம் இர சாய் ரக்அ கள் வைர கள்

கைள ஓதினார்கள். பின்னர் எ ) உ ம வி

க விட ப ம் எ

என்

) ெசய்

ைவ தார்கள்.

நபி (ஸல்) அவர்கள ன் அ என வல ம் இர பின்னர்

காைத

கில் ேபாய் நின்ேறன். அவர்கள் த பி தார்கள். இர தார்கள். ேம ெதா வ ம்

தினார்கள். இர தார்கள். ேம தார்கள். பிற ெதா தார்கள். எ

ரக்அ கள்

ம் இர பின்

ரக்அ கள் ெதா வி

ரக்அ கள் ெதா க்கமாக இ ெதா

தார்கள். ேம

ரக்அ கள் ெதா

தார்கள்.

தார்கள். இர

ரக்அ கள் ெதா பா வி ரக்அ கள் ெதா ஹு

ெசால்பவர்

ைகக்காக (வ ைட

) ெவள ேய ெசன்றார்கள். அ பாஸ் (ரலி) ஸ்லிம் 1275 ன் ரக்அ கள் ெதா தார்கள்.

அறிவி பவர்: இ ல்கள்: காரீ 183,

நபி (ஸல்) அவர்கள் இரவில் பதி அறிவி பவர்: இ ல்கள்: நபி காரீ 1138, அவர்கள் சாய் அ பாஸ் (ரலி)

ஸ்லிம் 1276 10+1 ரக்அ கள் இரவில் ப பதிேனா ரக்அ கள் ெதா வார்கள். (எ அவ றில் ) ஒ ரக்அ ைத இர வி ராக

ெதா

(ஸல்)

வல பக்கம்

தார்கள். ெதா

(ஸு ஹுைடய

ன்ன ) ெதா

தி

த பின் (தம்ைம அைழ பத காக) ெதா வார்கள். பார்கள். (அவர்) வ த ம்

ைக அறிவி பாளர் தம்மிடம் வ க்கமாக

ரக்அ கள்

ம் வைர

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்:

ஸ்லிம் 1339

5+8ரக்அ கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் பதி அ( த ஐ ன் ரக்அ கள் ெதா வார்கள். அவ றில் ஐ ரக்அ கள் வி ராக ெதா வார்கள்.

ரக்அ )தில் கைடசி ரக்அ

தவிர ேவெற த ரக்அ தி

ம் உ கார மா டார்கள்.

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: ஸ்லிம் 1341

9ரக்அ கள் நபி '◌ஃப (ஸல்) அவர்கள ன் இர இர ெதா ைக ப றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள டம் ேக ேடன். அத கவர்கள், ரக்அ கள், (சில

சமயம்) ஏ

ைடய ஸுன்ன

ரக்அ கள் (நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா க்

ரக்அ கள் தவிர பதிெனா

வார்கள்)' என்

ரக்அ கள், (சில சமயம்) ஒன்ப விைடயள தார்கள்.

அறிவி பவர்: மஸ் ல்: காரீ 1139

7 ரக்அ கள் நபி '◌ஃப (ஸல்) அவர்கள ன் இர ெதா ைக ப றி ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள டம் ேக ேடன். அத கவர்கள்,

ைடய ஸுன்ன

இர

ரக்அ கள் தவிர பதிெனா

ரக்அ கள், (சில சமயம்) ஒன்ப விைடயள தார்கள்.

ரக்அ கள், (சில

சமயம்) ஏ

ரக்அ கள் (நபி (ஸல்) அவர்கள் ெதா க்

வார்கள்)' என்

அறிவி பவர்: மஸ் ல்: காரீ 1139

5 ரக்அ கள் 'வி நா ெதா ைக அவசியமானதா ன் றினார்கள். (ரலி) 1212, இ மாஜா 1180 ம். யார் நா கிறாேரா ம்; யார் நா அவர் ஐ ரக்அ வி ர் ரக்அ ெதாழ ெதாழ ம்; யார் ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் அறிவி பவர்: அ அய்

கிறாேரா அவர்

ரக்அ கள் வி ர் ெதாழ

கிறாேரா அவர் ஒ

ல்கள்: நஸய 1692, அ தா 3ரக்அ கள்

PDF file from www.onlinepj.com

'வி நா

ெதா

ைக

அவசியமானதா ன் றினார்கள். (ரலி)

ம்.

யார்

நா

கிறாேரா ம்; யார் நா

அவர்ரக்அ

வி ர் ரக்அ

ெதாழ ெதாழ

ம்; யார் ம்' என்

நபி (ஸல்) அவர்கள் அறிவி பவர்: அ அய்

கிறாேரா அவர்

ரக்அ கள் வி ர் ெதாழ

கிறாேரா அவர் ஒ

ல்கள்: நஸய 1692, அ தா 1ரக்அ 'வி நா ெதா ைக

1212, இ

மாஜா 1180

அவசியமானதா ன் றினார்கள். (ரலி)

ம்.

யார்

நா

கிறாேரா ம்; யார் நா

அவர்ரக்அ

வி ர் ரக்அ

ெதாழ ெதாழ

ம்; யார் ம்' என்

கிறாேரா அவர்

ரக்அ கள் வி ர் ெதாழ

கிறாேரா அவர் ஒ

நபி (ஸல்) அவர்கள் அறிவி பவர்: அ அய்

ல்கள்: நஸய 1692, அ தா ெதா நபி ெகா ம் (ஸல்) ைற அவர்கள் ஐ

1212, இ

மாஜா 1180

அல்லரக்அ கள்

வி ர்

ெதா

வார்கள்.

அவ

க்கிைடேய

ஸலாைமக்

ேடா,அல்ல

ேப ைசக் ெகா ஸலமா (ரலி)

ேடா பி க்க மா டார்கள்.

அறிவி பவர்: உம்

ல்கள்: நஸய 1695, இ நபி (ஸல்) அவர்கள் ஐ மா டார்கள்.

மாஜா 1182, அ25281 வார்கள். அதன் கைடசியில் தவிர ம ற ரக்அ கள ல் அமர

ரக்அ கள் வி ர் ெதா

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) நபி (ஸல்) அவர்க தவிர ம ற ரக்அ க்

ல்: நஸய 1698 ஏ ரக்அ கள் ெதா தார்கள். அதில் அதன் கைடசி ரக்அ தில்

கள ல் உ காரவில்ைல.

உடல் கன த ேபா

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி) ல்: நஸய 1699 ...நபி (ஸல்) அவர்கள பின்னர் வயதாகி ம ற பலவனம் அைட த ெதா ேபா ஏ பின்னர் ரக்அ கள் பின்னர் ஸலாம் எ வி ெதா வார்கள். தார்கள். பின்னர் அதில் இர க்க

ஆறாவ

மா டார்கள்.

ரக்அ தில்

ரக்அ கள் அமர்

ெதா

ஏழாவ

தவிர

வார்கள்.

ரக்அ ைத

ரக்அ கள ல்

உ காரவில்ைல. வார்கள்.

வார்கள்.

ஸலாம்

ெகா

அறிவி பவர்: ஆயிஷா (ரலி)

PDF file from www.onlinepj.com

ல்: நஸய 1700 ஸ தா திலாவ ெதா ைகயி ம், ெதா ைகக் ெவள யி ம் ர்ஆன ன் ஒ சில றி பி ட வசன கைள ஓ ம் ேபா

ஸ தா

ெசய்கின்ேறாம். இைத ஸ தா திலாவ

என்றைழக்கின்ேறாம். எ ெத த வசன கள் கைள ஓ வசன ம் ேபா நாம் ஸ தா

இ த ஸ தா திலாவ தி கான வசன ெசய்ய ேவ ம ேவ ம்? என் வ எ தி என் ள்ளன. நாம் உள்ளைதக் க ெமன ேம உள்ள றி பிட ப

பார் தால்

கள் எைவ? அதாவ த ேபா

14 வசன ஹ ஹ

ஸ தா

களாக

நைட

ைறயில் ெசய்ய கள் வசனம்

கின்ேறாம். ஆனால் ைவ இமாம் ள்ளனர். 15 வசன அ ஹனபா

ர்ஆன ன் ஓர தில் ெமா தம் 15 வசன கள ல் எ ம் எ அவர்கள் அ தியாய தில்

கள ல் ஸ தா இர ஸ தா

அ தியாய தில் ஒேரெயா

வசன

கின்றார். ஆனால் அேத சமயம் ஸா

ம் அ தியாய தில் வ

ம் வசன ைத

ஸ தா வசனமாக எ இமாம் கணக்கி ேப ஷாஃபி

க் ெகாள்கின்றார். ஹ அ தியாய தி (38வ ம். கள் என் ள்ள இர வசன கைள ம் வி ஸ தா வசன களாகக் ம்

கின்றார். ஆனால் ஸா

அவர்கள்

) அ தியாய தி

ள்ள வசன ைத வி

கின்றார். ஆக இர சான்றாக ைவக்க ப

ஹதஸ்கள் பலவனமானைவயா அல்லா என் வின் தர்

ேம14 வசன

கைள ஸ தா வசன

கின்றார்கள். ஆனால் இத

ம்,அவ றில் (காஃ கள ல் ம் இ ம் அட

அ தியாய திலி ம்' என் ெப ம் அம்ர்

(ஸல்)

அவர்கள், ன் பின்

ர்ஆன ல் 15 ஸ தாக்கைள ஸ தாக்க அல்ஆஸ் ம், (ரலி) ர ல்

ர்ஆன ன் கைடசி அ தியாயம் வைரயிலான) அறிவிக் ள்ள . கின்ற ஹ ஜில் ம் ெசய்தி இடம்

என்ன டம்

ஓதிக்

கா ெப

ஃபஸ்ஸலான தில் 1193 வ ம் இர

பி தார்கள்

அ தியாய ஸ தாக்க ஹதஸாக

இடம்

மாஜாவில் 1047வ

ஹதஸாக

ம் இடம் ெப கள

அ தா

இ த ஹதஸின் அ ஹதஸ் ஆதார ஸய

பைடயில் தான் ேம க

ட 15 இட

ம் ஸ தா ெசய்ய ப

. ஆனால் இ த

ர்வமான ஹதஸ் அல்ல! இதன் அறிவி பாளர் வ ைசயில் இடம் ெப ர்ஆன ல் 15 ஸ தா வசன கின்ற . டன் 11 ஸ தாக்கள் அவ றில் இடம் ெசய்தி க்கின்ேறன். ஆகியைவேய ஆனால்

ம் ஹா ஸ் பின் கள் என்ற க

என்பார் யாெரன அறிய படாதவர் ஆவார். அதனால்

ஆதாரம றதாக ஆகி வி 'நான் நபி (ஸல்)

அ தியாய அ தியாய ெப

இஸ்ராயல், மர்யம், ஹ , ◌ஃ ர்கான், நம்ல்,ஸ தா, ஸா , ஹாமம் ள்ள களா . பைடயில் ர்ஆன ல் 11 ஸ தா வசன த பின் அ ர்ர ம்' என் அ தர்தா (ரலி) அறிவிக்

கள லி

அவர்க எ ம்

ெபறவில்ைல.

அல்அஃராஃ , ரஃ ஸ தா க்

ஃபஸ்ஸலான ,ந ய ல், பன அ த

ம் ஹதஸ் இ

மாஜாவில் 1046 வ

ஹதஸாக இடம்

இ த ஹதஸின் அ

ஹதஸின் அறிவி பாளர் ெதாட ல் ம

அறிய படாதவர். எனேவ 11 ஸ தாக்கள் என்ற க 'நான் அல்லா இடம் ெப றி வின் ம் தர் (ஸல்) அவர்க ஸ தா ம் ம் இ

ம் ஆதாரம றதாகி வி

மான் பின் உைபதா பின் காதிர் என்பவர் யாெரன கின்ற .

கள் என்

ேவா

ம் உள்ளனர். ஆனால் இ த

க்

அ த

அட

டன் 11 ஸ தாக்கள் ெசய்தி ம்' என் அ தர்தா ஹதஸாக

(ரலி)

க்கின்ேறன். ந ம் அ தியாய தில் அறிவிக் ம் இன்ேனார் ள் . அறிவி ெசய்ய ப

திர்மிதியில் 519வ

ஹதஸாக

மாஜாவின் 1045 வ

ம் பதி

PDF file from www.onlinepj.comவிர

ம் உமர் திமி

கி என்பவர் இடம் ெப ைத வ ப

கின்றார். இவ

ம் யாெரன அறிய படாதவர். எனேவ இ த

ஹத ம் 11 ஸ தாக்கள் என்ற க 'ஹ அ தியாய தில் வி வசன இர

வதாக அைமயவில்ைல. உள்ளதால் வி அ சிற பிக்க ப ள்ளதா?' என் நபி (ஸல்)

அவர்கள டம் ேக ேடன். அத கவர்கள், 'ஆம்! யார் அ அவர் அ கைள ம் ஓத ேவ

ஸ தாக்கள்

வசன

கள ன் ேபா

ம் ஸ தா

ெசய்ய மா டாேரா

டாம்' என்

றினார்கள்.

அறிவி பவர்: உக்பா பின் ஆமிர் (ரலி) ல்: திர்மித 527 இ த ஹதைஸ ெப ம் பதி ெசய்த இமாம் திர்மித அவர்கேள இைத வ அறிவி பாளரான . க ம் 11 ஸ தாக்கள் ர்வமான வசன கைள ஓ என்ற க அ ம் ஆதாரம ற அைம த க க்களாகி ஸ தாக்கள் ெசய்ததாக மி க் ர ம் அ பின் ல்லா ஹாஆன் இ வ ற என் உக்பா கின்றார்கள். ேம பின் ஆமிர் ம்

இ த ஹதஸின் ெதாட ல் இடம் ெப றி இன்ேனார் அவர்கள டமி

பின் லஹஆ பலவனமானவர். இதில் இடம் என்பவர் (ரலி) ஹி பான் கின்றார். எனேவ இ த

ஹத ம் பலவனமானதாக உள்ள ெமா த தில் 15 ஸ தாக்கள் வி கின்றன. அ ப யானால் பார்க் . ம் ேபா எ தைன? என் அறிய கின்ற

ன்கரான ெசய்திகைள அறிவி பவர் என்

என்ற

ஆதார , நான்

ஹதஸ்கள ன் ம் ேபா

பைடயில்

நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ தா

நபி (ஸல்) அவர்கள் மக்காவில் ந க கைளேயா, ம ேபா ம்' என் தியவைர தவிர அவர்க ைணேயா டன் இ எ தம

(53வ

) அ தியாய ைத ஓ ம் ஸ தா க் ெகா

ம் ேபா ெசன் , 'இ

ஸ தா வா

ெசய்தார்கள். ஒ ெசய்வ ைகயில் சிறிய எனக்

த அைனவ

றினார். பின்னர் அவர் காஃபிராகக் ெகால்ல ப டைத நான் பார் ேதன். மஸ்ஊ (ரலி)

ெந றிக்

ெசய்தனர். அம்

தியவர் ஒ

அறிவி பவர்: இ ல்: காரீ 1067, 1070

இேத க ஸா (38வ

காரீயில் 1071, 4862, 4863 ஆகிய ஹதஸ்கள ) அ தியாயம் ஓத ப ம் ேபா ஸ தா ம் ேபா

ம் இடம் ெப

ள்ளன.

ஸ தா க டாயமில்ைல. (ஆனால்) நபி (ஸல்) அவர்கள் அ த க்கின்ேறன்.

அ தியாய ைத ஓ அறிவி பவர்: இ ல்:

ெசய்தைத நான் பார் தி

அ பாஸ் (ரலி)

காரீ 1069, 3422 டன் நான் இஷா க் பின்னால் ெதா த ேபா , இதஸ்ஸமா ஸ தா ன் ஷக்க ' என்ற அ தியாய ைத ெசய்தி க்கின்ேறன். (ம

அ ஹுைரரா (ரலி) அவர்க ஓதி (அதில் ஸ தா ேபா , 'நபி (ஸல்)

அவர்க

ைடய வசனம் வ த

ம்) ஸ தா

(இத காக)

ெசய்தார்கள். இ நான்

ப றி நான் அவர்கள டம் ேக ட ைமயில்)

PDF file from www.onlinepj.com

அவர்கைள இ

ச திக்கின்ற

வைர

(மரணிக்கின்ற

வைர)

நான்

அைத

ஓதி

ஸ தா

ெசய்

ெகா

தான்

ேபன்' என்

றினார்கள். ராஃபி

அறிவி பவர்: அ ல்:

காரீ 766, 768, 1078 ன் ஷக்க , இக்ரஃ பிஸ்மி ர பிக்க ஆகிய அ தியாய கள ல் நா கள் நபி (ஸல்) அவர்க டன்

இதஸ்ஸமா ஸ தா

ெசய்ேதாம்.

அறிவி பவர்: அ ஹுைரரா (ரலி) ேம க ஓ ட ஆதார அதி கின்ற ஸ தா . கைள க் கீ க்க அவர்கள டம் ஓ ம் ர்வமான (84வ

ல்:

ஸ்லிம் 905, 906 அ பைடயில் (96வ ந (53வ அ தியாயம்), ஸா நான் ெசய் அ தியாய (38வ கைள

ஹதஸ்கள ன் க

அ தியாயம்),இன்ஷிகாக் அறிய இ த ம் ேபா

அ தியாயம்), அலக்

அ தியாயம்)

ஆகிய

ள்ள ஸ தா வசன

க்காக நபி (ஸல்) அவர்கள் ஸ தா

ள்ளார்கள் என்பைத

ெசய்யலாம் என்பத நான் நபி (ஸல்)

வசன

ட ஹதஸ் ஆதாரமாக அைம ந அ தியாய ைத ஓதிக்

ேபா

ம்

ஸ தா

ெசய்வ

ள்ள கா

க டாயமில்ைல. . ேனன்.

வி

ம்பினால்

ஸ தா

ெசய்யவில்ைல.

அ ேபா

அவர்கள்

ஸ தா

அறிவி பவர்: ைஸ ல்: காரீ 1072, 1073

பின் ஸாபி

(ரலி)

ஸ தா திலவா ெதா ைகயி ஓ

ஆ ைகக் ெவள யி ம் ஸ தா வசன ம் கைள ஓ ம் த ேபா ஸ தா ெசய்கின்ேறாம்.

அ ேபா

வத ெகன நபி (ஸல்) அவர்கள் பின்வ

ம், ெதா

ஆைவக் க

ள்ளார்கள். லிஹி வ லைன ம் வ( )திஹி ஏ ப தி, (தயைத .

ஸஜத வ ஹிய லில்லத கல(க்)கஹு வஷக்க ஸம்அஹு வபஸரஹு பி ஹ ெபா வி ள்: என் க ைத தி பைட அதில் ப ெசவி லைன ம் பார்ைவ க்காக என்

ம்) அைத

பி (நல்லவ றில்) ஈ

திய அல்லா ம 22895

கம் ஸ தா ெசய்கின்ற

ல்கள்: திர்மித 529, நஸய 1117, அ தா

1205, அ

PDF file from www.onlinepj.com…...

Similar Documents

Free Essay

Software

...Five Models Of Software Engineering Nabil Mohammed Ali Munassar1 and A. Govardhan2 1 Ph.D Student of Computer Science & Engineering Jawahrlal Nehru Technological University Kuktapally, Hyderabad- 500 085, Andhra Pradesh, India Professor of Computer Science & Engineering Principal JNTUH of Engineering College, Jagityal, Karimnagar (Dt), A.P., India 2 Abstract This research deals with a vital and important issue in computer world. It is concerned with the software management processes that examine the area of software development through the development models, which are known as software development life cycle. It represents five of the development models namely, waterfall, Iteration, V-shaped, spiral and Extreme programming. These models have advantages and disadvantages as well. Therefore, the main objective of this research is to represent different models of software development and make a comparison between them to show the features and defects of each model. Keywords: Software Management Processes, Software Development, Development Models, Software Development Life Cycle, Comparison between five models of Software Engineering. increased recently which results in the difficulty of enumerating such companies. During the previous four decades, software has been developed from a tool used for analyzing information or solving a problem to a product in itself. However, the early programming stages have created a number of problems turning software an obstacle......

Words: 3810 - Pages: 16

Premium Essay

Analysis You Decide Business Law Coleman Works for Software Inc

...Factual Summary: In this scenario, Coleman works for Software Inc. in which some of his duties included traveling to prospective clients and meeting with representatives of his sales division. During one of his sales trips he went to the mall to buy a ring for his wife that he couldn’t afford and proceeded to steal it from the jewelry store. After stealing the ring he met with John at Jimmy’s Poor-Man’s Bar which was not a client of Coleman’s. Coleman decided to show John a cool trick that at the end it killed Jimmy and the bar sustained a lot of damage. Because of what occurred at the Bar Software Inc. terminated Coleman’s employment. Coleman decided after a week of his job being terminated that he would make amends with John. He took John out to dinner and got into an argument and punched John in the eye. Legal Issue(s) Presented: The issues that were presented in this scenario were: (1) Because of what occurred at the Bar, Jimmy’s mother, John, and the 5 owners of Jimmy’s Poor-Man’s Bar sued Software Inc. for the damaged caused by Coleman. (2) Coleman sued Software Inc. for wrongful termination (3) The jewelry store sued Software Inc. for the value of the ring that was stolen by Coleman. There were several legal issues to discuss based on the different types of suits that they were bringing against Software Inc. One legal issue was when an employer is liable for the actions of an employee. Another legal issue is when an employer is able to terminate an......

Words: 1081 - Pages: 5

Premium Essay

Software

... Chinyere repper. Software for Business. MS PROJECT (PROJECT PLANNING) Microsoft Project is a project management software program, developed and sold by Microsoft, which is designed to assist a project manager in developing a plan, assigning resources to tasks, tracking progress, managing the budget, and analyzing workloads. Microsoft Project was the company's third Microsoft Windows-based application, and within a couple of years of its introduction it became the dominant PC-based project management software. While part of the Microsoft Office family, it has never been included in any of the Office suites. It is available currently in two editions, Standard and Professional. Microsoft Project's proprietary file format is mpp. Microsoft Project and Microsoft Project Server are the cornerstones of the Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) product. Microsoft Project 2010 features the Ribbon user interface. Microsoft Project management software is closely integrated with Microsoft Office suite and also includes a Client Access License (CAL) that allows easy connection with Office Project Server. It is a project management software that is mainly used to create plans, monitor progress, analyze workloads, designate resources to tasks and manage budgets. The software also helps in establishing critical path schedules and may also be......

Words: 841 - Pages: 4

Free Essay

Software

...object composition than class inheritance.as that happens,emphasis shifts away from hard-coding a fixed set of behaviors toword defining a smaller set of fundamental behaviours that can be composedinto any no. of more complex onces.thus creating objects with perticular behaviour requires more than simply instantiating a class. Design patterns “Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.” [Christopher Alexander] Design patterns capture the best practices of experienced object-oriented software developers. Design patterns are solutions to general software development problems. A pattern has four essential elements * Pattern Name * Problem * Solution * Consequences Pattern Name: Is a handle we can use to describe a design problem, it’s solutions & consequences in a word or two. Naming a pattern immediately increases our design vocabulary. It lets us design at a higher level of abstraction. Problem: It describes when to apply the pattern. It explains the problems and it’s context. It might describe specific design problems such as how to represent algorithms as objects. It might describe class or object structures that are symptomatic of an inflexible design. Solution: Describes the elements that make up the......

Words: 1228 - Pages: 5

Premium Essay

Benefits of Using Automated Software Tools to Manag Staff at Work Place

...1. Summarize the benefits of using automated software tools to manage staff access to Internet content and e-mail. (10 marks) In today’s information age, using Internet at the workplace is essential for business. Having said this, statistics show that a majority of employees use the organisational resources for doing personal work such as social networking, email, online shopping, etc. Also a number of employees engage in activities that might cause problems for the organisation financially and legally. As a result more and more organisations have opted for automated software tools to manage staff access to Internet and e-mail. The advantages of such software tools are many, some of which have been outlined below. The use of automated software enables the management to keep a watchful eye on the employee activities, which would affect the productivity at work if the staffs indulge in personal activities online. It is important to emphasise that the manager or team leader cannot always observe his/her staffs and these software enables to record the activities of the employees at any time. Hence the management will be able to maximise productivity by managing employees’ web browsing habits. Unmanaged Internet access allows employees to download or share illegal or copyrighted content from peer-to-peer (P2P) networks. Also employees can take part in other activities such as downloading and viewing pornography, which might be illegal in some countries. All this means......

Words: 1661 - Pages: 7

Free Essay

Software

...Ariel M. Vasquez November 24, 2014 CIS331 System Modeling Theory Professor Randy Arvay Software System Architecture For this case the question is asked which system would be best to implement for this case. There are several different types of cases to chose from. They all with their own particular benefits and negatives at the same time The one that fits this needs in particular would be the event driven system. What is an event driven architecture system? An event driven architecture, or EDA for short, is a pattern that focuses on promoting production, detection, and consumption. Most of its works occur during an event. In the medical field, which this case revolves around, have thing change a lot during the course of not only a day even within every hour this change. Whether it's from a patient's medical records, stock of inventory, medicines provided to a patient, and even when a patient enters and exits the hospital. With a system like EDA thing will only occur when things change and this pattern seems to be able to handle those changes better than the others. The following image will show basically how this type of system will work. A system that integrates EDA may also provide a higher level of service to help with the implementation of EDA. Things like security, reliable messaging, content based routing, and mapping and transformation. The security that this provides is message encryption, authentication, and access control. With the messaging this......

Words: 418 - Pages: 2

Free Essay

Software

...HACKING SECRETS REVEALED Information and Instructional Guide HACKING SECRETS REVEALED Production of  S&C Enterprises T able of Contents Disclaimer Introduction i Trojans Joiners ICQ CHAPTER 1 1 Chapter 6 Access Granted CHAPTER 2 1 15 18 18 19 19 19 19 CHAPTER 7 42 43 44 45 49 55 59 Bank Account Information Email Pictures Resume Survellance Via Internet Connection 36 37 39 39 39 40 29 34 34 System Intrusion in 15 Seconds The Trojan Horse The Hack NewsGroups Grapevine Email Un-Safe Websites IRC ChatSites CHAPTER 3 20 20 Acceptable Files Readme & Text Files How To protect Yourself Firewalls Antivirus Software Tips & Tricks Protecting Shared Resources Disabling File and Printer Sharing Oh No My system's Infected Chapter 4 Who are Hackers Anarchist Hackers Hackers Crackers 24 24 25 26 Chapter 8 Every Systems Greatest Flaw Chapter 9 How to Report Hackers 65 60 Chapter 5 Tools of the Trade Portscanners 27 28 Chapter 10 Final Words 74 DISCLAIMER The authors of this manual will like to express our concerns about the misuse of the information contained in this manual. By purchasing this manual you agree to the following stipulations. Any actions and or activities related to the material contained within this manual is solely your responsibility. The misuse of the information in this manual can result in criminal charges brought against the persons in question. The authors will not be held responsible in the event any criminal charges be brought against any......

Words: 11585 - Pages: 47

Premium Essay

Benefits of Using Automated Software Tools to Manag Staff at Work Place

...Benefits Of Using AuTomAted sOftware Tools To Manag Staff At Work Place 1. Summarize the benefits of using automated software tools to manage staff access to Internet content and e-mail. (10 marks) In today’s information age, using Internet at the workplace is essential for business. Having said this, statistics show that a majority of employees use the organisational resources for doing personal work such as social networking, email, online shopping, etc. Also a number of employees engage in activities that might cause problems for the organisation financially and legally. As a result more and more organisations have opted for automated software tools to manage staff access to Internet and e-mail. The advantages of such software tools are many, some of which have been outlined below. The use of automated software enables the management to keep a watchful eye on the employee activities, which would affect the productivity at work if the staffs indulge in personal activities online. It is important to emphasise that the manager or team leader cannot always observe his/her staffs and these software enables to record the activities of the employees at any time. Hence the management will be able to maximise productivity by managing employees’ web browsing habits. Unmanaged Internet access allows employees to download or share illegal or copyrighted content from peer-to-peer (P2P) networks. Also employees can take part in other activities such as downloading and......

Words: 331 - Pages: 2

Free Essay

Software

...Robert P. Ward Software Engineering in the Small Smaller-sized software companies are developing significant products that need effective, tailored software engineering practices. n 1968, the NATO Software Engineering Conference in Garmisch, Germany [6] initiated the concept of software engineering, identifying the problems with producing large, high-quality software applications. In 1975, De Remer [2] introduced the terms, “programming in the small” and “programming in the large” to differentiate the development characteristics of large-scale software development from detailed programming (for example, data structures and algorithms). The principal source of large-scale software at the time was development contracts issued by the U.S. Department of Defense. Since then, virtually all software engineering literature has concentrated explicitly and implicitly on the model of DoD contract software development. Since the late 1970s, the microcomputer revolution has dramatically increased the quantity of software produced, the average I size of programs, and the number of companies involved in software development. Much more software is produced for internal use, commercial applications, and the mass-market than for deep-pocketed government and large industry. Using the number of units sold, mass-market software dwarfs the other forms of software sales. The growth of the software industry has produced many small companies that do not do contract software, but rather......

Words: 2136 - Pages: 9

Premium Essay

Software

...Principle of Software Engineering Table of Contents Abstract 3 Introduction 4 Boehm's First Law 4 Boehm's Second law 5 Conway's law 5 Parnas Law 6 Corbató Law 7 Observation 8 Theory 9 Law 9 Question 3 10 Law 11 References 12 Abstract The purpose of the study is to show the capability to understand the set of laws that are the part of principles of the software engineering. In this paper, it is discussed that there are many laws related to the software engineering but only few of them are to be addressed. Boehm first and second law, Conway’s laws, Parnas laws & Corbato law were discussed with examples. There are two relationship processes that are also discussed, related to the software Engineering. Law method and tools which are depended on each other and they are performing the task with the help of principle and process by following the rules. Same scenario is followed in other relation too, where observation, law and theory are depended on each other. Observation is repeatable to law and law is explained by theory. Theory should be confirmed by the law and it predict by the observation before further proceeding. Introduction Question No 1 Boehm's First Law Errors are more regular in the middle of fundamentals and configuration exercises and are more abundant when they are displaced. In this law, some basic configuration errors do outnumber code blunders. However, cost stays......

Words: 1641 - Pages: 7

Free Essay

Software

...Identify two periodical publications that focus on software architecture (either solely or partly). Submit the following information: publication name, URL, publisher name, & the year it was first published. IEEE Potentials, First Publication Year: 1982 URL : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=45 Publisher Name: IEEE Xplore Msdn magazine First Publication Year: 2001 URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn973005.aspx Publisher Name: The Microsoft journal for developers Write a half-page short essay comparing and contrasting software architects and software engineers. Software architect has responsibility for guaranteeing coherence of all aspects of the project as an integrated system. Architect answerable for overall technical quality, developer for lower implementation selections. The architect holds the futuristic views and proactively sees the system before it\'s designed, being the holder of the vision. Software architect focuses on money and also the disposition and drive to guide individuals. a leader who will apply/share their broad framework. Pragmatic handling of the technical solution and act with the business in addition as the techies, marketing the vision to each. A software architect has the vision to own the most effective style ideas. Architects will see each micro and macro (inwards and outward) whereas engineers see small and outwards and want to be carried by the architect to examine macro/outwards. Maintaining...

Words: 892 - Pages: 4

Free Essay

Software

...processor, RISC and CISC instruction set. UNIT II Memory devices; Semiconductor and ferrite core memory, main memory, cache memory, associative memory organization; concept of virtual memory; memory organization and mapping; partitioning, demand paging, segmentation; magnetic disk organization, introduction to magnetic tape and CDROM. UNIT III IO Devices, Programmed IO, interrupt driver IO, DMA IO modules, IO addressing; IO channel, IO Processor, DOT matrix printer, ink jet printer, laser printer. Advanced concepts; Horizontal and vertical instruction format, microprogramming, microinstruction sequencing and control; instruction pipeline; parallel processing; problems in parallel processing; data hazard, control hazard. UNIT IV ILP software approach-complier techniques-static branch protection-VLIW approach-H.W support for more ILP at compile time-H.W verses S.W solutions Multiprocessors and thread level parallelism-symmetric shared memory architectures-distributed shared memory-Synchronization-multi threading. UNIT V Storage System-Types-Buses-RAID-errors and failures-bench marking a storage device designing a I/O system. Inter connection networks and clusters-interconnection network media – practical issues in interconnecting networks-examples-clusters-designing a cluster Text Books: 1. “Computer organization and architecture”, Williams Stallings, PHI of India, 1998. 2. Computer organization, Carl Hamachar, Zvonko Vranesic and Safwat Zaky, McGraw Hill......

Words: 3183 - Pages: 13

Premium Essay

Software

...are negative aspects of owning this type of business?  Are there any skeletons in the company closet that might come back to haunt you?  Is this the best market and the best location for this business?  Do you know the critical factors that must exist for this business to be successful?  Do you have the experience required to operate this type of business? If not, will the current owner be willing to stay on for a time to teach you the “ropes”?  If the business is profitable, why does the current owner(s) want to sell? Can you verify the current owner’s reason for selling?  If the business is currently in decline, do you have a plan to return the business to profitability? How confident are you that your turnaround plan will work?  Have you examined other similar businesses that are currently for sale or that have sold recently to determine what a fair market price for the company is? The time and energy invested in evaluating an existing business pays significant dividends by allowing an entrepreneur to acquire a business that will continue to be successful or to avoid purchasing a business that is heading for failure. Buying an Existing Business Advantages of Buying an Existing Business The following are some of the most common advantages of purchasing an existing business. SUCCESSFUL BUSINESSES OFTEN CONTINUE TO BE SUCCESSFUL. A business that has been profitable for some time often reflects an owner who has established a solid customer base,......

Words: 19342 - Pages: 78

Premium Essay

Software

...Software Quality Assurance Software quality assurance Software quality assurance, often referred to in the industry as "software testing" or "QA testing" consists of thoroughly testing every aspect of a software project to ensure that: 1. It functions as intended and does not contain errors 2. It complies with the previously established development guidelines As the interactive software industry grows, software quality assurance has become more and more complicated. Many offshoots have arisen and considerably complicated the software testing jargon: security testing, unit testing, usability testing, load testing, scripted testing, compatibility testing, etc. In the end, what software quality assurance is all about is making sure that your software product works seamlessly for all your users. While we may expand into other areas in the future, we at the Crowdsourced Testing company specialize in one particular type of testing known as functional testing. The sad reality of software quality assurance The unfortunate reality of the software development industry is that testing is often neglected because development companies are under a tremendous amount of pressure to deliver their projects faster and faster. Furthermore, software programming is a complex endeavor and it is very difficult to know ahead of time exactly how much time will be needed to develop a particular project. What usually ends up happening is that programmers work until the very last minute......

Words: 616 - Pages: 3

Premium Essay

Software

...Hardware and Software Designers are rarely free to do whatever comes to mind. Just as designers consider their users’ needs for specific information, they must also consider any constraints imposed on them by their users’ hardware, software, and speed of connection to the Internet. Today, a single operating system (Microsoft’s XP) dominates personal computer market. Similarly, only two Web site browsers are favored by the vast majority of users. More than ninety percent of users have their monitors set to 1024x768, 800x600 or 1280x1024 pixel resolution. And while most users at work have high-speed Internet access, many home users still connect using dial-up. Within the constraints of available time, money, and resources, it is usually impossible to design for all users. Therefore, identify the hardware and software used by your primary and secondary audiences and design to maximize the effectiveness of your Web site. 4 Hardware and Software R e s e a r c h - B a s e d We b D e s i g n & U s a b i l i t y G u i d e l i n e s 30 4:1 Design for Common Browsers Guideline: Design, develop and test for the most common browsers. Relative Importance: Strength of Evidence: Hardware and Software Comments: Designers should attempt to accommodate ninety-five percent of all users. Ensure that all testing of a Web site is done using the most popular browsers. Sources of information about the most commonly used browsers: • http://www.google.com/press/zeitgeist...

Words: 964 - Pages: 4

Rock and Roll | Download McAfee Antivirus PLUS 2019 1 Year Unlimited Devices WINDOWS MAC ANDROID | Мания величия