Free Essay

Zara

In: Business and Management

Submitted By dorshm
Words 3329
Pages 14
‫ניר מקובר, 4102‬

‫אפריל 4102‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬

‫הטמעה‬ ‫וניהול‬ ‫השינוי‬

‫בדיקות‬ ‫קבלה‬

‫פיתוח‬

‫תכנון‬ ‫מפורט‬ ‫(מדורג)‬

‫תכנון‬ ‫ברמת‬ ‫על‬

‫הבנת‬ ‫המניעים‬ ‫העסקיים‬ ‫ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫2‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫המטרות העסקיות העיקריות, החזון והאסטרטגיה של הארגון‬ ‫מהם הטריגרים העסקיים, הטכנולוגיים והארגוניים לפרויקט ‪BI‬‬ ‫זיהוי החסמים להשגת היעדים העסקיים והפערים במצב הקיים‬

‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬

‫מטרה‬

‫לימוד של הארגון, השוק שבו הוא פועל, המגמות בשוק, הסביבה התחרותית ועוד‬
‫קיום ראיונות אישיים עם גורמים עסקיים וטכנולוגיים בארגון:‬ ‫שליחה ועיבוד של שאלון עסקי להבנת הכיוונים העסקיים והטכנולוגיים של‬ ‫הארגון‬

‫•‬
‫•‬ ‫•‬

‫פעילויות‬

‫מפת יעדים עסקיים‬ ‫פערים וחסמים להשגת היעדים‬

‫תוצרים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫3‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫איסוף המידע מתבצע על בסיס שלושה מקורות מרכזיים:‬ ‫1. ראיונות עם גורמים עסקיים וטכנולוגיים‬ ‫2. שליחת שאלונים וניתוח מענים‬

‫3. חומרים כתובים ומערכות‬
‫4. אינטרנט! אינטרנט! אינטרנט (מחקרים, מאמרים, פרסום נתוני מאקרו ומיקרו‬ ‫כלכליים)‬ ‫המטרה היא לזהות בצורה נכונה את :‬
‫1. המטרות העסקיות של הארגון‬
‫2. החסמים הקשורים למידע להשיג את המטרות‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫4‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫כיצד נראה ראיון עסקי?‬ ‫מטרת הראיון‬ ‫הצגה של הנוכחים (שמות, תפקידים ואחריות)‬ ‫מטרות הפרויקט והסבר על מטרת הפגישה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫2.‬ ‫1.‬

‫יעדים עסקיים וחסמים‬

‫מה היעדים של הארגון?‬
‫מה אתה מנסה להשיג בתפקידך?‬ ‫איך אתה מודד הצלחה? איך אתה יודע שאתה פועל ביכוון הנכון?‬ ‫איך אתה מזהה בעיות?‬

‫•‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫3.‬

‫שימוש במידע‬

‫אלו כלי מידע ודוחות מרכזיים אתה משתמש היום? אילו ניתוחים אתה מבצע?‬
‫איזה מידע אינך מקבל היום? כיצד המידע החסר יסייע לך לשפר את הביצועים?‬

‫•‬
‫•‬ ‫4.‬
‫5‬

‫סיכום ומסקנות‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מפת יעדים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫6‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫7‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫טריגרים. דוגמאות נבחרות:‬

‫טריגרים בסביבה הארגונית‬
‫• דרישת המנכ"ל לממש דשבורד ארגוני בחברה‬ ‫• שינוי מבנה ארגוני והכפפת מוקדי השירות לסמנכ"ל התפעול‬

‫טריגרים בסביבה העסקית‬
‫• כוונת החברת להיכנס לתחומים עסקיים חדשים (תחום התקשורת)‬

‫• תחרות גוברת עם הכניסה לשוק של ספקי האנרגיה הסולארית‬
‫• עליות חדות במחירי חומרי הגלם‬
‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬
‫8‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫הגדרה ותעדוף של הדרישות העסקיות בראי הערך העסקי והישימות‬ ‫זיהוי ותעדוף שאלות עסקיות שהארגון נדרש לענות בנושאים שהוגדרו‬ ‫מיפוי וניתוח של חלופות ארכיטקטוניות וטכנולוגיות‬ ‫בחירת ספק מיישם‬ ‫הגדרה ראשונית של צוות הפרויקט ותוכנית פעולה לטווח קצר ולטווח ארוך‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מטרה‬ ‫פעילויות‬

‫שגרות ניהול, ניהול סיכונים ומדדי הצלחה לפרויקט‬
‫שאלות עסקיות ומודל מידע עסקי‬ ‫החלטה על ארכיטקטורת הפתרון‬ ‫החלטה על ספק מיישם וכלים טכנולוגיים‬ ‫מיפוי על של פרופילי המשתמשים השונים וצרכים של כל פרופיל‬ ‫תוכנית עבודה עקרונית למימוש: לו"ז ומשאבים (היבטים של מידע, אנשים, ארגון,‬ ‫טכנולוגיה ותהליכים)‬ ‫מדדי הצלחה, מסמך סיכונים ודרכי התמודדות‬

‫•‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
‫9‬

‫תוצרים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫שאלות עסקיות – דוגמאות נבחרות (חברת ביטוח):‬
‫שאלות עסקיות‬ ‫מהו אחוז הביטולים של פוליסות שנמכרו במבצע נתון?‬ ‫מהו ממוצע משך זמן של פוליסת חובה לרכבים פרטיים?‬ ‫מהו סך ההנחות שנתן לכל סוכן בשנת 3102?‬ ‫מיהם הסוכנים עם אחוזי ביטול הגבוהים ביותר (עשירון עליון)?‬ ‫מהו משך הזמן הממוצע של כל מבצע?‬ ‫אלו מבצעים הפסדיים נרשמו בשנת 3102?‬ ‫מה היה אחוז הרווחיות של כל מבצע בשת 3102?‬ ‫מהו משך הזמן הממוצע ממועד מסירת טופס הצטרפות ע"י סוכן‬ ‫ועד הצטרפות בפועל?‬
‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬
‫01‬

‫נושא / יעד עסקי‬ ‫איכות מכירה‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫הצלחת מבצעים‬ ‫שיווקיים ועידוד‬ ‫סוכנים‬ ‫יעילות תפעולית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מודל מידע קונספטואלי – דוגמה:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫11‬

‫ ארגוני‬BI ‫מתודולוגיה ליישום פרויקט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ )‫תכנון מפורט (מדורג‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

:‫מודל מידע קונספטואלי – דוגמה‬
Time

Main Measures
Number of Screening Subjects
Number of Enrolled Subjects Number of E.T Subjects Number of Active Subjects

Periods

Protocol Countries

Subject Visits
Cohorts Protocols

Subjects

Sites

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

12

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מודל מידע קונספטואלי – דוגמה:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫31‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מילון מונחים‬

‫הסבר נוסף / הערות‬

‫דוגמאות / יחידות‬ ‫מידה‬ ‫מכון גיאופיזי, חברת‬ ‫חשמל‬

‫הגדרה‬ ‫הלקוח אליו יוצאת החשבונית, לקוח אב‬ ‫לקוח משלם שמוכר את השירות אותו קנה מגילת‬

‫מונח עסקי‬ ‫לקוח משלם‬ ‫‪Reseller‬‬

‫סאטקום ללקוחותיו (שהינם יחידות קצה של‬
‫גילת סאטקום)‬ ‫‪Reseller‬‬ ‫תקשורת‬ ‫שימוש‬ ‫תקשורת בשירות‬ ‫לוויני‬ ‫יכולת‬ ‫שירות‬ ‫לוויני‬ ‫מספקת גילת‬ ‫קיבוץ לקוחות משלמים‬ ‫אותו מוכרת גילת סאטקום ללקוחות המשלמים‬ ‫סוג לקוח‬ ‫שירות‬

‫ליחידות הקצה‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫41‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מיפוי חלופות‬ ‫:‪Two Alternatives‬‬

‫)‪Option A: Single-Vendor (PaaS‬‬

‫)‪Option B: Multi-Vendor (IaaS \ PaaS‬‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫51‬

‫ ארגוני‬BI ‫מתודולוגיה ליישום פרויקט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ )‫תכנון מפורט (מדורג‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מיפוי חלופות‬ criteria Option A Option B

Complex Transformation
On Premise – Cloud Migration Development Time Advanced Performance features Professional Services Confidence in Vendor Match
Legend =Exemplary = Good = Adequate =Inadequate = Poor

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫חלופה ג'‬ ‫חלופה ב'‬ ‫חלופה א'‬

‫• עלויות רישוי מופחתות ביחס לחלופות האחרות‬ ‫• זמני תגובה מהירים למשתמש‬ ‫• תהליך יישום קצר יחסית לפתרונות המאופיינים ברמת‬ ‫מורכבות נמוכה-בינונית‬ ‫• תחזוקה קלה יותר (אין צורך ב ‪ ,DBA‬לא קיימת שכבה פיסית‬ ‫שדורשת תחזוקה)‬

‫• זמני תגובה מהירים למשתמש‬ ‫• שרידות גבוהה של הפתרון בטווח הארוך (העברת ידע, טיפול‬ ‫בתקלות, החלפת כלי ‪)Reporting‬‬ ‫• יכולת ליישם תהליכי בקרה ותהליכי טיוב מידע‬ ‫• תמיכה בצרכים עתידיים של מ.ג.ע.ר‬

‫• בשלות גבוהה מאד של הפתרון‬ ‫• שרידות גבוהה של הפתרון בטווח הארוך (העברת ידע,‬ ‫טיפול בתקלות, החלפת כלי ‪)Reporting‬‬ ‫• יכולת ליישם תהליכי בקרה ותהליכי טיוב מידע‬ ‫• יכולת לבנות דוחות מפורמטים (‪ )Pixel Perfect‬לצרכים שונים‬ ‫• תמיכה בצרכים עתידיים של מ.ג.ע.ר (עיבוי מידע, מורכבות‬ ‫בשינוע המידע מהמקורות, אנאליטיקה, שימוש בבסיס‬ ‫הנתונים המרכזי כ- ‪ HUB‬לצרכים נוספים)‬

‫יתרונות‬

‫• כמות המידע מוגבלת לכמות ה ‪ RAM‬בשרת (בהתאם -‬ ‫עלויות השרת עבור כלי ה ‪ In-Memory‬גבוהות)‬ ‫• שינוע המידע וטרנספורמציות נעשים באמצעות כתיבת קוד‬ ‫(קושי בתחזוקה בטווח הארוך)‬ ‫• יכולות בקרה מוגבלות (הגישה למידע - רק דרך כלי ה‬ ‫‪)Reporting‬‬ ‫• יכולת מוגבלת לתמוך בהתרחבות של הפתרון ובצרכים‬ ‫עתידיים (אנאליטיקה, שימוש במידע לצרכים נוספים)‬

‫• עלויות רישוי ויישום גבוהות ביחס לחלופה ג'‬ ‫• עלויות גבוהות עבור שרת עליו מותקן כלי ה ‪In-Memory‬‬ ‫• תהליך יישום ארוך יותר (הן בהתנעה והן ביישום שינויים‬ ‫ושיפורים במהלך הדרך)‬ ‫• תחזוקה גבוהה יותר ביחס לחלופה א' בשל הצורך לשכפל‬ ‫מידע לכלי ה ‪In-Memory‬‬

‫• עלויות רישוי ויישום גבוהות ביחס לחלופה ג'‬ ‫• זמני תגובה איטיים יותר ביחס לחלופות האחרות‬ ‫• ממשק המשתמש פחות אינטואיטיבי למשתמש‬

‫חסרונות‬

‫המלצה: על מנת לייצר פתרון בעל שרידות גבוהה, יכולת התרחבות עתידית ושביעות רצון משתמשים‬ ‫גבוהה אנו ממליצים על מימוש הפתרון באמצעות חלופה ב'‬ ‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫תוכנית עבודה עקרונית:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫81‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫ניהול סיכונים‬
‫פעילויות מניעה‬ ‫עוצמה‬ ‫נזק‬ ‫הסתברות‬ ‫הסיכון‬

‫• עבודה בשלבים מוגדרים ותחומים‬ ‫תאפשר זיהוי מוקדם של הפערים‬ ‫• תיקוף קבוע של המודל מול צרכי‬ ‫המידע בארגון‬ ‫• הגדרה חוזית ברורה של נוכחות‬ ‫היועצים בפרויקט בנקודות מפתח‬ ‫בפרויקט‬ ‫• עבודה בשלבים כדי לאתר פערים‬ ‫ולאפשר השלמת המידע הדרוש‬ ‫•ביצוע מהלכי ‪ Data Discovery‬וטיוב‬ ‫נתונים בפרויקט‬

‫02‬

‫4‬

‫5‬

‫ראשוניות:‬ ‫אחוז התאמות גבוה של המודל לשוק‬ ‫הביטוח בארץ‬

‫02‬

‫5‬

‫4‬

‫תלות בחו"ל:‬ ‫זמינות ויכולת תגובה נמוכות של היועצים‬ ‫מחו"ל‬ ‫תלות במקורות המידע:‬ ‫‪ ‬פערי מידע בין המצוי במע' התפעוליות‬ ‫לצרכים‬ ‫‪ ‬איכות נתונים נמוכה במע' התפעוליות‬ ‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬
‫91‬

‫61‬

‫4‬

‫4‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫ניהול סיכונים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫02‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מדדי הצלחה לפרויקט‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫12‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫שליחת ‪ )Request For Proposal( RFP‬לספקי יישום‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫22‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫בחינת מענים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫32‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫נושאים נוספים:‬ ‫• מבנה וצוות הפרויקט (הן בצד העסקי והן בצד הטכנולוגי)‬ ‫• תפקידים ואחריות (‪)Roles & Responsibilities‬‬ ‫• שגרות ניהול (אילו פורומים נפגשים? באיזו תדירות? מה התפקיד של כל‬

‫פורום?מי מנהל את הפורום? כיצד מבצעים אסקלציה?)‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫42‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אפיון מפורט – עסקי וטכני‬ ‫‪ Data Discovery‬מול מערכות המקור‬ ‫כתיבת מסמכי אפיון עסקיים וטכנולוגיים מפורטים‬ ‫קיום ‪-DR‬ים (‪ )Design Review‬עסקיים וטכנולוגיים לאישור‬ ‫הגדרת תוכנית עבודה מפורטת (תוצרים רציפים)‬ ‫היערכות טכנולוגית לשלב הפיתוח‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מטרה‬ ‫פעילויות‬

‫מודל מידע לוגי ופיסי‬
‫מסמכי אפיון עסקי וטכנולוגי לרבות תרחישי בדיקות‬ ‫תוכנית עבודה מפורטת‬ ‫תשתיות ופתרונות טכנולוגיים תומכים מוכנים‬

‫•‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫תוצרים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫52‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני:‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני:‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

:‫ ארגוני‬BI ‫מתודולוגיה ליישום פרויקט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ )‫תכנון מפורט (מדורג‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

On-going studies by phase
Phase IV Phase III Phase II Phase I 5 7 2 12

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬
Studies by stage
Active, Not Recruiting Active, Recruiting Active, Not Yet Rec. Planned 2 5 7 10

Total # of On-going studies

Oversight Visits plan vs. Actual (Q4-13) Immunol… 0 1
1 2 2 1 2 3

5

Oncology Respirat… CNS &…

Studies with enrollment Projection Plan vs. Actual < study ABS-AS-301 ABS-AS-307 ABS-AS-308 % 55 60 69

% Completed

Planned

< Link to Oversight visits plan vs. Actual filtered by region>

Link •TA Study Status •Studies portals •GCO Management Portal •Regions Portal •TML •Study Teams •SOPs / Training Materials

Set up / Recruitment
Studies with % of active sites < study ABS-AS-301 ABS-AS-307 % 53 67

Issue Management
High Rating Issues – by Category
Recruitment/R etention, 1, 25%

Drug Supply & Handling, 2, 50%

Study Scope/Strategy , 1, 25%

< Link to High Rating issues filter for the specific Cat>

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מודל לוגי‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫92‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מודל פיסי‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫03‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מודל פיזי‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬

‫מודל לוגי‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬

‫מודל קונספטואלי‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬

‫רכיבים‬ ‫‪Main Business Entities‬‬ ‫‪Entity Relationships‬‬ ‫‪Main Attributes‬‬ ‫‪All Entities, Relationships‬‬ ‫‪& Attributes‬‬ ‫‪Primary Keys‬‬ ‫‪Foreign Keys‬‬ ‫‪Table Names‬‬ ‫‪Column Names‬‬

‫✓‬
‫✓‬

‫‪Column Data Types‬‬
‫ניר מקובר - & ‪Indexes‬עסקית‬ ‫‪ Partitions‬קורס בינה‬
‫13‬

‫ ארגוני‬BI ‫מתודולוגיה ליישום פרויקט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ )‫תכנון מפורט (מדורג‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

On-going studies by phase
Phase IV Phase III Phase II Phase I 5 7 2 12

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬
Studies by stage
Active, Not Recruiting Active, Recruiting Active, Not Yet Rec. Planned 2 5 7 10

Total # of On-going studies

Oversight Visits plan vs. Actual (Q4-13) Immunol… 0 1
1 2 2 1 2 3

5

Oncology Respirat… CNS &…

Studies with enrollment Projection Plan vs. Actual < study ABS-AS-301 ABS-AS-307 ABS-AS-308 % 55 60 69

% Completed

Planned

< Link to Oversight visits plan vs. Actual filtered by region>

Link •TA Study Status •Studies portals •GCO Management Portal •Regions Portal •TML •Study Teams •SOPs / Training Materials

Set up / Recruitment
Studies with % of active sites < study ABS-AS-301 ABS-AS-307 % 53 67

Issue Management
High Rating Issues – by Category
Recruitment/R etention, 1, 25%

Drug Supply & Handling, 2, 50%

Study Scope/Strategy , 1, 25%

< Link to High Rating issues filter for the specific Cat>

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אב-טיפוס ותוצרים עסקיים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫תוכנית עבודה מפורטת‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫בחינת מענים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני:‬ ‫תכנון מפורט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מסמך האפיון – שינוע מידע ממקורות ליעדים‬

‫מסמך האפיון – בקרות עסקיות:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני:‬ ‫תכנון מפורט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מסמך האפיון – היבטים תפעוליים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני:‬ ‫תכנון מפורט‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫מסמך האפיון – תכנון בדיקות:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫בניית הפתרון הכולל על כל שכבותיו (מקורות המידע עד כלי ההנגשה)‬ ‫שינוע המידע ממערכות המקור למחסן הנתונים‬ ‫פיתוח המנגונים הגנריים (בקרות עסקיות, בדיקות אינטגריטי, ניהול תהליכים,‬ ‫מטהדאטה, העברה בין סביבות)‬ ‫פיתוח של שכבת דיווח וכלי ההנגשה‬ ‫פיתוח התוצרים העסקיים‬ ‫ביצוע בדיקה של העלאת נתונים ראשוניים/היסטורים‬ ‫בדיקות יחידה, בדיקות מערכת ובדיקות אינטגרציה (לרבות וביצועים עומסים)‬ ‫תכנון בדיקות משתמשים (מתי? איך? מי?)‬ ‫מחסן נתונים ותהליכי טעינה שוטפים בהתאם לתעדוך העסקי‬ ‫דוח בדיקות מסירה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מטרה‬ ‫פעילויות‬

‫תוצרים‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫04‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫בדיקות מסירה כוללות:‬ ‫בדיקות איכות הנתונים‬ ‫בדיקות ביצועים – האם זמן התגובה המתקבל מספק את משתמשי הקצה מרגע הלחיצה‬ ‫על הכפתור ועד לקבלת תגובה ממערכת המידע ?‬ ‫בדיקות עומסים – האם המערכת תומכת במשתמשים רבים הנכנסים למערכת בו זמנית?‬ ‫האם המערכת ‪( scalable‬ניתן להוסיף שרתים כשמוסיפים משתמשים ביחס ישר ?‬ ‫בדיקות הרשאות – האם המערכת מאפשרת גישה למשתמשים על פי הרשאותיהם?‬ ‫בדיקות ‪ –UI‬האם מנשק המשתמש , התצוגה, מתאימים לצרכי המשתמש ומאפשרים את‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫רמת השימושיות הרצויה?‬
‫בדיקות ‪ –End-To-End‬בדיקות המיועדות לשלב הסופי של הבקרה ומאפיינות היטב‬ ‫תהליך מתחילתו ועד סופו בכדי לאשר סופית את תהליך ה ‪ ETL‬כולו עד לרמות התצוגה‬
‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬
‫14‬

‫▪‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫אישור הפתרון על ידי המשתמשים העסקיים‬ ‫הבדיקות יכללו מספר היבטים:‬ ‫בדיקות עסקיות – מידע היסטורי ושוטף‬ ‫בדיקות אופרטיביות בתהליכי הטעינה– הצלחות / כישלונות‬ ‫בדיקות פונקציונליות: הרשאות, שכבה סמנטית, כלי הנגשה‬ ‫דוח בדיקות קבלה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫מטרה‬ ‫פעילויות‬

‫תוצרים‬

‫אישור העלאה לאוויר של הפתרון‬
‫מחסן התנונים וכל התהליכים התומכים פועלים בייצור‬

‫•‬
‫•‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫24‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫שימוש בכלים ייעודים לתיעוד התקלות ולניהול תקין של תהליך הבדיקות:‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫34‬

‫מתודולוגיה ליישום פרויקט ‪ BI‬ארגוני‬
‫הטמעה וניהול השינוי‬ ‫בדיקות קבלה‬ ‫פיתוח‬ ‫תכנון מפורט (מדורג)‬ ‫תכנון ברמת על‬ ‫הבנת המניעים‬ ‫העסקיים ומיפוי‬ ‫חסמים‬

‫ניהול השינוי מבוצע החל משלב ההתנעה ובמהלך כל הפרויקט ומוודא כי הראיה‬ ‫העסקית והתועלות העסקיות נשמרות לכל אורך הפרויקט וכי ניתנת חשיבה ל"יום‬ ‫שאחרי"‬

‫מטרה‬

‫גיבוש תפיסת ניהול השינוי‬
‫קיום שגרות ומעגלי ניהול‬ ‫תקשור‬ ‫ניהול ציפיות בעלי עניין‬ ‫תכנון ההטמעה וההדרכה‬

‫•‬
‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫פעילויות‬

‫ניתוח ההשלכות הארגוניות‬
‫מדידת אפקטיביות השינוי (מעקב אחר מדדי ההצלחה שהוגדרו)‬

‫•‬
‫•‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫44‬

‫גורמי מפתח להצלחת הפרויקט‬

‫מענה לצורך העסקי הנכון‬ ‫גורמים מעורבים‬ ‫פוקוס ניהולי‬ ‫יצירת הבנה ואמון‬ ‫"תפעוליזציה"‬ ‫הקמה מדורגת‬ ‫אלוהים הוא בנתונים‬ ‫עלייה נכונה לאוויר‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫54‬

‫צורך עסקי – מוטיבציה‬

‫צרכים מתפתחים של החברה כתוצאה משינויים בסביבה העסקית:‬
‫‪ ‬איחוד החברות‬ ‫‪ ‬התקדמות השוק ל ‪One Stop Shop‬‬ ‫‪ ‬התעצמות התחרות‬

‫▪‬

‫שביעות רצון נמוכה של המנהלים ומשתמשי המידע העסקי‬ ‫האחרים בארגון ממערך ה- ‪BI‬‬ ‫תחושה של מנהלים בחברה כי למרות ההשקעה ב- ‪ ,BI‬קבלת‬

‫▪‬

‫▪‬

‫ההחלטות לא מתבצעת על סמך מידע‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫64‬

‫מענה לצורך העסקי הנכון‬

‫▪ היכן שכואב‬ ‫היכן שיש די נתונים‬ ‫היכן שניתן לחזות בדיוק מספק‬ ‫היכן שהפעילות בעלת ערך עסקי‬ ‫לא פרוייקט של ‪IT‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫74‬

‫גורמים מעורבים‬
‫תמהיל רב תחומי‬
‫אנשי ‪Business‬‬
‫שיווק‬ ‫שימור‬ ‫כספים‬ ‫....‬
‫▪‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬
‫▪‬ ‫▪‬

‫מרכז מידע‬ ‫אנשי טכנולוגיות‬
‫מנהל פרוייקט‬ ‫סטטיסטיקאים‬ ‫מפתחים‬ ‫אנשי תשתיות‬ ‫אנשי ‪QA‬‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬
‫84‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫‪ BI‬אסור לו ש"פשוט יתפתח" - ללא ניהול והכוונה!‬

‫‪Managerial‬‬ ‫‪Effectiveness‬‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫94‬

‫פוקוס ניהולי‬

‫ספונסר !‬
‫‪ ‬קבלת מחוייבות הדרגים הבכירים לתהליך‬ ‫‪ ‬הצפת קשיים‬ ‫‪ ‬התכנסות בשלב הפרוייקט עד להתייצבות הפתרון‬

‫ועדת היגוי – בניהול הספונסר העסקי‬

‫▪‬

‫התכנסות שבועית של צוות העבודה המורחב - בניהול מנהל הפרויקט‬
‫‪ ‬הצגת כיווני התקדמות / תוצאות וקבלת הכוונה עסקית‬ ‫‪ ‬תיאום ציפיות וסטטוס‬

‫▪‬

‫ישיבה פנימיות במערכות מידע וב ‪Business‬‬
‫‪ ‬ישיבות עבודה‬ ‫‪ ‬מעקב שוטף‬

‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫05‬

‫יצירת הבנה ואמון‬

‫בניית אמון בתוצאות המודל באמצעות הסברת הפתרון, אופן‬ ‫מימושו והשקעה בתיקוף תוצאותיו‬ ‫........‬

‫▪‬

‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫15‬

‫"תפעוליזציה"‬

‫בניית תהליך שוטף אוטומטי מקצה לקצה‬ ‫איכות מידע בתהליך השוטף‬
‫‪ ‬מנגנוני בקרה בעת ריצת התהליך‬ ‫‪ ‬שליחה אוטומטית של אזהרות או עצירת התהליך (מייל, ‪ )SMS‬לגורמים‬ ‫המטפלים הרלוונטים‬

‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫25‬

‫הקמה מדורגת‬

‫תיחום עסקי רחב והחלטה על סדר עדיפויות‬ ‫התחל בתחום שהוא ה "בוער" ביותר ופחות מורכב‬ ‫שמור על תשתית בסיס נתונים אחידה תוך היצמדות לתיחום‬ ‫העסקי ולאפיון‬ ‫עיצוב נכון של בסיס הנתונים‬ ‫קח בחשבון עקומת למידה ביישום‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫35‬

‫טיוב נתונים ... תונים ... ונים ... נים ... ים ... ם‬

‫תמיד חלק מגורמי הסיכון בפרוייקט‬ ‫בד"כ ההתעסקות העיקרית בפרוייקט‬ ‫וודא זמינות העובד / ים המכירים היטב את מערכות המקור‬ ‫וודא זמינות נתונים‬ ‫תיקונים במערכות המקור‬ ‫"אמינות מעל הכל"‬ ‫קח אחריות על טיב הנתונים‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫45‬

‫לעלות נכון לאוויר‬

‫התאמת ציפיות עם המשתמשים‬ ‫שיווק‬

‫▪‬ ‫▪‬

‫▪ הדרכה מעולה‬ ‫פרויקט ש"אינו נגמר"‬ ‫▪‬

‫▪ הטמעה, הטמעה, הטמעה‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫55‬

‫גורמי מפתח להצלחת הפרויקט‬

‫מענה לצורך העסקי הנכון‬ ‫גורמים מעורבים‬ ‫פוקוס ניהולי‬ ‫יצירת הבנה ואמון‬ ‫"תפעוליזציה"‬ ‫הקמה מדורגת‬ ‫אלוהים הוא בנתונים‬ ‫עלייה נכונה לאוויר‬

‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬

‫ניר מקובר - קורס בינה עסקית‬

‫65‬…...

Similar Documents

Premium Essay

Zara

...I – Company Profile (ZARA: The Technology Giant of the Fashion Word) Historical Background Zara is the flagship chain store of Inditex Group owned by Spanish tycoon Amancio Ortega. The first Zara store opened in 1975 at A Coruna, Spain. Its first store featured low-priced lookalike products of popular, higher-end clothing fashions. The store proved to be a success, and Ortega started opening more Zara stores in Spain. During the 1980s, Ortega started changing the design, manufacturing and distribution process to reduce lead times and react to new trends in a quicker way, in what he called "instant fashions" or “fast fashion”. The company based its improvements in the use of information technologies and using groups of designers instead of individuals. In 1988, the company started its international expansion through Porto, Portugal. In 1989 they entered the United States and in 1990 France. This international expansion was increased in the 1990s, with Mexico (1992), Greece (1993), Belgium and Sweden (1994), etc. until the current presence in over 70 countries. Zara stores are company-owned, except where local legislation forbids foreigner-owned businesses. In those cases, Zara franchises the stores. III – Questions for Discussion 1. As completely as possible, sketch the supply chain for Zara from raw materials to consumer purchase. - Zara makes about 40% of their raw material (fabric). The remaining 60% is outsourced from within Spain, mostly from the...

Words: 746 - Pages: 3

Free Essay

Zara

...Zara's spare approach to advertising manages to pay off INSIDE RETAILING September 26, 2008|BY SANDRA M. JONES As retailers brace for what is expected to be the toughest fourth quarter in years, Zara, the Spanish clothing retailer, quietly opened its first store in the Chicago market Thursday without a smidgen of advertising. And it's drawing eager shoppers. Its stores, which emphasize architectural details and artistic merchandise presentation, have been described as Armani for the masses. Zara's arrival had been the buzz of local fashion blogs for weeks. "It's one of the reasons Zara has been successful," said Linda Tuncay, assistant professor of marketing at Loyola University Chicago. "They have really good word-of-mouth. I hear my girlfriends talking about it all the time. Once a consumer has a positive experience, they spread the word to like-minded consumers, and that's more powerful than an ad." Dozens of shoppers poured in within the first hour after the store opened at Old Orchard Shopping Center in Skokie. One woman drove three hours to get to the store. Others skipped work. "I've been coming here every day to see when it opens," said Anna Gorovits, as she considered a gray flannel jumper and swing coat. The two-level, 22,700-square-foot Skokie store carries women's, men's and children's clothing, accessories and shoes. The store is awash in dark wood, white walls, stainless steel accents and glass. Garments hang on wooden hangers, as they would in a......

Words: 782 - Pages: 4

Free Essay

Zara

...Zara: IT for Fast Fashion Case Supply Chain Management Module 1 Date: October 7th, 2009 Executive Summary My decision is to upgrade the POS terminals used by Zara to ensure the company is current with technology and compatible with the hardware vendor’s machines. January 1st 2004 is the scheduled date the POS terminals will be upgraded and running in all Zara stores around the world. The upgraded POS terminals will include more applications for store managers such as the ability to look up their own inventory balances and the inventory balances of other store locations. This factor alone is considered an advantage by store managers as it will allow each store to look up what they have been selling the most as well as avoid having to canvass the store at the end of each day. Secondly in the event Inditex’s hardware vendor upgrades their machines Zara’s POS terminals will be up to date with current technology. Key Assumptions It is anticipated Inditex’s hardware vendor may update their machines in order to stay current with technology. Inditex has no control over whether or not their hardware vendor will update their machinery therefore it would be wise to stay current with technology to avoid disrupting their largest chain of stores (Zara). Updating the POS terminals is not a guarantee of easing or rather improving current operations, however the statement of issues provided in the next section will......

Words: 2351 - Pages: 10

Premium Essay

Zara

...apparel, footwear, and accessories for women, men and children through its chains around the world.  Zara is the largest and most internationalized of the six retailers that Inditex owns:  (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, and Oysho).  Zara is one of the leading retail garments chain in Europe. Their main competitors are Gap and H&M, and together they form a group of speciality chains in the apparel industry. Zara has operated and adopted a different strategy as compared to Gap and H&M and the following points draw the difference between the players. 1. Vertical Integration: Traditionally the global apparel industry is highly labor intensive rather than capital intensive. Hence outsourcing production to developing countries with low labor rates to lower costs is a common trend amongst the big retailers. The same strategy is followed by Gap and H&M. In contrast, Zara has developed a successful diverse method of doing business in the fashion industry by working through the whole value chain. Zara manufactures 60% of its own products and is able to be flexible in the variety, amount, and frequency of the new styles they produce. In fact the whole line of most fashion sensitive products is produced internally (comprising around 50% of the total manufacturing) and in small batches for the most time-sensitive ones. 2. Distribution System: Zara has one centralized distribution centre compared to H&M and Gap, which have distribution centres in......

Words: 2491 - Pages: 10

Premium Essay

Zara

...Zara as being one of the major international clothing retailers stands out with its business and marketing model. Zara is also often one step ahead of the high-fashion ready-to-wear brands by providing similar garments made with less expensive fabric so prices much lower. Zara’s business model is characterized by flexibility, which is a production method that fulfils demand in order to manage quick turn-around, limited season stock and at a low price. The secret to Zara’s success is that, although shopping there is cheap, it doesn’t feel cheap. The stores are large, modern, swanky and centrally located. The number of SKU’s displayed per square meter are significantly lower than the industry standard. Zara is famous for developing cut price interpretations of catwalk styles and getting them into its stores with breathtaking speed. A designer dress photographed on a model during fashion week won’t arrive in department stores for months, but it can easily appear in a Zara store within three weeks. As the first retail chain established by Inditex, Zara has become the largest and most expansive. It had three product lines (men, women, and children), each with its own creative team of designers, sourcing specialists, and product development personnel. The creative team relied on feedback -- from store managers, staff, and fashion-forward young people that populated universities and discotheques-to create the product line and to make adjustments for manufacturing later in......

Words: 1166 - Pages: 5

Premium Essay

Zara

...Executive Summary: Zara is one the leading fashion having a substantial sale of Euro 8088 million in 2010. There are many factors which have led to such a substantial growth for the company some of which are analyzed in the subsequent discussion. Some of them are capability to release in-season fashion in 50% less time than competitors. The central distribution model and efficiency in supply chain has contributed to this immense success. Once the stores are opened outside Spain this is the biggest hurdle which it has to cross. 1. What makes Zara different from other specialty apparel retailers? There are many levers which differentiate Zara from its competitors some of which are: a) The biggest strength which Zara has is that it has both manufacturing and designing under one roof. This has allowed it to be in forefront of latest fashion trends because design team keeps track of what the customers want and because there is not outsourcing of the manufacturing, Zara is able to reduce the turnaround time of releasing the latest designs in market. Zara’s Commercials, store managers, designers, procurement and production planners also contribute to making this model successful by providing well-oiled machinery. b) Zara applied a different promotion model in terms of making its stores appealing to the customers and thus spent very little on advertising. c) The stores operated below capacity to accommodate any new fashion trends very fast and do not have to make......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Zara

...Zara – Rapid Fire Fulfillment Peggy Martin February 16, 2014 BUS/3022 Professor Matt Fok The first Zara store opened in La Coruna, Spain in 1975. Today, Zara has grown from one small shop to a major apparel company, having 4,700 stores in 76 countries globally. Zara’s great success can be attributed to its very unique supply chain strategy. (Chopra & Meindl, 2013) Zara’s very successful supply chain strategy is based on the five fingers touching the factory and five fingers touching the customer philosophy. Basically, this means to have full control over all the merchandise until it has been purchased by the customer. Instead of outsourcing or contracting with third-party logistics companies, Zara handles the designing, manufacturing, warehousing, and distribution of all its merchandise. In addition, all logistics functions is handled by Zara, and even put all the price tags on its products before they are shipped out to the stores. (Ferdows, Lewis, & Machuca, 2004) Zara has managed to achieve an excellent strategic fit for the company. All areas of the company, from design to distribution work together smoothly, having the same ultimate goal. Zara’s strategy has allowed them to cut the design to sale cycle time considerably. Generally, in the clothing industry, the design to sale cycle time is anywhere from four to six months. Zara is able to maintain a cycle time of four to six weeks. In addition, the information technology......

Words: 607 - Pages: 3

Free Essay

Zara

...ZARA, UN RETO AL PENSAMIENTO MADURO 1. ¿QUÉ ELEMENTOS DIFERENCIADORES PUEDEN IDENTIFICAR EN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE ZARA? Conocimiento total del público objetivo: Zara sabe exactamente quién es su público objetivo, sabe qué, cuándo, cómo y a cuánto venderle sus artículos, sus hábitos de consumo, la calidad de las prendas, etc. Gracias a este conocimiento es que pudo desarrollar sus elementos diferenciadores. Colecciones vivas: Zara produce prendas diferentes a lo que el mercado tradicional ofrece, además sus colecciones son variadas en un promedio de dos semanas a diferencia del mercado que cuenta con dos temporadas al año (Primavera, Otoño). Crear Clima de escasez y de oportunidad: Zara crea su propia moda y tendencia a un precio asequible a diferencia de las grandes marcas mundiales, ofreciendo moda de temporada a precios competitivos. Sensación de exclusividad: Cuando una clienta compra una prenda en Zara está seguro que será muy difícil que en un evento o actividad coincida con otra persona con la misma prenda lo que le da cierto carácter de exclusividad a todos los artículos que la tienda vende. Información directa: Zara invierte mucho tiempo y dinero para obtener información directa del consumidor final, por ejemplo, mantiene un equipo de trabajo con ordenadores de bolsillo que permiten enviar imágenes, quienes visitan universidades, discotecas y demás lugares para......

Words: 1352 - Pages: 6

Free Essay

Zara

... Sunder       Elements  of  Dynamic   Capabilities  of   ZARA                                 Prepared  by,   Ashis  Lamba  (005EPGP2014)   Bhupender  Singh  (007EPGP2014)   Chandan  Singh  (008EPGP2014)   The   success   of   Zara   in   the   fast   changing   fashion   industry   relies   on   its   core   capability   in   responsiveness   to   customers,   which   in   turn   is   derived   from   a   bundle   of   capabilities   including   swift   copy   of   current   designs   in   fashion,   advanced   information   systems,   just-­‐in-­‐ time   production   and   shop-­‐floor   led   stock   control   that   combine   together   for   success.   Therefore,   the   emphasis   of   dynamic   capabilities   is   on   the   ‘integration’   of   resources   and   capabilities   in   light   of   a   firm’s   strategic   direction.     Here   in   this   article   we   try   to   analyze   elements  of  dynamic  capabilities  of  Zara  as  we  go  through  its  various  functions.   Zara  Business  Model     The  dynamic  capability ......

Words: 1696 - Pages: 7

Premium Essay

Zara

...ZARA:  History and Background Inditex is a global specialty retailer that designs, manufactures, and sells apparel, footwear, and accessories for women, men and children through its chains around the world.  Zara is the largest and most internationalized of the six retailers that Inditex owns:  (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, and Oysho).  By the end of 2001, Zara operated 507 stores around the world, including Spain. Of Inditex’s total employees, over 80% of them are part of the retail sales force and 8.5% are in manufacturing, design, logistics, and distribution. The remaining 11.5% are part of the corporate headquarters of Inditex, which is located in the region of Spain called Galicia.  The role of the corporate center at Inditex’s headquarters is that of a “strategic controller” only, and is involved in setting the corporate strategy, approving the business strategies of the individual chains, and controlling their overall performance rather than as an “operator” functionally involved in running the chains.  This gives Zara autonomy to operate independently and be responsible for its own strategy, product design, sourcing & manufacturing, distribution, image, personnel and financial results. With this freedom, Zara was able to make major investments in manufacturing, logistics, and IT, including establishment of a just-in-time manufacturing system and a 130,000 square meter warehouse close to its corporate headquarters.  Zara......

Words: 2678 - Pages: 11

Premium Essay

Zara

...multinational clothing retailer and manufacturer (Zara, p.1, pp.2). Their largest chain store is Zara, whose POS terminal and business operations were constructed to quickly respond to the changes in customers clothing preference (Zara, p.3, pp.3). The system of operation in use was effective when Zara was a small chain of stores. However, since Zara’s growth and the changes made to the clothing industry, the current operations are no longer effective. The key problems to Zara’s operations are the outdated IT systems, the lack of control that management has over executive decisions and lack of management integration in the IT division of Zara. These problems can hinder the growth of Zara and can prevent it’s expansion, if the technology used by their suppliers/vendors changes or the employees who are the most knowledgeable in the IT department leaves the company. Zara is dependent on the operations of it’s information systems to function on a daily basis and if the system shuts down, Zara would cease operation. The main problem at Zara is the lack of control management has over executive decisions. Each operating unit does not have control over its sector and senior management is taking a hands off approach from the involvement of the company. For example, Bruno Sanchez Ocampo (the lead IT tech) does not want to improve the POS system because he is knowledgeable in its current operations and it works in his opinion (Zara, p.2, pp.2). However, the managers......

Words: 1650 - Pages: 7

Premium Essay

Zara

...outsourcing is denied by Zara. This is a good approach towards owned working force and not to get involved in activities that may lead to unethical concerns. Organization has developed a smooth image for quality management process implications in industry and now it is time to unleash new domains for organization. It is not recommended that company should start activities in outsourcing that may led to questions and confusions in current quality management and employee relationship management, but a healthy process that leads to internationalization should be considered. Another option that has been followed by management in last years is to become eco friendly and development of such sales points. The Inditex group has achieved eco-efficient and friendly certificates; a major one is LEED (Leadership in Energy and Environmental design). LEED is a famous and one of the acknowledged certificate and Inditex had got it for Zara Barcelona. Inditex management has mentioned this in its mission statement and following this objective will create a competitive advantage. Competitors are in process of getting this milestone and the group has to make new plans and create more benchmarks in this eco friendship race. Zara has spread a common concept of fast fashion. New style ranges are frequently introduced in market and thus Zara is moving parallel to market trends. Sales persons at stores with PDAs communicate and inform “The Cube” so fast that enables Zara to......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

Zara

...Given the expansion plans and the strategies pursue by Zara in its supply chain processes, several positive aspects can be marked as effective models for different firms in the operations level. Zara choose markets that are not only can expand in it but also that are compatible with its strategic plans; for example Inditex excluded the United States markets despite the fact it is active market, which is achieve its plans by entering new markets even if it is limited but still give the minimum margins financially on one hand and a shape the structure of the production on the other hand. In this context, Zara launches limited amount of products into the market to spread a unique culture among its customers to buy at the beginning of the seasons and to pursue a precautions policy to keep inventory relatively little to reduce the holding costs, however; there is a distinctive ability to meet the demands in a maximum period of a week. Another method to reduce the holding costs is to move the items that have not been sold in certain store to other stores or locations to be sold and to avoid the markdown policy. In this context, Zara uses a pricing strategy that is compatible with different target markets or countries Finally, the most prominent strategies in Zara is its ability to create a competitive advantage in the in house-production versus outsourcing whether for one stage or for the all stages in production besides shifting some of the productive sector to other countries...

Words: 278 - Pages: 2

Premium Essay

Zara

...world's largest fashion retailers by owning eight brands - Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home and Uterque. There are over 6,700 stores worldwide. It is started as textiles maker by Amancio Ortega Gaona in a small workshop back in 1963. After 12 years, Inditex is official a dressmaker when the first Zara store is established in 1975, located in La Coruña, Spain. The main goal of Inditex is to offer highest quality products to all its customers. All Inditex processes are following their code of conduct where 4 main principle is applied. There are clear to wear and safe to wear, tested to wear, green to wear and right to wear. These are the foundations of the Group's environmental and sustainable strategy. To ensure the stability of the global operation, Inditex has 11 logistics centre for each of the brands to make sure the merchandise are distributed twice a week. There are new designs are coming out once a fortnight in Inditex. It is also one of the company that practicing fast fashion. In 2014, the net profit of Inditex had grown 5 percent to 2.5 billion euro (Spain. Inditex S.A.,2014). Inditex is maintaining the aggressive strategy in 2015. Alexander's (2015) article indicates that, Ortega's net worth hit $80 billion as stock in his holding company Industria de Diseno Textil (Inditex) reached an all-time high of 33.99 Euros per share. As mentioned above, the first Zara store is opened in La Coruña in 1975. In 2014, 64% of......

Words: 2462 - Pages: 10

Premium Essay

Zara

...Running Head: Zara Case Study Zara – IT for Fast Fashion MGN 562 Team: The Change Agents Drejer Simon ID 315273004 Sharnjeet Kaur ID 315271003 Bilal Khalid ID 315276006 JR Rattaporn Srinok ID 315373001 Zertab Quaderi ID 315276001 Stamford International University, Bangkok February 2016 Table of Contents Abstract 3 Company Overview 4 Current Situation 5 Process Performance Analysis 5 Capacity 7 Efficiency 8 Flexibility 11 Quality 11 Operations Strategy Analysis 15 Root Cause Analysis 16 Cost Benefit Analysis 17 Multi Criteria Decision Making 20 Implementation Strategy 20 Recommendations 22 Conclusions 24 List of references 25 Appendix 26 Team Charter 26 Abstract The case study on Zara is set in August 2003 when the head of IT and the technical lead for the POS system are arguing about whether or not to upgrade the operating system of the POS terminals from DOS. The paper examines the operations management of Zara to see whether an updated IT system should be in place or not. It analyses the operations design and strategy of Zara in detail to justify an upgradation of their IT system. It also examines the areas where an updated IT can add value to the operations and ultimately, to the consumers. Several tools and methods have been applied to arrive at a decision. Recommendations and implementation strategy are outlined for better management decision making. Company Overview Inditex, the holding company of Zara, was......

Words: 5896 - Pages: 24

Hot Sale Plain Bowknot Casual Pants | Victory (1981) | True Detective - Sai